Byla 2-239-798/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos, buvusios bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorės, uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“ skundą dėl 2018 m. rugsėjo 28 d. bankrutavusios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ pakartotinio kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo, suinteresuotas asmuo (kreditorė) valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Bylos esmė

61.

7Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi atsakovei kooperatinei bendrovei kredito unijai (toliau – ir BKB KU arba kredito unija) „Vilniaus taupomoji kasa“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Verslo konsultantai“ (toliau – ir bankroto administratorė arba administratorė); ši nutartis įsiteisėjo 2014 m. balandžio 7 d. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ atstatydinta iš kredito unijos bankroto administratorės pareigų ir nauja atsakovės administratore paskirta J. K.. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 11 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartį paliko nepakeistą.

82.

92017 m. gruodžio 22 d. BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komitetas, išrinktas 2014 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimo, priėmė nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo patvirtino 2018 m. I ketvirčio kredito unijos administravimo išlaidų sąmata iki 48 620,85 Eur: iki 13 000 Eur (PVM įskaitytas) skirti išorės specialistų paslaugoms; iki 25 120,85 Eur (PVM įskaitytas) skirti unijos veiklos išlaidoms; iki 10 500 Eur atlyginimui administratorei; nustatyta, kad bankroto administratorė be išankstinio kreditorių komiteto pritarimo neturi teisės perskirstyti išlaidų tarp eilučių (tarp išorės specialistų išlaidų ir unijos veiklos išlaidų); tuo atveju, jei patvirtintos 2018 m. I ketv. administravimo išlaidų sąmatos nepakaktų būtinoms ir pagrįstoms unijos administravimo išlaidoms, bankroto administratorė privalo iš anksto kreiptis į kreditorių komitetą su prašymu dėl sąmatos didinimo, pateikdama kreditoriams argumentuotus paaiškinimus ir pagrindimus dėl sąmatos didinimo būtinumo; bankroto administratorė dėl sąmatos didinimo į kreditorių komitetą turi kreiptis tokiais terminais, kad kreditoriai sprendimus galėtų priimti dar nepasibaigus 2018 m. I ketv. Taip pat minėtame kreditorių komiteto posėdyje, devintuoju darbotvarkės klausimu, kreditorių komiteto narių balsų dauguma, buvo patvirtintas unijos darbuotojų pareigybių sąrašas laikotarpiui nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. (2018 m. I ketv.), kurį sudaro teisininkas – 1 etatas, finansų analitikas – 0,25 etato. Bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ pateikė teismui skundą, be kita ko, dėl 2017 m. gruodžio 22 d. kreditorių komiteto patvirtintos 2018 m. I ketv. kredito unijos administravimo išlaidų sąmatos bei prašė patvirtinti didesnę sąmatą (81 603,00 Eur dydžio). Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 27 d. nutartimi atsakovės bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“ skundai dėl BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ 2017 m. rugsėjo 22 d. ir 2017 m. gruodžio 22 d. kreditorių komiteto nutarimų, priimtų atitinkamai antruoju ir penktuoju, bei pirmuoju, antruoju, trečiuoju, aštuntuoju ir devintuoju darbotvarkės klausimais, panaikinimo netenkinti. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 12 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 27 d. paliko nepakeistą. Administratorė 2018 m. rugpjūčio 14 d. BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komitetui pateikė svarstyti ir klausimą dėl 2018 m. I ketv. unijos bankroto procese faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo. Šį klausimą buvo atsisakyta svarstyti ir jo svarstymas atidėtas, nes bankroto administratorė medžiagą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų pateikė nesilaikydama kreditorių komiteto posėdžių šaukimo ir darbo tvarkos taisyklėse nustatytų terminų. Taigi, dėl procedūrinių pažeidimų klausimas dėl 2018 m. I ketv. unijos bankroto procese faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo / nepatvirtinimo liko neišspręstas. Administratorė pateikė 2018 m. rugsėjo 28 d. BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ pakartotiniam kreditorių komiteto posėdžiui nutarimo projektą dėl faktiškai 2018 m. I ketv. patirtų atsakovės administravimo išlaidų, lygių 332 831,76 Eur sumai (PVM įskaitytas), patvirtinimo. 2018 m. rugsėjo 28 d. BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ pakartotinis kreditorių komitetas priėmė nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nepatvirtino 2018 m. I ketv. faktinių administravimo išlaidų, išskyrus išlaidas, skirtas už paskolų portfelio pardavimo tarpininkavimo paslaugas, t. y. sėkmės mokestis, kuris buvo patvirtintas kreditorių 2017 m. gegužės 3 d. kreditorių komiteto protokolu Nr. 30/2017.

103.

11Pareiškėja UAB „Verslo konsultantai“ kreipės į teismą su 2018 m. spalio 10 d. skundu, kuriuo prašė: 1) panaikinti 2018 m. rugsėjo 28 d. BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, išskyrus nutarimo dalį, kuria buvo patvirtintos faktinės išlaidos, patirtos ekspertų-konsultantų paslaugoms (272 657,25 Eur) (toliau – ir ginčijamas nutarimas); 2) patvirtinti 2018 m. I ketv. faktiškai patirtas BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidas, lygias 60 174,51 Eur sumai (PVM įskaitytas), pagal Priedą Nr. 8 (neįskaitant atlyginimo pareiškėjai). Nurodė, jog atsakovės administravimo išlaidų sąmata, patvirtinta 2018 m. I ketv., buvo viršyta dėl esmingai pasikeitusios unijos padėties – šį ataskaitinį laikotarpį buvo parduotas unijos paskolų portfelis ir būtent ši aplinkybė sąlygojo išlaidų padidėjimą. Kreditorių komitetui pateikė visą reikalingą medžiagą (įrodymus), bet didžiausia kreditorė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ jos nevertino. Be to, ginčo laikotarpiu (2018 m. I ketv.) nutarimas dėl minėto ketvirčio administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nebuvo įsigaliojęs, todėl pareiškėja pagrįstai tikėjosi, jog teismai padidins nurodytą sąmatą ir atitinkamai į kreditorių komitetą dėl jos didinimo nesikreipė.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Verslo konsultantai“ skundą tenkino iš dalies – panaikino 2018 m. rugsėjo 28 d. BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ pakartotinio kreditorių komiteto nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir perdavė klausimą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidų patvirtinimo (išskyrus nutarimo dalį, kuria buvo patvirtintos faktinės išlaidos, patirtos ekspertų-konsultantų paslaugoms (272 657,25 Eur)) nagrinėti kreditorių komitetui iš naujo. Kitą skundo dalį atmetė. Įpareigojo naujai paskirtą atsakovės bankroto administratorę J. K. per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo, laikantis unijos bankroto procese patvirtintos tvarkos, sušaukti kreditorių komiteto posėdį ir teikti jam svarstyti iš naujo klausimą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidų patvirtinimo (išskyrus nutarimo dalį, kuria buvo patvirtintos faktinės išlaidos, patirtos ekspertų-konsultantų paslaugoms (272 657,25 Eur)), suteikiant galimybę UAB „Verslo konsultantai“ dalyvauti nurodytame posėdyje ir teikti papildomus paaiškinimus / įrodymus.

15Dėl kreditorių komiteto sušaukimo ir skundžiamo nutarimo priėmimo teisėtumo

165.

17Pareiškėja neginčijo 2018 m. rugsėjo 28 d. pakartotinio kreditorių komiteto sušaukimo ir skundžiamo nutarimo priėmimo tvarkos. Teismas taip pat nenustatė aplinkybių, kurios leistų spręsti esant kreditorių komiteto sušaukimo ir (ar) skundžiamo nutarimo priėmimo tvarkos pažeidimų. Teismas nustatė, jog minėtame kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo ir balsavo kreditorių komiteto narių dauguma, skundžiamas nutarimas priimtas balsų dauguma. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad skundžiamas nutarimas priimtas iš esmės nepažeidžiant nustatytos komiteto sušaukimo, komiteto narių dalyvavimo, nustatytos komiteto posėdžio darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimo priėmimo tvarkos (tuo labiau, kad byloje dėl to ginčo nekilo).

18Dėl 2018 m. I ketvirtyje faktiškai patirtų administravimo išlaidų (ne)patvirtinimo

196.

20Teismas nustatė, kad atsakovės bankroto administratorės prašytos / prašomos patvirtinti 2018 m. I ketv. faktiškai patirtos išlaidos – bendras dydis (neįskaitant patvirtintų išlaidų už paskolų portfelio pardavimo tarpininkavimo paslaugas) 60 174,51 Eur, viršija kreditorių komiteto patvirtintą bendrą administravimo išlaidų sąmatą minėtam laikotarpiui – 38 120,85 Eur (neįtraukiant atlyginimo administratorei). Teismo vertinimu, viena vertus, 2017 m. gruodžio 22 d. kreditorių komiteto patvirtintame nutarime dėl 2018 m. I ketv. sąmatos patvirtinimo nurodyta, jog tuo atveju, jei patvirtintos 2018 m. I ketv. administravimo išlaidų sąmatos nepakaktų būtinoms ir pagrįstoms unijos administravimo išlaidoms, bankroto administratorė privalo iš anksto kreiptis į kreditorių komitetą su prašymu dėl sąmatos didinimo, pateikdama kreditoriams argumentuotus paaiškinimus ir pagrindimus dėl sąmatos didinimo būtinumo; bankroto administratorė dėl sąmatos didinimo į kreditorių komitetą turi kreiptis tokiais terminais, kad kreditoriai sprendimus galėtų priimti dar nepasibaigus 2018 m. I ketv. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-972-553/2018 konstatavo, kad toks išankstinis kreipimasis į kreditorių komitetą dėl sąmatos didinimo atitinka tiek bankroto administratorės interesus, kad būtų atlygintos pagrįstos ir būtinos administravimo išlaidos, tiek ir kreditorių lūkestį, jog patvirtinta sąmata nebūtų viršyta, bei teisę, esant poreikiui, spręsti dėl sąmatos keitimo. Nagrinėjamu atveju byloje nekilo ginčo dėl to, kad pareiškėja per ginčo ketvirtį (2018 m. I ketv.) nepasinaudojo nurodyta teise ir nesikreipė į kreditorių komitetą dėl patvirtintos sąmatos keitimo / jos padidinimo. Kita vertus, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad byloje faktiškai nuo 2017 m. vidurio vyko teisminiai ginčai dėl administravimo išlaidų sąmatų, faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo ir pan. Ginčas dėl 2017 m. gruodžio 22 d. kreditorių komiteto patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos 2018 m. I ketv. galutinai buvo išnagrinėtas tik 2018 m. liepos 12 d. (Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacine tvarka peržiūrėjus pirmosios instancijos teismo 2018 m. kovo 27 d. nutartį), t. y. jau po 2018 m. I ketv. pabaigos. Taigi, atsakovės bankroto administratorė (buvusi) iš esmės iki 2018 m. liepos 12 d. galėjo tikėtis, jog nurodyta sąmata bus pakeista / padidinta ir atitinkamai nebūtų poreikio kreiptis į kreditorių komitetą dėl jos padidinimo. Be to, atkreipė dėmesį ir į tai, kad dėl tarp didžiausios kreditorės ir bankroto administratorės kilusių ginčų šiuo atveju net administratorei ir pasikreipus dėl administravimo išlaidų sąmatos padidinimo, greičiausiai nebūtų pasiekta rezultatyvaus susitarimo; tai patvirtina ir vėlesni didžiausios kreditorės bei administratorės ginčai dėl administravimo išlaidų. Teismas padarė išvadą, jog faktiškai gali būti tvirtinamos ir kreditorių susirinkimo / kreditorių komiteto patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą viršijančios patirtos išlaidos, jeigu bankroto administratorė įrodo tokių patirtų išlaidų ir prisiimtų įsipareigojimų būtinumą, pobūdį, jų atitiktį įmonės bei kreditorių interesams ir kitas svarbias aplinkybes, todėl šiuo atveju turėjo būti analizuojama ar administratorės nurodytos išlaidos buvo faktiškai patirtos, ar jos buvo būtinos unijos bankroto procese ir pan.

217.

22Teismas akcentavo, kad skundžiamas kreditorių komiteto nutarimas priimtas nemotyvuotai, t. y. iš esmės nenurodant jokių nesutikimo su pareiškėjos nurodytomis išlaidomis motyvų. Pažymėjo, jog kreditorė, turinti balsų daugumą atsakovės kreditorių komitete net ir teismui pateiktame atsiliepime į skundą nenurodė objektyvių, argumentais pagrįstų motyvų dėl skundžiamo nutarimo, t. y. kodėl nebuvo patvirtintos pareiškėjos prašomos faktiškai patirtos administravimo išlaidos per ataskaitinį laikotarpį (net jų dalis). Teismas kreditorės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ teiginius, kad administratorė nepateikė visų būtinų, faktines išlaidas galinčių patvirtinti pirminių dokumentų, vertino kaip deklaratyvius, nes pareiškėja tiek kreditorių komitetui, tiek teismui teikė, jos manymu, patirtas faktines išlaidas pagrindžiančius įrodymus, tačiau, kaip matyti iš skundžiamo nutarimo ir VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepimo turinio, didžiausia kreditorė faktiškai jų neanalizavo, t. y. nenurodė kokių dokumentų, jos manymu, trūksta, siekiant pagrįsti minėtas išlaidas, kokios išlaidos nebuvo būtinos, kokios iš jų nebuvo patirtos ir pan., abstrakčiai nepatvirtinusi jokių pareiškėjos prašytų patvirtinti faktiškai patirtų administravimo išlaidų (išskyrus išlaidas už tarpininkavimą parduodant atsakovės paskolų portfelį). Teismas pažymėjo ir tai, kad vien tai, jog skundžiamo nutarimo priėmimo metu buvo inicijuotas pareiškėjos atstatydinimo iš atsakovės bankroto administratorės pareigų procesas, taip pat tai, kad suinteresuotas asmuo yra / buvo praradęs pasitikėjimą pareiškėja, ar tai, jog pareiškėja skundė visus anksčiau kreditorių komiteto priimtus nutarimus, susijusius su administravimo išlaidų tvirtinimu, nesudarė pagrindo / nesuteikė teisės suinteresuotam asmeniui nedėstyti priimamo ginčijamo nutarimo motyvų.

238.

24Teismo vertinimu, viena vertus, kaip minėta, suinteresuotas asmuo iš esmės nenurodė (išskyrus anksčiau nurodytas iškeltas deklaratyvias abejones) savo nesutikimo su pareiškėjos prašytomis patvirtinti faktiškai patirtomis administravimo išlaidomis per ataskaitinį laikotarpį motyvų; kita vertus, iš byloje pateiktų rašytinių duomenų nustatyta, kad atsakovės bankroto procesas per minėtą laikotarpį vyko, t. y. vyko paskolų portfelio pardavimas, notarinių sutarčių sudarymas, buvo administruojamas atsakovei priklausantis turtas (skaičiuojami komunaliniai ir kiti susiję mokesčiai), tvarkoma unijos buhalterinė apskaita, dokumentai ir pan. Taigi, teismas padarė išvadą, kad tam tikros išlaidos, administruojant atsakovės bankroto procesą, per ataskaitinį laikotarpį – 2018 m. I ketv., neabejotinai buvo patirtos ir atitinkamai turėtų būti svarstomas klausimas dėl tokių išlaidų patvirtinimo. Teismas akcentavo, kad, bent jau iš byloje šiuo metu pateiktų rašytinių duomenų, nenustatyta, jog atsakovės padėtis ir darbų apimtis (lyginant su ankstesniais ketvirčiais) ataskaitiniu laikotarpiu buvo iš esmės pasikeitusi; nustatyta, jog atsakovei priklausantis paskolų portfelis buvo parduotas 2018 m. vasario 8 d. sutartimi, tačiau sandoris užbaigtas, t. y. paskolų portfelis perduotas, tik 2018 m. kovo 27 d. (baigiantis 2018 m. I ketv.). Atkreipė dėmesį ir į tai, kad ankstesniais ketvirčiais (2017 m. II, III ketv.) kreditorių komitetas ir vėliau apeliacinės instancijos teismas, patvirtinęs papildomas išlaidas, kurios nebuvo patvirtintos kreditorių komitete, tvirtino panašaus dydžio patirtas išlaidas (ar net didesnes).

259.

26Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas sprendė, kad kreditorių komitetas nepagrįstai priėmė ginčijamą nutarimą, t. y. visiškai nemotyvuotai nepatvirtino pareiškėjos prašytų patvirtinti faktiškai patirtų administravimo išlaidų (net jų dalies), iš esmės tokiu būdu deklaratyviai paneigdamas visų šių išlaidų būtinumą atsakovės administravimo procese, nors, kaip minėta, byloje neįrodyta, kad 2018 m. I ketv. darbų apimtys būtų labai sumažėjusios, palyginti jas su ankstesniais ketvirčiais, nes paskolų portfelis faktiškai buvo parduotas ir perduotas tik 2018 m. I ketv. pabaigoje; tuo labiau, jog iš esmės nepatvirtintos buvo visos pareiškėjos nurodytos išlaidos (išskyrus išlaidas paskolų portfelio tarpininkui). Dėl to teismas panaikino 2018 m. rugsėjo 28 d. kreditorių komiteto nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu (išskyrus nutarimo dalį, kuria buvo patvirtintos faktinės išlaidos, patirtos ekspertų-konsultantų paslaugoms (272 657,25 Eur)) ir klausimą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidų patvirtinimo perdavė svarstyti kreditorių komitetui iš naujo, nes VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, turinti balsų daugumą kreditorių komitete, iš esmės nenurodė jokių motyvų, priimant skundžiamą nutarimą, neanalizavo pareiškėjos pateiktų administravimo išlaidų dydžio, pagrįstumo ir pan. Todėl, siekiant suteikti kreditorių komitetui galimybę išanalizuoti ir įvertinti pareiškėjos prašomas patvirtinti faktiškai patirtas administravimo išlaidas per ataskaitinį laikotarpį, aiškiai nurodyti savo nesutikimo (jeigu toks bus) su konkrečiomis išlaidomis (nurodant jų dydžius) motyvus, pateikti tai pagrindžiančius įrodymus ir pan., nurodytą klausimą teismas pardavė kreditorių komitetui svarstyti iš naujo.

2710.

28Teismas nustatė, jog 2018 m. rugpjūčio 21 d. teismo nutartimi UAB „Verslo konsultantai“ atstatydinta iš BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorės pareigų ir nauja unijos bankroto administratore paskirta J. K.; ši nutartis įsiteisėjo 2018 m. spalio 11 d.. Dėl to šiuo metu pareiškėja nėra atsakovės bankroto administratorė ir neturi teisės / galimybių organizuoti unijos kreditorių komiteto posėdžio (posėdžių). Todėl teismas naujai paskirtą atsakovės bankroto administratorę įpareigojo per teismo nustatytą terminą, laikantis kredito unijos bankroto procese patvirtintos tvarkos, sušaukti kreditorių komiteto posėdį ir teikti jam svarstyti iš naujo klausimą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidų patvirtinimo (išskyrus nutarimo dalį, kuria buvo patvirtintos faktinės išlaidos, patirtos ekspertų-konsultantų paslaugoms (272 657,25 Eur)), suteikiant galimybę UAB „Verslo konsultantai“ dalyvauti nurodytame posėdyje ir teikti papildomus paaiškinimus / įrodymus; tuo labiau, jog 2018 m. spalio 23 d. teismo rezoliucija buvo tenkintas UAB „Verslo konsultantai“ prašymas dėl jos įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

29III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3011.

31Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Verslo konsultantai“ (buvusi BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorė) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį, kuria teismas atsisakė tvirtinti BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidas, patirtas 2018 m. I ketv. ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti 2018 m. I ketv. faktiškai patirtas BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidas, lygias 60 174,51 Eur (PVM įskaitytas).

3212.

33Nurodo, jog pagal kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017) teismas privalo įsiterpti į kreditorių kompetenciją ir išspręsti klausimą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidų patvirtinimo, kadangi: a) kredito unijos bankroto administravimo klausimai nuo 2017 m. birželio mėn. sprendžiami teismuose, b) apeliantė BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komitetui du kartus teikė svarstyti klausimą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo, tačiau pirmą kartą kreditorių komitetas atsisakė klausimą svarstyti, nes klausimas nebuvo įtrauktas į darbotvarkę, o antrą kartą priėmė nepagrįstą ginčijamą nutarimą, kurį pirmosios instancijos teismas panaikino. Šios aplinkybės sudaro pagrindą teigti, jog atsakovės bankroto procesas vilkinamas dėl didžiausios kreditorės vengimo spręsti klausimą, susijusį su 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimu. Dėl to išlaidų tvirtinimo klausimas turi būti išspręstas teisme, o ne sugrąžintas spręsti kreditorių komitetui. Pažymi ir tai, jog visus sprendimus kredito unijos bankroto byloje priima didžiausia kreditorė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, kuri neapibrėžtą laiką nepatvirtino 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų. Be to, tarp ginčo šalių yra susiklostę konfliktiniai santykiai ir tokia situacija sudaro pagrindą abejoti, ar didžiausia kreditorė išliks objektyvi ir priims motyvuotą nutarimą (išanalizuos visus apeliantės pateiktus dokumentus). Taip pat apeliantei kelia pagrįstų abejonių, ar jai bus sudaryta reali galimybė (teisė) dalyvauti kreditorių komiteto posėdyje dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo bei teikti paaiškinimus. Mano, jog trečią kartą grąžinti kreditorių komitetui svarstyti ginčo klausimą nėra pagrįsta.

3413.

35Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorė) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą.

3614.

37Suinteresuoto asmens nuomone, apeliantė neturi teisės ginčyti priimtos pirmosios instancijos teismo nutarties, kadangi nėra atsakovės bankroto administratorė ir arba kreditorė, o jos skundas, pateiktas einant kredito unijos bankroto administratorės pareigas, yra teismo išnagrinėtas skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi. Taip pat nėra pagrindų teismui įsiterpti į kreditorių kompetencijai priskirtų klausimų svarstymą, kadangi apeliantės 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių komitetui pateiktas svarstyti klausimas dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo neišspręstas, nes apeliantė nesilaikė komiteto sušaukimo ir darbo tvarkos nustatytų terminų bei reikalavimų. Sutinka su aplinkybe, kad apeliantė pateikė kreditorių komitetui sąskaitas, kurias laiko pakankamais įrodymais, tačiau pažymi, jog administratorė buvo ne karą įpareigota administravimo išlaidas mažinti, tačiau jokių veiksmų nesiėmė, o siekia gauti sumą (60 174,51 Eur), viršijančią (beveik 12 000,00 Eur) jau patvintos sąmatos sumą (48 620,85 Eur). Klausimų, susijusių su administravimo išlaidų tvirtinimu sprendimas priklauso kreditorių komiteto kompetencijai, o ne teismo, nes BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto procesas prasidėjo 2014 m. vasario mėn. ir taikoma iki 2016 m. gegužės 1 d. pakeitimo įsigaliojusi ĮBĮ 36 straipsnio redakcija. Skundžiama nutartis atitinka teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405-407/2018). Suinteresuotas asmuo nesutinka su apeliantės teiginiu, jog dėl faktinių administravimo išlaidų nepatvirtinimo yra vilkinamas kredito unijos procesas. Šiuo atveju apeliantė yra atstatydinta ir iš kitų kredito unijų administratorės pareigų teismui konstatavus, kad nepagrįstai išsimokėjusi administravimo lėšas ji netinkamai vykdė pareigas.

38Teismas

konstatuoja:

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Dėl bylos ribų

4115.

42Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas savo iniciatyva (lot. k. ex officio) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

43Dėl suinteresuoto asmens pateiktų dokumentų nepriėmimo

4416.

45Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė: Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. B2-334-781/2018, Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1405-407/2018, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos 2018 m. lapkričio 20 d. išvadą Nr. D4-1567 „Dėl neplaninio administratoriaus veiklos patikrinimo“ ir 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. V4-318 „Dėl baudos administratoriui skyrimo“. Šiais dokumentais grindžia aplinkybes, kad skundžiama nutartis atitinka teismų praktiką analogiškose bylose ir kredito unijos bankroto procesas buvo vilkinamas būtent dėl bankroto administratoriaus veiksmų; administratoriui už jo veiklos pažeidimus (kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą) yra paskirtos baudos. CPK 314 straipsniu reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalimi reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu (atskiruoju) skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. Apeliacinės instancijos teismas naujų įrodymų nepriima ir grąžina juos padavusiam asmeniui, kadangi pagal CPK 179 straipsnio 3 dalį teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų informacinių sistemų ir registrų bei suinteresuotas asmuo nepagrindė, kodėl minėtų dokumentų pateikimo būtinybė kilo vėliau.

46Dėl apeliantės teisių

4717.

48Bankroto administratorius, būdamas atsakingas už bankroto procedūrų teisėtumą ir gindamas visų kreditorių ar jų dalies arba bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesus, privalo kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimus vertinti teisės normų aspektu ir kreiptis į bankrotą nagrinėjantį teismą dėl įstatymo reikalavimų neatitinkančių nutarimų panaikinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010).

4918.

50Nustatyta, jog administratorės skundas dėl ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, išskyrus nutarimo dalį, kuria buvo patvirtintos faktinės išlaidos, patirtos ekspertų-konsultantų paslaugoms (272 657,25 Eur), pirmosios instancijos teismui pateiktas 2018 m. spalio 10 d. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartis, kuria bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ atstatydinta iš BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratorės pareigų ir nauja atsakovės administratore paskirta J. K., įsiteisėjo 2018 m. spalio 11 d. Taigi, atsakovės kreditorių komiteto nutarimas pagrįstai ir teisėtai apskųstas teismui apeliantės, kuri skundo pateikimo metu ėjo atsakovės bankroto administratorės pareigas, nes, kaip minėta, skundo padavimo dieną nutartis dėl UAB „Verslo konsultantai“ atstatydinimo iš atsakovės bankroto administratorės pareigų nebuvo įsiteisėjusi. Todėl apeliacinės instancijos teismas atmeta nepagrįstą suinteresuoto asmens teiginį, jog apeliantė neturėjo teisės skųsti pirmosios instancijos teismo nutarties, kadangi nebuvo atsakovės bankroto administratorė ir / arba kreditorė.

5119.

52Taip pat atmetamas nepagrįstas suinteresuoto asmens ir kitas teiginys, kad UAB „Verslo konsultantai“ 2018 m. spalio 10 d. skundas dėl ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, negalėjo būti nagrinėjamas pirmosios instancijos teisme. Pažymėtina, jog skundžiamojoje nutartyje teismas nurodė, kad 2018 m. spalio 23 d. teisėjos rezoliucija (t. 31, b. l. 1) UAB „Verslo konsultantai“ įtraukta į nagrinėjamą bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms; jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva (CPK 47 straipsnio 1 dalis). Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises (įskaitant teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą) ir procesines pareigas, išskyrus teisę pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti arba sumažinti ieškinio reikalavimus, atsisakyti ieškinio, pripažinti ieškinį arba sudaryti taikos sutartį; jie neturi teisės reikalauti, kad teismo sprendimas būtų priverstinai įvykdytas (CPK 47 straipsnio 2 dalis). Taigi, UAB „Verslo konsultantai“ ginče dėl 2018 m. I ketvirčio BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nuo 2018 m. spalio 23 d. turi šalies procesines teises ir pareigas, taip pat ir teisę skųsti teismo priimamus procesinius sprendimus bei BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto nutarimus minėtu klausimu.

53Dėl atskirojo skundo netenkinimo

5420.

55Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 24 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl aplinkybės, jog priimant ginčijamą nutarimą nebuvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių komiteto susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Apeliacinis teismas procedūrinių pažeidimų nenustatė.

5621.

57Dėl ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies aiškinimo ir taikymo. Bankroto byla – teismo nagrinėjama civilinė byla dėl ginčų, kylančių iš bankroto teisinių santykių (ĮBĮ 2 straipsnio 1 dalies 3 punktas). CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, įtvirtinta, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Tokia pat nuostata suformuluota ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalimi, kuria nurodyta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Remiantis šiomis teisės normomis darytina išvada, kad ĮBĮ normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju.

5822.

59ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalimi įtvirtintas šio įstatymo normų prioritetas prieš kitus įstatymus, atliekant įmonės bankroto procedūras, taip pat nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos bankroto proceso metu įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Taigi, įmonės bankroto procedūrų teisinis nagrinėjimas, jų kontrolė ir tvirtinimas teismų procesiniais sprendimais atliekamas visų pirma taikant ĮBĮ nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012; 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2014; ir kt.).

6023.

61ĮBĮ 23 straipsniu nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų – teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Klausimai, susiję su administravimo išlaidų sąmatos sudarymu, tvirtinimu, keitimu, paskirstymu ir kt., reglamentuojami ĮBĮ 36 straipsniu.

6224.

63Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusios redakcijos ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalimi buvo nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja ĮBĮ 36 straipsnio redakcija (2015 m. spalio 15 d. įstatymo Nr. XII-1962 redakcija), pagal kurią administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, keitimo ir disponavimo šiomis išlaidomis tvarkos nustatymas ir toliau paliktas kreditorių susirinkimo kompetencijai, tačiau kreditorių susirinkimas, spręsdamas nurodytus klausimus, įpareigotas atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius, o tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui, išsprendusiam ginčą, suteikta teisė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis).

6425.

65Naujos redakcijos ĮBĮ 36 straipsnis kompleksiškai pakeitė ankstesnį bankroto administravimo išlaidų reglamentavimą. Jame vietoj abstrakčių bankroto administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo kriterijų (kurie buvo įtvirtinti minėtos redakcijos ĮBĮ) nurodyta, kad administratoriaus atlyginimas nustatomas už visą įmonės administravimo laikotarpį, atsižvelgiant į Taisykles, kuriose įtvirtinti rekomendaciniai administratoriaus atlyginimo dydžiai; administratoriaus atlyginimas yra siejamas su administratoriaus veiklos rezultatais ir nepriklauso nuo bankroto procedūros trukmės, t. y. atlyginimo dydis tvirtinamas visam bankroto procesui, ne mėnesiui, kas buvo nedraudžiama taikant ankstesnę ĮBĮ redakciją. Toks administratoriaus atlyginimo nustatymo būdas skatina administratorių operatyviau vykdyti įmonių bankroto procesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391-690/2018).

6626.

67Teisme ginčijant kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui expressis verbis suteikta teisė ne vien panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui, o pačiam patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą (nuo 2016 m. gegužės 1 d. galiojančio ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis). Toks teisinis reguliavimas grindžiamas siekiu didinti bankroto procedūrų veiksmingumą, kadangi administravimo išlaidų dydis turi būti grindžiamas objektyviais kriterijais, o ne kreditorių daugumos palankumu ar nepalankumu bankroto administratoriui. Administravimo išlaidų sąmatos, ypač administratoriaus atlyginimo dydžio priklausomumas vien nuo kreditorių susirinkimo sprendimo, nesant efektyvios teisminės kontrolės, mažintų bankroto administratoriaus nepriklausomumą nuo kreditorių ir galėtų tapti kliūtimi ginčyti kai kurių kreditorių reikalavimus ir (arba) bankrutuojančios įmonės sandorius. Be to, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas turi būti išsprendžiamas sparčiai ir netapti kreditorių ilgų ginčų, kliudančių veiksmingai atlikti bankroto procedūras, objektu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-391-690/2018).

