Byla B2-677-440/2015
Dėl 2015 m. kovo 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 7 ir Nr. 10 pripažinimo negaliojančiais

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS skundą suinteresuotiems asmenims bankrutavusiai D. D. individualiai įmonei, atstovaujamai bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Bankrotas LT“, D. D., uždarajai akcinei bendrovei „Senvagės rezidencija“, D. O. dėl 2015 m. kovo 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 7 ir Nr. 10 pripažinimo negaliojančiais, ir

Nustatė

2Pareiškėja bankrutavusi akcinė bendrovė ( toliau BAB ) bankas SNORAS kreipėsi į teismą su skundu, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2015-03-12 bankrutavusios D. D. individualios įmonės (toliau – IĮ) kreditorių susirinkimo darbotvarkės 7 klausimu priimtą nutarimą ir teismo iniciatyva išspręsti klausimą dėl bankrutuojančios D. D. IĮ administratoriaus atlyginimo, nustatant, kad administratoriaus atlyginimui visam bankroto procedūros laikotarpiui, t.y. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, skiriama 3000,00 Eur plius PVM suma; pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2015-03-12 bankrutavusios D. D. IĮ kreditorių susirinkimo darbotvarkės 10 klausimu priimtą nutarimą ir teismo iniciatyva išspręsti klausimą dėl D. D. IĮ administravimo išlaidų sąmatos, nustatant, kad administravimo išlaidoms visam bankroto procedūros laikotarpiui, t.y. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, skiriama 4000,00 Eur plius PVM suma (į šią sumą įskaičiuojant ir 2015-01-20 teismo nutartimi patvirtintą 1350,00 Eur sumą). Skunde kreditorius nurodo, kad D. D. IĮ pirmajame kreditorių susirinkime 2015-03-12 didžiausio kreditoriaus D. O. balsais pagal jo pasiūlytus nutarimo projektus buvo patvirtinta nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro dienos 500,00 Eur/mėn plius PVM administravimo išlaidų sąmata bei nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2014-12-08) iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro dienos 2000,00 Eur/mėn plius PVM administratoriaus atlyginimo suma. Pažymi, kad remiantis administratoriaus ataskaitoje pateikta informacija, įmonės bankroto proceso metu nėra numatyta atlikti aktyvių veiksmų, kurie pareikalautų ypač didelių bankroto administravimo sąnaudų, kad būtų užtikrinamas kreditorių interesų gynimas. Visas nekilnojamas turtas (35,07 kv. m. butas ir keturi garažai, esantys Panevėžyje), kuris bus realizuojamas bankroto procedūros metu, yra įkeistas BAB bankui SNORAS, bankrutuojanti įmonė ginčijamų sandorių ir debitorinių įsiskolinimų neturi. Pabrėžia, kad bankroto bylose 2000,00 Eur plius PVM per mėnesį atlyginimas administratoriui paprastai dažniausiai nustatomas įmonėse, kurios ir toliau vykdo ūkinę veiklą, o D. D. IĮ nuo pat bankroto pradžios jokios ūkinės veiklos nevykdo, administratorius neatliko ir nėra numatęs atlikti jokių aktyvių veiksmų, susijusių su turto pagerinimu. Kreditoriaus nuomone, iš esmės už minimalų ir formalų administratoriaus darbą mokamas didelis atlyginimas darytų didelę žalą kreditorių interesams, nes jį apmokėti tektų iš lėšų, gautų pardavus įmonės turtą. Bankroto procedūrai užsitęsus, gali susidaryti tokia situacija, kad administratoriaus atlyginimui bus sumokėta didžioji dalis už realizuotą turtą gautų lėšų, kas prieštarautų bankroto proceso tikslams. Pareiškėjo teigimu, jo pasiūlyti nutarimų projektai dėl administravimo išlaidų sąmatos (ir administratoriaus atlyginimo nustatymo užtikrintų tiek visų kreditorių, tiek administratoriaus interesus bei nepažeistų teisėtų lūkesčių principo, nes už atitinkamą darbą turi būti atitinkamai ir atlyginama (1-4 b.l.).

3Suinteresuotas asmuo bankrutavusios D. D. IĮ bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė (toliau UAB) „Bankrotas LT“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad pareiškėjos skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai priimti balsų dauguma, nepažeidžiant procedūros. Kreditorių susirinkimo ginčijamais nutarimais patvirtinta mažesnė suma nei prašė administratorius. Kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti 500,00 Eur/mėn. + PVM administravimo sąmatą priimtas kreditoriams įvertinus D. D. IĮ turimą turtą, jo apsaugą iki pardavimo, turto pardavimo organizavimą ir kitus bankroto procedūros niuansus. Pažymėjo, kad nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įmonė turi nemažai ir jo pardavimas tikėtinai bus sudėtingas, nes iki bankroto bylos įmonei iškėlimo antstoliams nepavyko jo realizuoti. Pabrėžė, kad šiuo metu bankroto procedūrų pradžios stadijoje nėra aišku nei kiek šios procedūros užtruks, nei, kiek nenumatytų klausimų gali iškilti ateityje. Be to, kreditorių susirinkimas, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, sąlygojančioms administratoriaus darbo apimties ar kitų administravimo išlaidų sumažėjimą/padidėjimą, turi teisę keisti administravimo išlaidų sąmatą. Administratoriaus teigimu, ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos atsakovo administravimo išlaidos yra realios, būtinos ir ne per didelės. Taip pat administratoriaus nuomone ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintas administratoriaus atlyginimas atitinka teisingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principus, nepažeidžia administratoriaus interesų ir teisėtų lūkesčių. Bankroto administratorius kaip aukštos kvalifikacijos specialistas, turintis daug specialių žinių, materialiai atsakingas už tinkamai atliktą darbą, turi gauti jo kvalifikaciją atitinkantį atlygį. Atkreipė dėmesį, kad teismų praktikoje vienareikšmiškai pasisakyta, jog administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus atlyginimo tvirtinimas, keitimas, disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) nuostatomis priskirtas bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo kompetencijai. Atsižvelgiant į tai, administratorius laiko, jog pareiškėja visiškai nepagrįstai reiškia reikalavimus teismo iniciatyva išspręsti klausimus dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo bei nustatyti pareiškėjos siūlytas ir įmonės kreditorių susirinkimo nepritartas sumas (33-36 b.l.).

4Teismui pateiktame atsiliepime į bankroto administratoriaus nurodytas aplinkybes, pareiškėja papildomai pažymėjo, kad jeigu būtų paliktas galioti ginčijamas nutarimas dėl 2000,00 Eur plius PVM per mėnesį administratoriaus atlyginimo patvirtinimo, tai bankroto procedūroje susidarytų tokia situacija, jog už realizuotą turtą gautų lėšų neužtektų net administratoriaus atlyginimui padengti. Nurodė, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, įmonei priklausančio nekilnojamojo turto bendra vidutinė rinkos vertė yra tik 43960,00 Eur, o pagal ginčijamą kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą administratoriaus atlyginimui visam bankroto procedūros laikotarpiui, kokį apibrėžia LR ĮBĮ, t.y. 2 metams, būtų skirta 48000,00 Eur plius PVM, tat yra daugiau kaip 4000,00 Eur didesnis atlyginimas nei yra vertas visas bankrutuojančios įmonės turtas. Atkreipė dėmesį, kad administratorius nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintų administravimo išlaidų realumą ir būtinumą (41-43 b.l.).

5Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareikštą skundą nepateikė.

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 1 straipsnio1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – LR ĮBĮ). LR ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Remiantis LR CPK 179 straipsnio 3 dalimi teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų.

8Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos teismo 2014-11-25 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-501-440/2015 (buvęs bylos Nr. B2-1134-440/2014) D. D. IĮ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankrotas LT“ (21-24 b.l.). 2015-01-20 Šiaulių apygardos teismo nutartimi patvirtinta D. D. IĮ administravimo išlaidoms apmokėti 650,00 Eur suma (buhalterinės apskaitos, teisinėms ir dokumentų saugojimo išlaidoms – 350,00 Eur, ūkio išlaidoms - transportui, kanceliarinėms ir pašto išlaidoms, turto apsaugai ir administravimui, skelbimams, pažymoms, ryšio paslaugoms – 300,00 Eur. 2015-03-12 sušauktas pirmasis kreditorių susirinkimas, kurio metu kreditorių susirinkimas 7 darbotvarkės klausimu svarstydamas dėl administratoriaus atlyginimo sumos nustatymo, nutarė nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2014-12-08) iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro dienos, administratoriaus atlyginimo sumą nustatyti 2000,00 Eur/mėn. plius PVM (9 b.l.). 10.1 darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus sąmatos tvirtinimo kreditorių susirinkimas balsų dauguma nutarė patvirtinti administravimo sąmatą nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro dienos 500,00 Eur/mėn. plius PVM (10 b.l.). Pareiškėjo BAB banko SNORAS pasiūlymams nustatyti fiksuotą 3000,00 Eur plius PVM dydžio atlyginimą visam laikotarpiui - nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2014-12-08) iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro dienos bei patvirtinti 4000,00 Eur plius PVM dydžio administravimo sąmatą visam administravimo laikotarpiui – nuo 2014-12-28, t.y. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro dienos (į šią sumą įskaičiuojant ir 2015-01-20 teismo nutartimi patvirtintą 1350,00 Eur sumą), kreditorių susirinkimas nepritarė. Pareiškėjas ginčija minėtus kreditorių susirinkimo nutarimus, teigdamas, kad didžiausio kreditoriaus D. O. pasiūlyti ir jo balsais patvirtinti administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus atlyginimo projektai pažeidžia kreditorių interesus. Pareiškėjos teigimu įvertinus įmonės padėtį, patvirtintų kreditorinių reikalavimų dydį, bankrutavusios įmonės turimo turto vertę bei bankroto administratoriaus planuojamus atlikti veiksmus, ginčijamais kreditorių susirinkimo nutarimais patvirtinta administravimo sąmatą yra neproporcinga, per didelė, neatitinkanti protingumo ir teisingumo kriterijų. Bankroto administratorius UAB „Bankrotas LT“ teigia, kad kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidos, tame tarpe ir administratoriaus atlyginimas, yra realios, būtinos, nėra neprotingai didelės bei, kad pareiškėjos prašomas patvirtinti administravimo išlaidoms skirtas lėšų dydis yra nemotyvuotas, nepagrįstas.

9Vertinant pareiškėjos skundo argumentų pagrįstumą, teismas pažymi, kad LR ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip antai, administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (LR ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (LR ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Bankroto proceso teisėtumo kontrolė pavesta teismui, ji inter alia apima ir kreditorių susirinkimo priimamų sprendimų atitikties imperatyvioms LR ĮBĮ ir kitų teisės aktų nuostatoms patikrinimą. Teismas įgyvendindamas šiuos savo įgaliojimus, t. y. nagrinėdamas skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, patikrina ar buvo laikytasi LR ĮBĮ ir kreditorių susirinkime nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, tačiau kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti pripažinti tik nustačius esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms LR ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1240/2014). Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (LR ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas, 36 straipsnio 2 dalis). Tokią kreditorių susirinkimo teisę lemia bankroto instituto paskirtis –apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, t. y. siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, kartu – užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (LR ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimų patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. Taigi, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas yra išimtinė kreditorių susirinkimo teisė, kurios tinkamo įgyvendinimo priežiūrą, esant įmonės administratoriaus ar kitų dalyvaujančių byloje asmenų skundams, atlieka teismas. Teisę keisti kreditorių susirinkimo nutarimus kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais turi pats kreditorių susirinkimas, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas yra privalomas ir turi būti vykdomas, jei jis nėra panaikintas teismo arba jei kreditorių susirinkimas nėra pakeitęs savo sprendimo reguliuojamu klausimu (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1304/2014).

10Iš prie nagrinėjamos bylos prijungtoje bankroto byloje Nr. B2-501-440/2015 pateiktos administratoriaus veiklos ataskaitos, patvirtintos 2015-03-12 kreditorių susirinkimo metu (7-8 b.l.) matyti, kad administratorius teikdamas kreditorių susirinkimui ataskaitą apie patirtas administravimo išlaidas nurodė, kad per laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo faktiškai patirtų administravimo išlaidų suma yra 1294,22 Eur. Administratorius pažymėjo, kad buhalterinei apskaitai patirtų išlaidų suma sudarė 100,00 Eur, teisinei pagalbai – 289,62 Eur, ryšių, skelbimų, kanceliarinių prekių sąnaudoms – 392,58 Eur, turto apžiūrai, transporto išlaidoms – 512,02 Eur (1 t. 149-150 b.l. c.b. Nr. B2-501-440/2015). Įrodymų, patvirtinančių, kad nurodytos išlaidos yra faktiškai patirtos administratorius nagrinėjamoje byloje nėra pateikęs. Atkreiptinas bankroto administratoriaus dėmesys, kad kreditorių susirinkimui pateiktoje veiklos ataskaitoje administratorius kreditoriams pateikė neteisingą informaciją nurodydamas, kad 2015-01-20 Šiaulių apygardos teismo nutartimi buvo patvirtinta 1350,00 Eur suma administravimo išlaidoms apmokėti, nenurodant konkrečiai visų straipsnių, kadangi bylos duomenys patvirtina, kad minėta nutartimi teismas patvirtino 650,00 Eur sumą administravimo išlaidoms apmokėti iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą (1 t. 105-107 b.l. c.b. Nr. B2-501-440/2015), o ne 1350,00 Eur kaip teigia administratorius. Taip pat iš administratoriaus veiklos ataskaitos matyti, kad bendrovės savininkui priklausantis turtas – butas, unikalus Nr. ( - ), esantis adresu ( - ), negyvenamosios patalpos – garažai, unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - ), bei garažai, unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ), esantys adresu ( - ), yra įkeisti kreditoriui BAB bankui SNORAS (1 t. 150 b.l. c.b. Nr. B2-501-440/2015). Nekilnojamas turtas yra išnuomotas. Iš pareiškėjo pateiktų VĮ Registrų centro vidutinių rinkos verčių išrašų matyti, kad minėto nekilnojamojo turto rinkos vertė, nustatyta masinio vertinimo būdu, sudaro 43960,00 Eur (44-48 b.l.). Bendrovei priklausantį turtą sudaro prekių atsargos – stiklo paketai 579,24 Eur vertės, kurias įmonės savininkas yra įsipareigojęs saugoti neatlygintinai (1 t. 150 b.l. c.b. Nr. B2-501-440/2015). 2015-02-09 Šiaulių apygardos teismo nutartimi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 401542,00 Eur sumai, tame tarpe BAB banko SNORAS kreditorinis reikalavimas patvirtintas 158041,71 Eur sumai, D. O. - 243280,82 Eur, UAB „Senvagės rezidencija“ - 219,47 Eur. Veiklos ataskaitoje administratorius nurodė, kad atlikęs įmonės sandorių analizę, nenustatė įmonės veiklai prieštaringų sandorių, taip pat nenustatė akivaizdžių tyčinio bankroto požymių (1 t. 154-155 b.l. c.b. Nr. B2-501-440/2015), pagal pateiktus bendrovės finansinius dokumentus bendrovė debitorių neturi (1 t. 151 b.l. c.b. Nr. B2-501-440/2015).

11Iš prie bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos pridedamų dokumentų sąrašo bei balsavimo raštu biuletenių matyti, kad kartu su veiklos ataskaita bankroto administratorius kreditorių susirinkimui nepateikė jokių išsamių paaiškinimų bei įrodymų, patvirtinančių jau faktiškai patirtas išlaidas bei pagrindžiančių prašomų patvirtinti 2500,00 Eur/mėn. plius PVM administratoriaus atlyginimui bei 1000,00 Eur/mėn. plius PVM administravimo išlaidoms skirtų sumų būtinumą, realumą (1 t. 141-155 b.l. c.b. Nr. B2-501-440/2015). Administratorius net ir kilus ginčui dėl sąmatos dydžio, teismui nepateikė jokių duomenų, įrodančių kokio dydžio ir kam konkrečiai yra reikalingos kreditorių susirinkimo patvirtintos 500,00 Eur per mėnesį administravimo išlaidoms skirtos lėšos. Teigdamas, jog 2000,00 Eur per mėnesį atlyginimas atitinka teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijus, administratorius nepateikė teismui šiuos teiginius pagrindžiančių duomenų, argumentuotų, faktinėmis aplinkybėmis pagrįstų, paaiškinimų. Teismas įvertinęs išdėstytas faktines aplinkybes, pripažįsta, kad pagal kreditorių susirinkimui pateiktus duomenis, bankroto administratoriaus ataskaitą, pagal bankrutuojančios įmonės faktinę padėtį, turimą turtą, konkrečiu atveju pareiškėjai kilo pagrįstos abejonės dėl bankroto administratoriau prašomos patvirtinti administravimo sąmatos pagrįstumo, būtinumo ir realumo, o tuo pačiu ir dėl vieno iš kreditoriaus pasiūlytos tik šiek tiek mažesnės administravimo sąmatos pagrįstumo bei atitikimo visų įmonės kreditorių interesams.

12Atkreiptinas dėmesys, kad kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos (pvz., patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, šildymo ir pan.) yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Kasacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad LR ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto formuluotė „administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti“ nereiškia, jog administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (LR ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas) (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-257/2014).

13Nagrinėjamu atveju teismas įvertinęs išdėstytus argumentus, byloje nustatytas faktines aplinkybes, administratoriaus paaiškinimus, bei šiuo metu byloje esančius duomenis apie bankrutavusios D. D. IĮ finansinę bei turtinę padėtį, sprendžia, kad konkrečiu atveju pagal byloje pateiktus duomenis yra pagrindas išvadai, kad ginčijamais nutarimais patvirtintos nepagrįstai didelės administravimo išlaidos, visapusiškai neįvertinus visų reikšmingų aplinkybių, bankroto administratoriui tinkamai nepagrindus bankroto procesui reikalingų būtinų ir realių administravimo išlaidų dydžio. Taip pat atkreiptinas tiek bankroto administratoriaus, tiek kreditorių dėmesys, kad administratoriaus atlyginimo suma turi būti nustatoma atsižvelgiant į tai ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį (LR ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalis). Konkrečiu atveju bankroto administratorius nepateikė motyvuotų paaiškinimų dėl kokių priežasčių ginčijamu nutarimu patvirtintas gana didelis 2000,00 Eur per mėnesį atlyginimas atitinka administratoriaus patiriamas laiko sąnaudas, specifinių žinių poreikį, kitus LR ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytus kriterijus. Kaip minėta, administratoriui tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks jų dydis reikalingas. Lietuvos apeliacinis teismas taip pat yra pažymėjęs, jog akivaizdu, kad kreditoriai yra suinteresuoti, kad bankroto procedūrų eigoje būtų patiriamos kuo mažesnės administravimo sąnaudos. Kita vertus, toks jų interesas neretai prieštarauja bankroto administratoriaus interesui gauti kuo didesnį atlyginimą už bankroto procedūrų vykdymą. Iš esmės nei vienas, nei kitas interesas, nors jie ir prieštaringi, savaime nėra neteisėti. Todėl tokioje situacijoje labai svarbu, kad interesų derinimo procese būtų pasiekta tam tikra pusiausvyra, t.y. kad vienas iš jų nebūtų sureikšminamas tokiu lygmeniu, kad reikštų kito intereso nepagrįstą sumenkinimą teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų kontekste. Kitaip tariant, jei yra pagrindas manyti, kad atitinkamais nutarimais interesų pusiausvyra nėra pakankamai protingai užtikrinama, tokie nutarimai negalėtų būti pripažinti teisėtais dėl jų neatitikimo minėtiems principams. Akivaizdu ir tai, kad protinga šalių interesų pusiausvyra gali būti pasiekta tik tuo atveju, kai atitinkami sprendimai priimami joms turint išsamią informaciją apie bankroto procedūrų metu atliktinų darbų tikslingumą, apimtį, trukmę, sudėtingumą ir pan. (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-877-178/2015).

14Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, jog byloje pateiktų įrodymų nepakanka vienareikšmiškai išvadai dėl nustatyto dydžio ginčijamų administravimo išlaidų būtinumo, realumo ir reikalingumo padaryti, todėl konkrečiu atveju yra tikslinga panaikinti 2015-03-12 kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 7 dėl administratoriaus atlyginimo nustatymo ir nutarimą Nr. 10.1 dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, kaip prieštaraujančius teisingumo bei sąžiningumo principams ir dėl to galimai pažeidžiančius bankrutavusios įmonės kreditorių teisėtus interesus, ir šiuos klausimus atsižvelgiant į tai, kad sąmatos tvirtinimas yra priskirtas išimtinai kreditorių susirinkimo kompetencijai, perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, į LR ĮBĮ nustatytą teisinį reglamentavimą, teismų praktiką, pareiškėjos prašymas teismo iniciatyva išspręsti klausimus dėl bankrutavusios D. D. IĮ administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų sąmatos parvirtinimo, nustatant, kad administratoriaus atlyginimui visam bankroto procedūros laikotarpiui, t.y. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, skiriama 3000,00 Eur plius PVM suma ir, kad administravimo išlaidoms visam bankroto procedūros laikotarpiui, t.y. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, skiriama 4000,00 Eur plius PVM suma (į šią sumą įskaičiuojant ir 2015-01-20 teismo nutartimi patvirtintą 1350,00 Eur sumą), atmestinas kaip nepagrįstas. Išaiškintina, kad kreditorių susirinkimui svarstant klausimą iš naujo, administratoriui tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą bei, kad prašomas patvirtinti administratoriaus atlyginimo dydis atitinka LR ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tokia pati pareiga tenka ir kreditoriui, kuris teikia alternatyvų siūlymą dėl administravimo išlaidų sąmatos bei atlyginimo dydžio patvirtinimo.

15Teismas atkreipia tiek kreditorių, tiek bankroto administratoriaus dėmesį į tai, kad bankroto procese įmonės kreditoriai turi teisę keisti patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, todėl kreditorių susirinkimui patvirtinus administravimo išlaidų sąmatą, administratoriui neužkertama galimybė bet kurio bankroto proceso metu pateikus motyvuotą prašymą kreiptis į kreditorius dėl papildomos sumos skyrimo. Taip pat teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į bylos medžiagą, į tai, kad nei pareiškėja, nei kiti susiinteresuoti asmenys neginčija, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai priimti laikantis LR ĮBĮ 24 straipsnyje reglamentuotos kreditorių susirinkimų nutarimų priėmimo tvarkos, yra pagrindo vertinti, kad kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditoriaus dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos buvo laikomasi. Įvertinęs bylos duomenis teismas nenustatė esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėto nutarimo priėmimą.

16Atsižvelgiant į tai, kad iš dalies tenkinus pareiškėjos skundą iš esmės ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai panaikintini ir klausimai perduotini svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo, bankroto administratoriaus prašymas priteisti 200,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (37-38 b.l.), patirtų už atsiliepimo į skundą parengimą, netenkintinas ir atmestinas kaip nepagrįstas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, teismas

Nutarė

18Skundą tenkinti iš dalies.

19Panaikinti 2015 m. kovo 12 d. bankrutavusios D. D. individualios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimą 7 darbotvarkės klausimu „Dėl administratoriaus atlyginimo nustatymo“ ir nutarimą 10.1 darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ ir perduoti kreditorių susirinkimui šiuos klausimus svarstyti iš naujo.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

21Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Pareiškėja bankrutavusi akcinė bendrovė ( toliau BAB ) bankas SNORAS... 3. Suinteresuotas asmuo bankrutavusios D. D. IĮ bankroto administratorius... 4. Teismui pateiktame atsiliepime į bankroto administratoriaus nurodytas... 5. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareikštą skundą nepateikė.... 6. Skundas tenkintinas iš dalies.... 7. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - LR CPK) 1 straipsnio1... 8. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos... 9. Vertinant pareiškėjos skundo argumentų pagrįstumą, teismas pažymi, kad LR... 10. Iš prie nagrinėjamos bylos prijungtoje bankroto byloje Nr. B2-501-440/2015... 11. Iš prie bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos pridedamų dokumentų... 12. Atkreiptinas dėmesys, kad kasacinio teismo išaiškinta, kad administratoriui,... 13. Nagrinėjamu atveju teismas įvertinęs išdėstytus argumentus, byloje... 14. Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, jog byloje pateiktų įrodymų... 15. Teismas atkreipia tiek kreditorių, tiek bankroto administratoriaus dėmesį į... 16. Atsižvelgiant į tai, kad iš dalies tenkinus pareiškėjos skundą iš esmės... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291... 18. Skundą tenkinti iš dalies.... 19. Panaikinti 2015 m. kovo 12 d. bankrutavusios D. D. individualios įmonės... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju... 21. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims....