Byla 2KT-32/2014
Dėl Palangos miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-36-890/2013 proceso atnaujinimo nagrinėjimo

1Laikinai einanti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės pareigas teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, išnagrinėjusi ieškovo F. V. pareiškimą dėl Palangos miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. A2-512-588/2014 pagal suinteresuoto asmens UAB „Egilora“ prašymą dėl Palangos miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-36-890/2013 proceso atnaujinimo nagrinėjimo,

Nustatė

22014-05-05 Klaipėdos apygardos teisme gautas iš Palangos miesto apylinkės teismo persiųstas ieškovo F. V. pareiškimas dėl Palangos miesto apylinkės teismo nušalinimo. Pareiškėjas prašo bylą perduoti nagrinėti kitam teismui ir nurodo, kad visuose ankščiau vykusiuose teisminiuose ginčuose teismas akivaizdžiai palaikė atsakovų I. S., V. S. ir A. S. interesus, o aukštesnysis teismas ne kartą panaikino Palangos miesto apylinkės teismo priimtus procesinius sprendimus civilinėse bylose Nr. 2-36-890/2013 ir Nr. 2-615-588/2009. Dėl šių priežasčių apylinkės teismas gali būti šališkas nagrinėdamas prašymą dėl bylos proceso atnaujinimo. Be to, galimą šališkumą ir išankstinį nusistatymą ieškovo atžvilgiu teismas reiškė tik pateikus prašymą dėl proceso atnaujinimo, iškart konstatuodamas, kad nėra pagrindo atnaujinti procesą. Nurodytos aplinkybės pareiškėjui kelia abejonių teismo nešališkumu. Prašo nušalinti visą apylinkės teismą dar ir dėl to, kad jame dirba nedidelis teisėjų skaičius ir kad šis teismas jau buvo nušalintas nuo civilinės bylos tarp tų pačių šalių nagrinėjimo Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2KT-88/2012.

3Prašymas netenkintinas.

4Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 34 str. 2 d. 3 p.). Bylą nagrinėjančio apylinkės teismo teisėjams pareikšto nušalinimo ir bylos perdavimo iš vieno apylinkės teismo kitam apylinkės teismui klausimus išsprendžia apygardos teismo, kurios veiklos teritorijoje yra šie apylinkės teismai, pirmininkas arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.).

5Įstatymas suteikia teisę dalyvaujantiems byloje asmenims pareikšti nušalinimą teisėjui, jeigu jo dalyvavimas nagrinėjant bylą gali būti kliūtimi dalyvaujantiems byloje asmenims realizuoti teisę į tinkamą procesą (CPK 65, 66, 68, 71 straipsniai). Procesas bus tinkamas tik tuomet, kai bylą (ieškinį, prašymą) išnagrinės pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas, kuris yra teisėtos sudėties (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 109, 117 str.). Todėl visais atvejais teisėjas gali būti nušalinamas ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja tam tikrais duomenimis pagrįstos abejonės dėl jo šališkumo, t. y. tik esant konkrečioms aplinkybėms, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo nešališkumu.

6Įstatymas reikalauja, jog nušalinimo pareiškimas, siekiant užtikrinti greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, būtų motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.) ir jis turi būti pareikštas konkrečiam teisėjui ar konkretiems teisėjams (CPK 68 str. 4 d.), bet ne teismui.

7Nagrinėjamu atveju pareiškėjas F. V. teigia, kad Palangos miesto apylinkės teisme civilinė byla dėl proceso atnaujinimo negali būti teisingai ir nešališkai išnagrinėta, kadangi kitose civilinėse bylose Nr. 2-36-890/2013 ir Nr. 2-615-588/2009, kurias išnagrinėjo šio teismo teisėjos Diana Vercinskė ir Eglė Žakevičiūtė, apeliacinės instancijos teismas naikino jų priimtus procesinius sprendimus, šiose bylose teisėjos akivaizdžiai palaikė atsakovus. Tačiau su šiuo ieškovo argumentu sutikti negalima, kadangi įstatymas numato galimybę nušalinti teisėją, jeigu jis dalyvavo priimant sprendimą toje pačioje byloje (CPK 65 str. 1 d. 6 p.). Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ esančių duomenų, civilinę bylą, kurioje prašoma procesą atnaujinti, išnagrinėjo teisėja E. Žakevičiūtė. Prašymas dėl proceso atnaujinimo paskirtas nagrinėti kitai teisėjai –

8D. Vercinskei. Priežasčių, kodėl remiantis paminėtomis procesinėmis normomis prašymo dėl proceso atnaujinimo negali nagrinėti ši teisėja, pareiškime nenurodoma.

9Pareiškėjas teigia, kad Palangos miesto apylinkės teismą nušalinti reikia dar ir dėl to, kad 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismas jau buvo nušalinęs Palangos miesto apylinkės teismo teisėjas civilinėje byloje Nr. 2KT-88/2012. Tačiau pastebėtina, kad šiuo atveju Palangos teismo nušalinimo klausimas buvo sprendžiamas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-460-588/2012 ir esant kitoms aplinkybėms. Teismo nušalinimas buvo argumentuotas tuo, kad Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens F. V. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutarties, 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartimi skundžiamą nutartį panaikino, nes konstatavo, kad procesinį sprendimą priėmė neteisėtos sudėties teismas, o tai yra absoliutus teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindas. Nurodė, kad suinteresuoti asmenys pareiškė nušalinimą visam Palangos miesto apylinkės teismui, t. y. visoms Palangos miesto apylinkės teismo teisėjoms. Teismo nuomone, Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Liucija Paulauskaitė, išspręsdama viso teismo teisėjų, kartu ir jos, nušalinimo klausimą, pažeidė LR CPK 69 str. 1 d. nuostatas, t. y. išsprendė klausimą, kurio negalėjo spręsti

10Šiame kontekste pareiškėjui primintina kita Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-73/2012, kurioje buvo atmestas pareiškėjo F. V. pareiškimas dėl Palangos miesto apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-36-890/2013 (pareiškimo teismui pateikimo metu civilinės bylos numeris buvo 2-497-890/2013). Nušalinimo pareiškimas buvo grindžiamas tuo, kad apylinkės teismo teisėjai jau ne kartą sprendė ginčus tarp tų pačių šalių, teisėjai turi susiformavusią nuomonę apie bylos šalis, yra nusistatę vienos iš šalių atžvilgiu, todėl negali nepriklausomai ir nešališkai išnagrinėti bylos. Šiuo atveju apygardos teismas konstatavo, kad aplinkybė, jog Palangos miesto apylinkės teismo teisėjai kitose bylose sprendė pareiškėjo ginčus ir jų priimti sprendimai turėjo įtakos pareiškėjui ar buvo jam nepalankūs, nesudarė pagrindo keisti bylos teismingumą. Taigi darytina išvada, kad pareiškėjo nurodytu motyvu nušalinti Palangos miesto apylinkės teismą nuo prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo taip pat nėra įstatyminio pagrindo. Kadangi teismo veikla yra susijusi su atskirų procesinių veiksmų atlikimu ir procesinių sprendimų priėmimu, todėl ji negali būti vertinama kaip teisėjų šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjų nušalinimo pagrindas. Todėl aplinkybė, jog šios Palangos miesto apylinkės teismo teisėjos kitose bylose sprendė pareiškėjo ginčus ir jų priimti sprendimai turėjo įtakos ar nepatiko pareiškėjui, nesudaro pagrindo nušalinti visą apylinkės teismą ar keisti bylos teismingumą.

11Dėl pareiškėjo argumento tenkinti jo nušalinimo pareiškimą dar ir dėl to, kad teisme dirba nedidelis teisėjų skaičius ir tai sudaro sąlygas priimti šališką sprendimą byloje, atkreiptinas dėmesys į tai, kad CPK 65 straipsnis nenumato tokio teismo nušalinimo pagrindo. Lietuvos Respublikos teritorijoje veikia ir daugiau teismų, kuriuose iš viso dirba trys teisėjai, tačiau įstatymų leidėjas neįtvirtino teisėjo (teismo) nušalinimo pagrindo dėl nedidelio teisėjų skaičiaus teisme. Palangos miesto apylinkės teisme, be teisėjos E. Žakevičiūtės, kurios išnagrinėtoje byloje prašoma atnaujinti procesą, dar dirba teisėjos D. Vercinskė ir Lietuvos Respublikos Prezidentės CPK 62 straipsnio 1 dalis nustato, kad apylinkių teismuose civilines bylas nagrinėja viena teisėjas. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis nurodo, kad teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų asmenų. Teisėjams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos. Pareiškime dėl teismo nušalinimo objektyvių d

12Nr. A2-512-588/2014 medžiagos tokių duomenų nenustatyta, todėl tik deklaratyviai pareiškėjo išsakytas teiginys negali būti laikomas pagrįstu pagrindu nušalinti bylą nagrinėjančią teisėją ar visą teismą.

13Pareiškėjo argumentai apie Palangos miesto apylinkės teismo teisėjų galimą šališkumą yra nepagrįsti objektyviais duomenimis, todėl laikytini tik subjektyvia pareiškėjo asmenine nuomone. Subjektai, turintys įstatymo suteiktus įgaliojimus spręsti klausimus dėl teisėjų nušalinimo, vadovaujasi įrodymais pagrįstais argumentais, o ne byloje dalyvaujančio asmens, reiškiančio nušalinimą, subjektyvia nuomone grindžiamomis prielaidomis ar samprotavimais. Taigi, pareiškėjo iškeltos abejonės dėl Palangos miesto apylinkės teismo visų teisėjų galimo šališkumo nesudaro pagrindo išvadai, kad visi šio teismų teisėjai gali būti šališki ar suinteresuoti šios civilinės bylos baigtimi. Pareiškėjas turi teisę reikšti motyvuotą ir objektyviais duomenimis paremtą nušalinimą kiekvienai šio teismo teisėjai (CPK 64-67 str.). Visais atvejais, nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turės procesinę teisę įstatymo nustatyta tvarka juos skųsti aukštesnės instancijos teismui (CPK 301 str. 1 ir 4 d., 306 str. 1 d. 4 p., 334 str. 3 d.).

14Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, ieškovo F. V. pareiškimas dėl Palangos miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. A2-512-588/2014 nagrinėjimo netenkintinas. Atmetus nušalinimo pareiškimą, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 3 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi bei 290-291 straipsniais, laikinai einanti Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas

Nutarė

16ieškovo F. V. prašymo dėl Palangos miesto apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. A2-512-588/2014 nagrinėjimo ir šios bylos perdavimo nagrinėti kitam Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje esančiam apylinkės teismui netenkinti. L. e. Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas

17Virginija Nijolė Griškevičienė

Proceso dalyviai
Ryšiai