Byla 2-2273-794/2012
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Giedrei Narmontaitei, dalyvaujant ieškovui M. R., jo atstovui advokato padėjėjui Linui Mažoniui, atsakovės atstovui advokatui Arūnui Skuolevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo M. R. ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti ieškovo atleidimą iš UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ neteisėtu, grąžinti ieškovą į pirmesnį darbą ir priteisti ieškovui 123,81 Lt vidutinį darbo užmokestį už visą pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, priteisti ieškovui visas turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-7). Nurodė, kad 2011-12-06 direktoriaus įsakymu ieškovas buvo atleidžiamas iš darbo bendrovėje DK 129 str. pagrindu. Su įsakymu apie atleidimą iš darbo buvo supažindintas tik 2011-12-06, su įspėjimu nebuvo supažindintas, jam taip pat nėra žinoma apie 2011-07-22 atsakovės aktą, kuriuo fiksuotas jo atsisakymo pasirašyti įspėjimą faktas. Ieškovas nebuvo supažindintas su įsakymu dėl bendrovės valdymo struktūros pakeitimo. Be to, ieškovas nuo 2011-07-25 buvo kasmetinėse atostogose, nuo 2011-08-01 iki 2011-09-16 buvo laikinai nedarbingas, todėl atsakovė turėjo pratęsti terminą įspėjimui. Ieškovui nebuvo siūloma kita darbo vieta. Ieškovas teigia, jog nebuvo laikytasi darbo kodekse numatytos normos dėl keturių mėnesių įspėjimo apie atleidimą iš darbo termino, į kurį turėjo teisę ieškovas, kadangi auginą mažametį vaiką.

3Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas klaidina teismą, 2011-07-22 ieškovui buvo pateikti 2011-07-22 įsakymas dėl bendrovės struktūrinio pertvarkymo ir 2011-07-22 įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą, tačiau ieškovas atsisakė pasirašyti, jog buvo supažindintas su jais. Įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą nurodyta, jog ieškovas bus atleistas 2011-11-26, t.y. po keturių mėnesių. Atsakovė nurodo, kad darbuotojui esant įspėtam apie darbo sutarties nutraukimą, ligos laikotarpis yra įskaitomas į įspėjimo terminą, o, prasitęsus darbuotojo ligai, prasitęsė ir ieškovo atleidimo iš darbo data.

4Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas prašo ieškinį tenkinti, palaiko ieškinio reikalavimus. Mano, kad ieškovas 2011-11-26 netinkamai buvo įspėtas apie 2011-12-06 atleidimą iš darbo, kadangi augina vaiką iki 14 metų. Ieškovas teigė, kad jam nebuvo leista susipažinti su 2011-07-22 bendrovės įsakymu. Teigia, kad atsakovas nenurodė konkrečių faktų, kodėl ieškovas nebegali tęsti darbo santykių. Ieškovo atveju darbo sutartis galėjo būti nutraukta tik ypatingu atveju, tokio atsakovė nenurodė.

5Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu patvirtino atsiliepime nurodytas aplinkybes. Papildomai paaiškino, kad ieškovo atleidimas iš darbo buvo teisėtas, 2011 m. balandžio mėnesį buvo bendrovės stebėtojų tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl bendrovės struktūros pakeitimo, vyriausiojo vadybininko pareigybės pakeitimo. Nurodė, kad šiuo metu tokios pareigybės bendrovėje nėra. Ieškovas atsisakė pasirašyti dokumentus, tame tarpe ir įspėjimą ir įsakymus dėl darbo sutarties nutraukimo. Bendrovėje nebuvo laisvų darbo vietų, todėl ieškovui nesiūlė kitos darbo vietos.

6Ieškinys atmestinas.

7Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, nustatyta, kad ieškovas M. R. UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ dirbo nuo 2007-11-19 iki 2009-04-03 bendrovės direktoriaus pavaduotoju, 2009-04-03 Įsakymu Nr. 118 ieškovo darbo sutartis pakeista, pakeičiant ieškovo pareigybę į vyriausiojo vadybininko pareigybę. Darbo sutartis nutraukta 2011-12-06, pagal DK 129 str. (b.l. 53-55). 2011-07-22 buvo surašytas įspėjimas M. R. dėl 2011-11-26 darbo sutarties nutraukimo. 2011-07-22 sudarytas aktas dėl M. R. atsisakymo pasirašyti ant įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą (b.l. 34). 2011-12-06 sudarytas aktas dėl vyriausiojo vadybininko M. R. atsisakymo pasirašyti ant įsakymo Nr. 167 apie darbo sutarties nutraukimą, bei dėl vyriausiojo vadybininko M. R. atliktų veiksmų (b.l. 36). 2012 m. kovo 3 d. UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ iš viso buvo aštuoni darbo vietų etatai (b.l. 52).

8Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau tekste – DK) 129 str. 1 d. nustatyta, kad darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs darbuotoją DK 130 str. nustatyta tvarka. Be to, atleisti darbuotoją iš darbo, nesant jo kaltės, leidžiama, jeigu negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. DK 129 str. 2 d. svarbioms priežastims atleisti darbuotoją priskiria su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe susijusias aplinkybes, taip pat ekonomines, technologines priežastis ar darbovietės struktūrinius pertvarkymus ir panašias priežastis. Kaip matyti iš atsakovės UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ Stebėtojų tarybos 2011-04-08 nutarimo, UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ direktoriaus 2011-07-22 įsakymo Nr. 160 ir 2011-07-22 įspėjimo ieškovui (b.l. 77, 32, 33), atsakovė, siekdama pakeisti etatų sąrašą, vykdydamas darbo organizavimo pakeitimus nutarė sumažinti darbuotojų etatų skaičių, panaikinant vyr. vadybininko etatą. Tai patvirtino ir byloje dalyvaujantys asmenys. Minėtų įrodymų visuma patvirtina, kad atsakovė, siekdamas optimizuoti veiklą ir atsisakyti nereikalingų pareigybių, vykdė darbovietės struktūrinius pertvarkymus. Ekonominėms priežastims gali būti prilyginamas struktūrinis pertvarkymas, atsisakant nereikalingų pareigybių, kad sutaupytomis lėšomis mokėti didesnius atlyginimus liekantiems dirbti darbuotojams, ir toks struktūrinis pertvarkymas atitinka DK 129 str. nurodytus reikalavimus. Įrodymų, kad atsakovė po ieškovo atleidimo įsteigė naujas pareigybes, nėra. Taigi, atsakovė įvykdė struktūrinius pertvarkymus realiai, buvo sumažintas etatų skaičius, pertvarkymai buvo tinkamai įforminti kompetentingo valdymo organo sprendimais. Todėl, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog atsakovė UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ ieškovą atleido dėl svarbių priežasčių, t.y. dėl struktūrinių pertvarkymų. Ši išvada atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-06-09 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2004; 2011-01-25 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-10/2011; 2011-10-11 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-380/2011). Pagal susiformavusią teismų praktiką teismas neįgalintas vertinti atsakovo pertvarkymų tikslingumo ir pagrįstumo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-204/2007). Teismas pažymi, jog ieškovas neprašo UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ Stebėtojų tarybos 2011-04-08 nutarimo pripažinti neteisėtu, šio nutarimo teisėtumas nėra susijęs su ieškovo darbo santykiais, todėl teismas neturi jokio pagrindo išeiti už ieškinio reikalavimo ribų. Nurodytas įmonės Stebėtojų tarybos nutarimas nėra nuginčytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl yra teisėtas, galiojantis ir privalomas įmonės darbuotojams.

9Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Tuo tarpu teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. Rabeckas, bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje D. Šadienė v. Kauno miesto savivaldybė, byla Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje E. Cimbolienė v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-23/2009; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis).

10Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodė, jog apie būsimą jo atleidimą nebuvo įspėtas ir apie tai sužinojo tik 2011-12-06, kuomet buvo nutraukta darbo sutartis. Tačiau byloje esantis aktas, kurį pasirašė ne tik įmonės vadovas M. K., tačiau dar du įmonės darbuotojai S. K. ir S. K., neabejotinai patvirtina faktą, jog ieškovui M. R. šios aplinkybės buvo žinomos (b.l. 34). Netikėti šiuo aktu teismas neturi jokio pagrindo, juolab, kad pats ieškovas nei procesiniuose dokumentuose, nei teismo posėdžio metu negalėjo vienareikšmiškai paaiškinti su minėtu įspėjimu susijusių aplinkybių. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas atsisakė pasirašyti ir 2011-12-06 teikiamą įsakymą dėl darbo sutarties nutraukimo, dėl ko taip pat buvo surašytas aktas dėl M. R. atsisakymo pasirašyti ant įsakymo apie darbo sutarties nutraukimą. Šį aktą pasirašė bendrovės vadovas M. K., bendrovės administratorė G. N. ir vyr. finansininkė S. K. (b.l. 35, 36). Tai, kad atsisakė pasirašyti 2011-12-06 įsakymą dėl darbo sutarties nutraukimo neneigia ir pats ieškovas. Be to, pats ieškovas patvirtino, kad konfliktai darbe atsirado anksčiau, dar iki 2011-07-22 (b.l. 83). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, į ieškovo elgesį atsisakant pasirašyti dokumentus, vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas daro išvadą, jog ieškovas M. R. apie būsimą jo atleidimą buvo įspėtas ir apie tai sužinojo 2011-07-22 (CPK 178, 185 straipsniai).

11DK 129 str. 1 d. nustato, kad darbo sutartis pagal DK 129 str. gali būti nutraukiama, jeigu negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ laisvų darbo vietų nebuvo (b.l. 52, 100). Taigi, byloje nėra įrodymų, kad pas atsakovą buvo laisvi etatai, todėl nesant priešingų įrodymų, nepagrįstas yra ieškovo argumentas, kad atsakovė privalėjo jam pasiūlyti kitą darbą. Darbdavys privalo pasiūlyti kitą darbą, atitinkantį darbuotojo kvalifikaciją, tik tokiu atveju, jeigu toks yra.

12Ieškovas nurodo, kad jo atleidimas iš darbo yra neteisėtas ir dėl tos priežasties, kad jis buvo atleistas nepasibaigus 4 mėnesių įspėjimo terminui, pažeidžiant DK 130 straipsnio 4 dalies, 131 straipsnių nuostatas. Teismas su tokiu argumentu nesutinka.

13DK 130 straipsnio 4 dalis nustato, kad įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojo ligos ar atostogų laikui ar laikotarpiui nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, kai įstatymų nustatyta tvarka ginčijamas atsisakymas duoti išankstinį sutikimą atleisti darbuotoją iš darbo. Pagal DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punktą, draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo laikino nedarbingumo laikotarpiu (DK 133 straipsnis – „Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbe darbuotojams“), taip pat jo atostogų metu, išskyrus šio Kodekso 136 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus („Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo“). Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, net jeigu darbuotojo atleidimo metu yra pažeidžiamas draudimas atleisti darbuotoją jo laikinojo nedarbingumo metu (DK 130 str. 4 d., 31 str. 1 d. 1 p.), tokiu atveju yra perkeliama darbuotojo atleidimo data į sekančią po laikinojo nedarbingumo einančią dieną, tačiau tai nesąlygoja pagrindo atleidimą pripažinti neteisėtu atsiradimo ir tokį atleidimą naikinti, o darbuotoją grąžinti į darbą. Šiuo atveju, ieškovui M. R., auginančiam nepilnametį vaiką iki 14 metų apie darbo sutarties nutraukimą buvo pranešta 2011-07-22 įspėjimu, todėl darbo sutartis turėjo būti nutraukta po 4 mėnesių, t.y. 2011-11-26 (DK 129 straipsnio 4 dalis, 130 straipsnio 1 dalis). Kaip minėta, pagal DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punktą, draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo tik laikino nedarbingumo laikotarpiu ar jo atostogų metu. Nagrinėjamu atveju, 2011-07-22 ieškovas nebuvo nei kasmetinėse atostogose, nei laikinai nedarbingas, todėl darbdavys turėjo teisę įspėti ieškovą apie darbo sutarties nutraukimą. Kadangi ieškovas nuo 2011-07-25 buvo kasmetinėse atostogose, o nuo 211-08-01 iki 2011-12-05 buvo laikinai nedarbingas dėl ligos, įspėjimo terminas prasitęsė ir darbo sutartis nutraukta ne 2011-11-26, o 2011-12-06 ir tai visiškai atitinka DK 130 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

14Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės nagrinėjamoje byloje neturi, todėl teismas jų atskirai neaptaria (CPK 185 str.). Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių argumentą. Todėl, šiuo atveju, teismas neaptarinėja kitų aplinkybių, kurios, nagrinėjamu atveju neturi jokios teisinės reikšmės. Tokios pozicijos dėl teismo įrodinėjimo pareigos laikosi ir Europos Žmogaus Teisių Teismas (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Nr. 16034/90).

15Įvertinus byloje surinktus įrodymus, atsižvelgiant į aukščiau minėtus motyvus, įrodinėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teismas konstatuoja, kad atsakovė nutraukdama darbo sutartį su ieškovu nepažeidė teisės aktų reikalavimų, ieškovas atleistas teisėtai, todėl ieškinys atmestinas.

16Atmetus ieškovo reikalavimą pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu, taip pat atmestini ir ieškovo reikalavimai dėl grąžinimo į darbą, kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo, nes šie reikalavimai yra išvestinio pobūdžio ir nustačius, kad ieškovas iš darbo buvo atleistas pagrįstai, nėra teisinio pagrindo kitų reikalavimų patenkinimui.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

18Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Atsakovė pateikė sąskaitą, kurioje nurodyta, jog byloje dalyvavusiam advokatui sumokėjo 7.922,00 Lt (b.l. 88-89).

19Vadovaujantis CPK 98 str. 1 d., prielaidos klausimui dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo spręsti yra rašytinio prašymo bei išlaidų realumą ir dydį patvirtinančių įrodymų pateikimas. Ten pat įtvirtinta ir imperatyvi nuostata, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pateikiami iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Toks reguliavimas paaiškinamas siekiu užkirsti kelią nesąžiningiems reikalavimams priteisti teisinės pagalbos išlaidas, taip pat byloje dalyvaujančių asmenų pareiga rūpintis proceso eiga (CPK 7 str. 2 d.).

20Nagrinėjamu atveju atsakovė atsiliepime į ieškinį išreiškė bendro pobūdžio prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, kartu nurodydama, kad išlaidas patvirtinantys dokumentai bus pateikti vėliau (b.l. 27). Tačiau atsakovė nepateikė CPK 98 straipsnio 1 dalies reikalavimus atitinkančio rašytinio prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas bei išlaidų paskaičiavimo ir pagrindimo. Todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovės prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas netenkinamas (CPK 93, 98 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98, 268-271, 282, 410 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti ieškovo... 3. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad... 4. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas prašo ieškinį tenkinti,... 5. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu patvirtino atsiliepime nurodytas... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus,... 8. Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau tekste – DK) 129 str. 1 d.... 9. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 10. Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodė, jog apie būsimą jo atleidimą nebuvo... 11. DK 129 str. 1 d. nustato, kad darbo sutartis pagal DK 129 str. gali būti... 12. Ieškovas nurodo, kad jo atleidimas iš darbo yra neteisėtas ir dėl tos... 13. DK 130 straipsnio 4 dalis nustato, kad įspėjimo terminas pratęsiamas... 14. Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės... 15. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, atsižvelgiant į aukščiau minėtus... 16. Atmetus ieškovo reikalavimą pripažinti jo atleidimą iš darbo neteisėtu,... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 18. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 19. Vadovaujantis CPK 98 str. 1 d., prielaidos klausimui dėl atstovavimo išlaidų... 20. Nagrinėjamu atveju atsakovė atsiliepime į ieškinį išreiškė bendro... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98, 268-271, 282,... 22. ieškinį atmesti.... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu...