Byla e2-11416-545/2016
Dėl solidariai 5092,05 Eur skolos, 192,57 Eur delspinigių, 7,873 procentų metinių palūkanų, 119 Eur žyminio mokesčio, 2033,40 Eur advokato išlaidų priteisimo,-

12016 m. 06 mėn. 21 d.

2Civilinė byla Nr. 2-11416-545/2016

3Teisminio proceso Nr. 2-68-3-05171-2016-2

4Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.2.2.3.2.1; 2.2.2.7.; 2.5.1.4; 2.5.1.5; 2.5.8.8.; 2.5.8.9.; 2.5.8.10.; 2.5.10.5.1.; 2.5.18.3.; 3.1.7.5.; 3.1.7.7.; 3.1.7.9.; 3.1.18.4.

5Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė

6sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui

7dalyvaujant ieškovo UAB „Šiltas stogas“ atstovui vadovui T. K., advokatui P. K.

8atsakovo UAB „Vakonda group“ atstovei advokato padėjėjai A. B.-Ruzgei

9teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Šiltas stogas“ ieškinį atsakovams UAB „Vakonda group“, UASB „Vilkonda group“ dėl solidariai 5092,05 Eur skolos, 192,57 Eur delspinigių, 7,873 procentų metinių palūkanų, 119 Eur žyminio mokesčio, 2033,40 Eur advokato išlaidų priteisimo,-

Nustatė

10ieškovas UAB „Šiltas stogas“ į.k. 303409076 kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu, prašant priteisti iš atsakovų UAB „Vakonda group“ į.k. 300605002, UAB „Vilkonda group“ į.k. 303459360, solidariai 5092,05 Eur skolos, 192,57 Eur delspinigių, 7,873 procentų metinių palūkanų, 119 Eur žyminio mokesčio, 1960,80 Eur (1380 Eur +580,80 Eur (480 Eurx 21 proc.)) advokato išlaidų ( b.l. 1-6, 78-84).

11Ieškinyje (b.l. 1-6) bei ieškovo atstovai teisminio nagrinėjimo metu ieškinio reikalavimus grindė šiomis aplinkybėmis: 2015 m. pradžioje UAB „Šiltas stogas“ pradėjo derybas su atsakovu UAB „Vakonda group“ (toliau - atsakovas I) dėl daugiabučio namo, esančio Technikos g. 5, Kupiškyje, renovacijos darbų atlikimo. Ieškovo direktoriui T. K. 2015-02-05 d. atvykus į atsakovo I buveinę pasirašyti rangos sutarties, jį pasitiko atsakovo I vienintelis akcininkas L. B. ir ieškovo vadovui buvo pateiktas iš užsakovo pusės nepasirašytos rangos darbų sutarties projektas. Ieškovas, kaip ir vykusių derybų metu, turėjo visišką įsitikinimą, jog rangos sutartį sudaro su UAB „Vakonda group“, todėl perskaitęs esmines sutarties sąlygas, rangos sutartį pasirašė. Rangos sutartimi buvo susitarta atlikti daugiabučio namo, esančio Technikos g. 5, Kupiškis, renovacijos (modernizacijos) stogo, cokolio bei fasado rangos darbus, kurių apimtis turėjo būti nurodyta rangos sutarties priede „Techninis darbo projektas“, parengtame UAB „Vakonda group“, t.y. atsakovo I. 2015-02-12 d., ieškovui gavus skenuotą rangos sutartį, ieškovo atstovas pastebėjo, kad rangos sutartyje vietoje UAB „Vakonda group“ kaip užsakovas buvo nurodyta UAB „Vilkonda group“ (toliau – atsakovas II), t.y. ne tas juridinis asmuo, su kuriuo ieškovas derėjosi dėl rangos sutarties pasirašymo. Ieškovas nei iki rangos sutarties pasirašymo, nei rangos sutarties pasirašymo atsakovo I buveinėje metu nebuvo informuotas, kad formaliai rangos sutarties šalimi bus ne atsakovas I, bet atsakovas II.

122015-02-13 d. ieškovo vadovui dar kartą nuvykus pas atsakovą I ir paprašius perrašyti rangos sutartį taip, kad vietoje atsakovo II kaip užsakovas būtų nurodytas atsakovas I, t.y. tas asmuo, su kuriuo ieškovas derėjosi dėl rangos sutarties sudarymo, ieškovo vadovui buvo nurodyta, kad už sudarytos rangos sutarties nesilaikymą (nutraukimą) jam būtų skaičiuojami delspinigiai netesybų forma, kurie sudarytų 2 400 EUR. Iki rangos sutarties pasirašymo, ieškovas visiškai neturėjo jokių teisinių ryšių (santykių) su atsakovu II, apie šį juridinį asmenį neturėjo jokios informacijos, net nenumanė apie jo egzistavimą. Susirašinėjimas elektroniniais laiškais iš užsakovo I pusės buvo vykdomas iš „vakonda“ elektroninių laiškų serverio; antra, atsakovų oficialieji pavadinimai yra beveik identiški, nes skiriasi tik kelios jų oficialiųjų pavadinimų raidės. Ši aplinkybė, be jokios abejonės, turėjo didelę įtaką tam, kad ieškovo vadovas, pasirašydamas rangos sutartį, suklydo dėl rangos sutarties kontrahento tapatybės. Trečia, pažymėtina, kad atsakovas II buvo įsteigtas tik 2014-11-14 d., t.y. tik prieš daugiau nei mėnesį iki derybų tarp ieškovo ir atsakovo I dėl rangos sutarties pasirašymo pradžios. Ketvirta, nuo įsisteigimo momento iki šio ieškinio pateikimo teismui dienos, atsakovas II neturėjo ir neturi jokio nekilnojamojo turto. Labai tikėtina, kad nekilnojamojo turto atsakovas II neturi dėl tos priežasties, kad kreditoriai (tame tarpe ir ieškovas) negalėtų nukreipti į jį išieškojimo. Taigi atsakovas II buvo atsakovo I specialiai įsteigtas tam, kad be jokios verslo rizikos prisiimtų generalinio rangovo įsipareigojimus (tame tarpe ir pareigą atsiskaityti už atliktus darbus su subrangovais), visą iš sutarčių kylančią naują prisiimant atsakovui I. Atsižvelgiant į tai, nepaisant to, jog rangos sutarties šalimi užsakovo pusėje nurodytas atsakovas II, šis subjektas yra rangos sutarties šalimi tik formaliai, t.y. atsakovas II yra tik atsakovo I statytinis, kurio pagalba atsakovas I siekė išvengti prievolės atsiskaityti už atliktus darbus. Materialiąja (tikrąja) rangos sutarties šalimi, be jokios abejonės, yra atsakovas I, kuris kartu su atsakovu II solidariai privalo atsiskaityti su ieškovu už šio pagal rangos sutartį atliktus darbus.

13Atsakovas UAB „Vakonda group“ į.k. 300605002, atsiliepime į ieškinį (b.l. 21-24) bei atsakovo atstovė teisminio nagrinėjimo metu su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, priteisti 225 Eur advokato padėjėjjos atstovavimo išlaidų (b.l. 97-101, 214-125).

14Nesutikimą su ieškiniu atsakovas UAB „Vakonda group“ procesiniame dokumente - atsiliepime į ieškinį grindė tuo, kad atsakovas UAB „Vakonda group" 2014-12-03 su UAB „Vilkonda group" sudarė statybos rangos sutartį dėl statybos rangos darbų vykdymo. Atsakovas UAB „Vakonda group" parengė darbų techninį ir darbo projektą, kuris buvo patvirtintas, atliko projekto autorinę priežiūrą, o statybos rangos darbų vykdymui sudarė sutartį su atsakovu II. Tokiu būdu, tarp atsakovo UAB „Vakonda group" ir UAB „Vilkonda group“ susiklostė generalinio rangovo ir rangovo tarpusavio santykiai. Atsakovo UAB „Vakonda group" atstovai atsakovo II derybose su ieškovu dalyvavo generalinio rangovo teisėmis. Gavęs atsakovo UAB „Vakonda group" pritarimą dėl pasirinkto subrangovo kandidatūros, 2015-02-05 atsakovas II su ieškovu sudarė rangos darbų sutartį dėl stogo, cokolio bei fasado rangos darbų atlikimo. Sutartis tarp ieškovo ir atsakovo II buvo vykdoma, ieškovas atliktų darbų aktus teikdavo atsakovui II, PVM sąskaitas-faktūras išrašinėjo taip pat atsakovui II, už statybines medžiagas PVM sąskaitas-faktūras ieškovui išrašydavo tik atsakovas II. Atsakovas UAB „Vakonda group" su ieškovu nesudarė jokių tarpusavio susitarimų, jų nesiejo jokie sutartiniai teisiniai santykiai, atsakovas UAB „Vakonda group" taip pat niekada neprisiėmė jokių įsipareigojimų ieškovui už atsakovą II. Atsakovas UAB „Vakonda group" neneigia dalyvavimo susitikimuose su ieškovu aplinkybės, tačiau pabrėžia, kad derybas su ieškovu dėl Sutarties sudarymo visuomet vedė atsakovo II atstovas, o atsakovas UAB „Vakonda group" šiuose susitikimuose dalyvavo generalinio rangovo teisėmis, vykdant atsakovo II veiksmų priežiūrą. Atsakovas UAB „Vakonda group" niekada nedarė poveikio ieškovui ir atsakovui II dėl Sutarties sudarymo ir netikino ieškovo, kad Sutartis bus sudaryta su atsakovu UAB „Vakonda group". Ieškovas Sutartį pasirašė kiekviename puslapyje. Kiekvieno Sutarties puslapio apačioje patalpintas tekstas: puslapio numeris ir užrašas „Rangos darbų sutarties Nr. VHG2015-02-05B, tarp UAB Vilkonda group" ir UAB „Šiltas stogas“, todėl vidutiniškai apdairus ir dėmesingas asmuo neturėjo ir negalėjo suklysti. Be to, Sutartyje taip pat nurodyti atsakovo II juridinio asmens kodas, adresas, atstovo duomenys, kurie taip pat nesutampa su atsakovo UAB „Vakonda group" duomenimis ir nėra panašūs. Todėl ieškovo argumentai apie tai, kad jis buvo įsitikinęs, jog Sutartį sudaro su atsakovu UAB „Vakonda group", o ne su atsakovu II, atmestini kaip nepagrįsti. Ieškovas nepagrįstai reiškia iš Sutarties kylantį reikalavimą atsakovui UAB „Vakonda group“, nesančiam Sutarties šalimi. Ieškovui sudarius Sutartį su atsakovu II, niekada šios Sutarties neginčijus, atlikus statybos rangos darbus pagal Sutartį ir darbų rezultatą perdavus atsakovui II, sąskaitas už atliktus darbus taip pat išrašius atsakovui II bei priėmus iš atsakovo II apmokėjimą už atliktus darbus, ieškovas neturi teisės reikalauti priteisti atsakovo II sutartinės turtinės prievolės iš atsakovo UAB „Vakonda group".

15Atsakovui UAB „Vilkonda group“ į.k. 303459360, siųsti procesiniai dokumentai grįžo neįteikti, per nustatytą 14 dienų terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, jo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Laikytina, kad procesiniai dokumentai atsakovui įteikti, jis apie posėdį informuotas, nes teismas siuntė du kartus procesinius dokumentus į atsakovo buveinę (b.l. 12, 51, 67-68, 110-111).

16 Ieškinys tenkintinas visiškai.

17Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2014 metais UAB „Kupiškio komunalininkas“ vykdė viešojo pirkimo procedūras renovuojant (modernizuojant) gyvenamąjį namą, esantį Technikos g. 5, Kupiškyje, finansuojant projektą iš Europos sąjungos lėšų, ką patvirtina Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita. Ataskaitoje nurodyti du dalyviai (kandidatai) UAB „Šiaurės statyba“ bei UAB „Vakonda group“, kuri pasiūlė 759052 Lt sumą.

182014-06-04 UAB „Kupiškio komunalininkas“ akcepto raštu priėmė UAB „Vakonda group“ pasiūlymą įvykdyti darbus pagal pagrindinę sutartį už 759052 Lt kainą (b.l. 39), todėl 2014-06-09 d. UAB „Vakonda group“ ir UAB „Kupiškio komunalininkas“ sudarė rangos darbų sutartį Nr. R21-2014, pagal kurią tiekėjas (UAB „Vakonda“ group“) įsipareigojo parengti techninėje specifikacijoje nurodytų Darbų techninį ir darbo projektus, vykdyti autorinę priežiūrą ir savo jėgomis, medžiagomis ir rizika bei atsakomybe pagal užsakymo metu užsakovo (UAB „Kupiškio komunalininkas“) pateiktą techninę specifikaciją ir suderintą techninį projektą, atlikti rangos darbus (renovacijos, modernizacijos), esančius objekte adresu Technikos g. 5, Kupiškis, o užsakovas įsipareigojo sumokėti už juos 759052 Lt su PVM kainą (714052,10 Lt statybos rangos darbų kaina ir 44999,90 Lt projektavimo darbų kaina) (Sutarties 2.1., 2.3., 3.1. p.p.) (b.l. 25-38). Sutarties šalys susitarė, kad darbai pagal pagrindinę sutartį perduodami ir priimami pagal atliktų darbų aktą (-us-), o visi darbai pagal darbų perdavimo-priėmimo aktą, tiekėjui pateikiant užsakovui ataskaitą, sąskaitą-faktūrą ar PVM sąskaitą-faktūrą, užsakovui apmokant už statybos rangos darbus po atitinkamo perdavimo priėmimo akto pasirašymo (Sutarties 4.1. - 4.5 p.p) , tiekėjui sutartus darbus atliekant per 10 mėnesių nuo Statybvietės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos (Sutarties 5.1. p.). Statybos rangos darbų pabaiga pagal pagrindinę sutartį buvo laikomas momentas, kai bus užbaigti visi pagrindinėje sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti darbų priėmimo bei perdavimo aktai, statinis pripažintas tinkamas naudoti ir užsakovui perduoti visi stainio pripažinimo tinkamu naudoti ir su juo susiję dokumentai (Sutarties 5.5. p.).

192014-12-03 d. UAB „Vakonda group“ (užsakovas) ir UAB „Vilkonda group“ (rangovas) sudarė statybos rangos sutartį Nr. VG2014/12/03a, pagal kurią rangovas, sutartyje numatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais, naudodamas savo turimas profesines žinias ir patirtį, įsipareigojo savo rizika, priemonėmis ir iš savo medžiagų atlikti renovacijos (modernizacijos) Darbus objekte, esančiame Mažylio g. 24, Purėno g. 8, Vytauto g. 54A, Technikos g. 5, Technikos g. 9A Kupiškis, nurodytus priede Nr. 1 prie sutarties, ir perduoti darbų rezultatą užsakovui sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka iki 2015-05-29 d., o užsakovas atsiskaityti per 180 d. nuo atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, rangovo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos, tik esant Sutarties 7.2 p. nustatyta sąlygai (Sutarties 2.1., 3.1., 7.1. p.). Sutarties 7.2. p. šalys sulygo, kad užsakovas atsiskaitys su rangovu tik kai pilnai atsiskaitys Objekto užsakovas (UAB „Kupiškio komunalininkas“) ar kitas asmuo, kuris pas užsakovą užsakė darbus. Kol užsakovas negauna apmokėjimo iš objekto užsakovo ar kito asmens, kuris pas užsakovą užsakė darbus, tol atidėdamas atsiskaitymo su rangovu terminas. Šalių susitarimu, užsakovas gali perleisti reikalavimo teisę į objekto užsakovą ar kitą asmenį, kuris pas užsakovą užsakė darbus. Be to, rangovas UAB „Vilkonda group“ Sutarties 4.17 p. įsipareigojo iki darbų pradžios paskirti atestuotą aukštos kvalifikacijos statybos darbų vadovą, kuris privalo darbo metu nuolat būti objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti rangovui santykiuose su užsakovu ir kitais rangovais. Dėl pateisinamų priežasčių statybos darbų vadovui nesant objekte, jis turi būti pasiekiamas sutartyje nurodytu mobiliuoju telefonu. Be to, UAB „Vilkonda group“ įsipareigojo vykdyti užsakovo paskirto techninio prižiūrėtojo, jei toks paskirtas, rašytinius ir žodinius nurodymus (Sutarties 4.16 p.) (b.l. 40-44, 112-115).

202015-02-05 d. UAB „Vilkonda group“ (užsakovas) ir UAB „Šiltas stogas“ (rangovas) sudarė rangos darbų sutartį Nr. VILG2015-02-05B, pagal kurią rangovas (ieškovas) įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti daugiabučio namo, esančio Technikos g. 5, Kupiškis, renovacijos (modernizacijos) stogo, cokolio bei fasado rangos darbus, kurių apimtis nurodyta priede Nr. 1 prie sutarties „Techninis darbo projektas“, parengto UAB „Vakonda group“ ir pateikti juos statybos objekto pripažinimo tinkamo naudoti komisijai, perduoti darbų rezultatą užsakovui (atsakovui) sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka už 24002,61 Eur (Sutarties 2.1., 2.3., 3.1. p.). Sutarties šalys susitarė, kad darbų pradžia yra 2015-03-02 d., o pabaiga-2015-04-02 d. (Sutarties 4.2. p.). Rangovas įsipareigojo kas mėnesį surašyti atliktų darbų aktą, jį pateikti su visa išpildoma dokumentacija užsakovui, o užsakovas gavęs šiuos dokumentus, per 5 kalendorines dienas turėjo patikrinti atliktų darbų kokybę, apimtį, kiekius ir kitokį atitikimą sutarties dokumentų reikalavimams. Jei darbų trųklumų nera, užsakovas per šį laikotarpį (5 k.d.) įsipareigojo pasirašyti atliktų darbų aktą ir vieną egzempliorių grąžinti rangovui. Rangovas įsipareigojo pateikti užsakovui atliktų darbų aktą atitinkančią PVM sąskaitą-faktūrą apmokėjimui (Sutarties 5.1.-5.6. p.). Rangovui užbaigus visus darbus pagal sutartį, šalys pasirašo galutinį atliktų darbų aktą (Sutarties 5.9. p.), kuriame fiksuojama galutinė sutarties kaina, sudėjus visas šalių pasirašytų atliktų darbų aktų sumas (Sutarties 5.11 p.). Užsakovo atsiskaitymo terminas buvo nurodytas 30 d. (Sutarties 8.1 p.), o uždelsus moka 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku apmokėtos sumos (Sutarties 10.1. p.).

21Kaip nustatyta pateiktais į bylą įrodymais, UAB „Šiltas stogas“ atliko sutartus darbus, 2015-07-27 su UAB „Vilkonda group“ buvo pasirašytas baigiamasis atliktų darbų aktas daugiabučio namo stogo renovacijos darbai pagal subrangos sutartį Nr. VILG2015-02-05B. 2015-08-03 tarp tų pačių sutarties šalių buvo pasirašytas papildomas susitarimas dėl papildomų darbų-ventiliacijos šachtų stogelių skardinimas 16 vnt. tame pačiame objekte (Technikos g. 5 Kupiškis) , darbų ir medžiagų kaina 650 Eur. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų atliktų darbų aktų bei PVM sąskaitų-faktūrų, pridėtų prie ieškinio, ieškovas atliko darbų už 24743,22 Eur (11948,59 Eur + 3285,92 Eur +6536,11 Eur+2186,96 Eur+135,62 Eur+650,02 Eur), o atsakovas UAB „Vilkonda group“ jam sumokėjo 10295,19 Eur (647,59 Eur+8932,64 Eur+449,39 Eur+265,57 Eur), iš šios sumos atimant 294,47 Eur pagal 2015-03-31 d. kreditinę PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0000023, sumokėta suma sudaro 10000,72 Eur (10295,19 Eur-294,47 Eur). Be to, po to atsakovas sumokėjo papildomai 9650,45 Eur (2850,45 Eur+1800 Eur+3000 Eur+2000 Eur), todėl atsakovo UAB „Vilkonda group“ skola ieškovui sudaro 5092,05 Eur ( 24743,22 Eur -10000,72 Eur-9650,45 Eur). Kadangi UAB „Vilkonda group“ tik dalinai atsiskaitė su ieškovu, likdama skolinga 5092,05 Eur skolos už atliktus darbus pagal 2015-02-05 d. rangos darbų sutartį Nr. VILG2015-02-05B, ieškovas vadovaujantis šios Sutarties 10.1. p. (0,02 proc. delspinigių dydis) paskaičiavo už 168 uždelstų sumokėti dienų pagal delspinigių skaičiavimo lentelę 192,57 Eur delspinigių iki 2016-02-10 d., atsižvelgiant į Sutarties 8.2. p. reikalavimus sulaikyti 5 procentus mokėjimo sumos ir sumokėti per 30 k. d. nuo po galutinio atliktų darbų akto užsakovui pateikimo. Tokiu būdu, ieškinio objektas yra 5092,05 Eur skolos bei 192,57 Eur delspinigių priteisimas, ieškinio suma pagrįsta atliktų darbų aktais bei PVM sąskaitomis –faktūromis, ieškinyje bei teismo spendime nurodytomis sumomis.

22Pagal 2015-02-05 d. rangos darbų sutarties Nr. VILG2015-02-05B 2.2., 8.1. p., 9.2.3. p. užsakovas UAB „Vilkonda group“ įsipareigojo rangovui UAB „Šiltas stogas“ sumokėti už tinkamai atliktus ir priimtus darbus.

23LR CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. LR CK 1.5 str. 1 d. įtvirtina civilinių teisinių santykių subjektų pareigą elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai, taigi, ir juridinio asmens dalyviai privalo elgtis laikydamiesi nurodytų principų.

24Taip pat, pagal CK 6.59 str. yra draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Be to, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.). Pagal CK 6.200 str. 1 d. šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Tokiu būdu, iš atsakovo UAB „Vilkonda group“ priteistina 5092,05 Eur skolos bei 192,57 Eur delspinigių UAB „Šiltas stogas“ naudai LR CK 6.681 str. 1 d., 6.687 str. 1 d., Sutarties 2.2., 8.1. p., 9.2.3. p. bei LR CK 6.245 str. 1 d., 6.256 str. 3 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., Sutarties 8.2. p., 10.1.p., CK 1.138 str. 4 p. pagrindu.

25Atsakovas UAB „Vilkonda group“ yra juridinis asmuo, ir jo prievolė apmokėti už atliktus darbus atsirado iš komercinės veiklos, todėl palūkanos skaičiuojamos pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos 2003-12-09 d. įstatymą Nr. IX-1873.

26Pagal CK 6.37 str. 2 d. bei Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos 2003 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. IX-1873 2 str. 3 d., 3 str. 4 d. nuo bylos iškėlimo teisme dienos-2016-02-17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš atsakovo taip pat priteistinas 7,873 proc.metinės palūkanos, t.y. 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu (8 proc. - 0,127 proc.), skaičiuojant nuo priteistos 5284,62 Eur (5092,05 Eur+192,57 Eur) sumos.

27Ginčo dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo UAB „Vilkonda group“ pagal 2015-02-05 d. rangos darbų sutartį Nr. VILG2015-02-05B ieškovo UAB „Šiltas stogas“ naudai nekyla.

28Ieškovas UAB „Šiltas stogas“ prašo nurodytas skolos bei delspinigių sumas priteisti solidariai iš abiejų atsakovų UAB „Vakonda group“ bei UAB „Vilkonda group“, laikydamas atsakovą UAB „Vilkonda group“ kito atsakovo -UAB „Vikonda group“ statytiniu. Atsakovas UAB „Vikonda group“ procesiniame dokumente-atsiliepime į ieškinį bei jo atstovė teisminio nagrinėjimo metu su šiuo ieškovo reikalavimu nesutiko.

29Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (LR CPK 178 str.).

30Teismas pažymi, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Sutarties aiškinimo tikslas yra nustatyti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir tikslus. Aiškinant sutartį būtina vadovautis ne tik CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, bet ir CK 1.5 straipsnyje nurodytais bendraisiais teisės principais. Aiškinant sutartį, jos šalių tikruosius ketinimus tam tikrais atvejais gali atskleisti ir šalių derybos dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių pradžia, šalių elgesys po sutarties sudarymo.

31Kaip nustatyta byloje, ieškovo UAB „Šiltas stogas“ atstovo T. K. teiginys, kad jis dėl 2015-02-05 d. rangos darbų sutarties Nr. VILG2015-02-05B sudarymo derėjosi tik su UAB „Vikonda group“ atstovais pastarosios buveinėje, pasirašė šią sutartį, patikrinęs jam prieinamomis priemonėmis šios bendrovės finansinę padėtį bei patirtį rinkoje, nepaneigtas. Taip pat, UAB „Šiltas stogas“ vadovas nurodė, kad kitos bendrovės - UAB „Vilkonda group“ vadovo K. A. iki sutarties pasirašymo nepažinojo ir nematė, apie šios bendrovės egzistavimą nežinojo. 2015-02-05 d. būtent UAB „Vikonda group“ atstovai jam pateikė paminėtos rangos sutarties du egzempliorius, kuriuos jis ir pasirašė, manydamas, kad sutartį sudaro su UAB „Vikonda group“, tačiau kitos sutarties šalies vadovas jam dalyvaujant šios sutarties nepasirašė, nes UAB „Vikonda group“ darbuotojų teigimu, buvo išvykęs. Tuomet 2015-02-12 d. UAB „Šiltas stogas“ vadovas pasirašytą skenuotą 2015-02-05 d. rangos darbų sutartį Nr. VILG2015-02-05B gavo elektroniniu paštu ir pastebėjo, kad ginčo sutartį pasirašė ne su UAB „Vikonda group“, o su kita bendrove panašiu pavadinimu UAB „Vilkonda group“ ir suprato, kad buvo apgautas.

32Teismų praktikoje išaiškinta, kad apgaulė-tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių, kuris gali reikštis aktyviais veiksmais, taip pat svarbių sandorio aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti sandorį. Apgaule galima pripažinti tik tokius tyčinius veiksmus, kurie turi lemiamos įtakos šalies valiai susiformuoti (LAT 2008-03-26 nutartis civ.byloje 3K-3-189/2008). Nagrinėjant civilines bylas, susijusias su sandorių, sudarytų apgaulės įtakoje, pripažinimu negaliojančiais, turi būti remiamasi sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, siekiant prioritetiškai ginti apgautosios, o ne nesąžiningos šalies, panaudojusios apgaulę, interesus. Būtina analizuoti apgautosios sandorio šalies valios formavimosi procesą, jos tikruosius ketinimus, aiškintis, ar ji suvokė tikrąją sandorio, atskirų jo sąlygų esmę, ar ji sprendimą dėl sandorio sudarymo ar atskirų jo sąlygų priėmė savarankiškai, ar veikiama kitų, pašalinių veiksnių (LAT 2002-01-21 nutartis civ.byloje 3K-3-353/2002).

33Byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius nesąžiningus veiksmus (tyčia pranešė tikrovės neatitinkančias žinias arba nutylėjo svarbias aplinkybes dėl esminių sudaromo sandorio elementų, siekdamas suklaidinti ieškovą), dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kokį jis iš tikrųjų siekė sudaryti, taip pat turi būti tiriamas bei vertinamas ir ieškovo elgesys tiek prieš sandorio sudarymą, tiek ir sudarant sandorį bei po sandorio sudarymo. Sprendžiant dėl apgaulės konstatavimo, abiejų šalių veiksmai turi būti vertinami vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais (LAT 2008-12-22 nutartis civ.byloje 3K-3-609/2008, LAT 2013-09-16 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-429/2013,LAT 2014-03-07 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-72/2014).

34Teismas svarstydamas ieškovo argumentus dėl abiejų atsakovų solidariosios atsakomybės, sąsajos bei apgaulės atsižvelgia į tai, kad Valstybės įmonės „Registrų centras“ gyventojų registro duomenimis, UAB „Vilkonda group“ vadovas K. A. mirė 2016-01-02 (b.l. 45), o UAB „Vakonda group“ vadovu/direktoriumi yra A. B., akcininku jo sūnus L. B. (b.l. 46-49). UAB „Vilkonda group“ įregistruota juridinių asmenų registre tik 2014-11-14 d., veiklos tikslai ir rūsys- 70.22- konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla. Steigiant šį bendrovę buvo pasinaudota UAB „AM LAW“ teikiamomis juridinių asmenų steigimo paslaugomis, o šios bendrovės vadovė A. M. nuo 201411-14 iki 2014-11-20 d. buvo įregistruota juridinių asmenų registre kaip UAB „“Vilkonda group“ vadovė. UAB „Vilkonda group“ neturi jokio nekilnojamojo turto. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis UAB „Vilkonda group“ nebuvo darbuotojų, išskyrus direktoriaus K. A., kaip jau minėta 2016-01-02 d. mirusio.

35Iš UAB „Vilkonda group“ sąskaitos, esančios „Swedbank“, AB, laikortarpiu nuo 2015-02-05 iki 2016-02-09 matyti, kad bendrovė pajamas gaudavo tik iš UAB „Vikonda group“ ir yra pastarosios išlaikoma (b.l. 85-90), nei vienas darbuotojas neturi statybos veiklai reikalingo kvalifikacijos atestato, pradedant nuo 2012 metų (b.l. 95-96).

36Be to, visi elektroniniai laiškai iš UAB „Vilkonda group“ buvo siunčiami iš UAB „Vikonda group“ elektroninio pašto serverio, o vadovo K. A. elektroninis paštas buvo klaidas@vakonda.lt ir registruotas UAB „Vakonda group“ serveryje (b.l. 118-121).

37LR CK 6.193 str. 4 d. numato, kad kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai (LAT 2015-04-02 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-151-421/2015). Kaip nustatyta byloje, 2015-02-05 d. rangos darbų sutarties Nr. VILG2015-02-05B projektą pasiūlė UAB „Vikonda group“, todėl šios sutarties sąlygos aiškinamos jos nenaudai.

38Be to, įstatymo nustatyta, kad jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui pridengti, taikomos sandoriui, kurį šalys iš tikrųjų turėjo galvoje, taikytinos taisyklės (CK 1.87 str. 1 d.). Taigi apsimestinis sandoris turi būti vertinamas pagal tikrąją, o ne pagal išoriškai išreikštą (sutartyje lingvistiškai pateiktą) jį sudariusių asmenų valią. Sandoris, sudarytas ne su tikrąja sandorio šalimi, bet su jos statytiniu, yra apsimestinis, todėl teisės ir pareigos pagal tokį sandorį atsiranda tikrajai šaliai (LAT 2006-12-11 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-653/2006). Įrodinėjant sudaryto sandorio apsimestinumą reikia įrodyti, kad šalys iš tikrųjų siekė kito nei ginčijamame sandoryje nurodyto tikslo.

39Sandorio ydingumui dėl jo sudarymo su netikrąja šalimi konstatuoti būtina nustatyti, kad tikroji, o ne apsimestinė šalis (statytinis) ne tik rūpinosi sutarties sudarymu, derėjosi dėl jos sąlygų, atsiskaitė su pardavėju, bet ir tai, kad atsiskaityta buvo tikrajai šaliai priklausančiomis lėšomis, kad po sandorio sudarymo tikroji šalis įgijo ir vykdė pirkėjo teises ir pareigas pagal ginčijamą sandorį (sutarties objektą priėmė, jį valdė, juo naudojosi). (LAT 2009-06-15 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-228/2009, 2012-12-06 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-558/2012).

40Byloje nustatytos aplinkybės parodo, kad UAB „Šiltas stogas“ vadovas buvo apgautas, t.y. pasirašė ginčo statybos rangos sutartį su kitu juridiniu asmeniu panašiu pavadinimu, netikra šalimi UAB „Vilkonda group“, o ketino pasirašyti su UAB „Vikonda group“, kurią pažinojo rinkoje ir jam prieinamomis priemonėmis tikrino finansinę būklę bei patirtį. Sutiktina su ieškovo argumentais, jog būtent UAB „Vakonda group“, o ne UAB „Vilkonda group“ laimėjo UAB „Kupiškio komunalininkas“ skelbiamą viešąjį konkursą dėl gyvenamojo namo, esančio Technikos g. 5, Kupiškis, renovacijos (modernizavimo). UAB „Vakonda group“ ir UAB „Kupiškio komunalininkas“ rangos darbų 2014-06-09 d. sutarties Nr. R21-2014 9.3.2. p. leido pasitelkti subrangovų pagalba tik pakeičiant pagrindinę sutartį ir gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, ko nagrinėjamoje byloje nebuvo padaryta. Tai suponuoja teismo išvadą, jog atsakovas UAB „Vakonda group“ neturėjo teisės pasitelkti UAB „Vilkonda group“ pagalba darbų atlikimui, o turėjo pats vykdyti statybos rangos darbus. Nustatytos byloje faktinės aplinkybės bei UAB „Šiltas stogas“ atstovo paaiškinimai taip pat įrodo, kad derėjosi su UAB „Šiltas stogas“ dėl statybos rangos darbų būtent UAB „Vakonda group“ atstovas L. B., o ieškovo atstovui pastebėjus klaidą, UAB „Vakonda group“ įspėjo ieškovą dėl 2400 Eur (10 proc.) baudos taikymo nutraukius sutartį be pagrindo (Sutarties 12.4 p.) bei garantavo, jos apmokėjimas pagal rangos sutartį bus tinkamas. Finansavimas buvo vykdomas iš UAB „Vakonda group“ sąskaitos, UAB „Vilkonda group“ buvo įsteigta tik 2014-11-14, bendrovėje dirbo tik vienas asmuo direktorius K. A., kuris pagal 2014-12-03 d. sudarytą UAB „Vakonda group“ ir UAB „Vilkonda group“ statybos rangos sutarties Nr. VG2014/12/03a 4.17 p. nebuvo atestuotas aukštos kvalifikacijos statybos darbų vadovas, privalantis darbo metu nuolat būti objekte, organizuoti darbus ir visais klausimais atstovauti rangovui santykiuose su užsakovu ir kitais rangovais. Be to, teismas atsižvelgia ir į tai, kad yra daug civ.bylų, kuriose yra panašios aplinkybės (atskirojo skundo medžiagos b.l. 21-23).

41Liudytojas M. Š. (b.l. 135) parodė, kad jis buvo priimtas dirbti į UAB „Vakonda group“ darbų projekto vadovu. Jam dirbant UAB „Vakonda group“ kartu įsikūrė UAB „Vilkonda group“ , kurioje dirbo vienas asmuo direktorius K. A.. UAB „Vilkonda group“ savarankiškai nedirbo, bendrovėje nebuvo atestuotų darbuotojų, K. A. sprendimų nepriimdavo, tik pasirašydavo dokumentus, sutartis, kartas ant tuščių lapų, teikiamos UAB „Vikonda group“ atstovo L. B., UAB „Vakondo group“ direktoriaus A. B. sūnaus. UAB „Vakonda group“ kontroliuodavo visą UAB „Vilkonda group“ veiklą, teikė finansavimą.

42Šių įrodymų visuma teismas daro išvada, kad UAB „Vilkonda group“ buvo kito pagrindinio atsakovo UAB „Vakonda group“ statytinis, todėl ir atsakovui UAB „Vakonda group“ tenka prievolę atsiskaityti su ieškovu UAB „Šiltas stogas“ solidariai.

43CK 6.6 str. 3 d. nustatyta bendroji taisyklė solidariajai skolininkų pareigai preziumuoti – jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą reglamentuojama CK 6.279 str.1 d., kurioje nustatyta, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. Tam, jog būtų galima taikyti šią normą, būtina nustatyti, kad buvo bendri visų atsakovų veiksmai. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bendru žalos padarymu laikomi tokie atvejai, kai žala yra kelių asmenų veiksmų padarinys (LAT 2010-05-03 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-196/2010; 2010-05-07 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-205/2010).

44Žala aiškintina kaip materialaus ar nematerialaus pobūdžio pakenkimas teisės saugomam interesui, o nedaloma žala yra tada, kai negalima išskirti skirtingų interesų pažeidimo arba pažeidus tą patį interesą negalima nustatyti, kuri žalos dalis priskirtina konkrečiam atsakovui ( LAT 2015-07-03 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-429-313/2015)

45Solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės kontekste taikoma tik tuo atveju, jei nėra protingo pagrindo priskirti jos atskiras dalis konkretiems asmenims. Būtent atsakovai turi pareigą įrodyti, jog žala nėra bendra, tačiau nagrinėjamoje byloje to nėra įrodyta (LR CPK 178 str.), todėl ieškinys tenkintinas visiškai.

46Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį sprendimą neturėtų būti suprantamas, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT 2008-03-14 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-252/2010 ir kt).

47Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas patyrė 119 Eur žyminio mokesčio, 1960,80 Eur advokato išlaidų. Ieškinį patenkinus visiškai, šios išlaidos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis (LR CPK 79 str. 80 str. 1 d. 1 p., 93 str., 98 str. 1 d.).

48Sprendžiant ieškovo advokato pagalbai apmokėti išlaidų dydį, teismas atsižvelgia į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (LR CPK 98 str. 2 d.).

49Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintos Lietuvos advokatų Tarybos 2004-03-26 nutarimu bei LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85, numato maksimalaus dydžio darbo užmokestį advokatams, tačiau teismas, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, apimtį, trukmę, į ieškinio sumą bei į tai, kad advokatas dalyvavo trijose posėdžiuose, surašė procesinius dokumentus- ieškinį, atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, teikė įvairaus pobūdžio paaiškinimus bei papildomus įrodymus, pateiktos išlaidos neviršija maksimalaus dydžio išlaidų, laiko, kad patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos visos advokato išlaidos byloje, kurios sudaro 1960,80 Eur (Lietuvos CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str.).

50Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 9,36 Eur ir priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis (po 4,68 Eur iš kiekvieno atsakovo) į valstybės pajamas visiškai patenkinus ieškinį (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

51Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-17 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės pagal ieškovo UAB „Šiltas stogas“ prašymą užtikrinti ieškinį- UAB „Vikonda group“, UAB „Vilkonda group“ turto, piniginių lėšų, turtinių teisių už solidariai 5284,62 Eur paliktinos galioti (b.l. 7-8, 10) (LR CPK 150 str.)

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270 str., teismas, -

Nutarė

53ieškinį patenkinti visiškai.

54Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Vakonda group“ į.k. 300605002, UAB „Vilkonda group“ į.k. 303459360, 5092,05 Eur (penkis tūkstančius devyniasdešimt du Eur 05 ct) skolos, 192,57 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt du Eur 57 ct) delspinigių, 7,873 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-17 d.) nuo priteistos sumos (5284,62 Eur) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o lygiomis dalimis 119 Eur (vieną šimtą devyniolika Eur) žyminio mokesčio, 1960,80 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus šešiasdešimt Eur 80 ct) advokato išlaidų ieškovo UAB „Šiltas stogas“ į.k. 303409076, naudai.

55Palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-17 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones pagal ieškovo UAB „Šiltas stogas“ į.k. 303409076, prašymą užtikrinti ieškinį- UAB „Vakonda group“ į.k. 300605002, UAB „Vilkonda group“ į.k. 303459360, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, piniginių lėšų, turtinių teisių, priklausančių atsakovams, esančius pas atsakovus bei trečiuosius asmenis už solidariai 5284,62 Eur, areštą (turto arešto akto Nr. 2016007380).

56Priteisti iš atsakovų UAB „Vakonda group“ į.k. 300605002, UAB „Vilkonda group“ į.k. 303459360, lygiomis dalimis 9,36 Eur (devynis Eur 36 ct) (t.y. po 4,68 Eur iš kiekvieno) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas. Šios sumos turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbankas“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

57Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. 2016 m. 06 mėn. 21 d.... 2. Civilinė byla Nr. 2-11416-545/2016... 3. Teisminio proceso Nr. 2-68-3-05171-2016-2... 4. Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.2.2.3.2.1; 2.2.2.7.; 2.5.1.4; 2.5.1.5;... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė... 6. sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui... 7. dalyvaujant ieškovo UAB „Šiltas stogas“ atstovui vadovui T. K., advokatui... 8. atsakovo UAB „Vakonda group“ atstovei advokato padėjėjai A. B.-Ruzgei... 9. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Šiltas stogas“... 10. ieškovas UAB „Šiltas stogas“ į.k. 303409076 kreipėsi į Vilniaus miesto... 11. Ieškinyje (b.l. 1-6) bei ieškovo atstovai teisminio nagrinėjimo metu... 12. 2015-02-13 d. ieškovo vadovui dar kartą nuvykus pas atsakovą I ir paprašius... 13. Atsakovas UAB „Vakonda group“ į.k. 300605002, atsiliepime į ieškinį... 14. Nesutikimą su ieškiniu atsakovas UAB „Vakonda group“ procesiniame... 15. Atsakovui UAB „Vilkonda group“ į.k. 303459360, siųsti procesiniai... 16. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 17. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2014 metais UAB „Kupiškio... 18. 2014-06-04 UAB „Kupiškio komunalininkas“ akcepto raštu priėmė UAB... 19. 2014-12-03 d. UAB „Vakonda group“ (užsakovas) ir UAB „Vilkonda group“... 20. 2015-02-05 d. UAB „Vilkonda group“ (užsakovas) ir UAB „Šiltas stogas“... 21. Kaip nustatyta pateiktais į bylą įrodymais, UAB „Šiltas stogas“ atliko... 22. Pagal 2015-02-05 d. rangos darbų sutarties Nr. VILG2015-02-05B 2.2., 8.1. p.,... 23. LR CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 24. Taip pat, pagal CK 6.59 str. yra draudžiama vienašališkai atsisakyti... 25. Atsakovas UAB „Vilkonda group“ yra juridinis asmuo, ir jo prievolė... 26. Pagal CK 6.37 str. 2 d. bei Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius,... 27. Ginčo dėl skolos, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų... 28. Ieškovas UAB „Šiltas stogas“ prašo nurodytas skolos bei delspinigių... 29. Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 30. Teismas pažymi, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Sutarties... 31. Kaip nustatyta byloje, ieškovo UAB „Šiltas stogas“ atstovo T. K.... 32. Teismų praktikoje išaiškinta, kad apgaulė-tai sandorį sudarančio asmens... 33. Byloje turi būti tiriama ir vertinama, ar atsakovas atliko tyčinius... 34. Teismas svarstydamas ieškovo argumentus dėl abiejų atsakovų solidariosios... 35. Iš UAB „Vilkonda group“ sąskaitos, esančios „Swedbank“, AB,... 36. Be to, visi elektroniniai laiškai iš UAB „Vilkonda group“ buvo siunčiami... 37. LR CK 6.193 str. 4 d. numato, kad kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos... 38. Be to, įstatymo nustatyta, kad jeigu sandoris sudarytas kitam sandoriui... 39. Sandorio ydingumui dėl jo sudarymo su netikrąja šalimi konstatuoti būtina... 40. Byloje nustatytos aplinkybės parodo, kad UAB „Šiltas stogas“ vadovas buvo... 41. Liudytojas M. Š. (b.l. 135) parodė, kad jis buvo priimtas dirbti į UAB... 42. Šių įrodymų visuma teismas daro išvada, kad UAB „Vilkonda group“ buvo... 43. CK 6.6 str. 3 d. nustatyta bendroji taisyklė solidariajai skolininkų pareigai... 44. Žala aiškintina kaip materialaus ar nematerialaus pobūdžio pakenkimas... 45. Solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės kontekste taikoma... 46. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį... 47. Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas... 48. Sprendžiant ieškovo advokato pagalbai apmokėti išlaidų dydį, teismas... 49. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar... 50. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 9,36 Eur ir... 51. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-17 nutartimi taikytos laikinosios... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270 str., teismas, -... 53. ieškinį patenkinti visiškai.... 54. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Vakonda group“ į.k. 300605002, UAB... 55. Palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-02-17 nutartimi taikytas... 56. Priteisti iš atsakovų UAB „Vakonda group“ į.k. 300605002, UAB... 57. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...