Byla eAS-212-442/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Dainiaus Raižio (pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų mažosios bendrijos „Elandas“ ir M. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų mažosios bendrijos „Elandas“ ir M. K. skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai mažoji bendrija (toliau – MB) „Elandas“ ir M. K. (toliau – ir pareiškėjai) su skundu kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V4-362 „Dėl nuobaudų bankroto administratoriams MB „Elandas“ ir M. K. skyrimo“ ir nuobaudų netaikyti.

6Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo -priemonę – sustabdyti atsakovo 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V4-362 vykdymą, įpareigojant atsakovo duomenų bazėje panaikinti įrašus apie bankroto administratoriams MB „Elandas“ ir M. K. paskirtas nuobaudas (įspėjimus) ir atstatyti leistiną administruoti sąlyginių įmonių skaičiaus (toliau – ir LASĮS) rodiklius.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. vasario 6 d. nutartimi nutarė netenkinti pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

9Teismas išanalizavo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 70 straipsnį ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

10Pareiškėjai prašymą grindė tuo, kad atsakovas nuobaudą – įspėjimą pareiškėjui ir jo vadovui – paskyrė ir paskelbė atsakovo duomenų bazėje 2019 m. gruodžio 30 d., neįteikęs ginčijamo įsakymo bankroto administratoriui šiam neįsiteisėjus. Paskelbus duomenų bazėje apie pareiškėjui ir jo vadovui paskirtą nuobaudą LASĮS rodikliai buvo iš karto sumažinti po 1 balą. Tokiu būdu buvo pabloginta pareiškėjo ir jo vadovo atrankiniai bankroto administratorių rodikliai dalyvaujant bankroto bylų kompiuterinėse atrankose. Tai šiurkščiai ir nepataisomai pažeistų bankroto administratorių (pareiškėjo ir jos vadovo) teises ir interesus, nes jų atrankos rodikliai būtų ženkliai žemesni nei kitų atrankoje dalyvaujančių administratorių ir ženkliai sumažintų arba panaikintų galimybes būti atrinktiems bankroto administratoriais kompiuterine atrankos programa bankroto bylose, o situacijos atitaisyti nebūtų įmanoma.

11Teismas, atsižvelgęs į Bankroto administratorių atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 (toliau – ir Nutarimas), 23 ir 29 punktus, nurodė, kad pareiškėjas MB „Elandas“ yra A kategorijos bankroto administratorius ir pareiškėjui pritaikius nuobaudą (įspėjimą), leistino administruoti sąlyginių įmonių skaičiaus riba mažintina viena sąlygine įmone.

12Teismas nusprendė netenkinti pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kadangi neįrodytos šių priemonių taikymui būtinosios sąlygos. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad, nepritaikius jų nurodomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, pareiškėjų teisių įgyvendinimas gali būti suvaržomas arba jų įgyvendinimas apsunkinamas iš esmės, kad pareiškėjai patirs neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą (nuostolius). Pareiškėjai neįrodė, kad jiems nėra sudaryta galimybė administruoti įmones. Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, nurodė, kad tokios aplinkybės (dėl galimos žalos patyrimo) savaime nėra pagrindas ABTĮ 70 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

13Teismo vertinimu, pareiškėjų prašoma reikalavimų užtikrinimo priemonė, taip kaip ji suformuluota, iš esmės siekiama per reikalavimo užtikrinimo priemonių institutą išspręsti ginčą, t. y. dar neišnagrinėjus skundo iš esmės panaikinti bankroto administratoriui taikytus apribojimus, panaikinant įrašus duomenų bazėje, atstatant LASĮS rodiklius. Tad pateiktas prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo neatitinka šio instituto administraciniame procese paskirties.

14Tai, kad skundžiamas sprendimas nebuvo įteiktas pareiškėjams iki jo vykdymo pradžios, neduoda pagrindo taip pat taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės, kadangi viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo apskundimas pagal bendrąją taisyklę nestabdo viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų vykdymo, nebent įstatymuose būtų nurodyta priešingai. Tuo atveju, jei ateityje paaiškėtų, kad galimai neteisėtas ar nepagrįstas buvo atsakovo sprendimas, pareiškėjai turi teisę bendra tvarka reikalauti žalos atlyginimo.

15III.

16Pareiškėjai pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartį ir pareiškėjų prašymą tenkinti bei taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – laikinai sustabdyti Tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V4-362 vykdymą.

17Pareiškėjai paaiškina, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjų teisių įgyvendinimas yra suvaržomas iš esmės. Pareiškėjai kartu su atskiruoju skundu pateikė įrodymus, kurie patvirtina, kad po nuobaudų skyrimo pareiškėjai nebeturi galimybių būti atrinkti bankroto administratoriaus.

18Nors pareiškėjams neuždrausta dalyvauti kompiuterinėje atrankoje, tačiau iš atrankos protokolų matyti, kad dėl nuobaudų paskyrimo pareiškėjai nebuvo atrinkti ir patvirtinti bankroto administratoriais kompiuterine atrankos programa nei vienoje bankroto byloje, o tuo jau padaryta neatitaisoma žala.

19Atsakovas Tarnyba atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartį nepakeistą.

20Tarnyba nurodo, kad pareiškėjai remiasi tik bendro pobūdžio svarstymais, subjektyvia nuomone ir nepateikė jokių tokius svarstymus pagrindžiančių įrodymų. Be to, nuobaudų paskyrimo faktas nedraudžia pareiškėjams dalyvauti bankroto administratorių sistemoje. Esant tokiai situacijai, nuobaudos turėjimas tik sumažina atrankinį koeficientą. Tai, ar nemokumo administratorius bus atrinktas priklauso ir nuo kitų administratorių pateikusių sutikimą dalyvauti atrankoje.

21Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjams nuobauda buvo paskirta už nesąžiningą manipuliavimą nemokumo administratorių atrankos sistemos kriterijais, todėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas būtų neadekvatus siekiamam tikslui ir pažeistų proporcingumo principą.

22Teisėjų kolegija konstatuoja:

23IV.

24Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 6 d. nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, pagrįstumas ir teisėtumas.

25ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

26Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

27Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016; 2017 m. vasario 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017).

28Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, taip pat turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-222/2010).

29Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų nurodytas aplinkybes ir su atskiruoju skundu pateiktus dokumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė reikalavimo užtikrinimo priemonės, nes pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad nepritaikius jų nurodomos reikalavimo užtikrinimo priemonės pareiškėjų teisių įgyvendinimas gali būti suvaržomas arba jų įgyvendinimas apsunkinamas iš esmės, kad pareiškėjai patirs neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą (nuostolius). Priešingai nei teigia atskirajame skunde pareiškėjai, pareiškėjų pateikti su atskiruoju skundu dokumentai nepatvirtina, jog būtent dėl skundžiamo Tarnybos sprendimo pareiškėjai nebuvo atrinktais bankroto administratoriais. Be to, kaip patys pareiškėjai nurodė, paskirta nuobauda neriboja pareiškėjų teisės dalyvauti kompiuterinėje atrankoje ir būti atrinktais bankroto administratoriais.

30Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, jog tokios aplinkybės dėl nepaskyrimo administratoriumi, kurias nurodo pareiškėjai, per se (pats savaime) nėra pagrindas ABTĮ 70 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, o tai, kad pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių galiojant ginčijamam administraciniam aktui, nėra ypatinga (išskirtinė) aplinkybė, pavirtinanti tai, jog gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, šalių interesų pusiausvyrą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. lapkričio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-806-442/2018, 2019 m. gegužės 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-373-520/2019, 2020 m. vasario 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-166-575/2020).

31Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjų atskirasis skundas atmetamas.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

33Pareiškėjų mažosios bendrijos „Elandas“ ir M. K. atskirąjį skundą atmesti.

34Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai mažoji bendrija (toliau – MB) „Elandas“ ir M. K. (toliau... 6. Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo -priemonę –... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. vasario 6 d. nutartimi... 9. Teismas išanalizavo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 10. Pareiškėjai prašymą grindė tuo, kad atsakovas nuobaudą – įspėjimą... 11. Teismas, atsižvelgęs į Bankroto administratorių atrankos taisyklių,... 12. Teismas nusprendė netenkinti pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo... 13. Teismo vertinimu, pareiškėjų prašoma reikalavimų užtikrinimo priemonė,... 14. Tai, kad skundžiamas sprendimas nebuvo įteiktas pareiškėjams iki jo vykdymo... 15. III.... 16. Pareiškėjai pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus... 17. Pareiškėjai paaiškina, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių... 18. Nors pareiškėjams neuždrausta dalyvauti kompiuterinėje atrankoje, tačiau... 19. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 20. Tarnyba nurodo, kad pareiškėjai remiasi tik bendro pobūdžio svarstymais,... 21. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjams nuobauda buvo paskirta... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 23. IV.... 24. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020... 25. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti... 26. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: draudimas atlikti tam tikrus... 27. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 28. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, taip pat turi... 29. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų nurodytas aplinkybes ir su... 30. Pažymėtina ir tai, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, jog tokios... 31. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad skundžiama pirmosios... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 33. Pareiškėjų mažosios bendrijos „Elandas“ ir M. K. atskirąjį skundą... 34. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 6 d. nutartį palikti... 35. Nutartis neskundžiama....