Byla 2A-989/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant: ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ atstovui I. O. (I. O.), atsakovo asociacijos „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ atstovams J. B. ir A. Š., trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus rentiniai“ atstovui A. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2734-657/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį atsakovui asociacijai „Dzūkų krašto menų inkubatorius“, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus rentiniai“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Irdaiva“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo asociacijos „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimą pripažinti UAB „Alytaus rentiniai“ laimėjusiu konkursą „Statybos rangos darbai projektui „Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“.

42013 m. rugsėjo 26 d. perkančioji organizacija sudarė paminėto konkurso dalyvių pasiūlymų eilę, kurios pirmoje eilėje įrašė trečiąjį asmenį UAB „Alytaus rentiniai“ pasiūlymą. Ieškovas įsitikinęs, kad atsakovo sprendimas pripažinti trečiąjį asmenį konkurso laimėtoju yra neteisėtas, nes tiekėjas UAB „Alytaus rentiniai“ neatitiko konkurso sąlygų kvalifikacijos reikalavimų, nustatytų 2 lentelės (ekonominės ir techninės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai) 3.2.13 ir 3.2.14 punktuose, nes UAB „Alytaus rentiniai“ pateikto ISO ir OHSAS sertifikato taikymo sritis apima tik bendruosius statybos darbus, kai konkurso sąlygos reikalavo, kad sertifikatai turi apimti tiek bendruosius, tiek specialiuosius statybos darbus. Aplinkybė, kad bendrovės darbuotojai privalo laikytis ISO ir OHSAS sertifikato reikalavimų, atliekant bendruosius statybos darbus, nereiškia, kad įmonė laikysis sertifikatų reikalavimų ir tose srityse, kurios nėra sertifikuotos, todėl perkančioji organizacija, leidusi minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančiam tiekėjui dalyvauti konkurse ir pripažinusi jį laimėtoju, pažeidė viešųjų pirkimų principus.

5Teisminio bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, kad tarp trečiojo asmens UAB „Alytaus rentiniai“ ir atsakovo asociacijos „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ buvo pasirašyta 2013 m. spalio 21 d. rangos sutartis Nr. 2013/10/21, ieškovas prašė teismo ex officio pripažinti šią rangos sutartį negaliojančia. Pažymėjo, kad rangos sutartis buvo sudaryta nepraėjus 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui (VPĮ 941 str. 2 d.), todėl tokia sutartis yra neteisėta, niekinė ir negaliojanti (CK 1.80 str., VPĮ 951 str. 1 d.).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Byloje esančių rašytinių įrodymų pagrindu teismas konstatavo, kad konkurso laimėtoju pripažintas UAB „Alytaus rentiniai“ atitiko konkurso sąlygų 3.2.13 bei 3.2.14 punktuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

9Pagal konkurso sąlygų 3.2.13 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą tiekėjas turi būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001 ir ISO 14001 standartus ar lygiaverčius. Šiam reikalavimui pagrįsti trečiasis asmuo UAB „Alytaus rentiniai“ pateikė 2013 m. balandžio 15 d. sertifikatą Nr. SR13K009, kuris įrodo, kad tiekėjas atitinka LST EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008), LST EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) standartų reikalavimus sertifikavimo srityse: ypatingų statinių - gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų bendrieji statybos darbai.

10Konkurso sąlygose buvo numatyta, kad tiekėjai viešojo pirkimo sutartį gali vykdyti patys arba tam pasitelkti su juo susijusius subjektus arba trečiuosius asmenis. Teismas sprendė, kad tokiu atveju, jei tiekėjas numato sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus, tiekėjas privalo juos nurodyti paraiškoje ir nurodyti perduodamus darbus. Kartu tiekėjas turi pateikti sutartį ar kitą dokumentą, patvirtinantį subrangovo įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį (konkurso sąlygų 3.5 p.). UAB „Alytaus rentiniai“ savo pasiūlyme nurodė, kad vykdydama sutartį pasitelks subrangovus – UAB „Ulpas“, UAB „Elektrostaka“ ir UAB „G4S Lietuva“, kuriems perduos specialiuosius darbus. Pagal konkurso sąlygų 3.5 punktą subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacijos reikalavimus (1 lentelės 3.2.1 - 3.2.8 punktų reikalavimai). Subrangovų kvalifikacijos atitiktis konkurso sąlygų reikalavimams buvo vertinama pagal 3.2.1-3.2.8 punktuose nustatytus reikalavimus, o 3.2.13 punkto reikalavimai pagal konkurso sąlygas jiems netaikytini. Dėl šių aplinkybių teismas priėjo prie išvados, kad konkurso laimėtoju pripažintas UAB „Alytaus rentiniai“ atitiko konkurso sąlygų 3.2.13 punkto reikalavimus.

11Konkurso sąlygų 3.2.14 punkte tiekėjams nustatytas reikalavimas laikytis darbų saugos vadybos sistemos OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimų arba lygiavertės darbų saugos vadybos sistemos reikalavimų. Pagal trečiojo asmens 2013 m. balandžio 15 d. sertifikatą Nr. SR13K009 šis tiekėjas atitinka LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) standartų reikalavimus sertifikavimo srityse: ypatingų statinių - gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų bendrieji statybos darbai. Teismo vertinimu, konkurso sąlygų 3.2.14 punkto reikalavimas, atsižvelgiant į tai, kad atsakovo perkami darbai buvo nedalomi, siejamas tik su būtinumu atitikti minėtiems standartams, nepriklausomai nuo to, kokia apimtimi darbai yra sertifikuoti. Trečiojo asmens pateiktas sertifikatas įrodo, kad jis atitiko konkurso sąlygų 3.2.14 punkto reikalavimą.

12Nenustačius pažeidimų, vertinant trečiojo asmens UAB „Alytaus rentiniai“ kvalifikaciją, teismas sprendė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog atsakovas pažeidė viešųjų pirkimų principus, o taip pat pripažinti 2013 m. spalio 21 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 2013/10/21 su laimėtoju UAB „Alytaus rentiniai“ negaliojančia.

13Teismas atmetė atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį, nustatęs, kad ieškovas nepraleido įstatyme nustatyto sutrumpinto ieškinio senaties termino (CK 1.125 str. 3 d.).

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Irdaiva“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti ir pripažinti negaliojančia 2013 m. spalio 21 d. rangos sutartį Nr. 2013/10/21.

16Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

171) Teismas sprendime iš viso nepasisakė dėl esminio byloje keliamo klausimo - ar pagal konkurso sąlygų 2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktus konkurso dalyviai turėjo pateikti ISO ir OHSAS sertifikatus visiems konkurso sąlygose nurodytiems (perkamiems) statybos (bendriesiems ir specialiesiems) darbams, todėl teismas bylos iš esmės neišsprendė;

182) Nei vienas iš UAB „Alytaus rentiniai“ pasiūlyme nurodytų subrangovų neturi nei ISO, nei OHSAS sertifikatų, todėl nepagrįsti teismo motyvai, kad trečiasis asmuo UAB „Alytaus rentiniai“ atitiko konkurso sąlygų 2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktų reikalavimus vien dėl to, kad pasitelkė subrangovus. Reikšminga tai, kad ir UAB „Alytaus rentiniai“ neturi ISO ir OHSAS sertifikatų specialiesiems statybos darbams atlikti. Tiekėjo, savarankiškai teikiančio pasiūlymą, teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais nėra absoliuti ir besąlygiška ir ji nepaneigia reikalavimo atitikti perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Pripažindamas, kad konkurso sąlygų neatitinkantis tiekėjas UAB „Alytaus rentiniai“ juos atitinka, teismas pažeidė viešųjų pirkimų dalyvių ir jų pasiūlymų vertinimo lygiateisiškumo principą. Taip pat pažeidė ieškovo, kuris turi ISO ir OHSAS sertifikatus visiems perkamiems statybos darbams, teises ir teisėtus lūkesčius;

193) Pirmosios instancijos teismo buvo prašoma kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą, kad ši pateiktų išvadą, tačiau prašymas buvo nepagrįstai atmestas;

204) Atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta rangos sutartis Nr. 2013/10/21 yra a priori neteisėta, niekinė ir negaliojanti nuo jos sudarymo momento (CK 1.80 str., VPĮ 951 str. 1 d.). Rangos sutartį su trečiuoju asmeniu atsakovas sudarė 2013 m. spalio 21 d., t. y., nepraėjus 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimo apie pretenzijos išnagrinėjimą, nepasibaigus ieškinio pateikimo terminui ir privalomam 15 dienų sutarties sudarymo atidėjimo terminui (VPĮ 941 str. 2 d.), kuris skaičiuojamas nuo rašytinio atsakymo į pretenziją pateikimo dienos (2013-10-14).

21Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas asociacija „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

22Atsakovo motyvai: perkančiosios organizacijos, o ne tiekėjo prerogatyva aiškinti pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu būtų atsižvelgiama į ieškovo reikalavimą aiškinti konkurso sąlygas taip, jog būtų atsižvelgiama į kiekvieną konkretų darbą ar paslaugą, susidarytų absurdiška situacija, kai tiekėjas turi turėti ISO bei OHSAS sertifikatus projektų valdymo, medžiagų tiekimo srityse. Jeigu atsakovas vadovautųsi ieškovo pateikiamu konkurso sąlygų aiškinimu, tai lemtų, jog nei vienas pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitiktų kvalifikacinių reikalavimų. Perkančioji organizacija, nurodydama reikalavimą, jog sistema turi būti įdiegta perkamiems darbams atlikti, turėjo omenyje statybos darbus, neišskiriant ar tai būtent bendrieji ir specialieji, ar tik bendrieji, ar tik specialieji darbai.

23Priešingai nei teigia apeliantas, UAB „Alytaus rentiniai“ kvalifikacija buvo įvertinta atsižvelgiant į konkurso sąlygų 3.2.13 ir 3.2.14 punktus, VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus principus (įskaitant skaidrumo principą), VPĮ 32 straipsnį, siekiant VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto tikslo.

24Vertindama tiekėjų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams (konkurso sąlygų 3.2.13 ir 3.2.14 p.), komisija vadovavosi formuojama teismų praktika, jog konkurso sąlygose esant neapibrėžtumui, paraiškos turi būti vertinamos tiekėjų naudai. Minėtose konkurso sąlygų punktuose nėra išskirtos konkrečios statybos darbų sritys. Konkurso sąlygų 2.1 punkte nurodytas objektas yra statybos rangos darbai, nenurodant bendrieji ar specialieji, vadinasi, esant šiam neapibrėžtumui, atsakovas negali prašyti tiekėjų informacijos, kuri nėra tiesiogiai nurodyta, todėl įmonės sertifikavimas bet kuriai iš sričių yra tinkamas įrodymas dėl tiekėjo atitikties kvalifikaciniams reikalavimams.

25Pažymėjo, kad tiekėjai ir perkančioji organizacija yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai, abiems suteikta iniciatyvos teisė siekti pašalinti neaiškumus dėl pirkimo sąlygų turinio, tačiau šiuo atveju nei vienas iš jų nepasinaudojo VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtinta teise.

26Nei Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalis, nei konkurso sąlygose nėra nurodyta draudimo kuriuos nors kvalifikacinius reikalavimus pagrįsti kitų subjektų pajėgumais. Konkurso sąlygų 3.4 punkte bei 3.5 punkte buvo nurodyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti kiekvienas konsorciumo dalyvis atskirai, t. y., 1 lentelės 3.2.1-3.2.8. punktų reikalavimai, o kitus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjas (konsorciumas) turi atitikti bendrai. Šiuos reikalavimus atitiko trečiojo asmens pasitelkti subrangovai.

27Sudaryta rangos sutartis turi būti palikta galioti, kadangi vykdomos sutarties nutraukimas pažeistų racionalumo ir proporcingumo principus (VPĮ 3 str. 1 ir 2 d.), trečiojo asmens teisėtus lūkesčius.

28Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Alytaus rentiniai“ palaiko atsakovo poziciją.

29Trečiojo asmens motyvai: jis (trečiasis asmuo) yra įdiegęs ISO 9001, IS014001 ir OHSAS 18001:2007 standartus, todėl atitiko konkurso sąlygų 3.2.13 ir 3.2.14 punktų reikalavimus. Subrangovų kvalifikaciją nustato konkurso sąlygų 3.5 punktas bei 3.2.1 - 3.2 8 punktai, kuriuose nėra nustatytas reikalavimas turėti ISO ir OHSAS standartus. Tai reiškia, kad šiuo atveju subrangovams buvo keliami žemesni reikalavimai.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

31Ieškovo UAB „Irdaiva“ apeliacinis skundas tenkintinas.

32CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 4238 str. 2 d.)

33Byloje nustatyta, kad atsakovas asociacija „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ vykdė supaprastintą ribotą konkursą „Statybos rangos darbai projektui „Dzūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“ (projekto kodas Nr. VP2-2.2-ŪM-02-V-01-014). Pirkimo objektas – statybos rangos darbai pagal techninę užduotį. Konkurso sąlygų 2.6 punkte nustatyta, kad šis pirkimas neskirstomas į dalis, pasiūlymai turi būti teikiami visam darbų kiekiui. Paraiškas pateikė apeliantas UAB „Irdaiva“ ir trečiasis asmuo UAB „Alytaus rentiniai“. Įvertinęs gautas paraiškas, atsakovas pasiūlė tiekėjams pateikti komercinius pasiūlymus. Gavęs juos ir įvertinęs, atsakovas nustatė pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį UAB „Alytaus rentiniai“. Apelianto (ieškovo) UAB „Irdaiva“ pasiūlymas liko antras. Pasinaudodamas ikiteismine ginčų sprendimų tvarka, apeliantas kreipėsi į atsakovą su pretenzija, reikalaudamas atmesti UAB „Alytaus rentiniai“ pasiūlymą ir sudaryti naują konkurso dalyvių pasiūlymų eilę. Tiekėjo pretenzija buvo grindžiama tuo, kad UAB „Alytaus rentiniai“ pateiktas ISO ir OHSAS sertifikatas neatitinka konkurso sąlygų 2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, nes pateikto sertifikato taikymo sritis yra tik bendrieji statybos darbai. Atsakovas, išnagrinėjęs pateiktą pretenziją, ją atmetė, nurodydamas, kad UAB „Alytaus rentiniai“ veikla yra tinkamai sertifikuota. Nesutikdamas su atsakovo sprendimais, tiekėjas UAB „Irdaiva“ kreipėsi į teismą. Taigi apeliantas pasinaudojo ikiteismine ginčo sprendimo tvarka.

34Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentus, prieina prie išvados, kad perkančioji organizacija netinkamai ir neapdairiai vykdė tiekėjų paraiškų (pasiūlymų) vertinimą, nesilaikė savo pačios nustatytų konkurso sąlygų, todėl tokius jos veiksmus yra pagrindas pripažinti neskaidriais bei pažeidžiančiais lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus (VPĮ 3 str.). Bylos duomenys paneigia pirmosios instancijos teismo išvadą, kad trečiojo asmens UAB „Alytaus rentiniai“ pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygas.

35Konkurso sąlygų 2 lentelė priskirta prie teikėjų kvalifikacijos reikalavimų ir apibrėžia ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus tiekėjams. Lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktuose nustatyti kvalifikacijos reikalavimai laikytis tam tikrų kokybės vadybos ir darbų saugos vadybos standartų. 3.2.13 punkte reikalaujama, kad tiekėjas būtų įdiegęs kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001 ir ISO 14001 standartus ar lygiaverčius. Taip apt nurodoma, kad sistema turi būti įdiegta perkamiems darbams atlikti. Šį kvalifikacinį reikalavimą tiekėjas privalėjo pagrįsti kompetentingų institucijų dalyviui išduotų kokybės sertifikatų ar lygiaverčių dokumentų patvirtintomis kopijomis, patvirtinančiomis, kad dalyvio kokybės sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus - LST EN ISO 9001, ISO 14001, arba lygiaverčius standartus. Nurodyta, kad perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių sertifikavimo įstaigų; taip pat priima kitus lygiaverčių kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Paminėtos lentelės 3.2.14 punkte buvo nustatytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjui laikytis darbų saugos vadybos sistemos OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimų arba lygiavertės darbų saugos vadybos sistemos reikalavimų. Šį kvalifikacinį reikalavimą tiekėjas privalėjo pagrįsti kompetentingų institucijų dalyviui išduotų darbų saugos sertifikatų ar lygiaverčių dokumentų patvirtintomis kopijomis, patvirtinančiomis, kad dalyvio darbų saugos sistema atitinka pripažintus darbų saugos vadybos tarptautinius ar Europos standartus - OHSAS 18001:2007 arba lygiaverčius standartus. Nurodyta, kad perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių sertifikavimo įstaigų, taip pat priima kitus lygiaverčių darbų saugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.

36Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad trečiasis asmuo UAB „Alytaus rentiniai“ su 2013 m. rugsėjo 5 d. paraiška pateikė 2013 m. balandžio 15 d. jam išduotą sertifikatą Nr. SR13K009, kuriame nurodyta, kad UAB „Alytaus rentiniai“ atitinka LST EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008), LST EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) ir LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) standartų reikalavimus sertifikavimo srityse: ypatingi statiniai - gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų bendrieji statybos darbai. Atsakovas teigia, kad šis sertifikatas yra pakankamas įrodymas pagrindžiantis tiekėjo kvalifikaciją pagal konkurso sąlygų 2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams dėl kokybės vadybos ir darbų saugos vadybos standartų. Su tuo sutikti teisėjų kolegija neturi pagrindo.

37Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, ir, vertinant tiekėjo kvalifikaciją, atsižvelgti į kitus, nei į iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Perkančioji organizacija visų viešojo pirkimo procedūrų metu turi pareigą griežtai laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų pirkimo sąlygų, užtikrinant tiekėjų teisėtus lūkesčius dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo, neiškraipant tiekėjų tarpusavio konkurencijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos mėn. 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009).

38Siekiant tinkamai išspręsti nagrinėjamą ginčą, svarbu išsiaiškinti pirkimo sąlygų 2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktuose nustatytų reikalavimų turinį ir įvertinti ar perkančioji organizacija tinkamai pritaikė šias pirkimo sąlygas, priimdama atitinkamus sprendimus. Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad tinkamas pirkimo sąlygų turinio nustatymas – būtina sąlyga, siekiant įvertinti ar perkančiosios organizacijos veiksmai taikant šias sąlygas yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Atsakovas teigia, jog pagal pirkimo sąlygų 2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktus tiekėjas turėjo pateikti įrodymus, kad jis (tiekėjas) laikosi ISO ir OHSAS standartų, vykdant bendruosius statybos darbus, o tokie reikalavimai perkamiems specialiesiems statybos darbams nebuvo nustatyti, tačiau konkurso sąlygų viseto vertinimas leidžia daryti priešingą išvadą.

39Nagrinėjamam ginčui reikšminga tai, ar dėl konkrečių pirkimo sąlygų turinio atsakovas teikė paaiškinimus, tikslino sąlygas, t. y., ar tiekėjai ir/ar perkančioji organizacija pasinaudojo VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse įtvirtintomis teisėmis: tiekėjai – perkančiosios organizacijos paprašyti paaiškinti neaiškias pirkimo sąlygas, o perkančioji organizacija – jas (sąlygas) savarankiškai patikslinti. Kaip įrodo byloje pateikti atsakovo dokumentai bei pripažįsta pats atsakovas, konkurso sąlygų 2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktai nebuvo keičiami, aiškinami, tikslinami, todėl atsakovo nustatytos pirkimo sąlygos, tokios, kokios viešai paskelbtos, yra privalomos tiek atsakovui, tiek pirkime dalyvaujantiems tiekėjams. Taigi konkurso sąlygų 2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktuose buvo aiškiai bei suprantamai nustatyti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams laikytis kokybės vadybos (ISO 9001 ir ISO 14001) ir darbų saugos vadybos (OHSAS 18001:2007) sistemos standartų, o šios sistemos turėjo būti įdiegtos perkamiems darbams atlikti.

40Bylos duomenys įrodo, kad atsakovo perkamus darbus apibrėžė techninis projektas (techninė užduotis), pagal kurį atsakovo pirkimo objektą (perkamus darbus) sudarė bendrieji ir specialieji (šildymo, vėdinimo, nuotekų šalinimo, elektros ir kt.) statybos darbai (STR 1. 08.02:2002 1 priedas). Iš to sprendžiama, kad tiekėjų pasiūlymų (paraiškų) atitiktis pirkimo sąlygų 2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktams gali būti pripažinta tik tuomet, jei tiekėjo (rangovo) kvalifikacija atitiks du pagrindinius šių sąlygų elementus: tiekėjas bus įdiegęs ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001:2007 sistemas visiems perkamiems darbams, kurie apima bendruosius ir specialiuosius statybos darbus.

41Byloje rašytiniais dokumentais įrodyta, kad trečiasis asmuo UAB „Alytaus rentiniai“ nepateikė sertifikato, įrodančio, kad tiekėjas yra įsidiegęs nurodytus standartus ne tik perkamiems bendriesiems, bet ir specialiesiems statybos darbams. Trečiasis asmuo neginčija, kad, teikiant paraišką (pasiūlymą) atsakovui, jo veikla, vykdant specialiuosius statybos darbus, nebuvo sertifikuota pagal reikalingus standartus (ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001:2007).

42Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad net ir nedidelė neatitiktis tiekėjų kvalifikacijai keliamiems reikalavimams suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą tokiems tiekėjams neleisti dalyvauti tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose. Tik toks griežtas kvalifikacijos reikalavimų vertinimas įgalina užtikrinti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).

43Tai, kad UAB „Alytaus rentiniai“ nėra įdiegęs ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001:2007 standartų perkamiems specialiesiems statybos darbams, jis neatitinka ginčo konkurso sąlygų. Toks kvalifikacijos reikalavimų neatitikimas yra esminis, nes nurodytų standartų pagrindu yra garantuojama ir užtikrinama, kad tiekėjas (rangovas) kokybiškai vykdys viešojo pirkimo pagrindu sudarytą rangos sutartį, todėl atsakovas privalėjo atmesti UAB „Alytaus rentiniai“ paraišką, kaip neatitinkančią pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų (VPĮ 32 str. 6 d., konkurso sąlygų 7.4.2 p.).

44Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiai bylai nėra reikšmingos faktinės aplinkybės dėl tiekėjo UAB „Alytaus rentiniai“ pasitelktų subrangovų (UAB „Ulpas“, UAB „Elektrostaka“ ir UAB „G4S Lietuva“) ir jų kvalifikacijos. Tiekėjas UAB „Alytaus rentiniai“ paraiškoje nurodė, kad vykdydamas sutartį pasiteks paminėtus subrangovus, ir perduos jiems šiuos darbus: UAB „Ulpas“ – šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų sistemos, katilinė, lietaus nuotekų sistema; UAB „Elektrostaka“ – elektros tinklai, žaibosauga, UAB „G4S Lietuva“ – praėjimo kontrolė, priešgaisrinė signalizacija, stebėjimo kameros, telefonspynė. Iš perduotų darbų galima spręsti, kad pasitelktiems subrangovams tiekėjas UAB „Alytaus rentiniai“ buvo numatęs perduoti specialiuosius statybos darbus. Kasacinio teismo nurodyta, kad perkančioji organizacija privalo laikytis lygiateisiškumo principo ir visiems tiekėjams taikyti tuos pačius vertinimo kriterijus, o jei kai kurie jų tam tikriems darbams ketina pasitelkti subrangovus, pagal tuos pačius kriterijus turi įsitikinti subrangovų kvalifikacija (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). Dėl to perkančiosios organizacijos reikalavimas detalizuoti pasitelktus subrangovus ir jų atliekamus darbus tikslas – patikrinti ar tiekėjo pasiūlyme nurodyto konkretaus subrangovo kvalifikacija atitinka jo atliktinai darbų daliai keliamus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

45Byloje nėra ginčo, kad trečiojo asmens UAB „Alytaus rentiniai“ subrangovai UAB „Ulpas“, UAB „Elektrostaka“ ir UAB „G4S Lietuva“ neatitiko kvalifikacijos reikalavimų, apibrėžtų 1 lentelės 3.2.1 - 3.2.8 punktuose, tačiau jie neatitiko konkurso sąlygų 2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktuose nustatytų reikalavimų – nebuvo įdiegę kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 ir ISO 14001 standartų ar lygiaverčių bei darbų saugos vadybos sistemos OHSAS 18001:2007 standartų ar lygiaverčių, nes tai jiems (subrangovams) nebuvo numatyta (konkurso sąlygų 3.5 p.), todėl visiškai nepagrįstas atsakovo teiginys, kad trečiajam asmeniui UAB ,,Alytaus rentiniai“ pakako atitikti 2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktų reikalavimus tik dėl bendrųjų statybos darbų, kadangi specialiuosius darbus turėjo atlikti subrangovai. Kaip jau minėta, 2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktų reikalavimai apėmė bendruosius ir specialiuosius darbus (perkamus darbus), todėl ir specialiesiems darbams turėjo būti įdiegtos kokybės vadybos ir darbų saugos vadybos sistemos. Galima būtų svarstyti dėl trečiojo asmens UAB „Alytaus rentiniai“ atitikimo minėtiems sąlygų reikalavimams, jei jo pasirinkti subrangovai būtų įsidiegę reikalaujamas vadybos sistemas specialiesiems darbams atlikti, nors to konkurso sąlygos to subrangovams nenumatė.

46Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į prieštaringą ir nevienareikšmę atsakovo poziciją, skirtingai aiškinant ginčo sąlygas bei tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančius įrodymus. Atsakyme į apelianto pretenziją atsakovas teigė, kad ginčo sąlygose esant neapibrėžtumui paraiškos turi būti vertinamos tiekėjų naudai, tačiau čia pat nurodė, kad ginčo sąlygos nedviprasmiškos, o UAB ,,Alytaus rentiniai“ veikla sertifikuota pagal visus minėtus sertifikatus, nes įmonės įstatuose tarp veiklos sričių yra nurodyti tiek bendrieji tiek specialieji darbai (1 t., 80-81 b. l.). Iš tokių teiginių yra pagrindas spręsti, kad atsakovas pripažino būtinybę turėti reikalaujamus sertifikatus dėl visų darbų: bendrųjų ir specialiųjų, o trečiojo asmens įstatus, apibrėžusius įmonės veiklos sritis, prilygino sertifikatui, pagrindžiančiam įdiegtą kokybės vadybos bei darbų saugos vadybos sistemas specialiesiems darbams (2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14), tačiau tai nėra tapatūs ar lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas atitinka minėtų punktų reikalavimus. Kaip jau minėta, atsakovas vėliau ėmė aiškinti, kad tiekėjui nereikėjo būti įdiegus reikalaujamų vadybos sistemų dėl specialiųjų darbų, nes tuos darbus atliks subrangovai, tačiau, nustatyta, kad subrangovai neturi įrodymų, kad atitinka 2 lentelės 3.2.13 ir 3.2.14 punktų reikalavimus. Tokia dviprasmiška atsakovo pozicija leidžia prieiti prie išvados, kad vertinant tiekėjų kvalifikaciją konkurso sąlygų ginčo reikalavimai buvo taikyti nevienodai, neobjektyviai, suteikiant nepagrįstą prioritetą tiekėjui, aiškiai neatitinkančiam konkurso reikalavimų, taip pažeidžiant viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus (VPĮ 3 str.).

47Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 45 straipsnio, 47 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktų, 49 straipsnio nuostatas, nevisapusiškai ištyrė ir įvertino bylos faktines aplinkybes (CPK 177, 185 str.) ir nepagrįstai pripažino, kad atsakovo veiksmai pripažinti trečiojo asmens kvalifikaciją atitinkančia konkurso sąlygų reikalavimus, yra teisėti. Teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas - ieškinys patenkinamas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

48Dėl viešosios sutarties

49Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo konkursas pasibaigė 2013 m. spalio 21 d., sudarius rangos sutartį (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.) su tiekėju UAB „Alytaus rentiniai“. Kadangi šis tiekėjas neatitiko pirkimo sąlygose įtvirtintų kvalifikacinių reikalavimų, todėl pripažįstama, kad paminėta sutartis yra sudaryta pažeidus VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus imperatyviuosius viešųjų pirkimų principus ir yra niekinė (CPK 1.80 str.).

50Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu dėl to, kad atsakovas, sudarė viešojo pirkimo sutartį pažeidęs VPĮ 941 straipsnio 2 dalies reikalavimą, nustatantį, kad perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos. Analogiška nuostata buvo ir atsakovo paskelbtose pirkimo sąlygose (konkurso sąlygų 15.4 p.). Perkančioji organizacija į ieškovo UAB „Irdaiva“ pretenziją atsakė 2013 m. spalio 14 d., todėl sutarties sudarymo atidėjimo terminas turėjo pasibaigti po 15 dienų - 2013 m. spalio 29 d. (VPĮ 941 str. 2 d.), tačiau sutartis buvo sudaryta jau 2013 m. spalio 21 d., t. y., po 7 dienų, akivaizdžiai pažeidus imperatyvią nuostatą (VPĮ 941 str. 2 d.). Teisėjų kolegija pripažįsta, kad tai turėjo neigiamą įtaką ieškinį pareiškusio dalyvio galimybei sudaryti pirkimo sutartį. Dėl tokių atsakovo veiksmų apeliantas neturėjo galimybės pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis iki pirkimo sutarties sudarymo (VPĮ 951 str. 1 d. 2 p., 2 d.).

51VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį (sutarties termino sutrumpinimą ar baudą perkančiajai organizacijai, mokėtiną į valstybės biudžetą), nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties padarinius. Tiesiogiai su pirkimo sutartimi susiję ekonominiai interesai apima inter alia išlaidas, susidariusias dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujos pirkimo procedūros pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirado pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad ne visais atvejais viešojo pirkimo sutartis pripažintina negaliojančia, nors ir nustatomi neteisėti perkančiosios organizacijos veiksmai. Nors viešojo pirkimo santykiai yra visuomeninės svarbos, tačiau kartais būtina išsaugoti neteisėtai sudarytą sandorį, siekiant išvengti dar didesnės žalos viešajam interesui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal kasacinio teismo praktiką tais atvejais, kai viešojo pirkimo sutarties dalykas yra paslaugų ar darbų atlikimas, restitucija paprastai netaikoma, nes šalių grąžinimas į iki sutarties vykdymo buvusią padėtį paprastai neįmanomas arba susijęs su neprotingomis išlaidomis ir ekonominiais nuostoliais. Tokiu atveju iki teismo sprendimo, kuriuo konstatuojamas sutarties neteisėtumas, atsiradę sutarties vykdymo padariniai ir jos šalių tarpusavio teisės ir pareigos išsaugomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinė byloje Nr. 3K-3-507/2011, 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

52Nagrinėjamu atveju sąlygų, dėl kurių pirkimo sutartis negalėtų būti pripažinta negaliojančia VPĮ 951 straipsnio 3 ir 4 dalių pagrindais, nenustatyta.

53Spręsdama dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, teisėjų kolegija atsižvelgia ne tik į viešųjų pirkimų procedūros pažeidimą ir jo esmę, bet ir į tai, kad bylos nagrinėjimo metu rangos sutarties pagrindu atlikta tik maža dalis darbų (apie 9 proc.), kurių vertė 455 559,82 Lt (viso sandorio vertė – 5 331 625,78 Lt su PVM); perkamas objektas nėra ypatingai socialiai reikšmingas (nėra skirtas socialiai remtiniems asmenims, vaikams ir pan.); atsakovas nepateikė duomenų, kad būtina išsaugoti sutarties pasekmes dėl to, kad ginčo sutarties pripažinimas negaliojančia turės neproporcingų pasekmių, atsakovas patirs papildomų išlaidų dėl vėlavimo vykdyti sutartį bei naujos pirkimo procedūros organizavimo, pirkimą vykdančio tiekėjo pasikeitimo ir pan. (VPĮ 952 str. 2 d.).

54Dėl apelianto pateiktų prašymų

55Apeliaciniame skunde UAB „Irdaiva“ prašė kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išvados byloje pateikimo. Remiantis CPK 49 straipsnio 3 dalimi valstybės ir savivaldybių institucijos įstatymų nustatytais atvejai gali būti (bet neprivalo) teismo įtraukiamos proceso dalyviais arba įstoti į procesą savo iniciatyva, kad duotų išvadą byloje, siekiant įvykdyti jiems pavestas pareigas, jeigu tai yra susiję su viešuoju intereso gynimu. Teismo prievolės reikalauti specialios valstybės institucijos išvados viešųjų pirkimų bylose nenumato ir VPĮ nuostatos, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl išvados byloje pateikimo, nes apeliantas nenurodė ir byloje nenustatyta pagrindų, kurie patvirtintų būtinybę gauti byloje šios institucijos išvadą. Teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad faktinių bylos aplinkybių pagrindu galima nuspręsti dėl atsakovo veiksmų teisėtumo ir be Viešųjų pirkimų tarnybos išvados.

56Bylą nagrinėjant 2014 m. vasario 24 d. teismo posėdyje apeliacinio proceso tvarka UAB „Irdaiva“ atstovas prašė teismo įvertinti atsakovo ir trečiojo asmens procesinį elgesį, taikant CPK 95 straipsnį. Apelianto atstovo nuomone, paminėti bylos dalyviai vilkino teismo procesą, teikė neteisingą informaciją apie konkurso sąlygų paaiškinimus ir nepateikė tai patvirtinančių rašytinių įrodymų. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nesant akivaizdžių įrodymų, leidžiančių konstatuoti atsakovo ir trečiojo asmens piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį ir skirti jiems baudą.

57Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Byloje esantys duomenys neįrodo, kad atsakovas ir trečiasis asmuo sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą.

58Dėl bylinėjimosi išlaidų

59CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

60Priėmus naują sprendimą, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 5 d.). Iš esmės patenkinus ieškinį, atsakovo asociacijos „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ ir trečiojo asmens UAB „Alytaus rentiniai“ patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

61Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovo (apelianto) UAB „Irdaiva“ patirtas bylinėjimosi išlaidas sudarė 1 000 Lt žyminis mokestis. Apeliacinės instancijos teisme ieškovas (apeliantas) turėjo tokio paties dydžio, t.y. ,1 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Iš viso apeliantas (ieškovas) UAB „Irdaiva“ patyrė 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Šios išlaidos priteistinos apeliantui iš atsakovo asociacijos „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ (CPK 93 str. 1 d.).

62Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu apeliantas (ieškovas) UAB „Irdaiva“ pareiškė turtinį reikalavimą dėl viešojo pirkimo sandorio, kurio vertė 5 331 625,78 Lt (su PVM), pripažinimo negaliojančiu. Toks reikalavimas apmokestinamas 43 170 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p.) žyminiu mokesčiu, tačiau jis nebuvo sumokėtas. Tokio paties dydžio žyminį mokestį už šį reikalavimą apeliantas turėjo sumokėti ir paduodant apeliacinį skundą, tačiau jis nebuvo sumokėtas. Atsižvelgiant į ginčo išsprendimo rezultatą, t. y., į tai, kad apelianto (ieškovo) UAB „Irdaiva“ ieškinys buvo patenkintas ir ginčijama sutartis pripažinta negaliojančia, žyminis mokestis, kurį apeliantas turėjo sumokėti valstybei už turtinį reikalavimą pripažinti sandorį negaliojančiu, priteistinas iš atsakovo valstybei. Taigi iš atsakovo asociacijos „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ priteistina 86 340 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) valstybės naudai (CPK 93 str., 96 str. 1 d.).

63Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

64Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

65Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį patenkinti.

66Panaikinti atsakovo asociacijos „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimą pripažinti UAB „Alytaus rentiniai“ laimėjusiu konkursą „Statybos rangos darbai projektui „Dūkų krašto menų inkubatorius „Menų pirtis“ (pirkimo Nr. 141748).

67Pripažinti atsakovo asociacijos „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus rentiniai“ 2013 m. spalio 21 d. sudarytą rangos sutartį Nr. 2013/10/21 negaliojančia.

68Priteisti iš atsakovo asociacijos „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ ( - ) 2 000 Lt (du tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų apelianto (ieškovo) uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ( - ) naudai ir valstybė naudai - 86 340 Lt (aštuoniasdešimt šešis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt litų) žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Irdaiva“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo asociacijos... 4. 2013 m. rugsėjo 26 d. perkančioji organizacija sudarė paminėto konkurso... 5. Teisminio bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, kad tarp trečiojo asmens UAB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Byloje esančių rašytinių įrodymų pagrindu teismas konstatavo, kad... 9. Pagal konkurso sąlygų 3.2.13 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą... 10. Konkurso sąlygose buvo numatyta, kad tiekėjai viešojo pirkimo sutartį gali... 11. Konkurso sąlygų 3.2.14 punkte tiekėjams nustatytas reikalavimas laikytis... 12. Nenustačius pažeidimų, vertinant trečiojo asmens UAB „Alytaus... 13. Teismas atmetė atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį, nustatęs, kad... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Irdaiva“ prašo panaikinti teismo... 16. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 17. 1) Teismas sprendime iš viso nepasisakė dėl esminio byloje keliamo klausimo... 18. 2) Nei vienas iš UAB „Alytaus rentiniai“ pasiūlyme nurodytų subrangovų... 19. 3) Pirmosios instancijos teismo buvo prašoma kreiptis į Viešųjų pirkimų... 20. 4) Atsakovo ir trečiojo asmens sudaryta rangos sutartis Nr. 2013/10/21 yra a... 21. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas asociacija „Dzūkų krašto... 22. Atsakovo motyvai: perkančiosios organizacijos, o ne tiekėjo prerogatyva... 23. Priešingai nei teigia apeliantas, UAB „Alytaus rentiniai“ kvalifikacija... 24. Vertindama tiekėjų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems... 25. Pažymėjo, kad tiekėjai ir perkančioji organizacija yra profesionalūs... 26. Nei Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalis, nei konkurso sąlygose... 27. Sudaryta rangos sutartis turi būti palikta galioti, kadangi vykdomos sutarties... 28. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Alytaus rentiniai“... 29. Trečiojo asmens motyvai: jis (trečiasis asmuo) yra įdiegęs ISO 9001,... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 31. Ieškovo UAB „Irdaiva“ apeliacinis skundas tenkintinas.... 32. CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad bylos nagrinėjimo apeliacinės... 33. Byloje nustatyta, kad atsakovas asociacija „Dzūkų krašto menų... 34. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, apeliacinio... 35. Konkurso sąlygų 2 lentelė priskirta prie teikėjų kvalifikacijos... 36. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad trečiasis asmuo UAB... 37. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad perkančioji organizacija neturi... 38. Siekiant tinkamai išspręsti nagrinėjamą ginčą, svarbu išsiaiškinti... 39. Nagrinėjamam ginčui reikšminga tai, ar dėl konkrečių pirkimo sąlygų... 40. Bylos duomenys įrodo, kad atsakovo perkamus darbus apibrėžė techninis... 41. Byloje rašytiniais dokumentais įrodyta, kad trečiasis asmuo UAB „Alytaus... 42. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad net ir nedidelė neatitiktis... 43. Tai, kad UAB „Alytaus rentiniai“ nėra įdiegęs ISO 9001, ISO 14001 ir... 44. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiai bylai nėra reikšmingos... 45. Byloje nėra ginčo, kad trečiojo asmens UAB „Alytaus rentiniai“... 46. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į prieštaringą ir nevienareikšmę... 47. Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė VPĮ 45 straipsnio,... 48. Dėl viešosios sutarties... 49. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo konkursas pasibaigė 2013 m. spalio... 50. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu dėl to, kad atsakovas, sudarė... 51. VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali nepripažinti... 52. Nagrinėjamu atveju sąlygų, dėl kurių pirkimo sutartis negalėtų būti... 53. Spręsdama dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia,... 54. Dėl apelianto pateiktų prašymų... 55. Apeliaciniame skunde UAB „Irdaiva“ prašė kreiptis į Viešųjų pirkimų... 56. Bylą nagrinėjant 2014 m. vasario 24 d. teismo posėdyje apeliacinio proceso... 57. Pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 58. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 59. CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai... 60. Priėmus naują sprendimą, perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.... 61. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovo (apelianto) UAB... 62. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu apeliantas (ieškovas) UAB... 63. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 64. Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti... 65. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį patenkinti.... 66. Panaikinti atsakovo asociacijos „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ 2013... 67. Pripažinti atsakovo asociacijos „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ ir... 68. Priteisti iš atsakovo asociacijos „Dzūkų krašto menų inkubatorius“ ( -...