Byla eAS-166-575/2020
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Veslavos Ruskan,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lideres“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 23 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lideres“ skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Lideres“ (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos (toliau – ir Tarnyba) 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. V4-397 (toliau – ir Įsakymas), kuriuo pareiškėjui paskirta nuobauda – įspėjimas.

6Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo sustabdyti skundžiamo Tarnybos Įsakymo galiojimą.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. sausio 23 d. nutartimi nutarė netenkinti pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

9Teismas išanalizavo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

10Teismo nuomone, nors pareiškėjas skunde ir paaiškino, kokios neigiamos pasekmės jam kiltų nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, tačiau pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius jos prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės pareiškėjai gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Pareiškėjo argumentai apie galimą žalą nėra pagrįsti objektyviais įrodymais, kuriuos įvertinus būtų galima nustatyti, kokius realius nuostolius, netenkinus pareiškėjo prašymo, ji patirtų.

11Teismas pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju nuobaudos pareiškėjui paskyrimo faktas nedraudžia jam dalyvauti bankroto administratorių atrankos sistemoje ir atitinkamai būti atrinktam administruoti naujas bankrutuojančias įmones. Iš pareiškėjo argumentų matyti, kad nuobaudos turėjimas tik sumažina atrankinį koeficientą 1 punktu, be to, ar nemokumo administratorius bus atrinktas taip pat priklauso ir nuo kitų administratorių, pateikusių sutikimą dalyvauti atrankoje, kurių visų dalyvavimas nėra žinomas iki pat atrankos momento. Todėl akivaizdu, kad pareiškėjas remiasi hipotetinėmis prielaidomis ir nepateikė teismui jokių konkrečių žalos paskaičiavimo įrodymų.

12Teismas nurodė, kad net ir susidarius tokiai situacijai, jog būtų priimtas pareiškėjui palankus galutinis procesinis sprendimas jos iškeltoje administracinėje byloje, pareiškėjas savo galimai pažeistas teises galėtų ginti kitais teisių gynimo būdais, t. y. išsiieškoti patirtą turtinę žalą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnyje įtvirtinta teise į žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijos neteisėtų veiksmų, atlyginimą.

13Teismas padarė išvadą, jog šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga pagrįsti reikalavimo užtikrinimo būtinybę, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, jog šiuo konkrečiu atveju šioje bylos nagrinėjimo stadijoje egzistuoja pagrindas taikyti pareiškėjos prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju būtų adekvatus ir proporcingas, atitiktų šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą. Teismas konstatavo, kad prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo negali būti tenkinamas.

14Teismas pažymėjo, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą (ABTĮ 70 straipsnio 1 dalis). Taigi, ši nutartis pareiškėjui neužkerta kelio, situacijai pasikeitus, pakartotinai pateikti motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

15III.

16Pareiškėjas UAB „Lideres“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 23 d. nutartį ir tenkinti pareiškėjo prašymą bei taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos stabdyti atsakovo Tarnybos Įsakymo galiojimą.

17Pareiškėjas paaiškina, kad Įsakymo pagrindu pareiškėjui paskirta nuobauda sumažino leistiną administratoriui sąlyginių įmonių skaičių viena sąlygine įmone, kas turi tiesioginės įtakos skaičiuojant atrankos koeficientą. Atitinkamai sumažėjo administratoriaus koeficientas (buvo 80, dabar – 79). Dėl šių priežasčių pareiškėjas nebus paskirtas administruoti UAB „Rokiškio aliejinė“ bankroto proceso ir negalės gauti 90 443, 00 Eur pajamų. O tai yra didelė ir neatitaisoma žala.

18Pareiškėjo nuomone, pareiškėjo nepaskyrus administruoti UAB „Rokiškio aliejinė“, net ir skundo tenkinimo atveju žala bus laikoma patirta negrįžtamai, kadangi atranka jau būtų įvykdyta negrįžtamai.

19Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovo teigimu, įmonių nemokumo procesai vyksta nuolat, todėl nemokumo administratoriai nuolat turi galimybę būti atrinktais ir paskirtais įmonių administratoriais. Be to, programos pagalba administratorius parenka teismas.

20Teisėjų kolegija konstatuoja:

21IV.

22Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 23 d. nutartis, kuria nutarta netenkinti pareiškėjo prašymo ir netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių.

23ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

24Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016; 2017 m. vasario 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017).

26Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, taip pat turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-222/2010).

27Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė reikalavimo užtikrinimo priemonės, nes pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad nepritaikius jo nurodomos reikalavimo užtikrinimo priemonės pareiškėjo teisių įgyvendinimas gali būti suvaržomas arba jų įgyvendinimas apsunkinamas iš esmės, kad pareiškėjas patirs neatitaisomą arba sunkiai atitaisomą didelę žalą (nuostolius).

28Dėl pareiškėjo argumento, jog pareiškėjas patirs neatitaisomą žalą, kadangi nebus paskirtas administruoti UAB „Rokiškio aliejinė“ bankroto proceso ir negalės gauti pajamų, pažymėtina, kad šiuo aspektu teismų praktikoje yra išaiškinta, jog tokios aplinkybės dėl nepaskyrimo administratoriumi, kurias nurodo pareiškėjas, per se (pats savaime) nėra pagrindas ABTĮ 70 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, o tai, kad pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių galiojant ginčijamam administraciniam aktui, nėra ypatinga (išskirtinė) aplinkybė, pavirtinanti tai, jog gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, šalių interesų pusiausvyrą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. lapkričio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-806-442/2018, 2019 m. gegužės 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-373-520/2019).

29Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 23 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

31Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lideres“ atskirąjį skundą atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Lideres“... 6. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. sausio 23 d. nutartimi... 9. Teismas išanalizavo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 10. Teismo nuomone, nors pareiškėjas skunde ir paaiškino, kokios neigiamos... 11. Teismas pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju nuobaudos pareiškėjui paskyrimo... 12. Teismas nurodė, kad net ir susidarius tokiai situacijai, jog būtų priimtas... 13. Teismas padarė išvadą, jog šiuo atveju pareiškėjas, kuriam tenka pareiga... 14. Teismas pažymėjo, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje... 15. III.... 16. Pareiškėjas UAB „Lideres“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo... 17. Pareiškėjas paaiškina, kad Įsakymo pagrindu pareiškėjui paskirta nuobauda... 18. Pareiškėjo nuomone, pareiškėjo nepaskyrus administruoti UAB „Rokiškio... 19. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 21. IV.... 22. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020... 23. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti... 24. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: draudimas atlikti tam tikrus... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 26. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, taip pat turi... 27. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes, sprendžia,... 28. Dėl pareiškėjo argumento, jog pareiškėjas patirs neatitaisomą žalą,... 29. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad skundžiama pirmosios... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 31. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lideres“ atskirąjį skundą... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. sausio 23 d. nutartį palikti... 33. Nutartis neskundžiama....