Byla 2A-2202/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-2070-259/2012. Teisėjų kolegija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Vasarienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ ieškinys atsakovui akcinei bendrovei „Kauno energija“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-2070-259/2012. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovas supaprastinto atviro konkurso sąlygomis vykdė viešąjį pirkimą „Jurbarko šiluminių tinklų magistralinės trasos rekonstravimo darbų pirkimas“. Ieškovas pateikė pasiūlymą perkančiosios organizacijos (atsakovo) vykdomame viešajame pirkime. Atsakovas 2012-04-04 raštu Nr. 20-1332 paprašė ieškovo paaiškinti pasiūlyme esančius trūkumus - dėl šiukšlių išvežimo vietos ir atstumo, kodėl nenumatytas vamzdžių išvežimas, paaiškinti, kodėl nenumatytas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis išbandymas, kodėl numatyta tik 12 suvirinimo siūlių švietimas, nors jų yra 255, bei pateikti pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimą. Atsakydamas į šį raštą, ieškovas pateikė atsakovui 2012-04-12 raštą Nr. 576, kuriuo paaiškino (patikslino) atitinkamas su ieškovo pasiūlymu susijusias aplinkybes ir teikė neįprastai mažos kainos pagrindimą. 2012-05-02 raštu Nr. 20-1785 atsakovas informavo ieškovą, jog ieškovo Pirkimui pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas atsakovui yra nepakankamas ir atsakovui kyla abejonių, ar Pirkimo sutartis gali būti įvykdyta, todėl, vadovaudamasis Pirkimo sąlygų 64.8 punktu ir atsakovo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 88.4 p., atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė. Nesutikdamas su šiuo atsakovo sprendimu, ieškovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 3 dalimi, pateikė atsakovui pretenziją, prašydamas šį atsakovo sprendimą panaikinti. 2012-05-18 ieškovas gavo atsakovo 2012-05-18 raštą Nr. 20-2008, kuriuo pretenzija buvo netenkinta.

4Ieškovas ieškiniu prašė atsakovo sprendimą dėl ieškovo pirkimui pateikto pasiūlymo atmetimo panaikinti bei grąžinti ieškovą dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose, taip pat priteisti ieškovui iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą grindė šiais argumentais:

51. Atsakovas 2012-05-02 rašte nurodė, kad ieškovo pateiktos sąmatos Nr. 1 skyriuje „Išardymo darbai“ 7-oje eilutėje statybinių šiukšlių išvežimas skaičiuojamas už komplektą, o turėtų būti nurodytas vienos tonos šiukšlių išvežimo įkainis; reikėtų taikyti įkainį R23-65 (statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi, o ne rankiniu būdu). Pretenzijoje ieškovas pažymėjo, kad atsakovo 2012-04-04 rašte jokių pastabų dėl ieškovo pasiūlymo sąmatoje pateiktų mato vienetų nebuvo, todėl jų paaiškinti (pagrįsti) ieškovas neprivalėjo. Reikalavimas statybinių šiukšlių išvežimą įvertinti būtent tonomis nebuvo nurodytas ir Pirkimo sąlygose. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas Pirkimo sąlygų 64.8 p. ir atsakovo 2011 10 25 patvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 88.4 p. pagrindu, t. y. ieškovui neva nepagrindus pasiūlytos neįprastai mažos kainos. Tačiau savo pasiūlytą kainą ieškovas aiškiai pagrindė visais aspektais, nurodydamas, kad į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos. Atsakovas nenurodė jokių priežasčių, kodėl pretenziją šioje dalyje laiko nepagrįsta. Tai, kad techniniame projekte nurodyti atitinkami matavimo vienetai, negali būti pagrindu ieškovo pateiktą kainos pagrindimą laikyti netinkamu ir/ar nepakankamu, jei ieškovas paaiškina ir užtikrina, kad tiek ieškovo, tiek atsakovo matavimo vienetais išreikšti darbai bus atlikti už ieškovo nurodytą kainą.

62. Atsakovas 2012-05-02 rašte nurodė, kad sąmatos II skyriuje „Dangų ardymo darbai“ atitinkamose eilutėse kainos skaičiuotos už komplektą, o ne už 100 m3. Tačiau 2012-04-04 rašte atsakovas mato vienetus vertino ne kaip pasiūlymo trūkumą, o tik kaip sudarantį neaiškumų dėl kainos. Šiuos neaiškumus ieškovas išsklaidė - pasiūlytos kainos pagrindime aiškiai detalizavo darbų kainas ir kiekius (paaiškinimo 2 priedas) bei patvirtino, kad yra įskaičiuotas visas Pirkimo dokumentų darbų kiekių žiniaraščiuose pateiktas dangų išardymo ir atstatymo darbų kiekis. Ieškovo nuomone, turėjo būti vertinamas ne mato vienetas, o ieškovo pateiktas siūlomos kainos pagrindimas, tačiau 2012-05-18 sprendime atsakovas dėl nežinomos priežasties apsiribojo tik neva netinkamo mato vieneto konstatavimu. Kainos pagrindime ieškovas taip pat pažymėjo, kad atsakovas nebuvo nurodęs, kokiais konkrečiais mato vienetais darbų įvertinimas (pagrindimas) turi būti pateiktas. Kiti vienetai, nei komplektas, nurodyti techninio darbo projekto darbų sąnaudų žiniaraščiuose, negali būti pagrindu atmesti ieškovo pasiūlymą, nes ieškovo pasiūlymas yra atmestas dėl neįprastai mažos kainos tariamo nepagrindimo. 2012-05-18 sprendimo teiginys, kad „Perkančiosios organizacijos nuomone, Pareiškėjo pateiktame dangų ardymo ir atstatymo darbų kiekių ir kainų paaiškinime detalizuoti darbai neatitinka darbų pagal nurodytus kodus“ yra nesuprantamas, nes neaišku, kokių kodų ieškovo paaiškinime nurodyti darbai neatitinka.

73. Atsakovas 2012-05-02 rašte nurodė, kad sąmatos Nr. 2 III skyriuje 102 eilutėje įvertintas izoliacijos ardymas (R22-6), o ne išmontuotų vamzdynų išvežimas ir pridavimas į sąvartyną; pridavimo į sąvartyną kaina įskaičiuota į statybvietės išlaidas; Pirkimo sąlygose išmontuotų vamzdžių grąžinimas atsakovui nenumatytas. Pretenzijoje ieškovas pažymėjo, jog yra nurodęs, kurioje eilutėje įvertinta vamzdžių demontavimo darbų, demontuotų vamzdžių išvežimo ir pridavimo į sąvartyną kaina. Nurodydamas, kad į ieškovo pateiktą darbų kodą R22-6 išmontuotų vamzdynų išvežimas ir pridavimas į sąvartyną neįtrauktas, atsakovas suklydo, kadangi vadovaujasi savo sąmatine programa, neatsižvelgdamas į tai, kad jo sąmatinė programa yra rekomendacinė, tiekėjams neprivaloma (priešingai nenurodė ir atsakovas susirašinėjimo dokumentuose), o joje nurodytus įkainius galima koreguoti. Todėl ieškovo kainos pagrindimas yra tinkamas, o klysta būtent atsakovas. Kaip pastebėta ir ieškovo pretenzijoje, atsakovo 2012-03-22 rašte (atsakymai į tiekėjų klausimus) atsakymų 1 p. atsakovas nurodė, jog išmontuoti plieniniai vamzdžiai yra perkančiosios organizacijos nuosavybė ir į metalo laužą juos priduos užsakovas, todėl pasiūlyme metalo laužo kaina neturi būti įvertinta. Atsakovo 2012-05-02 rašte nurodyta, kad pirkimo sąlygose išmontuotų vamzdžių grąžinimas perkančiajai organizacijai nenumatytas, tačiau tame pačiame rašte eilute aukščiau pažymėta, kad ieškovo sąmatoje neva įvertintas ne išmontuotų vamzdynų išvežimas ir pridavimas į sąvartyną. Šie atsakovo teiginiai prieštarauja atsakovo pateiktų Pirkimo dokumentų paaiškinimams. Todėl nors į ieškovo pasiūlymą yra įtraukti visi Pirkimo dokumentų reikalaujami darbai, prieštaringos Pirkimo dokumentų nuostatos bet kokiu atveju negali būti aiškinamos ieškovo - viešojo Pirkimo dalyvio - nenaudai.

84. Atsakovas 2012-05-02 rašte nurodė, kad atitinkamose ieškovo nurodytose pasiūlymo vietose neva nenumatytas vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bandymas. Pretenzijoje ir atsakovui pateiktame savo pasiūlytos kainos pagrindime ieškovas nurodė, kurioje sąmatos dalyje šie darbai yra įvertinti. Tikėtina, jog atsakovas suklydo dėl to, kad naudojasi savo sąmatine programa ir pagal ją vertina atitinkamus tiekėjo nurodytus kodus, neatsižvelgdamas į tiekėjų galimybę įkainius koreguoti, į jais žymimus darbus įtraukti papildomų darbų (medžiagų, mechanizmų) ar dalies jų atsisakyti. Atsakovo naudojama programa tiekėjams nėra privaloma (Pirkimo dokumentuose nereikalaujama). Jei perkančiajai organizacijai kyla neaiškumų, ji gali prašyti dalyvį paaiškinti pasiūlymą (VPĮ 39 str. 1 d.), tačiau negali atmesti dalyvio pasiūlymo dėl to, kad dalyviai, nepažeisdami jokių Pirkimo dokumentų ar kitų reikalavimų, papildė atitinkamais kodais žymimus darbus kitais reikiamais darbais. Taip pat šiuo pagrindu atsakovas negali pripažinti visiškai aiškiai pagrįstos ieškovo pasiūlytos kainos nepagrįsta.

95. Atsakovas 2012-05-02 rašte nurodė, kad kainų skaičiavimui siūlių kontrolei rentgeno spinduliais turi būti taikomas įkainis N25-27; atsakovo paskaičiavimais, pagal atsakovo taikomus UAB „Astera“ sąmatinės programos įkainius kainos turi būti kitokios. Ieškovas pretenzijoje patvirtino ir pagrindė, kad pasiūlyme nurodytas įkainis yra tinkamas, bei pažymėjo, kad pagal Pirkimo dokumentus kodų naudojimas pasiūlyme iš viso nėra privalomas. Sprendime atsakovas iš esmės nenurodė jokių naujų argumentų, tik pakartojo, kad siūlomas įkainis turi būti kitas. Ieškovas 168 mm skersmens vamzdynams nurodė teisingą kodą, kurį taiko vamzdynams iki 300 mm. Akivaizdu, kad „168 mm skersmuo“ tuo pačiu yra „skersmuo iki 300 mm“, t. y. įeina į nurodytą apimtį ir įkainio taikymo sritį. Pirkimo sąlygose nebuvo nurodyta, jog tiekėjas, teikdamas pasiūlymą Pirkimui, turi naudoti būtent UAB „Astera“ sąmatinę programą. Ši programa yra tik rekomendacinio pobūdžio įrankis statybos ir montavimo darbų kainoms nustatyti; joje galima koreguoti darbų normas, darbo užmokesčio įkainius, medžiagų, įrenginių kainas, ir kt. Tai, kad atsakovo programa pateikia būtent tokius skaičiavimus, nereiškia, kad jie vieninteliai yra teisingi. Pirkimui teikiami pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (Pirkimo sąlygų 66 p.), dėl ko konkuruojantys tiekėjai, siekdami pasiūlyti atsakovui kuo mažesnę kainą, pasiūlymuose neteikia kainų, identiškų sąmatinei programai, net jei ją ir naudoja. Atsakovui teigiant, kad atitinkamų darbų kainos turi būti tokios ir ne kitokios, kyla klausimas, kokia tokiu atveju iš viso yra Pirkimo prasmė - pagal atsakovo logiką, visi dalyviai turėtų pateikti pasiūlymus su identiškomis kainomis, tačiau dalyvių, kurių pasiūlymai Pirkime liko neatmesti, kainos skiriasi tiek tarpusavyje, tiek nuo ieškovo pasiūlytos kainos.

10Ieškovo nuomone, ieškovo pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas atsakovo netinkamu pripažintas visiškai formaliais pagrindais. Atsakovo konstatuotas tariamas kodų, mato vienetų ir kt. panašių nereikšmingų aplinkybių neatitikimas niekaip nesusijęs su realiu ieškovo gebėjimu įvykdyti Pirkimo sutartį už pasiūlytą kainą. Ieškovas yra Pirkimu siekiamų įsigyti darbų profesionalas, jam yra žinomi visi darbai, reikiamos medžiagos, kiekiai ir kt., reikalingi Pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti. Ieškovas turi ilgametę analogiškų darbų atlikimo patirtį, didelį kvalifikuotų specialistų skaičių, yra sėkmingai įvykdęs ne vieną analogišką viešojo pirkimo sutartį, todėl turėdamas konkurencinį pranašumą, gali pasiūlyti atsakovui konkurencingą, gerokai palankesnę kainą, kuri yra visiškai pakankama Pirkimo sutarčiai tinkamai įvykdyti. Ieškovas turi reikiamų mechanizmų parką (ką patvirtina ieškovo pateiktas kainos pagrindimas), taigi, gali išvengti išlaidų nuomai, darbus numato atlikti pats, nesamdydamas subrangovų (ieškovo pasiūlymo 3 lapas), taip išvengdamas išlaidų subrangai. Ieškovas yra žinoma įmonė, atlikusi daugybę užsakymų, ir gali pasinaudoti masto ekonomija, priešingai, nei kiti Pirkime likę mažiau žinomi ir mažiau patyrę dalyviai. Ieškovas gali naudotis gerokai mažesniais vienetiniais kaštais ir taikyti mažesnę pelno maržą. Visos šios (ir ieškovo kainos pagrindime nurodytos) aplinkybės lemia, kad ieškovas objektyviai turi galimybę pasiūlyti mažesnę kainą, nei kiti Pirkime likę dalyviai (ieškovo pasiūlyta kaina - ( - ) Lt, AB „Požeminiai darbai“ pasiūlyta kaina - ( - ) Lt, UAB „Nepriklausomos energijos paslaugos“ pasiūlyta kaina - ( - ) Lt), tačiau dėl to darbų kokybė niekaip nenukenčia. Atsakovo abejonės dėl ieškovo sugebėjimo įvykdyti sudarytą tiekimo sutartį neturi jokio pagrindo, kadangi bet kuris tiekėjas (taip pat ir ieškovas), sudarydamas tiekimo sutartį, privalės pateikti atsakovui galiojančią sutarties vykdymo garantiją, kuria atsakovas ne ginčo tvarka galės pasinaudoti sutarties nevykdymo atveju, tokiu būdu kompensuodamasis galimus netekimus. Kadangi ieškovo pasiūlymas visiškai atitinka Pirkimo dokumentus, ieškovo pasiūlyta kaina yra mažiausia (Pirkimo sąlygų 66 p.), tačiau visiškai reali, atsakovas turėtų vykdyti VPĮ ir Pirkimo dokumentų reikalavimus ir grąžinti ieškovą dalyvavimui tolesnėse Pirkimo procedūrose. Atsakovas realiai nepaneigė detalaus ieškovo pateikto kainos pagrindimo, t. y. nenurodė, kodėl mano, kad ieškovas už pasiūlytą kainą negalėtų įvykdyti sutarties. Todėl Pirkimo sąlygų 64.8 p. ir atsakovo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 88.4 p. pagrindu ieškovo pasiūlymas negalėjo būti atmestas.

