Byla e2-1710-945/2020

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bartninkas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos O. G. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pareiškimo dienos ir išreikalauti rašytinius įrodymus,

Nustatė

2pareiškėja pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti likviduoti neteisminės bankroto procedūros tvarka bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę (toliau – BUAB) „Butvita“ ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro iki įsiteisės teismo procesinis sprendimas šioje byloje, taip pat išreikalauti iš BUAB „Butvita“ bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ 2020 m. liepos 8 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolą, skelbimą apie šaukiamą pirminį kreditorių susirinkimą, darbotvarkę ir kreditorių registracijos sąrašą, skelbimą apie šaukiamą pakartotinį kreditorių susirinkimą, pradinio ir pakartotinio kreditorių susirinkimų balsavimo biuletenius.

3Pareiškėja prašyme nurodė, kad rengia ieškinį teismui dėl BUAB „Butvita“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir įpareigojimo bankroto administratoriui kreiptis į teismą dėl teisminės BUAB „Butvita“ bankroto procedūros pradėjimo. BUAB „Butvita“ bankroto procedūra yra vykdoma neteismine tvarka. Pareiškėja siekia, kad būtų patvirtintas pareiškėjos ir I. G. finansinis reikalavimas BUAB „Butvita“ bankroto byloje ir pradėta teisminė BUAB „Butvita“ bankroto procedūra. Tuo tikslu I. G. ir pareiškėja kreipėsi į bankroto administratorių, kreditorių susirinkimą, kreditorių susirinkimo pirmininką, kad būtų svarstomi jų prašymai dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo ir bankroto procedūros vykdymo teismine tvarka bei BUAB „Butvita“ bankroto pripažinimo tyčiniu. 2020 m. liepos 13 d. pareiškėja gavo BUAB „Butvita“ bankroto administratoriaus raštą, kuriame nurodyta, kad 2020 m. liepos 8 d. įvyko pakartotinis BUAB „Butvita“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo svarstyti I. Ir O. G. prašymai dėl jų finansinio reikalavimo patvirtinimo ir bankroto bylos perdavimo nagrinėjimo teismine tvarka, tačiau šie prašymai buvo netenkinti. Pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 9 išraše bankroto administratorius taip pat nurodė, kad 2017 m. kovo 6 d. BUAB „Butvita“ pakartotinis kreditorių susirinkimas buvo priėmęs sprendimą dėl UAB „Butvita“ pabaigos, tačiau bendrovė iš Juridinių asmenų registro nebuvo išregistruota, nes Kauno apygardos teismas 2017 m. vasario 22 d. nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti UAB „Butvita“ likviduotis dėl bankroto ir išsiregistruoti iš Juridinių asmenų registro iki kol bus išnagrinėta Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1498-153/2017. Ši byla Lietuvos apeliaciniame teisme išnagrinėta 2020 m. birželio 18 d., I. ir O. G. reikalavimai dėl hipotekos pripažinimo negaliojančia atmesti, todėl laikinosios apsaugos priemonės yra pasibaigusios. Akivaizdu, kad iškilo didelė grėsmė, jog greitu metu BUAB „Butvita“ bus likviduota dėl bankroto ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Pareiškėja rengia teismui ieškinį dėl 2020 m. liepos 8 d. pakartotinio BUAB „Butvita“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, kuriais atsisakyta tvirtinti I. ir O. G. reikalavimus bankroto byloje bei netenkintas prašymas kreiptis į teismą dėl UAB „Butvita“ bankroto procedūros vykdymo teismine tvarka, bei svarsto galimybę kreiptis dėl susidariusios situacijos ir į prokuratūrą. Pareiškėja negali iš karto pateikti teismui ieškinio, nes ieškinys yra sudėtingas ir reikalingas tam tikras laiko tarpas parengti procesinį dokumentą. Be to, būtina išreikalauti iš BUAB „Butvita“ bankroto administratoriaus visus dokumentus, susijusius su 2020 m. liepos 8 d. vykusiu pakartotiniu kreditorių susirinkimu, nes bankroto administratorius pareiškėjai pateikė tik susirinkimo protokolo išrašą, iš kurio negalima matyti nei susirinkimo sušaukimą patvirtinančių dokumentų, negalima išsiaiškinti, ar pagrįstai ir nepiktnaudžiaujant teise buvo kviečiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas, ar buvo susirinkimo kvorumas. Kreditorių susirinkimo nutarimas atsisakyti įtraukti pareiškėją ir I. G. į kreditorių sąrašą yra neteisėtas, nes užkerta kelią pareiškėjai pareikšti regresinį ieškinį BUAB „Butvita“ dėl šios bendrovės skolų grąžinimo UAB „First partneriai“ panaudojant pareiškėjos turtą. Pareiškėja ir I. G. yra įkeitę savo 406 839,32 Eur (1 404 734,82 Lt) vertės turtą už BUAB „Butvita“ prievolę UAB „First partneriai“. BUAB „Butvita“ skolų UAB „First partneriai“ negrąžino, todėl kreditorius kreipėsi į antstolę A. A. dėl priverstinio išieškojimo iš I. G. ir pareiškėjos įkeisto turto. Realizavus pareiškėjos turtą ir padengus kreditoriaus skolą, pareiškėja įgis regreso teisę į nuostolių atlyginimą iš BUAB „Butvita“. Be to, pareiškėja ruošia ieškinį į teismą dėl BUAB „Butvita“ bankroto administratoriaus įpareigojimo kreiptis į teismą dėl BUAB „Butvita“ bankroto pripažinimo tyčiniu, nes bendrovė, prieš skelbiant neteisminę bankroto procedūrą, sudarė visą eilę nenaudingų bendrovei sandorių, pažeidė atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumą. BUAB „Butvita“ bankroto administratorius atsisako svarstyti pareiškėjos prašymus dėl sandorių tarp BUAB „Butvita“ ir trečiųjų asmenų pripažinimo negaliojančiais ir niekiniais tais motyvais, kad pareiškėja nėra BUAB „Butvita“ kreditorė. Tuo būdu pažeidžiamos pareiškėjos teisės gintis ir įrodyti, kad UAB „Butvita“ bankrutavo tyčia, pervedė pinigus į kitas bendroves siekdama, jog už UAB „Butvita“ prievoles UAB „First partneriai“ būtų atsiskaityta pareiškėjų turtu. Toks nesąžiningas UAB „Butvita“ elgesys negali būti toleruojamas ir negali būti sukuriama situacija, kad įvykdžius prievolę už UAB „Butvita“ pareiškėjai būtų užkirstas kelias regreso tvarka atgauti patirtus nuostolius. BUAB „Butvita“ išregistravus iš Juridinių asmenų registro pareiškėja netektų galimybės ginti savo teisių teisme.

4Prašymas atmetamas

5Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) nustatyta tvarka (CPK 144 straipsnio 1 ir 2 dalys).

6Galiojantys teisės aktai galimybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepareiškus ieškinio numato tik išimtiniais atvejais (CPK 144 straipsnio 2 dalis, 147 straipsnio 3 dalis). Teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio padavimo dienos tik remdamasis pagrįstu rašytiniu pareiškėjo prašymu (CPK 147 straipsnio 3 dalis). Asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos, privalo teismui nurodyti, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo pareikštas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo turtiniams interesams. Taigi, šios priemonės gali būti taikomos tik nustačius, kad ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, įrodymais yra patvirtinta grėsmė pareiškėjo turtiniams interesams, taip pat egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Pažymėtina ir tai, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismas, nors ir spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo, neturėtų ignoruoti būsimo ieškinio tikėtino pagrįstumo vertinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis Nr. 2-874/2012).

7Kaip matyti iš prašyme nurodytų aplinkybių ir prie prašymo pridėtų dokumentų, pareiškėja 2020 m. sausio mėn. kreipėsi į BUAB „Butvita“, kurios bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, kreditorių susirinkimą (pareiškimą pateikdama per nemokumo administratorių), prašydama kreditorių susirinkime priimti nutarimą pradėti teisminę BUAB „Butvita“ bankroto procedūrą ir įgalioti administratorių perduoti Kauno apygardos teismui visus dokumentus, susijusius su BUAB „Butvita“ bankrotu, taip pat 2020 m. sausio mėn. pareiškėja ir I. G. BUAB „Butvila“ administratoriui pateikė prašymą įtraukti juos į BUAB „Butvita“ kreditorių sąrašą su 406 839,32 Eur dydžio reikalavimu. Su panašaus pobūdžio reikalavimais pareiškėja ir I. G. į BUAB „Butvita“ administratorių pakartotinai kreipėsi ir 2020 m. vasario mėn. 2020 m. liepos 9 d. raštu BUAB „Butvita“ administratorius informavo pareiškėją ir I. G., kad 2020 m. liepos 8 d. įvyko pakartotinis BUAB „Butvita“ kreditorių susirinkimas, kuris nusprendė netvirtinti pareiškėjos ir I. G. 406 839,32 Eur reikalavimo UAB „Butvita“ bankroto byloje, taip pat netenkinti jų prašymo kreiptis į teismą dėl UAB „Butvita“ bankroto procedūros vykdymo teismine tvarka.

8Pareiškėja nurodė rengianti teismui ieškinį dėl 2020 m. liepos 8 d. įvykusio pakartotinio BUAB „Butvita“ kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais, nes jie pažeidžia pareiškėjos teises, užkerta kelią pareiškėjai pareikšti regresinį ieškinį BUAB „Butvita“ dėl BUAB „Butvita“ skolų grąžinimo pareiškėjos turtu.

9Iš pareiškėjos prašyme dėstomų aplinkybių matyti, kad pareiškėjos ir I. G. BUAB „Butvita“ bankroto byloje reiškiamas 406 839,32 Eur reikalavimas, kurį buvo atsisakyta tvirtinti BUAB „Butvita“ bankroto byloje, yra kildinamas iš 2013 m. vasario 13 d. hipotekos sutarčių, kuriomis pareiškėjai ir I. G. priklausantis 406 839,32 Eur vertės turtas buvo įkeistas kreditorei UAB „First partneriai“, užtikrinant skolininkės UAB „Butvita“ įsipareigojimų įvykdymą. Iš pateiktų duomenų taip pat nustatyta, kad 2013 m. rugsėjo 12 d. Kauno miesto 23-iajame notarų biure buvo išduotas vykdomasis įrašas Nr. 5212 dėl 829 740,47 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Butvita“ ir įkaito davėjų O. G. ir I. G. hipotekos kreditorės UAB „First partneriai“ naudai pagal sutartinės hipotekos lakštą, patvirtintą 2013 m. vasario 13 d. Kauno m. 23-iojo notaro biuro notarės. Taigi BUAB „Butvita“ prievolių kreditorei UAB „First partneriai“ įvykdymas yra užtikrintas svetimų daiktų, t. y. priklausančių pareiškėjai ir I. G., hipoteka (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.181 straipsnis). CK 4.195 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu įkeisto daikto savininkas įvykdė skolininko įsipareigojimą arba jeigu jo daiktas buvo parduotas iš viešųjų varžytynių, jis įgyja į skolininką atgręžtinio reikalavimo teisę dėl sumokėtos sumos ar dėl daikto praradimo patirtų nuostolių atlyginimo. Nagrinėjamu atveju, kaip spręstina iš prašyme dėstomų aplinkybių, pareiškėja ir/ar I. G. hipotekos kreditorei UAB „First partneriai“ neįvykdė BUAB „Butvita“ skolinio įsipareigojimo, kuris buvo užtikrintas jiems priklausančio turto hipoteka, taip pat įkaito davėjams priklausantis įkeistas turtas dar nėra realizuotas vykdymo procese. Pažymėtina, kad pati pareiškėja teismui pateiktame prašyme nurodo, jog regreso teisę į nuostolių atlyginimą ji įgis realizavus jos turtą. Pagal pačios pareiškėjos nurodomus duomenis spręstina, kad pareiškėja, kaip įkaito davėja, dar nėra įgijusi į skolininkę BUAB „Butvita“ atgręžtinio reikalavimo teisės dėl sumokėtos sumos ar dėl daikto praradimo patirtų nuostolių atlyginimo (CK 4.195 straipsnio 4 dalis), t. y. neturi galiojančios reikalavimo teisės į BUAB „Butvita“. Jokių teisinių ir faktinių argumentų, kuriais būtų grindžiamas 2020 m. liepos 8 d. pakartotiniame BUAB „Butvita“ kreditorių susirinkime priimto nutarimo netvirtinti pareiškėjos ir I. G. 406 839,32 Eur reikalavimo UAB „Butvita“ bankroto byloje neteisėtumas, pareiškėja nenurodė. Esant išdėstytoms aplinkybėms šioje proceso stadijoje nėra pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjos ketinamas reikšti ieškinys (skundas) dėl kreditorių susirinkimo nutarimo netvirtinti pareiškėjos ir I. G. 406 839,32 Eur reikalavimo BUAB „Butvita“ bankroto byloje pripažinimo negaliojančiu yra tikėtinai pagrįstas.

10Pareiškėja taip pat nurodo ketinanti teikti reikalavimą dėl jau minėtame BUAB „Butvita“ kreditorių susirinkime priimto nutarimo netenkinti pareiškėjos ir I. G. prašymo kreiptis į teismą dėl BUAB „Butvita“ bankroto procedūros vykdymo teismine tvarka pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo administratorių kreiptis į teismą dėl teisminės BUAB „Butvita“ procedūros pradėjimo. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nei bankroto bylos BUAB „Butvita“ iškėlimo metu galiojęs Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, nei šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas nenumato galimybės ne teismo tvarka pradėtą bankroto bylą perduoti nagrinėti teismui (t. y. iš ne teismo tvarka vykdomos bankroto procedūros pereiti į teisminę bankroto procedūrą), pareiškėjai nenurodžius jokių teisinių ir faktinių argumentų, kuriais būtų grindžiamas 2020 m. liepos 8 d. pakartotiniame BUAB „Butvita“ kreditorių susirinkime priimto nutarimo netenkinti prašymo BUAB „Butvita“ bankroto procedūrą vykdyti teismine tvarka, neteisėtumas, sprendžia, kad iš prašymo turinio šio ketinamo reikšti reikalavimo taip pat nėra pagrindo vertinti kaip tikėtinai pagrįsto.

11Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nėra vienos iš būtinų sąlygų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – nėra pagrindo spręsti apie preliminarų pareiškėjos ketinamo reikšti ieškinio pagrįstumą.

12Be to, kaip jau minėta, asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams.

13Šiuo atveju grėsmę savo interesams pareiškėja grindžia iš esmės tuo, kad išregistravus BUAB „Butvita“ iš Juridinių asmenų registro pareiškėjai būtų užkirstas kelias regreso tvarka atgauti patirtus nuostolius. Pažymėtina, kad iš BUAB „Butvita“ pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 9 išraše nurodytų duomenų matyti, jog dar 2017 m. kovo 6 d. UAB „Butvita“ pakartotinis kreditorių susirinkimas nutarė priimti sprendimą dėl UAB „Butvita“ pabaigos, tačiau įmonė iš Juridinių asmenų registro išregistruota nebuvo tik dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 22 d. pritaikytų laikinų apsaugos priemonių, kas leidžia teigti, jog visos BUAB „Butvita“ likvidavimo procedūros faktiškai yra baigtos. Kol įmonė turi turto, kuris galėtų būti naudojamas kreditorių reikalavimams tenkinti, ji negali būti likviduojama dėl bankroto. Įmonės likvidavimas reikštų, kad tenkinti kreditorių (įskaitant ir potencialių kreditorių, kokia pareiškėja galėtų tapti ateityje, jeigu jos turtas bus naudojamas BUAB „Butvita“ prievolėms vykdyti) reikalavimus įmonės turtu nėra jokios galimybės.

14Kaip galima spręsti iš pareiškėjos prašymo turinio, pareiškėja galimybę regresinio reikalavimo pagalba išsiieškoti galimų nuostolių atlyginimą sieja su ketinimu teikti reikalavimą dėl įpareigojimo nemokumo administratoriui kreiptis į teismą dėl BUAB „Butvita“ bankroto pripažinimo tyčiniu, kas galėtų sukurti sąlygas ateityje pačiai bendrovei kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo priteisimo iš asmenų, dėl kurių kaltų veiksmų įmonė tapo nemoki. Teismas pažymi, kad sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo ir įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro faktas neužkerta kelio kreditoriui teisme įrodinėti kitų asmenų civilinės atsakomybės sąlygas ir prašyti priteisti padarytos žalos atlyginimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-380-196/2016). Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemoje Liteko esančių duomenų, pareiškėja savo teise kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo jau yra pasinaudojusi ir kartu su I. G. yra pateikusi ieškinį J. A. R., S. P., A. M. dėl 406 839,32 Eur žalos atlyginimo priteisimo (Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-389-638/2020). Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad nėra tiesioginio priežastinio ryšio tarp pareiškėjos prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės ir prašyme įvardijamų grėsmių pareiškėjos teisėms ar interesams, jog pareiškėja siekia formaliais pagrindais stabdyti BUAB „Butvita“ bankroto proceso eigą. Dėl nurodytų priežasčių nėra pagrindo spręsti, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės padės apsaugoti pareiškėjos interesus, jog, jų nepritaikius, iškils reali grėsme pareiškėjos interesams.

15Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas, todėl teismas jo netenkina.

16Kartu teismas pažymi, kad teismų nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo klausimas gali būti peržiūrimas, suinteresuotajam asmeniui pateikus ir teismui vertinant naujas aplinkybes ir argumentus, galinčius būti reikšmingais klausimo išsprendimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-419-302/2016, 2016 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1466-196/2016).

17Pareiškėja taip pat pateikė prašymą dėl dokumentų išreikalavimo iš BUAB „Butvita“ bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

18CPK 199 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, prašantis teismą išreikalauti kokį nors rašytinį įrodymą iš dalyvaujančių byloje ar kitų asmenų, turi nurodyti: 1) rašytinį įrodymą, kurio reikalaujama; 2) pagrindą, kuriuo remiantis manoma, kad šį rašytinį įrodymą turi tas asmuo; 3) aplinkybes, kurias rašytinis įrodymas gali pagrįsti. Pažymėtina, kad teikdamas prašymą išreikalauti rašytinius įrodymus, asmuo turi pagrįsti aplinkybę, kad pats minėtų dokumentų gauti negali.

19Nagrinėjamu atveju, prašydama išreikalauti prašyme nurodytus dokumentus, pareiškėja nepateikė teismui jokių duomenų, patvirtinančių, kad ji kreipėsi į nemokumo administratorių, prašydama pateikti duomenis, kuriuos prašo išreikalauti teismo, tačiau nemokumo administratorius juos pateikti atsisakė, t. y., kad prašomų išreikalauti duomenų negali gauti pati. Kartu pažymėtina, kad pareiškėja aptariamą prašymą reiškia nenurodydama jokių konkrečių aplinkybių, kurias gautais įrodymais ji sieks pagrįsti. Iš prašymo turinio galima spręsti, kad pareiškėja neturi jokių duomenų, kurie leistų daryti pagrįstą prielaidą, jog jos teisės buvo pažeistos, tačiau siekia teismo pagalba rinkti įvairius dokumentus, kuriuose ieškovas galimų procedūrinių spragų BUAB „Butvita“ bankroto administratoriaus ar kreditorių susirinkimo veiksmuose. Toks pareiškėjos elgesys negali būti vertinamas kaip pagrįstas, atitinkantis procesinio įrodymų išreikalavimo į nagrinėjamą civilinę bylą instituto tikslus, todėl aptariamas pareiškėjos prašymas taip pat atmetamas kaip nepagrįstas.

20Pareiškėja pateikdama prašymą sumokėjo 76 Eur mokestį, kuris apima 38 Eur žyminį mokestį už paduodamą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir 38 Eur žyminio mokesčio užstatą, kaip tai numatyta CPK 147 straipsnio 3 dalyje. Prašymo netenkinus, pareiškėjai gražintinas jos sumokėtas 38 Eur dydžio užstatas (CPK 3 straipsnio 6 dalis, 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147, 151, 199, 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

22pareiškėjos O. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos ir rašytinių įrodymų išreikalavimo atmesti.

23Gražinti pareiškėjai O. G., gim. ( - ), 38 Eur (trisdešimt aštuonių eurų) dydžio žyminio mokesčio užstatą, sumokėtą 2020 m. liepos 15 d. mokėjimo nurodymu Nr. 489.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bartninkas,... 2. pareiškėja pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 3. Pareiškėja prašyme nurodė, kad rengia ieškinį teismui dėl BUAB... 4. Prašymas atmetamas... 5. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 6. Galiojantys teisės aktai galimybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 7. Kaip matyti iš prašyme nurodytų aplinkybių ir prie prašymo pridėtų... 8. Pareiškėja nurodė rengianti teismui ieškinį dėl 2020 m. liepos 8 d.... 9. Iš pareiškėjos prašyme dėstomų aplinkybių matyti, kad pareiškėjos ir... 10. Pareiškėja taip pat nurodo ketinanti teikti reikalavimą dėl jau minėtame... 11. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu... 12. Be to, kaip jau minėta, asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos... 13. Šiuo atveju grėsmę savo interesams pareiškėja grindžia iš esmės tuo,... 14. Kaip galima spręsti iš pareiškėjos prašymo turinio, pareiškėja galimybę... 15. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 16. Kartu teismas pažymi, kad teismų nutartys dėl laikinųjų apsaugos... 17. Pareiškėja taip pat pateikė prašymą dėl dokumentų išreikalavimo iš... 18. CPK 199 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, prašantis teismą... 19. Nagrinėjamu atveju, prašydama išreikalauti prašyme nurodytus dokumentus,... 20. Pareiškėja pateikdama prašymą sumokėjo 76 Eur mokestį, kuris apima 38 Eur... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147, 151, 199,... 22. pareiškėjos O. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki... 23. Gražinti pareiškėjai O. G., gim. ( - ), 38 Eur (trisdešimt aštuonių... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama...