Byla eB2-519-524/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė,

2sekretoriaujant Sandrai Jonkienei,

3dalyvaujant pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Būstas plius“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Atenergo“ atstovui A. M.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Būstas plius“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Atenergo“ atstovo A. M. skundą dėl kreditorių 2019 m. rugsėjo 5 d. susirinkimo nutarimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Būstas plius“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Teismas

Nustatė

61.

7Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – BUAB) „Būstas plius“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Atenergo“. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 7 d. nutartimi UAB „Būstas plius“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

82.

9Teisme gautas atsakovės bankroto administratorės skundas panaikinti kreditorių susirinkimo, įvykusio 2019 m. rugsėjo 5 d., nutarimą 2-uoju darbotvarkės klausimu dėl BUAB „Būstas plius“ 2018 m. balanso netvirtinimo; patvirtinti BUAB „Būstas plius“ 2018 m. balansą.

103.

11Skundo pagrindu nurodė aplinkybes, jog 2019 m. rugsėjo 5 d. įvyko kreditorių susirinkimas dėl BUAB „Būstas plius“ 2018 m. balanso tvirtinimo. Kreditorė VĮ Turto bankas, kuri turi 76,96 proc. balsų, balsavo „prieš“ balanso tvirtinimą ir pakomentavo: „Pagal UAB „Būstas plius“ bankroto administratorės pateiktą informaciją, 2018 m. įmonės balanse dalyje „TURTAS“ nurodomas 95 712 Eur trumpalaikis turtas (šioje sumoje 9 267,84 Eur priteista iš V. G. suma (sprendimas neįsiteisėjęs) ir administratorės teismui pateiktas 86 444,18 Eur ieškinys dėl nuostolių atlyginimo) nelaikytinas realiu įmonės turtu, nes įmonė faktiškai šia suma nedisponuoja“. Su tokiomis išvadomis ir 2018 m. balanso netvirtinimu bankroto administratorė nesutinka. Nurodo, jog kreditorės pasisakymas, kad gautinomis sumomis įmonė nedisponuoja, neatitinka jokių protingumo, teisingumo kriterijų, tai galima pasakyti, kad kreditorei visiškai nesuprantamas balansas, jo pildymas ir kiti veiksmai, kurie yra susiję su balansu. Pažymėtina, kad balansas – tai dokumentas, kuris parodo įmonės finansinę ir materialinę būklę ir sakyti, kad gautinos sumos negali būti parodytos balanse, tiesiog negalima. Pažymėtina, kad įmonė turėjo turto, šis turtas atsirado kažkokiomis aplinkybėmis pas trečiuosius asmenis, administratorė nustatė iš gautų įmonės dokumentų, kad buvo padaryta žala įmonei, ir pateikė ieškinius, ieškinio suma rašoma į gautinas sumas. Kiek teismas priteis, kiek bus išieškota iš asmenų, šią dieną pasakyti negalima, bet įmonės turto niekas nenurašė, perkainojimo nebuvo ir balansas privalo būti pildomas vadovaujantis patvirtintomis nuostatomis. Teismų praktikoje aiškiai išaiškinta, kas sudaro gautinas sumas, tai aiškiai išaiškinta Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje e2-432-798/2018 bei kitose teismų priimtose nutartyse. Kreditorių atsisakymui tvirtinti balansą (finansines ataskaitas) pagrindas gali būti, jei iš pateikto balanso (finansinių ataskaitų) neįmanoma nustatyti įmonės finansinės veiklos. Manytina, kad kreditoriai neturėjo objektyvių priežasčių netvirtinti balanso (finansinių ataskaitų). Kaip jau minėta, kreditoriai nenurodė, kokios finansinės padėties neatitinka pateiktas balansas. Iš pateikto balsavimo biuletenio matyti, kad kreditorės VĮ Turto banko įgaliotas atstovas aiškiai suprato pateiktą balansą ir dėl to nenurodė, kas neatitinka finansinės turtinės padėties.

124.

13Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašo skundą atmesti.

145.

15Atsiliepime nurodė, jog, suinteresuoto asmens vertinimu, bankroto administratorė turėjo atlikti inventorizaciją, paruošti balansą, kuris atitiktų faktišką įmonės finansinę būklę, kadangi teismų praktikoje yra išaiškinta, jog įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais.

166.

17Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas papildomai nurodė, jog pagrindinis VĮ Turto banko tikslas sumažinti bankroto administravimo išlaidas, kadangi, patvirtinus nulinį balansą, mažėja bankroto administravimo išlaidos. Skundas pagrįstas, kadangi į balansą įtraukiamos ir gautinos sumos, todėl į balansą turėtų būti įtrauktos ir sumos, kurias yra prašoma priteisti pagal ieškinius už prarastus automobilius bei iššvaistytas pinigines lėšas.

18Teismas

konstatuoja:

19Skundas atmestinas.

207.

21Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutartimi atsakovei iškelta bankroto byla. Kreditorių susirinkime, kuris įvyko 2019 m. rugsėjo 5 d., antruoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl BUAB „Būstas plius“ balanso tvirtinimo už 2018 metus.

228.

23Kreditorė VĮ Turto bankas, kuri turi 76,96 proc. balsų, balsavo „prieš“ balanso tvirtinimą ir pakomentavo: „pagal UAB „Būstas plius“ bankroto administratorės pateiktą informaciją, 2018 m. įmonės balanse dalyje „TURTAS“ nurodomas 95 712 Eur trumpalaikis turtas (šioje sumoje 9 267,84 Eur priteista iš V. G. suma (sprendimas neįsiteisėjęs) ir administratorės teismui pateiktas 86 444,18 Eur ieškinys dėl nuostolių atlyginimo) nelaikytinas realiu įmonės turtu, nes įmonė faktiškai šia suma nedisponuoja“.

249.

25Bankroto administratorė prašo panaikinti minėtą nutarimą, motyvuodama tuo, jog numatomos gauti sumos yra laikytinos įmonės trumpalaikiu turtu, kuris yra įtraukiamas į balansą.

2610.

27Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 55 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, jog kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimas gali būti skundžiamas nemokumo bylą nagrinėjančiam teismui per 14 dienų nuo dienos, kurią šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti asmenys sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą. Teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimą, jeigu jis priimtas pažeidžiant šio įstatymo nuostatas ir šis pažeidimas galėjo turėti įtakos sprendimo turiniui, taip pat jeigu kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimas prieštarauja įstatymams arba pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusių kreditorių arba kitų asmenų teises ir įstatymų saugomus interesus (JANĮ 55 straipsnio 4 dalis).

2811.

29Iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusio Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 16 punkte numatyta, jog bankroto administratorius organizuoja ir kontroliuoja pajamų, gautų valdant, naudojant ir disponuojant bankrutuojančios įmonės turtu, ir sąnaudų apskaitą, taip pat įmonės bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir teikia metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, likvidavimo pradžios ir likvidavimo pabaigos finansines ataskaitas. JANĮ 66 straipsnio 1 dalies 18 punkte numatyta, jog nemokumo administratorius užtikrina metinių ir tarpinių, jeigu jos sudaromos, likvidavimo pradžios ir likvidavimo pabaigos finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą. Taigi iš esmės nemokumo (bankroto) administratoriaus funkcijos išlieka nepakitusios.

3012.

31Įmonės balansas yra finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 5 dalis). Į balansą įrašytas turtas turi realiai egzistuoti, turi būti nustatyta reali jo vertė.

3213.

33Nemokumo (bankroto) administratorė teigia, jog į įmonės balansą turėtų būti įtraukta ir galbūt būsima debitinė skola – 95 712 Eur, kurią sudaro 9 267,84 Eur suma, priteista iš V. G. (sprendimas neįsiteisėjęs), ir 86 444,18 Eur suma, dėl kurios bankroto administratorė yra pareiškusi ieškinį (teismo sprendimas dar nepriimtas), tačiau tokia pozicija yra neparemta įstatymu.

3414.

35Dėl debitinių skolų priskyrimo prie bendrovės realaus turimo turto vertės, teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1825-370/2017; 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-432-798/2018). Pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į įmonės turto realią vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2012-407/2016). Paminėtoje teismų praktikoje yra analizuojamos debitinės skolos, kurios jau yra priteistos įsiteisėjusiais teismų sprendimais ar pagrįstos įmonės sandoriais, lėšų sumokėjimo dokumentais. Tačiau šioje byloje nemokumo (bankroto) administratorė nepagrįstai į įmonės balansą įtraukė sumas kaip gautinas sumas tik remiantis ieškinio pareiškimu. Gautinos sumos yra neapmokėtos sąskaitos, kurias įmonė pateikė savo klientams už parduotas prekes ir paslaugas, už kurias klientas turi atsiskaityti per metus. Kitaip tariant, gautinos sumos yra pelno (nuostolio) ataskaitoje nurodytos pajamos, už kurias dar nėra sumokėti grynieji pinigai.

3615.

37Įmonių finansinės atskaitomybės dokumentai ir jų pildymas yra griežtai reglamentuojamas įstatymų. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalį į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. Pagal įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 5 straipsnio 1 dalį finansinės ataskaitos turi būti sudaromos taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jeigu įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į įmonės apskaitą registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, neatsižvelgiant į pinigų gavimą arba išmokėjimą. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos patiriamos (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 11 straipsnis). Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos 17 straipsniu, finansinės ataskaitos sudaromos pagal sąskaitų duomenis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, tai yra atitikimą pirminiams dokumentams. Todėl šioje byloje nustačius, jog 95 712 Eur suma į balansą įtraukta remiantis tik tuo pagrindu, jog teisme yra pareikšti ieškiniai, tačiau neturint pirminių dokumentų, patvirtinančių minėtą sumą, įmonės kreditorė pagrįstai nepatvirtino nemokumo (bankroto) administratorės teikto tvirtinti įmonės balanso.

3816.

39Kreditoriai, tiek galiojant ĮBĮ, tiek JANĮ, turi teisę kreditorių surinkimo nustatyta tvarka reikalauti iš bankroto administratoriaus pateikti informaciją apie bankroto bylos eigą (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 23 straipsnio 11 punktas, JANĮ 43 straipsnio 4 punktas), taigi ir informaciją apie bankrutuojančios įmonės finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis ir jų pagrįstumą, taip pat siūlyti atidėti finansinių ataskaitų tvirtinimo klausimą, kol nebus pateikta kreditoriams sprendimui dėl finansinių ataskaitų tvirtinimo priimti reikšminga informacija.

4017.

41Kai iš finansinių ataskaitų turinio neįmanoma būtų nustatyti konkrečių duomenų atsiradimo pagrindo, dydžio ar kiltų kitų pagrįstų abejonių dėl jose pateiktų duomenų pagrįstumo (teisingumo), kreditorių susirinkimo sprendimas atsisakyti tvirtinti pateiktas finansines ataskaitas, šiuo atveju įmonės balansą, pripažintas pagrįstu, nes byloje nustatyta, kad nemokumo (bankroto) administratorės nurodoma suma buvo įrašyta nesiremiant pirminiais buhalteriniais apskaitos dokumentais.

4218.

43Esant nurodytų aplinkybių visumai, darytina išvada, jog nemokumo (bankroto) administratorės skundas dėl 2019 m. rugsėjo 5 d. kreditorių nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo nepagrįstas.

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

45pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Būstas plius“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Atenergo“ skundo dėl 2019 m. rugsėjo 5 d. kreditorių nutarimo 2-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo netenkinti.

46Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. sekretoriaujant Sandrai Jonkienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 5. Teismas... 6. 1.... 7. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 23 d. nutartimi uždarajai... 8. 2.... 9. Teisme gautas atsakovės bankroto administratorės skundas panaikinti... 10. 3.... 11. Skundo pagrindu nurodė aplinkybes, jog 2019 m. rugsėjo 5 d. įvyko... 12. 4.... 13. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame... 14. 5.... 15. Atsiliepime nurodė, jog, suinteresuoto asmens vertinimu, bankroto... 16. 6.... 17. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas papildomai nurodė, jog... 18. Teismas... 19. Skundas atmestinas. ... 20. 7.... 21. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2013... 22. 8.... 23. Kreditorė VĮ Turto bankas, kuri turi 76,96 proc. balsų, balsavo „prieš“... 24. 9.... 25. Bankroto administratorė prašo panaikinti minėtą nutarimą, motyvuodama tuo,... 26. 10.... 27. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio Juridinių asmenų nemokumo įstatymo... 28. 11.... 29. Iki 2020 m. sausio 1 d. galiojusio Įmonių bankroto įstatymo (toliau –... 30. 12.... 31. Įmonės balansas yra finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės... 32. 13.... 33. Nemokumo (bankroto) administratorė teigia, jog į įmonės balansą turėtų... 34. 14.... 35. Dėl debitinių skolų priskyrimo prie bendrovės realaus turimo turto vertės,... 36. 15.... 37. Įmonių finansinės atskaitomybės dokumentai ir jų pildymas yra griežtai... 38. 16.... 39. Kreditoriai, tiek galiojant ĮBĮ, tiek JANĮ, turi teisę kreditorių... 40. 17.... 41. Kai iš finansinių ataskaitų turinio neįmanoma būtų nustatyti konkrečių... 42. 18.... 43. Esant nurodytų aplinkybių visumai, darytina išvada, jog nemokumo (bankroto)... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 45. pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Būstas... 46. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos paskelbimo dienos gali...