11Atsakovas AB „Kauno energija“ prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, taip pat pripažinti, kad ieškovas nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį atsakovui ir skirti ieškovui iki dvidešimties tūkstančių litų baudą. Atsiliepime nesutikimą su ieškovo ieškiniu atsakovas grindžia šiais motyvais:

121. Ieškovo teiginiai, kad atsakovas nenurodė darbų ir medžiagų matavimo vienetų, yra klaidinantys, nes visi matavimo vienetai ir kiekiai yra techniniame darbo projekte, kuris yra neatskiriama pirkimo sąlygų dalis. Vykdydamas Pirkimą, atsakovas pateikė techninį darbo projektą, kurio darbų sąnaudų žiniaraščiuose nurodyti visi kiekiai ir matavimo vienetai (t, m3). Pateikus skaičiavimus komplektais ir nepaaiškinus, kokie darbai yra apskaičiuoti ir įtraukti į komplektą, atsakovui nėra galimybių patikrinti, ar visi projekte numatomi darbai yra apskaičiuoti ir bus atlikti, todėl atsakovas neturėjo galimybės įvertinti, ar ieškovo pasiūlyme nurodyta suma yra reali. Statybos metu susidariusios atliekos privalo būti tvarkomos pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011-07-28 sprendimu Nr. T2-223 patvirtintas „Jurbarko rajono atliekų tvarkymo taisykles“. Šių taisyklių 15.28. punktas numato, kad statybines atliekas privalo tvarkyti statybos darbus atliekančios įmonės, o 15.32 punktas įpareigoja statybines atliekas surūšiuoti pagal pavojingumą, priduoti saugojimui į Tauragės didelių atliekų saugojimo aikštelę (DASA) arba priduoti utilizavimui ir pateikti tai įrodančius dokumentus. Atliekų tvarkytojas Jurbarko rajonui yra Tauragės regioninis atliekų tvarkymo centras (Tratc). Atliekų tvarkymo įkainiai paskelbti tinklalapyje www.uabtratc.lt. Nepavojingų atliekų priėmimo kilogramo įkainis - 0,25 Lt be PVM. Kadangi ieškovas savo pateiktame pasiūlyme ir papildomuose paaiškinimuose nenurodė nei susidarančių atliekų kiekio, nei utilizavimo įkainio, taikomas Tratc DASA įkainis 0,025 Lt/1 kg atliekų. Techniniame darbo projekte nurodyta: konstrukcinėje dalyje - demontavimo darbai 7 eilutėje susidarys 581 t statybinio laužo, ardant dangas susidarys 180 t laužo, iš viso reikia utilizuoti 761 t statybinio laužo. Vertinant ieškovo pasiūlymą, už statybinio laužo pridavimą turėtų būti sumokama 19 025 Lt. Tuo tarpu ieškovas tam numatęs tik ( - ) Lt. Šios sumos pagrindimo ieškovas nepateikė. Be to, ardant vamzdynų šilumos izoliaciją, dalis atliekų bus priskiriamos pavojingoms, kurių utilizavimo įkainiai ženkliai didesni.

132. Visi matavimo vienetai ir kiekiai yra techniniame darbo projekte, kuris yra neatskiriama pirkimo sąlygų dalis. Reikalaudamas, kad būtų naudojami tie patys kaip ir pridėtame techniniame darbo projekte matavimo vienetai, atsakovas norėjo įsitikinti, ar visi darbai, numatyti projekte, bus atlikti. Matuojant darbus ne ieškovo taikomais komplektais, o realiais matavimo vienetais, sąnaudos gaunasi skirtingos. Ieškovui pateikus skaičiavimus komplektais ir nepaaiškinus, kokie darbai yra apskaičiuoti ir įtraukti į komplektą, atsakovui nėra galimybių patikrinti, ar visi projekte numatomi darbai yra apskaičiuoti ir bus atlikti, todėl atsakovas neturėjo galimybės įvertinti, ar ieškovo pasiūlyme nurodyta suma yra reali.

143. Ieškovui nepateikus įkainio R22-6 detalizavimo, atsakovas neturi galimybių patikrinti, ar visi projekte numatomi darbai yra apskaičiuoti ir bus atlikti, todėl atsakovas neturėjo galimybės įvertinti, ar ieškovo pasiūlyme nurodyta suma yra reali. Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra atsakovo nuosavybė. Jų likutinė vertė 2012-06-01 yra 254 313,34 Lt. Ieškovas, atlikdamas tinklų rekonstravimo darbus (iš jo perkami tik darbai), pretenduoti į atsakovui priklausančias likutines medžiagas neturi teisės. Darbų sąmatos sudaromos ir įkainiai taikomi laikantis Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-583, Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 6 priedo ir AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus 2009-03-02 įsakymo Nr. 49 reikalavimų.

154. Ieškovas nesivadovavo prie Pirkimo sąlygų pateikta dokumentacija, techniniu darbo projektu, kur tiksliai nurodyti tokių svarbių ir būtinų darbų kaip vamzdynų praplovimo po suvirinimo ir hidraulinio (spaudiminio) bandymo būtinybė ir apimtys. Be šių darbų įforminimo bandymo protokolais tolimesnis darbų atlikimas negalimas. Teigti, kad galima atsisakyti dalies darbų ar medžiagų, numatytų projekte, yra neleistina, tai yra Statybos įstatymo 15 straipsnio 5 p. 3 d. pažeidimas. Ieškovui nepateikus įkainio N24-211 ir N24-224 detalizavimo, atsakovas neturi galimybių patikrinti, ar projekte vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bandymas yra apskaičiuotas ir ar numatytas jų atlikimas, todėl atsakovas neturėjo galimybės įvertinti, ar ieškovo pasiūlyme nurodyta suma yra reali.

165. Techninio projekto žiniaraščių 30 eilutėje nurodyta „Suvirinimo siūlių švietimas D168“, todėl kainų skaičiavimui siūlių kontrolei rentgeno spinduliais (sujungimo kiekis - 255 vnt.) turi būti taikomas įkainis N25-27. Ieškovas, ruošdamas pasiūlymą, nesivadovavo projektinėje dokumentacijoje pateikta informacija, todėl pasiūlyme numatė tik 12 vnt. siūlių švietimą ir pritaikė vienos siūlės švietimo įkainį. Pagal projektinę dokumentaciją (šia trasa šiluma tiekiama pirmos kategorijos vartotojams, t. y. gydymo įstaigoms) buvo numatyta peršviesti visas 255 vnt. siūles. Pateikdamas paaiškinimus dėl pasiūlymo, ieškovas siūlių kiekį pataisė, tačiau atliekamų darbų vertė ( - ) Lt buvo palikta ta pati. Atsakovo paskaičiuota kaina yra ( - ) Lt be PVM. Pagal ieškovo patikslintą sąmatą vienos siūlės švietimas kainuotų tik ( - ) Lt. Vertindamas ieškovo paaiškinimus, norėdamas išsiaiškinti realią švietimo darbų kainą, atsakovas kreipėsi informacijos į notifikuotą AB „Kauno dujotiekio statyba“ laboratoriją. Gautas atsakymas, kuriame nurodytų aukščiau siūlių švietimo darbų vertė ( - ) Lt be PVM, arba vienos siūlės švietimo kaina ( - ) Lt (b.l.159). Todėl kilo pagrįstų abejonių, kad už ieškovo nurodytą kainą galima atlikti minėtą darbą ir ar jis bus atliktas. Ieškovo pateiktose sąmatose nurodytų darbų kainos skiriasi nuo atsakovo bendrovėje nustatyta tvarka naudojamos UAB „Astera“ sąmatinės programos, sudarytos taikant bendruosius ekonominius normatyvus, nurodytus UAB „Sistela“ parengtuose statybos resursų sąnaudų ir skaičiuojamųjų kainų rodiklių rinkiniuose bei jų patikslinimuose. Dėl šių skirtumų atsakovas neturėjo galimybių įvertinti visų projekte numatytų darbų apskaičiavimo. Ieškovas paaiškino, kad siekdamas pasiūlyti kuo mažesnę kainą, pasiūlymuose neteikia kainų, identiškų atsakovo naudojamai sąmatinei programai. Atsakovas paprašė pateikti įkainių R22-6, N24-211, N24-224, N25-28 detalizavimą, o ne jų identiškumą. Tačiau išsamių paaiškinimų, kurių pagrindu atsakovas galėtų įvertinti pateiktą pasiūlymą kaip tinkamą, o neįprastai mažą pasiūlymo kainą - kaip pagrįstą, ieškovas nepateikė.

17Atsakovo nuomone, šiuo atveju, galima būtų taikyti CK 1.137 str. 3 d. ir pripažinti, kad ieškovas piktnaudžiauja savo subjektinėmis teisėmis, elgiasi nesąžiningai, todėl teismas gali atsisakyti ieškovą ginti. Atsakovo nuomone, ieškovas, naudodamasis jam suteiktomis teisėmis pareikšti pretenziją, paduoti teismui ieškinį, siekia vilkinti viešojo pirkimo procedūras, vilkinti sutarties pasirašymą su laimėtoju, o tai stabdo investicinio projekto įgyvendinimą, sąlygoja atsakovui bei pirkimo laimėtojui nuostolių susidarymą, turtinių interesų pažeidimą bei viešojo intereso, užtikrinant visuomenės gerovę Jurbarko mieste, neužtikrinimą. Išaiškėjus, kad ieškovas nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį, atsakovas prašo teismo paskirti ieškovui dvidešimties tūkstančių litų baudą (CPK 95 str.).

18II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

19Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 13 d. sprendimu ieškinį atmetė.

20Teismas atkreipė dėmesį į tą faktinę aplinkybę, kad ieškovas nepasinaudojo pirkimų procedūrų numatyta galimybe išsiaiškinti neaiškias pirkimo sąlygas, nustatyta tvarka sąlygas apskųsti, todėl laikytina, kad atsakovo parengtas viešo pirkimo sąlygas pripažino ir pagal jas pateikė pasiūlymą.

21Teismas sprendė, jog ieškovo teiginiai, kad atsakovas nenurodė atliekamų darbų ir medžiagų matavimo vienetų, neatitinka tikrovės, nes visi matavimo vienetai ir kiekiai yra techniniame darbo projekte, kuris yra neatskiriama pirkimo sąlygų dalis. Vykdydamas Pirkimą, atsakovas pateikė techninį darbo projektą, kurio darbų sąnaudų žiniaraščiuose nurodyti visi kiekiai ir matavimo vienetai (t, m3). Ieškovui pasiūlyme pateikus nuorodas, kad kai kurie darbai (statybinių šiukšlių išvežimas, asfaltbetonio dangos išardymas, žvyro, smėlio skaldos pagrindo išardymas, bordiūrų išardymas) bus atliekami komplektais ir nepaaiškinus, kokie darbai yra apskaičiuoti ir įtraukti į įvardijamą komplektą, atsakovui nėra galimybių patikrinti, ar visi projekte numatomi darbai yra apskaičiuoti ir bus atlikti, todėl atsakovas pagrįstai neturėjo galimybės įvertinti, ar ieškovo pasiūlyme nurodyta suma yra reali. Teismas sprendė, kad ieškovas nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos dėl tos paaiškėjusios aplinkybės, jog statybos metu susidariusios atliekos privalo būti tvarkomos pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2011-07-28 sprendimu Nr. T2-223 patvirtintas „Jurbarko rajono atliekų tvarkymo taisykles“, kurių 15.28. punktas numato, kad statybines atliekas privalo tvarkyti statybos darbus atliekančios įmonės, o 15.32 punktas įpareigoja statybines atliekas surūšiuoti pagal pavojingumą, priduoti saugojimui į Tauragės didelių atliekų saugojimo aikštelę (DASA) arba priduoti utilizavimui ir pateikti tai įrodančius dokumentus. Atliekų tvarkytojas Jurbarko rajonui yra Tauragės regioninis atliekų tvarkymo centras (Tratc). Atliekų tvarkymo įkainiai paskelbti tinklalapyje www.uabtratc.lt. Nepavojingų atliekų priėmimo kilogramo įkainis - 0,25 Lt be PVM. Kadangi ieškovas savo pateiktame pasiūlyme ir papildomuose paaiškinimuose nenurodė nei susidarančių atliekų kiekio, nei utilizavimo įkainio, taikomas Tratc DASA įkainis 0,025 Lt/1 kg atliekų. Techniniame darbo projekte nurodyta: konstrukcinėje dalyje - demontavimo darbai 7 eilutėje susidarys 581 t statybinio laužo, ardant dangas susidarys 180 t laužo, iš viso reikia utilizuoti 761 t statybinio laužo. Vertinant ieškovo pasiūlymą, už statybinio laužo pridavimą turėtų būti sumokama 19 025 Lt. Tuo tarpu ieškovas pateiktame pasiūlyme tam yra numatęs tik ( - ) Lt. Šios sumos pagrindimo ieškovas nepateikė. Be to, ardant vamzdynų šilumos izoliaciją, dalis atliekų bus priskiriamos pavojingoms, kurių utilizavimo įkainiai pagal atsakovo pateiktus įrodymus bus ženkliai didesni.

22Teismas sutiko su atsakovo motyvais, jog ieškovui nepateikus įkainio R22-6 detalizavimo, atsakovas neturėjo galimybių patikrinti, ar visi projekte numatomi darbai yra apskaičiuoti ir bus atlikti, todėl atsakovas neturėjo galimybės įvertinti, ar ieškovo pasiūlyme nurodyta suma yra reali. Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai yra atsakovo nuosavybė, jų likutinė vertė 2012-06-01 yra 254 313,34 Lt. Ieškovas, atlikdamas tinklų rekonstravimo darbus (iš jo perkami tik darbai), pretenduoti į atsakovui priklausančias likutines medžiagas neturi teisės. Darbų sąmatos sudaromos ir įkainiai taikomi laikantis Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. IX-583, Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 6 priedo ir AB „Kauno energija“ generalinio direktoriaus 2009-03-02 įsakymo Nr. 49 reikalavimų.

23Pirkimo sąlygose, prie jų esančioje dokumentacijoje, techniniame darbo projekte detaliai nurodyti tokių svarbių ir būtinų darbų kaip vamzdynų praplovimo po suvirinimo ir hidraulinio (spaudiminio) bandymo būtinybė ir apimtys. Be šių darbų įforminimo bandymo protokolais tolimesnis darbų atlikimas negalimas. Manymas, kad galima atsisakyti dalies darbų ar medžiagų, numatytų projekte, yra neleistina, tai yra Statybos įstatymo 15 straipsnio 5 p. 3 d. pažeidimas. Ieškovui nepateikus įkainio N24-211 ir N24-224 detalizavimo, atsakovas neturi galimybių patikrinti, ar projekte vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bandymas yra apskaičiuotas ir ar numatytas jų atlikimas, todėl atsakovas neturėjo galimybės įvertinti, ar ieškovo pasiūlyme nurodyta suma yra reali.

24Teismas sprendė, jog ieškovas nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos pasiūlymo ir toje pasiūlymo dalyje, kur numatytas ir aptartas vamzdžių suvirinimo siūlių švietimas rentgeno spinduliais. Techninio projekto žiniaraščių 30 eilutėje nurodyta „Suvirinimo siūlių švietimas D168“, todėl kainų skaičiavimui siūlių kontrolei rentgeno spinduliais (sujungimo kiekis - 255 vnt.) turi būti taikomas įkainis N25-27. Ieškovas, ruošdamas pasiūlymą, nesivadovavo projektinėje dokumentacijoje pateikta informacija, savo pasiūlyme numatė tik 12 vnt. vamzdžių suvirinimo siūlių švietimą ir pritaikė vienos siūlės švietimo įkainį. Pagal projektinę dokumentaciją (šia trasa šiluma tiekiama pirmos kategorijos vartotojams, t. y. gydymo įstaigoms) buvo numatyta peršviesti visas 255 vnt. siūles. Pateikdamas paaiškinimus dėl pasiūlymo, ieškovas siūlių kiekį pataisė, tačiau atliekamų darbų vertė ( - ) Lt buvo palikta ta pati. Atsakovo paskaičiuota visų siūlių peršvietimo kaina yra ( - ) Lt be PVM. Pagal ieškovo patikslintą sąmatą vienos siūlės švietimas kainuotų tik ( - ) Lt. Atsakovas teismui pateikė įrodymus, jog nurodytų aukščiau siūlių švietimo darbų vertė ( - ) Lt be PVM, arba vienos siūlės švietimo kaina ( - ) Lt (b.l.159). Todėl atsakovui kilo pagrįstų abejonių, kad už ieškovo nurodytą kainą galima atlikti minėtą darbą ir ar jis bus atliktas.

25Teismas sutiko su atsakovo pozicija atmetant ieškovo pasiūlymą, jog ieškovo pateiktose sąmatose nurodytų darbų kainos skiriasi nuo atsakovo bendrovėje nustatyta tvarka naudojamos UAB „Astera“ sąmatinės programos, sudarytos taikant bendruosius ekonominius normatyvus, nurodytus UAB „Sistela“ parengtuose statybos resursų sąnaudų ir skaičiuojamųjų kainų rodiklių rinkiniuose bei jų patikslinimuose. Dėl šių skirtumų atsakovas neturėjo galimybių įvertinti visų projekte numatytų darbų apskaičiavimo. Teismo vertinimu, ieškovas klaidingai aiškina savo poziciją, kad siekdamas pasiūlyti kuo mažesnę kainą, pasiūlymuose neteikia kainų, identiškų atsakovo naudojamai sąmatinei programai. Atsakovas ginčą sprendžiant ikiteismine tvarka paprašė ieškovą pateikti įkainių R22-6, N24-211, N24-224, N25-28 detalizavimą, o ne kainų identiškumą, tačiau išsamių paaiškinimų, kurių pagrindu atsakovas galėtų įvertinti pateiktą pasiūlymą kaip tinkamą, o neįprastai mažą pasiūlymo kainą - kaip pagrįstą, ieškovas nepateikė.

26Teismas netenkino atsakovo prašymo taikyti ieškovui sankcijas, numatytas LR CPK 95 straipsnyje, nurodęs, kad įrodymų, jog ieškovas siekia vilkinti viešojo pirkimo procedūras, vilkinti sutarties pasirašymą su laimėtoju, dirbtinai stabdyti atsakovo vykdomo investicinio projekto įgyvendinimą, nėra surinkta.

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

28Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „KRS“ prašo: 1) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti visiškai, o nesant pagrindo priimti naują sprendimą – panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; 2) nustatyti, kad dalis bylos medžiagos, t.y. visas ieškovo Pirkimui pateiktas pasiūlymas ir neįprastai mažos kainos pagrindimas (ieškovo 2012 m. balandžio 12 d. raštas Nr. 576) yra nevieša bei susipažinti ir kopijuoti neteiktina; 3) bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje; 4) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovas 2012 m. balandžio 12 d. raštu Nr. 576 tinkamai ir pakankamai pagrindė savo pasiūlymo kainą tiek dėl statybinių šiukšlių išvežimo, tiek dėl dangų ardymo darbų, neva nurodytų netinkamais vienetais, taip pat paaiškino, kurioje konkrečiai eilutėje įvertintas demontuotų vamzdžių išvežimas, kuriose – vamzdynų praplovimas ir hidraulinis bandymas, dėl atsakovo nurodymo, kad ieškovo pasiūlyme numatyta šviesti tik 12 suvirinimo siūlių, nors projekte numatytos 255 siūlės, ieškovas tuo pačiu raštu paaiškino, kad tai techninė klaida ir kad yra įvertinta visa suvirinimo siūlių švietimo kaina bei priedu 3 pridėjo lokalinę sąmatą su pakoreguotu darbų kiekiu. Atsakovui 2012 m. gegužės 2 d. rašte Nr. 20-1785 nurodžius naują aplinkybę, kad atitinkamoje eilutėje nurodytas netinkamas įkainis, kuris turi būti naudojamas kainų skaičiavimui, ieškovas 2012 m. gegužės 8 d. pretenzijoje Nr. 827 patvirtino, kad ieškovo naudojamas įkainis yra tinkamas ir papildomai paaiškino, kad ieškovo pateiktoje sąmatoje nurodyti vamzdžiai apima Pirkimo dokumentuose pateiktus vamzdžius, tačiau nepaisant to, atsakovas 2012 m. gegužės 18 d. rašte Nr. 20-2008, nenurodydamas jokių naujų argumentų, vis tiek teigė, kad įkainis turi būti kitas, nepaaiškindamas, kodėl ieškovo nurodytą įkainį laiko netinkamu. Atsakovo nuomone, ieškovas už nurodytą kainą siūlių kontrolės darbų neatliks, tačiau grįsdamas šį teiginį atsakovas yra nenuoseklus, nes 2012 m. gegužės 18 d. rašte Nr. 20-2008 nurodė, kad visų siūlių švietimo kaina turėtų būti ( - ) Lt, prie atsiliepimo į ieškinį pateiktuose prieduose jau pateikta ( - ) Lt ar ( - ) Lt kaina. Vieni iš šių atsakovo pateiktų paskaičiavimų yra vienašalis paties atsakovo parengtas dokumentas, kiti – Klaipėdos apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-1373-479/2012 priešingą ieškovui interesą turėjusio asmens AB „Kauno dujotiekio statyba“ pateikti skaičiavimai. Šie skirtingi skaičiavimai be papildomo tyrimo negali būti laikomi objektyviais. Be to, atsakovo pateikti skaičiavimai atlikti rinkos kainomis, siekiant pelno, tuo tarpu ieškovo pasiūlymas sudarytas ir teiktas esant konkurenciniam kitų tiekėjų spaudimui, todėl pasiūlant mažiausią įmanomą darbų kainą, o faktas, kad vienos siūlės švietimo kaina yra maža, nereiškia, kad ieškovas darbų negalės atlikti už pasiūlytą kainą, nes pelnas yra tolygiai paskirstytas visoms darbų kainoms arba bendroms sumoms, tad vienų darbų kaštai galėtų būti dengiami iš kitų darbų kainos dalies, sudarančios pelną. Šios aplinkybės patvirtina, kad teismo išvados, paremtos iš esmės tik atsakovo argumentais, neaptarus ieškovo argumentų, yra nepagrįstos, padarytos, pažeidžiant įrodymų tyrimo ir vertinimo teisės normas (CPK 176 str. 1 d., 185 str. 1 d., 186 str. 4 d., 265 str. 1 d.).
  2. Atsakovas 2012 m. gegužės 2 d. rašte Nr. 20-1785 nurodė iš esmės naujas, papildomas, 2012 m. balandžio 4 d. rašte Nr. 20-1332 nenurodytas aplinkybes, kad ieškovo sąmatose nurodytos kainos skiriasi nuo atsakovo naudojamos UAB „Astera“ sudarytos programos kainų. Dėl šio atsakovo argumento pažymėtina, kad Pirkimo sąlygose nenurodyta, jog tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi naudoti būtent UAB „Astera“ sąmatinę programą, be to, ši programa yra tik rekomendacinio pobūdžio įrankis. Dėl įkainių detalizavimo pažymėtina, kad ieškovas darbus detalizavo, remdamasis protingumo kriterijumi. Nors iš esmės įmanomas dar smulkesnis darbų detalizavimas, praktikoje tai nėra taikoma. Reikalavimas išskaidyti konkrečius sąmatų eilučių punktus nebuvo numatytas Pirkimo dokumentuose, taip pat to negalėjo numatyti ir ieškovas, rengdamas pasiūlymą. Atsakovo 2012 m. balandžio 4 d. raštu Nr. 20-1332 ieškovas nebuvo paprašytas detalizuoti darbų kodų, todėl ieškovas negalėjo numatyti, kad vėlesnėse ginčo stadijose atsakovas remsis šia aplinkybe. Atsakovas neprašė ieškovą paaiškinti atsakovui neaiškias aplinkybes, o iš karto priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą. Tokiu būdu šalių ginčas dėl kodų detalizacijos kilo jau atsakovui priėmus sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, tokiu būdu ieškovui nebeturint galimybės papildomai paaiškinti atsakovui neaiškių aplinkybių. Ieškovo siūloma kaina yra detalizuota sąmatose, ieškovo patvirtinimas, kad visi darbai bus atlikti, yra lygiavertis atliktinų darbų detalizavimui. Tiek atsakovas, spręsdamas dėl ieškovo pasiūlytos kainos realumo, tiek teismas, spręsdamas dėl atsakovo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo, turi vertinti aplinkybes, turinčias realios įtakos ieškovo patikimumui, išdėstytas ieškovo pateiktame pasiūlytos kainos pagrindime, t.y. klausimą spręsti iš esmės, o ne formaliai.
  3. Nepaisant ieškinyje pateikto prašymo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, byla buvo išnagrinėta rašytinio proceso tvarka tik pagal ieškinį ir atsiliepimą, neteikus kitų paruošiamųjų dokumentų, todėl ieškovas neturėjo galimybės pasisakyti dėl daugelio atsiliepime nurodytų aplinkybių. Pavyzdžiui, teismas sprendime atkartojo atsakovo argumentus, kad ieškovas nepasinaudojo galimybe apžiūrėti būsimą objektą ir išsiaiškinti neaiškias Pirkimo sąlygas. Iš tiesų ieškovas teikė atsakovui klausimus dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimų, lankėsi darbų atlikimo vietoje ir ją apžiūrėjo.
  4. Sprendžiant ieškovo pateikto pasiūlytos kainos pagrindimo tinkamumo ir pakankamumo klausimą, atsižvelgtina ir į tai, jog neįprastai mažos kainos pagrindimas visuomet tam tikra prasme yra preliminaraus pobūdžio, nes visiškai įsitikinti dalyvio galimybėmis įvykdyti viešojo pirkimo sutartį už pasiūlytą kainą galima tik šią sutartį jau sudarius ir įvykdžius. Tačiau civiliniame procese galiojanti didesnės tikimybės teorija atleidžia šalis nuo įrodinėjimo „iki begalybės“. Pažymėtina, kad ieškovas yra Pirkimu siekiamų įsigyti darbų profesionalas, turintis ilgametę analogiškų darbų atlikimo patirtį, didelį kvalifikuotų specialistų skaičių, reikiamų mechanizmų parką, todėl gali pasiūlyti gerokai palankesnę kainą, palyginus su mažiau žinomais ir mažiau patyrusiais dalyviais. Ieškovo dalykinė reputacija yra aukštai vertinama, todėl ieškovui yra svarbu tinkamai įvykdyti sudarytos Pirkimo sutarties sąlygas ir tai, kaip ir draudimo bendrovės išduota sutarties įvykdymo garantija, papildomai užtikrina tinkamą sutarties įvykdymą.

29Atsiliepimu į apelianto UAB „KRS“ apeliacinį skundą atsakovas AB „Kauno energija“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 patvirtintose „Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos“ nuostatose dėl suinteresuoto to paties tiekėjo galimų sudaryti sutarčių numatyta, kad perkančioji organizacija turi motyvuotai pagrįsti ir įrodyti, kad nepiktnaudžiavo ir dirbtinai neskaidė pirkime nurodytų darbų. Viešųjų pirkimų tarnyba 2012 m. vasario 15 d. Informaciniame pranešime dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 7 d. 1 p. taikymo, ragina perkančiąsias organizacijas atidžiai vertinti planuojamų neskelbiamų pirkimų vykdymo galimybes, vertinant tai, ar vykdant darbus neatsiras aplinkybės, dėl kurių reiktų pirkti papildomus darbus. Vykdant šias viešuosius pirkimus reguliuojančias teisės normas, atsakovas privalėjo išsiaiškinti visas su tiekėjo kainos pasiūlymu, kainos paskaičiavimu ar kainos pagrindimu susijusias aplinkybes, kad turėtų galimybę įvertinti visus tiekėjo siūlomus darbus, jų apimtis ir vertes, todėl atsakovo atlikti veiksmai yra teisėti ir pagrįsti.
  2. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad atsakovas ne toje pirkimo stadijoje vertino ieškovo pateikto pasiūlymo atitikimą pirkimo dokumentams. Perkančiajai organizacijai suteikta diskrecijos teisė vertinti, ar pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža. Apeliantui buvo suteikta galimybė be jokių apribojimų pateikti visus paaiškinimus, kurie, jo manymu, yra tinkami, atsižvelgiant į viešojo pirkimo pobūdį, o atsakovas įvertino visų apelianto paaiškinimų pagrįstumą. Atsakovo 2012-04-04, 2012-05-02, 2012-05-18 raštuose ir atsiliepime į ieškinį buvo argumentuotai paaiškinta, kokios pasiūlymo kainos dalys buvo nepagrįstos. Atsakovas paprašė pateikti tam tikrų įkainių detalizavimą, o ne jų identiškumą. Apeliantas detalizavimo nepateikė, tik paaiškino, kad siekdamas pasiūlyti kuo mažesnę kainą, pasiūlymuose neteikia kainų, identiškų atsakovo naudojamai sąmatinei programai. Tokių apelianto paaiškinimų pagrindu negalima nustatyti visų techniniame projekte numatytų darbų apskaičiavimą, numatomą jų atlikimą, ar visi projekte numatyti darbai yra įvertinti, pateikiant pasiūlymą. Apeliantas nepateikė paaiškinimų, kurių pagrindu atsakovas galėtų įvertinti pateiktą pasiūlymą kaip tinkamą, o neįprastai mažą kainą – kaip pagrįstą, nes į pasiūlymo kainą buvo įskaičiuoti ne visi projekte numatyti, tačiau privalomi darbai.
  3. Apelianto teiginiai, kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nepagrįsti, nes teismas vertino įrodymus ir konstatavo, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, yra nustatytos. Apeliantas nenurodė motyvų, kaip bylos nagrinėjimas rašytiniame teismo posėdyje paveikė teismo sprendimo teisėtumą, kokių įrodymų ar paaiškinimų neturėjo galimybės pateikti. Be to, apeliantas turėjo teisę susipažinti su bylos medžiaga, teikti prašymus ir paaiškinimus, tad jei apeliantas šia teise naudojosi pasyviai, nereiškia, kad jam nebuvo galimybės paneigti priešingos šalies argumentus. Apelianto nurodytos aplinkybės, susijusios su profesionalumu, neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1, 2 d.).

32Išnagrinėjusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 dalys), todėl byla nagrinėjama pagal apeliacinio skundo teisinius bei faktinius argumentus.

33Nagrinėjamoje byloje keliamas rangos darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso dalyvio pasiūlymo, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina, vertinimo atitikties VPĮ reikalavimams ir šio pasiūlymo atmetimo dėl to, kad dalyvis nepateikė tinkamų įrodymų pasiūlytai neįprastai mažai kainai pagrįsti, teisėtumo klausimas.

34Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta perkančiajai organizacijai, ir sudaranti sąlygas jai išvengti tiekėjo nesugebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, kurį lemia viešajame pirkime pateiktas ekonomiškai nepagrįstas pasiūlymas. Dėl šio teisinio instituto išsamiai pasisakyta keletoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2012 m. birželio mėn. 8 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu. Neįprastai mažos kainos institutas, kaip papildoma galimybė po to, kai jau įvertina tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams pirkimo objekto reikalavimams, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, visų pirma skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo grėsmės, kad tiekėjo siūloma mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys. Kita vertus, perkančiosios organizacijos atžvilgiu, šis institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1816/2012). Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo-pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Kita vertus, perkančioji organizacija visų procedūrų metu privalo vadovautis viešojo pirkimo principais, veikti sąžiningai ir objektyviai, o tai reiškia, kad minėta diskrecijos teisė negali būti neribota, kadangi perkančioji organizacija turi paisyti VPĮ įtvirtintų imperatyvų ir nepiktnaudžiauti šia teise. VPĮ 40 straipsnio, reglamentuojančio neįprastai mažos kainos pasiūlymo vertinimą, nuostatos taip pat skirtos apsaugoti ir konkurso dalyvius, pateikusius mažiausios kainos pasiūlymus. VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą, jos manymu, reikšmingais pasiūlymo aspektais, kainos sudėtinėmis dalimis ir skaičiavimais, taip pat pateiktas kriterijų, į kuriuos perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, turėtų atsižvelgti, sąrašas. Perkančioji organizacija, reikalaudama tiekėją pagrįsti pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, taip pat gali prašyti pateikti įrodymus, išvardytus Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintose Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijose.

35Nagrinėjamu atveju apeliantas skundžia kaip neteisėtą ir nepagrįstą atsakovo – perkančiosos organizacijos priimtą sprendimą atmesti jo pasiūlymą, apeliantui nepagrindus pasiūlyme nurodytos neįprastai mažos kainos.

36Teisėjų kolegija, įvertinusi konkurso sąlygų reikalavimus, apelianto pasiūlymą, jo paaiškinimus, pretenzijas ir atsakovo poziciją bei motyvus, kuriais vadovaudamasis jis sprendė, jog pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimas yra nepakankamas, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde pateiktus argumentus, toliau pasisako dėl kiekvieno aspekto, dėl kurio tarp šalių kilo ginčas.

37Dėl netinkamų atliktinų darbų (dangų ardymo) ir statybinių šiukšlių išvežimo mato vienetų nurodymo. Apelianto teigimu, nepaisant to, kad dangų ardymo darbai tam tikrose sąmatos eilutėse skaičiuoti už komplektą, o ne už 100 m3, o statybinių šiukšlių išvežimas skaičiuojamas už komplektą ir nenurodomas vienos tonos įkainis, kaip to reikalaujama pagal techninį darbo projektą, kuris yra konkurso sąlygų priedas – techninė specifikacija, kuriame perkančioji organizacija nustatė perkamų darbų apimtis, nurodydama kiekius ir konkrečius matavimo vienetus, apelianto paaiškinimas, kad tiekėjas įsipareigoja atlikti tokius darbų kiekus, kokių yra reikalaujama pirkimo sąlygose, taip pat kaip ir nurodymas, jog tiekėjo galimybę pasiūlyti konkurencingą kainą sąlygoja jo turimų mechanizmų parkas, taip leidžiant sutaupyti lėšas mechanizmų nuomai, turėtų būti pakankamas apelianto nurodytos kainos pagrindimas. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia apelianto pozicija. Kilus abejonių, kad pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, nes pasiūlyme nurodyti matavimo vienetai – komplektai neatitinka techniniame projekte nurodytų matavimo vienetų, tiekėjui tenka pareiga įrodyti, kas sudaro jo naudojamo matavimo vieneto – komplekto sudėtį, nes priešingu atveju nėra galimybės išsiaiškinti, ar visi projekte numatyti darbai yra įskaičiuoti į pasiūlymą ir ar bus atlikti ir atitinkamai – ar neįprastai maža kaina nurodoma ne dėl to, kad dalis darbų, reikalingų perkančiajai organizacijai, į pasiūlymą nėra įtraukti. Pažymėtina, kad apelianto 2012 m. balandžio 12 d. rašto Nr. 576 2-ame priede (t. I, b.l. 107) pateiktame dangų ardymo ir atstatymo darbų kiekių ir kainų paaiškinime nurodyta, kad į pasiūlyme įvardintą matavimo vienetą - komplektą įtrauktas techniniame projekte reikalaujamas konkretus darbų kiekis, nurodant jį reikalaujamais matavimo vienetais - m3, tačiau pateikta galutinė konkrečių darbų kaina jau nurodoma didesnė už pradiniame pasiūlyme pateiktą konkrečių darbų kainą (pavyzdžiui, 2012 m. balandžio 12 d. rašto Nr. 576 2-ame priede 3-ioje eilutėje nurodyta asfaltbetonio dangos 50 mm sluoksnio storio išardymo darbų kaina ( - ) Lt, o su pasiūlymu pateiktoje lokalinėje sąmatoje Nr. 1 (t. I, b.l. 84) nurodyta šių darbų kaina –( - ) Lt), tačiau galutinė pasiūlymo kaina išliko ta pati. Apelianto 2012 m. balandžio 12 d. rašto Nr. 576 paaiškinimuose neatskleista, kas įvertinta statybinių šiukšlių išvežimo matavimo vienete – komplekte.

38Dėl demontuotų vamzdžių išvežimo. Šie darbai nėra įtraukti atskira eilute į sąmatą, dėl ko perkančiajai organizacjai kilo pagrįstų abejonių, ar šie darbai į pasiūlymą apskritai yra įtraukti. Apelianto teigimu, šie darbai yra įtraukti į sąmatos Nr. 2 102 eilutę (darbo kodas R22-6), o atsakovo naudojama sąmatinė programa, kuria remdamasis atsakovas teigia priešingai, yra rekomendacinė, tiekėjams jos naudoti neprivaloma, joje nurodytus įkainius galima koreguoti, įtraukti reikalingų papildomų medžiagų, mechanizmų ar darbų savo nuožiūra, kaip ir buvo padaryta šiuo atveju. Teisėjų kolegijos vertinimu, jeigu tiekėjas naudojosi sąmatine programa, kuri skyrėsi nuo perkančiosios organizacijos (sutiktina su apelianto argumentu, kad reikalavimo naudoti konkrečią sąmatinę programą konkurso sąlygose nebuvo), perkančiajai organizacijai iškilus neaiškumams, būtent tiekėjas privalėjo detalizuoti savo naudojamos sąmatinės programos kodus. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovui nepateikus įkainio R22-6 detalizavimo, atsakovas neturėjo galimybių patikrinti, ar visi projekte numatomi darbai yra apskaičiuoti ir bus atlikti, todėl atsakovas neturėjo galimybės įvertinti, ar ieškovo pasiūlyme nurodyta suma yra reali.

39Dėl vamzdynų praplovimo ir hidraulinio bandymo darbų. Aplinkybę, kad šie darbai įtraukti į sąmatą, apeliantas įrodinėja tais pačiais argumentais, kaip ir dėl demontuotų vamzdžių išvežimo darbų įtraukimo į jo pateiktą sąmatą, t.y. nurodydamas konkrečias sąmatos eilutes, į kuriose numatytus darbus, apelianto teigimu, įtraukti ir vamzdynų praplovimo ir hidraulinio bandymo darbai, nors konkrečiai jie ir nenurodyti, o atsakovas, apelianto teigimu, nepagrįstai nesutinka, kad į nurodytas eilutes įtraukti būtent šie darbai, nes atsakovas naudojasi kita sąmatine programa su kitais darbų kodais. Dėl šio apelianto argumento darytina analogiška išvada, kad apeliantas, siekdamas tinkamai pagrįsti šių techniniame projekte numatytų privalomų darbų įtraukimą į sąmatą, privalėjo pateikti jo naudojamų darbų kodų detalizavimą. Vien apelianto patvirtinimas, kad jis visus techniniame projekte numatytus darbus atliks, nesant jo naudojamų kodų sąmatoje detalizavimo, nėra pakankamas tinkamai pagrįsti jo pasiūlyme nurodytą kainą.

40Dėl suvirinimo siūlių švietimo. Byloje nustatyta, kad pagal apelianto sąmatą vienos siūlės švietimas kainuotų ( - ) Lt, kai tuo tarpu atsakovo paskaičiavimu –( - ) Lt arba atsakovo pateiktu AB “Kauno dujotiekio statyba” atliktu paskaičiavimu –( - ) Lt. Net įvertinus apelianto argumentus, kad vieni atsakovo pateikti paskaičiavimai yra vienašalis atsakovo parengtas dokumentas, o kiti atsakovo pateikti paskaičiavimai – kitoje civilinėje byloje pateikti paskaičiavimai asmens, kuris turi priešingą apeliantui interesą ir todėl nei vieni, nei kiti negali būti laikomi objektyviais, kainų skirtumas yra pernelyg didelis, kad ieškovo pateikto paskaičiavimo realumui pagrįsti užtektų bendro pobūdžio apelianto argumentų, susijusių su aplinkybėmis, kad jis yra konkursu siekiamų įsigyti darbų profesionalas, gali pasiūlyti itin mažą kainą dėl turimos patirties, mechanizmų, kad pelnas yra tolygiai paskirstytas visoms darbų kainoms ir bendroms sumoms ir pan. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas nepateikė įrodymų, kuriais paneigtų atsakovo pateiktų paskaičiavimų realumą ir atitinkamai – pagrįstų, kodėl jo siūloma kaina yra net keliasdešimt kartų mažesnė.

41Dėl darbų kainų detalizavimo. Analizuojant apelianto argumentus, kad jo pateiktas darbų detalizavimas atitinka protingumo kriterijus ir yra pakankamas, o ieškovo patvirtinimas, kad visi darbai bus atlikti, yra visiškai lygiavertis atliktinų darbų detalizavimui, pažymėtina, jog nesant darbų detalizavimo, vien tiekėjo teiginio, kad jis atliks visus reikalaujamus darbus už nurodytą kainą, nėra pakankamas, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, nes tiekėjo siūloma mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Kita vertus, apelianto pasiūlymas buvo atmestas ne vien šiuo argumentu, o atsižvelgiant į visumą perkančiosios organizacijos 2012-05-02 sprendime dėl pasiūlymo atmetimo nurodytų aplinkybių.

42Išvardintos aplinkybės patvirtina, kad apelianto pasiūlymas buvo atmestas, tinkamai nepagrindus neįprastai mažos kainos, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nėra pagrindo naikinti atsakovo sprendimo dėl apelianto pirkimui pateikto pasiūlymo atmetimo.

43Apeliaciniame skunde apeliantas argumentuoja, jog bylą pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, nepaisydamas ieškovo prašymo, išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka ir todėl ieškovas negalėjo pasisakyti dėl daugelio tikrovės neatitinkančių aplinkybių, išdėstytų atsakovo atsiliepime, pavyzdžiui, kad ieškovas neapžiūrėjo būsimo objekto. Dėl šio argumento teisėjų kolegija pažymi, kad CPK XXI1 skyriaus normos reglamentuoja viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus. CPK 4231 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. Šių bylų nagrinėjimas žodinio proceso tvarka galimas tik išimtiniais atvejais, kada teismas įsitikina, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Šalys gali pateikti motyvuotą prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į byloje esančių procesinių dokumentų turinį ir įrodymus, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir įvertino atitinkamas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad poreikio taikyti CPK 4231 straipsnio 4 dalyje numatytą išimtį ir skirti bylos nagrinėjimą žodine tvarka, nebuvo. Be to, apelianto nurodomos atsakovo pateikto atsiliepimo aplinkybės, dėl kurių, apelianto teigimu, jis neturėjo galimybės atsikirsti, nebuvo esminės, teismui priimant sprendimą.

44Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus, susijusius su pirmosios instancijos teismo padarytais proceso teisės pažeidimais – netinkamu įrodymų tyrimu ir vertinimu bei teismo sprendimo netinkamu motyvavimu, nevertinant ieškovo argumentų, o į sprendimo motyvuojamąją dalį perrašant atsakovo argumentus. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-462/2002, 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007 ir kt.). Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną ieškinio argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-24/2009; 2010 kovo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2010, kt.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė ir įvertino šioje byloje šalių pateiktus įrodymus pagal CPK nustatytas ir teismų praktikos suformuotas įrodymų vertinimo taisykles. Tai, kad teismas sutiko su atsakovo pateikta pozicija ir ieškovo pateiktus argumentus vertino, vadovaudamasis bylos medžiaga ir atmetė, remdamasis atsakovo pateiktais motyvais, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad teismas netinkamai vertino įrodymus ir/ar netinkama savo sprendimą motyvavo. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje pakankamai išsamiai ištirtos bylos teisiniam rezultatui reikšmingos aplinkybės ir nėra pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą įrodymais ir nustatytomis aplinkybėmis sprendimą.

45Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra iš esmės teisėtas ir pagrįstas ir jo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atsakovas supaprastinto atviro konkurso sąlygomis vykdė viešąjį pirkimą... 4. Ieškovas ieškiniu prašė atsakovo sprendimą dėl ieškovo pirkimui pateikto... 5. 1. Atsakovas 2012-05-02 rašte nurodė, kad ieškovo pateiktos sąmatos Nr. 1... 6. 2. Atsakovas 2012-05-02 rašte nurodė, kad sąmatos II skyriuje „Dangų... 7. 3. Atsakovas 2012-05-02 rašte nurodė, kad sąmatos Nr. 2 III skyriuje 102... 8. 4. Atsakovas 2012-05-02 rašte nurodė, kad atitinkamose ieškovo nurodytose... 9. 5. Atsakovas 2012-05-02 rašte nurodė, kad kainų skaičiavimui siūlių... 10. Ieškovo nuomone, ieškovo pateiktas neįprastai mažos kainos pagrindimas... 11. Atsakovas AB „Kauno energija“ prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip... 12. 1. Ieškovo teiginiai, kad atsakovas nenurodė darbų ir medžiagų matavimo... 13. 2. Visi matavimo vienetai ir kiekiai yra techniniame darbo projekte, kuris yra... 14. 3. Ieškovui nepateikus įkainio R22-6 detalizavimo, atsakovas neturi... 15. 4. Ieškovas nesivadovavo prie Pirkimo sąlygų pateikta dokumentacija,... 16. 5. Techninio projekto žiniaraščių 30 eilutėje nurodyta „Suvirinimo... 17. Atsakovo nuomone, šiuo atveju, galima būtų taikyti CK 1.137 str. 3 d. ir... 18. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 19. Kauno apygardos teismas 2012 m. liepos 13 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 20. Teismas atkreipė dėmesį į tą faktinę aplinkybę, kad ieškovas... 21. Teismas sprendė, jog ieškovo teiginiai, kad atsakovas nenurodė atliekamų... 22. Teismas sutiko su atsakovo motyvais, jog ieškovui nepateikus įkainio R22-6... 23. Pirkimo sąlygose, prie jų esančioje dokumentacijoje, techniniame darbo... 24. Teismas sprendė, jog ieškovas nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo... 25. Teismas sutiko su atsakovo pozicija atmetant ieškovo pasiūlymą, jog ieškovo... 26. Teismas netenkino atsakovo prašymo taikyti ieškovui sankcijas, numatytas LR... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 28. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „KRS“ prašo: 1) panaikinti pirmosios... 29. Atsiliepimu į apelianto UAB „KRS“ apeliacinį skundą atsakovas AB... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 31. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 32. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 33. Nagrinėjamoje byloje keliamas rangos darbų pirkimo supaprastinto atviro... 34. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta... 35. Nagrinėjamu atveju apeliantas skundžia kaip neteisėtą ir nepagrįstą... 36. Teisėjų kolegija, įvertinusi konkurso sąlygų reikalavimus, apelianto... 37. Dėl netinkamų atliktinų darbų (dangų ardymo) ir statybinių šiukšlių... 38. Dėl demontuotų vamzdžių išvežimo. Šie darbai nėra įtraukti atskira... 39. Dėl vamzdynų praplovimo ir hidraulinio bandymo darbų. Aplinkybę, kad šie... 40. Dėl suvirinimo siūlių švietimo. Byloje nustatyta, kad pagal apelianto... 41. Dėl darbų kainų detalizavimo. Analizuojant apelianto argumentus, kad jo... 42. Išvardintos aplinkybės patvirtina, kad apelianto pasiūlymas buvo atmestas,... 43. Apeliaciniame skunde apeliantas argumentuoja, jog bylą pirmosios instancijos... 44. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus, susijusius su... 45. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 47. Kauno apygardos teismo 2012 m. liepos 13 d. sprendimą palikti nepakeistą....