6827.

69Taip pat kasacinio teismo išaiškinta, kad bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūra prasideda administravimo išlaidų sąmatą pirmą kartą tvirtinant kreditorių susirinkime, šiam įgyvendinant ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktu nustatytą kompetenciją. Vėlesni administravimo išlaidų sąmatos keitimai yra ne savarankiškos procedūros, o administravimo išlaidų sąmatos procedūros sudėtinė dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017; 2018 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-142-690/2018).

7028.

71Nagrinėjamu atveju administravimo išlaidos patvirtintos iki 2016 m. gegužės 1 d., todėl skundžiamos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas spręstinas remiantis iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija.

7229.

73Nors iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusi ĮBĮ redakcija administravimo išlaidų sąmatos klausimą priskyrė kreditorių susirinkimo kompetencijai, o pagal nusistovėjusią teismų praktiką, nustatęs pažeidimus, teismas grąžindavo šį klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. liepos 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017 pažymėjo, kad įstatyme nebuvo įtvirtintas draudimas teismui, panaikinusiam kreditorių susirinkimo nutarimą, administravimo išlaidų sąmatą patvirtinti pačiam. Taip pat kasacinis teismas, pasisakydamas dėl teismo vaidmens sprendžiant kreditorių kompetencijai priskirtus klausimus pagal iki 2016 m. gegužės 1 d. ĮBį redakciją, yra nurodęs, jog jei kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją arba dėl kreditorių grupės intereso nulemiama situacija, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, tam tikrais išskirtiniais atvejais gali įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017).

7430.

75Nustatyta, jog 2017 m. gruodžio 22 d. BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komitetas patvirtino 2018 m. I ketvirčio kredito unijos administravimo išlaidų sąmatą iki 48 620,85 Eur, taip pat nustatė, jeigu patvirtintos 2018 m. I ketv. administravimo išlaidų sąmatos nepakaktų būtinoms ir pagrįstoms unijos administravimo išlaidoms, bankroto administratorė privalo iš anksto kreiptis į kreditorių komitetą su prašymu dėl sąmatos didinimo, pateikdama kreditoriams argumentuotus paaiškinimus ir pagrindimus dėl sąmatos didinimo būtinumo. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 27 d. įsiteisėjusia (2018 m. liepos 12 d.) nutartimi skundas dalyje dėl didesnės 2018 m. I ketvirčio BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo atmestas. Taigi, klausimas dėl 2018 m. I ketvirčio kredito unijos administravimo išlaidų sąmatos iki 48 620,85 Eur buvo išspręstas galutinai 2018 m. liepos 12 d. ir administratorei išliko teisė kreiptis į kreditorių komitetą su prašymu dėl sąmatos didinimo, pateikus argumentuotus paaiškinimus ir pagrindimus dėl sąmatos didinimo būtinumo. Administratorė šia teise pasinaudojo ir 2018 m. rugpjūčio 14 d. BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komitetui pateikė svarstyti klausimą dėl didesnių 2018 m. I ketv. unijos bankroto procese faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo. Dėl procedūrinių pažeidimų ginčo klausimas liko neišspręstas ir buvo atidėtas. 2018 m. rugsėjo 28 d. BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ pakartotinis kreditorių komitetas nutarimu, priimtu pirmuoju darbotvarkės klausimu, nepatvirtino didesnių 2018 m. I ketv. faktinių administravimo išlaidų, išskyrus išlaidas, skirtas už paskolų portfelio pardavimo tarpininkavimo paslaugas, t. y. sėkmės mokestis, kuris buvo patvirtintas kreditorių 2017 m. gegužės 3 d. kreditorių komiteto protokolu Nr. 30/2017. Vilniaus apygardos teismas, nustatęs aplinkybes jog ginčijamas kreditorių komiteto nutarimas priimtas nemotyvuotai, skundžiama nutartimi panaikino ginčijamą kreditorių komiteto nutarimą, išskyrus nutarimo dalį dėl 272 657,25 Eur ekspertų-konsultantų patirtų išlaidų ir perdavė klausimą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo kreditorių komitetui nagrinėti iš naujo.

7631.

77Apeliacinės instancijos teismo vertinimu apeliantė nepagrįstai teigia, jog šalių ginčas turėjo būti išspręstas teisme iš esmės, trečią kartą neperduodant pakartotinai atsakovės kreditorių komitetui svarstyti klausimo dėl 2018 m. I ketv. didesnės administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo. Pažymėtina, jog klausimas dėl didesnių 2018 m. I ketv. faktinių administravimo išlaidų patvirtinimo buvo sprendžiamas tik 2018 m. rugsėjo 28 d. BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ pakartotinio kreditorių komiteto susirinkimo metu ir pirmosios instancijos teismas nustatė pažeidimus – kreditorių komitetas neanalizavo jam pateiktų dokumentų ir priėmė nemotyvuotą nutarimą. Dėl teismo nustatytų pažeidimų pagrįstai ginčo klausimas grąžintinas atsakovės kreditorių komitetui svarstyti iš naujo, nes, kaip minėta iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusi ĮBĮ redakcija administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo klausimas priskirtas kreditorių susirinkimo kompetencijai. Dėl teismo vaidmens, susijusio su kreditorių kompetencijai priskirtų klausimų sprendimu pagal iki 2016 m. gegužės 1 d. ĮBĮ redakciją, pažymėtina, kad atsakovės kreditorių komitetas nevengė įgyvendinti savo kompetencijos, tačiau, kaip minėta, ją įgyvendindamas padarė pažeidimus. Apeliantės keliamos abejonės (prielaidos) – dėl esamų konfliktinių santykių neobjektyvi didžiausia kreditorė vėl neanalizuos visų apeliantės pateiktų dokumentų ir apeliantei nebus sudaryta reali galimybė (teisė) dalyvauti kreditorių komiteto posėdyje dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo bei teikti paaiškinimus, – negali būti prilyginamos išskirtiniam atvejui, suteikiančiam teismui teisę įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą. Tačiau apeliantės nurodytoms abejonėms pasitvirtinus (kreditorių komitetui neįvykdžius Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties, kuria suteikta galimybė UAB „Verslo konsultantai“ dalyvauti sušauktame kreditorių komiteto posėdyje ir teikti papildomus paaiškinimus / įrodymus; taip pat kreditorių komitetui neanalizavus visų apeliantės pateiktų dokumentų, paaiškinimų, duomenų ir kt. įrodymų, kuriais ji grindžia padidėjusias 2018 m. I ketv. faktiškai patirtas administravimo išlaidas ir priėmus nemotyvuotą nutarimą), teismas turės teisę įsiterpti į kreditorių komiteto kompetencijai priklausančio ginčo klausimo sprendimą.

78Dėl bylos procesinės baigties

7932.

80Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas, reglamentuojančias įmonių bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimą, todėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

81Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

82Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I.... 5. Bylos esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartimi atsakovei kooperatinei... 8. 2.... 9. 2017 m. gruodžio 22 d. BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių... 10. 3.... 11. Pareiškėja UAB „Verslo konsultantai“ kreipės į teismą su 2018 m.... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi pareiškėjos UAB... 15. Dėl kreditorių komiteto sušaukimo ir skundžiamo nutarimo priėmimo... 16. 5.... 17. Pareiškėja neginčijo 2018 m. rugsėjo 28 d. pakartotinio kreditorių... 18. Dėl 2018 m. I ketvirtyje faktiškai patirtų administravimo išlaidų... 19. 6.... 20. Teismas nustatė, kad atsakovės bankroto administratorės prašytos /... 21. 7.... 22. Teismas akcentavo, kad skundžiamas kreditorių komiteto nutarimas priimtas... 23. 8.... 24. Teismo vertinimu, viena vertus, kaip minėta, suinteresuotas asmuo iš esmės... 25. 9.... 26. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas... 27. 10.... 28. Teismas nustatė, jog 2018 m. rugpjūčio 21 d. teismo nutartimi UAB „Verslo... 29. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 30. 11.... 31. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Verslo konsultantai“ (buvusi BKB KU... 32. 12.... 33. Nurodo, jog pagal kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 34. 13.... 35. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo (kreditorė) VĮ... 36. 14.... 37. Suinteresuoto asmens nuomone, apeliantė neturi teisės ginčyti priimtos... 38. Teismas... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. Dėl bylos ribų... 41. 15.... 42. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 43. Dėl suinteresuoto asmens pateiktų dokumentų nepriėmimo... 44. 16.... 45. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ kartu su... 46. Dėl apeliantės teisių ... 47. 17.... 48. Bankroto administratorius, būdamas atsakingas už bankroto procedūrų... 49. 18.... 50. Nustatyta, jog administratorės skundas dėl ginčijamo kreditorių komiteto... 51. 19.... 52. Taip pat atmetamas nepagrįstas suinteresuoto asmens ir kitas teiginys, kad UAB... 53. Dėl atskirojo skundo netenkinimo... 54. 20.... 55. Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu,... 56. 21.... 57. Dėl ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies aiškinimo ir taikymo. Bankroto byla –... 58. 22.... 59. ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalimi įtvirtintas šio įstatymo normų prioritetas... 60. 23.... 61. ĮBĮ 23 straipsniu nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų –... 62. 24.... 63. Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusios redakcijos ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalimi... 64. 25.... 65. Naujos redakcijos ĮBĮ 36 straipsnis kompleksiškai pakeitė ankstesnį... 66. 26.... 67. Teisme ginčijant kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų... 68. 27.... 69. Taip pat kasacinio teismo išaiškinta, kad bankroto administravimo išlaidų... 70. 28.... 71. Nagrinėjamu atveju administravimo išlaidos patvirtintos iki 2016 m. gegužės... 72. 29.... 73. Nors iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusi ĮBĮ redakcija administravimo... 74. 30.... 75. Nustatyta, jog 2017 m. gruodžio 22 d. BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“... 76. 31.... 77. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu apeliantė nepagrįstai teigia, jog... 78. Dėl bylos procesinės baigties... 79. 32.... 80. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino teisės normas,... 81. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 82. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti...