Byla eAS-806-442/2018
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo T. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo T. M. skundą atsakovui Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas T. M. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos (toliau – ir Tarnyba) direktoriaus 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. V4-252 „Dėl nuobaudos bankroto administratoriui T. M. skyrimo“ (toliau – ir Įsakymas).

6Pareiškėjas taip pat teismo prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. sustabdyti Įsakymo galiojimą iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo. Prašymą grindė tuo, kad Įsakymas priimtas nesant teisės pažeidimo sudėčiai ir atsakovui viršijant kompetenciją, yra nemotyvuotas. Netenkinus prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, jam bus sukelta neatitaisoma žala, nes dėl nuobaudos fakto jis negali konkuruoti su kitais administratoriais, kurie peržengia 80 sąlyginių įmonių ribą ir dėl to susiduria su rizika nebūti paskirtu konkrečios įmonės administravimui, kuri turi turto, iš kurio galėtų būti mokamas atlyginimas bankroto administratoriui bei vykdoma bankroto procedūra. Be to, būtų priverstas laukti, kol įmonės bus paskirtos administruoti kitiems bankroto administratoriams, kurių atrankos balas šiuo metu yra didesnis už pareiškėjo, nors jeigu nuobauda nebūtų paskirta, į jų vietą būtų paskirtas pareiškėjas, kadangi bankroto administratorių balai yra nuolat kintantys, nes priklauso nuo įvairių aplinkybių, įskaitant ir likviduotų nemokių įmonių skaičiaus.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 8 d. nutartimi pareiškėjo skundą priėmė, prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkino.

9Teismas darė išvadą, kad pareiškėjas nepagrindė, kokią neatitaisomą ar sunkiai atitaisomą didelę žalą patirs nesustabdžius Įsakymo, kuriuo pareiškėjui paskirta nuobauda – viešas įspėjimas. Pažymėjo, kad ši nuobauda Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 11 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka yra paskelbta Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje.

10Teismas akcentavo, kad esminė reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo sąlyga yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Tuo atveju, jeigu pareiškėjo skundas būtų tenkintas, būtų panaikintas Įsakymas ir juo pareiškėjui paskirta nuobauda, tame tarpe ir atitinkamoje interneto svetainėje esanti informacija apie nuobaudos pareiškėjui skyrimą. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, tokių veiksmų nebūtų galima atlikti, t. y. įvykdyti galimai pareiškėjui palankaus teismo sprendimo. Teismas nurodė, kad pareiškėjo teiginiai dėl jam daromos žalos yra nepagrįsti jokiais įrodymais, yra abstraktaus, menamo pobūdžio, paremti prielaidomis, nukreiptomis į ateitį. Pažymėjo, kad paaiškėjus, jog pareiškėjui nuobauda buvo paskirta nepagrįstai, jis turės galimybę kompensuoti savo praradimus, t. y. objektyviai įvertinti juos pinigais ir patirtus nuostolius prisiteisti teisme.

11Teismas nurodė, kad pareiškėjo argumentai, jog dėl nuobaudos fakto jis negali konkuruoti su kitais administratoriais, kurie peržengia nurodytą 80 sąlyginių įmonių ribą ir dėl to susiduria su rizika nebūti paskirtu konkrečios įmonės administravimui, kuri turi turto, iš kurio galėtų būti mokamas atlyginimas bankroto administratoriui bei vykdoma bankroto procedūra, be to, būtų priverstas laukti, kol įmonės bus paskirtos administruoti kitiems bankroto administratoriams, kurių atrankos balas šiuo metu yra didesnis už pareiškėjo, nors jeigu nuobauda nebūtų paskirta į jų vietą būtų paskirtas pareiškėjas, nukreipti į ateitį, kurie negali būti vertinami, kaip reali grėsmė didelei ar neatitaisomai žalai atsirasti. Aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių ar sunkumų, per se (pats savaime) nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Kitų išskirtinių aplinkybių (argumentų), kurios patvirtintų, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės pareiškėjui gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, teismas nenustatė.

12III.

13Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

14Pareiškėjas nurodo, kad skunde pateikė motyvus ir išrašą iš ĮRBIS, t. y. bankroto administratorių atrankos sistemos, kurie pagrindžia, kad Įsakymu paskirta nuobauda jam sukėlė neigiamus padarinius, su kuriais pareiškėjas susiduria skundo pateikimo teismui metu, – leistinas administruoti sąlyginių įmonių skaičius sumažintas 2 sąlyginėmis įmonėmis, dėl ko pareiškėjas nebegali konkuruoti su kitais administratoriais, kurie peržengia 80 sąlyginių įmonių ribą, t. y. yra blogesnėje konkurencinėje padėtyje. Šie padariniai egzistuoja šiuo metu, jie nėra nukreipi į ateitį.

15Dėl leistino administruoti sąlyginių įmonių skaičiaus sumažinimo susiduria su rizika nebūti paskirtas konkrečios įmonės administravimui, kuris būtų pavestas jam nesant nuobaudos. Kadangi bankroto administratorių balai yra nuolat kintantys (priklauso nuo įvairių aplinkybių, įskaitant ir likviduotų nemokių įmonių skaičiaus), dėl nuobaudos gali susidurti su situacija, kuomet jam nebus paskiriamos įmonės administravimui. Nuobaudos galiojimo metu konkrečioms įmonėms, kuriose dalyvauti siekia ir siektų pareiškėjas, bus skiriami administratoriai, kurie yra geresnėje konkurencinėje padėtyje nei pareiškėjas ir kurie negalėtų konkuruoti su pareiškėju, jeigu nuobauda nebūtų paskirta. Tokie padariniai yra nukreipti į ateitį, tačiau jie yra bet kokiu atveju neišvengiami dėl bankroto administratorių atrankos, naudojantis ĮRBIS. Dalyvaujant ĮRBIS atrankoje pareiškėjui ir administratoriams, kurių konkurencinis balas būtų žemesnis, pareiškėjui nesant pritaikytos nuobaudos, administruoti įmones neabejotinai bus paskirti kiti administratoriai, o ne pareiškėjas. Tokie padariniai pagrįsti ĮRBIS programiniais algoritmais. Tai reiškia, kad su šiais padariniais yra neabejotinai susidurtina ir jie negali būti vertinami tik kaip hipotetiniai. Susidūrus su šiais padariniais situacija taps ypatinga tuo, kad jos atstatyti į status quo (ankstesnė padėtis), buvusį iki Įsakymo priėmimo, Įsakymo panaikinimo atveju nėra jokios galimybes. Tokia pozicija yra pagrįsta ĮBĮ įtvirtintu reglamentavimu, pagal kurį paskyrus administruoti įmones kitiems bankroto administratoriams, vietoj kurių nesant paskirtos nuobaudos būtų paskirtas pareiškėjas, ir panaikinus Įsakymą, pareiškėjas nebus atgal paskirtas tokių įmonių bankroto administratoriumi. Tokie padariniai sąlygoja kitus padarinius – pareiškėjas negalės gauti atlyginimo už administravimą ir rinkti įmonių administravimo patirties balus, tiesiogiai priklausančius nuo administruotų įmonių skaičiaus. Šių padarinių atstatyti nėra įmanoma.

16Pareiškėjo teigimu, Įsakymo galiojimas bylos nagrinėjimo metu kelia jam didelę žalą, kurią yra privalu stabdyti bylos nagrinėjimo metu, kadangi atkurti šios žalos palankaus teismo sprendimo atveju nėra galimybės. Juolab, kad teismas nesprendė, jog pareiškėjo skundas yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) nepagrįstas. Tai per se pagrindžia Įsakymo galimą neteisėtumą ir būtinumą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

17Pareiškėjas pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką faktas, kai dalis padarinių, yra nukreipti į ateitį, nesudaro pagrindo atmesti jo prašymo.

18Pareiškėjo vertinimu, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, vėlesnis Įsakymo panaikinimas, priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, pareiškėjo teisių neapgintų ir tikslas, dėl kurio pareiškėjas kreipėsi į teismą, būtų neįgyvendintas, o pats reikalavimas, dėl kurio buvo kreiptasi į teismą, netektų prasmės. Pareiškėjui palankus teismo sprendimas nesukeltų realių teisinių padarinių, nes atkurti iki Įsakymo priėmimo ar jo sustabdymo buvusios padėties būtų neįmanoma. Pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, būtų įmanoma garantuoti realų ir veiksmingą iki Įsakymo priėmimo ar jo sustabdymo buvusios padėties atkūrimą.

19Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių spręsti, kad atsakovo interesai šiuo atveju yra svarbesni už pareiškėjo interesus. Todėl šiuo atveju yra akivaizdu, kad nesustabdžius Įsakymo galiojimo, pareiškėjui gali būti padaryta neatitaisoma žala.

20Atsakovas Tarnyba atsiliepime į atskirajį skundą su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Atsakovas vertina, kad šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į pareiškėjo skunde keliamo reikalavimo pobūdį, jo faktinį pagrindimą, skundžiamo sprendimo turinį, jo įtaką kitiems asmenims, realios grėsmės, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių šioje byloje, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, nėra ir pareiškėjas tokių įrodymų nepateikė, todėl pati tikimybė, kad pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių ar sunkumų, per se nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pareiškėjo teiginys, kad panaikinus Įsakymą pareiškėjas nebus atgal paskirtas tokių įmonių bankroto administratoriumi, yra ydingas, nes ne faktas, kad pareiškėjas būtų buvęs atrinktas ir vėliau teismo paskirtas tokių įmonių administratoriumi.

22Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas bankroto administravimo paslaugas teikia kaip juridinio asmens, teikiančio bankroto administravimo paslaugas, vadovas, taigi Įsakymu skirta nuobauda bankroto administratoriui fiziniam asmeniui jokios įtakos bankroto administratoriaus juridinio asmens atrankos rodikliams neturi.

23IV.

24Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Tarnybos Įsakymo galiojimą iki teismo sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo.

25ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

26Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

27Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016).

28Taigi procesiniame įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Pirma, pareiškėjas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad pareiškėjui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra, būtina sąlyga taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – neatitaisomos arba sunkiai atitaisomos didelės žalos padarymo rizika (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-830-442/2017).

29Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui pakanka objektyviai tikėtino skunde (prašyme) suformuluoto pareiškėjo reikalavimo patenkinimo. Teismas, atlikęs preliminarų (prima facie) reikalavimo pagrįstumo įvertinimą, galėtų atsisakyti taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones tik tais atvejais, kai skundo (prašymo) reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas (tarkim pareiškėjas pasirinko tokį savo teisių ar įstatymo saugomų interesų gynybos būdą, kuris pagal teisės aktų reikalavimus yra neleistinas ar aiškiai neįmanomas; prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones tam, kad būtų užtikrintas reikalavimas, kuris visiškai nėra pagrįstas skunde (prašyme) nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan.).

30Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju, nėra akivaizdžių pareiškėjo skunde suformuluoto reikalavimo nepagrįstumo požymių. Kaip matyti iš bylos duomenų, skundo forma ir turinys atitinka ABTĮ nustatytus reikalavimus, pareiškėjo reikalavimas yra grindžiamas skunde išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, todėl jis pripažintinas preliminariai pagrįstu.

31Tačiau vienos iš dviejų būtinų sąlygų konstatavimas nėra pakankamas pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Sprendžiant dėl antros sąlygos (neatitaisomos arba sunkiai atitaisomos žalos) buvimo teismas turi atsižvelgti į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. balandžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-368-143/2017).

32Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

33Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo laikinai sustabdyti Įsakymo galiojimą, kuriuo nuspręsta už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintų Bankroto administratorių atrankos taisyklių pažeidimą bankroto administratoriui T. M. skirti nuobaudą – viešą įspėjimą.

34Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės grindžia tuo, kad dėl paskirtos nuobaudos patiria realius nuostolius, nes paskirta nuobauda turi tiesioginę įtaką jo galimybėms būti paskirtu konkrečių įmonių administratoriumi bei konkurencijai su kitais administratoriais.

35Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjo motyvus, kuriais grindžiamas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas, įvertinusi administracinėje byloje ginčijamą Įsakymą ir byloje esančius duomenis, pripažįsta, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra pakankamo pagrindo taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Byloje nėra duomenų, sudarančių pagrindą spręsti, jog nepritaikius pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala pareiškėjui. Pareiškėjo atskirajame skunde nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip reali grėsmė didelei ar neatitaisomai žalai atsirasti. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių ar sunkumų, per se nėra pagrindas ABTĮ 70 straipsnyje nustatyta tvarka taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Taigi tai, kad pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių galiojant ginčijamam administraciniam aktui, nėra ypatinga (išskirtinė) aplinkybė, patvirtinanti tai, jog gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, todėl paminėta aplinkybė savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

36Be to, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi būti atsižvelgta į atsakovo interesus bei viešąjį interesą. Nagrinėjamu atveju sustabdžius Įsakymo galiojimą būtų neproporcingai pažeisti atsakovo, kaip nemokumo valdymo srityje priežiūrą atliekančios įstaigos, interesai. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą.

37Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjas nepagrindė savo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pagrįstumo, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

38Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti skundo reikalavimą, taip pat pirmosios instancijos teismui pateiktą medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, yra pagrįsta ir teisėta, priimta tinkamai pritaikius ABTĮ 70 straipsnio nuostatas, todėl paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

40Pareiškėjo T. M. atskirąjį skundą atmesti.

41Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. nutarties dalį dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymo palikti nepakeistą.

42Nutartis neskundžiama.

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas T. M. (toliau – ir... 6. Pareiškėjas taip pat teismo prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. spalio 8 d. nutartimi... 9. Teismas darė išvadą, kad pareiškėjas nepagrindė, kokią neatitaisomą ar... 10. Teismas akcentavo, kad esminė reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo... 11. Teismas nurodė, kad pareiškėjo argumentai, jog dėl nuobaudos fakto jis... 12. III.... 13. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. Pareiškėjas nurodo, kad skunde pateikė motyvus ir išrašą iš ĮRBIS, t.... 15. Dėl leistino administruoti sąlyginių įmonių skaičiaus sumažinimo... 16. Pareiškėjo teigimu, Įsakymo galiojimas bylos nagrinėjimo metu kelia jam... 17. Pareiškėjas pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 18. Pareiškėjo vertinimu, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės,... 19. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių... 20. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į atskirajį skundą su atskiruoju skundu... 21. Atsakovas vertina, kad šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į pareiškėjo... 22. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas bankroto administravimo paslaugas teikia... 23. IV.... 24. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio... 25. ABTĮ 70 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad reikalavimas gali būti... 26. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: draudimas atlikti tam tikrus... 27. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 28. Taigi procesiniame įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios... 29. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui pakanka objektyviai tikėtino... 30. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju, nėra akivaizdžių... 31. Tačiau vienos iš dviejų būtinų sąlygų konstatavimas nėra pakankamas... 32. Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo... 33. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo laikinai sustabdyti Įsakymo... 34. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės... 35. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į pareiškėjo motyvus, kuriais grindžiamas... 36. Be to, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi... 37. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 38. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 40. Pareiškėjo T. M. atskirąjį skundą... 41. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. spalio 8 d. nutarties dalį... 42. Nutartis neskundžiama....