Byla 2KT-88/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su ieškovo A. B. pareiškimu dėl teisėjos L. L. ir viso Vilniaus apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1519-603/2012 nagrinėjimo pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, kuriuo ieškovas prašo teismo pripažinti, kad Jonavos rajono apylinkės teismas ir teisėjai D. K., V. P. pažeidė jo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, nuosavybės apsaugą, veiksmingą teisinę gynybą, diskriminacijos uždraudimą ir taikė dvigubus teisingumo standartus jo atžvilgiu,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1519-603/2012 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, kuriuo ieškovas prašo teismo pripažinti, kad Jonavos rajono apylinkės teismas ir teisėjai D. K., V. P. pažeidė jo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, nuosavybės apsaugą, veiksmingą teisinę gynybą, diskriminacijos uždraudimą ir taikė dvigubus teisingumo standartus jo atžvilgiu.

3Ieškovas A. B. reiškia nušalinimą bylą nagrinėjančiai teisėjai L. L. ir visam Vilniaus apygardos teismui bei prašo bylą perduoti nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Nurodo, kad 2010 m. spalio 1 d. nutartimi nuo civilinės bylos Nr. 2-2464-603/2012 nagrinėjimo nusišalino teisėja L. U., tačiau Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė A. U. perdavė bylą spręsti ne kitam apygardos teismui, bet to paties teismo teisėjai L. L. Taip pat nurodo, kad teisėja A. K. nusišalino nuo civilinės bylos Nr. 2-1519-619/2012 nagrinėjimo, tačiau byla taip pat perduota ne kitam apygardos teismui, o teisėjai L. L. Tai, pareiškėjo nuomone, rodo tiek L. L., tiek A. U., tiek visų Vilniaus apygardos teismo teisėjų šališkumą ir suinteresuotumą nurodytų civilinių bylų baigtimi.

4Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė A. U. 2012 m. liepos 2 d. raštu perdavė bylą Lietuvos apeliaciniam teismui, kad būtų išspręsti nušalinimo ir bylos perdavimo kitam apygardos teismui klausimai.

5Pareiškimas dėl teisėjų nušalinimo ir prašymas dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui atmestinas.

6Byla gali būti perduodama iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui, jeigu, nušalinus vieną ar kelis teisėjus ar teisėjams nusišalinus, apylinkės teisme arba apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje nebėra teisėjų, turinčių teisę nagrinėti bylą (CPK 34 str. 2 d. 3 p.). Bylą nagrinėjančio apygardos teismo teisėjams pareikšto nušalinimo ir bylos perdavimo iš vieno apygardos teismo kitam apygardos teismui klausimus išsprendžia Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas (CPK 34 str. 3 d., 69 str. 1 d.).

7Procesas bus tinkamas tik tuomet, kai bylą išnagrinės pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas, kuris yra teisėtos sudėties (1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109, 117 str.). Viena iš teismo nešališkumo užtikrinimo garantijų – civilinio proceso įstatyme įtvirtintas teisėjo nusišalinimo (nušalinimo) institutas (CPK 64-71 str.). Įstatymas suteikia teisę bylą nagrinėti paskirtam teisėjui (teisėjams) nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo, jeigu jo (jų) dalyvavimas nagrinėjant bylą gali būti kliūtimi asmenims realizuoti teisę į tinkamą procesą. Tuo atveju, jeigu byloje esančios aplinkybės sudaro pagrindą manyti, jog bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjai) gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo, teisėjas (teisėjai) turi nusišalinti nuo tolesnio bylos nagrinėjimo (CPK 65, 71 str.) arba dalyvaujantys byloje asmenys gali jam (jiems) pareikšti nušalinimą (CPK 66, 68 str.). Tačiau visais atvejais teisėjas (teisėjai) gali nusišalinti arba būti nušalinamas nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant jo (jų) arba dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) šališkumo, tai yra tik esant aplinkybėms, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar nesuinteresuotumu bylos baigtimi, taigi, esant tiesioginiam ar netiesioginiam jo (jų) suinteresuotumui bylos baigtimi arba pagrįstoms abejonėms dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo (CPK 65, 66, 71 str.). Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar nesuinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne teisėjų arba dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 4 d. nutartis Nr. 2KT-9/2008).

8Vadovaujantis CK 6.272 straipsnio nuostatomis, žalą, atsiradusią dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų ar teisėjų neteisėtų veiksmų atlygina valstybė visiškai. Valstybei byloje dėl žalos atlyginimo atstovauja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (CK 6.273 str.). Tik jeigu žala atsirado dėl tyčinių aukščiau minėtų asmenų veiksmų, valstybė, atlyginusi žalą, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę iš atitinkamų pareigūnų įstatymų nustatyta tvarka išieškoti įstatymų nustatyto dydžio sumas (CK 6.272 str. 4 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad net ir tais atvejais, kai trečiuoju asmeniu arba atsakovu byloje yra nurodomas teisėjas (teismas), nusišalinimo (nušalinimo) klausimas neturėtų būti sprendžiamas formaliai, nes taip pat ir byloje dalyvaujantys asmenys gali klysti dėl dalyvaujančių byloje asmenų patraukimo ir jų procesinės padėties. Be to, ieškovas ieškinyje nurodydamas teisėją arba teismą atsakovu ar trečiuoju asmeniu, gali siekti dirbtinai sudaryti pagrindą jų nusišalinimui ar nušalinimui, tokiu būdu piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad ieškinio, kuriame atsakovu ar trečiuoju asmeniu yra nurodomas teisėjas arba teismas, padavimas savaime negali būti pripažintas pagrindu konstatuoti šio teisėjo ir, juo labiau, viso teismo teisėjų šališkumą kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvaujančiu byloje asmeniu yra ieškinį pareiškęs asmuo. Tačiau tokia praktika nereiškia, kad kiekvienu atveju neturi būti vertinama, ar konkretus teisėjas nebus suinteresuotas jam paskirtos nagrinėti bylos, kurioje dalyvaujantis asmuo yra pareiškęs ieškinį dėl šio teisėjo veiksmų kitame teisme, baigtimi. Formuojamai praktikai neprieštarautų situacija, kai bylą nagrinėjantis teisėjas, dėl kurio veiksmų byloje dalyvaujantis asmuo yra pareiškęs ieškinį dėl žalos atlyginimo, neatsižvelgiant į tai, ar teisėjas įtrauktas, ar neįtrauktas į bylą atsakovu ar trečiuoju asmeniu, ir siekiant pašalinti galinčias atsirasti prielaidas abejoti šio teisėjo objektyvumu, nusišalintų arba būtų nušalintas nuo tokios bylos nagrinėjimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-159/2011).

9Nagrinėjamu atveju A. B. pareiškimas dėl Vilniaus apygardos teismo teisėjos L. L. ir visų šio teismo teisėjų nušalinimo motyvuojamas iš esmės tuo, kad šiai teisėjai perduotos nagrinėti civilinės bylos Nr. 2-1519-603/2012 ir Nr. 2-2464-603/2012 pagal A. B. ieškinius, nuo kurių nagrinėjimo nusišalino Vilniaus apygardos teismo teisėjos L. U. ir A. K.

10Pagal CPK 70 straipsnio 1 dalį, kai nušalinamas arba nusišalina bylą nagrinėjančio teismo teisėjas, bylą nagrinėja kitas šio teismo teisėjas. Atsižvelgiant į šią nuostatą, aplinkybė, kad byla Nr. 2-1519-603/2012 po kitų teisėjų nusišalinimo perduota nagrinėti teisėjai L. L., nėra pagrindas abejoti nei šios teisėjos, nei Civilinių bylų skyriaus pirmininkės A. U., o juo labiau – visų kitų Vilniaus apygardos teismo teisėjų šališkumu ar suinteresuotumu šios bylos baigtimi.

11Argumentų, įrodančių kitų Vilniaus apygardos teismo teisėjų šališkumą ar suinteresuotumą bylos baigtimi, pareiškėjas nepateikė.

12Įvertinus esamas aplinkybes konstatuojama, kad ieškovas A. B. nepateikė duomenų, kurie galėtų įrodyti visų Vilniaus apygardos teismo teisėjų asmeninį suinteresuotumą bylos baigtimi.

13Esant tokiai situacijai, tenkinti A. B. prašymą dėl visų Vilniaus apygardos teismo teisėjų nušalinimo nėra pagrindo, o kartu nėra pagrindo spręsti klausimą dėl šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio trečiąja dalimi ir 69 straipsnio pirmąja dalimi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

15Ieškovo A. B. pareiškimą dėl visų Vilniaus apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1519-603/2012 nagrinėjimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui, atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai