Byla A18.-11-908/2020

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Gruodienė,

2sekretoriaujant Sandrai Biziulevičienei,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui S. Č., jo atstovei Renatai Jatužytei-Mulevičienei,

4Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus atstovėms I. Z. ir V. M.,

5viešame tesimo posėdyje išnagrinėjo S. Č., gim. ( - ), gyv. ( - ), administracinio nusižengimo bylą, iškeltą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 505 straipsnio 2 dalį.

6Teismas

Nustatė

7S. Č. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistės 2019-08-19 administracinio nusižengimo protokolu Nr. SAVAD-13-ANR_P-39346-2019 buvo traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 505 straipsnio 2 dalį už tai, kad nevykdė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 30-3831/18 (2.1.1E-TD2) 4.1 punkto, kuriame UAB „( - )“ buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučių namų ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „O.“ aktų kopijas. Iki nustatyto termino (2019 m. sausio 17 d.) daugiabučių namų ( - ) perdavimo akto kopijos Departamentui nepateiktos (nepateiktos ir iki administracinio nusižengimo protokolo surašymo dienos, t. y. 2019 m. rugpjūčio 19 d.).

8S. Č. teisme kaltės dėl padaryto administracinio nusižengimo nepripažino. Nurodė, kad nepateikė kopijų, nes tokios prievolės jis, kaip direktorius, neturėjo. Mano, kad savivaldybė organizavo visuotinį balsavimą dėl administratoriaus pasirinkimo neteisėtai. Nebuvo gyventojų prašymo perrinkti administratorių, nenustatyta pagrįstų nusižengimų, kad UAB „( - )“ blogai vykdė administratoriaus pareigas. S. Č. paaiškino, kad UAB „( - )“, kartu su kitais gyvenamųjų namų administratoriais kreipėsi į teismą dėl VMSA direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ panaikinimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. priėmė jiems palankų sprendimą, pakeitė VMSA direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. Įsakymo Nr. 30-3400 1 p. ieškovų, tarp jų ir UAB „( - )“ atžvilgiu, pratęsiant administravimo terminą iki kol daugiabučio gyvenamojo namo savininkai priims sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo, bet ne ilgiau nei iki 2022-12-31. VMSA apskundus šį sprendimą apeliacine tvarka, jie laukė, kol Vilniaus apygardos teismas išnagrinės bylą ir priims sprendimą. Jis paskelbtas 2019 m. spalio 17 d. Gavę įsiteisėjusį teismo sprendimą, ėmėsi priemonių vykdyti VMSA direktoriaus įpareigojimą, t. y. neperduoti namai, esantys ( - ), buvo perduoti. Paaiškino, kad veikos nebuvo piktybinės, nuostolių nėra. Jei nuostoliai iškiltų naujam administratoriui, jis galėtų dėl jų priteisimo kreiptis civiline tvarka. S. Č. 2020-01-13 teismo posėdžio metu papildė, kad paskirta bauda jau sumokėta (b. l. 42, 106).

9Savivaldybės atstovė I. Z. teisme nurodė, kad buvo nutarta perduoti namus naujam administratoriui. Daugiabučių gyventojai skambino ir klausė, kodėl jų namų neadministruoja naujas administratorius. S. Č. buvo surašytas protokolas dėl to, kad nėra vykdomas įsakymas ir kad jis neperduoda valdymo. Įsakymas privalo būti vykdomas, jis yra galiojantis ir teisėtas. Be to Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 17 d. civilinėje byloje Nr. e2a-1133-614/2019 priėmė savivaldybei palankų sprendimą. Įsakymas buvo nevykdomas metus iki tol, kol sulaukta apygardos teismo sprendimo. Atstovė 2020-01-13 teismo posėdžio metu papildė, kad savo protokolą palaiko, o Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-12-19 nutartyje yra kalbama apie kitas veikas, kurių atžvilgiu nagrinėjama veika negali būti vertinama, kaip tęstinė (b. l. 43-44, 106).

10Savivaldybės atstovė V. M. teisme nurodė, kad ne savivaldybė perskirstė administratorius, o savininkai patys rinkosi. Balsų kiekis lėmė, kad pasirinko kitą administratorių. Po balsavimo visas namas lieka pas senąjį administratorių arba priskiriamas kitas administratorius. Po balsavimo paaiškėjo, kad savininkai pasirinko UAB „O.“, todėl buvo priimtas įsakymas perduoti valdymą įmonei UAB „O.“. Šis įsakymas nebuvo vykdomas. Per metus laiko namas nebuvo perduotas. Gyventojai pokyčių nepajuto, nes ir toliau valdė UAB „( - )“ (b. l. 44-45).

11S. Č. atstovė R. J.-M. teisme nurodė, kad nėra jokio pagrindo bausti S. Č., todėl administracinė teisena turi būti nutraukta. Savivaldybės reikalavimai yra pertekliniai. Įsitikinusi, kad pagal ANK 505 straipsnio 2 dalį byla turi būti nagrinėjama pareikšto kaltinimo ribose, neinterpretuojant ir nepridedant kitų teisės aktų. Jokiame teisės akte nėra numatyta, kad savivaldybei pateikiami bendro naudojimo aktų kopijos. Nurodė, kad nėra pagrindo už tokio įpareigojimo nevykdymą traukti asmenį atsakomybėn pagal ANK 505 straipsnį, tuo labiau, kad buvo kreiptasi . Reikia nutraukti bylą už aktų nepateikimą savivaldybei. Atkreipė dėmesį į tai, kad abu minimi namai pasiliko administratoriumi UAB „( - )“, Atkreipė dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-12-19 nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2019-12-31 nutartį ir prašė jomis remtis, nes pasisakyta apie principinius dalykus, kurie aktualūs šioje byloje (b. l. 42-44, 106).

12S. Č. atstovė Renata Jatužytė-Mulevičienė savo rašytiniuose paaiškinimuose nesutikdama su administracinio nusižengimo protokolu ir prašydama administracinio nusižengimo teiseną S. Č. nutraukti, nurodė, kad VMSA įstatymų leidėjo jai suteiktą administracinę kompetenciją (ANK 589 straipsnio 82 punktas) naudoja akivaizdžiai ne pagal ANK numatytus tikslus, o kaip papildomą spaudimo įrankį civiliniuose ginčuose su UAB „( - )“ ir kitais daugiabučių namų administratoriais, pažeisdama pareigą visapusiškai ir objektyviai ištirti bei tinkamai teisiškai įvertinti visas reikšmingas bylos aplinkybes, dėl to surašytas protokolas dėl tokių S. Č. veiksmų, kurie netgi nėra administracinio nusižengimo teisenos dalykas. Dar daugiau, VMSA iš viso be jokių motyvų ir pagrindų protokolą surašė pagal ANK 505 straipsnio 2 dalį, netgi kaip už pažeidimą padarytą pakartotinai. Rašytiniuose paaiškinimuose akcentuojama, kad ANK 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog asmuo atsako pagal šį kodeksą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas dėl administracinio nusižengimo padarymo, o 4 dalyje - pagal šį kodeksą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta įstatymu uždrausta veika atitinka šiame kodekse nustatytus administracinio nusižengimo požymius. Pagal ANK 5 straipsnio nuostatas, administracinis nusižengimas yra šiame kodekse uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį įtvirtinta administracinė nuobauda, požymius. Pirmiausiai atkreiptinas dėmesys į tai, ką nuolat analogiškose bylose akcentuoja administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atstovė, kad ANK 505 straipsnio 1 dalis negali būti taikoma formaliai tik dėl to, kad pati administracinio nusižengimo sudėtis, numatyta šiame straipsnyje, yra formali. Tai, kad VMSA priėmė įsakymą dėl naujo administratoriaus skyrimo ir į jį papildomai UAB „( - )“ įrašė reikalavimą, pavadindama jį „įpareigojimu“, savaime nereiškia, kad už tokio pareikalavimo neįvykdymą asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal ANK 505 straipsnį. Atstovės įsitikinimu, VMSA įpareigojimo pobūdis (turinys, jo davimo teisinis pagrindas, privalomumas) taip pat yra administracinio nusižengimo bylos dalykas. Pripažįstant S. Č. kaltu ir taikant jam atsakomybę būtent už įpareigojimo nevykdymą, turi būti įvertintas konkretus tokio įpareigojimo davimo teisinis pagrindas, t. v. jo teisėtumas, taip jo privalomumas, ir tik nustačius, kad toks įpareigojimas yra teisėtas ir pagristas (o ne vien tik tai, kad VMSA įsakymas yra individualus administracinis aktas ir jo vykdymas nesustabdytas), spręstinas atsakomybės klausimas. Įsakyme (sprendime dėl naujų administratoriaus skyrimo) papildomai UAB „( - )“ įrašytas įpareigojimas yra neteisėtas (neturi teisinio pagrindo), nėra privalomo pobūdžio ir yra už savivaldybės vykdomajai institucijai teisės aktais suteiktų įgaliojimų (kompetencijos) ribų. Įstatymų leidėjas suteikęs įstatyminius įgaliojimus savivaldybėms vykdyti CK 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų daugiabučių namų administratorių veiklos, susijusios su įstatymu ir kitų teisės aktų jiems priskirtu funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę (Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalis), aiškiai apibrėžė šios kontrolės ribas bei nustatė, kad ji vykdoma ne bet kaip, o pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles. Nagrinėjamu atveju, iš byloje esančios medžiagos, pačių įsakymų priėmimo aplinkybių ir pagrindų, nurodytų jų preambulėse, daugiau nei akivaizdu ir tai, kad įsakymuose VMSA įrašyti įpareigojimai UAB „( - )“ pateikti jai perdavimo aktų kopijas, suformuluoti ir ne vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punkto ir patikrinimo akto pagrindu bei ne dėl UAB „( - )“, kaip administratoriaus funkcijų vykdymo kontrolės. Turto administravimo teisiniai santykiai yra civiliniai, daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymas yra išimtinai civilinės teisės ir civilinių ginčų dalykas, atsakomybė yra civilinė, bet ne administracinė. Be to, atstovė nurodo, kad nesutinka ir su tuo, jog S. Č. padarė pakartotinį pažeidimą (ANK 505 straipsnio 2 dalis), laiko tai VMSA priemone, neturinčia jokio teisinio pagrindo, kuo labiau nubausti S. Č.. VMSA supainiojo pakartotinio nusižengimo padarymo momentą su nuobaudos skyrimo momentu, nes jokio pakartotinumo S. Č. veiksmuose nagrinėjamu atveju nėra (b. l. 14-19).

13Administracinių nusižengimų teisenas nutrauktina

14Remdamasis byloje surinktais ir teismo posėdžio metu ištirtais įrodymais teismas nustatė bylos aplinkybes: VMSA direktorius 2017 m. gruodžio 28 d. priėmė įsakymą Nr. 30-3400 „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“, kuriuo buvo pratęstas Vilniaus mieste veikiančių bendrojo naudojimo objektų administravimo terminas vieneriems metams, t. y. iki 2018 m. gruodžio 31 d. (imtinai), bet ne ilgiau, nei iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. Nutarimu Nr. 567 patvirtinto Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka bus paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai. 2018 m. sausio 29 d. grupė daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorių, tarp jų ir UAB „( - )“ pateikė civilinį ieškinį dėl minėto Įsakymo panaikinimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. priėmė sprendimą, kuriuo pakeitė VMSA direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. Įsakymo Nr. 30-3400 1 punktą, ieškovų, tarp jų ir UAB „( - )“ atžvilgiu, pratęsė administravimo terminą iki tol, kol daugiabučio gyvenamojo namo savininkai priims sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo, bet ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. VMSA apskundė minėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka. VMSA direktorius 2018 m. gruodžio 17 d. priėmė įsakymą Nr. 30-3831/18 (2.1.1E-TD2), kurio 4.1 punktu UAB „( - )“ buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučių namų ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „O.“ aktų kopijas. Iki nustatyto termino (2019 m. sausio 17 d.) daugiabučių namų ( - ) perdavimo akto kopijos Departamentui nepateiktos (tai neatlikta ir iki administracinio nusižengimo protokolo surašymo dienos, t. y. 2019 m. rugpjūčio 19 d.). 2019 m. spalio 8 d. daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolu Nr. A27-256/19(2.1.13-BŪS) nuspręsta pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratoriumi UAB „( - )“ (b. l. 55); 2020 m. sausio 6 d. daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolu Nr. A27-2/20(2.1.13-BUS) nuspręsta pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratoriumi UAB „( - )“ (b. l. 104). Juridinio asmens UAB „( - )“ vadovui S. Č. 2019 m. rugpjūčio 19 d. buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas už tai, kad jis nevykdė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 30-3831/18 (2.1.1E-TD2) 4.1 punkto, kuriuo UAB „( - )“ buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučių namų ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „O.“ aktų kopijas. Iki nustatyto termino (2019 m. sausio 17 d.) daugiabučių namų ( - ) perdavimo akto kopijos Departamentui nepateiktos (nepateiktos ir iki administracinio nusižengimo protokolo surašymo dienos, t. y. 2019 m. rugpjūčio 19 d.). Pagal protokolo prasmę nevykdydamas VMSA direktoriaus Įsakymo 4.1 punkto reikalavimų, juridinio asmens UAB „( - )“ vadovas S. Č. padarė ANK 505 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą (b. l. 3-4).

15ANK 505 straipsnio 1 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė už kliudymą įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat valstybės pareigūnų ar kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymą ar netinkamą vykdymas (pareigūnų neįleidimą į tikrinamas teritorijas, patalpas (išskyrus žmogaus būstą) ar kitus objektus, nepateikimą pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimą, atsisakymas paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimą, vengimą atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt.). ANK 505 straipsnio 2 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė už šio straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą pakartotinai.

16Byloje nekyla ginčo dėl to, kad S. Č., būdamas UAB „( - )“ vadovas, VMSA direktoriui 2018 m. gruodžio 17 d. priėmus įsakymą Nr. 30-3831/18 (2.1.1E-TD2), kurio 4.1 punktu UAB „( - )“ buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti VMSA Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučių namų ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „O.“ aktų kopijas ir iki nustatyto termino, t. y. 2019 m. sausio 17 d., nepateikė daugiabučių namų ( - ) perdavimo akto kopijų Miesto ūkio ir transporto departamentui. Tai patvirtina tiek paties S. Č. paaiškinimai, tiek kiti byloje esantys rašytiniai dokumentai (VMSA administracijos direktoriaus įsakymas dėl UAB „O.“ skyrimo daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore (b. l. 10-11); VMSA Miesto ūkio ir transporto departamento Būsto administravimo skyriaus kvietimas atvykti, kuriame S. Č. informuojamas, kad nevykdydamas 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 30-3831/18 4.1 punkto, padarė administracinį nusižengimą ir yra kviečiamas 2019 m. liepos 17 d., 09.15 val. atvykti į Būsto administravimo skyrių pas Pastatų administravimo poskyrio specialistę administracinio nusižengimo protokolui surašyti už nusižengimą, numatytą ANK 505 straipsnio 2 dalyje (b. l. 7); kartotinis kvietimas atvykti, kuriame S. Č. kviečiamas 2019 m. rugpjūčio 19 d., 09.15 val. atvykti į Skyrių pas specialistę administracinio nusižengimo protokolo surašymui už nusižengimą, numatytą ANK 505 straipsnio 2 dalyje (b. l. 5-6); Daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas (b. l. 8); Daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų kartotinio balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolas (b. l. 9); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos būsto administravimo skyriaus rašytiniai paaiškinimai (b. l. 33-40).

17Aptarti įrodymai patvirtina tai, kad S. Č. nesilaikė VMSA direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 30-3831/18(2.1.1E-TD2) 4.1 punkto, kuriame UAB „( - )“ buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti VMSA Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučių namų aktų kopijas. Iš bylos medžiagos matyti, kad S. Č. tik 2019 m. spalio 31 d. pateikė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučio namo ( - ), bendrosios nuosavybės objektų perdavimo-priėmimo akto kopiją (b. l. 59). Be to, nustatyta, kad kito daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų gyventojai 2019 m. spalio 8 d. priėmė sprendimą palikti tą patį daugiabučio administratorių – t. y. UAB „( - )“ (b. l. 55).

18S. Č. tokį savo elgesį teisme paaiškino tuo, kad jo veika nebuvo piktybiška, jis buvo įstikinęs, kad Svivaldybė organizavo visuotinį balsavimą dėl administratoriaus pasirinkimo neteisėtai. S. Č. paaiškino, kad UAB „( - )“, kartu su kitais gyvenamųjų namų administratoriais kreipėsi į teismą dėl VMSA direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo „Dėl administravimo termino Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams pratęsimo“ panaikinimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. priėmė jiems palankų sprendimą, kurį VMSA apskundus apeliacine tvarka, jie laukė, kol Vilniaus apygardos teismas išnagrinės bylą ir priims sprendimą. Jis paskelbtas 2019 m. spalio 17 d. Gavę įsiteisėjusį teismo sprendimą, ėmėsi priemonių vykdyti VMSA direktoriaus įpareigojimą (b. l. 42).

19Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina tai, kad Savivaldybė, atlikdama viešojo administravimo funkcijas, prižiūrėdama bei kontroliuodama daugiabučių bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklą bei pareigų vykdymą, turi įgaliojimus reikšti administratoriams teisėtus reikalavimus, o už jų nevykdymą, neteisėtus veiksmus ir pan., tirti ir surašyti administracinio nusižengimo protokolus pagal ANK nuostatas. S. Č. žinojo, kad neįvykdžius pareigos, kurios įvykdymą patvirtintų savivaldybei pateiktas perdavimo aktas, naujai paskirtas administratorius negalės pradėti vykdyti jam paskirtų funkcijų ir to norėjo. Teismo posėdžio metu jis nurodė, kad jo veika nėra piktybinė, ji nesukėlė nuostolių. Vis dėlto, šiuo atveju pakanka nustatyti, kad nusižengimas padarytas ir nereikalaujama, kad kiltų kokie nors padariniai, nes šioje byloje administracinės atsakomybės esmė yra ta, kad asmuo nevykdo iš teisės aktų kylančių reikalavimų, tai sutrikdo institucijų darbą. Taigi S. Č. veika atitinka ANK 505 straipsnyje numatyto administracinio nusižengimo požymius.

20Asmuo ir jo atstovė nesutiko, kad jis padarė nusižengimą pakartotinai (ANK 505 straipsnio 2 dalis), teigė, kad veika turi būti vertintina, kaip tęstinė. Vadovaujantis ANK 40 straipsniu, administracinį nusižengimą padaręs asmuo per metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos, kurią administracinė nuobauda ar administracinio poveikio priemonė baigta vykdyti, padarė tame pačiame šio kodekso straipsnyje numatytą administracinį nusižengimą, laikoma, kad šis administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai. Nagrinėjamu atveju iš LITEKO duomenų bazės matyti, kad jo atžvilgiu 2019 m. kovo 7 d. priimtas nutarimas, kuriuo S. Č. pripažintas kaltu padaręs administracinius nusižengimus, numatytus ANK 505 straipsnio 1 dalyje, yra įsiteisėjęs ir paliktas galioti Lietuvos Aukščiausiasis Teismo, kuris atnaujino administracinės bylos nagrinėjimą, 2019-02-19 nutartimi (administracinio nusižengimo byla Nr. 2AT-64-689/2019). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutarimu bei Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gegužės 19 d. nutartimi (administracinio nusižengimo byla Nr. A18.-1271-1033/2019 nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu UAB „( - )“ buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo pasirašymo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučio (-ių) namo (-ų) bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo nurodytam trečiajam asmeniui akto (-ų) kopiją (-as), tačiau iki nustatyto termino perdavimo akto (-ų) kopijos Departamentui nepateiktos (jos nepateiktos ir iki administracinio nusižengimo protokolo surašymo dienos, t. y. 2019 m. sausio 18 d.). Nevykdydamas įsakymo konkretaus punkto įpareigojimo juridinio asmens UAB „( - )“ vadovas S. Č. padarė administracinį nusižengimą, nustatytą ANK 505 straipsnio 1 dalyje. S. Č. 2019 m. sausio 18 d. buvo surašyti šeši administracinių nusižengimų protokolai, kuriais jis buvo kaltinamas pagal ANK 505 straipsnio 1 dalį už Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 30 d., 2018 m. lapkričio 2 d., 2018 m. lapkričio 6 d., 2018 m. lapkričio 8 d., 2018 m. lapkričio 8 d., 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymuose UAB „( - )“ nustatytų įpareigojimų nevykdymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atnaujinęs šią administracinio nusižengimo bylą, nutartyje Nr. 2AT-64-689/2019 konstatavo, kad VMSA direktoriaus įsakymai, už kuriuose nustatytų įpareigojimų nevykdymą yra nubaustas S. Č., yra priimti dėl vienarūšio dalyko – per mėnesį nuo įsakymo pasirašymo dienos pateikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo kitiems subjektams aktų kopijas. Visi įsakymai priimti per trumpą laiką, jų skaičių, taigi ir S. Č. padarytų administracinių nusižengimų kiekį, lėmė subjektų, kuriems turėjo būti perduotas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymas, skaičius. Teismas atkreipė dėmesį ir į veikų padarymo būdą, nurodydamas, kad jos padarytos tokiu pat būdu, t. y. nevykdant įsakymuose nustatytų įpareigojimų, be to, esant tai pačiai priežasčiai – asmuo buvo įsitikinęs, kad įsakymai neteisėti ir juos skundė civilinio proceso tvarka. S. Č. padarytas administracinis nusižengimas susidėjo iš šešių tapačių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties ANK straipsnyje nurodyto administracinio nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jas visas jungė bendra kaltė. Vadinasi, S. Č. padarė ne šešias, o vieną – tęstinę – veiką.

21Vilniaus apygardos teismas, pagal S. Č. apeliacinį skundą nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą Nr. eAN2-361-626/2019, 2019 m. gruodžio 31 d. nutarime, įvertinęs minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje pateiktus išaiškinimus, nurodė, kad jo nagrinėjamoje byloje K. Č. taip pat kaltinamas nevykdęs Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus analogiško pobūdžio įsakymų, priimtų laikotarpiu nuo 2018 m. gruodžio 17 d. iki 2019 m. sausio 7 d. Šios S. Č. padarytos veikos, jei būtų nagrinėtos vienoje administracinio nusižengimo byloje, būtų laikomos viena tęstine nusikalstama veika. Atsižvelgęs į aptartas aplinkybes Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 31 nutartimi panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 24 d. nutarimus: Nr.: A18.-2579-1011/2019; A18.-2580-1011/2019, A18.-2581-1011/2019; Nr. A18.-2582-1011/2019; A18.-2583-1011/2019; 2019 m. gegužės 27 d. nutarimus Nr.: A18.-2710-1058/2019; A18.-2711-1058/2019; A18.-2712-1058/2019; A18.-2713-1058/2019; A18.-2714-1058/2019; A18.-2715-1058/2019, kuriais S. Č. buvo pripažintas kaltu padaręs vienuolika administracinių nusižengimų, numatytų ANK 505 straipsnio 1 dalyje ir administracinių nusižengimų teisenas nutraukė.

22Nagrinėjamu atveju S. Č., kaip UAB „( - )“ vadovui taip pat buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl to, kad nebuvo vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 30-3831/18 (2.1.1E-TD2) 4.1, kuriuo UAB „( - )“ buvo įpareigotas per mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2017 m. sausio 17 d., 17 val., pateikti VMSA Miesto ūkio ir transporto departamentui daugiabučių namų ( - ), bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „O.“ aktų kopijas.

23Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką baudžiamosiose bylose tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos bendros tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Veikos pripažinimas tęstine priklauso nuo rūšinių padarytos nusikalstamos veikos sudėties požymių, todėl atskirų kategorijų baudžiamosiose bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, patvirtinančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-267/2011). Nustatant bendrą tyčią, be kita ko, išsiaiškinama, kaip kaltininkas suvokė ir įvertino savo daromų veikų pobūdį, kokios paskatos lėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama; subjektyvieji nusikalstamos veikos požymiai, be nurodytų aplinkybių, nustatomi atsižvelgiant ir į išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą, būdą, situaciją, kuriai esant šie veiksmai buvo padaryti, ir pan. (pavyzdžiui, kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-406/2011, 2K-501/2012, 2K-202/2014, 2K-497/2014). Šie kasacinio teismo išaiškinimai mutatis mutandis taikytini ir administracinių nusižengimų bylose.

24Pažymėtina tai, kad tiek šioje byloje VMSA direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 30-3831/18 (2.1.1E-TD2), tiek ir VMSA direktoriaus įsakymai, dėl kurių nevykdymo S. Č. buvo patrauktas atsakomybėn Vilniaus apygardos teismo administracinio nusižengimo byloje Nr. eAN2-361-626/2019, priimti dėl vienarūšio dalyko (per mėnesį nuo įsakymo pasirašymo dienos turėjo būti pateiktos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo kitiems subjektams aktų kopijos). Visi įsakymai priimti per trumpą laiko tarpą (nuo 2018 m. spalio 30 d. iki 2019 m. sausio 7 d.). Visas veikas S. Č. padarė tokiu pat būdu – nevykdė įsakymuose nustatytų įpareigojimų ir dėl tos pačios priežasties – buvo įsitikinęs, kad įsakymai neteisėti ir juos skundė civilinio proceso tvarka (Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 15 d. nusprendė pakeisti VMSA direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. Įsakymo Nr. 30-3400 1 punktą, ieškovų, tarp jų ir UAB „( - )“ atžvilgiu, ir pratęsė administravimo terminą iki tol, kol daugiabučio gyvenamojo namo savininkai priims sprendimą dėl administratoriaus pakeitimo, bet ne ilgiau nei iki 2022 m. gruodžio 31 d. VMSA apskundus minėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacinės instancijos teismui, pastarasis tik 2019 spalio 17 d panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 15 d. sprendimą ir priėmė naują, kuriuo ieškovų, tarp jų ir UAB „( - )“, ieškinį atmetė (civilinė byla Nr. e2A-1133-614/2019). Darytina išvada, kad šioje byloje nagrinėjama K. Č. veika, vertinant ją Vilniaus apygardos teismo byloje nagrinėtų veikų kontekste, atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo aktualioje nutartyje aptartus tęstinės nusikalstamos veikos požymius, nes tai keli tapatūs laiko požiūriu vienas nuo kito santykinai nenutolę veiksmai, kuriuos jungė vieninga tyčia ir kurie, be kita ko, padaryti dėl tos pačios priežasties. Kaip nurodė Vilniaus miesto apygardos teismas 2019 m. gruodžio 31 d. nutartyje, dėl organizacinių priežasčių skirtingi tęstinės veikos veiksmai buvo nagrinėjami skirtingose administracinių nusižengimų bylose, už dalį kurių S. Č. jau yra nubaustas įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 7 d. nutarimu, priimtu administracinio nusižengimo byloje Nr. A18.-1271-1033/2019. Darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju S. Č. veika, vertinant ją aptartame kitų veikų kontekste, vertinama, kaip tęstinė veika.

25Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, kaip matyti iš bylos duomenų, abiejų daugiabučių namų ( - ) administravimą, ir priėmus minėtus VMSA direktoriaus įsakymą, toliau vykdė UAB „( - )“. Šiuo metu abiejų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai yra nusprendę pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratoriumi tą patį UAB „( - )“ (b. l. 55, 104). Nors S. Č. inkriminuota veika formali, tačiau vertinant ją veikos pavojingumo kontekste, pastebėtina, kad neatlikus nustatytu laiku paminėtos perdavimo procedūros, neigiami padariniai sukelti nebuvo.

26ANK 591 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad administracinių nusižengimų teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai dėl to paties fakto administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui yra priimtas teismo ar ne teismo tvarka institucijos (pareigūno) nutarimas skirti administracinę nuobaudą arba yra įvykdytas administracinis nurodymas, arba nepanaikintas nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo teiseną, arba dėl to nusižengimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

27Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad S. Č. pagal ANK 505 straipsnio 2 dalį iškelta administracinio nusižengimo byla, vadovaujantis ANK 591 straipsnio 8 punktu, nutrauktina.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 572 straipsnio 1 dalimi, 591 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 635 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 636 straipsniu, 646 straipsniu,

Nutarė

29S. Č. administracinio nusižengimo teiseną dėl administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505 straipsnio 2 dalyje, nutraukti.

30Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Gruodienė,... 2. sekretoriaujant Sandrai Biziulevičienei,... 3. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui S. Č., jo... 4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto... 5. viešame tesimo posėdyje išnagrinėjo S. Č., gim. ( - ), gyv. ( - ),... 6. Teismas... 7. S. Č. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos specialistės 2019-08-19... 8. S. Č. teisme kaltės dėl padaryto administracinio nusižengimo nepripažino.... 9. Savivaldybės atstovė I. Z. teisme nurodė, kad buvo nutarta perduoti namus... 10. Savivaldybės atstovė V. M. teisme nurodė, kad ne savivaldybė perskirstė... 11. S. Č. atstovė R. J.-M. teisme nurodė, kad nėra jokio pagrindo bausti S.... 12. S. Č. atstovė Renata Jatužytė-Mulevičienė savo rašytiniuose... 13. Administracinių nusižengimų teisenas nutrauktina... 14. Remdamasis byloje surinktais ir teismo posėdžio metu ištirtais įrodymais... 15. ANK 505 straipsnio 1 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė už kliudymą... 16. Byloje nekyla ginčo dėl to, kad S. Č., būdamas UAB „( - )“ vadovas,... 17. Aptarti įrodymai patvirtina tai, kad S. Č. nesilaikė VMSA direktoriaus 2018... 18. S. Č. tokį savo elgesį teisme paaiškino tuo, kad jo veika nebuvo... 19. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina tai, kad Savivaldybė, atlikdama... 20. Asmuo ir jo atstovė nesutiko, kad jis padarė nusižengimą pakartotinai (ANK... 21. Vilniaus apygardos teismas, pagal S. Č. apeliacinį skundą nagrinėdamas... 22. Nagrinėjamu atveju S. Č., kaip UAB „( - )“ vadovui taip pat buvo... 23. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką baudžiamosiose bylose tęstine... 24. Pažymėtina tai, kad tiek šioje byloje VMSA direktoriaus 2018 m. gruodžio 17... 25. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, kaip matyti iš bylos duomenų, abiejų... 26. ANK 591 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad administracinių nusižengimų... 27. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad S. Č. pagal ANK... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 29. S. Č. administracinio nusižengimo teiseną dėl administracinio nusižengimo,... 30. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo)...