Byla 1-142-245/2019

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Kęstučio Dargužio, teisėjų Giedriaus Endriukaičio ir Danguolės Šiugždinytės, sekretoriaujant Mariui Žukauskui, dalyvaujant prokurorui Vytautui Gataveckui, kaltinamajam R. B. ir jo gynėjui advokatui Vincui Pacevičiui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2R. B., gim. ( - ), a. k. ( - ) LR pilietis, lietuvis, aukštesniojo išsilavinimo, išsituokęs, nedirbantis, VRM pensininkas, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d., 129 str. 2 d. 3 p., 5 p., 253 str. 1 d.

3Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

4Kaltinamasis R. B. 2018-07-21 apie 15 val. 30 min., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, grasino nužudyti artimąjį giminaitį - brolį P. B. ir brolio žmoną V. B., esant pakankamam pagrindui manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, o būtent, atvykęs į ( - ) esančią sodybą, kurios kieme nukentėjusiems P. B. ir V. B. pareiškęs padarysiąs Draučių tragediją ( - ) kaime, pirmiausiai šaus V. B., o vėliau P. B. į kojas, nuo ko jie numirs, tyčia, legaliai turimu šaunamuoju ginklu - pistoletu IZH71 H, Nr. POM8860, vieną kartą šovė į garažo duris, tačiau nukentėjusieji aktyviais veiksmais pasipriešino ir atėmė iš jo šaunamąjį ginklą.

5Be to, kaltinamasis R. B. nenustatytą laiko tarpą iki 2018 m. liepos 21 d. neturėdamas leidimo neteisėtai laikė bei gabeno šaudmenis, t. y. dvidešimt penkis 9 mm kalibro šovinius, skirtus "A" ir "B" kategorijos šaunamiesiems ginklams, kurie buvo rasti bei paimti iš R. B. 2018 m. liepos 21 d. baudžiamojo proceso veiksmų metu, sodyboje, esančioje ( - ).

6Kaltinamasis R. B. dėl grasinimo nužudyti kaltu prisipažino ir parodė, kad jis neturėjo jokio nusikalstamo sumanymo nužudyti brolį ir pastarojo žmoną, o norėjo tik pagąsdinti. Į paveldėtą iš tėvų sodybą atvažiavo vykdamas grybauti, užsuko pasižiūrėti sodybos. Brolį P. ir pastarojo žmoną pamatė tik tada, kai atvyko prie sodybos. Su savimi pasiėmė pistoletą IZH71 H ir medžioklinį šautuvą IŽ 16 su šoviniais. Pradžioje jis broliui draugiškai pasakė, kad reikia pasitarti jiems dėl tėvų turto palikimo, testamento, kad susitartų be teismo. Ne kartą jiems teko tartis dėl tėvų turto, tačiau nepavyko geruoju išspręsti šį klausimą, todėl jų tarpusavio santykiai buvo priešiški, įtempti. Brolis P. elgėsi su turtu savavališkai, ignoruodamas jo teises. Dėl to vyko tarpusavio ginčai, konfliktai. Tėvų turtą paveldėjo jis ir brolis P. testamentu. Jis jautė nuoskaudą dėl jo draugės D. J., kuri dėl brolio P. žmonos V. B. priesiško nusistatymo, anoniminių skundų rašymo, turėjo išeiti išdarbo. Todėl besikalbant su broliu, matydamas, kad jiems nepavyks bendrauti ir susitarti dėl minėto ir šį kartą, jis supyko ir išsitraukęs bei užtaisęs pistoletą, vieną kartą iššovė į garažo duris. Jis taikė šauti į šoną ir taip nukentėjusiuosius pagąsdinti. Į kojas nukentėjusiajai V. B. nesitaikė. Tiek pastaroji, tiek jo brolis buvo nuošalyje garažo durų. Abu nukentėjusieji stovėjo nuo garažo durų kairiau, maždaug 3 metrų atstumu, o jis šovė dešiniau. Jo manymu, tai buvo saugus atstumas. Už durų niekas nestovėjo. Nuo jo iki nukentėjusiųjų atstumas taip pat buvo apie 3 metrus. Antrą kartą pistoletas iššovė, kai brolis P. uždėjo savo ranką ant jo rankos, kuria laikė pistoletą, riešo, tai yra, buvo iššauta tiek jo, tiek P. veiksmais. P. stengdamasis atimti ginklą, kreipė jo ranką į šoną ir jis kreipė ranką į šoną. V. B. stovėjo šone, P. B. prie jo buvo, šovė keleto metrų atstumu į šoną, kad nepataikyti į žmogų. V. B. buvo nuo jo ir P. už kelių metrų, o šūvio kryptis buvo į šoną nuo jos 2-3 metrus, tai yra, pavojaus pastarajai nebuvo. Jis jokio tikslo neturėjo nužudyti nukentėjusiųjų, o taip pat ir sužaloti. Norėjo tik pagąsdinti, kad baigtųsi savivaliavimas, kad pasidalintų testamentu gautą turtą. Nepamena, ar sakė, kad bus Draučių kaimo tragedija, kadangi buvo pykčio būsenoje. Būdamas susijaudinęs galėjo pasakyti, kas buvo Draučiuose, tačiau minėtos tragedijos visų aplinkybių nežinojęs. Ar sakė, kad nušaus nukentėjusiuosius šaudamas į kojas, neprisimena, tačiau tokioje būsenoje galėjęs taip pasakyti. Tačiau toks pasakymas nebuvo rimtas, nes jai būtų kalbėjęs rimtai, tai būtų buvę kitokie šūviai. Trečias šūvis įvyko visiems trims besigrumiant, kai abu nukentėjusieji bandė atimti iš jo pistoletą ir įvyko atsitiktinis šūvis. Todėl negali pasakyti, kuris paspaudė gaiduką, tai yra, ar jis paspaudė, ar kuris iš nukentėjusiųjų. Jis besigrumiant tyčia ir sąmoningai nukreipti ginklo į nukentėjusiuosius bei šauti, nesiekė. Besigrumiant su broliu, tyčia ginklo į pastarąjį nekreipė. Jis įgijo šaudymo įgūdžių dirbdamas policijoje, būdamas ilgamečiu medžiotojų būrelio nariu, todėl jis mokėjo valdyti ginklus. Nurodytomis aplinkybėmis šaudydamas žinojo, jog taip šaudamas nukentėjusiųjų nesužalos.

7Kaltinamasis R. B. kaltu dėl neteisėto šaudmenų laikymo ir gabenimo prisipažino visiškai ir parodė, kad jis daug kartų parduotuvėse pirko šovinių, ieškodavo pigesnių, šaudyklose likdavo šovinių šaudant iš kito IŽ pistoleto, todėl jų galėjo likti. Konkrečiai jis negali paaiškinti, kaip atsirado pas jį šoviniai, kuriems neturėjo teisės laikyti, gabenti.

8Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis R. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad 2018 m. liepos 21 d., laiko neatsimena, savo vairuojamu ir jam priklausančiu automobiliu VOLVO V40, valst. Nr. ( - ) iš Varėnoje esančio ir jam priklausančio garažo išvažiavo į ( - ) kaimą, tikslu pasikalbėti su broliu P. B. dėl nuolatinių konfliktų, kurie tarp jų vyksta dėl palikimo, nes brolis vienas nori paveldėti mirusių tėvų sodybą, žemę, mišką. Motina mirė 2016-05-21, o tėvas 2017-02-06. Konfliktai tarp jo ir brolio prasidėjo po motinos mirties, dar esant gyvam tėvui. Brolis su broliene stengiasi jį iš tos sodybos išguiti ir 2018 m. vasario mėnesį brolis atkirto vieną elektros kabelio atšaką, kuriuo ateidavo elektra į namą. 2017-10-25 brolis savavališkai persirašė elektros sutartį. Žinojo, kad brolis su broliene į sodybą atvažiuoja savaitgaliais, o kartais ir po darbo palaistyti daržų. 2018-07-21, kadangi jau seniai buvo su broliu besibaręs, nutarė nuvažiuoti į sodybą su juo pasikalbėti, pasibarti dėl to nukirsto kabelio, dėl užrakintų ūkinių patalpų ir kitų turtinių dalykų. Nežinojo, ar ras brolį su broliene sodyboje. Išvažiuodamas iš Varėnos buvo blaivus, tačiau atvažiavęs į sodybą, jos kieme, išgėrė 0,5 l talpos butelį alaus ir per neatsargumą gurkštelėjo degtinės, bet ją išspjovė. Su savimi pasiėmė savigynai skirtą pistoletą IZH71 9 mm, į ją įdėjo dėtuvę su 13 šovinių. Dar iš seifo buvo pasiėmęs lygiavamzdį medžioklinį šautuvą IZH ir dėžutes su medžiokliniais šoviniais. Pistoletą pasiėmė savigynai apsiginti nuo pasiutusių lapių, nes ruošėsi ne tik pasikalbėti su broliu, bet ir eiti pagrybauti, o medžioklinį šautuvą su šoviniais ėmė tikslu nuvažiuoti į šaudyklą karjere išbandyti ar šoviniai dar tinkami naudojimui, nes jie buvo seniai pirkti. Kadangi šaudykla nepakeliui, tai galvojo, jei kaime ilgai neužsibus, tai grįždamas namo važiuos į šaudyklą. Važiuodamas į sodybą pasiėmė tik du aukščiau paminėtus ginklus, bet ne tam, kad jais nužudytų brolį su broliene. Kai atvažiavo į sodybą, brolis stovėjo prie garažo. Išlipęs iš automobilio, liepė broliui P. pakviesti savo žmoną, kad girdėtų kokias problemas spręs. Pradėjo broliui priekaištauti dėl savavališkai ir neteisėtai nukirsto elektros kabelio, dėl užrakinto kluono ir svirno, klausė kada leis jam pažvejoti kūdroje. P. pašaukė savo žmoną V. ir pastaroji atėjo prie jų. Asmeniškai su broliene net nesisveikina apie tris metus, tarpusavyje nesikalba. Jiedu daug kartų pykdavosi, jis ją išvadindavo necenzūriniais žodžiais, ji atsikirsdavo tuo pačiu. Brolis palaikydavo žmonos pusę. 2018-07-21 žodinis konfliktas tarp jo, brolio ir brolienės vyko apie 10-15 min. Konflikto metu, jam stovint prie garažo, dar prieš išsitraukiant pistoletą, brolis klausė, kas jo kelnių kišenėje, tai jis atsakė, kad pistoletas ir brolio bei brolienės akivaizdoje jį užtaisė norėdamas pagąsdinti, ir du kartus šovė į garažo duris, šalia kurių, netoliese stovėjo brolis su broliene. Neatsimena, iš kokio atstumo šaudė, nežino, kokiu atstumu stovėjo brolis su broliene nuo jo ir kokiu atstumu pastarieji stovėjo vienas nuo kito. Jam tai nebuvo aktualu, todėl parodymų patikrinimo vietoje negalėsiąs parodyti, kur kuris stovėjo. Neatsimena, ar prieš iššaudamas žodžiais grasino nukentėjusiuosius iššaudyti, kokius žodžius jiems sakė. Tiek iš jo, tiek iš nukentėjusiųjų pusės buvo pasakyta daug keiksmažodžių, buvo stipriai susinervinęs ir dėl stipraus susinervinimo detaliai įvykio aplinkybių neatsimena. Po minėtų dviejų šūvių, kuriuos iššovė vieną po kito, brolis su broliene puolė ir jėga atėmė iš jo ginklą. Grumtynių metu nuaidėjo dar vienas atsitiktinis, netyčinis šūvis tuo metu, kai pistoletas buvo jo ir brolio rankoje, dar gal ir brolienės ranka buvo pagriebusi jo ranką. Kai nukentėjusieji atėmė iš jo pistoletą, abu užšoko jam ant nugaros ir laikė prispaudę prie žemės. Brolienė iškvietė policiją. Nukentėjusieji laikė jį prie žemės prispaustą iki kol atvyko policijos pareigūnai, kurie pristatė į ligoninę girtumui nustatyti, bet jis nesutiko būti patikrintas, susibarė su gydytoju, atsisakė tikrintis girtumą. Teigė neturėjęs nei motyvo, nei tikslo nužudyti, jei būtų norėjęs, tai būtų nužudęs, būtų pataikęs į juos, tačiau koks atstumas buvo tarp jo ir brolio su broliene, nežino. Nežino, kuo būtų pasibaigęs konfliktas, jei nebūtų atėmę ginklo, gal būtų nusispjovęs ir į mišką nuėjęs. Norėjęs tik pagąsdinti, taikėsi į garažo duris, o ne į brolienę ar brolį. Nuo 1986 metų yra medžiotojas, be to, virš 20 metų ištarnavęs policijoje, tai ginklą naudodavo laikant šaudymo įskaitas, per pratybas. Šaudydamas į duris, nesukėlė nukentėjusiųjų gyvybei pavojaus, todėl nė vienas nukentėjusiųjų po jo šūvių nebėgo, nesislėpė (2 t. b. l. 66-70).

9Nukentėjusysis P. B. parodė, kad su žmona V. B. atvažiavę prie savo garažo, pamatė į kiemą įvažiuojantį neblaivų brolį R. B.. Pastarasis priėjo prie garažo ir, laikydamas pistoletą dešinėje rankoje, jiems pasakė, jog atvažiavo jų iššaudyti. Brolis pasakė, kad ginklas kovinis, taip pat parodė ir dar vieną pistoleto apkabą. Kadangi jis buvo prie pat brolio, tiksliai matė, jog pistoletas yra užtaisytas ir paruoštas šaudymui. Jam kalbant su broliu, žmona paskambino Bendrajam pagalbos centrui. Tada R. B. pasakė, jog pirmiausiai šaus žmonai į kojas, vėliau jam į kojas ir kad žmona nusibaigs darže, o jis - garaže. Taip pat pasakė, jog turi daugiau ginklų automobilyje ir kad pats taip paprastai policijai nepasiduos gyvas. Po tokių žodžių brolis iššovė du kartus į jo žmonos pusę, bet nepataikė. Tada P. stvėrė broliui už rankos, kurioje laikė pistoletą. Tuo metu žmona iš nugaros pusės brolį apglėbė, o jis bandė atimti ginklą ir jie abu griuvo ant žemės. Tada nuaidėjo dar vienas šūvis, o kadangi jis laikė už ginklo, tai jam pistoletas trenkė į rankos delną ir sužalojo nykštį. R. nugriuvus ant pilvo, jis iš pastarojo rankos išmušė pistoletą ir užlaužė dešinę ranką, o žmona dar kartą paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą, atvyko policijos pareigūnai, kurie sulaikė R. B.. Jis su broliu dažnai konfliktuoja, ypatingai, kai brolis būna neblaivus. R. ir anksčiau yra jiems grasinęs ginklu, tačiau tada jie pabėgo. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris vėliau buvo nutrauktas. Taip pat brolis tiek jam, tiek jo žmonai V., pastoviai grasina susidorojimu ir ne kartą yra pasakęs, jog juos iššaudys.

10Nukentėjusiosios V. B. parodė, kad jos vyro brolis R. B. 2018 m. liepos 21 d., rytą, atvažiavo automobiliu į tėvų sodybą ir greitu žingsniu ėjo link jų. Pastarajam artėjant, išgirdo užtaisomo ginklo garsą ir pamatė, kad R. dešinėje rankoje laiko pistoletą bei juo mosuoja. Akivaizdžiai matėsi, kad R. neblaivus. Priartėjo prie jos ir nukreipęs pistoleto vamzdį jai į pilvą, pareiškė, kad ginklas yra ne žaislinis, o kovinis; tada kita ranka iš kišenės išsitraukė dėtuvę ir pasakė, kad dėtuvė pilna, o be šios pastarasis turi dar daugiau šovinių ir kitą šautuvą mašinoje, kad dabar jis padarys Draučių tragediją ( - ) kaime - pirmiausia darže gaiš ji, o po jos gaiš P. garaže. Taip besikalbant, ji lėtai nuėjo už garažo, kur būdama paskambino Bendrajam pagalbos centrui ir pranešė, kad juos puola su ginklu, grasina sušaudyti. Baigusi kalbėti su BPC operatore, rado R. besikalbantį su vyru. R. pasakė, kad jai jau niekas nepadės, nesvarbu, kad ji paskambino ir iškvietė pagalbą, kad pagalba nespės atvažiuoti ir ji “gaiš” šiandien. Taip grasindamas R. nukreipė ginklą į ją ir iš karto iššovė. Kulka praskriejo tiesiai tarp jos kojų. R. šaudamas nesitaikė, nes grasindamas nušauti žiūrėjo į ją, o ne per taikiklį ir tai, kad nepataikė jai į kojas yra tik laimingas atsitiktinumas. Po pirmo šūvio ji iš karto žengė žingsnį dešiniau ir apsisuko bėgti, tačiau jai tik apsisukus ir būnant nugara į R. pusę, išgirdo antrą šūvį ir prazvimbiant kulką pro kairį petį. Ji neatsisukdama nubėgo už garažo, tačiau bijodama, kad R. nenušautų jos vyro, grįžo atgal ir pamatė, kaip vyras grumiasi su broliu. Matė, kaip vyras buvo nustvėręs R. už rankos, kurią pastarasis laikė iškeltą į viršų, o delne spaudė pistoletą. Ji priėjo R. iš už nugaros ir bendrai su vyru jėga pastarąjį paguldė veidu į žemę. Kažkuriuo metu R. dar kartą iššovė. Ar R. tyčia šovė į kurį nors iš jų taikydamasis, ar buvo atsitiktinis šūvis, nežino. Matė, kaip po trečio šūvio jos vyras numetė į šoną pistoletą. Ji tuo metu R. laikė prispaudusi sėdėdama pastarajam ant nugaros, o kai iš R. rankų vyras ištraukė ir į šoną numetė pistoletą, laikė R. už kaklo. R. muistėsi, bandė ištrūkti bei grasino, kad jį vis tiek išleis po dviejų trijų mėnesių, kad išėjęs vis tiek juos nudės, nes dar turi nelegalių ginklų. R. ne vieną kartą grasino jai ir vyrui. R. sakė, kad nužudys ne tik juos, bet visą kaimą, policijai nepasiduos ir policija pati nušaus, nes jis nėra toks durnas, kad pats į save šautų. Iš įvykio vietos R. B. išvežė policijos pareigūnai. R. nusiteikimas juos išžudyti atrodė akivaizdus. Į sodybą atvažiavo R. sūnus A. B., kuris pasakė, kad grįžęs namo rado išmėtytus ginklų dėklus ir suprato, kad tėvas bus išvažiavęs į sodybą ir kad buvo ne vienas kartas, kai jo tėvas griebdavosi ginklų, vežtis juos į sodybą, tačiau tėvą sulaikydavo.

11Liudytojas A. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad R. B. yra jo tėvas. Jis žino, kad tarp tėvo ir tėvo brolio P. bei P. žmonos vyko konfliktai. Pareigūnams paprašius, jis su jais nuvyko į butą, kuriame gyveno su tėvu, ir leido pareigūnams iš seifo paimti tėvui priklausančius du ginklus bei šovinius, kurie buvo seife. Jis pats raktų nuo seifo neturėjo, juos pareigūnai galimai paėmė iš tėvo automobilio su buto raktais (1 t. b. l. 65-68).

12Liudytoja D. J. parodė, kad su R. B. bendravo telefonu 2018 m. liepos 21 d.,13.00 val. Iš kalbos pasirodė, kad jis gali būti šiek tiek išgėręs alkoholinių gėrimų. Jis kalbėjo ramiai, nepastebėjo nieko tokio, kas leistų įtarti, kad kažką negero. Ji žino, kad tarp brolių B. vyko konfliktai, rašė vienas kito atžvilgiu skundus. Ji patarė parduoti broliui savo dalį ir nesipykti. 2017 m. rugpjūčio mėnesį ji savo noru išėjo iš darbo dėl anoniminių skundų jos atžvilgiu. Apie tai ji kalbėjosi su R. B., sakė pastarajam, kad dėl skundų rašymo jos atžvilgiu gali būti kalta V. B.. Tada R. B. labai susinervino sužinojęs, kad ji išėjo iš darbo.

13Liudytojas V. N. parodė, kad 2018 m. liepos 21 d. nusipirko 0,5 l talpos butelį degtinės, kurią dviese su R. B. išgėrė. Apie 12.30 val. abu nusipirko du butelius po 1 l talpos stipresnio alaus. Baigus gerti alų, apie 14.15 val. R. iš jo namų išėjo neblaivus.

14Liudytojas V. B. parodė, kad R. B. 2018-07-21, apie 10.00 val., kvietė ateiti “sveikatą pataisyti”. Daugiau su R. B. bendrauti neteko.

15Nukentėjusysis P. B. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė vietą - garažą prie kurio buvo su žmona, kai pamatė prie namo sustojusią brolio mašiną, iš kurios svirduliuodamas išlipo brolis R. B. ir priėjęs prie namo žiūrėjo į jų pusę, paskui sparčiu žingsniu pradėjo eiti nuo namo pusės link jų, o tada brolio rankoje pamatė ginklą, tačiau negirdėjo kada jį užtaisė, tik žmona vėliau jam sakė, kad brolis bėgdamas link jų užsitaisė ginklą. Paaiškino, kad pribėgęs prie jų, iš karto pradėjo visokiais žodžiais koneveikti jo žmoną, grasino ginklu nušauti. Pokalbio metu jo žmona nuo jų atsitraukė ir nuėjo už kampo. Jai pasitraukus, R. B. pasakė: „kur ta lakudra dingo“. Už garažo stovėjusi žmona pasakė: „aš čia“ ir atėjusi atsistojo prie atidarytų kairės pusės durų, kurios buvo jai už nugaros. Tuo metu R. B., stovėdamas prie dešinės pusės garažo durų, per ištiestą ranką laikė į priekį nukreiptą pistoletą, o jis stovėjo brolio kairėje ir žiūrėjo į ginklą. Vienu metu jis pamatė kaip R. B. per ištiestą ranką kelia ginklą nuo žemės į viršų, nukreipęs jį į V. B. pusę, ir šovė. Šūvio metu žmona stovėjo prie durų, maždaug toje pačioje vietoje, kur duryse įstrigo kulka. Po šūvio jis iš karto griebė broliui už dešinės rankos riešo ir jį suko į kairę pusę, tuo metu R. B. iššovė antrą kartą į žmonos pusę, kuri buvo netoli garažo durų. Po antro šūvio, R. B. pistoletą kažkaip iš dešinės rankos perėmė į kairę ranką, po ko jis R. B. užsuko dešinę ranką ir sugriebė už kairės rankos iš už nugaros, abu pasitraukė ant žolės, kur pribėgus žmonai, abu R. B. pargriovė veidu ant žemės. Prieš pargriūnant, R. B. suklupo ant kelio ir laikydamas ginklą kairėje rankoje, iššovė trečią kartą į žemę. Po trečio šūvio, jis iš brolio rankos ištraukė pistoletą ir jį numetė atokiau, o brolį abu su žmona laikė prispaudę iki kol atvyko pareigūnai. Atlikus parodymų patikrinimą su liudytoju P. B., išmatuojami P. B. parodyti atstumai: pirmo šūvio metu atstumas tarp V. B. ir R. B. 350 cm, antro šūvio metu tarp nubėgančios žmonos ir šovusio R. B. atstumas apie 260 cm. Kairės pusės duryse esančios kulkos įėjimo kanalo pradžia yra 33 cm nuo garažo priekinės sienos ir 36,5 cm aukštyje nuo žemės. Šūvio kanalo gylis 5,2 cm. Atliekant šūvio trajektorijos nustatymą, buvo panaudotas trajektorijos nustatymo strypas ir pilkos spalvos virvelė. Trajektorijos nustatymo strypas buvo įstatytas į šūvio kanalą, esantį garažo duryse, prie jo pririšta virvelė įtempta lygiagrečiai strypo ašiai. Atlikus matavimą 350 atstumu nuo kulkos kanalo pradžios nustatyta, kad šūvio trajektorija yra 142 cm aukštyje nuo žemės ir 234 cm atstumu nuo garažo sienos. Atlikus matavimą 300 cm atstumu nuo kulkos kanalo pradžios, nustatyta, kad šūvio trajektorija yra 124 cm aukštyje. Atlikus šūvio trajektorijos matavimus nustatyta, kad liudytojo P. B. parodymų patikrinimo metu nurodyta vieta, iš kurios R. B. atliko pirmą šūvį, sutampa su šūvio trajektorija (1 t. b. l. 35-42).

16Nukentėjusioji V. B. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė vietą - garažą, prie kurio buvo, kai 2018 m. liepos 21 d., apie 15.00 val., greitu žingsniu ėjo link jų R. B., ji išgirdo užtaisomo ginklo garsą ir pašokusi nuo kėdės atsistojo prie atidarytų dešinės pusės garažo durų. Tuo metu prie jos priėjo R. B., dešinėje rankoje laikydamas ginklą ir stovėdamas prie pat jos pasakė: „prostitute, tau galas šiandien pirmai“ ir ginklu rodydamas jai į pilvą pasakė: „gausi va čia“. Tuo metu iš garažo atėjo sutuoktinis P. B.. R. B. pradėjo prie jų kabinėtis, kalbėti: „gaišit abudu čia, vienas garaže, kitas darže, padarysiu Draučių tragediją ( - ) kaime“, dar kabinėjosi dėl žemės, dėl tvenkinio, pasakė, kad ginklas kovinis, o ne žaislinis ir mašinoj turi dar daugiau ginklų. Ji nuėjo už garažo, kur stovėdama prie riešutmedžio paskambino Bendrajam pagalbos centrui ir pranešė, kad vyro brolis grasina nušauti. Ji sugrįžo ir atsistojo prie atidarytų kairės pusės garažo durų. Durys buvo jai už nugaros, o tuo metu prie garažo dešinės pusės durų stovėjo R. B., jam iš kairės – P. B.. Jie stovėjo vienas šalia kito. R. B. kilstelėjo ranką į jos pusę ir šovė. Parodymų patikrinimo vietoj metu pagal V. B. nurodytas stovėjimo vietas, atstumas tarp jos ir R. B. pirmo šūvio metu buvo apie 310 cm. Kulka praskrido tarp jos praskėstų kojų ir įstrigo duryse. Atstumas nuo žemės iki kulkos kanalo apačios 36,5 cm, iki kulkos kanalo viršaus 39 cm. Po pirmo šūvio ji pasisuko bėgti ir jai, pasisukus nugara į R. B. pusę bei būnant prie atidarytų kairės pusės durų krašto, išgirdo antrą šūvį bei pro kairį petį ties ausim kažką prazvimbiant. Kur antro šūvio metu tiksliai stovėjo R. B. ji nematė, nes buvo nuo jo nusisukusi. Po antro šūvio ji nubėgo už garažo, tačiau neišgirdusi daugiau šaudant vėl grįžo atgal ir pamatė savo vyrą P. B. besigrumiantį su R. B.. Vyras buvo sugriebęs R. B. lyg už riešo į viršų pakeltą jo dešinę ranką, kurioje buvo ginklas. Jie abu grūmėsi ant betoninio pagrindo tarp atidarytų garažo durų. Pamačiusi, kad jos vyras laiko R. B. už rankos, kurioje ginklas ir supratusi, kad tokiu būdu į ją nešaus, ji priėjo R. B. iš už nugaros ir jį apglėbusi per juosmenį, kartu su vyru bandė pargriauti. R. B. pargriovė veidu ant žolės prie kairės pusės garažo durų ir abu laikė jį spausdami prie žemės, ji buvo užlipusi R. B. ant nugaros ir abiem rankomis laikė už sprando, spausdama jį prie žemės. Pargriovus R. B., jis iššovė trečią kartą ir tik po trečio šūvio P. B. jam iš rankos ištraukė ginklą. Rasta bei paimta deformuota apvalkalinė kulka, kuri buvo įstrigusi garažo duryse, tarpe tarp antrosios dailylentės ir išorinės pusės durų skardos, ant kurios iš išorės šioje vietoje pritvirtinta duris laikanti metalinė juosta. Iš durų išimta kulka supakuota pakete Nr. 487210. Po to apžiūrėta vieta ant žolės, kur 410 cm nuo priekinės garažo sienos ir 110 cm atstumu nuo kairės garažo sienos, kastuvu iškasant gruntą iš maždaug 5 cm gylio, rasta pilkos spalvos apvalkalinė kulka, kuri supakuota pakete Nr. 487209 (1 t. b. l. 51-61).

17Iš 2018-07-21 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra ( - ), Mūrinio garažo durys padengtos skarda, garažo įvažiavimo plotis yra 270 cm., aukštis 210 cm. Ant minėto keliuko stovi žalios spalvos automobilis Volvo valstybinis nr. ( - ) Automobilio apžiūros metu ant dešinės pusės galinio kilimėlio yra plastikinis maišelis ,,Maxima" pažymėtas skaičiumi 2., kuriame yra išardytas lygiavamzdis šautuvas su nr. B30356, taip pat rastas diržas - dėtuvė su 17 vnt. 16- o kalibro šovinių, keturi iš jų yra metaliniu korpusu, kišti popieriumi, minėtame maišelyje yra ,,Vynotekos" plastikinis maišelis, kuriame yra trys kartoninės dėžutės su rusiškais užrašais ,,Oxotničniči patrony", kuriose viso yra 21 vnt. 16-o kalibro šovinių. Nuo priekinės garažo sienos 110 cm., nuo kairės sienos 95 cm. Nr. 5 pažymėta skylė galimai likusi nuo kulkos, kuri yra 33 cm. nuo garažo priekinės sienos ir 36,5 cm. aukštyje nuo žemės. Nr. 6 pažymėta rasta tuščia šovinio tūtelė buvusi prie kairių garažo durų ant betoninio grindinio 39 cm. nuo priekinės garažo sienos ir nuo garažo kairės sienos 108 cm. Apžiūrint įvykio vietą nr. 7 pažymėtas ant žemės šalia garažo kairių durų rastas pistoletas ant kurio yra užrašas BAIKAL, kuris yra 210 cm. nuo garažo priekinės sienos ir nuo kairės sienos 22 cm. Nr. 8 pažymėtas žemės kauburėlis galimai likęs po šūvio, kuris yra 410 cm nuo priekinės garažo sienos ir 110 cm. nuo kairės garažo sienos. Nr. 9 pažymėta rasta tuščia tūtelė nuo priekinės garažo sienos 890 cm. lygiagrečiai su kaire garažo siena. Papildomai apžiūrint automobilį Volvo, nr. 10 pažymėti rasti plastikiniame maišelyje šoviniai su diržu dėtuve bei kartoninėmis dėžutėmis su šoviniais, kurie nufotografuoti. Ištaisius ginklą pistoletą ant kurio nr. POM8860, jame rasta dėtuvė su 7 vnt. 9 -o kalibro šoviniais bei vamzdyje rasta tuščia šovinio tūtelė (1 t. b. l. 13-16).

18Iš 2018-07-30 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas automobilis VOLVO, valst. Nr. ( - ) pastatytas MB "U." (1 t. b. l. 86-90).

19Iš 2018-08-02 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,kad nukentėjusioji V. B. pateikė savo mobiliojo ryšio telefoną SAMSUNG GALAXY S4, modelio Nr. GT-I9505, IMEI Nr. 352745066188826/01. Pateikto telefono aplanke SOUNDS yra keturi garso įrašai, pavadinimais “balsas 001, balsas 002, balsas 003, balsas 004”. Prijungus telefoną prie kompiuterio, iš minėto aplanko garso įrašai perkelti ir įrašyti į kompaktinį diską TITANUM CD-R (1 t. b. l. 103-107).

20Iš 2018-08-02 apžiūros protokolo, stenogramos matyti, kad: apžiūrėti įrašyti keturi garso įrašai. Garso įraše, pavadinimu "Balsas 001" girdėti pokalbis tarp R. B. (R) ir P. B. (P): R – aš atvažiavau ne su jumis sutarc bet va jūs (keiksmažodis) Draučių Draučių ( - ) tragedijų padarysiu viskas (keiksmažodis) aš dar dar yra tėvuko šautuvų pasiėmęs dar šovinių turiu man (keiksmažodis) viskas P – nieks nieks tavį negąsdina nieks tau blogo nedaro aš nesuprantu ko tu nori R – nu ką nedaro blogo (keiksmažodis) P – nu tai kų atėmė iš tavį kų kų R – prūdas kieno (keiksmažodis) P – prūdas paklausk aš turiu dokumentus visus prūdo Paleidus garso įrašą, pavadinimu "Balsas 002" nėra jokio garso. Garso įraše, pavadinimu "Balsas 003" išsaugoto pokalbio stenograma: P – nieks tavį iš čia nevarė ir nesruošia varyc ir nieks tau nieko negrasino ir ko tu ca R – o (keiksmažodis) kvieci P – o kam tu ca šaudai durnas atvažiavęs jei su protu negerai gydzykis R – gi galvon nešoviau (keiksmažodis) P – nu nešovei žinai kur tu šaudai blet canai V. B. – negalvok kad čia tavį tep kas labai bijo R – tu jos visai jos conai nei (keiksmažodis) nei metras nepriklauso šitai prostitutei P – ne jai priklauso o man o ji mano žmona ir jai priklauso R – bet jum bus (keiksmažodis) abiejiem vienas (keiksmažodis) išgaišit P – tau nieko nedarėm tu atėjai atėjai ir šaudai in žmonis R – bus jum R – (keiksmažodis) viena gaiš daržan kitas gaiš garažan prižadu (neaiškus žodis) gyvent debilai jus nachui R – laiskit (keiksmažodis) pasiimkit tų pistoletų (keiksmažodis) P – nereikia man čia ne mano pistoletas aš neturiu jokios ca teisės lįsti in tavo pistoletų R – man nereikia jo irgi (keiksmažodis) pasiimkit P – tai kam tu jį atsivežei R – atsivežiau užvažiavau aš jį visalaik važiuoju kaiman pasiimu P – nu važiuoji tai šaudyc ruošiais visus R – taip man (keiksmažodis) neduok dieve bus (keiksmažodis) dėl širdies (keiksmažodis) Paleidus garso įrašą, pavadinimu "Balsas 004" girdėti pokalbis: R – bet išeisiu bet žinok tau (keiksmažodis) bus abiejiem šitos prostitutės tai nekenčiu juodai (keiksmažodis) P – tavi tau susuka smegenis ir tu ca durnavoji atvažiavis nu R – ca žinok cik pirmas atvejis o dar bus antras trečio ne bus antro užteks debile prostitute Barčių (keiksmažodis) duokit (keiksmažodis) man kvėpuot (keiksmažodis) R – aš (keiksmažodis) nepaguldiau tavį nu ca dar gali gyvenc bet bus (keiksmažodis) vienas gaišta prie daržo kitas gaišta šitam garažan aš pradėjau aš tą padarysiu gal ne ryt gal poryt gal nor už mėnesio už pusė metų tą padarysiu. Pasiimk tų pistoletų kų duokit atsistot (keiksmažodis) (1 t. b. l. 108-111).

21Iš 2018-07-24 Bendrojo pagalbos centro Alytaus skyriaus rašto Nr. 41D(A)-566, kuriame nurodyta, kad 2018-07-21 15:54:35, 16:14:12, 16:40:06 užfiksuoti pranešimai iš telefono numerio 8 612 42797 ir pateiktos pokalbių garso įrašų kopijos (1 t. b. l. 114).

22Iš 2018-08-14 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas, sudarytos stenogramos, 2018-07-21 Bendrajame pagalbos centre fiksuoti telefoniniai pokalbiai. Paleidus garso įrašą girdėti pokalbis tarp pranešėjos V. B. (P) ir BPC operatoriaus (O). Iš balso galima suprasti, kad pokalbio metu pranešėja V. B. verkia, yra išsigandusi: P - Taip, taip, su pistoletu O - Čia vyro brolis, taip? Atidarius antrą garso įrašo rinkmeną matyti, kad ji sukurta 2018-07-21 16:14:12. Garso įraše girdėti pokalbis tarp pasipiktinusiu balsu kalbančios pranešėjos V. B. (P) ir BPC operatorės (O): P - Mes kvietėm policiją, mus puola su ginklu, tai jie išvažiavo ar ne, šaudo jau, tai ką mum daryt? O - Pakeliui, laukite, važiuoja pas jus pareigūnai P - Važiuoja, pasakykit, kad jis dabar priremtas ir laikomas, kad jie eitų drąsiai, į juos nešaus, į mus šaudė P - Patys apsigynėm, čia kol policijos sulauksi Atidarius trečią garso įrašo rinkmeną matyti, kad ji sukurta 2018-07-21 16:40:06. Garso įraše girdėti pokalbis tarp susijaudinusiu balsu kalbančio pranešėjo P. B. (P) ir BPC operatorės (O): P - Ar įmanoma kaip nors greitą, kad atvažiuotų P - Taip, taip, šaudė į žmoną, bet liko gyva, žmoną, žinokit, nu (pranešėjas susigraudina) vos nenušovė šitas parazitas P - Žmona, nu tai išsigando, tai, žinokit, in žmogų šaudo (1 t. b. l. 115-117).

23Iš 2018-07-21 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad pas R. B. paimtas ginklo pažymėjimas Nr. 0001912-5696, ginklo pažymėjimas Nr. 0001912-4229, leidimas laikyti (nešiotis) ginklus Nr. 0001912, pistoletas IZH 71 H 9 mm Browning Nr. POM8860, šovinių dėtuvė ir 80 vnt. 9 mm šoviniai (1 t. b. l. 120-122).

24Iš 2018-11-27 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad 2018-07-21 pas R. B. paimti šoviniai sudėti plastmasiniuose dėkliukuose trijose popierinėse dėžutėse, ant kurių užrašyta "9 mm BROWNING COURT". Bendras šovinių kiekis 80 vnt. Ant 62 šovinių tūtelių dugnelių yra žymėjimas "9 mm Br.K". Bendras šovinio ilgis 24,8 mm, tūtelės ilgis 17,3 mm.Apžiūrimų 18 vnt. šovinių tūtelių ilgis 17,8 mm, bendras šovinio ilgis 24,8 mm. Ant šių šovinių tūtelių dugnelių yra fabrikiniai ženklai: "38 78" (1 vnt.), "38 79" (1 vnt.), "38 81" (1 vnt.), "38 83" (1 vnt.), "38 84" (1 vnt.), "38 85" (3 vnt.), "38 87" (2 vnt.), "04 87" (7 vnt.), 539 90" (1 vnt.). Dėtuvė tuščia, pilkos spalvos, ant dėtuvės pado yra skaitmenys 88601. Specialisto, BPK 89, 90, 92 ir 205 straipsniuose nustatyta tvarka atlikusio daiktų, dokumentų ir kitokių objektų tyrimą, išvada: 62 vnt. šovinių yra 9 mm kalibro trumpieji "Brauning" šoviniai, 18 vnt. šovinių yra 9 mm kalibro šoviniai, skirti Makarovo ir Stečkino konstrukcijos pistoletams. Šie šoviniai yra šaudmenys, skirti "A" ir "B" kategorijos šaunamiesiems ginklams (1 t. b. l. 123-126).

25Ginklo pažymėjime Nr. 0001912-5696 nurodyta, kad ginklo savininkas R. B., ginklas: lygiavamzdis šautuvas IZH 58 M 16x70,16x70, Nr. B30356; Ginklo pažymėjime Nr. Nr. 0001912-4229 nurodyta, kad ginklo savininkas R. B., ginklas: pistoletas IZH 71 H, 900 Browning, Nr. POM8860 (1 t. b. l. 127-128).

26Iš 2018-07-21 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, kad A. B. pateikė 278 vnt. 12 kalibro medžioklinius šovinius, 287 vnt. 22 kalibro šovinius, 5 dėžutes garsinių šovinių, graižtvinį šautuvą "TOZ 12 01", Nr. F21623, lygiavamzdį šautuvą "IZH 27" Nr. S06576 (1 t. b. l. 129-131).

27Pažymoje iš Policijos licencijuojamos veiklos informacinės sistemos nurodyta, kad R. B. turi leidimą laikyti ir nešiotis lygiavamzdį šautuvą "IZH 27" Nr. S06576, šovinio tipai 12x70; graižtvinį šautuvą "TOZ 12 01", Nr. F21623, šovinio tipai .22 LR; lygiavamzdį šautuvą "IZH 58 M", Nr. B30356, šovinio tipai 16x70; pistoletą "IZH 71 H", Nr. POM8860, šovinio tipai 9 mm Browning (1 t. b. l. 132-133).

28Iš VTMT Alytaus skyriaus teismo medicinos eksperto 2018-08-02 specialisto išvados Nr. G 738/2018(06) matyti, kad: 1. Pil. P. B. padaryta paviršinė skalpuota žaizda kairės plaštakos I piršte. Sužalojimas padarytas veikiant kairės plaštakos I pirštą kietu buku arba bukabriauniu, kontakto vietoje riboto paviršiaus, žalojančiu daiktu. medicininių duomenų, nurodančių į individualias žalojančio daikto savybes, nėra. 2. Sužalojimas padarytas vieno trauminio poveikio pasėkoje. 3. Sužalojimas galėjo būti padarytas užduotyje nurodytu laiku ir galėjo būti padarytas užduotyje nurodytomis aplinkybėmis. 4. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (1 t. b. l. 161).

29Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2018-08-31 specialisto išvados Nr. 11-1628 (18) matyti, kad: 1. Iš tirti pateikto 380 kalibro pistoleto "IZH -71H" Nr. P OM 8860 98 šūvis nenuspaudus nuleistuko neįvyksta. 2, 3. Tirti pateikti septyni šoviniai, buvę pateikto pistoleto šovinių dėtuvėje, yra 9 mm kalibro šoviniai, skirti Makarovo ir Stečkino konstrukcijos pistoletams. Jie nėra skirti ir tinkami šaudyti iš tirti pateikto pistoleto. Šie šoviniai yra šaudmenys, skirti "A" ir "B" kategorijos šaunamiesiems ginklams. 4. Tirti pateiktos trys tūtelės ir dvi kulkos yra 9 mm kalibro trumpųjų "Brauning" šovinių šautos tūtelės ir iššautos bei deformuotos kulkos. 5. Tirti pateiktos trys tūtelės buvo šautos tirti pateiktame .380 kalibro pistolete "IZH-71H" Nr. P OM 8860 98. 6. Nustatyti, ar tirti pateiktos dvi deformuotos kulkos buvo iššautos iš tirti pateikto pistoleto negalima, dėl tiriamojoje dalyje nurodytų priežasčių (1 t. b. l. 166-169). Lietuvos teismo ekspertizės centro 2018-09-07 specialisto išvadoje Nr. 11-1748 (18): 1, 2. Tirti pateiktų garažo kairiųjų durų vidinės pusės dailylentės ir skardos dalyse esantys pažeidimai yra šautiniai - kulkos įėjimo anga, padaryta vienu ir tuo pačiu šūviu, šaunant iš atstumo, kuriame nepasireiškia artimo šūvio pėdsakai. Šis atstumas, šaudant iš tirti pateikto fabrikinės gamybos .380 kalibro pistoleto "IZH-71H" Nr. P OM 8860 98 yra didesnis negu 80 - 100 cm, matuojant nuo ginklo vamzdžio laibagalio iki kliūties. 3,4. Garažo kairiųjų durų pažeidimo kanalo ir šūvio, kuriuo buvo padarytas šis pažeidimas, kryptis, šaunant į vidinę durų pusę, buvo iš kairės į dešinę ir iš viršaus žemyn durų vidinės pusės paviršiaus atžvilgiu. 5. Šūviai įvykio vietoje galėjo įvykti nukentėjusiųjų P. B. ir V. B. apklausos ir parodymų patikrinimo vietoje protokoluose nurodytomis aplinkybėmis (1 t. b. l. 175-178).

30Grasinimas nužudyti

31Iš išdėstytų įrodymų matyti, kad kaltinamasis R. B. 2018-07-21 apie 15 val. 30 min., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, grasino nužudyti artimąjį giminaitį - brolį P. B. ir brolio žmoną V. B., esant pakankamam pagrindui manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Pagal BK 145 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Šios nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai pasireiškia psichine prievarta – grasinimu nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą. Pagal teismų praktiką grasinimas – tai pavojingas tyčinis poveikis kito žmogaus psichikai, verčiant bijoti, kad dėl tolesnių grasinančio asmens veiksmų gali atsirasti sunkūs neigiami padariniai. Vertinant grasinimo realumą, reikšmės turi tai, kaip jį suprato nukentėjusysis, ar jis turėjo pagrindo manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Kaltinamasis R. B. atliko visus šio nusikaltimo objektyviosios pusės veiksmus, tai yra, jis nukentėjusiems P. B. ir V. B. pareiškė padarysiąs Draučių tragediją ( - ) kaime, pirmiausiai šaus V. B., o vėliau P. B. į kojas, nuo ko jie numirs, tyčia, legaliai turimu šaunamuoju ginklu - pistoletu IZH71 H, Nr. POM8860, vieną kartą šovė į garažo duris. Tai patvirtina ne tik nukentėjusiųjų P. B. ir V. B. parodymai, garso įrašo turinys, kai V. B. pranešė Bendrajam pagalbos centrui ir jo tonas, tai yra, V. B. balsas buvo kaip susijaudinusio asmens. To neginčija ir kaltinamasis R. B..

32Iš aukščiau aprašytų įrodymų matyti, kad po pirmo šūvio iš kaltinamojo ginklo dar buvo iššauta du kartus. Dėl šios aplinkybės kaltinamojo R. B. parodymai prieštaringi, tai yra, pirminiuose parodymuose jis parodė, kad norėdamas pagąsdinti jis šovė ir antrą kartą, tačiau ne į nukentėjusiąją V. B.. Teisiamajame posėdyje jis parodė, kad antrą kartą iššovė netyčia, o paveiktas nukentėjusiojo P. B., tai yra, pastarajam sugriebus už jo rankos, kurioje laikė pistoletą, todėl šūvis buvo atsitiktinis. Nukentėjusiojo P. B. parodymai dėl šios aplinkybės taip pat yra prieštaringi, tai yra, P. B. parodė, kad brolis iššovė du kartus į jo žmonos pusę, bet nepataikė. Tada P. stvėrė broliui už rankos, kurioje laikė pistoletą ir jis bandė atimti ginklą, jie abu griuvo ant žemės. Tada nuaidėjo dar vienas šūvis, o kadangi jis laikė už ginklo, tai jam pistoletas trenkė į rankos delną ir sužalojo nykštį. Tačiau parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis P. B. parodė, kad po pirmo šūvio jis iš karto griebė broliui už dešinės rankos riešo ir jį suko į kairę pusę, o tuo metu R. B. iššovė antrą kartą į žmonos pusę, kuri buvo netoli garažo durų. Po antro šūvio, jis su žmona bendrais veiksmais kaltinamąjį R. B. pargriovė veidu ant žemės. Prieš pargriūnant, R. B. suklupo ant kelio ir laikydamas ginklą kairėje rankoje, iššovė trečią kartą į žemę. Po trečio šūvio, jis iš brolio rankos ištraukė pistoletą ir jį numetė. Nukentėjusioji V. B. parodė, kad po pirmo šūvio ji pasisuko bėgti ir jai, pasisukus nugara į R. B. pusę bei būnant prie atidarytų kairės pusės durų krašto, išgirdo antrą šūvį bei pajuto pro kairį petį, ties ausim, kažką prazvimbiant. Kur antro šūvio metu tiksliai stovėjo R. B. ji nematė, nes buvo nuo jo nusisukusi. Iš to matyti, kad nukentėjusysis P. B. prieštaringai nurodė dėl antro šūvio aplinkybių, o nukentėjusioji V. B. antro šūvio metu buvo nusisukusi ir nematė, ar tuo momentu nukentėjusysis P. B. buvo jau sugriebęs už kaltinamojo rankos. Todėl nepaneigti kaltinamojo R. B. parodymai, kad antrą kartą iššovė paveiktas nukentėjusiojo P. B., pastarajam sugriebus už jo rankos, kurioje laikė pistoletą, todėl šūvis buvo atsitiktinis. Todėl teismas vertindamas aptartas aplinkybes, daro išvadą, kad kaltinamasis R. B. iššovė antrą šūvį sugriebus nukentėjusiajam už kaltinamojo rankos, todėl nėra įrodymų, kad antrą šūvį kaltinamasis padarė tyčia, todėl tai šalintina iš kaltinimo.

33Dėl trečio šūvio ikiteisminiame tyrime ginčo nebuvo, kadangi tiek nukentėjusieji, tiek kaltinamasis R. B. parodė, jog jis buvo iššautas besigrumiant, nugriuvus ant žemės, todėl ši aplinkybė nebuvo nurodyta kaltinime, todėl plačiau dėl to nepasisakoma, o nukentėjusiojo P. B. parodymai, kuriuos davė teisiamajame posėdyje, kad ir trečią kartą besigrumiant kaltinamasis norėjo šauti jam į krūtinę, atmetami kaip nepagrįsti, kadangi nepagrįsti kitais tai patvirtinančiais įrodymais.

34Grasinimo realumui nustatyti nėra būtina, kad grasinantysis iš tikrųjų ketino grasinimą įvykdyti, bet pakanka to, jog nukentėjusysis pagal grasinimo išraišką ir kitas aplinkybes turėjo pagrindą bijoti grasinimo įgyvendinimo, o kaltininkas norėjo būtent tokios nukentėjusiojo būsenos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-26/2010, 2K-341/2010, 2K-12/2011, 2K-410-693/2015). Sprendžiant klausimą dėl grasinimo realumo, paprastai atsižvelgiama į grasinimo motyvus, grasinančiojo ir asmens, kuriam grasinama, tarpusavio santykius, aplinkybes, kurioms esant buvo grasinama (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-639/2010). Iš aukščiau išdėstytų įrodymų matyti, kad kaltinamasis R. B., grasindamas nužudyti nukentėjusiuosius, ne tik pastariesiems demonstravo šaunamąjį ginklą, buvo pistoletą nukreipęs V. B. į pilvą, bei juo šovė į garažo duris, todėl tai nukentėjusiesiems kėlė realų pavojų, kad ketinimas gali būti įvykdytas.

35Nusikalstamos veikos subjektyvusis požymis – kaltė – pasireiškia tiesiogine tyčia. Tai reiškia, kad kaltininkas supranta, jog grasinimą išsako ar išreiškia taip, kad nukentėjusysis tiki, jog tokie veiksmai gali būti realiai padaryti, ir pats nori tokios nukentėjusiojo būsenos. Motyvai, kurių skatinamas kaltininkas grasina nukentėjusiajam, gali būti įvairūs (kerštas, chuliganiškos paskatos ir pan.), tačiau jie nusikaltimo kvalifikavimui reikšmės neturi. Nukentėjusieji ir kaltinamasis bei liudytojai parodė, kad tarp P. B., V. B. ir kaltinamojo R. B. buvo priešiški santykiai dėl jų tėvų palikimo – sodybos. Kaltinamasis R. B. ir anksčiau reiškė pretenzijas į tėvų sodybos dalį, kuri pasak kaltinamojo priklauso jam pagal testamentą, tačiau niekaip šio turto broliai nepasidalina. Tarpusavio konfliktas vis stiprėjo, kaltinamasis R. B. būdamas neblaivus, yra išsakęs nukentėjusiesiems grasinimus, dėl to jau buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas. Nusikaltimas yra baigtas. Nusikaltimo sudėtis formalioji, todėl veika laikoma baigta nuo jos padarymo momento (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-142/2007).

36Teismas, įvertinęs išdėstytus įrodymus, daro išvadą, kad kaltinimas pagal BK 22 str. 1 d., 129 str. 2 d. 3 p., 5 p. nepasitvirtino, kadangi kaltinamasis R. B. nesiekė ir nesikėsino tyčia nužudyti P. B. ir V. B.. Teismų praktikoje konstatuota, kad pasikėsinimas, kaip tyčinio nusikaltimo stadija, pasireiškia tuo, kad kaltininkas jau yra pradėjęs realizuoti ketinimą padaryti nusikaltimą, tačiau jo nebaigia dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo valios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-443/2011, 2K-239-139/2015, 2K-12-942/2018, 2K-212-303/2018 ). Taigi nustatant nusikaltimo, kuris nutrūko pasikėsinimo stadijoje, požymius, atskleidžiant kaltininko tyčią būtina nustatyti valinį jos turinį, siekimą apibrėžtų padarinių, kurie neatsiranda dėl priežasčių, nepriklausančių nuo kaltininko valios. Dėl to, kvalifikuojant nebaigtas veikas, turi būti tiksliai nustatyta, kokio konkrečiai rezultato kaltininkas siekė. Apie sumanymą nužudyti du ar daugiau žmonių liudija kaltininko tyčios kryptingumas, t. y. kaltininkas suvokia, jog savo veiksmais kėsinasi į dviejų ar daugiau žmonių gyvybę, numato, kad gali atimti gyvybę dviem ir daugiau žmonių, ir siekia tokių padarinių (BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Teismų praktikoje konstatuota, kad asmens kaltės turinys (tyčia, jos kryptingumas) atskleidžiamas ne vien tik paties kaltininko prisipažinimu padarius nusikalstamą veiką, išaiškinimu, kaip jis suvokė bei įvertino savo daromų veiksmų ar neveikimo pobūdį, padarinius, kokios paskatos (motyvai) nulėmė nusikalstamos veikos padarymą ir kokių padarinių šia veika buvo siekiama (tikslas), bet ir įvertinant išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius, t. y. konkrečias byloje nustatytas nusikaltimo padarymo aplinkybes: nusikaltimo padarymo įrankius, atliktus veiksmus, jų pobūdį, intensyvumą ir jų nutraukimo priežastis, būdą, sužalojimų pobūdį, situaciją, kuriai esant šie veiksmai buvo padaryti, kaltininko ir nukentėjusiojo tarpusavio santykius, elgesį įvykio metu, taip pat prieš nusikaltimą ir po jo padarymo ir kt. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-483-976/2015, 2K-P-498-746/2015, 2K-79-489/2017, 2K-7-2-699/2016). Veika gali būti kvalifikuojama kaip pasikėsinimas nužudyti tik esant apibrėžtai kaltininko tyčiai atimti gyvybę (Baudžiamoji byla Nr. 2K-248/2013). Subjektyvusis veikos požymis – tiesioginė tyčia pasikėsinant nužudyti konstatuojama nustačius, kad kaltininkas supranta, jog savo veika kėsinasi į kito žmogaus gyvybę, numato, kad gali ją atimti, ir to siekia. Sprendžiant apie kaltininko tyčios turinį turi būti atsižvelgiama į visas padarytos veikos aplinkybes (Baudžiamoji byla Nr. 2K-64/2012). Aukščiau aptartomis aplinkybėmis nustatyta, kad kaltinamasis R. B. tarpusavio konflikto metu su nukentėjusiaisiais P. B. ir V. B. šovė į garažo duris ir tai patvirtina įvykio vietoje rasti pėdsakai bei kulka. Kiti du šūviai padaryti nukentėjusiajam P. B. sugriebus kaltinamajam už rankos, kurioje buvo pistoletas, o po to jiems grumiantis nugriuvus ant žemės, todėl daryti išvadas apie kaltinamojo veiksmų kryptingumą ir nusikaltimo motyvą, tai yra, kad antru ir trečiu šaudymo atveju kaltinamasis taikėsi į nukentėjusiuosius bei siekė taip pastaruosius nužudyti, negalima, kadangi minėti padariniai kilo ne vien tik dėl kaltinamojo veiksmų. Kaltinamojo R. B. veiksmai – pirmas šūvis į garažo duris buvo padarytas po pastarojo išsakyto grasinimo nužudyti. Nukentėjusysis P. B. parodė, kad kaltinamasis R. B. priėjo prie garažo ir, laikydamas pistoletą dešinėje rankoje, jam ir V. B. pasakė, jog atvažiavo jų iššaudyti, jog pirmiausiai šaus žmonai į kojas, vėliau jam į kojas ir kad žmona nusibaigs darže, o jis - garaže. Nukentėjusioji V. B. parodė taip pat. Kaltinamasis R. B. neneigė sakęs nušauti nukentėjusiuosius šaudamas į kojas, tačiau toks pasakymas nebuvęs rimtas, nes jai būtų kalbėjęs rimtai, tai būtų buvę kitokie šūviai, kadangi jis turi ilgametę medžiotojo patirtį ir naudojo tarnyboje policijoje šaunamąjį ginklą. Kaltinamojo R. B. teiginys, jog atvažiavo nukentėjusiųjų iššaudyti, pirmiausiai šaus V. B. į kojas, o vėliau P. B. į kojas ir kad dėl to įvyks mirtis, nėra pakankamas, kad kaltinamasis siekė atimti nukentėjusiesiems gyvybes ir veikė tuo tikslu tiesiogine apibrėžta tyčia. Kaltinamojo R. B. veiksmai įvykio vietoje ir jų seka rodo, kad jis demonstruodamas šaunamąjį ginklą ir šovinius, užtaisydamas šūviui pistoletą bei teigdamas nukentėjusiesiems, kad automobilyje turi dar kitą ginklą ir šovinių ir padarysiąs kaime tragediją, grasino nužudyti P. B. ir V. B., o ne kėsinosi juos nužudyti. Nukentėjusiosios V. B. parodymais pirmas šūvis buvo nukreiptas jai į kojas patvirtina kaltinamojo R. B. išsakytus žodžius, kad šaus į kojas. Nors kaltinamasis nusikaltimo padarymo metu buvo neblaivus ir negalėjo paaiškinti įvykio vietoje aplinkybių, kur kas stovėjo, tačiau įvykio vietoje, garažo duryse rastas kulkos padarytas pėdsakas yra 36,5 cm. aukštyje nuo žemės. Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2018-08-31 specialisto išvados Nr. 11-1628 (18) matyti, kad garažo kairiųjų durų pažeidimo kanalo ir šūvio, kuriuo buvo padarytas šis pažeidimas, kryptis, šaunant į vidinę durų pusę, buvo iš kairės į dešinę ir iš viršaus žemyn durų vidinės pusės paviršiaus atžvilgiu. Šūviai įvykio vietoje galėjo įvykti nukentėjusiųjų P. B. ir V. B. apklausos ir parodymų patikrinimo vietoje protokoluose nurodytomis aplinkybėmis (1 t. b. l. 175-178). Tai patvirtina ne tik nukentėjusiųjų parodymus, bet ir paties kaltinamojo parodymus, kad jis ketino šauti į kojas. Minėti kaltinamojo teiginiai ir po to sekęs veiksmas – šūvis rodo, kad R. B. buvo nutaikęs pistoletą pagal vertikalę iki kelių lygyje, o ne aukščiau, o tai reiškia, kad ne į gyvybei svarbius organus. Priešinga išvada gali būtų padaryta remiantis tik prielaida, kadangi kitų tai patvirtinančių įrodymų nėra. Antro šūvio kryptis buvo įtakota ir paties nukentėjusiojo P. B., kai šis buvo sugriebęs už kaltinamojo rankos, kurioje pastarasis laikė pistoletą. Trečias šūvis buvo atsitiktinis grumtynių metu ir jo padarymu kaltinamasis nebuvo kaltinamas. Nukentėjusiesiems sužalojimai, kurie galėjo atsirasti kaip šaudymo pasekmė, nenustatyti. Nukentėjusiosios V. B. parodymai, kad pirmo šūvio kulka jai praskriejo tarp kojų, o antra kulka jai būnant nusisukus, praskriejo pro jos petį, atmetami kaip nepagrįsti, kadangi šaunant iš arti, tai yra, 2 - 3 m, šūvio garsas yra labai stiprus, o matyti ir girdėti tokiomis aplinkybėmis kulkos skridimo trajektorijos neįmanoma. Nepaneigti kaltinamojo parodymai, kad jis turėdamas patirtį valdyti šaunamuosius ginklus, šaudamas iš arti, neturėjo tikslo nužudyti ar sužaloti nukentėjusiuosius, o šaudydamas, pastaruosius gąsdino. Tai patvirtina ir garso įrašai, padaryti nukentėjusiųjų iš karto po kaltinamojo sutramdymo, iš kurių matyti, kaip kaltinamasis R. B. su nukentėjusiaisiais aiškinasi ką tik įvykusio šaudymo fakto aplinkybes, o būtent: P. B. – „o kam tu ca šaudai durnas atvažiavęs jei su protu negerai gydzykis“; R. B. – „gi galvon nešoviau (keiksmažodis)“; P. B. – „nu nešovei žinai kur tu šaudai (keiksmažodis) canai“; V. B. – „negalvok kad čia tavį tep kas labai bijo“ (1 t. b. 108-11l). Tai parodo, kad kaltinamasis R. B. neveikė tiesiogine apibrėžta tyčia atimti gyvybę P. B. ir V. B., todėl kaltinamojo veika perkvalifikuota pagal BK 145 str. 1 d.

37Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis,

38sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis

39Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis R. B. nenustatytą laiko tarpą iki 2018 m. liepos 21 d. neturėdamas leidimo neteisėtai laikė bei gabeno šaudmenis, t. y. dvidešimt penkis 9 mm kalibro šovinius, skirtus "A" ir "B" kategorijos šaunamiesiems ginklams, kurie buvo rasti bei paimti iš R. B. 2018 m. liepos 21 d. baudžiamojo proceso veiksmų metu, sodyboje, esančioje ( - ) kaime.

40Kaltinamasis R. B. prisipažino kaltu visiškai padaręs šią nusikalstamą veiką. Netikėti šiais kaltinamojo parodymais nėra pagrindo, kadangi juos patvirtina rasti daiktiniai įrodymai (1 t. b. l. 120-131), o leidimo laikyti, gabenti šiuos šovinius - dvidešimt penkis 9 mm kalibro, skirtus "A" ir "B" kategorijos šaunamiesiems ginklams kaltinamasis neturėjo. Kaltinamasis R. B., pažeisdamas LR ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nuostatas, neturėdamas leidimo laikė šaudmenis - dvidešimt penkis 9 mm kalibro šovinius, skirtus "A" ir "B" kategorijos šaunamiesiems ginklams, todėl šaudmenis laikė, gabeno neteisėtai. Kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia, kadangi jis suvokė, jog laiko ir gabena šaudmenis be leidimo, tai yra, suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti. Todėl kaltinamojo R. B. veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 253 str. 1 d.

41Tačiau byloje nenustatyta, kokiomis aplinkybėmis kaltinamasis R. B. įgijo dvidešimt penkis 9 mm kalibro šovinius, skirtus "A" ir "B" kategorijos šaunamiesiems ginklams, o kaltinamasis R. B. paaiškino, kad jis pats neatsimena šių šovinių įgijimo aplinkybių, todėl kaltinimas šioje dalyje paremtas prielaida, todėl aplinkybė – neteisėtai įgijo pašalinta.

42Bausmės skyrimas

43Kaltinamojo R. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe dėl neteisėto šovinių laikymo ir gabenimo laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir noširdžiai gailisi.

44Kaltinamojo R. B. atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad nusikaltimą jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

45Kaltinamasis R. B. baustas administracine tvarka (2 t. b. l. 29-30).

46Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41 straipsnio 2 dalis), bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 straipsnio 2 dalis) ir kitomis baudžiamuosiuose įstatymuose įtvirtintomis bausmių skyrimo taisyklėmis atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys).

47Skiriant kaltinamajam R. B. bausmės dydį,atsižvelgiama į tai, kad jis padarė vieną apysunkį ir vieną nesunkų nusikaltimus. Nusikaltimai padaryti naudojant šaunamuosius ginklus, šaudmenis. Atsižvelgiama į padarytų nusikalstamų veiksmų pobūdį, intensyvumą, grasinimo laipsnį, kad nukentėjusiesiems buvo grasinama atimti gyvybes, demonstruojant šaunamąjį ginklą, dėklą su šaudmenimis, šaunant į garažo duris. Nusikaltimai baigti, padaryti veikiant tiesiogine tyčia. Nusikaltimai padaryti esant atsakomybę lengvinančiai ir sunkinančiai aplinkybėms. Taip pat atsižvelgiama į neteisėtai laikomų šaudmenų kiekį, kurie buvo laikomi, gabename tarpe teisėtai laikomų šaudmenų. Kaltinamasis R. B. neteistas, baustas administracine tvarka, pensininkas.

482018-07-21 įvykio vietos apžiūros protokolu (1 t. b. l.13-16) iš automobilio VOLVO, valst. Nr. ( - ) stovėjusio sodyboje ( - ), paimtas lygiavamzdis šautuvas IZH Nr. B30356, diržas-dėtuvė, 38 vnt. 16-o kalibro šovinių (1 t.b. l. 179-181,182), 2018-07-21 įvykio vietos apžiūros (1 t. b. l.13-16) metu sodyboje ( - ), paimtas pistoletas IZH -71H Nr. P OM 8860 98 su dėtuve ir septyniais 9 mm kalibro šoviniais, skirtais Makarovo ir Stečkino konstrukcijos pistoletams, bei trys 9 mm "Brauning" šovinių tūtelės (1 t. b. l. 183-184,185), dvidešimt penki 9 mm kalibro šoviniai, skirti "A" ir "B" kategorijos šaunamiesiems ginklams – pripažintini nusikaltimų padarymo rezultatu ir konfiskuoti (BK 72 str. 1, 2, 3 d.). Kiti šaunamieji ginklai ir šaudmenys perduotini disponavimo jais klausimui išspręsti Alytaus AVPK Licenzijavimo skyriui.

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302-308 str.,

Nutarė

50Pripažinti R. B.kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso BK 145 str. 1 d., 253 str. 1 d. ir nubausti:

51Už BK 145 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą - laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

52Už BK 253 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą - laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams 2 mėnesiams.

53Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., bausmes subendrinti iš dalies sudedant, prie griežtesnės pridedant švelnesnę ir paskirti galutinę bausmę - laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 6 mėnesiams.

54Vadovaujantis LR BK 75 str., bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams 6 mėnesiams ir paskirti R. B. įpareigojimą - per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, dalyvauti elgesio pataisos programoje.

55Vadovaujantis BK 66 str., į bausmės laiką įskaityti išbūtą kardomajame kalinime laiką nuo 2018-07-21 iki 2019-04-19.

56R. B.kardomąją priemonę - suėmimą pakeisti į rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki nuosprendžio pradėjimo vykdyti, paleidžiant teismo salėje.

57Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktinius įrodymus: 1. 2018-07-21 įvykio vietos apžiūros protokolu (1 t. b. l.13-16) iš automobilio VOLVO, valst. Nr. ( - ) stovėjusio sodyboje ( - ), paimtas lygiavamzdis šautuvas IZH Nr. B30356, diržas-dėtuvė, 38 vnt. 16-o kalibro šovinių (1 t. b. l. 179-181,182) – pripažinti nusikaltimo padarymo įrankiu ir vadovaujantis BK 75 str. 1, 2, 3 d., konfiskuoti; 2. 2018-07-21 įvykio vietos apžiūros (1 t. b. l.13-16) metu sodyboje ( - ), paimtas pistoletas IZH -71H Nr. P OM 8860 98 su dėtuve ir septyniais 9 mm kalibro šoviniais, skirtais Makarovo ir Stečkino konstrukcijos pistoletams, bei trys 9 mm "Brauning" šovinių tūtelės (1 t. b. l. 183-184,185) - pripažinti nusikaltimo padarymo įrankiu ir vadovaujantis BK 75 str. 1, 2, 3 d., konfiskuoti; 3. 2018-07-25 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (1 t. b. l. 91-92) iš Alytaus apskr. VPK areštinės paimtas R. B. mobiliojo ryšio telefonas "Huawei"(1 t. b. l. 183-184,185) – grąžinti R. B.; 4. 2018-07-21 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (1 t. b. l. 129-131), A. B. pateikti: graižtvinis šautuvas F 21623, lygiavamzdis šautuvas IZH 27 SO6576, 278 vnt. 12-kalibro medžiokliniai šoviniai, 287 vnt. 22-o kalibro šoviniai, 5 dėžutės garsinių šovinių (1 t. b. l. 179-181,182) – perduoti Alytaus apskrities VPK Aptarnavimo skyriui disponavimo jais klausimui išspręsti; 5. 2018-07-21 surašant reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolą (1 t. b. l.120-122) iš R. B. paimti 80 vnt. 9 mm kalibro šoviniai, iš kurių 62 vnt. "Brauning" šoviniai (1 t. b. l. 179-181,182) - perduoti Alytaus apskrities VPK Aptarnavimo skyriui disponavimo jais klausimui išspręsti; 18 vnt. skirti Makarovo ir Stečkino konstrukcijos pistoletams ir pistoleto dėtuvė (1 t. b. l. 179-181,182) – pripažintini nusikaltimų padarymo rezultatu ir konfiskuoti (BK 72 str. 1, 2, 3 d.); 6. 2018-07-24 parodymų patikrinimo vietoje metu, ( - ). (1 t. b. l. 51-53) paimta garažo durų vidinės pusės skardos ir dailylentės dalys su jose esančiomis šautinėmis kiauryminėmis ertmėmis bei dvi "Brauning" šovinių kulkos (1 t. b. l. 183-184,185) - sunaikinti. 7. Perduotus į teismą kartu su byla, paketas Nr. 4, 6 kompaktinius diskus – grąžinti prokurorui. 8. Leidimas laikyti (nešiotis) ginklus Nr. 0001912, Ginklo pažymėjimas Nr. 0001912-4229, išduotas pistoletui IZH 71 H, 9 mm Browning, Nr. POM8860, Ginklo pažymėjimas Nr. 0001912-5696, išduotas lygiavamzdžiui šautuvui IZH 58 M 16x70,16x70, Nr. B3035, paimti pas R. B. 2018-07-21 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu (1 t. b. l. 120-122) – perduoti Alytaus apskrities VPK Aptarnavimo skyriui leidimų išdavimo klausimui išspręsti.

58Nuosprendžio nuorašą išsiųsti Alytaus apskrities VPK Aptarnavimo skyriui.

59Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. R. B., gim. ( - ), a. k. ( - ) LR pilietis, lietuvis, aukštesniojo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 4. Kaltinamasis R. B. 2018-07-21 apie 15 val. 30 min., būdamas apsvaigęs nuo... 5. Be to, kaltinamasis R. B. nenustatytą laiko tarpą iki 2018 m. liepos 21 d.... 6. Kaltinamasis R. B. dėl grasinimo nužudyti kaltu prisipažino ir parodė, kad... 7. Kaltinamasis R. B. kaltu dėl neteisėto šaudmenų laikymo ir gabenimo... 8. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis R. B. kaltu prisipažino ir parodė, kad... 9. Nukentėjusysis P. B. parodė, kad su žmona V. B. atvažiavę prie savo... 10. Nukentėjusiosios V. B. parodė, kad jos vyro brolis R. B. 2018 m. liepos 21... 11. Liudytojas A. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad R. B. yra jo tėvas. Jis... 12. Liudytoja D. J. parodė, kad su R. B. bendravo telefonu 2018 m. liepos 21... 13. Liudytojas V. N. parodė, kad 2018 m. liepos 21 d. nusipirko 0,5 l talpos... 14. Liudytojas V. B. parodė, kad R. B. 2018-07-21, apie 10.00 val., kvietė ateiti... 15. Nukentėjusysis P. B. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė vietą -... 16. Nukentėjusioji V. B. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė vietą -... 17. Iš 2018-07-21 įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta... 18. Iš 2018-07-30 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas automobilis... 19. Iš 2018-08-02 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,kad... 20. Iš 2018-08-02 apžiūros protokolo, stenogramos matyti, kad: apžiūrėti... 21. Iš 2018-07-24 Bendrojo pagalbos centro Alytaus skyriaus rašto Nr. 41D(A)-566,... 22. Iš 2018-08-14 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėtas, sudarytos... 23. Iš 2018-07-21 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,... 24. Iš 2018-11-27 daiktų apžiūros protokolo matyti, kad 2018-07-21 pas R. B.... 25. Ginklo pažymėjime Nr. 0001912-5696 nurodyta, kad ginklo savininkas R. B.,... 26. Iš 2018-07-21 reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,... 27. Pažymoje iš Policijos licencijuojamos veiklos informacinės sistemos... 28. Iš VTMT Alytaus skyriaus teismo medicinos eksperto 2018-08-02 specialisto... 29. Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2018-08-31 specialisto išvados Nr.... 30. Grasinimas nužudyti... 31. Iš išdėstytų įrodymų matyti, kad kaltinamasis R. B. 2018-07-21 apie 15... 32. Iš aukščiau aprašytų įrodymų matyti, kad po pirmo šūvio iš... 33. Dėl trečio šūvio ikiteisminiame tyrime ginčo nebuvo, kadangi tiek... 34. Grasinimo realumui nustatyti nėra būtina, kad grasinantysis iš tikrųjų... 35. Nusikalstamos veikos subjektyvusis požymis – kaltė – pasireiškia... 36. Teismas, įvertinęs išdėstytus įrodymus, daro išvadą, kad kaltinimas... 37. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, ... 38. sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis... 39. Išdėstyti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis R. B. nenustatytą laiko... 40. Kaltinamasis R. B. prisipažino kaltu visiškai padaręs šią nusikalstamą... 41. Tačiau byloje nenustatyta, kokiomis aplinkybėmis kaltinamasis R. B. įgijo... 42. Bausmės skyrimas... 43. Kaltinamojo R. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe dėl neteisėto šovinių... 44. Kaltinamojo R. B. atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad... 45. Kaltinamasis R. B. baustas administracine tvarka (2 t. b. l. 29-30).... 46. Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41 straipsnio 2... 47. Skiriant kaltinamajam R. B. bausmės dydį,atsižvelgiama į tai, kad jis... 48. 2018-07-21 įvykio vietos apžiūros protokolu (1 t. b. l.13-16) iš... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302-308 str.,... 50. Pripažinti R. B.kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos... 51. Už BK 145 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą - laisvės atėmimu 1... 52. Už BK 253 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymą - laisvės atėmimu 1... 53. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d., bausmes subendrinti iš dalies sudedant, prie... 54. Vadovaujantis LR BK 75 str., bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams 6... 55. Vadovaujantis BK 66 str., į bausmės laiką įskaityti išbūtą kardomajame... 56. R. B.kardomąją priemonę - suėmimą pakeisti į rašytinį pasižadėjimą... 57. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktinius įrodymus: 1. 2018-07-21 įvykio... 58. Nuosprendžio nuorašą išsiųsti Alytaus apskrities VPK Aptarnavimo skyriui.... 59. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti apskųstas apeliacine...