Byla e2A-1123-803/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vaclovo Pauliko, Rūtos Petkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Ingos Staknienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą ieškovo R. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovų R. L. ir S. L. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. D1-988 „Dėl valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto valdybos narių skyrimo“ panaikinimo, trečiasis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų, valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. D1-988 „Dėl valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto valdybos narių skyrimo“. Specialioji teisėjų kolegija 2018 m. gegužės 14 d. nutartimi, priimta teismingumo byloje Nr. T-48/2018, nutarė, kad byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui, Vilniaus miesto apylinkės teismui.

72.

8Ieškovai nurodė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2017 m. gruodžio 8 d. priėmė įsakymą Nr. D1-988 „Dėl valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto valdybos narių skyrimo“, kuriuo 4 metų kadencijai paskyrė valstybės įmonės (toliau – VĮ) Valstybinis miškotvarkos institutas valdybos narius. Atranka į VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto valdybos narius buvo vykdyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintu Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu (toliau – Aprašas). Atranką vykdė aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-899 „Dėl nepriklausomų kandidatų į valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto valdybos narius atrankos komisijos sudarymo“ sudaryta atrankos komisija. Reikalavimai, keliami kandidatams į valdybos narius, buvo paskelbti tinklapyje, nurodant, jog kandidatas turi turėti kompetenciją bent vienoje iš šių sričių: finansų srityje, miškininkystės arba miškotyros srityje, strateginio planavimo ir valdymo srityje, vadybos/įmonių valdysenos srityje. Kartu atrankoje dalyvaujantiems kandidatams keliami ir nepriklausomumo reikalavimai. Ieškovai siekė dalyvauti atrankoje, pretenduodami į valdybos nario, atsakingo už strateginį planavimą ir valdymą, vietą bei į valdybos nario, atsakingo už miškininkystės ar miškotyros ir/ar strateginio planavimo ir valdymo sritis.

93.

10Ieškovas R. L. 2017 m. spalio 19 d. pateikė kandidato prašymą dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, paso kopiją, teisės magistro diplomą. Ieškovas S. L. 2017 m. spalio 18 d. pateikė prašymą dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją, gyvenimo aprašymą motyvacinį laišką. Ieškovas R. L. 2017 m. lapkričio 10 d. elektroniniu laišku buvo informuotas, jog atrankos komisija, vadovaudamasi Aprašo 24 punktu priėmė sprendimą sudaryti kviestinų į atrankos pokalbį kandidatų sąrašą, nurodydama, kad šis ieškovas į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą nepateko. Iš esmės tokį patį elektroninį laišką gavo ir ieškovas S. L.. Ieškovas R. L. 2017 m. lapkričio 10 d. elektroniniu laišku paprašė pateikti aukščiau nurodyto sprendimo motyvus, o 2017 m. lapkričio 14 d. raštu „Dėl atrankos į valstybės įmonės „Valstybinis miškotvarkos institutas“ valdybą“ paprašė pateikti su atrankos komisijos sprendimu susijusią informaciją: posėdžių protokolus, galutinį kviestinų kandidatų sąrašą, nurodyti priimtų sprendimų motyvus ir kt. Ieškovas R. L. 2017 m. lapkričio 20 d. gavo elektroninį laišką, kuriame buvo paaiškinta, kad atskirose kompetencijų srityse kandidatų skaičiui viršijus 10, į atrankos pokalbį kviečiami tik atrinkti kandidatai. Ieškovas R. L. 2017 m. lapkričio 24 d. raštu pakartotinai prašė pateikti visą su atrankos Komisijos sprendimu susijusią informaciją. Ieškovui R. L. 2017 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. (12-3)-D8-8220 buvo suteikta dalis informacijos, nurodant ieškovas R. L. gavo 0 balsų, atrankos komisijoje buvo balsuojama dėl kiekvieno kandidato, į sąrašą įtraukti tie kandidatai, kurie atitinka nustatytus bendruosius, specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus, bei nurodant, kad kandidatai, pateikę prašymą dalyvauti atrankoje, gali susipažintu tik su tais dokumentais, kurie yra viešai skelbiami.

114.

12Ieškovai teigė, kad Valstybinio miškotvarkos instituto valdyba buvo paskirta pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Aprašo nuostatas, ieškovų teises. Minėtas įsakymas naikintinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų (toliau – ABTĮ) 91 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, kaip prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktams ir dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, pažeidus Aprašo 5, 32 ir 33 punktų nuostatas. Ieškovui R. L. pateikti atsakymai taip pat neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 3 ir 8 straipsnių reikalavimų.

135.

14Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad valstybės įmonių valdybų sudėtį, bendruosius reikalavimus valdybos nariams, valdybos narių atrankos esminius žingsnius ir kitus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnis, kurio 2 dalyje numatyta, kas turi būti skiriami valdybos nariais (valstybės tarnautojai, kiti fiziniai asmenys (nepriklausomi valdybos nariai) ir darbuotojų atstovai (ne mažiau 1/5 įmonės įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus). Vadovaujantis šiomis proporcijomis, instituto įstatų, galiojusių iki 2018 m. sausio 8 d., 191 punkte buvo numatyta, kad valdybą sudaro 7 nariai - 1 valstybės tarnautojas, 2 darbuotojų atstovai ir 4 kiti fiziniai asmenys (nepriklausomi nariai), atrinkti Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Seimui 2017-07-11 priėmus Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I- 671 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-628, pradėta įgyvendinti valstybinių miškų valdymo sistemos pertvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2017 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl sutikimo reorganizuoti valstybės įmones miškų urėdijas“ 1 punktu sutiko, kad būtų reorganizuojamos VĮ miškų urėdijos, 2 punktu nustatė, kad VĮ miškų urėdijos reorganizuojamos jungimo būdu - prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės instituto prijungiant reorganizuojamas VĮ miškų urėdijas ir kad po reorganizavimo veiksiančio instituto pavadinimas po reorganizacijos bus VĮ Valstybinių miškų urėdija, 3 punktu įgaliojo Aplinkos ministeriją įgyvendinti po reorganizacijos veiksiančios VĮ Valstybinių miškų urėdijos savininko teises ir pareigas. Aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. Dl-792 „Dėl sprendimo organizuoti nepriklausomų valdybos narių atranką į valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto valdybą ir specialiųjų reikalavimų kandidatams nustatymo“ 1 punktu nuspręsta organizuoti nepriklausomų valdybos narių atranką į instituto valdybą, 2 punktu nustatyti specialieji reikalavimai kandidatams į valdybos narius, 3 punktu Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų ūkio plėtros skyriaus vyriausiosios specialistės J. R. ir G. R. paskirtos atsakingomis už Apraše nurodytų procedūrų atlikimą. Aplinkos ministerijos 2017 m. rugsėjo 27 d. raštu Nr. (12-3)-D8-6554 institutas informuotas apie 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. Dl-792 ir, vadovaujantis Aprašu, paprašytas atlikti institutui priskirtas pareigas. Institutas Aprašo nustatyta tvarka paskelbė apie 4 nepriklausomų valdybos narių atranką nurodydamas, kad kandidatai teikia dokumentus įmonei (institutui) iki 2017 m. spalio 19 d. Aplinkos ministras 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. Dl-899 „Dėl nepriklausomų kandidatų į valstybės įmonės valstybinio miškotvarkos instituto valdybos narius atrankos komisijos sudarymo“ sudarė nepriklausomų kandidatų į instituto valdybos narius atrankos komisiją, kurios posėdis vyko 2017 m. lapkričio 9 d. ir kuriame buvo patvirtintas galutinių kviestinų į atrankos pokalbį kandidatų sąrašas. Komisijos pirmininkas 2017 m. lapkričio 10 d. elektroniniais laiškais informavo S. L. ir R. L., kad jie į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą nepateko. R. L. 2017 m. lapkričio 10 d. elektroniniu laišku ir 2017 m. lapkričio 14 d. raštu, pateiktu elektroniniu paštu, paprašė pateikti tokio sprendimo motyvus. Komisijos pirmininkas 2017 m. lapkričio 20 d. elektroniniu laišku atsakė R. L. nurodydamas, kad sprendimas nekviesti į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą priimtas vadovaujantis Aprašu. R. L. 2017 m. lapkričio 24 d. elektroniniu paštu pateikė skundą dėl instituto valdybos rinkimo procedūros ir rezultato.

156.

16Aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. D1-988 „Dėl valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto valdybos narių skyrimo“ 4 metų kadencijai nuo 2017 m. gruodžio 11 d. paskirti 7 instituto valdybos nariai. Aplinkos ministerijos 2017 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. (12-3)-D8-8220 atsakyta į R. L. 2017 m. lapkričio 24 d. skundą.

177.

18Aplinkos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. Dl-7 VĮ miškų urėdijos reorganizuotos jungimo būdu jas prijungiant prie instituto. Patvirtintas VĮ miškų urėdijų reorganizavimo sąlygų aprašas nustatant, kad po reorganizavimo instituto pavadinimas - VĮ Valstybinių miškų urėdija.

198.

20Atsakovė paaiškino, kad prašymus dalyvauti nepriklausomų valdybos narių atrankoje pateikė 52 kandidatai, iš kurių 48 kandidatai atitiko nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Kadangi kandidatų skaičius į atskiras kompetencijų sritis viršijo 10, komisija, vadovaudamasi Aprašo 24 punktu, 2017 m. lapkričio 9 d. vykusio posėdžio metu priėmė sprendimą sudaryti galutinį kviestinų į atrankos pokalbį kandidatų sąrašą, vertinant kandidatų kompetencijas ir gebėjimus, turimą išsilavinimą, įvairiapusišką darbo patirtį ir kitus kandidatų privalumus pagal kandidatų pateiktus dokumentus. Komisijos nariai balsavo dėl kiekvieno kandidato įtraukimo į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą. Į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą įtrauktos kandidatūros, surinkusios daugiausiai balsų.

219.

22Atsakovė nurodė, kad vertinant S. L. kandidatūrą ir komisijos nariams balsuojant dėl jo įtraukimo arba neįtraukimo į galutinį kandidatų sąrašą, buvo atsižvelgta į tai, kad nuo 2018 m. sausio mėnesio, užbaigus reorganizavimo procedūras ir 42 VĮ miškų urėdijas prijungus prie instituto, šis kandidatas nebeatitiktų valdybos nariams keliamų nepriklausomumo kriterijų, numatytų Aprašo 9.1. papunktyje, kadangi šis asmuo pateiktame gyvenimo aprašyme nurodė, kad nuo 2016 m. gruodžio 8 d. buvo VĮ Kauno miškų urėdijos miškų urėdu, t. y. per paskutinius 3 metus buvo vienos iš prijungtų prie instituto valstybės įmonės vadovu.

2310.

24Atsakovė atkreipė dėmesį, kad R. L. pateiktuose dokumentuose nurodė, kad yra Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ iniciatorius ir steigėjas, šioje asociacijoje 2000-2014 metais buvo prezidentas, nuo 2014 metų iki dabar yra šios asociacijos valdybos narys. Paaiškino, kad asociacija užsiima biokuro gamybos, tiekimo ir biokuro naudojimo propagavimu, atstovauja šiomis veiklomis užsiimančių ūkio subjektų interesus. Ši aplinkybė galėtų sukelti interesų konfliktą, nes dalis priimamų sprendimų, liečiančių instituto veiklą, būtų tiesiogiai susiję su R. L. privačiais interesais. Nurodė, kad atrankos laimėtojais buvo pripažinti 4 kandidatai, surinkę daugiausiai komisijos balsų, kurie yra aukštesnių gebėjimų ir kompetencijų, palyginti su kitais atrankoje dalyvavusiais kandidatais, ir ne tik atitinka nustatytus bendruosius, specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus, tačiau turi korporatyvinio valdymo patirties, praktinės patirties vykdant įmonių reorganizavimo procedūras ir kitų privalumų. Į valdybos narius A. J. buvo įtraukta kaip valstybės tarnautoja, kuriai atrankos procedūros nėra taikomos.

2511.

26Atsakovė nurodė, kad komisijos sprendimas galėjo būti skundžiamas per 1 mėnesio terminą.Prašė taikyti ieškinio senaties terminą ir bylą nutraukti. Paaiškino, kad Aplinkos ministerijos atstovai atmetė S. L. kandidatūrą į strateginio planavimo ir valdymo kompetencijų sritį, kadangi jis neatitiko į šią kompetencijų sritį keliamo reikalavimo turėti 3 metų darbo patirtį juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, strateginio planavimo ar juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityje ir apie tai šį asmenį informavo 2017 m. spalio 31 d. S. L. 2017 m. lapkričio 10 d. buvo informuotas apie sprendimą neįtraukti jo į atrankos pokalbį kviestinų kandidatų sąrašą. S. L. nereiškė pretenzijų dėl šių sprendimų, jų neskundė, todėl praleido ABTĮ numatytą 1 mėnesio terminą šių sprendimų apskundimui. R. L. 2017 m. lapkričio 10 d. buvo informuotas apie sprendimą sudaryti kviestinų į atrankos pokalbį kandidatų sąrašą, į kurį jis nebuvo įtrauktas, skundą teismui pateikė 2017 m. sausio 8 d., taip pat praleidęs 1 mėnesio terminą.

2712.

28Atsakovė atkreipė dėmesį, kad pagal pateiktus dokumentus ieškovai kandidatavo į nepriklausomus instituto valdybos narius tam tikrose srityse, todėl galėtų reikšti reikalavimus tik dėl atitinkamų aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. Dl-988 punktų, o ne viso įsakymo panaikinimo.

2913.

30Trečiasis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų, VĮ Valstybinių miškų urėdija pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kadVĮ Valstybinis miškotvarkos institutas (VĮ Valstybinių miškų urėdija) 2017 m. rugsėjo 27 d. gavo atsakovės raštą Nr. (12-3)-D8-6554 dėl valdybos narių atrankos, kuriuo trečiasis asmuo buvo įpareigotas viešai paskelbti apie nepriklausomų valdybos narių atranką ir per 3 kalendorines dienas nuo viešo paskelbimo pateikti skelbime nurodytą informaciją VšĮ Stebėsenos ir prognozių agentūrai. Trečiasis asmuo 2017 m. rugsėjo 28 d. VĮ Registrų centras informaciniame leidinyje paskelbė apie atranką, nurodęs, kad kandidatai į valdybos narius dokumentus turi pateikti iki 2017 m. spalio 19 d.VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ 2017 m. spalio 2 d. raštu Nr. S-8322 buvo informuota apie paskelbtą atranką. Gauti kandidatų dokumentai buvo registruojami atskirame dokumentų gavimo sąraše, kuris kartu su visais valdybos narių atrankos dokumentais 2017 m. spalio 23 d. buvo perduotas Aplinkos ministerijai. Atranka buvo skelbiama keturiems nepriklausomiems valdybos nariams, todėl ieškovų argumentai dėl A. J., kaip valstybės tarnautojos, skyrimo valdybos nare neturi nieko bendro su 4 nepriklausomų valdybos narių atranka.

31II.

32Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3314.

34Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo naikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. D1-988, nes ieškovai neįrodė, kad buvo pažeistos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtinto Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo (toliau – Aprašas) 5, 8, 32 ir 33 punktų nuostatos.

3515.

36Teismas pažymėjo, kad susipažinus su atsakovės teismui patektais ir neviešais pripažintais dokumentais, matyti, kad į miškininkystės ir miškotyros srities valdybos narius pretendavo ne vienas urėdijos vadovas bei darbuotojai ir nei vienas jų, tame tarpe ir ieškovas S. L., nebuvo įtrauktas į kandidatų kviestinų į atrankos pokalbį sąrašą. Teismas sprendė, kad vertinant kandidato S. L. kandidatūrą į valdybos narius miškininkystės ir miškotyros srityje nebuvo pažeistos Apraše nustatytos procedūros bei reikalavimai, tame tarpe ir 5 punkto reikalavimai, bei ieškovo teisės.

3716.

38Teismas nustatė, kad atrankos komisija, vadovaudamasi Aprašo 24 punktu, esant dideliam kandidatų skaičiui, komisijos 2017 m. lapkričio 9 d. posėdyje sudarė galutinį kviestinų į atrankos posėdį kandidatų sąrašą. Teismas, susipažinęs su šiuo protokolu (nevieša medžiaga) nustatė, kad į pokalbį buvo nuspręsta kviesti asmenis gavusius po 4-6 komisijos narių balsus. Tokių asmenų buvo 10, kiti 19 asmenų, tame tarpe ieškovas R. L., negavo nei vieno komisijos nario balso ir nebuvo įtraukti į sudarytą sąrašą.

3917.

40Teismas, susipažinęs su kandidatų į valdybos narius pateiktų dokumentų sąrašu, kuriame nurodyti asmenų vardai ir pavardės, kompetencijos sritys į kurias pretenduojama, pateiktų dokumentų sąrašai, nustatė, kad į kviestinų pokalbiui kandidatų sąrašą strateginio planavimo ir valdymo kompetencijos srityje nepateko nei vienas kandidatas, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą. Kandidatų pateiktų dokumentų grafoje esantys duomenys apie pateiktus išsilavinimo dokumentus taip pat patvirtina, kad į kviestinų pokalbiui kandidatų sąrašą strateginio planavimo ir valdymo kompetencijos srityje, nebuvo įtrauktos ne tik ieškovo, bet ir kitų 18 asmenų, įgijusių puikų išsilavinimą, kandidatūros. Atsižvelgęs į šias nustatytas aplinkybes teismas sprendė, kad ieškovo R. L. kandidatūra buvo įvertinta tinkamai ir, kad sprendimu neįtraukti jo į galutinį kviestinų pokalbiui kandidatų sąrašą nebuvo pažeistos atrankos procedūros, nustatytos Aprašo 5, 7, 8 punktuose bei ieškovo teisės.

4118.

42Ieškovas R. L. sąžiningumo deklaracijoje nurodęs, jog jo kandidatavimas į valdybos narius nesukelia interesų konflikto, gyvenimo aprašyme nurodė, jog jis yra Lietuvos biomasės energetikos asociacija asociacijos „Litbioma“ valdybos narys, Europos biomasės valdybos narys ir Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentas. Teismo vertinimu, būtent komisijos nariai, buvo tie asmenys, kurie turėjo ir teisę, ir pareigą, vadovaujantis Aprašo 7.2 papunkčiu įvertinti, ar dėl ieškovo dalyvavimo atrankoje (jo galimo skyrimo valdybos nariu) galimas/negalimas interesų konfliktas. Teismas sprendė, kad ieškovai nenurodė argumentų, kurie paneigtų atsakovės nurodytą aplinkybę dėl galimo ieškovo R. L. interesų konflikto.

4319.

44Teismas nustatė, kad ieškovai nebuvo įtraukti į kandidatų kviestinų į atrankos pokalbį sąrašą. Pagal Aprašo 32 punktą kiekvieno kandidato surinkti balsai įrašomi tada, kai kandidatas dalyvavo pokalbyje, ieškovai į pokalbį nebuvo kviečiami. Todėl teismas sprendė, kad vykdant atranką nebuvo pažeistas Aprašo 32 punktas ar ieškovų teisės.

4520.

46Ieškovas S. L. nereiškė prašymo pateikti jam Aprašo 33 punkte nurodytą informaciją, o R. L. ji buvo suteikta, atsižvelgiant į teisės akto reikalavimus, todėl teismas sprendė, kad nebuvo pažeistos 33 punkto nuostatos, ar ieškovų teisės.

4721.

48Teismas pažymėjo, kad byla yra nagrinėjama pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) taisykles, todėl nėra pagrindo bylos nutraukimui vadovaujantis ABTĮ 103 straipsnio nuostatomis. CK 1.125 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sutrumpintas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas taikomas iš konkurso rezultatų atsirandantiems reikalavimams. Prašomas pripažinti negaliojančiu aplinkos ministro įsakymas priimtas 2017 m. gruodžio 8 d. Šiuo įsakymu yra įtvirtinti viešo konkurso į valstybinės įmonės kolegialų valdymo organą rezultatai, todėl nagrinėjamu atveju ieškinio senaties terminas yra vienas mėnuo, o ieškinio senaties termino paskutinė diena yra 2018 m. sausio 8 d. Teismas sprendė, kad ieškinys yra pateiktas nepraleidus ieškinio senaties termino, nes ieškinį abu ieškovai teismui pateikė 2018 m. sausio 8 d.

4922.

50Teismas konstatavo, kad sprendimą dėl valdybos narių skyrimo priima ne atrankos komisija, o valstybei atstovaujanti institucija šiuo atveju – atsakovė, todėl Aprašo 5 punktu turi vadovautis valdybos narius skiriantis asmuo, o ne atrankos komisija. Atrankos komisijos veiklos tikslas yra atrinkti tinkamiausius nepriklausomus kandidatus į valdybos narius, todėl atrankos komisija turi teisę vertinti ne tik nepriklausomų kandidatų į valdybos narius gebėjimus, dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją, profesinę ir ar darbo patirtį bet ir jų atitikimą keliamiems specialiesiems ir bendriesiems reikalavimams, nepriklausomumo kriterijams, taip pat ir tai, ar kandidato paskyrimas kolegialaus valdymo nariu nesukels interesų konflikto.

51III.

52Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

5323.

54Ieškovas R. L. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo R. L. ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Nurodė šiuos esminius argumentus:

5523.1.

56pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Aprašo nuostatas, susijusias su valstybei atstovaujančios institucijos ir atrankos komisijos funkcijomis. Valstybei atstovaujanti institucija nenustatė, kad apeliantas neatitiko bendrųjų, specialiųjų reikalavimų ar nepriklausomumo kriterijų (tokiu būdu patvirtindama, kad apeliantas šiuos reikalavimus atitinka ir dėl jo nėra jokio interesų konflikto). Atrankos komisija, gavusi kandidatų (taip pat ir apelianto) dokumentus, pagal Aprašo nuostatas turėjo atlikti tinkamų kandidatų tarpusavio palyginimą, o ne pakartotinį patikrinimą dėl atitikties minėtiems reikalavimams ir kriterijams. Dėl šios priežasties teisiškai ydinga situacija, kai atrankos komisija (turėjusi atlikti kandidatų palyginimą) daliai kandidatų skyrė 0 balų, tokiu būdu pažeidžiant Aprašo nuostatas ir atrankai keliamus skaidrumo bei viešumo reikalavimus;

5723.2.

58pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovo pateiktu aiškinimu susiaurinama atrankos komisijos kompetencija. Priešingai - pirmosios instancijos teismas supainiojo Apraše įtvirtintas valstybei atstovaujančios institucijos ir atrankos komisijos funkcijas, tokiu būdu padarydamas esminį materialinės teisės normų pažeidimą. Dėl šios priežasties skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas bei turi būti panaikintas;

5923.3.

60iš Aprašo nuostatų aiškiai matyti, kad valstybei atstovaujanti institucija atlieka kandidatų vertinimą, patikrindama jų atitiktį bendriesiems, specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo kriterijams (Aprašo 21 punktas), o jei šie reikalavimai/kriterijai netenkinami – kandidatūra turi atmesti (Aprašo 21.1 punktas). Kitaip tariant, valstybei atstovaujanti institucija atlieka absoliutųjį kandidatų atitikties vertinimą – patikrina kandidatų atitiktį bendriesiems, specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo kriterijams;

6123.4.

62atrankos komisija atlieka santykinį (t. y. kandidatų tarpusavio) palyginimą, atsižvelgdama į aukščiau nurodytus (ir Aprašo 24 punkte įtvirtintus) kriterijus – aukštesnio lygio išsilavinimą, užsienio kalbų mokėjimą, išskirtinę darbo patirtį ir kitus reikšmingus privalumus. Tokia poziciją patvirtina aprašo nuostatų sisteminis, lingvistinis ir teleologinis aiškinimas (priešingu atveju susidarytu situacija, kai valstybei atstovaujančios institucijos pozicija galėtų skirtis nuo atrankos komisijos ir pan., o tai sukeltų teisinį neaiškumą);

6323.5.

64pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai nurodė, jog ir atrankos komisija turėjo teisę vertinti apelianto atitiktį bendriesiems, specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo kriterijams. Po to, kai valstybei atstovaujanti institucija perdavė apelianto dokumentus atrankos komisijai, atrankos komisija turėjo tik lyginti apelianto kandidatūrą su kitomis kandidatūromis, o ne atlikti pakartotinį apelianto kandidatūros vertinimą;

6523.6.

66iš bylos dokumentų aiškiai matyti, kad apelianto (kaip kandidato) dokumentus valstybei atstovaujanti institucija perdavė atrankos komisijai. Tai sudaro aiškias prielaidas teigti, jog valstybei atstovaujanti institucija (Aprašo 21 punkto pagrindu atlikusi vertinimą) pripažino, jog apeliantas atitinka bendruosius, specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus. Ir tik vėliau, t. y. prasidėjus teisminiam procesui, atsakovė (kaip valstybei atstovaujanti institucija) pakeitė poziciją, teigdama, jog atrankos komisija įvertino apelianto kandidatūrą ir jo atitiktį bendriesiems, specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo kriterijams. Po to, kai valstybei atstovaujanti institucija, gavusi kandidato dokumentus ir įvertinusi jo atitikį bendriesiems, specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo kriterijams (Aprašo 21 punktas), kandidato dokumentus perduoda atrankos komisijai, kandidatas, atsižvelgdamas į Aprašo nuostatas, turi pagrįstą lūkestį tikėtis, jog jo kandidatūra šiame etape bus vertinama jau tik santykiniu aspektu, t. y. palyginant jo kandidatūrą su kitų kandidatų patirtimi ir turimais gebėjimais. Būtent tokį poveikį ir sukelia Aprašo nuostatos, kuriomis valstybei atstovaujančiai institucijai suteikiama teisė konstatuoti kandidato atitiktį bendriesiems, specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo kriterijams (Aprašo 21 p. pagrindu) individualiai kiekvienam kandidatui, kurio dokumentai perduodami atrankos komisijai vertinti palyginant kandidatų pateiktus dokumentus tarpusavyje;

6723.7.

68atrankos komisijai nesilaikant Apraše įtvirtinto reguliavimo (arba jį aiškinant taip, kaip skundžiamame sprendime interpretavo pirmosios instancijos teismas), sudaromos prielaidos manipuliuoti Apraše įtvirtintomis valstybei atstovaujančios institucijos ir atrankos komisijos funkcijomis bei tokiu būdu į kviestinų į atrankos pokalbį kandidatų sąrašą įtraukti net ir tuos kandidatus, kuriuos valstybei atstovaujanti institucija pripažino netinkamais, t. y. neatitinkančiais bendrųjų, specialiųjų reikalavimų ir nepriklausomumo kriterijų (nors būtent ši institucija, kaip matyti iš Aprašo 7-9 punktų nuostatų, turi imperatyvią pareigą užtikrinti kandidatų atitiktį minėtiems reikalavimams ir kriterijams);

6923.8.

70griežtas Aprašo nuostatų ir procedūrų laikymasis, taip pat tinkamas Apraše nurodytų valstybei atstovaujančios institucijos ir atrankos komisijos funkcijų vykdymas leis garantuoti tinkamą ir teisėtą atrankos procedūrą, kuri šiuo konkrečiu atveju buvo pažeista. Netoleruotina situacija, kai atrankos komisija, kuri turėjo atlikti santykinį (t. y. kandidatų tarpusavio) vertinimą, kandidatui, turinčiam reikšmingą patirtį ir išsilavinimą, suteikia 0 balų. Apelianto nuomone, akivaizdu, kad toks atrankos komisijos atliktas tariamas vertinimas neatitinka Aprašo reikalavimų;

7123.9.

72pirmosios instancijos teismas, pripažindamas Aplinkos ministerijos ir atrankos komisijos sprendimus teisėtais, legitimavo Aprašo nuostatoms prieštaraujančią situaciją, kai atrankos komisija (pagal Aprašo 24 punktą turėjusi atlikti kandidatų tarpusavio palyginimą) iš esmės ėmėsi valstybei atstovaujančios institucijos funkcijų. Tai, apelianto nuomone, negali būti laikoma vien formaliu pažeidimu, kadangi būtent šių funkcijų supainiojimas sudarė prielaidas susidaryti aptariamai situacijai, t. y. jog atrankos komisija, tariamai nustačiusi, kad apeliantas neatitinka bendrųjų, specialiųjų reikalavimų ir / ar nepriklausomumo kriterijų, jo kandidatūrą visais aspektais įvertino tik 0 balų (tokį balą skirdama dėl tariamo interesų konflikto);

7323.10.

74tuo atveju, jeigu vykdant atranką, būtų laikytasi Aprašo nuostatų, valstybei atstovaujanti institucija (kaip tai numatyta Aprašo 21 punkte) būtų turėjusi atmesti bendrųjų, specialiųjų reikalavimų ir nepriklausomumo kriterijų neatitinkančias kandidatūras, perduoti visą informaciją apie kandidatus ir tinkamų kandidatų sąrašą atrankos komisijai (kaip tai numatyta Aprašo 22 punkte). Gavusi šią informaciją, atrankos komisija turėjo lyginti tinkamų kandidatų (esančių sąraše, kurį atrankos komisijai perdavė valstybei atstovaujanti institucija) darbo patirtį, išsilavinimą, kalbų mokėjimą ir t. t. (kaip tai numatyta Aprašo 24 punkte) bei priimti atitinkamus sprendimus;

7523.11.

76pirmosios instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnio reikalavimus, įrodinėjimo pareigą dėl tariamo interesų konflikto nepagrįstai perkeldamas apeliantui, o ne atsakovei. Atsakovė nepagrindė, kaip konkrečiai ieškovo R. L. sąsajos su biokuro prekybos veikla susijusiomis asociacijomis kelia interesų konfliktą. Būtent atsakovė, vadovaujantis CPK 178 straipsnio normomis, turėjo tai įrodyti, nors to nepadarė. Be to, ir procedūriniu atžvilgiu tokios atsakovės prielaidos būtų teisiškai ydingos, kadangi pati atsakovė, pagal Aprašo 22 punktą perdavusi apelianto dokumentus atrankos komisijai, patvirtino, jog jis atitinka keliamus nepriklausomumo kriterijus ir dėl jo nėra jokio interesų konflikto.

7724. Atsakovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

7824.1.

79sudarant galutinį į atrankos pokalbį kviestinų kandidatų sąrašą, atrankos komisijos nariai kandidatų kompetencijas ir gebėjimus, turimą išsilavinimą, įvairiapusišką darbo patirtį ir kitus kandidatų privalumus, vertino pagal kandidatų pateiktus dokumentus. Įvertinę visus kandidatus, atrankos komisijos nariai balsavo dėl kiekvieno kandidato įtraukimo į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą. Į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą įtrauktos kandidatūros, surinkusios daugiausiai balsų, išlaikant minimalaus būtino pakviesti kandidatų skaičiaus reikalavimą, nustatytą Aprašo 24 punkte (t. y. ne mažiau kaip 1/3). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad įvertinus į bylą pateiktą medžiagą (įskaitant neviešą) teismo nustatytos aplinkybės neleidžia sutikti su ieškovo R. L. argumentais, kad jo kandidatūra nebuvo tinkamai įvertinta ir, kad sprendimu neįtraukti jo į galutinį kviestinų pokalbiui kandidatų sąrašą buvo pažeistos atrankos procedūros, nustatytos Aprašo 5, 7, 8 punktuose bei ieškovo teisės;

8024.2.

81apeliantas nei bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu, nei apeliaciniam skunde neneigia galimo interesų konflikto jį paskyrus VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto (nuo 2018-01-08 VĮ Valstybinių miškų urėdijos) valdybos nariu, o tik nepagrįstai teigia, kad atrankos komisija neturėjo teisės vertinti aplinkybių dėl jo galimo interesų konflikto. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad tuo atveju, kai dokumentai perduoti atrankos komisijai, nors akivaizdus galimas interesų konfliktas, atrankos komisijos kompetencijai nepriskirtas kandidato vertinimas dėl galimo interesų konflikto. Aprašo 24 punkte nustatyta, kad galutiniame kviestinų kandidatų sąraše turi būti aukštesnių gebėjimų ir kompetencijų kandidatai, palyginti su kitais kandidatais, t. y. tokie kandidatai turi turėti aukštesnio lygio ar papildomą išsilavinimą, mokėti papildomų užsienio kalbų, turėti išskirtinės darbo patirties ar kitų privalumų, kurie būtų reikšmingi vykdant valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario veiklą, tačiau į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą turi būti įtraukta ne mažiau nei 1/3 kandidatų, atitinkančių bendruosius, specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus,skaičiaus;

8224.3.

83vadovaujantis Aprašo 24 punktu atrankos komisija į galutinį kandidatų sąrašą neįtraukdama asmens, dėl kurio paskyrimo valdybos nariu gali kilti interesų konfliktas, veikė kompetencijos ribose vykdydama teisės aktuose nustatytą pareigą užtikrinti, kad į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą nebūtų įtraukti asmenys, neatitinkantys nepriklausomumo reikalavimų (asmenys, dėl kurių paskyrimo gali kilti interesų konfliktas). Priešingu atveju būtų sudaromos sąlygos į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą ir į valdybos narius skirti asmenis pažeidžiant Aprašo 7.2 punkte nustatytą reikalavimą užtikrinti, kad į valdybos narius nebūtų paskirti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas;

8424.4.

85Aprašo 7.2 papunktyje valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai numatyta pareiga užtikrinti, kad kolegialaus organo nariu nebūtu paskirtas (išrinktas) asmuo, dėl kurio gali kilti interesų konfliktas, todėl priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad komisijos nariai buvo tie asmenys, kurie turėjo ir teisę, ir pareigą, vadovaujantis aprašo 7.2 papunkčiu įvertinti, ar dėl ieškovo R. L. dalyvavimo atrankoje (jo galimo skyrimo valdybos nariu) galimas/negalimas interesų konfliktas;

8624.5.

87priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde Aplinkos ministerija atsiliepime (atsiliepimo 4 lapas) pateikė argumentus dėl R. L. galimo interesų konflikto (argumentai pateikti remiantis objektyviais duomenimis (R. L. gyvenimo aprašyme pateikta informacija apie dalyvavimą asociacijų veikloje (pvz. buvimu valdybos nariu), atsižvelgiant į nurodytų asociacijų veiklą) ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos veiklą. Nurodytos aplinkybes įvertinos pirmosios instancijos teismui su jomis sutinkant. Tai, kad pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovai neišdėstė argumentų, kurie paneigtų teismo įvertintas Aplinkos ministerijos nurodytas aplinkybes dėl R. L. galimo interesų konflikto, nesudaro pagrindo teigti, kad teismas perkėlė įrodinėjimo pareigą ieškovui (apeliantui) ar pažeidė CPK 178 straipsnio reikalavimus;

8825. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VĮ Valstybinių miškų urėdija atsiliepime į apeliacinį skundą, prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio15 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

8924.1.

90pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas visapusiškai išnagrinėjus byloje pateiktus įrodymus, tinkamas bei motyvuotas, todėl nėra pagrindo teigti, kad teismas netinkamai taikė Aprašo nuostatas;

9124.2.

92Aprašo 24 punkte nurodyta, jog kai valstybei atstovaujančios institucijos atstovai atrankos komisijos sekretoriui pateikia ne mažiau nei 10 kandidatų į vieną valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario vietą sąrašą, atrankos komisijos pirmininkas šaukia atrankos komisijos posėdį. Atrankos komisijos nariai posėdyje priima sprendimą, ar sudaryti galutinį kviestinų į atrankos pokalbį kandidatų sąrašą ir, jeigu taip, patvirtinti galutinį kviestinų kandidatų sąrašą. Esant dideliam kandidatų skaičiui, atrankos komisija 2017 m. lapkričio 9 d. posėdyje sudarė galutinį kviestinų į atrankos posėdį kandidatų sąrašą. Kadangi apeliantas i šį sąrašą įtrauktas nebuvo, i tolimesnę atranka jis nebuvo kviečiamas;

9324.3.

94apeliantas, teigdamas jog faktas, kad jis yra asociacijos „Litbioma“ valdybos narys, Europos biomasės valdybos narys ir Pasaulinės biomasės energetikos asociacijos prezidentas, negalėtų sukelti jokių interesų konfliktų, nėra pagrindas teigti, jog interesų konflikto negalėtų kilti. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, VĮ Valstybinių miškų urėdija nemano, kad apeliantas šią įrodinėjimo pareigą įvykdė.

95Teisėjų kolegija

konstatuoja:

96IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

972.

98Byloje kilo ginčas dėl valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto valdybos narių skyrimo procedūros teisėtumo. Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2017 m. gruodžio 8 d priėmė įsakymą Nr. D1-988 „Dėl valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto valdybos narių skyrimo“, kuriuo 4 metų kadencijai paskyrė valstybės įmonės Valstybinis miškotvarkos institutas valdybos narius. Apeliantas įrodinėja, kad atrankos procedūros į VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto valdybos narius buvo vykdytos pažeidžiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintos Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo 21.1 papunktį.

993.

100Atrankos paskelbimo metu galiojusio Aprašo (akto redakcija, galiojusi nuo 2017.03.24 iki 2019.09.06) 21 punktas numatė, kad „Valstybei atstovaujančiai institucijai gavus kandidatų pateiktus dokumentus, jos atstovai per 7 kalendorines dienas patikrina šių dokumentų turinį, ar kandidatas pateikė visus skelbime nurodytus dokumentus, ar jis atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, taip pat nepriklausomumo kriterijus, jeigu atranka atliekama į nepriklausomo kolegialaus organo nario vietą. Jeigu kandidatas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie tai, kad atitinka skelbime nurodytus bendruosius, specialiuosius reikalavimus ar nepriklausomumo kriterijus, valstybei atstovaujančios institucijos atstovai privalo elektroniniu paštu prašyti kandidatą šiuos duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti raštu per protingą, bet ne vėlesnį nei 10 kalendorinių dienų terminą, jį skaičiuojant nuo tokio prašymo kandidatui gavimo, ir turi atlikti šias procedūras: 21.1. atmeta kandidatūrą, jeigu ši neatitinka skelbime nurodytų bendrųjų, specialiųjų reikalavimų ar nepriklausomumo kriterijų arba jeigu kandidatas nepateikė ar nepatikslino valstybei atstovaujančios institucijos atstovų prašymu pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie tai, ar jis atitinka bendruosius, specialiuosius reikalavimus ar nepriklausomumo kriterijus; 21.2. ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Aprašo 21.1 papunktyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo elektroniniu paštu išsiunčia pranešimą kandidatui ir jame nurodo priežastis, kodėl buvo atmesta jo kandidatūra.

1014.

102Anot apelianto, kai valstybei atstovaujančios institucijos atstovai atrankos komisijos sekretoriui elektroniniu paštu išsiunčia visų kandidatų dokumentus ir kandidatų sąrašą, kuriame nurodo, kurie kandidatai atitinka bendruosius, specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus, atrankos komisija nebegali atmesti kandidatūros remiantis Aprašo 21.1 papunktyje nurodytais pagrindais.

1035.

104Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apelianto argumentu, nes Aprašo 2.2. papunktyje numatyta, kad „Atrankos komisija – akcijų valdytojo vadovo, valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vadovo arba savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau visi kartu – valstybei atstovaujanti institucija) sprendimu sudaryta komisija, skirta kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialaus organo narių vietas atrankos procedūroms atlikti“. Taigi būtent šis subjektas yra atsakingas už atrankos procedūrų atlikimą, todėl jo kompetencija negali būti apribota Aprašo 24 punkto nuostatomis. Vadinasi, apelianto argumentas, kad atrankos komisija turėjo tik lyginti apelianto kandidatūrą su kitomis kandidatūromis, o ne atlikti apelianto kandidatūros vertinimą, yra neteisingas, todėl atmetamas kaip nepagrįstas (CPK 12, 178 straipsniai).

1056.

106Apeliantas R. L. mano, kad jog tai, kad jis yra Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „LITBIOMA“ iniciatorius ir steigėjas, šioje asociacijoje 2000-2014 metais buvo prezidentas, nuo 2014 metų iki dabar yra šios asociacijos valdybos narys, nėra pagrindas atrankos komisijai neįtraukti jo į kviestinių kandidatų sąrašą, po to, kai valstybei atstovaujanti institucija patikrino apelianto kandidatūrą pagal nepriklausomumo kriterijų.

1077.

108Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl nepriklausomumo kriterijaus taikymo atrankos procedūrose, pažymi, kad pati atrankos procedūra, nesvarbu, kad ji yra išskaidyta į kelis etapus, yra skirta tam, kad būtų ir paskirti kompetentingi valdybos nariai, ir garantuotas įmonės valdymo teisėtumas, tame tarpe, eliminuoti veiksniai, kurie gali paveikti interesų konflikto atsiradimą.

1098.

110Apeliantas neatsikirto į atsakovės argumentą, kad Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „LITBIOMA“ valdybos nario statusas yra suderinamas su Valstybinio miškotvarkos instituto valdybos nario statusu. Apeliacinis skundas iš esmės yra grindžiamas argumentu, kad atrankos komisija veikė ne pagal jai nustatytą kompetenciją, o pirmosios instancijos teismas, pripažindamas Ministerijos ir atrankos komisijos sprendimus teisėtais, legitimavo Aprašo nuostatoms prieštaraujančią situaciją, kai atrankos komisija (pagal Aprašo 24 p. turėjusi atlikti kandidatų tarpusavio palyginimą) iš esmės ėmėsi valstybei atstovaujančios institucijos funkcijų.

1119.

112Pagal Aprašo 24 punktą „atrankos komisijos nariai posėdyje priima sprendimą, ar sudaryti galutinį kviestinų į atrankos pokalbį kandidatų sąrašą (toliau – galutinis kviestinų kandidatų sąrašas) ir, jeigu taip, patvirtinti galutinį kviestinų kandidatų sąrašą“. Ši teisės akto ištraukos formuluotė aiškiai nurodo, kad būtent atrankos komisija priima galutinį sprendimą, sudarant kviestinių sąrašą. Tokiu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, dogmatiškai nėra pagrįstas argumentas, kad ši instituciją neturi teisės patikrinti kandidatus pagal visus Apraše įtvirtintus kriterijus, nes atrankos procedūra yra vientisas procesas, nukreiptas į siekį atrinkti tinkamiausius kandidatus į valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialaus organo narių vietas (Aprašo 2.1 papunktis).

11310.

114Be kita ko, pagal Aprašo 24 punkto tolimesnę nuostatą – „galutiniame kviestinų kandidatų sąraše turi būti aukštesnių gebėjimų ir kompetencijų kandidatai, palyginti su kitais kandidatais, t. y. tokie kandidatai turi turėti aukštesnio lygio ar papildomą išsilavinimą, mokėti papildomų užsienio kalbų, turėti išskirtinės darbo patirties ar kitų privalumų, kurie būtų reikšmingi vykdant valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario veiklą, tačiau į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą turi būti įtraukta ne mažiau nei 1/3 kandidatų, atitinkančių bendruosius, specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus, skaičiaus“. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tai, kad minėtame punkte atrankos komisijai yra numatyta pareiga įtraukti į kviestinų kandidatų sąrašą ne mažiau nei 1/3 kandidatų, atitinkančių bendruosius, specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus, vienareikšmiškai patvirtina, jog atrankos komisija turėjo diskrecijos teisę tikrinti apelianto kandidatūrą pagal nepriklausomumo kriterijų. Aplinkybė, kad du atrankos procedūroje dalyvaujantys subjektai vertina kandidatų nepriklausomumą, gali būti vertinamas kaip funkcijų dubliavimas, bet tai nėra, kaip nurodė apeliantas, Aprašo nuostatoms prieštaraujanti situacija.

11511.

116Tai reiškia, kad apeliantas atlikdamas siaurinamąjį teisės aiškinimą sau naudinga prasme paneigia pačios atrankos teisėtumo užtikrinimo kriterijų, todėl šioje dalyje apelianto skundas atmetamas kaip neįrodytas (CPK 12, 178 straipsniai).

117Dėl įrodymų vertinimo

11812.

119Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teisme bylos nagrinėjimo metu, taip pat jokiuose kituose dokumentuose Ministerija niekaip nepagrindė, kaip konkrečiai pasireiškia dėl apelianto egzistuojantis interesų konfliktas. Tokiu būdu apeliantui nepagrįstai buvo perkelta įrodinėjimo pareiga.

12013.

121Nagrinėjamoje byloje atsakovė privalėjo įrodyti aplinkybę, jog nebuvo teisinio pagrindo apelianto įtraukti į kandidatų sąrašą miškininkystės ar miškotyros srityje. Apeliantui kilo pareiga atsikirsti, kad jo, kaip Lietuvos biomasės energetikos asociacijos „LITBIOMA“ iniciatoriaus ir steigėjo, valdybos nario statusas bei darbas urėdu, yra suderinamas su valdybos nario miškininkystės ar miškotyros srityje statusu.

12214.

123Byloje nustatyta, kad Aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. D1-792 nuspręsta organizuoti nepriklausomų valdybos narių atranką į VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto valdybą, nustatyti specialieji reikalavimai kandidatams. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-899 sudaryta nepriklausomų kandidatų į valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos instituto valdybos narių atrankos komisija, kuriai pavesta vykdyti atranką į valdybą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 patvirtintą Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą.

12415.

125Atsakovė atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdyje papildomai nurodė, kad priežastis neįtraukti apelianto R. L. į kviestinų atrankos pokalbiui kandidatų sąrašą buvo galimas interesų konfliktas dėl to, kad šis asmuo yra asociacijos „Litbioma“ ir kitų valdybos narys, prezidentas. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovo R. L. buvimas asociacijos „Litbioma“ valdybos nariu, Europos biomasės valdybos nariu ir Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentu, t. y. dalyvavimas organizacijose, kurios užsiima biokuro gamybos, tiekimo ir biokuro naudojimo propagavimu ir atstovavimu šia veikla užsiimančių ūkio subjektų interesus, gali sukelti interesų konfliktą, šį asmenį paskyrus instituto valdybos nariu. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad tokia išvada yra teisinga ir pirmosios instancijos teismo sprendimas pagrįstas tinkama byloje surinktų įrodymų analize ir vertinimu. Pažymėtina, kad apeliantas nepaneigė byloje išvados dėl jo interesų konflikto.

12616.

127CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Jis lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2008).

12817.

129Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis).

13018.

131Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

13219.

133Įrodinėjimo dalykas civilinėse bylose yra: a) materialinio teisinio pobūdžio juridiniai faktai, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia arba pasibaigia ginčo šalių teisės ir pareigos; b) įrodomieji faktai, t. y. įstatymuose nurodyti faktai, kurių pagrindu teismas daro išvadą apie reikšmingų ginčo (bylos) aplinkybių egzistavimą; c) procesinio teisinio pobūdžio juridiniai faktai, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia arba pasibaigia procesiniai teisiniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-399-701/2015).

13420.

135Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014; 2015 m. liepos 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015 ir jose nurodytą kasacinio teismo praktiką; 2017 m. vasario 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-33-684/2017 28 punktą; ir kt.).

13621.

137Teisėjų kolegija konstatuoja, jog apelianto priklausymas asociacijai, kuri užsiima biokuro gamybos, tiekimo ir biokuro naudojimo propagavimu, atstovauja šiomis veiklomis užsiimančių ūkio subjektų interesus, siekiant užtikrinti jų veiklos sėkmingumą, įskaitant pelningumą, bei apelianto dalyvavimas Instituto valdybų veikloje, galėtų sukelti interesų konfliktą. Savaime aišku, kad atliekant valdybos nario pareigas, dalis sprendimų, susijusių su Valstybinių miškų urėdijos veikla, būtų susiję su apelianto privačiais interesais, veikiant asociacijos „Litbioma“ valdyboje. Atsižvelgiant į tai, apelianto skundas atmetamas kaip neįrodytas (CPK 12, 178 straipsniai).

13822.

139Kiti apeliacinio skundo argumentai išspręsto bylos teisinio rezultato nekeičia, todėl teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl atlikto faktinių aplinkybių vertinimo. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. Van de Hurk v. Netherlands judgement of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., Helle v. Finland judgement of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60). Analogiškai teismų pareigą motyvuoti priimtą sprendimą nustatančias procesinės teisės normas savo praktikoje aiškina ir taiko Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-219/2009; 2009 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2009).

14023.

141Patikrinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą pagal apeliaciniuose skunduose apibrėžtas apeliacijos ribas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismas tinkamai aiškino ir taikė įrodymų vertinimo taisykles, žalos atlyginimą teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas (CPK 185 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą sprendimą, todėl panaikinti ar pakeisti sprendimą apeliaciniuose skunduose nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Sprendimo negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis). Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

14224.

143CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant exofficio. Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos neperskirstomos (CPK 93 straipsnio 5 dalis), o apeliantui neatlyginamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

14425.

145Atsakovė nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl šis klausimas nesprendžiamas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

14626.

147Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3 eurų sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnio, 96 straipsnio 6 dalį bei Teisingumo ministro ir finansų ministro 2011m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

148Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija,

Nutarė

149apelianto ieškovo R. L. apeliacinį skundą atmesti.

150Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

151Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami... 7. 2.... 8. Ieškovai nurodė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2017 m.... 9. 3.... 10. Ieškovas R. L. 2017 m. spalio 19 d. pateikė kandidato prašymą dalyvauti... 11. 4.... 12. Ieškovai teigė, kad Valstybinio miškotvarkos instituto valdyba buvo paskirta... 13. 5.... 14. Atsakovė atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 15. 6.... 16. Aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. D1-988 „Dėl valstybės... 17. 7.... 18. Aplinkos ministro 2018 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. Dl-7 VĮ miškų urėdijos... 19. 8.... 20. Atsakovė paaiškino, kad prašymus dalyvauti nepriklausomų valdybos narių... 21. 9.... 22. Atsakovė nurodė, kad vertinant S. L. kandidatūrą ir komisijos nariams... 23. 10.... 24. Atsakovė atkreipė dėmesį, kad R. L. pateiktuose dokumentuose nurodė, kad... 25. 11.... 26. Atsakovė nurodė, kad komisijos sprendimas galėjo būti skundžiamas per 1... 27. 12.... 28. Atsakovė atkreipė dėmesį, kad pagal pateiktus dokumentus ieškovai... 29. 13.... 30. Trečiasis asmuo, nereiškiantis savarankiškų reikalavimų, VĮ Valstybinių... 31. II.... 32. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 33. 14.... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį... 35. 15.... 36. Teismas pažymėjo, kad susipažinus su atsakovės teismui patektais ir... 37. 16.... 38. Teismas nustatė, kad atrankos komisija, vadovaudamasi Aprašo 24 punktu, esant... 39. 17.... 40. Teismas, susipažinęs su kandidatų į valdybos narius pateiktų dokumentų... 41. 18.... 42. Ieškovas R. L. sąžiningumo deklaracijoje nurodęs, jog jo kandidatavimas į... 43. 19.... 44. Teismas nustatė, kad ieškovai nebuvo įtraukti į kandidatų kviestinų į... 45. 20.... 46. Ieškovas S. L. nereiškė prašymo pateikti jam Aprašo 33 punkte nurodytą... 47. 21.... 48. Teismas pažymėjo, kad byla yra nagrinėjama pagal Lietuvos Respublikos... 49. 22.... 50. Teismas konstatavo, kad sprendimą dėl valdybos narių skyrimo priima ne... 51. III.... 52. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 53. 23.... 54. Ieškovas R. L. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 55. 23.1.... 56. pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė Aprašo nuostatas, susijusias... 57. 23.2.... 58. pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovo... 59. 23.3.... 60. iš Aprašo nuostatų aiškiai matyti, kad valstybei atstovaujanti institucija... 61. 23.4.... 62. atrankos komisija atlieka santykinį (t. y. kandidatų tarpusavio) palyginimą,... 63. 23.5.... 64. pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai nurodė, jog ir atrankos... 65. 23.6.... 66. iš bylos dokumentų aiškiai matyti, kad apelianto (kaip kandidato) dokumentus... 67. 23.7.... 68. atrankos komisijai nesilaikant Apraše įtvirtinto reguliavimo (arba jį... 69. 23.8.... 70. griežtas Aprašo nuostatų ir procedūrų laikymasis, taip pat tinkamas... 71. 23.9.... 72. pirmosios instancijos teismas, pripažindamas Aplinkos ministerijos ir atrankos... 73. 23.10.... 74. tuo atveju, jeigu vykdant atranką, būtų laikytasi Aprašo nuostatų,... 75. 23.11.... 76. pirmosios instancijos teismas pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 77. 24. Atsakovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašo apeliacinį... 78. 24.1.... 79. sudarant galutinį į atrankos pokalbį kviestinų kandidatų sąrašą,... 80. 24.2.... 81. apeliantas nei bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu, nei apeliaciniam... 82. 24.3.... 83. vadovaujantis Aprašo 24 punktu atrankos komisija į galutinį kandidatų... 84. 24.4.... 85. Aprašo 7.2 papunktyje valstybės įmonės savininko teises ir pareigas... 86. 24.5.... 87. priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde Aplinkos ministerija atsiliepime... 88. 25. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VĮ... 89. 24.1.... 90. pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas visapusiškai... 91. 24.2.... 92. Aprašo 24 punkte nurodyta, jog kai valstybei atstovaujančios institucijos... 93. 24.3.... 94. apeliantas, teigdamas jog faktas, kad jis yra asociacijos „Litbioma“... 95. Teisėjų kolegija... 96. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 97. 2.... 98. Byloje kilo ginčas dėl valstybės įmonės Valstybinio miškotvarkos... 99. 3.... 100. Atrankos paskelbimo metu galiojusio Aprašo (akto redakcija, galiojusi nuo... 101. 4.... 102. Anot apelianto, kai valstybei atstovaujančios institucijos atstovai atrankos... 103. 5.... 104. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiu apelianto argumentu, nes Aprašo 2.2.... 105. 6.... 106. Apeliantas R. L. mano, kad jog tai, kad jis yra Lietuvos biomasės energetikos... 107. 7.... 108. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl nepriklausomumo kriterijaus taikymo... 109. 8.... 110. Apeliantas neatsikirto į atsakovės argumentą, kad Lietuvos biomasės... 111. 9.... 112. Pagal Aprašo 24 punktą „atrankos komisijos nariai posėdyje priima... 113. 10.... 114. Be kita ko, pagal Aprašo 24 punkto tolimesnę nuostatą – „galutiniame... 115. 11.... 116. Tai reiškia, kad apeliantas atlikdamas siaurinamąjį teisės aiškinimą sau... 117. Dėl įrodymų vertinimo... 118. 12.... 119. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teisme bylos nagrinėjimo metu, taip... 120. 13.... 121. Nagrinėjamoje byloje atsakovė privalėjo įrodyti aplinkybę, jog nebuvo... 122. 14.... 123. Byloje nustatyta, kad Aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.... 124. 15.... 125. Atsakovė atsiliepime į ieškinį ir teismo posėdyje papildomai nurodė, kad... 126. 16.... 127. CPK 12 straipsnyje nustatyta, kad civilinės bylos visuose teismuose... 128. 17.... 129. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 130. 18.... 131. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 132. 19.... 133. Įrodinėjimo dalykas civilinėse bylose yra: a) materialinio teisinio... 134. 20.... 135. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 136. 21.... 137. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog apelianto priklausymas asociacijai, kuri... 138. 22.... 139. Kiti apeliacinio skundo argumentai išspręsto bylos teisinio rezultato... 140. 23.... 141. Patikrinusi pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą... 142. 24.... 143. CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos... 144. 25.... 145. Atsakovė nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl... 146. 26.... 147. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 148. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 149. apelianto ieškovo R. L. apeliacinį skundą atmesti.... 150. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą palikti... 151. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....