Byla eB2-1797-555/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „TPP“, ir ieškovo N. P. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „TPP“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „TPP“, ir ieškovo N. P. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „TPP“,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2016 m. balandžio 7 d. gautas ir 2016 m. balandžio 11 d. priimtas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus (toliau – VSDFV Alytaus skyrius) pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „TPP“, kuriame nurodoma, kad bendrovės įsiskolinimas Fondo biudžetui 2016 m. kovo 25 d. yra 2 368,23 Eur, iš jų 2 319,68 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 48,55 Eur delspinigių. Skola Fondo biudžetui susidarė nuo 2015 m. III ketvirčio ir nuolat didėjo.

3Tame pačiame teisme 2016 m. birželio 7 d. gautas ir 2016 m. liepos 4 d. priimtas ieškovo UAB „TPP“ direktoriaus N. P. pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „TPP“, kuriuo prašoma iškelti UAB „TPP“ restruktūrizavimo bylą, restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Reikalavimas.lt“, leisti naudoti 5 000 Eur sumą per mėnesį, reikalingą einamiesiems mokėjimas ir įmokoms apmokėti, nustatyti administravimo išlaidų sąmatą. Nurodoma, kad įmonė turi finansinių sunkumų, tačiau nėra nutraukusi vykdomos ūkinės komercinės veiklos, yra mokus juridinis asmuo, kadangi pradelsti įsipareigojimai kreditoriams neviršija pusės į bendrovės balansą įrašyto turto vertės, turi 5 darbuotojus.

4Ieškovė VSDFV Alytaus skyrius atsiliepimu į ieškovo N. P. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei UAB „TPP“ iškėlimo nurodė, kad su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos UAB „TPP“ iškėlimu nesutinka, prašo pareiškimo dėl restruktūrizavimo atsakovei UAB „TPP“ bylos iškėlimo netenkinti, kadangi įmonė yra nemoki, veiklos nevykdo, o finansiniai sunkumai yra ne laikino, o ilgalaikio pobūdžio, tuo tarpu pateikti atsakovės restruktūrizavimo plano metmenys preliminariai nepagrindžia galimybės atkurti atsakovės normalią ūkinę komercinę veiklą ir jos mokumą.

5Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartimi sujungtus civilinės bylos Nr. eB2-1797-555/2016 pagal ieškovės VSDVF Alytaus skyriaus priimtus nagrinėti pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „TPP“ ir Nr. B2-2130-555/2016 pagal ieškovo UAB „TPP“ direktoriaus N. P. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „TPP“ iškėlimo, suteiktas bylos Nr. eB2-1797-555/2016.

6Restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „TPP“ atsisakytina iškelti, o pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „TPP“ tenkintinas.

7Įmonių restruktūrizavimo tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.). Finansinių sunkumų turinti įmonė – įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.).

8Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalį restruktūrizavimo byla iškeliama, jei įmonė atitinka minėto įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas (turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; nėra nutraukusi veiklos; nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai) ir nebuvo pažeisti 5 str. reikalavimai (tinkamai parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenys).

9Tiek restruktūrizavimas, tiek bankrotas yra įmonės mokumo problemų sprendimo būdai. Bankroto atveju realizuojamas nemokios įmonės turtas ir likviduojama pati nemoki įmonė, o iš realizavus šį turtą gautų pajamų tenkinami kreditorių reikalavimai. Restruktūrizavimo atveju kreditorių reikalavimai yra tenkinami laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą. Teisės aktai įtvirtina restruktūrizavimo prioriteto principą (ĮBĮ 9 str. 6 d.), nes restruktūrizavimas sudaro sąlygas pasiekti kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Esminis vaidmuo sprendžiant, ar restruktūrizuoti finansinių sunkumų turinčią įmonę, tenka įmonės kreditoriams, nes jų reikalavimai bus tenkinami restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu, – kreditorių dauguma turi pritarti restruktūrizavimo planui (ĮRĮ 14 str. 3 d.). (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1588/2013).

10ĮRĮ reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d.). Tai reiškia, kad spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, teismas kompleksiškai vertina pateiktus dokumentus ir įmonės finansinę būklę bei restruktūrizavimo plano metmenis, tačiau nustatęs, kad egzistuoja bent viena iš ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų sąlygų, kurioms esant turi būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, teismas neprivalo nustatinėti ir įsitikinti, kad įmonė neatitinka kiekvienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje nurodytų sąlygų. Kitaip tariant, įmonei gali būti atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą nepaisant to, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytas vieną ar kelias sąlygas (ĮRĮ 7 str. 5 d. 1 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2340/2013).

11Kaip minėta, vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų – jeigu įmonė yra nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Tam, jog būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą šiuo pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio ir negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Pagal bendrąją taisyklę, faktinė įmonės mokumo būsena vertinama pagal aktualius (naujausius) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, tačiau rėmimasis balanso duomenimis, nustatant įmonės mokumą (nemokumą), paprastai yra pakankamas tik kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-678-381/2015).

12VĮ Registrų centras duomenimis, UAB „TPP“ įregistruota 2006 m. birželio 23 d., bendrovės vadovas N. P.. Bendrovės pagrindinė vykdoma veikla yra personalo atranka ir įdarbinimas, papildoma numatyta veikla yra langų ir durų montavimas, didmeninė ir mažmeninė prekyba, tame tarpe ir transporto priemonėmis ir jų atsarginėmis dalimis. Taip pat numatyta, kad bendrovė gali vykdyti bet kurią Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą veiklą. Pagal į bylą pateiktą atsakovės UAB „TPP“ 2016 m. birželio 6 d. balansą, įmonės deklaruojamojo ir apskaityto turto vertė yra 60 779,00 Eur, iš kurio didžiąją dalimi sudaro trumpalaikis turtas – 59 544,00 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 55 035,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 4 082,00 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 427,00 Eur), ilgalaikis turtas – 1 235,00 Eur (materialus turtas). Tuo tarpu mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2016 m. birželio 6 d. balanso duomenimis sudaro 51 633,00 Eur (per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 29 330,00 Eur (iš jų su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 4 530 Eur), po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 22 303,00 Eur). Iš 2016 m. birželio 6 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog atsakovės nuostoliai sudaro 1 370,00 Eur. Taigi vien iš pateikto įmonės 2016 m. birželio 6 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai iš esmės sudaro pusę įmonės balanse įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

13Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis c. b. Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis c. b. Nr. 2-2599/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1511/2014). Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, šiuo atveju – atsakovei UAB „TPP“ (CPK 12 str., 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d.). Pažymėtina ir tai, jog atsakovės 2015 m. ir 2016 m. laikotarpio finansinės atskaitomybės duomenys, kurie yra pateikti to pareikalavus atsakovės bankroto/restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui, remiantis viešais duomenimis, nebuvo įregistruotos VĮ Registrų centre – paskutiniai įregistruoti yra 2013 m. laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentai (CPK 179 str. 3 d.), taigi atsakovės UAB „TPP“ administracijos vadovas nevykdo savo pareigos teikti finansinių dokumentų institucijoms, kurioms jis privalo juos teikti, kas patvirtina, kad atsakovė neatskleidžia tikrosios savo finansinės padėties.

14Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, atkreipia dėmesį, kad atsakovės balanse deklaruojamas trumpalaikis turtas, o konkrečiai per vienerius metus gautinos sumos – 4 082,00 Eur, neatitinka realios padėties. Atkreiptinas dėmesys, kad per vienerius metus gautinos sumos paprastai nelaikomos realiu turtu, nes jų atsakovė gali ir neatgauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. civilinėje byloje Nr. 2-373/2014). Vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuotina, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Tokių gautinų sumų atgavimas praktikoje ne visada yra realus dėl tokių priežasčių, kaip skolininkų įmonių bankrotai, nesąžiningumas, skolų išieškojimo negalimumas ir panašiai. Iš į bylą atsakovės pateikto 2016 m. birželio 6 d. debitorių sąrašo taip pat matyti, kad apskaityta debitorių skola sudaro 4 081,46 Eur sumą. Viešai prieinamais VĮ registrų centro duomenimis nustatyta, kad UAB „Transforma“ yra išregistruota iš juridinių asmenų registro, tuo tarpu UAB „Longista“ ir UAB „Maxi Logistic“ (dabar UAB „Psyops Constructions“) yra iškeltos bankroto bylos. Taigi, darytina išvada, kad galimybė realiai atgauti debitorinius įsiskolinimus iš nurodytų debitorių yra labai maža. Taigi, įvertinus aptartas aplinkybes, ir atsakovei nepateikus duomenų apie jos deklaruojamų debitorinių įsipareigojimų gavimo realumą bei jų išieškojimo galimybes, nustatant į atsakovės balansą įrašyto turto realią vertę, yra pagrindas teigti, jog labiau tikėtina, kad atsakovės į balansą įrašytas turtas – debitorių įsiskolinimai atsakovei, nėra atsakovės realus turtas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad remiantis atsakovės pateiktais restruktūrizavimo plano metmenimis, ši debitorių įsiskolinimų suma numatyta kaip atsakovės numatomos gauti pajamos bendrovės restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu.

15Viešai prieinamais duomenimis taip pat nustatyta, kad pagal VĮ Registrų centro duomenis, atsakovei nuosavybės teise priklauso 1319/2411 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė, nustatyta 2013 m. vasario 5 d., yra 3 215,00 Eur, žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kurio vidurinė rinkos vertė, nustatyta 2011 m. liepos 6 d., yra 2317,00 Eur, žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė, nustatyta 2011 m. liepos 6 d., 3 215,00 Eur, žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė, nustatyta 2011 m. liepos 6 d., yra 2 201,00 Eur, VĮ „Regitra“ duomenimis nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių neturi. Remiantis teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, atsakovės atžvilgiu yra pradėta viena civilinė byla dėl nuostolių priteisimo (Nr. 2-286-887/2016), tuo tarpu civilinėje byloje Nr. 2-1661-835/2016 atsakovės atžvilgiu 2016 m. kovo 22 d. yra priimtas preliminarus sprendimas, kuriuo ieškinys yra patenkintas. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2016 m. rugpjūčio 29 d. duomenimis atsakovė Fondo biudžetui yra skolinga 2 982,59 Eur, tuo tarpu VMI prie LR FM 2016 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis atsakovės mokestinės nepriemokos suma sudaro 5 068,90 Eur. Iš byloje esančių atsakovės pateiktų ir viešai prieinamų duomenų taip pat nustatyta, kad atsakovės skola tiek Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui, tiek VMI prie LR FM nuolat didėja, taigi atsakovė nevykdo ir savo pareigos laiku mokėti įstatymų nustatytų mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 str. 1 d. 3 p.). Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovė nesugeba atsiskaityti ir su tokiais kreditoriais, kurių susidariusio įsiskolinimo suma yra itin maža, pvz.: AB „Alytaus gelžbetonis“ – 26,59 Eur, UAB „Lankava“ – 0,01 Eur, AB „Lietuvos paštas“ – 25,35 Eur, UAB „Sanlangis“ – 7,82 Eur. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teismo vertinimu, atsakovės deklaruojami pradelsti įsipareigojimai 29 330,00 Eur viršija pusę nustatytos atsakovės turtą sudarančios vertės (60 779,00 Eur-4 082 Eur), juolab, kad atsakovės mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma iš esmės yra didesnė, kadangi nors šiai dienai atsakovės 2016 m. birželio 6 d. balanse nurodyta 22 303,00 Eur suma ir nėra pradelsta, tačiau, įvertinus atsakovės galimybes ateityje atsiskaityti su visais kreditoriais, laikytina pakankamai didele.

16Atsižvelgiant į civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą, šalims numatyta pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 178 str.). Nors atsakovė pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nurodo, kad planuoja gauti iki 300 000,00 Eur pajamų per metus už darbų atlikimą ir paslaugų suteikimą, tačiau šių aplinkybių neįrodė. Priešingai, tik nurodo, kad tokie pajamų paskaičiavimai yra pagrįsti pačios atsakovės praktika, remiantis 2014 metais uždirbtų pajamų ir atliktų darbų apimtimi. Atsakovė nenurodo kokių darbų ar paslaugų planuoja imtis, nepateikė šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, t. y. jokių sudarytų sutarčių ar kitų įrodymų, kurie pagrįstų minėtas aplinkybes. Be to, atsakovė neįrodė ir aplinkybės, kad šiuo metu nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos ir turi pakankamai resursų įgyvendinti restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytus įmonės mokumo atkūrimo planus. Taigi, šios aplinkybės taip pat sudaro prielaidas teigti, kad UAB „TPP“ neatitinka ir ĮRĮ 4 straipsnio 2 punkto reikalavimų restruktūrizavimui pradėti (restruktūrizavimas gali būti pradėtas jei įmonė be kitų sąlygų nėra nutraukusi veiklos).

17Pagal ĮRĮ 4 straipsnio 1 punkto prasmę restruktūrizavimo galimybė suteikiama tik mokioms įmonėms, turinčioms laikinų mokumo problemų. Kaip nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, finansinių sunkumų laikinumas – vertinamoji sąvoka, kurią nulemia tai, ar įmonė yra realiai pajėgi pakeisti situaciją taip, kad per nustatytą restruktūrizavimo proceso terminą įsiskolinimai būtų sumažinti, pertvarkyti ir dėl to netrikdytų įmonės normalios ūkinės komercinės veiklos ir jos perspektyvų. Bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad atsakovės deklaruojami balanso duomenys neatitinka tikrovės, t. y. kad atsakovės turto vertė yra mažesnė, kas patvirtina, kad atsakovės pradelstų įsipareigojimų suma viršija pusę atsakovės turimo turto, taip pat nustačius, kad atsakovė UAB „TPP“ neatsiskaito su kreditoriais (ĮBĮ 4 str. 2 p.), laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 str. 3 p.), laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų (ĮBĮ 4 str. 1 p.), jos vadovas nevykdo savo pareigos teikti finansinių dokumentų institucijoms, kurioms privalo juos teikti, veiklos nevykdo (ĮRĮ 4 str. 2 p.), nededama jokios pastangos atsiskaityti net su kreditoriais, kuriems atsakovės įsiskolinimų sumos yra itin nedidelės, konstatuotina, kad atsakovė yra nemoki, o jos finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.), kas sudaro pagrindą atsisakyti iškelti jai restruktūrizavimo bylą ir tenkinant kreditorių reikalavimus bendrovei keltina bankroto byla.

18Dėl administratoriaus kandidatūros.

19Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (ĮBĮ 11 str. 1 d.). ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas (teisėjas) privalo paskirti įmonės administratorių. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta UAB „BankromaX“, kuri ir skirtinas UAB „TPP“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsniu, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, teismas

Nutarė

21atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „TPP“ (j. a. k. 300578808).

22Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „TPP“ (j. a. k. 300578808) bankroto bylą.

23Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „TPP“ bankroto administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „BankromaX“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA023).

24Uždėti uždarajai akcinei bendrovei „TPP“ (j. a. k. 300578808) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

25Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „TPP“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

26Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

27Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir paskirtam bankroto administratoriui.

28Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

29Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

30Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Kauno apygardos teisme 2016 m. balandžio 7 d. gautas ir 2016 m. balandžio 11... 3. Tame pačiame teisme 2016 m. birželio 7 d. gautas ir 2016 m. liepos 4 d.... 4. Ieškovė VSDFV Alytaus skyrius atsiliepimu į ieškovo N. P. pareiškimą dėl... 5. Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartimi sujungtus civilinės bylos... 6. Restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „TPP“ atsisakytina iškelti, o... 7. Įmonių restruktūrizavimo tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms,... 8. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalį... 9. Tiek restruktūrizavimas, tiek bankrotas yra įmonės mokumo problemų... 10. ĮRĮ reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti... 11. Kaip minėta, vienas iš atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą pagrindų... 12. VĮ Registrų centras duomenimis, UAB „TPP“ įregistruota 2006 m. birželio... 13. Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą,... 14. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, atkreipia dėmesį, kad... 15. Viešai prieinamais duomenimis taip pat nustatyta, kad pagal VĮ Registrų... 16. Atsižvelgiant į civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą,... 17. Pagal ĮRĮ 4 straipsnio 1 punkto prasmę restruktūrizavimo galimybė... 18. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 19. Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 21. atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei... 22. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „TPP“ (j. a. k. 300578808) bankroto... 23. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „TPP“ bankroto administratoriumi... 24. Uždėti uždarajai akcinei bendrovei „TPP“ (j. a. k. 300578808)... 25. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „TPP“ kreditoriai per 40... 26. Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 27. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 28. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 29. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 30. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...