Byla e2A-702-236/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Alvydo Poškaus, posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,AKIRO“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1246-657/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AKIRO“ ieškinį atsakovui Marijampolės pataisos namams dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vilungė“, uždarajai akcinei bendrovei „Tiresta“, uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos ranga“, uždarajai akcinei bendrovei „SUMEDA“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „AKIRO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Marijampolės pataisos namams, prašydama panaikinti atsakovo supaprastintų pirkimų komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimą (2015 m. lapkričio 27 d. raštas Nr. 9/07-20352 „Dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo“) ir grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad pateikė pasiūlymą atsakovo vykdomam supaprastintam atviram konkursui „Pastato rekonstrukcijos darbai“ (pirkimo Nr. 168583) (toliau – Konkursas, Pirkimas). Perkančioji organizacija ginčo pirkimo laimėtoju pripažino tiekėją UAB „Vilungė“, nors pasiūlymų eilė turėjo būti sudaryta iš tiekėjų, kurių kvalifikacija yra pakankama rangos sutarčiai įvykdyti.

6Ieškovė pažymėjo, jog tiekėjas, atliksiantis statybos darbus ypatingos kategorijos statinyje, privalo būti atestuotas ir turėti teisę jame atlikti visus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, nurodytus rangos darbų techniniame projekte. Tiekėjų UAB „Vilungė“, UAB „Tiresta“, UAB „Aukštaitijos ranga“, UAB „SUMEDA“ (pasiūlymų eilės 1-4 vietos) kvalifikacijos atestatuose specialiųjų statybos darbų sritis „elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas“ nėra nurodyta, todėl šių pirkimo dalyvių kvalifikacija turėjo būti pripažinta nepakankama. Dalyvės UAB „Tiresta“, UAB „Aukštaitijos ranga“, UAB „SUMEDA“ (pasiūlymų eilės 2-4 vietos) neturi Valstybinės energetikos inspekcijos nustatyta tvarka išduoto atestato vykdyti atitinkamų energetikos įrenginių (šilumos ir elektros) remonto, paleidimo, derinimo ir bandymo darbus.

7Ieškovės teigimu, atsakovas nepagrįstai teigė, kad vykdant rangos sutartį nebus atliekami elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbai. Visi įrenginiai, kurie yra skirti elektros energijos tiekimui ir skirstymui, yra laikomi elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginiais. Atsakovas CVPIS priemonėmis pateikė paaiškinimą, kad statinys šiuo metu yra priskirtas ypatingos kategorijos statiniui, todėl laikė, jog toks paaiškinimas tapo sudėtine vykdomo pirkimo dokumentų sudedamąja dalimi, kuria atsakovas privalėjo vadovautis.

8Ieškovė pažymėjo, jog atsakovas netikrino, ar pirkimo dalyviai turi teisę verstis statinio ekspertizės, pastato energinio sertifikavimo bei kadastrinių ir geodezinių matavimų veikla, nors privalėjo įsitikinti, ar rangovas, su kuriuo bus sudaryta rangos sutartis, turi teisę šias paslaugas suteikti, nes jos yra rangovo būsimų sutartinių įsipareigojimų dalis ir tai yra valstybės reguliuojamos (licencijuojamos) veiklos.

9Atsakovas Marijampolės pataisos namai procesiniuose dokumentuose su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad mechanikos darbai (statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų paleidimo ir derinimo darbai) ir elektrotechnikos darbai (statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai) į kvalifikacijos atestatus nėra įrašomi. Minėti statybos darbai yra neatskiriama kitų mechanikos ar elektrotechnikos darbų, kurie yra nurodyti STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 1 priede.

10Atsakovas pažymėjo, jog reikalavimo būti atestuotais Valstybinėje energetikos inspekcijoje, jeigu numatoma vykdyti energetikos veiklą, pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta, nes elektrotechnikos darbai statinio rekonstravimo apimtyje apima tik statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimą, statinio telekomunikacijų inžinerinių sistemų įrengimą ir statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimą. Rekonstruojamas pastatas pagal techninį projektą yra priskirtinas neypatingų statinių kategorijai, jame gyvens mažiau nei 100 gyventojų, kas yra pažymėta šio pastato rekonstravimo, įrengiant kameras, projekte.

11Atsakovas nurodė, jog statinio rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo sąlygose nustatė baigtinį minimalių kvalifikacinių reikalavimų sąrašą, kuriuos atitinkantys rangovai bus pajėgūs įvykdyti pirkimo sąlygas. Nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams abejonių nekėlė, ieškovė pirkimo sąlygų, nustatančių kvalifikacijos reikalavimus neginčijo. Pirkimo komisija, vykdydama tiekėjų atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams vertinimą, vadovavosi perkančiosios organizacijos patvirtintomis ir viešai paskelbtomis pirkimo sąlygomis, tokiu būdu užtikrindama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų vykdymą.

12Atsakovo teigimu, aplinkybė, kad ieškovė pateikė daugiau dokumentų, nei buvo prašoma, nesuteikia perkančiajai organizacijai teisės ar pareigos reikalauti iš kitų pirkimo dalyvių pateikti analogiškus dokumentus. Ieškovė savo pasiūlyme nurodė, kad pasitelks subrangovę UAB „Termomatika“, kuri atliks elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimą, energetikos įrenginių remontą, paleidimą, derinimą, bandymus, tačiau nepateikė Valstybinės energetikos inspekcijos išduoto atestato, kuris suteiktų teisę subrangovei eksploatuoti elektros įrenginius, nors ieškovė deklaravo, kad kiti tiekėjai privalėjo tai padaryti.

13Atsakovas pažymėjo, jog ieškovės pateiktas Valstybinės energetikos inspekcijos išduotas atestatas suteikia teisę UAB „Termomatika“ eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas iki 2014 m. kovo 29 d. Pastato energetinis sertifikavimas, statinio ekspertizė, kadastriniai ir geodeziniai matavimai yra paslaugos, o ne darbai, be to, pirkimo objekto nesudaro šių paslaugų atlikimas.

14Atsakovas nurodė, jog pirkimo objekto nustatymas yra išskirtinė perkančiosios organizacijos teisė, ieškovė dėl jį apibūdinančios informacijos patikslinimo nesikreipė. Priimdamas sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo paskelbimo, atsakovas buvo įsitikinęs, kad tiekėjai yra pajėgūs įvykdyti sutartį. Techninio projekto dalyje „Elektrotechnika“ numatytiems darbams atlikti pakako turėti kvalifikacinį atestatą, suteikiantį teisę įrengti statinio elektros inžinerines sistemas.

15Trečiasis asmuo UAB „Vilungė“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį. Nurodė, kad ieškovė nepasinaudojo teise ginčyti sprendimą, kuriuo buvo atmesta pretenzija, o šiuo metu minėtą sprendimą ginčyti negalima, kadangi yra praleisti VPĮ 94 straipsnio l dalies 1 punkte nustatyti terminai. Perkančioji organizacija pateiktus pasiūlymus vertino pagal iš anksto paskelbtas pirkimo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintos visos šalys ir dėl kurių nei viena iš dalyvių nepateikė nei pastabų, nei pretenzijų iki pasiūlymų pateikimo ir pasiūlymo eilės sudarymo.

16Trečiasis asmuo pažymėjo, jog turi galiojantį Valstybinės energetikos inspekcijos nustatyta tvarka išduotą atestatą, suteikiantį teisę atlikti energetikos įrenginių (šilumos ir elektros) remonto, paleidimo, derinimo ir bandymo darbus, kuris buvo pateiktas konkurso metu. Ekspertizė atliekama prieš pradedant projektavimo darbus, o pastato energetinio naudingumo sertifikavimas bei kadastrinių ir geodezinių matavimų atlikimas yra paslaugos, o ne darbai.

17Nurodė, kad ieškovė, be kitų reikalavimų, prašė grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, tačiau dėl minėto reikalavimo pretenzijos nepateikė, todėl laikė, jog teismas negali tenkinti ieškinio taip pat ir šiuo pagrindu.

18II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

19Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. sprendimu nusprendė ieškovės UAB „AKIRO“ ieškinį atmesti, sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Vilungė“ 2015 m. gruodžio 30 d. sudarytos pirkimo sutarties vykdymą iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

20Teismas nustatė, jog atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Pastato rekonstrukcijos darbai“ (pirkimo Nr. 168583), pirkimo objektas –Marijampolės pataisos namų nuteistųjų bendrabučio 604/p (unikalus Nr. 1892-6004-7041) rekonstrukcijos darbai (Konkurso sąlygų 2.1. p.). Reikalavimai darbams pateikiami šių konkurso sąlygų 4 priede – techniniame projekte, pirkimo objektas į dalis neskirstomas (Konkurso sąlygų 2.2.-2.3 p.).Tarp darbų, kurie turėtų būti atlikti rekonstruojant pastatą, numatyti ir tokie darbai kaip naujos vidaus elektros instaliacijos pastate įrengimas (atnaujinant elektros instaliaciją, įrengiant apšvietimą energiją taupančiais šviestuvais), mechaninės ventiliacijos įrengimas, patalpų signalizacinės sistemos įrengimas, kt. (Projekto priedo – Projektavimo užduotis. Statytojo techninės specifikacijos 1 priedo 7 p.).

21Teismas taip pat nustatė, jog ieškovė kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „AVA statyba“ pateikė pasiūlymą dalyvauti minėtame konkurse. Pasiūlyme nurodyta, kad elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo, energetikos įrenginių remonto, paleidimo, derinimo darbams, bandymams atlikti ieškovė pasitelks subrangovę UAB „Termomatika“. Iš perkančiosios organizacijos 2015 m. lapkričio 27 d. rašto Nr. 9/07-20352 „Dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo“ matyti, kad kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiais buvo pripažintas 21 tiekėjas, ieškovė buvo informuota dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo. Pirkimo laimėtoju pripažintas tiekėjos UAB „Vilungė“ pasiūlymas. Ieškovės pasiūlymas įrašytas pasiūlymų eilės penktoje vietoje.

22Teismas pažymėjo, jog ieškovė savo reikalavimą teisme galėjo grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo ginčyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais. Sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011).

23Teismas nurodė, jog ieškovė, nesutikdama su tokiu perkančiosios organizacijos sprendimu, 2015 m. gruodžio 14 d. pateikė pretenziją, kurioje iš esmės nurodė tuos pačius argumentus kaip ir pateikdama teismui ieškinį. Perkančioji organizacija 2015 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. 9/07-21007 tiekėjos UAB „AKIRO“ pretenziją atmetė kaip nepagrįstą, todėl teismas sprendė, jog ieškovė pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka.

24Teismas pažymėjo, jog nagrinėjamoje byloje šalys nesutaria, ar perkančios organizacijos sudarytos pasiūlymų eilės 1-4 vietose esančių pirkimo dalyvių kvalifikacija yra pakankama rangos sutarčiai įvykdyti, t.y. ar tiekėjas, atliksiantis statybos darbus neypatingos kategorijos statinyje, privalėjo būti atestuotas ir turėti teisę atlikti visus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, nurodytus rangos darbų techniniame projekte, bei ar dalyvis kartu su pasiūlymu privalėjo pateikti Valstybinės energetikos inspekcijos nustatyta tvarka išduotą atestatą vykdyti atitinkamų energetikos įrenginių (šilumos ir elektros) remonto, paleidimo, derinimo ir bandymo darbus.

25Teismas, nagrinėdamas tiekėjų kvalifikacijas atlikti statybos darbus neypatingos kategorijos statinyje, nustatė, jog, ieškovės teigimu, tiekėjas, atliksiantis statybos darbus ypatingos kategorijos statinyje, privalo būti atestuotas ir turėti teisę atlikti visus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, nurodytus rangos darbų techniniame projekte. Jos nuomone, pasiūlymų eilės 1-4 vietose įtrauktų tiekėjų UAB „Vilungė“, UAB „Tiresta“, UAB „Aukštaitijos ranga“, UAB „SUMEDA“ kvalifikacijos atestatuose specialiųjų statybos darbų sritis „elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas“ nėra nurodyta, todėl šių pirkimo dalyvių kvalifikacija turėjo būti pripažinta nepakankama.

26Teismas nurodė, jog minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai pirkime dalyvaujantiems tiekėjams nustatyti Konkurso sąlygų 3.1. punkte. Šio punkto 2 lentelėje tiekėjams nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, jog „rangovas turi turėti teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: negyvenamieji pastatai; statybos darbų sritys: a) bendrieji statybos darbai (žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas), statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir pan.) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai); b) statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; c) statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; d) statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; e) statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; f) statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas; Reikalavimą būti atestuotam atlikti bendruosius statybos darbus turi tenkinti rangovas.“ Reikalavimo pagrindimui pateikiami: „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro nustatyta tvarka ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotų galiojančių įmonės kvalifikacijos atestatų arba teisės pripažinimo pažymų kopijos, patvirtintos rangovo įmonės anspaudu ir įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.“ Konkurso sąlygų 3.1.7. punkte perkančioji organizacija nustatė reikalavimą, kad „rangovas per visą sutarties vykdymo laikotarpį turi turėti atestuotą ypatingo statinio (negyvenamieji pastatai) statybos vadovą, ypatingo statinio (negyvenamieji pastatai) specialiųjų statybos darbų (statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. Rangovas ir subrangovai šį reikalavimą gali atitikti bendrai. Vienas specialistas gali užimti kelias aukščiau šiame punkte išvardintas pozicijas“. Teismas nurodė, kad kaip kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai pateikiami: „bendras rangovo ir subrangovų ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovų sąrašas, kuriame nurodoma: darbuotojo vardas ir pavardė, darbovietės pavadinimas ir įmonės kodas, kokių darbų vadovo pareigas turi teisę eiti ir šią teisę suteikiančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoto kvalifikacijos atestato numeris ir išdavimo data ar šią teisę suteikiančios teisės pripažinimo pažymos kopija“.

27Teismas nurodė, jog tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Šis vertinimas atliekamas taip pat atsižvelgiant į aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (VPĮ3, 32, 39 straipsniai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

28Teismas pažymėjo, jog Statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ (tekste – Reglamentas) 5 punktas numato, jog ypatingas statinys – tai visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių. Statinio kategoriją pagal Reglamente pateiktus požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas (Reglamento 6 p.).

29Teismas nustatė, jog Marijampolės pataisos namų pastato (unikalus Nr. 1892-6004-7041), esančio Sporto g. 7, Marijampolėje, rekonstravimo, įrengiant kameras, projekte rekonstruojamas pastatas yra priskirtas neypatingųjų statinių kategorijai, kadangi numatomas kalinčių nuteistųjų skaičius – 87 žmonės (Projekto bendrieji statistiniai rodikliai). Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamento direktoriaus – vyriausiojo architekto Arūno Lukoševičiaus 2015 m. rugsėjo 2 d. patvirtintuose Specialiuosiuose architektūros reikalavimuose Nr. ArL-486 nurodyta, jog statinio kategorija – neypatingas. Atsakovas 2015 m. lapkričio 10 d. pranešime išaiškino, kad bus rekonstruojamas pastatas, kuris šiuo metu priskirtas ypatingų statinių kategorijai, o 2015 m. lapkričio 14 d. pranešimu patikslino, kad projekto statinio bendruosiuose rodikliuose nurodytas kalinčių nuteistųjų skaičius – 87, aptarnaujančio personalo skaičius 8-10 žmonių, bendras vienu metu žmonių skaičius – 97, statinys nepriskiriamas ypatingų statinių kategorijai. Marijampolės savivaldybės administracijos 2015 m. gruodžio 4 d. leidimas statyti naują statinį/rekonstruoti statinį/atnaujinti (modernizuoti) pastatą išduotas neypatingos kategorijos statiniui.

30Teismas pažymėjo, jog byloje nepateikta duomenų, jog projektas buvo tikslinamas (koreguojamas), išduotas kitas leidimas statinio (kaip ypatingo statinio) rekonstrukcijai, todėl teismas sprendė, jog atsakovas neturėjo pagrindo reikalauti tokių dokumentų, o ieškovės argumentus, kad 1-4 vietose esančių pirkimo dalyvių kvalifikacija yra nepakankama rangos sutarčiai įvykdyti, t.y. nėra pateikta atestatų, kad tiekėjai, atliksiantys statybos darbus ypatingos kategorijos statinyje, yra atestuotas ir turi teisę atlikti visus bendruosius ir specialiuosius statybos darbus, atmetė kaip neįrodytus (CPK 178 str.).

31Teismas, įvertinęs tiekėjų kvalifikacijos atitinkamų energetikos įrenginių (šilumos ir elektros) remonto, paleidimo, derinimo ir bandymo darbus, nustatė, jog ieškovė laikė, kad dalyvių UAB „Tiresta“, UAB „Aukštaitijos ranga“, UAB „SUMEDA“ kvalifikacija neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nes jos neturi Valstybinės energetikos inspekcijos nustatyta tvarka išduoto atestato vykdyti atitinkamų energetikos įrenginių (šilumos ir elektros) remonto, paleidimo, derinimo ir bandymo darbus.

32Teismas nurodė, jog pagal statybos techninio reglamento STR 1. 08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (akto redakcija, galiojanti nuo 2014-01-01), 1 priedo 1.2 punktą specialieji statybos darbai skirstomi į mechaninius (1.2.1 p.) ir elektrotechnikos darbus (elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai) (1.2.2 p.).

33Teismas nustatė, jog Statybos produkcijos sertifikavimo centro internetiniame puslapyje 2013 m. sausio 4 d. buvo paskelbta informacija perkančiosioms organizacijoms ir pranešime nurodyta, kad mechanikos darbai (statinio inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų paleidimo ir derinimo darbai) ir elektrotechnikos darbai (statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai) į kvalifikacijos atestatus neįrašomi.

34Teismas pažymėjo, jog kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Dėl to teismas sprendė, jog toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek jis padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Be to, teismų praktikoje pabrėžiama, kad duomenys apie kvalifikaciją laikomi neišsamiais ar netiksliais tada, kai tiekėjas pateikia duomenis, iš dalies pagrindžiančius atitinkamą kvalifikaciją, arba šie turi trūkumų. VPĮ 32 straipsnio 5 dalis nustato, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą. Kita vertus, VPĮ 39 straipsnio 1 dalis draudžia perkančiajai organizacijai prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu esmę – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

35Teismas, įvertinęs Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2004 m. balandžio 19 d. išduotą Atestatą eksploatuoti elektros įrenginius Nr. E-0159, nurodė, kad pirkimo laimėtoja pripažintai tiekėjai UAB „Vilungė“ suteikta teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu, o atestato privalomajame priede detalizuoti elektros įrenginių eksploatavimo darbai: elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai (išskyrus oro ir oro kabelių linijas); specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai; elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai. 2007-05-09 Atestate eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas Nr. T-0616 nurodyta, kad UAB „Vilungė“ suteikiama teisė verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimu, o pagal šio atestato privalomąjį priedą tiekėja turi tiesę verstis šilumos punktų iki 1 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbais.

36Teismas kitų konkurso dalyvių UAB „Tiresta“, UAB „Aukštaitijos ranga“, UAB „SUMEDA“ kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus nagrinėjamu atveju laikė teisiškai nereikšmingais, nes konkurso laimėtoju yra pripažintas UAB „Viliungė“ pasiūlymas.

37Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei atsižvelgdamas į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, darė išvadą, kad ieškovo procesiniuose dokumentuose išdėstyti motyvai nesudarė pagrindo teigti, kad vykdant pirkimą buvo padaryta esminių pažeidimų reikalaujant papildomų dokumentų kvalifikacijai pagrįsti, todėl teismas sprendė, jog nėra pagrindo perkančiosios organizacijos veiksmus laikyti kaip pažeidžiančius viešųjų pirkimų tvarką ar skaidrumo ir teisėtų lūkesčių principus ir nėra pagrindo ieškinio jame nurodytais motyvais tenkinti.

38Teismas, įvertinęs bylos duomenis, sprendė, jog nėra pagrindo teigti, jog yra praleistas ieškinio senaties terminas.

39Teismas, atmetęs ieškinį, sprendė, jog naikintinos Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio13 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Vilungė“ 2015 m. gruodžio 30 d. sudarytos pirkimo sutarties vykdymą iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

40Teismas, atmetęs ieškinį, sprendė, jog ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, o atsakovė nepateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų, todėl jos nepriteistinos.

41III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

42Ieškovė UAB „AKIRO“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. sprendimą ir bylą išspręsti iš esmės - ieškovės ieškinį patenkinti, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

  1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai ištyrė bylos aplinkybes ir padarė nepagrįstą išvadą, kad dalyviai neprivalėjo įrodyti turintys teisę ypatingos kategorijos statinyje vykdyti specialiuosius statybos darbus: elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas, nes, kaip išaiškino teismas, statinys, kuriame bus atliekami darbai, yra neypatingos kategorijos. Atsakovas Pirkimo sąlygų 3.1. punkto 1 lentelės 3.1.6. punkte nustatė, taip pat 2015 m. lapkričio 10 d. oficialiame Konkurso sąlygų paaiškinime nurodė, kad rangovas turi turėti teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovas 2015 m. lapkričio 14 d. patikslino 2015 m. lapkričio 10 d. paaiškinimą ir nurodė, kad statinys yra neypatingos kategorijos;
  3. Sutinkant su tuo, kad statinys yra neypatingos kategorijos, pirmosios instancijos teismas privalėjo atsižvelgti į tai, kad perkančiajai organizacijai nėra draudžiama konkretaus pirkimo atveju taikyti aukštesnius kvalifikacinius reikalavimus, nei jie minimaliai yra būtini rangos sutarčiai įvykdyti. Perkančioji organizacija turi būti pasirengusi pagrįsti, kodėl konkretaus pirkimo atveji ji taikė aukštesnius reikalavimus, nei objektyviai yra būtini rangos sutarčiai įvykdyti. 2015 m. lapkričio 10 d. oficialiame Konkurso sąlygų paaiškinime atsakovas nurodė, kodėl reikalauja, kad rangovas būtų atestuotas vykdyti darbus ypatingos kategorijos statinyje, t. y. dėl įkalinimo įstaigos specifikos bei didelio saugumo užtikrinimo reikalavimo. Be to, atsakovas neturėjo teisinio pagrindo dalyvio atitikties šiam kvalifikaciniam reikalavimui tikrinti selektyviai;
  4. Pirmosios instancijos teismas neteisingai nenagrinėjo ir nepasisakė dėl ieškinio reikalavimo pripažinti, kad Pirkimo pasiūlymų eilės 1-4 vietose nurodyti dalyviai neįrodė turintys teisę atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimo darbus, statinio ekspertizės darbus, kadastrinių ir geodezinių matavimų darbus. Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl dalyvių teisės atlikti pirkimo objektą sudarančius darbus (pastato energinio naudingumo sertifikavimo darbai, statinio ekspertizės darbai, kadastrinių ir geodezinių matavimų darbai), tačiau pirmos instancijos teismas šio ieškovės ieškinio reikalavimo iš viso nenagrinėjo ir skundžiamame teismo sprendime dėl jo nepasisakė, todėl pažeidė CPK 3, 9, 177-178, 183, 185 straipsnių nuostatas.

43Atsakovas Marijampolės pataisos namai atsiliepime į apeliacinį skundą prašė ieškovės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįsta, palikti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. sprendimą nepakeistą. Nurodė, kad visuose projekto dokumentuose, su kuriais turėjo galimybe susipažinti visi tiekėjai, yra nurodyta, kad rekonstruotas statinys bus priskirtas neypatingų statinių kategorijai, todėl visi paminėti dokumentai sudarė visas sąlygas ieškovei tinkamai įvertinti rekonstruojamo statinio kategoriją, kad tai yra neypatingas statinys. Be to, atsakovas, siekdamas įsitikinti, kad galimi darbu atlikimo rangovai tikrai bus pajėgūs įvykdyti pirkimo sąlygas, minimaliuose kvalifikaciniuose reikalavimuose numatė keletą reikalavimų (baigtini sąrašą), kurie keliami ypatingu statinių rangovams. Atsakovo įsitikinimu, toks kvalifikacinių reikalavimų pasirinkimas tikrai negalėjo dirbtinai riboti konkurencijos, o ypač tų dalyvių atžvilgiu, kurie turi teisę atlikti darbus ypatingos kategorijos statiniuose pilna apimtimi. Pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas sprendimą priėmė įvertinęs visus byloje esančius įrodymus bei motyvus, kuriuos pateike ieškovė ir atsakovas.

44IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

45Apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

46Dėl bylos nagrinėjimo ribų

47Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

48Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,AKIRO“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1246-657/2016, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

49Dėl viešųjų pirkimų

50Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

51Dėl ginčo Pirkimo dalyvių atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams

52Apeliantė atskirajam skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai ištyrė bylos aplinkybes ir padarė nepagrįstą išvadą, kad dalyviai neprivalėjo įrodyti turintys teisę ypatingos kategorijos statinyje vykdyti specialiuosius statybos darbus (elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas), kadangi, kaip išaiškino teismas, statinys, kuriame bus atliekami darbai, yra neypatingos kategorijos. Teisėjų kolegija laiko šiuos apeliantės argumentus nepagrįstais.

53VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai - tai, perkančiosios organizacijos nuomone, būtini reikalavimai, kuriuos ji nustato, įvertinusi visas būsimos pirkimo sutarties sėkmingo vykdymo aplinkybes, siekiant užtikrinti tokį sutarties įvykdymą. VPĮ apibrėžia tiekėjo kvalifikaciją kaip jo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kuri apima ar gali apimti ekonominį, kas aktualu nagrinėjamu atveju, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla, ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

54Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai pirkime dalyvaujantiems tiekėjams nustatyti Konkurso sąlygų 3.1. punkte. Minėto punkto 2 lentelėje tiekėjams nustatytas kvalifikacinis reikalavimas, jog „rangovas turi turėti teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: negyvenamieji pastatai; statybos darbų sritys: a) bendrieji statybos darbai (žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas), statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio ir pan.) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai); b) statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; c) statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; d) statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; e) statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; f) statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas; Reikalavimą būti atestuotam atlikti bendruosius statybos darbus turi tenkinti rangovas“ (Konkurso sąlygų 3.1.6 p.). Reikalavimo pagrindimui pateikiami: „Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro nustatyta tvarka ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotų galiojančių įmonės kvalifikacijos atestatų arba teisės pripažinimo pažymų kopijos, patvirtintos rangovo įmonės anspaudu ir įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens parašu.“ Konkurso sąlygų 3.1.7. punkte perkančioji organizacija nustatė reikalavimą, kad „rangovas per visą sutarties vykdymo laikotarpį turi turėti atestuotą ypatingo statinio (negyvenamieji pastatai) statybos vadovą, ypatingo statinio (negyvenamieji pastatai) specialiųjų statybos darbų (statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. Rangovas ir subrangovai šį reikalavimą gali atitikti bendrai. Vienas specialistas gali užimti kelias aukščiau šiame punkte išvardintas pozicijas“. Kaip kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai pateikiami: „bendras rangovo ir subrangovų ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų darbų vadovų sąrašas, kuriame nurodoma: darbuotojo vardas ir pavardė, darbovietės pavadinimas ir įmonės kodas, kokių darbų vadovo pareigas turi teisę eiti ir šią teisę suteikiančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduoto kvalifikacijos atestato numeris ir išdavimo data ar šią teisę suteikiančios teisės pripažinimo pažymos kopija“ (Konkurso sąlygų 3.1.7. p.).

55Statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ 5 punktas nustato, jog ypatingas statinys – tai visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių. Statinio kategoriją pagal minėtame Reglamente pateiktus požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas (Reglamento 6 p.).

56Pagal bylos duomenis nustatyta, jog ieškovė (apeliantė) 2015 m. spalio 8 d. per CVP IS kreipėsi į atsakovę su paklausimu: „Kodėl statinys nėra ypatingas? Statinyje vienu metu būna mažiau nei 100 žmonių? Atrodo, kad turėtų būti daugiau nei 100 žmonių, o tai reiškia, kad statinys turi būti laikomas ypatingos kategorijos statiniu“, todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog ieškovei 2015 m. spalio 8 d. buvo aišku, kad statinys nėra priskirtas ypatingų statinių kategorijai. Atsakovas 2015 m. spalio 14 d. per CVP IS

57Alvydui Mozeriui pateikė į paklausimą atsakymą, kad pagal STR1.01.06:2013 5 p. statinys priskiriamas ypatingų statinių kategorijai - „kai visuomenės poreikiais naudojamais pastatais, kuriuose vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių“. Projekto statinio bendruosiuose rodikliuose nurodytas kalinčių nuteistųjų skaičius 87, aptarnaujančio personalo sk. 8-10 žmonių. Bendras vienu metu žmonių skaičius 97. Statinys nepriskiriamas ypatingų statinių kategorijai“.

58Be to, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamento direktoriaus vyriausiojo architekto Arūno Lukoševičiaus 2015 m. rugsėjo 2 d. patvirtintuose Specialiuosiuose architektūros reikalavimuose Nr. ArL-486 statinio kategorija nurodyta - neypatingas. Visuose projekto dokumentuose, su kuriais turėjo galimybe susipažinti visi tiekėjai, yra nurodyta, kad rekonstruotas statinys bus priskirtas neypatingų statinių kategorijai. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovas sudarė visas sąlygas apeliantei tinkamai įvertinti rekonstruojamo statinio kategoriją, kad tai yra neypatingas statinys.

59Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, jog atsakovas neturėjo teisinio pagrindo dalyvio atitikties šiam kvalifikaciniam reikalavimui tikrinti selektyviai, kadangi atsakovei, siekdama įgyvendinti viešojo pirkimo tikslus, privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatą ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkinio dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti, kad galimi darbų atlikimo rangovai tikrai bus pajėgūs įvykdyti pirkimo sąlygas, minimaliuose kvalifikaciniuose reikalavimuose numatė tik keletą reikalavimų (baigtinį sąrašą), kurie keliami ypatingų statinių rangovams.

60Dėl Pirkimo pasiūlymų eilės 1-4 vietose nurodytų dalyvių kvalifikacijos

61Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantės apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ir nepasisakė dėl ieškinio reikalavimo pripažinti, kad Pirkimo pasiūlymų eilės 1-4 vietose nurodyti dalyviai neįrodė turintys teisę atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimo darbus, statinio ekspertizės darbus, kadastrinių ir geodezinių matavimų darbus, todėl pažeidė CPK 3, 9, 177-178, 183, 185 straipsnių nuostatas.

62Teisėjų kolegija pažymi, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš jų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011). Įrodymų patikimumą patvirtina faktinių duomenų (informacijos), gautų iš keleto įrodinėjimo priemonių, tapatumas. Sprendžiant vieno ar kito įrodymo patikimumo klausimą, labai svarbu išsiaiškinti, ar nėra prieštaravimų tarp faktinių duomenų, gautų iš tos pačios rūšies ar skirtingų įrodinėjimo priemonių. Kai iš skirtingų byloje pateiktų įrodinėjimo priemonių gaunama prieštaringa informacija, teismas turi šį prieštaravimą išspręsti, t. y. atsakyti į klausimą, kuria informacija (duomenimis) vadovautis, o kurią – atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2009; 2012 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2012).

63Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, priešingai nei teigia apeliantė, išaiškino ir teisingai nustatė turinčias reikšmę ginčui ir ginčo Pirkimui aplinkybes, teisingai šias aplinkybes įvertino, padarė pagrįstas išvadas.

64Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

65Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir dėl nurodytų argumentų sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl deklaratyvių ieškinio teiginių, kad apie Pirkimo dalyvių klasifikaciją ir perkančiosios organizacijos veiksmus nustatant reikalavimus kvalifikacijai bei vertinant dalyvių kvalifikaciją. Bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadas dėl ieškinio nepagrįstumo.

66Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).

67Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai ir atsiliepimo į jį atsikirtimai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

68Dėl procesinės bylos baigties, apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

69Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas, principus ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės.

70Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

71Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

72Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

73Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB „AKIRO“ nepriteistinas (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

74Atsakovas prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.

75Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

76Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė UAB „AKIRO“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad pateikė pasiūlymą atsakovo... 6. Ieškovė pažymėjo, jog tiekėjas, atliksiantis statybos darbus ypatingos... 7. Ieškovės teigimu, atsakovas nepagrįstai teigė, kad vykdant rangos sutartį... 8. Ieškovė pažymėjo, jog atsakovas netikrino, ar pirkimo dalyviai turi teisę... 9. Atsakovas Marijampolės pataisos namai procesiniuose dokumentuose su ieškiniu... 10. Atsakovas pažymėjo, jog reikalavimo būti atestuotais Valstybinėje... 11. Atsakovas nurodė, jog statinio rekonstrukcijos darbų viešojo pirkimo... 12. Atsakovo teigimu, aplinkybė, kad ieškovė pateikė daugiau dokumentų, nei... 13. Atsakovas pažymėjo, jog ieškovės pateiktas Valstybinės energetikos... 14. Atsakovas nurodė, jog pirkimo objekto nustatymas yra išskirtinė... 15. Trečiasis asmuo UAB „Vilungė“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį... 16. Trečiasis asmuo pažymėjo, jog turi galiojantį Valstybinės energetikos... 17. Nurodė, kad ieškovė, be kitų reikalavimų, prašė grąžinti šalis į... 18. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 19. Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. sprendimu nusprendė ieškovės... 20. Teismas nustatė, jog atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą... 21. Teismas taip pat nustatė, jog ieškovė kartu su jungtinės veiklos partneriu... 22. Teismas pažymėjo, jog ieškovė savo reikalavimą teisme galėjo grįsti tik... 23. Teismas nurodė, jog ieškovė, nesutikdama su tokiu perkančiosios... 24. Teismas pažymėjo, jog nagrinėjamoje byloje šalys nesutaria, ar perkančios... 25. Teismas, nagrinėdamas tiekėjų kvalifikacijas atlikti statybos darbus... 26. Teismas nurodė, jog minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai pirkime... 27. Teismas nurodė, jog tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos... 28. Teismas pažymėjo, jog Statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013... 29. Teismas nustatė, jog Marijampolės pataisos namų pastato (unikalus Nr.... 30. Teismas pažymėjo, jog byloje nepateikta duomenų, jog projektas buvo... 31. Teismas, įvertinęs tiekėjų kvalifikacijos atitinkamų energetikos... 32. Teismas nurodė, jog pagal statybos techninio reglamento STR 1. 08.02:2002... 33. Teismas nustatė, jog Statybos produkcijos sertifikavimo centro internetiniame... 34. Teismas pažymėjo, jog kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas,... 35. Teismas, įvertinęs Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos... 36. Teismas kitų konkurso dalyvių UAB „Tiresta“, UAB „Aukštaitijos... 37. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei atsižvelgdamas į... 38. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, sprendė, jog nėra pagrindo teigti, jog... 39. Teismas, atmetęs ieškinį, sprendė, jog naikintinos Kauno apygardos teismo... 40. Teismas, atmetęs ieškinį, sprendė, jog ieškovės patirtos bylinėjimosi... 41. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 42. Ieškovė UAB „AKIRO“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 43. Atsakovas Marijampolės pataisos namai atsiliepime į apeliacinį skundą... 44. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 45. Apeliacinis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d.... 46. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 47. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas bylos nagrinėjimo... 48. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 49. Dėl viešųjų pirkimų... 50. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 51. Dėl ginčo Pirkimo dalyvių atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams ... 52. Apeliantė atskirajam skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas... 53. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo... 54. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog minimalūs kvalifikaciniai... 55. Statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ 5... 56. Pagal bylos duomenis nustatyta, jog ieškovė (apeliantė) 2015 m. spalio 8 d.... 57. Alvydui Mozeriui pateikė į paklausimą atsakymą, kad pagal STR1.01.06:2013 5... 58. Be to, Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir... 59. Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, jog... 60. Dėl Pirkimo pasiūlymų eilės 1-4 vietose nurodytų dalyvių kvalifikacijos ... 61. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantės apeliaciniame skunde... 62. Teisėjų kolegija pažymi, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi... 63. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 64. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 65. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis ir dėl nurodytų argumentų sutinka su... 66. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 67. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo... 68. Dėl procesinės bylos baigties, apeliacinio skundo ir pirmos instancijos... 69. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 70. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 71. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 72. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 73. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 74. Atsakovas prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų nepateikė.... 75. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 76. Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. sprendimą palikti nepakeistą....