Byla e2-177-553/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą pripažinti bankrotą tyčiniu bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Forenus“ bankroto byloje Nr. eB2-1801-866/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Losrita“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą pripažinti bankrotą tyčiniu bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Forenus“ bankroto byloje Nr. eB2-1801-866/2018,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismui bankroto byloje Nr. eB2-1801-866/2018 2018 m. spalio 10 d. priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Losrita“ 2018 m. lapkričio 8 d. pateikė teismui prašymą pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Forenus“ bankrotą tyčiniu. 2.

6Prašymas buvo grindžiamas aplinkybėmis, jog UAB „Forenus“ vadovas sąmoningai bei kryptingai nesikreipė laiku į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, sudarė įmonei nenaudingus sandorius ir pusvelčiui perleido įmonės turtą UAB “Stratgera”. Esą tai patvirtina, kad BUAB „Forenus“ prie bankroto buvo vedama tyčia, valdymo organams nesiekiant imtis veiksmų bendrovės mokumui atkurti ar kreditorių reikalavimams patenkinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83.

9Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 9 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Losrita“ prašymą dėl BUAB „Forenus“ bankroto pripažinimo tyčiniu priimti atsisakė. 4.

10Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 10 d. priėmė sprendimą dėl BUAB „Forenus“ pabaigos, ir sprendė, kad tai sudaro pagrindą atsisakyti priimti pareiškėjos UAB „Losrita“ prašymą dėl BUAB „Forenus“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

11III. Atskirojo skundo argumentai

125.

13Pareiškėja UAB „Losrita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti prašymą dėl BUAB „Forenus“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

145.1.

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normose nenustatytas terminas ar bankroto bylos stadija, kurios metu suinteresuoti asmenys, turintys teisę pagal ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalį, gali teikti prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu.

165.2.

17Bankroto byla iškelta 2017 m. vasario 13 d. nutartimi, todėl nėra užsitęsusi labai ilgai ir iš esmės nėra pateisinamas atsisakymas priimti prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu kaip galintį užvilkinti bankroto procedūrą.

185.3.

19Pareiškėjos įsitikinimu, šiuo atveju, esant neišnaudotoms visoms ĮBĮ nustatytoms galimybėms patenkinti kreditorių reikalavimus, kai yra sąlygos geriau įgyvendinti pagrindinį bankroto procedūrų tikslą – apsaugoti kreditorių teises ir teisėtus interesus, negalima atsisakyti priimti pareiškimą bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu, remiantis vien tik operatyvumo principu, nes operatyvumo principas savaime negali būti svarbesnis už galimybę kaip įmanoma didesne apimtimi patenkinti kreditorių reikalavimus.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

212.

22Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. 3.

23Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl rašytinių paaiškinimų priėmimo 4.

24BUAB „Forenus“ 2019 m. sausio 30 d. teismui pateikė teismui rašytinius paaiškinimus. 5.

25Nagrinėjamu atveju minėti rašytiniai paaiškinimai pagal savo turinį laikytini BUAB „Forenus“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (pateikiami nesutikimo su atskiruoju skundu motyvai, reikalavimas atskirąjį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas būtent už teikiamų rašytinių paaiškinimų surašymą). CPK 335 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atsiliepimai į atskiruosius skundus gali būti pateikiami pirmosios instancijos teismui per keturiolika dienų nuo atskirojo skundo kopijų išsiuntimo dienos. Atsižvelgiant į tai, kad terminas, per kurį įstatymas suteikia teisę pateikti atsiliepimą į atskirąjį skundą, taip pat ir jį papildyti, rašytinių paaiškinimų pateikimo teismui metu buvo pasibaigęs, apeliacinės instancijos teismas BUAB „Forenus“ pateiktus rašytinius paaiškinimus ir bylinėjimosi išlaidas už šių paaiškinimų surašymą patvirtinančius įrodymus priimti atsisako. Dėl atskirojo skundo argumentų 6.

26Skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d. nutartimi buvo atsisakyta priimti pareiškėjos UAB „Losrita“ prašymą dėl BUAB „Forenus“ bankroto pripažinimo tyčiniu, motyvuojant tuo, kad jau yra priimtas sprendimas BUAB „Forenus“ veiklą pripažinti pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro (t. 4, b. l. 75). Pareiškėja, nesutikdama su tokiu pirmosios instancijos teismo procesiniu sprendimu, priimtos nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą grindžia argumentais, jog ĮBĮ nenustato termino ar bankroto bylos stadijos, iki kurios suinteresuoti asmenys turi teisę teikti teismui prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto byla nėra užsitęsusi ilgai ir operatyvumo principas negali būti svarbesnis už kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Apeliacinės instancijos teismas išdėstytus atskirojo skundo argumentus vertina nepagrįstais. 7.

27Bankroto bylos nagrinėjamos pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 straipsnio 1 dalis). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra ĮBĮ, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. ĮBĮ normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. 8.

28Pagal ĮBĮ 2 straipsnio, apibrėžiančio pagrindines bankroto procesą reglamentuojančių nuostatų sąvokas, 12 dalį tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. Pačią tyčinio bankroto procedūrą bei bankroto pripažinimo tyčiniu pasekmes reglamentuoja ĮBĮ 20 straipsnis. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, jog minėtų straipsnių nuostatų analizė patvirtina, kad klausimo, ar bankrotas nėra tyčinis, išsprendimas yra tik vienas iš bankroto procedūros etapų, kurį lemia ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte nustatytos pareigos bankroto administratoriui patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius įgyvendinimas, o nuo šios stadijos (bankroto pripažinimo tyčiniu) pabaigos priklauso tolesnis įmonės sandorių patikrinimas bei jų galimas nuginčijimas teisme, žalos, padarytos kreditoriams, atlyginimas įmonę likvidavus. Taigi tyčinio bankroto procedūra reglamentuota ĮBĮ normomis ir ji galima tik įmonei iškėlus bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-129-219/2018). Šioje kasacinio teismo nutartyje teisėjų kolegija pažymėjo, kad tyčinio bankroto procedūra, kaip ir bankroto bylos iškėlimas, kreditorių reikalavimų tvirtinimas, yra sudėtinė ir neatskiriama bankroto bylos dalis, kuri tiesiogiai susijusi su bankroto bylos baigtimi, bankroto pripažinimas tyčiniu nėra savarankiška procedūra, bet yra bankroto proceso sudėtinė dalis. 9.

29Taigi, nors ĮBĮ tiesiogiai nenustato termino/bankroto proceso procedūros/bylos stadijos, iki kada ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys gali pateikti prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu, šio įstatymo normų ir teismų praktikos analizė sudaro pagrindą konstatuoti, jog įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu klausimo inicijavimas įstatymo yra ribojamas tam tikra bankroto proceso stadija, po kurios įmonės bankroto procedūrų vykdymas laikomas užbaigtu. Iš to seka, kad tyčinio bankroto procedūra galima tik po bankroto bylos iškėlimo ir tik iki bankroto procedūrų užbaigimo. Pripažinus, jog po sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dar galima inicijuoti klausimą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, tokia situacija prieštarautų aptartam teisiniam reguliavimui ir teismų praktikai bei paneigtų bankroto proceso atskirų ir nuosekliai vykdomų procedūrų esmę bei paskirtį. 10.

30Bankroto procedūrų užbaigimas galimas, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio nustatyta tvarka (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį byloje Nr. 3K-7-326/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartį byloje Nr. 3K-7-362/2007). Nagrinėjamu atveju bankroto bylos Nr. eB2-1801-866/2018 duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 13 d. nutartimi UAB „Forenus“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratore paskyrė UAB „Ad acta“. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas 2017 m. liepos 24 d. nutartimi BUAB „Forenus“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. BUAB „Forenus“ kreditorių susirinkimas 2018 m. balandžio 25 d. priėmė nutarimą kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalies pagrindu. Bankroto administratorės UAB „Ad acta“ 2018 m. gegužės 3 d. prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos teismo buvo paskirtas nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2018 m. gegužės 24 d., tačiau, pareiškėjai UAB „Losrita“ apskundus BUAB „Forenus“ 2018 m. balandžio 25 d. vykusio kreditorių susirinkimo nutarimus, posėdis buvo atidėtas dar du kartus ir galiausiai šis klausimas buvo išnagrinėtas ir sprendimas dėl įmonės pabaigos priimtas 2018 m. spalio 10 d. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad BUAB „Forenus“ kreditorės UAB „Losrita“, kurios 611,34 Eur kreditorinis reikalavimas bankroto byloje buvo patvirtintas dar 2017 m. gegužės 11 d. nutartimi, prašymas dėl prieigos prie elektroninės bylos suteikimo pirmosios instancijos teismui buvo pateiktas ir patenkintas 2017 m. lapkričio 16 d. 11.

31Tokiu būdu akivaizdu, jog pareiškėjai buvo suteiktos visos galimybės domėtis bankroto bylos eiga ir jai buvo žinoma, kad kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu teismui yra pateiktas prašymas dėl įmonės pabaigos ir tokio prašymo nagrinėjimui paskirto posėdžio laikas. Taigi, sprendžiant klausimą dėl BUAB „Forenus“ pabaigos ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalies pagrindu, pareiškėja iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos turėjo visas procesines teises ir galimybes pateikti teismui prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, tačiau tokia teise nepasinaudojo. Atsižvelgdamas į visas išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pareiškėja UAB „Losrita“ su 2018 m. lapkričio 8 d. prašymu pripažinti UAB „Forenus“ bankrotą tyčiniu į pirmosios instancijos teismą kreipėsi po procesinio sprendimo, kuriuo buvo užbaigtos šios įmonės bankroto procedūros, priėmimo ir paskelbimo, todėl neteko teisės inicijuoti proceso dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, kuris galimas tik bankroto byloje. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 10 d. sprendimas dėl BUAB „Forenus“ pabaigos įsiteisėjo, Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus ir 2019 m. vasario 6 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą palikus nepakeistą. 12.

32Apeliacinės instancijos teismo vertimu, atskirojo skundo argumentai, kad bankroto byla nėra užsitęsusi ilgai ir operatyvumo principas negali būti svarbesnis už kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugą, jokiu būdu neįtakojo skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Visų pirma, atkreipiamas dėmesys, kad Vilniaus apygardos teismas, 2018 m. lapkričio 9 d. nutartimi atsisakydamas priimti pareiškėjos UAB „Losrita“ prašymą dėl BUAB „Forenus“ bankroto pripažinimo tyčiniu, savo procesinio sprendimo nemotyvavo siekiu kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, todėl pareiškėjo nurodomos aplinkybės jokiu būdu neapsprendė teismo atsisakymo priimti pateiktą prašymą. Savaime suprantama, kad pirmosios instancijos teismas, siekdamas užtikrinti bankroto proceso pagrindinį tikslą – įstatyme reglamentuota tvarka nustatyti nemokią įmonę, apsaugoti bankrutuojančios įmonės turtinius interesus ir užtikrinti jos kreditorių reikalavimų patenkinimą, įstatyme apibrėžtais terminais pašalinti ją iš rinkos, tenkinant iš jos turto kreditorių reikalavimus, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo nepateisinamai ilgo nemokios įmonės atsiskaitymų kreditoriams uždelsimo ir užtikrinant skolininkės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą, ir kartu įgyvendindamas kreditorių autonomijos principo išraišką, privalėjo kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras ir priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Tačiau šio tikslo įgyvendinimas jokios įtakos skundžiamos nutarties priėmimui neturėjo ir objektyviai negalėjo turėti, nes pirmosios instancijos teismas sprendimą dėl įmonės pabaigos priėmė pirmiau, nei jam buvo pateiktas prašymas pradėti tyčinio bankroto procedūrą. Pažymėtina ir tai, kad, civilinio proceso tvarka sprendžiant klausimą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, iš esmės nėra sprendžiamas padarytos žalos dydžio ir jos atlyginimo įmonei bei jos kreditoriams klausimas, todėl pareiškėja UAB „Losrita“ turi galimybę savo teises ir teisėtus interesus ginti kitais įstatymų numatytais būdais. 13.

33Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismui bankroto byloje Nr. eB2-1801-866/2018 2018 m. spalio... 6. Prašymas buvo grindžiamas aplinkybėmis, jog UAB „Forenus“ vadovas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 9 d. nutartimi pareiškėjos UAB... 10. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos teismas 2018... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. 5.... 13. Pareiškėja UAB „Losrita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 14. 5.1.... 15. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normose... 16. 5.2.... 17. Bankroto byla iškelta 2017 m. vasario 13 d. nutartimi, todėl nėra... 18. 5.3.... 19. Pareiškėjos įsitikinimu, šiuo atveju, esant neišnaudotoms visoms ĮBĮ... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 21. 2.... 22. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 23. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 24. BUAB „Forenus“ 2019 m. sausio 30 d. teismui pateikė teismui rašytinius... 25. Nagrinėjamu atveju minėti rašytiniai paaiškinimai pagal savo turinį... 26. Skundžiama Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d. nutartimi buvo... 27. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 28. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio, apibrėžiančio pagrindines bankroto procesą... 29. Taigi, nors ĮBĮ tiesiogiai nenustato termino/bankroto proceso... 30. Bankroto procedūrų užbaigimas galimas, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio... 31. Tokiu būdu akivaizdu, jog pareiškėjai buvo suteiktos visos galimybės... 32. Apeliacinės instancijos teismo vertimu, atskirojo skundo argumentai, kad... 33. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 35. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....