Byla e2S-554-934/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Emilė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-24 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2YT-10186-433/2020, kuria nutarta netenkinti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Emilė“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Emilė“ kreipėsi į teismą, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223. Nurodė, kad pateikė skundą dėl antstolio D. K. veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolio D. K. 2020-02-10 patvarkymą Nr. S-20-174 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223, kuriuo antstolis D. K. nusprendė parduoti iš pirmųjų varžytinių pareiškėjai UAB „Emilė“ nuosavybės teise priklausantį ir svetimo daikto hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą. Pažymėjo, jog priėmęs ginčijamą patvarkymą, antstolis pažeidė pareiškėjo teises, kadangi tokiais veiksmais buvo pradėtos varžytinės, kuriose už pernelyg mažą kainą parduodamas pareiškėjui nuosavybės teise priklausantis turtas. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis nesiėmė visų reikiamų priemonių tinkamam išieškomo turto įvertinimui, dėl ko parduodant minėtą turtą varžytinėse bus padaryta žala pareiškėjo interesams. Patvarkymu nepagrįstai atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą dėl turto vertinimo bei netinkamai nustatyta turto kaina. Turto vertė yra ženkliai didesnė, nei nustatyta vertintojo akte bei patvarkyme, dėl ko yra grėsmė, kad pareiškėjo turtas bus realizuotas (parduotas arba perimtas išieškotojo) už rinkos vertės neatitinkančią kainą, dėl ko pareiškėjui bus padaryta didelė žala. Pareiškėjo įsitikinimu, jo reikalavimas yra prima facie pagrįstas, todėl, įvertinus grėsmę galimai palankaus pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymui, nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Jei būtų priimtas pareiškėjui palankus teismo sprendimas, turtas vistiek jau būtų perleistas tretiesiems asmenims realizuojant jį už pernelyg žemą, rinkos vertės neatitinkančią kainą, dėl ko pareiškėjas nebegalėtų jo atgauti, o dėl turto perleidimo už žemesnę vertę patirtų žalą. Atsižvelgiant į tai, vienintelis būdas užtikrinti galimai palankaus Skolininkui teismo sprendimo įvykdymą yra laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bei išieškojimo vykdomojoje byloje sustabdymas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020-02-24 nutartimi nutarė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Teismas savo sprendimą grindė šiais motyvais:

102.1.

11Pareiškėja UAB „Emilė“ būtinumą stabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223 grindžia argumentais, kad antstolis nesiėmė visų reikiamų priemonių tinkamam parduodamo turto įvertinimui, todėl turtas realizuojamas už pernelyg žemą kainą. Nagrinėjamu atveju iš teismui pateikto skundo dėl antstolio veiksmų bei prie jo pateiktų dokumentų nėra galimybės įsitikinti pareiškėjos nurodytų aplinkybių tikrumu. Visiškai nėra aišku, kokiu pagrindu pareiškėja UAB „Emilė“ nurodo, jog jos prašymu UAB „CRE pro“ parengta realizuojamo turto vertinimo ataskaita Nr. 20/02-12KI yra teisingesnė už vertintojo 2019-12-23 ekspertizės akte Nr. 19-12-03A pateiktus duomenis;

122.2.

13Pareiškėjo keliamos abejonės dėl nustatytos vertės, teismo vertinimu, nepaneigia galimybės, kad atlikus pakartotinį vertės nustatymą (ar paskiriant dar vieną ekspertizę) bus nurodyta iš esmės ta pati (panašaus dydžio) vertė. Kaip nepagrįstas teismas atmeta pareiškėjos UAB „Emilė“ nurodytas aplinkybes, kad paskelbtose varžytynėse parduodamo turto vertė ženkliai viršija skolos vertę. Tokią išvadą pareiškėja daro iš jos užsakymu UAB „CRE pro“ parengtos realizuojamo turto vertinimo ataskaitos Nr. 20/02-12KI. Tačiau, kaip aukščiau minėta, nėra aišku kodėl šis turto vertinimas objektyviai yra teisingesnis už ekspertizės akto išvadas;

142.3.

15Nagrinėjamu atveju pareiškėja grįsdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių nurodo, kad perleidus turtą už pernelyg žemą, rinkos vertės neatitinkančią kainą, ji nebegalėtų jį atgauti priėmus palankų pareiškėjai sprendimą, t. y. pareiškėja nurodo, jos manymu, galimas teisines pasekmes, kurios yra prielaidos tuo atveju, jei bus priimtas palankus pareiškėjai sprendimas, kai tuo tarpu privalomų vykdomosios bylos stabdymo pagrindų reglamentuotų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 626 straipsnyje nenustatyta, todėl, teismo manymu, nėra antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – preliminarios galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės;

162.4.

17Vykdymo veiksmų sustabdymas vykdomojoje byloje pažeistų proporcingumo tarp išieškotojo ir skolininko teisių ir jų teisėtų interesų apsaugai vykdymo procese skirtų teisių reguliavimo priemonių taikymo principus, nepagrįstai užvilkintų vykdymo procesą bei neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

18III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

193.

20Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Emilė“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-24 nutartį civilinėje byloje Nr. e2YT-10186-433/2020; išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjo UAB „Emilė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti – stabdyti pareiškėjo UAB „Emilė“ turto varžytines vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223.

214.

22Atskirojo skundo argumentai, reikšmingi nagrinėjamiems klausimams:

234.1.

24Teismas nepagrįstai nustatė, kad pareiškėjo skundas prima facie nepagrįstas. Teismas ginčijama nutartimi pasisakė dėl klausimo iš esmės ir taip nepagrįstai praplėtė prima facie pagrįstumo nagrinėjimo ribas. Be to, teismas, vertindamas pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nutartyje pasisakė dėl esminės aplinkybės – pareiškėjui priklausančio turto galimos vertės. Pareiškėjas skunde yra išdėstęs esmines faktines aplinkybes apie antstolio neteisėtus veiksmus, pateikė išsamius rašytinius įrodymus bei teisinius argumentus. Pareiškėjas, kuris grindė neteisėtus antstolio veiksmus, be kita ko, veiksmais nustatant pareiškėjo turto vertę, kartu su skundu pateikė išsamius įrodymus dėl turto vertės (įskaitant alternatyvius vertinimus). Dėl nurodytų priežasčių, pareiškėjo įsitikinimu, skundas akivaizdžiai tenkina prima facie pagrįstumo standartą;

254.2.

26Teismas nepagrįstai nustatė, kad neegzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika (CPK 144 straipsnio 1 dalies pažeidimas). Teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos, kai nėra CPK 626 straipsnyje nustatytų sąlygų. Nei CPK 626 straipsnis, nei kitos procesinės nuostatos, nei Lietuvos teismų praktika nenustato, kad teismas taikydamas CPK 145 straipsnio 1 dalies 12 punkte nustatytas laikinąsias apsaugos priemones (vykdymo veiksmų sustabdymą) turi nustatyti CPK 626 straipsnyje nurodytas sąlygas;

274.3.

28Vienintelis būdas užtikrinti galimai palankaus skolininkui teismo sprendimo įvykdymą yra laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bei išieškojimo vykdomosiose byloje sustabdymas. Priešingu atveju, t. y. nesustabdžius išieškojimo veiksmų galimai palankaus skolininkui teismo sprendimo įvykdymas taptų aiškiai negalimas, kadangi net panaikinus patvarkymą skolininkas negalėtų būti grąžintas į tą padėti, kuri buvo iki patvarkymo priėmimo ir jam bus padaryta žala;

294.4.

30Teismas, priimdamas nutartį, nesivadovavo aukštesnės instancijos teismo suformuota praktika labai panašioje byloje. Labai panašioje byloje (byloje dalyvauja tas pats išieškotojas UAB „EDS INVEST“, tas pats antstolis bei tas pats pareiškėjas, o skundas dėl antstolio veiksmų paduotas dėl netinkamo įvertinimo jau vykstant varžytinėms) Vilniaus apygardos teismas 2020-02-13 priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. e2S-351-580/2020, kuria tenkino pareiškėjo skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė antstolio D. K.vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03144 ir Nr. 0174/17/03143 atliekamus vykdymo veiksmus dėl išieškojimo iš UAB „Emilė“ įkeisto nekilnojamojo turto iki kol bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų.

315.

32Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, kuriuo prašė atmesti pareiškėjo UAB „Emilė“ atskirąjį skundą ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-24 nutartį civilinėje byloje Nr. e2YT-10186-433/2020.

336.

34Atsiliepimo argumentai, reikšmingi nagrinėjamiems klausimams:

356.1.

36Pareiškėjo nurodyti argumentai, kad neva teismas ginčijama nutartimi pasisakė dėl klausimo iš esmės ir taip nepagrįstai praplėtė prima facie pagrįstumo nagrinėjimo ribas, yra nepagrįsti. Pažymėtina, kad kaip teisingai nurodyta ir ginčijamoje nutartyje, jokie objektyvūs ir pakankami duomenys, kurie galėtų pagrįsti pareiškėjo skunde dėl antstolio veiksmų nurodytas aplinkybes, į bylą nebuvo teikiami. Pareiškėjo skundas buvo pagrįstas tik klaidingu turto vertės nustatymu. Taigi akivaizdu, kad pareiškėjo reikalavimas nėra ir negali būti prima facie (tikėtinai) pagrįstas, o paremtas teismo klaidinimu (dėl realizuojamo turto vertės), į ką teismas turi atkreipti ypatingą dėmesį;

376.2.

38Šis pareiškėjo skundas apeliacine tvarka greičiausiai bus nagrinėjamas jau tuo metu, kai faktiškai jau bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, todėl apeliacinės instancijos teismo prašome atkreipti dėmesį į atitinkamoje byloje dėl antstolio veiksmų teisėtumo priimtą teismo procesinį sprendimą. Dėl akivaizdaus skundo nepagrįstumo manome, kad jis bus atmestas;

396.3.

40Pareiškėjas byloje neįrodė būtinumo (kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas) taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Laikinosios apsaugos priemonės, skirtingai negu supranta pareiškėjas, nėra savarankiškas teisių gynimo būdas, ir nėra taikomos kiekvienu atveju, kai pareiškiamas ieškinys ar pateikiamas skundas;

416.4.

42Skundžiama nutartis yra pagrįsta taip pat dėl to, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo konkrečiu atveju būtų itin neproporcinga priemonė išieškotojui. Pritaikius pareiškėjo prašomas priemones būtų pažeistos hipotekos kreditoriaus UAB EDS INVEST teisės, kuriam nesąžiningi proceso dalyviai (šiuo atveju pareiškėjas) vilkina skolos išieškojimą (vykdymo veiksmai atliekami nuo 2016 m.), teikia nepagrįstus įvairius ieškinius, skundus dėl bet kurio antstolio vykdomojoje byloje atliekamo veiksmo, vilkina įsiteisėjusio ir vykdytino vykdomojo dokumento ir kartu vykdytinos reikalavimo teisės patenkinimą.

43IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

44Atskirasis skundas netenkintinas.

457.

46Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-24 nutarties, kuria nutarta atmesti pareiškėjos UAB „Emilė“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

478.

48Byloje nustatyta, kad pareiškėja UAB „Emilė“ pateikė skundą dėl antstolio D. K. veiksmų, kuriuo prašė antstolio panaikinti 2020-02-10 patvarkymą Nr. S-20-174 vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223, kuriuo antstolis D. K. nusprendė parduoti iš pirmųjų varžytinių pareiškėjai UAB „Emilė“ nuosavybės teise priklausantį ir svetimo daikto hipoteka įkeistą nekilnojamąjį turtą. Kartu su skundu pareiškėja UAB prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0174/16/01223. Prašymą argumentavo tuo, kad jei teismas patenkintų pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pareiškėjos turtas vistiek būtų perleistas tretiesiems asmenims, realizuojant jį už pernelyg žemą, rinkos vertės neatitinkančią kainą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėja nebegalėtų jo atgauti, o dėl turto perleidimo už žemesnę vertę patirtų žalą.

499.

50Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-24 nutartimi atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas savo procesiniame sprendime nurodė, kad iš teismui pateikto skundo dėl antstolio veiksmų bei prie jo pateiktų dokumentų nėra galimybės įsitikinti pareiškėjos nurodytų aplinkybių tikrumu. Teismo vertinimu, pareiškėjos keliamos abejonės dėl nustatytos vertės, nepaneigia galimybės, kad atlikus pakartotinį vertės nustatymą (ar paskiriant dar vieną ekspertizę) bus nurodyta iš esmės ta pati (panašaus dydžio) vertė. Teismas padarė išvadą, jog vykdymo veiksmų sustabdymas vykdomojoje byloje pažeistų proporcingumo tarp išieškotojo ir skolininko teisių ir jų teisėtų interesų apsaugai vykdymo procese skirtų teisių reguliavimo priemonių taikymo principus, nepagrįstai užvilkintų vykdymo procesą bei neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

51Dėl atskirojo skundo argumentų

5210.

53Atskirajame skunde pareiškėja nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad pareiškėjos skundas prima facie nepagrįstas. Apeliantės teigimu, ginčijama nutartimi teismas pasisakė dėl klausimo iš esmės, t. y. dėl pareiškėjai priklausančio turto galimos vertės. Pareiškėja, kuri grindė neteisėtus antstolio veiksmus, be kita ko, veiksmais nustatant pareiškėjos turto vertę, kartu su skundu pateikė išsamius įrodymus dėl turto vertės (įskaitant alternatyvius vertinimus), todėl skundas akivaizdžiai tenkina prima facie pagrįstumo standartą.

5411.

55Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su apeliantės argumentais, jog spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą teismas nesprendžia ginčo iš esmės. Tačiau turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, nes esant pagrįstų abejonių dėl asmeniui palankaus teismo sprendimo priėmimo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra galimas. Teismų praktikoje pažymima, jog pradinėje bylos proceso stadijoje, kuomet dažniausiai būna išsprendžiamas reikalavimų užtikrinimo laikinosiomis apsaugos priemonėmis klausimas, ieškovui ar pareiškėjui, siekiančiam pasinaudoti šio instituto teikiama apsauga, tokio prašymo pareiškimo metu pakanka pagrįsti, jog egzistuoja protinga ieškinio patenkinimo galimybė. Teismo pareiga įvertinti ieškinio patenkinimo galimybę gali būti apibrėžiama ir negatyviai, t. y. atsakovo atsikirtimai nėra pakankami abejoti ieškinio pagrindo tikėtinu pagrįstumu. Todėl pagal prima facie (iš pirmo žvilgsnio arba preliminaraus vertinimo) doktriną ieškinys yra preliminariai pagrįstas, jeigu jis reiškiamas remiantis teisėtu reikalavimų pagrindu ir yra pateikti su šiuo pagrindu tiesiogiai susiję įrodymai, arba ieškinys yra preliminariai pagrįstas, jeigu, išanalizavus ieškovo argumentus ir atsakovo atsikirtimus, nelieka pagrįstų abejonių sėkminga ieškovui proceso baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2092-03-07, priimta civilinėje byloje Nr. e2-313-464/2019).

5612.

57Teismų praktikoje taip pat pažymima, jog išieškojimo vykdymo procese sustabdymo teisinio instituto specifika įpareigoja teismą šias laikinąsias apsaugos priemones taikyti tik neabejotinai įsitikinus, kad nepritaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes, priešingu atveju, būtų paneigtas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo privalomumo principas (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-606-186/2015; 2015-07-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1045-370/2015; 2015-08-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1166-516/2015; 2016-06-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1043-178/2016; 2019-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-279-241/2019).

5813.

59Nagrinėjamu atveju remiantis su skundu ir prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateiktais duomenis (b. l. 4-12) nustatyta, kad skundo reikalavimus pareiškėja grindė savo subjektyvia nuomone apie tikėtinai didesnę iš varžytinių parduodamo jai priklausančio turto kainą ir remiasi vieninteliu įrodymu – UAB „CRE pro“ 2020-02-18 turto vertinimo ataskaita Nr. 20/02-12KI, kurioje pažymėta, jog ši konsultacija dėl galimos turto rinkos kainos neatitinka nustatytų vertinimo dokumentų turinio bei formos, nėra turto vertinimo dokumentas, o yra tik informacinio konsultacinio pobūdžio dokumentas skirtas konsultacijoms užsakovui („Liteko“ sistema neformatuoja bylos lapų, todėl su zip laikmenoje esančiais priedų failais galima susipažinti patekus į šalies dokumento kortelę bylos kortelės skiltyje „Procesas“). Kadangi tiek skundas dėl antstolio veiksmų, tiek prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės grindžiamas netinkamu iš varžytynių parduodamo turto kainos nustatymu, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas ginčijamoje nutartyje atlikęs preliminarų skundo pagrįstumo vertinimą pateiktos konsultacinės išvados kontekste, lyginant su 2019-12-23 ekspertizės akte Nr. 19-12-03A pateiktais duomenimis, nepasisakė dėl klausimo iš esmės ir nepažeidė reikalavimo tik preliminariai įvertinti pateikto reikalavimo pagrįstumą (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Vien pareiškėjos užsakymu atliktos turto vertinimo konsultacinės išvados pateikimas, kuomet dėl parduodamo turto vertės nustatymo jau buvo atlikta ekspertizė ir pateiktas ekspertizės aktas, nesudarė pirmosios instancijos teismui pagrindo prima facie spręsti, kad pareiškėjos skundas yra tikėtinai pagrįstas. Minėta, jog teismų praktikoje pabrėžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese išimtinumas, todėl tik neabejotinai įsitikinus palankaus sprendimo priėmimo tikimybę, galėtų būti sprendžiamas jų taikymo klausimas. Tačiau nagrinėjamu atveju, apelianto nurodyti argumentai bei subjektyvus situacijos vertinimas, nesudaro pagrindo spręsti, jog pirmosios instancijos teismas atlikdamas preliminarų skundo vertinimą pažeidė procesines teises normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (CPK 178 straipsnis).

6014.

61Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi pagrįstai spręsta, kad pareiškėjo reikalavimas nėra prima facie pagrįstas. Nustačius, kad skundas yra prima facie nepagrįstas, nėra pagrindo spręsti dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Tuo pačiu, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog jog preliminarus skundo reikalavimų pagrįstumo įvertinimas, nėra skundo dėl antstolio veiksmų išsprendimas iš esmės. Skundo reikalavimų pagrįstumo klausimas bus galutinai išspręstas tik bylą išnagrinėjus iš esmės, kuomet bus įvertintos tiek skolininko, tiek ir išieškotojo nurodytos aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai. Be to, akcentuotina, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi prejudicinės (lot. res iudicata) galios (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-306-236/2016).

6215.

63Atskirajame skunde pareiškėja taip pat nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, nesivadovavo aukštesnės instancijos teismo suformuota praktika labai panašioje byloje. Apeliantės vertinimu, Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2S-351-580/2020 2020-02-13 priėmė nutartį, kuria tenkino pareiškėjos skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė antstolio D. K. vykdomosiose bylose Nr. 0174/17/03144 ir Nr. 0174/17/03143 atliekamus vykdymo veiksmus dėl išieškojimo iš UAB „Emilė“ įkeisto nekilnojamojo turto iki kol bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio D. K.veiksmų.

6416.

65Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliante, jog jos nurodytoje civilinėje byloje buvo nagrinėjama analogiška ar panaši situacija, dėl ko pirmosios instancijos teismas privalėjo vadovautis joje nurodyta praktika. Susipažinus su Vilniaus apygardos teismo 2020-02-13 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-351-580/2020, nustatyta, kad joje nebuvo keliamas klausimas dėl netinkamos iš varžytynių parduodamo turto vertės nustatymo, o prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones iš esmės buvo grindžiamas tuo, kad vykdymo veiksmai buvo pradėti subsidiaraus skolininko UAB „Emilė“, o ne pagrindinio skolininko UAB „Interbesta“ atžvilgiu. Dėl išdėstytų aplinkybių, atmestinas kaip nepagrįstas apeliantės skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo aukštesnės instancijos teismo suformuota praktika labai panašioje byloje.

6617.

67Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

68Dėl procesinės bylos baigties

6918.

70Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą teismo nutartį naikinti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

71Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338-339 straipsniais,

Nutarė

72Apeliantės UAB „Emilė“ atskirojo skundo netenkinti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-24 nutartį palikti nepakeistą.

73Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Emilė“ kreipėsi į teismą,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020-02-24 nutartimi nutarė prašymą dėl... 10. 2.1.... 11. Pareiškėja UAB „Emilė“ būtinumą stabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje... 12. 2.2.... 13. Pareiškėjo keliamos abejonės dėl nustatytos vertės, teismo vertinimu,... 14. 2.3.... 15. Nagrinėjamu atveju pareiškėja grįsdama prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 16. 2.4.... 17. Vykdymo veiksmų sustabdymas vykdomojoje byloje pažeistų proporcingumo tarp... 18. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 19. 3.... 20. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Emilė“ prašo panaikinti Vilniaus... 21. 4.... 22. Atskirojo skundo argumentai, reikšmingi nagrinėjamiems klausimams:... 23. 4.1.... 24. Teismas nepagrįstai nustatė, kad pareiškėjo skundas prima facie... 25. 4.2.... 26. Teismas nepagrįstai nustatė, kad neegzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo... 27. 4.3.... 28. Vienintelis būdas užtikrinti galimai palankaus skolininkui teismo sprendimo... 29. 4.4.... 30. Teismas, priimdamas nutartį, nesivadovavo aukštesnės instancijos teismo... 31. 5.... 32. Suinteresuotas asmuo UAB „EDS INVEST“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo... 33. 6.... 34. Atsiliepimo argumentai, reikšmingi nagrinėjamiems klausimams:... 35. 6.1.... 36. Pareiškėjo nurodyti argumentai, kad neva teismas ginčijama nutartimi... 37. 6.2.... 38. Šis pareiškėjo skundas apeliacine tvarka greičiausiai bus nagrinėjamas jau... 39. 6.3.... 40. Pareiškėjas byloje neįrodė būtinumo (kad nesiėmus laikinųjų apsaugos... 41. 6.4.... 42. Skundžiama nutartis yra pagrįsta taip pat dėl to, kad laikinųjų apsaugos... 43. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 44. Atskirasis skundas netenkintinas.... 45. 7.... 46. Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-24... 47. 8.... 48. Byloje nustatyta, kad pareiškėja UAB „Emilė“ pateikė skundą dėl... 49. 9.... 50. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020-02-24 nutartimi atsisakė tenkinti... 51. Dėl atskirojo skundo argumentų... 52. 10.... 53. Atskirajame skunde pareiškėja nurodė, jog pirmosios instancijos teismas... 54. 11.... 55. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su apeliantės argumentais,... 56. 12.... 57. Teismų praktikoje taip pat pažymima, jog išieškojimo vykdymo procese... 58. 13.... 59. Nagrinėjamu atveju remiantis su skundu ir prašymu taikyti laikinąsias... 60. 14.... 61. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog... 62. 15.... 63. Atskirajame skunde pareiškėja taip pat nurodė, jog pirmosios instancijos... 64. 16.... 65. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliante, jog jos nurodytoje... 66. 17.... 67. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos... 68. Dėl procesinės bylos baigties... 69. 18.... 70. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 71. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 72. Apeliantės UAB „Emilė“ atskirojo skundo netenkinti, Vilniaus miesto... 73. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos...