Byla e2-1058-743/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovui M. B. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovė elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 608,21 Eur sumą, kurią sudaro: 217,22 Eur paskola, 390,99 Eur delspinigiai; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas, prašo priimti sprendimą už akių.

3Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-12-03 paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt. Atsakovas per nustatytą keturiolikos dienų terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2010-11-11 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą SMScredit.lt, ir atsakovo M. B. nuotoliniu būdu pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 8986201, kurios pagrindu ieškovė paskolino atsakovui 217,22 Eur (750 Lt) 30 dienų. Atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-12-11, tačiau negrąžino.

6Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą kredito davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (6.256 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai). Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, atsiranda civilinė atsakomybė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis). Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 straipsnio 1 dalis). Atsakovas negrąžino paskolos sutartu terminu, todėl ieškovės reikalavimas priteisti 217,22 Eur paskolą yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas.

8Be to, ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 390,99 Eur delspinigių. Nurodo, kad remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punktu už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 procento dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai. Delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienų.

9Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime aptarė precedentų reikšmę teismų atliekamai teisingumo vykdymo funkcijai. Teismas nurodė, kad < ... > Konstitucijoje įtvirtinta bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi funkcionuoti taip, kad būtų sudarytos prielaidos formuotis vienodai (nuosekliai, neprieštaringai) bendrosios kompetencijos teismų praktikai – būtent tokiai, kuri būtų grindžiama su Konstitucijoje įtvirtintais teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principais (bei kitais konstituciniais principais) neatskiriamai susijusia ir iš jų kylančia maksima, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Užtikrinant iš Konstitucijos kylantį bendrosios kompetencijos teismų praktikos vienodumą (nuoseklumą, neprieštaringumą), taigi ir jurisprudencijos tęstinumą, lemiamą reikšmę (be kitų svarbių veiksnių) turi šie veiksniai: bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose; žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sprendimų – precedentų tų kategorijų bylose.

10Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių nuotoliniu būdu sudaryta vartojimo kredito sutartis. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio. Vartotojas, kaip sutarties šalis, dėl objektyvių priežasčių – informacijos, patirties, laiko stokos ir kitų panašių aplinkybių yra nelygiavertėje padėtyje su kita sutarties šalimi, todėl vartojimo sutarties institutas yra grindžiamas silpnesnės sutarties šalies (vartotojo) teisinės apsaugos doktrina, kuri reiškia sutarties laisvės principo ribojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-141/2006, Nr. 3K-3-536/2008, Nr. 3K-3-392/2012, Nr. 3K-3-534/2012).

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-367/2006, Nr. 3K-7-304/2007, Nr. 3K-3-503/2007, Nr. 3K-3-401/2008). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo diskrecinė teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-7-409/2010, Nr. 3K-3-460/2010, Nr. 3K-3-303/2012). Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatyme nesukonkretintos. Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-503/2007, Nr. 3K-3-401/2008, Nr. 3K-7-409/2010, Nr. 3K-3-62/2012).

12Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju 1 procento dydžio netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, tačiau sutartis sudaryta pagal ieškovės parengtas bendrąsias sąlygas, tarp šalių nevyko jokios derybos dėl sutarties sąlygų, ieškovė, kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant sutartį turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovę. Paaiškinime dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio ieškovė paaiškina, jog sutartyje nurodyta delspinigių norma yra nustatyta atsižvelgiant į smulkių skolų išieškojimo kaštus, nuotolinio skolinimo riziką ir realius bendrovės patiriamus nuostolius paskolos gavėjui negrąžinant skolos. Taip pat nurodo, kad tiesioginius UAB „4finance“ nuostolius dėl pradelstų mokėjimų sudaro didelio kiekio išieškojimo procesams aptarnauti reikalingų darbo vietų išlaikymas, telefono skambučiai, raginimų siuntimai, skolininko paieškos, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai, išlaidos žyminiam mokesčiui ir kitoms bylinėjimosi išlaidoms apmokėti, išlaidos duomenų tikrinimui mokamose duomenų bazėse ir taip toliau. Netiesioginius nuostolius – įmonė įšaldytų lėšų negali panaudoti verslui plėtoti – praranda pajamas, bei patiria dideles išlaidas dėl papildomų apyvartinių lėšų skolinimosi. Teismas, įvertinęs ieškovės paaiškinimą, atkreipia dėmesį į tai, kad nemaža dalis ieškovės nurodytų tiesioginių nuostolių yra CPK aptartos bylinėjimosi išlaidos: raginimų siuntimai, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai, išlaidos žyminiam mokesčiui ir kitoms bylinėjimosi išlaidoms sumokėti, kurios, ieškovui laimėjus bylą, priteisiamos iš atsakovo.

13Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatyta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi.

14Atsižvelgdamas į ieškovės veiklos specifiką – ieškovė teikia trumpalaikius kreditus, teismas pažymi, kad ieškovė daugiau nei ketverius metus nesikreipė į teismą, negynė savo teisių, nors būdama apdairi, rūpestinga ir sąžininga galėjo ir turėjo tai padaryti. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad pirmą kartą dėl susidariusios skolos priteisimo ieškovė kreipėsi praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo termino grąžinti kreditą pabaigos, t. y. 2015-07-15. Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte numatyti 1 procento dydžio delspinigiai sudaro net 365 procentus metinių palūkanų. Ieškovės prašomi priteisti 390,99 Eur delspinigiai beveik du kartus viršija paskolos (217,22 Eur) sumą. Tokia delspinigių suma laikytina neprotingai didele, pažeidžiančia kredito gavėjo teisės bei teisėtus interesus. Be to byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kurie leistų teigti, jog ieškovė, paskolinusi atsakovui 217,22 Eur sumą, patyrė 390,99 Eur nuostolius dėl atsakovo netinkamo prievolės įvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai). Atsižvelgus į prašomų priteisti delspinigių ir pagrindinės skolos santykį, laikotarpį, už kurį paskaičiuoti delspinigiai, ieškovės veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, į tai, kad dėl paskolos ir delspinigių priteisimo į teismą kreiptasi daugiau nei po ketverių metų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos, į tai, kad pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį sutarties sąlygos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismo iniciatyva prašomų priteisti delspinigių dydis mažintinas. Ieškovė prašo priteisti delspinigius už 180 dienų, todėl už šį laikotarpį ir priteistini 19,55 Eur (217,22 x 0,05 % x 180) delspinigiai. Kitoje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

15Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei iš jo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.261 straipsnis).

16Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 15 Eur žyminis mokestis. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 608,21 Eur sumą, teismas ieškovės reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė 236,77 Eur, t. y. patenkino 38,93 % pareikštų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad, paduodant ieškinį teisme, yra nustatytas minimalus 20 Eur žyminis mokestis, procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), ieškovei iš atsakovo priteistina 15 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

17Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo M. B., a. k. ( - ) 217,22 Eur (du šimtus septyniolika eurų 22 ct) paskolos, 19,55 Eur (devyniolika eurų 55 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (236,77 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-11-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „4finance“, į. k. 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT91 7300 0101 1149 6911, AB „Swedbank“, naudai.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

22Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio... 2. Ieškovė elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui ieškinį, kuriuo... 3. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsniu,... 4. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 5. Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais... 6. Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Be to, ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 390,99 Eur delspinigių. Nurodo,... 9. Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime aptarė precedentų... 10. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių nuotoliniu būdu... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad netesybos (bauda,... 12. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju 1 procento dydžio netesybos nustatytos... 13. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje... 14. Atsižvelgdamas į ieškovės veiklos specifiką – ieškovė teikia... 15. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei iš... 16. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 17. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo M. B., a. k. ( - ) 217,22 Eur (du šimtus septyniolika... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 22. Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali...