Byla I-3880-208/2013
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Donato Vansevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Inos Kirkutienės ir Jolitos Rasiukevičienės, dalyvaujant pareiškėjo Š. Č. atstovui advokato padėjėjui Gintarui Stankevičiui, atsakovės Turto vertinimo priežiūros tarnybos atstovams Linai Lizūnaitei, Remigijui Rekertai, trečiojo suinteresuotojo asmens UAB „Čelta“ atstovui A. K. Č., trečiajam suinteresuotam asmeniui G. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Š. Č. skundą atsakovei Turto vertinimo priežiūros tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Verslavita“, UAB „Čelta“, UAB „Sraidanta“, G. T. dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Š. Č. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su patikslintu skundu (b. l. 91-100), prašydamas panaikinti Turto vertinimo priežiūros tarnybos (toliau – ir TVPT, atsakovė) 2013-05-24 sprendimą Nr. T(1.13)A2-881(13) „Dėl turto vertinimo ataskaitų“ (toliau – ir skundžiamas sprendimas) ir įpareigoti TVPT iš esmės išnagrinėti jo 2013-05-16 prašymą dėl vertinimo ataskaitų atitikties įstatymų nustatytiems reikalavimams.

4Pareiškėjas paaiškino, kad jis 2013-05-16 prašymu kreipėsi į TVPT dėl 2007-05-28 žemės sklypo vertinimo ataskaitos Nr. N-07-105 (toliau – ir vertinimo ataskaita Nr. N-07-105) ir 2008-01-31 žemės sklypo vertinimo ataskaitos Nr. N-08-058 (toliau – ir vertinimo ataskaita Nr. N-08-058) teisėtumo. Skundžiamu sprendimu buvo atsisakyta nagrinėti jo prašymą, nurodant, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2012-11-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-598/2012 palikdamas galioti vertinimo ataskaitą Nr. N-08-058 iš esmės pasisakė dėl ataskaitos teisėtumo. Pareiškėjas pabrėžė, kad teisme nebuvo nagrinėtas klausimas dėl vertinimo ataskaitų atitikties jų rengimo metu galiojusių Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – ir TVVPĮ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-02-14 nutarimu Nr. 244 patvirtintos Turto vertinimo metodikos (toliau – ir Metodika) nuostatoms, nepasisakyta dėl nei vieno vertinimo ataskaitų neteisėtumą pagrindžiančio argumento, kurį 2013-05-16 prašyme jis nurodė. TVPT neatliko savo funkcijų. Pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje byloje išnagrinėjo civilinį ginčą, kuris kilo dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei turtinės žalos atlyginimo. Teismas vertino vertinimo ataskaitos Nr. N-08-058 įtaką turto vertei, o atsakovės jis prašė patikrinti vertinimo ataskaitos Nr. N-08-058 atitiktį jos rengimo metu galiojusiems įstatymams, teismas nevertino vertinimo ataskaitų teisėtumo klausimo, todėl atsakovė nepagrįstai nurodo, kad teismas yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu. Pareiškėjo teigimu, skundžiamas sprendimas prieštarauja TVPT tikslams ir uždaviniams. Pareiškėjas taip pat pateikė nesutikimo su vertinimo ataskaitomis motyvus.

5Atsakovė su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 110-116).

6Atsakovė paaiškino, kad vertinimo ataskaitos Nr. N-08-058 teisėtumo klausimas pradėtas spręsti maždaug prieš 4 metus, per šį laiką iš esmės keitėsi TVVPĮ ir TVPT funkcijos. 1999-06-16 įsigaliojus TVVPĮ, kurio 25 str. buvo nustatyta, kad iškilę ginčai dėl turto vertinimo sprendžiami šalių susitarimu arba teisime tvarka. Pareiškėjas kartu su kitais asmenimis 2009-03-06 pateikė ieškinį, kurio dalykas buvo pripažinti vertinimo ataskaitą Nr. N-08-058 negaliojančia. Klaipėdos apygardos teismas 2010-06-29 ieškinį atmetė. 2012-05-01 įsigaliojo TVVPĮ nauja redakcija, kurios 23 str. 1 d. nustatė, kad vertinti vertinimo ataskaitų atitiktį teisės aktų reikalavimams gali ne tik teismai, bet ir TVPT. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-11-27 vertinimo ataskaitą Nr. N-08-058 paliko galioti. Pareiškėjo skunde įvardijami vertinimo ataskaitos Nr. N-08-058 trūkumai iš esmės sutampa su ieškinyje Klaipėdos apygardos teismui bei skunde Lietuvos apeliaciniam teismui nurodytais vertinimo ataskaitos Nr. N-08-058 trūkumais. Atsakovė, atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas, atmesdamas prašymą pripažinti vertinimo ataskaitą Nr. N-08-058 negaliojančia ir palikdamas ją galioti, iš esmės pasisakė dėl vertinimo ataskaitos Nr. N-08-058 teisėtumo klausimo, atsisakė nagrinėti prašymą dėl ataskaitos Nr. N-08-058 teisėtumo, kadangi ji neturi pagrindo kvestionuoti teismo sprendimo. Atsakovė taip pat atsisakė nagrinėti vertinimo ataskaitą Nr. N-07-105, kadangi ji iš esmės sutampa su vertinimo ataskaita Nr. N-08-058 – vertinamas tas pats turtas, vertinimą atliko tas pats vertintojas, nustatyta ta pati žemės sklypo rinkos vertė, nustatyta ta pati žemės sklypo priverstinio pardavimo vertė. Be to, pareiškėjo nurodomi vertinimo ataskaitos Nr. N-07-105 trūkumai iš esmės sutampa su Klaipėdos apygardos teismui ir Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktais argumentais dėl vertinimo ataskaitos Nr. N-08-058 trūkumų, dėl kurių teismai jau pasisakė, todėl atsakovė neturi teisinio pagrindo kvestionuoti teismo išvadų. Pabrėžė, kad atsakovė įgijo teisę vertinti turto ir verslo vertinimo ataskaitų atitiktį teisės aktų reikalavimams 2012 m., o pareiškėjas prašo įvertinti turto vertinimo ataskaitas, kurios buvo perengtos 2007-2008 m., kai atsakovė neturėjo teisės vertinti turto vertinimo ataskaitų atitikties teisės aktų reikalavimams. 2012-05-01 TVVPĮ 23 str. 1 d. yra perspektyvaus, o ne retroaktyvaus galiojimo ir grįžtamosios galios neturi.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ su pareiškėjo skundu sutiko ir prašė jį patenkinti (b. l. 170-172).

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ nurodė, kad visos pareiškėjo skunde išdėstytos faktinės aplinkybės yra teisingos, pareiškėjo argumentai pagrįsti. Vertinimo ataskaitoje Nr. N-08-058 yra vertinamo turto apžiūrėjimo aktas, kuriame nurodyta, kad sklypo savininkas yra G. T., tačiau jo parašo ant vertinamo turto apžiūrėjimo akto nėra, todėl minėta vertinimo ataskaita turi būti pripažinta neturinčia teisinės galios. Papildė pareiškėjo pateiktus nesutikimo su vertinimo ataskaitomis motyvus.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti (b. l. 195).

10Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. nurodė, kad nei pareiškėjas, nei jo atstovas advokatas neturi teisės ginčyti atsakovės sprendimo. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-11-27 įsiteisėjusia nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-598/2012 nustatė, kad ataskaita yra teisėta, todėl mano, kad pareiškėjo skundas nenagrinėtinas, nes teismas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu.

11Skundas atmestinas.

12Byloje ginčas kilo dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013-05-24 sprendimo Nr. T(1.13)A2-881(13) „Dėl turto vertinimo ataskaitų“, kuriuo buvo atsisakyta nagrinėti pareiškėjo 2013-05-16 paklausimą dėl vertinimo ataskaitų Nr. N-07-105, Nr. N-08-058 teisėtumo (b. l. 168-169).

13Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Verslavita“ 2007-05-22 priėmė žemės sklypo vertinimo ataskaitą Nr. N-07-105 (b. l. 24-37), 2008-01-23 priėmė žemės sklypo vertinimo ataskaitą Nr. N-08-058 (b. l. 38-51). Klaipėdos apygardos teismas 2010-06-29 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-372-622/2010 ieškovų (tarp jų ir pareiškėjo) ieškinį, kuriuo buvo prašoma pripažinti negaliojančia vertinimo ataskaitą Nr. N-08-058 atmetė (b. l. 136-142). Lietuvos apeliacinis teismas 2012-11-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-598/2012 Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-29 sprendimą paliko nepakeistą (b. l. 143-153). Pareiškėjas pateikė atsakovei 2013-05-16 prašymą pripažinti, kad vertinimo ataskaita Nr. N-07-105 ir vertinimo ataskaita Nr. N-08-058 neatitinka teisės aktų reikalavimų ir neturi juridinės galios (b. l. 162-167). Atsakovė 2013-05-24 sprendimu Nr. T(1.13)A2-881(13) „Dėl turto vertinimo ataskaitų“ atsisakė nagrinėti pareiškėjo paklausimą (b. l. 168-169).

14Pareiškėjo ginčijamų vertinimo ataskaitų Nr. N-07-105, Nr. N-08-058 priėmimo metu galiojusios TVVPĮ redakcijos 25 str. nustatė, kad iškilę ginčai dėl turto vertinimo sprendžiami šalių susitarimu arba teismine tvarka, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Nuo 2012-05-01 galiojančios TVVPĮ redakcijos 23 str. 1 d. įtvirtinta, kad turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 str. nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme.

15Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 14 str. 3 d. 3 p. įtvirtinta, kad <...> pranešimas ar skundas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar tas pats viešojo administravimo subjektas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, taip pat jeigu yra suėjęs pranešimo ar skundo padavimo senaties terminas. <...>.

16Pagal aukščiau pateiktas TVVPĮ nuostatas pabrėžtina, kad iki 2012-05-01 ginčus dėl turto ar verslo vertinimo sprendė tik teismai. TVPT tokia funkcija nebuvo suteikta. Tik 2012-05-01 įsigaliojus naujai TVVPĮ redakcijai, buvo nustatyta, kad vertinti vertinimo ataskaitų atitiktį teisės aktų reikalavimams gali ne tik teismai, bet ir TVPT. Pareiškėjas nesutikimą su vertinimo ataskaita Nr. N-08-058 pareiškė dar 2009 m., galiojant TVVPĮ pirminei redakcijai, numatančiai galimybę turto vertinimo ataskaitas ginčyti tik teismuose. Vadinasi, tiek 2007 m. priimta vertinimo ataskaita Nr. N-07-105, tiek 2008 m. priimta vertinimo ataskaita Nr. N-08-058 šiuo metu negali būti TVPT ginčijamais aktais pagal aukščiau pateiktas TVVPĮ redakcijų nuostatas. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas vertinimo ataskaitą Nr. N-08-058 ginčijo pagal tuo metu galiojusias teisės aktų nuostatas – apygardos teismui bei apeliaciniam teismui. Teismas konstatuoja, kad pagrįstai tokia vertinimo ataskaita (Nr. N-08-058) buvo ginčyta minėtuose teismuose.

17Įvertinęs Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-29 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-372-622/2010 (b. l. 136-142), Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-27 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-598/2012 (b. l. 143-153) teismas konstatuoja, kad pareiškėjo tiek 2013-05-16 prašyme (b. l. 162-167), tiek skunde (b. l. 91-100) įvardijami tie patys tik išsamesni vertinimo ataskaitos Nr. N-08-058 trūkumai, kurie buvo nurodyti skunduose Klaipėdos apygardos teismui bei Lietuvos apeliaciniam teismui. Teismas sutinka su atsakovės pozicija, kad pareiškėjo nurodomi vertinimo ataskaitos Nr. N-07-105 trūkumai iš esmės sutampa su Klaipėdos apygardos teismui ir Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktais argumentais dėl vertinimo ataskaitos Nr. N-08-058 trūkumų, dėl kurių teismai jau pasisakė. Bylos medžiaga patvirtina, kad Klaipėdos apygardos teismo sprendimas buvo priimtas vadovaujantis TVVPĮ, Metodika, konstatuojant, kad nėra duomenų, jog atliekant vertinimą buvo pažeistos imperatyvios teisės normos (b. l. 136-142). Teismas daro išvadą, kad atsakovė atsižvelgdama į VAĮ 14 str. 3 d. 3 p., kuris jai draudžia nagrinėti prašymą, jei teismas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, pagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjo 2013-05-16 prašymą.

18Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis nurodytų teisės normų sistemine analize, remdamasis ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą ir konstatuoja, kad skundžiamas sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, todėl jį naikinti, vadovaujantis pareiškėjo nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo. Atsižvelgus į tai, kad antrasis skundo reikalavimas yra išvestinis iš pirmojo, pareiškėjo skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

19Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str., teismas

Nutarė

20pareiškėjo Š. Č. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

21Šis sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Š. Č. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su patikslintu... 4. Pareiškėjas paaiškino, kad jis 2013-05-16 prašymu kreipėsi į TVPT dėl... 5. Atsakovė su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip... 6. Atsakovė paaiškino, kad vertinimo ataskaitos Nr. N-08-058 teisėtumo... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ su pareiškėjo skundu sutiko... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Čelta“ nurodė, kad visos... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. su pareiškėjo skundu nesutiko ir... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo G. T. nurodė, kad nei pareiškėjas, nei jo... 11. Skundas atmestinas.... 12. Byloje ginčas kilo dėl Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2013-05-24... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Verslavita“ 2007-05-22 priėmė... 14. Pareiškėjo ginčijamų vertinimo ataskaitų Nr. N-07-105, Nr. N-08-058... 15. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 14... 16. Pagal aukščiau pateiktas TVVPĮ nuostatas pabrėžtina, kad iki 2012-05-01... 17. Įvertinęs Klaipėdos apygardos teismo 2010-06-29 sprendimą civilinėje... 18. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis nurodytų teisės... 19. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 20. pareiškėjo Š. Č. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 21. Šis sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...