Byla e2-1330-480/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, asmuo, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“, atstovaujamos advokato M. B., prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, asmuo, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“,

Nustatė

3uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Alytaus šilumos tinklai“ pateikė teismui prašymą, kuriame prašo: 1) pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti UAB „Litesko“ disponuoti visais 22 570 apyvartiniais taršos leidimais, skirtais 2019 m., nuo jų įgijimo momento iki įsiteisės teismo sprendimas byloje, kurioje UAB „Alytaus šilumos tinklai“ pareikš ieškinį; 2) nustatyti UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 14 dienų terminą ieškiniui pareikšti.

4Prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad Alytaus miesto šilumos ūkis buvo išnuomotas ir šiuo metu valdomas UAB „Litesko“, kuri šiuo metu tiekia šilumą Alytaus mieste. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2015 m. rugsėjo 9 d. nutarimu nusprendė, jog Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Litesko“ ir UAB „Alytaus šilumos tinklai“ tarpusavio susitarimai pažeidžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, todėl tokie susitarimai laikytini prieštaraujančiais imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negaliojantys nuo jų sudarymo momento. Vienas iš tokių susitarimų buvo susitarimas, kuriuo UAB „Litesko“ toliau buvo suteikta teisė nuomotis Alytaus miesto šilumos ūkį. Po minėto Konkurencijos tarybos nutarimo UAB „Litesko“ neteko teisėto pagrindo valdyti Alytaus miesto šilumos ūkį ir privalėjo jį grąžinti savininkui UAB „Alytaus šilumos tinklai“. UAB „Litesko“ Alytaus miesto šilumos ūkio negražinus UAB „Alytaus šilumos tinklai“, tarp šalių kilo teisminis ginčas, kuris Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 12 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-479-638/20181 buvo išspręstas - UAB „Alytaus šilumos tinklai“ buvo įpareigota perimti, o UAB „Litesko“ - perduoti turtą, sudarantį Alytaus miesto šilumos ūkį. Sprendimas buvo apskųstas. Šiuo metu byla nagrinėjama Lietuvos apeliaciniame teisme. Sprendimas bus paskelbtas 2019 m. vasario 28 d. 15:00 val.

5Atkreipė dėmesį, kad didžiausi taršos šaltiniai Alytaus rajono katilinėje yra Vandens šildymo katilas (toliau - įrenginiai). Šie įrenginiai sprendimu buvo grąžinti UAB „Alytaus šilumos tinklai“. UAB „Litesko“ savo apeliaciniu skundu prašė šiuos įrenginius grąžinti UAB „Alytaus šilumos tinklai“, t. y. dėl to nėra ginčo, todėl akivaizdu, jog šiuo metu nėra pagrindo išduoti Alytaus rajono katilinei skirtus apyvartinius taršos leidimus UAB „Litesko“.

6Pažymėjo, kad Aplinkos projektų valdymų agentūrai yra pavesta iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 28 d. išduoti veiklos vykdytojams einamiesiems kalendoriniams metams paskirtus apyvartinius taršos leidimus. Apyvartiniai taršos leidimai turi savo vertę, kuri rinkoje šiuo metu yra 18,62 Eur už vienetą. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ perėmusi Alytaus miesto šilumos ūkį iš UAB „Litesko“, naudos įrenginius, kuriais bus deginamos dujos ir mazutas. Išdavus apyvartinius taršos leidimus UAB „Litesko“, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ galimai susidurs su problemomis, kadangi UAB „Litesko“ išduotų apyvartinių taršos leidimų gali neperduoti UAB „Alytaus šilumos tinklai“, o juos parduoti, ką yra ne kartą atlikusi - pardavusi apyvartinius taršos leidimus iš to gavo net 5 421 080 Eur pajamų.

7Vadovaujantis 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, (toliau - Direktyva 2003/87/EB), 2013 m. gegužės 2 d. Komisijos reglamentu Nr. 389/2013 (toliau - Reglamentas 389/2013), taip pat Lietuvos Respublikos Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymu bei juos įgyvendinančiais poįstatyminiais teisės aktais, apyvartiniai taršos leidimai yra skiriami veiklos vykdytojui, t. y. subjektui, kuriam yra išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas. Pagal Direktyvos 2003/87/EB 11 straipsnį, kiekvienais metais apyvartiniai taršos leidimai yra suteikiami einamiesiems metams iki vasario 28 d. Taigi 2019 m. apyvartiniai taršos leidimai turėtų būti pervesti iki 2019 m. vasario 28 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1- 231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 punktu, Aplinkos projektų valdymų agentūra išduoda apyvartinius taršos leidimus ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 28 d., o pagal nusistovėjusią praktiką - ne retai pasitaiko, kad minėti apyvartiniai taršos leidimai yra pervedami į tam skirtą apyvartinių taršos leidimų sąskaitą anksčiau nei iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 28 d. Atitinkamai, egzistuoja reali tikimybė, kad Aplinkos projektų valdymų agentūra į UAB „Litesko“ sąskaitą jau pervedė minėtus apyvartinius taršos leidimus, taigi UAB „Litesko“ minėtus apyvartinius taršos leidimus galimai jau užvaldė. Atkreipė dėmesį, kad 2019 m. vasario 28 d. (bent jau iki 15 val., kada bus skelbiamas Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas) veiklos vykdytoju vis dar bus UAB „Litesko“, o apyvartiniai taršos leidimai neabejotinai bus pervesti į UAB „Litesko“ kontroliuojamą apyvartinių taršos leidimų sąskaitą, nes šiai dienai yra toks reguliavimas. Taigi, UAB „Litesko“, formaliai vertinant, iš karto įgyja nuosavybės teisę į pervestus apyvartinius taršos leidimus bei gali jais disponuoti nedelsiant.

8Paaiškino, kad už 2019 m. išmetimus yra atsiskaitoma iki 2020 m. balandžio 30 d. Veiklos vykdytojas turi pareigą atsisakyti tiek apyvartinių taršos leidimų vienetų, kiek tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetė per praėjusius kalendorinius metus. Atsiskaitymo už išmetimus dieną veiklos vykdytoju neišvengiamai jau bus UAB „Alytaus šilumos tinklai“. Pažymėjo, kad UAB „Alytaus šilumos tinklai“ perima UAB „Litesko“ išduotus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus ir nauji leidimai UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nebus išduodami. Todėl egzistuoja reali rizika, kad būtent UAB „Alytaus šilumos tinklai“ teks pareiga atsisakyti apyvartinius taršos leidimus už 2019 m. išmetimus (įskaitant ir UAB „Litesko“ veiklos vykdymo laikotarpį). Taigi, susidaro situacija kai apyvartinių taršos leidimų pervedimo metu veiklos vykdytoju bus UAB „Litesko“, o atsiskaitymo metu - UAB „Alytaus šilumos tinklai“. Nei nacionaliniai, nei Europos Sąjungos teisės aktai nenumato aiškaus mechanizmo kaip turėtų būti vykdomas apyvartinių taršos leidimų pervedimas ir atsisakymas tokioje situacijoje. Todėl kyla reali grėsmė, kad UAB „Litesko“ perleis gautus apyvartinius taršos leidimus iki išnuomoto turto grąžinimo, o UAB „Alytaus šilumos tinklai“ neturės pakankamai apyvartinių taršos leidimų, kad galėtų atsiskaityti už išmetimus.

9UAB „Alytaus šilumos tinklai“ tokiu atveju, užuot gavusi apyvartinius taršos leidimus neatlygintinai, turės įsigyti juos rinkoje, arba, nesugebėjusi įsigyti rinkoje, pus priversta sumokėti baudas, kurios yra kelis kartus didesnės nei apyvartinių taršos leidimų kaina - remiantis 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos Nr. 2003/87/EB nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB 16 straipsnį - bauda už perteklinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją - 100 Eur už kiekvieną anglies dioksido ekvivalentą, išmestą iš to įrenginio, už kurį operatorius neatsisakė leidimu. Taigi, apyvartinių taršos leidimų rinkos kaina šiai dienai yra 18,62 Eur už vienetą, o bauda - 100 Eur už vienetą.

10Siekiant išspręsti aukščiau įvardintą situaciją, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2019 m. vasario 2 d. Aplinkos projektų valdymų agentūrai pateikė raštą, kuriuo prašė stabdyti apyvartinių taršos leidimų išdavimą Alytaus rajono katilinei iki Alytaus šilumos ūkis teismo sprendimu nebus UAB „Litesko“ perduotas UAB „Alytaus šilumos tinklai“. Aplinkos projektų valdymų agentūra minėtą UAB „Alytaus šilumos tinklai“ raštą 2019 m. vasario 19 d. perdavė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, prašydama paaiškinti, kaip turėtų būti elgiamasi su planuojamu paskirstyti Alytaus rajono katilinei įrenginiui metiniu nemokamų apyvartinių taršos leidimų kiekiu, patvirtintu Aplinkos ministro ir Ūkio ministro 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. D1-295/4-175. Tačiau UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nei iš Aplinkos projektų valdymų agentūros, nei iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos jokio atsakymo nėra gavusi ir akivaizdu, kad iki 2019 m. vasario 28 d. negaus. Tačiau, net jeigu kokį nors atsakymą ir gautų, vienintelis realus būdas užkirsti kelią UAB „Litesko“ parduoti ar kaip kitaip perleisti apyvartinius taršos leidimus, yra apriboti jais disponavimą pritaikant laikinąsias apsaugos priemones.

11Vadovaudamasi aukščiau įvardintomis aplinkybėmis bei motyvais, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ pareikš ieškinį UAB „Litesko“, kuriuo prašys išreikalauti apyvartinius taršos leidimus iš UAB „Litesko“ neteisėto valdymo. Nurodė, kad UAB „Litesko“ nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nukreiptų i uždraudimą UAB „Litesko“ disponuoti apyvartiniais taršos leidimais dar iki 2019 m. vasario 28 d., aptariamo ieškinio pareiškimas praras bet kokia prasmę, todėl UAB „Alytaus šilumos tinklai“ įsitikinimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iki ieškinio pareiškimo yra vienelis kelias ateityje išvengti itin sunkių padarinių UAB „Alytaus šilumos tinklai“ atžvilgiu bei tokiu būdu užtikrinti viešąjį interesą. Atkreipė dėmesį, jog 2019 m. periodui Alytaus rajono katilinei bus skiriama 22 570,00 apyvartinių taršos leidimų, kurie galimai jau yra pervesti į UAB „Litesko“ kontroliuojamą apyvartinių taršos leidimų sąskaitą.

12Patvirtino, kad tikėtiną reiškiamo ieškinio pagrįstumą patvirtina anksčiau išdėstytos faktinės aplinkybės, kas sudaro pakankamą pagrindą laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Nurodė, kad egzistuoja reali grėsmė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes: 1) neteisėtai įgytus apyvartinius taršos leidimus UAB „Litesko“ bus jau perleidusi tretiesiems asmenims, dėl ko atsiras būtinybė inicijuoti naujus teisminius procesus; 2) pats bylos nagrinėjimas taps beprasmiu, siekiant išreikalauti apyvartinius taršos leidimus iš UAB „Litesko“, kadangi UAB „Litekso“ jau perleidus apyvartinius taršos leidimus, nebus galimybės įvykdyti tokį teismo sprendimą; 3) teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Alytaus šilumos tinklai“ bus priverstas dar kartą bylinėtis dėl nuostolių atlyginimo, kilusių UAB „Litesko“ neteisėtai perleidus apyvartinius taršos leidimus.

13Nurodė, kad UAB „Litesko“ interesai pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus jam disponuoti apyvartiniais taršos leidimais nebus nepagrįstai ar neproporcingai suvaržomi. Net jeigu ir UAB „Alytaus šilumos tinklai“ būsimas ieškinys nebus tenkinamas, pasibaigus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, UAB „Litesko“ toliau galės laisvai disponuoti apyvartiniais taršos leidimais, todėl jokia žala UAB „Litesko“ padaryta nebus. Tačiau tuo atveju jeigu laikinosios apsaugos priemonės taikomos nebus ir UAB „Litesko“ galės laisvai disponuoti neteisėtai įgyjamais apyvartiniais taršos leidimais, tai leis UAB „Litesko“ apyvartiniais taršos leidimus neteisėtai realizuoti civilinėje apyvartoje. Tokie UAB „Litesko“ būsimi veiksmai teismo sprendimu vėliau būtų pripažinti negaliojančiais, o UAB „Alytaus šilumos tinklai“ bus padaryta neatitaisoma žala.

14Taip pat pažymėjo, kad UAB „Alytaus šilumos tinklai“ į teismą kreipiasi būtent dabar dėl to, kad buvo pagrįstai tikimasi, jog Aplinkos projektų valdymų agentūra ir / arba ministerija išspręs klausimą analogiškai, kaip buvo išspręsta 2017 m. analogiškoje situacijoje, kuomet Lietuvos Respublikos aplinkos misterija šį klausimą išsprendė laikinai sustabdydama nemokamų apyvartinių taršos leidimų kiekio suteikimą 2017 m. tokiu būdu sukurdama precedentą. Ieškinio nepareiškė anksčiau ir dėl to, kad siekė susidariusią situaciją išspręsti taikiai. Kadangi tokio pobūdžio ginče, kuris nėra paprastas, nes susijęs su specifiniu reguliavimu, tinkamai parengti ieškinį objektyviai reikia gerokai daugiau laiko, nei šiuo metu UAB „Alytaus šilumos tinklai“ turi.

15Prašymas netenkintinas.

16Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra būtina nustatyti dvi sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162-241/2015, 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-63-516/2017 ir kt.).

17Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus ieškinio, tiek ir bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 straipsnio 3 dalis). CPK 147 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodamas šį prašymą pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su šiuo prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams, ir sumokėti šio Kodekso 80 straipsnio 5 dalyje nustatytą žyminį mokestį ir pusės šio Kodekso 80 straipsnio 1 dalyje numatyto žyminio mokesčio dydžio užstatą. Nurodytų teisės normų sisteminė analizė suteikia pagrindo išvadai, jog laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo atsakovui gali būti pritaikytos tik esant trijų aplinkybių visetui. Pirma, turi būti įrodyta egzistuojanti tikimybė, kad ateityje galimai kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Antra, turi būti nurodytos priežastys, pateisinančios ieškinio pareiškimo atidėjimą. Trečia, turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys, jog jau prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo momentu yra kilusi (galimai kils) grėsmė suinteresuoto asmens interesams tuo atveju, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

18Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, pareiškėjas, teikdamas prašymą CPK 147 straipsnio 3 dalies pagrindu, visų pirma privalo nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-449-464/2015; 2015 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1350-117/2015).

19Nagrinėjamu atveju UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nurodė, kad tikėjosi jog Aplinkos projektų valdymų agentūra ir / arba ministerija išspręs ginčo klausimą ir laikinai sustabdys nemokamų apyvartinių taršos leidimų kiekio suteikimą UAB „Litesko“. Taip pat nurodė, kad siekė susidariusią situaciją išspręsti taikiai, o parengti ieškinį reikia daugiau laiko, nei šiuo metu UAB „Alytaus šilumos tinklai“ turi. Tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „Alytaus šilumos tinklai“ žinojo, jog Aplinkos projektų valdymų agentūra iki kiekvienų kalendorinių metų vasario 28 d. privalo išduoti veiklos vykdytojams einamiesiems kalendoriniams metams paskirtus apyvartinius taršos leidimus, todėl teismas mano, kad UAB „Alytaus šilumos tinklai“ turėjo pakankamai laiko (nuo Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 12 d. sprendimo priėmimo) pareikšti ieškinį teisme. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad UAB „Alytaus šilumos tinklai“ tik 2019 m. vasario 2 d. kreipėsi į Aplinkos projektų valdymų agentūrą prašydami stabdyti apyvartinių taršos leidimų išdavimą. Taigi darytina išvada, kad UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nebuvo pakankamai aktyvi ir pasyviai įgyvendino savo teises. Konstatuotina, kad UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nenurodė jokių konkrečių ir objektyvių aplinkybių, kurios pagrįstų, jog egzistuoja objektyvios kliūtys prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareikšti kartu su ieškiniu. Priešingai, vien iš prašymo ir prie jo pridėtų dokumentų, galima daryti išvadą, jog UAB „Alytaus šilumos tinklai“ buvo ir yra galimybė pareikšti norimą ieškinį, o papildomus įrodymus, jeigu tokių būtų, galima pateikti nagrinėjant bylą teisme.

20Įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų jos teiginius dėl negalėjimo pateikti ieškinį teismui iš karto. Nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nors UAB „Alytaus šilumos tinklai“ akcentuoja, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nedelsiant yra būtinas, o ieškiniui tinkamai parengti reikia laiko, tačiau teismo nuomone, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ teiginiai pripažintini deklaratyviais ir nepagrindžiančiais būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo, nes UAB „Alytaus šilumos tinklai“ turėjo pakankamai laiko ieškinio parengimui ir pateikti jį kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismui.

21Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumui arba pasunkėjimui. Tačiau tokia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis neturi būti suabsoliutinama ir neturi būti aiškinama vien kaip būtinumas užtikrinti teismo sprendimo rezoliucinės dalies įgyvendinimą. Teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas ne tik tada, kai nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių nepavyktų įgyvendinti sprendimo rezoliucinėje dalyje suformuoto imperatyvo, bet ir tada, kai dėl bylos nagrinėjimo metu egzistuojančių objektyvaus ar subjektyvaus pobūdžio aplinkybių būsimo teismo sprendimo vykdymas prarastų prasmę ir taptų netikslingas. Dėl šios priežasties laikinosios apsaugos priemonės gali būti nukreiptos ne tik į būsimu teismo sprendimu suformuluotų nurodymų įgyvendinimo užtikrinimą, bet ir į laikiną ginčo situacijos teisinį sureguliavimą. Laikinas ginčo situacijos teisinis sureguliavimas plačiąja prasme taip pat užtikrina būsimo teismo sprendimo įvykdymą, nes, laikinai nesureguliavus situacijos, bylos nagrinėjimo metu, šalies ar kitų suinteresuotų asmenų teisių pažeidimai gali visiškai eliminuoti ginčo objektą ir bylos nagrinėjimą padaryti beprasmį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-665/2014). Bet kokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet sukelia suvaržymus (neigiamus padarinius) vienai iš proceso šalių, kurios atžvilgiu tokios priemonės taikomos. Tačiau sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtina vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams.

22Pažymėtina, kad apyvartinių taršos leidimų paskirstymo sistema yra taikoma veiklos vykdytojams, valdantiems įrenginius, kurie naudojant pagal paskirtį išmeta šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Jei veiklos vykdytojui nepakanka nemokamų apyvartinių taršos leidimų, jis gali įsigyti papildomų apyvartinių taršos leidimų pirminėje arba antrinėje rinkoje. Veiklos vykdytojui imantis efektyvesnių šiltnamio efektą sukeliančias dujas mažinimo priemonių, ateityje jis sutaupo jam skiriamus apyvartinius taršos leidimus, kuriuos gali kaupti arba parduoti antrinėje rinkoje veiklos vykdytojams, kuriems jų trūksta. Apyvartinių taršos leidimų rinkoje kainą natūraliai lemia rinkos veiksniai. Pagal Teisingumo teismo praktiką matyti, kad apyvartinių taršos leidimų sistema grindžiama ekonomine logika, pagal kurią visi jos dalyviai skatinami išmesti mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nei jie turi teisę pagal pirma suteiktus leidimus, kad galėtų juos perleisti kitiems dalyviams, kurių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančias dujas kiekis viršija jiems suteiktų leidimų skaičių. Apyvartinių taršos leidimų prekybos pajamos ar sąnaudos įvertinamos skaičiuojant šilumos kainas Šilumos kainų nustatymo metodikoje nustatyta tvarka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-858-1376-14).

23Pastebėtina ir tai, kad šiuo metu UAB „Litesko“ vykdo veiklą valdant minėtus įrenginius ir netgi tuo atveju jeigu Lietuvos apeliacinis teismas paliktų nepakeistą Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 12 d. sprendimą, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ turtas, sudarantis Alytaus miesto šilumos ūkį, būtų perduotas ne nuo metų pradžios, o metų eigoje. Kadangi UAB „Alytaus šilumos tinklai“ reikalavimas uždrausti UAB „Litesko“ disponuoti visais 22 570 apyvartiniais taršos leidimais, skirtais 2019 m., teiktinas visų metų laikotarpiui, tai taip pat nepagrįstai ar neproporcingai suvaržytų UAB „Litesko“ teises.

24UAB „Alytaus šilumos tinklai“ grįsdami savo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodo, kad išdavus apyvartinius taršos leidimus UAB „Litesko“, ji išduotų apyvartinių taršos leidimų gali neperduoti UAB „Alytaus šilumos tinklai“, o juos parduoti. Tačiau UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nurodytos aplinkybės, nesudaro pagrindo konstatuoti UAB „Litesko“ nesąžiningumo, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Pažymėtina, kad civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri reiškia, jog kiekvienas asmuo laikomas sąžiningu, kol neįrodyta kitaip. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nagrinėjamu atveju nepateikė įrodymų apie UAB „Litesko“ ketinimą perleisti apyvartinius taršos leidimus tretiesiems asmenims ar atlikti kitokius nesąžiningus ar neteisėtus veiksmus (CPK 178 straipsnis). Asmens nesąžiningumo, taikant laikinąsias apsaugos priemones, teisės aktai nepreziumuoja (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-204-196/2018 ), nors būtent ieškovui, kaip prašančiam taikyti šį išimtinį ir itin kitų ginčo šalių interesus varžantį procesinį institutą, tenka pareiga pateikti konkrečius duomenis apie atsakovo nesąžiningą elgesį – atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti veiksmus, kuriais būtų išvengiamas ar apsunkinamas ieškovui galbūt palankaus sprendimo vykdymas. Tai, kad UAB „Litesko“ anksčiau yra pardavusi apyvartinius taršos leidimus ir iš to gavusi pajamų, nesuteikia pagrįsto pagrindo konstatuoti, kad ir šiuo atveju UAB „Litesko“ gavusi apyvartinius taršos leidimus jų neperduos UAB „Alytaus šilumos tinklai“, o parduos kitiems asmenims. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nurodo, kad apyvartiniai taršos leidimai turi savo vertę, kuri rinkoje šiuo metu yra 18,62 Eur už vienetą. Taigi jeigu ir UAB „Litesko“ neperduotų apyvartinių taršos leidimų UAB „Alytaus šilumos tinklai“, o juos parduotų, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ galėtų reikšti ieškinį UAB „Litesko“ reikalaudami išreikalauti apyvartinius taršos leidimus iš UAB „Litesko“ neteisėto valdymo arba UAB „Alytaus šilumos tinklai“ galėtų reikalauti UAB „Litesko“ atlyginti padarytą žalą. Konstatuotina, kad UAB „Alytaus šilumos tinklai“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, pats savaime nesuponuoja grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo.

25Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio pareiškimo yra išskirtinė priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią atsakovui iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo galimo jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą, todėl jos gali būti taikomos tik išimtiniais atvejais, kai yra išpildomos visos pirmiau išvardintos sąlygos. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju UAB „Alytaus šilumos tinklai“ neįrodė būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 185 straipsnis) bei nenurodė pagrįstų priežasčių, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepareiškus ieškinio netenkintinas.

26Ši nutartis neužkerta kelio UAB „Alytaus šilumos tinklai“ pareiškiant ieškinį, reikšti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 147 straipsniais,

Nutarė

28netenkinti UAB „Alytaus šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 149947714, prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės... 3. uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Alytaus šilumos tinklai“... 4. Prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad Alytaus... 5. Atkreipė dėmesį, kad didžiausi taršos šaltiniai Alytaus rajono... 6. Pažymėjo, kad Aplinkos projektų valdymų agentūrai yra pavesta iki... 7. Vadovaujantis 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva... 8. Paaiškino, kad už 2019 m. išmetimus yra atsiskaitoma iki 2020 m. balandžio... 9. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ tokiu atveju, užuot gavusi apyvartinius... 10. Siekiant išspręsti aukščiau įvardintą situaciją, UAB „Alytaus šilumos... 11. Vadovaudamasi aukščiau įvardintomis aplinkybėmis bei motyvais, UAB... 12. Patvirtino, kad tikėtiną reiškiamo ieškinio pagrįstumą patvirtina... 13. Nurodė, kad UAB „Litesko“ interesai pritaikius laikinąsias apsaugos... 14. Taip pat pažymėjo, kad UAB „Alytaus šilumos tinklai“ į teismą... 15. Prašymas netenkintinas.... 16. Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalies... 17. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tiek nepareiškus... 18. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, pareiškėjas, teikdamas prašymą... 19. Nagrinėjamu atveju UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nurodė, kad tikėjosi... 20. Įvertinus bylos duomenis, darytina išvada, kad UAB „Alytaus šilumos... 21. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti... 22. Pažymėtina, kad apyvartinių taršos leidimų paskirstymo sistema yra taikoma... 23. Pastebėtina ir tai, kad šiuo metu UAB „Litesko“ vykdo veiklą valdant... 24. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ grįsdami savo prašymą taikyti... 25. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio pareiškimo yra... 26. Ši nutartis neužkerta kelio UAB „Alytaus šilumos tinklai“ pareiškiant... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 147... 28. netenkinti UAB „Alytaus šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo gali būti...