Byla e2-967-163/2017
Dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Eko balt“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė,

2sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV Investicija“ atstovui advokatui V. B., atsakovės viešosios įstaigos Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovui D. J., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Eko balt“ atstovui A. V.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AV Investicija“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Klaipėdos universitetinei ligoninei dėl sprendimų viešajame pirkime panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Eko balt“, ir

Nustatė

5

 1. ieškovė pateikė ieškinį su reikalavimu panaikinti atsakovės VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės sprendimus, priimtus supaprastintame atvirame konkurse Medicininių atliekų tvarkymo paslaugos pirkimas (pirkimo Nr. 180865), kuriais trečiojo asmens UAB „Eko balt“ pateiktas pasiūlymas pripažintas atitinkančiu tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, įtrauktas į pasiūlymų eilę ir pripažintas laimėjusiu bei su šiuo tiekėju nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį, taikyti restituciją.
 2. Ieškovė nurodo, kad atsakovė vykdė supaprastintą atvirą konkursą Medicininių atliekų tvarkymo paslaugos pirkimas, kuriame ieškovė pateikė pasiūlymą. 2016-12-15 atsakovė priėmė sprendimą paskelbti konkursą laimėjusiu trečiąjį asmenį UAB „Eko balt“ bei su šiuo tiekėju sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Nurodo, kad trečiasis asmuo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 2016-12-02 10 val. nebuvo registruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, todėl negalėjo pateikti perkančiajai organizacijai konkurso sąlygų 15.1.5 punkte nurodyto išrašo ir neatitiko šio tiekėjų kvalifikacinio reikalavimo. Ieškovė pateikė pretenziją, kurią atsakovė 2016-12-19 raštu atmetė. Ieškovė nurodo, kad atsakovė raštu atmesdama pretenziją, visiškai nenagrinėjo pretenzijoje nurodytų argumentų, todėl jos iš esmės neišnagrinėjo. Papildomai nurodo, kad nors trečiasis asmuo pasiūlyme pažymėjo, kad yra pasitelkęs subtiekėją UAB „Toksika“, kuris turi teisę verstis pavojingų atliekų tvarkymo veikla, apsiimančia pavojingų atliekų rinkimą, vežimą, naudojimą ir/ar šalinimą, tačiau trečiojo asmens sutartis su subrangovu UAB „Toksika“ taip pat buvo sudaryta jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, todėl negalėjo atsakovei įrodyti, kad subtiekėjo pajėgumai bus prieinami per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį (LR Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 d.). Ieškovė taip pat nurodo, kad buvo pažeistos bendradarbiavimo ir keitimosi informacija pareigos (LR Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str., 6 str. 1 d.), kadangi nebuvo atsakyta į 2016-12-06 paklausimą.
 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, juo prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad trečiasis asmuo atitiko pirkimo sąlygų 15.1.5. punkto reikalavimus, kadangi pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus – licenciją, išduotą 2016-11-28. Konkurso vokų atplėšimo data buvo 2016-12-02, todėl perkančioji organizacija (atsakovė), laikėsi pozicijos, kad trečiasis asmuo turi teisę vokų atplėšimo dieną užsiimti atliekų tvarkymo veiklą, kadangi 15.1.5. pirkimo sąlygų tikslas yra patikrinti, ar dalyvis turi teisę verstis pavojingų atliekų tvarkymo veikla. Taip pat pirkimo sąlygų 21 punkte nustatyta, kad savo pasiūlyme paslaugos tiekėjas turi nurodyti, kokius paslaugos subtiekėjus ketina pasitekti, jei pasitelks. Taigi trečiajam asmeniui nurodžius, kad bus pasitelkta UAB „Toksika“, buvo pateikta ir minėtai įmonei išduota licencija rinkti, šalinti, saugoti ir naudoti atliekas. Taip pat pateiktas išrašas iš Atliekų tvarkytojų valstybės registro. Atsakovė nesutinka su ieškovės teiginiu, kad nebuvo tinkamai išnagrinėta pretenzija. Atsakovė nesutinka ir su ieškovės argumentu, kad buvo pažeista bendradarbiavimo ir keitimosi informacija pareiga, kadangi įstatymas nenumato, per kiek laiko turi būti atsakyta į užklausas. Nesutinka ir su ieškovės argumentu, kad trečiojo asmens sudaryta subrangos sutartis su UAB „Toksika“ jau po pasiūlymų patiekimo termino 2016-12-02, kadangi šio argumento ieškovė nenurodė pretenzijoje.
 4. Ieškovė pateikė dubliką, juo prašo tenkinti ieškinį visiškai. Nurodo, kad nesutinka su atsakovės atsikirtimais į ieškinio argumentus. Visų pirma, atsakovė nepaneigė fakto, kad trečiasis asmuo iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos nebuvo registruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre nors nurodo, kad nesutinka su šiuo argumentu. Be to nors atsakovė nurodo, kad UAB „Toksika“ atitiko konkurso sąlygų keliamus reikalavimus, tačiau ieškovė ginčija tai, jog trečiasis asmuo nebuvo sudaręs sutarties su UAB „Toksika“ iki pasiūlymų pateikimo termino.
 5. Atsakovė pateikė tripliką, juo prašo ieškovės ieškinį atmesti. Jame iš esmės nurodo analogiškus argumentus kaip atsiliepime į ieškinį.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

 1. Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl perkančiosios organizacijos VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė paskelbto viešo pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams nesilaikymo ir dėl atsakovės veiksmų peržiūros procedūros (ikiteisminės ginčo stadijos) pažeidimo.
 2. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau –VPĮ). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją parengti pirkimo dokumentus šio įstatymo pagrindu, nepažeidžiant pagrindinių viešojo pirkimo principų: lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, kad būtų pasiektas viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų, prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str., 24str. 1 d., 2 p., 9 d.). Perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, privalo, siekdama paminėto tikslo, išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kokybinės atrankos kriterijus – minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo ir kt.) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ir dalyviai pirkimo sąlygų pagrindu pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai – tai, perkančiosios organizacijos nuomone, būtini reikalavimai, kuriuos ji nustato, įvertinusi visas būsimos pirkimų sutarties sėkmingo vykdymo aplinkybes, siekiant užtikrinti tokį sutarties įvykdymą VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri (kvalifikacija) apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan.
 3. Pažymėtina, kad šiai pozicijai neprieštarauja kasacinio teismo praktika, pagal kurią perkančiųjų organizacijų pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams liudijančių dokumentų vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją jų valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų, kurios laikytinos pagrindiniu iškeltų reikalavimų atitikties vertinimo kriterijumi, turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013; 2014 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014). Nagrinėjamo klausimo kontekste akcentuotina, kad nors perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau toks sprendimas neturi pažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindinių viešųjų pirkimų principų (Lietuvos Apeliacinio teismo 2015 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-733-180/2015)
Faktinės bylos aplinkybės.
 1. Byloje nustatyta, kad atsakovė VŠĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė 2016-11-18 paskelbė, jog supaprastinto atviro konkurso būdu, elektroninėmis priemonėmis vykdo viešąjį pirkimą „Medicininių atliekų tvarkymo paslauga“ (toliau – Pirkimas). Pirkimo kodas 180865.
 2. UAB „AV investicija“ 2016-12-06 raštu Nr. S-128 informavo atsakovę, kad dalyvis UAB „Eko balt“ nėra registruotas atliekų tvarkytojų valstybės registre, nors pagal LR atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 10 dalį turi pareigą registruotis, todėl neatitinka kvalifikacinių reikalavimų. Komisijos pirmininkė 2016-12-14 raštu atsakė, kad UAB „AV Investicija“ pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, pirkimo procedūros tęsiamos.
 3. 2016-12-15 atsakovė informavo ieškovę apie viešajame Pirkime Nr. 180865 sudarytą Pirkimo pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoju paskelbtą UAB „Eko balt“ pasiūlymą (pasiūlymo kaina 108 949,49 Eur). Ieškovės pasiūlymas Pirkimo pasiūlymų eilėje įrašytas 2 vietoje (pasiūlymo kaina 109 433,90 Eur). Tuo pačiu raštu buvo pranešta, kad pasibaigus sutarties atidėjimo terminui, t.y. po 2016-12-29, bus pasirašyta pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju.
 4. Ieškovė 2016-12-16 pateikė atsakovei pretenziją, joje nurodė, kad UAB „Eko balt“ iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos 2016-12-02 10 val. nebuvo registruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, registracija atlikta tik 2016-12-16. Tai reiškia, kad tiekėjas „UAB „Eko balt“ iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos neatitiko tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo, jos pasiūlymas turėjo būti atmestas. Taip pat pretenzijoje nurodyta, kad ieškovė 2016-12-06 atsakovei pateikė paklausimą dėl informacijos apie subtiekėjus ir jungtinės veiklos partnerius pateikimo, į kurį perkančioji organizacija visai nereagavo ir informacijos nepateikė. Kadangi informacijos apie subtiekėjus pateikta nebuvo, o UAB „Eko balt“ neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, jos pasiūlymą prašė atmesti ir sudaryti naują pasiūlymų eilę.
 5. Atsakovė 2016-12-19 raštu „Dėl supaprastinto atviro konkurso pretenzijos konkurse „Medicininių atliekų tvarkymo paslauga“ informavo ieškovę, kad pakartotinai patikrino UAB „Eko balt“ ir jos nurodyto subtiekėjo „Toksika“ pateiktus dokumentus bei patikslinimus ir nustatė, kad UAB „Eko balt“ atitinka kvalifikacijos reikalavimus, todėl tenkinti pretenziją ir panaikinti sudarytą pasiūlymų eilę nėra pagrindo. Kartu pateikė ieškovės 2016-12-06 raštu prašomą informaciją apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir jų nurodytus subtiekėjus bei nurodė, kad sutartis su laimėtuoju bus pasirašoma nuo 2017-01-03 iki 2017-01-06.
Dėl atsakovės veiksmų peržiūros procedūros (ginčo nagrinėjimo ikiteismine tvarka)
 1. VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ir pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu): per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.
 2. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos (VPĮ 941 str. 1 ir 2 d.). VPĮ 94 str. 1 dalies 1 punkte nustatytas 15 dienų terminas tiek pretenzijai, tiek prašymui, tiek ieškiniui pateikti, tačiau pirkimo procedūra yra stabdoma tik pateikus pretenziją (VPĮ 941 str. 2 d.).
 3. Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygose buvo nustatyta, kad pasiūlymų pateikimo terminas yra 2016-12-02 10 val, perkančioji organizacija išsiųs pranešimus apie jos priimtą sprendimą, pirkimo sutarties atidėjimo terminas yra 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimų apie sprendimą išsiuntimo dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis (sąlygų 10.3 p., 10.11 p.,10.15 p.), todėl tiekėjai turėjo teisę per 15 dienų (kalendorinių), pateikti pretenziją, prašymą ar kreiptis į teismą.
 4. Ieškovė 2016-12-06 raštu Nr. S-128 informavo atsakovę, kad dalyvis UAB „Eko balt“ nėra registruotas Atliekų tvarkytojų valstybės registre, nors pagal LR atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 10 dalį turi pareigą registruotis, todėl neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, prašė atsižvelgti į nurodytą aplinkybę vertinant tiekėjų atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir sprendžiant dėl pasiūlymų eilės sudarymo. Gavusi perkančiosios organizacijos 2016-12-15 raštą apie viešajame Pirkime Nr. 180865 sudarytą Pirkimo pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoju paskelbtą UAB „Eko balt“ pasiūlymą, ieškovė 2016-12-16 pateikė atsakovei pretenziją.
 5. Perkančioji organizacija, gavusi ieškovės pretenziją sustabdė pirkimo procedūrą, pretenziją išnagrinėjo įstatyme nustatytais terminais, laiku ir tinkamai informavo apie tai ieškovę. Kartu su pretenzija ieškovei buvo pateikta jos 2016-12-06 raštu paprašyta informacija. Nors ieškovė nurodo, kad prašomą informaciją gavo ne laiku, tačiau VPĮ nereglamentuoja informacijos pateikimo terminų. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad peržiūros procedūros (ginčo nagrinėjimo ikiteismine tvarka) pažeistos nebuvo.
 6. Be to, kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad viešųjų pirkimų ginčuose teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais tiekėjo pretenzija buvo atmesta, netenka teisinės reikšmės ir teismui nereikia atskirai dėl jų spręsti, bylos dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pretenziją nutrauktina (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2016 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-456-469/2016; 2017 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017).
Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų
 1. Ieškovės nuomone laimėtoju paskelbta UAB „Eko balt“ neatitiko sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, nes iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nebuvo registruota Atliekų tvarkytojų valstybės registre, o su jos nurodytu subtiekėju UAB „Toksika“ nebuvo sudariusi jokios sutarties ar kito susitarimo galinčio patvirtinti, kad subtiekėjo pajėgumai bus prieinami per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.
 2. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis VPĮ 35-37 straipsnių nuostatomis. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjo kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) 4 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija kiekvieno pirkimo atvejų, atsižvelgdama į pirkimo objekto specifiką, apimtį, turi įvertinti kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumą. Rekomendacijų 14 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija tiekėjų kvalifikacijai patikrinti pasirenka tuos tiekėjo kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus ir nustato tokias jų reikalaujamas reikšmes, kurios perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtinos ir pakankamos siekiant užtikrinti sėkmingą viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Taigi perkančiajai organizacijai suteikta diskrecijos teisė nuspręsti, kokius tiekėjų vertinimo kriterijus nustatyti pirkimo dokumentuose. Tuo pačiu perkančiajai organizacijai draudžiama kelti tiekėjams tokius kvalifikacinius reikalavimus, kurie dirbtinai ribotų galimą konkurenciją (Rekomendacijų 3 p.). Draudžiamu konkurencijos ribojimu laikytini pernelyg aukšti ar specifiniai, neadekvatūs viešojo pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę viešojo pirkimo procedūrose dalyvauti viešojo pirkimo –pardavimo sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2010).
 3. VPĮ 2 straipsnio 21 dalyje numatyta, kad pirkimo dokumentai tai perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), jie skelbiami centrinėje viešųjų pirkimų elektroninėje sistemoje, yra visiems tiekėjams prieinami, kaip ir bet kuris kitas pirkimų dokumentas ir jais privalo vadovautis tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos.
 4. Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų bendrųjų nuostatų 8. punkte nustatė, kad dalyvio pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis (kai leidžiama, - kitaip raštu) pateiktų dokumentų duomenų visuma.
 5. Pirkimo sąlygų „Tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai“ 1 lentelėje inter alia nurodyta, kad kvalifikacijos reikalavimą „paslaugos tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti“ įrodyti Lietuvos Respublikoje registruotas paslaugos tiekėjas pateikia „valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo tinkamai patvirtintas kopijas ar kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugos tiekėjo teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti“ (15.1.2 p.), o kvalifikacijos reikalavimą „paslaugos tiekėjas turi teisę verstis pavojingų atliekų tvarkymo veikla pavojingų atliekų rinkimas, vežimas, naudojimas ir/ar šalinimas“ pateikiama „Aplinkos ministerijos išduotos ir galiojančios pavojingų atliekų tvarkymo licencijos patvirtintos kopijos pavojingų atliekų rinkimui, vežimui, naudojimui ir/ar šalinimui“ bei „Išrašas iš atliekų tvarkytojų valstybės registro, patvirtinančius teisę rinkti, vežti, naudoti ir/ar šalinti pavojingas atliekas, pagal visus perkančiosios organizacijos reikalaujamus kodus“( 15.1.5 p.).
 6. Pirkimo sąlygų 20 punkte nustatyta, kad paslaugos tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio yra jų ryšiai. Šiuo atveju paslaugos tiekėjai privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami. Tam, kad įrodyti paslaugos tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų nuorašus, kurie patvirtintų, kad paslaugos tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.
 7. Savo pasiūlyme paslaugos teikėjas inter alia turi nurodyti, kokius paslaugos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus jis ketina pasitelkti, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalo atlikti tiekėjas (21. p.).
 8. Nagrinėjamu atveju UAB „Eko balt“ savo pasiūlyme perkančiajai organizacijai nurodė, kad pasitelks subrangovą/subtiekėją/subteikėją UAB „Toksika“, įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti UAB „Toksika“ sudaro 10 procentų (nurodytas UAB „Toksika“ atliekamų darbų procentas taip pat kelia abejones, nes UAB „Eko balt“ turi tik licenciją rinkti pavojingas atliekas, o teisės jas vežti, naudoti ir šalinti ji neturi, tai turėtų atlikti UAB „Toksika) . Prie pasiūlymo buvo pridėti šie dokumentai: pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją; pažyma apie įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį; Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas; pavojingų atliekų tvarkymo licencija su priedais (UAB „Antagutė); pavojingų atliekų tvarkymo licencija su priedais (UAB „Toksika“); Atliekų tvarkytojų valstybės registras (UAB „Toksika“; Atliekų tvarkytojų valstybės registras pažyma (UAB „Toksika“).
 9. Byloje nėra ginčo, kad UAB „Eko balt“ pasiūlyme pateikė jai 2016-11-28 išduotą licenciją rinkti atliekas, tačiau nepateikė išrašo iš atliekų tvarkytojų valstybės registro (to padaryti ir negalėjo, nes registre ji įregistruota tik 2016-12-16). Taigi trečiasis asmuo neįvykdė perkančios organizacijos sąlygose nustatyto reikalavimo pateikti ir licenciją, ir išrašą iš registro (15.1.5 p.), todėl neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų kvalifikacijai.
 10. Pateikdama pasiūlymą, UAB „Eko balt“ pateikė nurodyto subtiekėjo UAB „Toksika“ pavojingų atliekų rinkimo ir tvarkymo licenciją ir išrašą iš atliekų tvarkytojų valstybės registro, tačiau iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateikė jokių įrodymų (sutarties, preliminarios sutarties, ketinimų protokolo ar kitų dokumentų), kad vykdant pirkimo sutartį jai bus prieinami UAB „Toksika“ pajėgumai ir ištekliai, todėl pažeidė sąlygų 20 punkto reikalavimus ir VPĮ 32 straipsnio 3 dalį. UAB „Eko balt“ sutartį su UAB „Toksika“ sudarė tik 2016-12 07, t. y. pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui, todėl trečiasis asmuo neatitiko kvalifikacijos reikalavimų.
 11. Taigi UAB „Eko balt“ pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų, todėl perkančiosios organizacijos VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė Viešųjų pirkimų komisijos 2016-12-15 sprendimas sudaryti pasiūlymų eilę ir išrinkti viešojo pirkimo laimėtoją yra neteisėtas.
Dėl restitucijos taikymo.
 1. Ieškovė prašo panaikinus ginčijamus sprendimus taikyti restituciją ir grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį. Keliose naujausių kasacinio teismo nutarčių (pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. e3K-3-546-469/2016 ir Nr. e3K-7-23-248/2017), pažymėta, kad teismų praktikoje taikytas sprendimas grąžinti ginčo šalis į atitinkamą viešojo pirkimo procedūrų stadiją laikytinas iš dalies teisiškai nekorektišku, jis iš esmės reiškė perkančiųjų organizacijų įsipareigojimą iš naujo atlikti atitinkamus pasiūlymų vertinimo veiksmus, todėl naujoje teismų praktikoje perkančiosios organizacijos turėtų būti įpareigojamos pakartotinai atlikti tam tikrus ginčo konkretų išsprendimą teisme įgyvendinančius veiksmus, todėl atsakovė įpareigotina iš naujo sudaryti laimėtojų eilę.

7Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą, darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio.
 2. Nagrinėjamojoje byloje ieškinys patenkintas iš dalies. Kasacinio teismo viešųjų pirkimų ginčų praktikoje spręsta, kad kai tiekėjas (ieškovas) savo interesus gina prieš du procesinius varžovus – perkančiąją organizaciją ir kitą tiekėją (dalyvį), nustačius šių šalių argumentų nepagrįstumą, yra teisinga procesą laimėjusios šalies patirtas išlaidas lygiomis dalimis atlyginti iš pralaimėjusių ((Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-60-378/2015; 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-546-469/2016). Ši teisės taisyklė taikytina ir nagrinėjamojoje byloje, todėl ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos jai atlyginamos lygiomis dalimis iš atsakovės ir trečiojo asmens. Ieškovė pateikė prašymą dėl 973,25 Eur bylinėjimosi išlaidų (217,00 Eur žyminis mokestis ir 756,25 Eur išlaidų, susijusių su advokato pagalba). Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato ruoštų dokumentų kiekį ir darbo sąnaudas, teismas konstatuoja, kad išlaidos nėra per didelės, jos atitinka rekomendacijose nurodytus dydžius. Ieškinys patenkintas iš dalies, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai patenkintiems reikalavimams (CPK 93 str. 1 ir 2 p.).
 3. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. sausio 2 d. nutartimi, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, teismas

Nutarė

9ieškinį tenkinti iš dalies.

10Panaikinti atsakovės VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimus sudaryti pasiūlymų pirkimo eilę ir viešojo pirkimo laimėtoja pripažinti UAB „Eko balt“.

11Įpareigoti atsakovę VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę.

12Bylos dalį dėl ieškinio reikalavimo panaikinti VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimą atmesti ieškovės 2016 m. gruodžio 16 d. pretenziją nutraukti.

13Priteisti ieškovei UAB „AV investicija“ (j. a. k. 300114003) iš atsakovės VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė (j. a. k. 190468035) 324,42 Eur (tris šimtus dvidešimt keturis eurus 42 centus) bylinėjimosi išlaidų.

14Priteisti ieškovei UAB „AV investicija“ (j. a. k. 300114003) iš trečiojo asmens UAB „Eko balt“ (j. a. k. 302572768) 324,42 Eur (tris šimtus dvidešimt keturis eurus 42 centus) bylinėjimosi išlaidų

15Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. sausio 2 d. nutartimi, palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo.

16Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai