Byla 2-2243-657/2016
Dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo viešajame pirkime Nr. 173134

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,

2Teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Statkorpas“ ieškinį atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Statybos ir restauravimo darbai“, uždarajai akcinei bendrovei „Statpromas“, uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos ranga“, uždarajai akcinei bendrovei „Stapora“, uždarajai akcinei bendrovei „Drūtnamis“ dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo viešajame pirkime Nr. 173134.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė AB „Statkorpas“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimą (2016 m. gegužės 30 d. raštas Nr. VPS-216) bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė, kaip ūkio subjektų grupės, susidedančios iš AB „Statkorpas“ ir A. Ž. ir ko UAB, narys, dalyvauja atsakovės paskelbtame supaprastintame atvirame pirkime „Šėtos socialinio ir ugdymo centro pastato, Ramygalos g. 34A, Šėtos mstl., Kėdainių r., I etapo rekonstravimo darbai“. Perkančioji organizacija ieškovę informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą. Ieškovės pasiūlymas pasiūlymų eilėje buvo įrašytas 6 vietoje. Ieškovė dėl šio sprendimo atsakovei pateikė pretenziją, kuria ginčijo pasiūlymų eilės 1-5 vietose nurodytų pirkimo dalyvių kvalifikaciją. Perkančioji organizacija ieškovės pretenzijos netenkino. Šiuo atveju vykdant rangos sutartį turės būti atlikti tiek šilumos gamybos įrenginio montavimo, tiek elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbai. Šie darbai priskirtini specialiesiems statybos darbams. Kadangi nei vienas iš pasiūlymų eilės 1-5 vietose nurodytų pirkimo dalyvių neturi teisės atlikti šių darbų, atsakovė privalėjo šių dalyvių kvalifikaciją pripažinti nepakankama rangos sutarčiai įvykdyti ir jų pasiūlymus atmesti.

5Atsakovė atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Pažymėjo, kad pagal parengtą rekonstravimo darbų projektų numatoma atlikti Šėtos socialinio ir ugdymo centro pastato, kuris yra ypatingas statinys, rekonstrukciją ir šiame pastate esančioje katilinėje sumontuoti naują 150 kW galios kieto kuro katilą. Kadangi kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teisę atlikti šilumos gamybos įrenginių, kurių galia mažesnė kaip 5 MW, įrengimo darbus, neišduodami, rangovo kvalifikaciją, kuri būtina montuojant mažesnės kaip 5 MW galios šilumos gamybos įrenginius, gali patvirtinti kvalifikacijos atestatas, kuris suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu ir jame yra įrašyta statybos darbų sritis „statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas“ arba „statinio šildymo inžinerinių sistemų įrengimas“. „Šilumos gamybos įrenginių montavimas“ atestatas šiame pirkime būtų perteklinis ir pažeistų VPĮ principus. Šio pirkimo techniniame projekte nėra darbų, susijusių su skirstomaisiais tinklais, kadangi visi darbai yra atliekami tik iki ribų akto, nustatyto Elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo aktu, o pagal įstatyminę sąvoką elektros energijos „skirstymas“ yra galimas tik skirstomaisiais tinklais, bet ne elektros skirstymo skydelyje ar skyde. Elektros skirstymo skydelių ir skydų montavimo darbams atlikti pakanka atsakovo konkurso sąlygose rangovams nurodyto reikalavimo turėti „Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas“ atestatą. Atsakovė Konkurso sąlygų 15 punkto 1 lentelės 5 dalyje reikalavo pateikti kvalifikacijos atestato skaitmeninės kopijas ir šios sąlygos nebuvo ginčijamos, nustatyta tvarka ir terminais, todėl šiuo metu ieškovė negali jų ginčyti.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė vykdė supaprastintame atvirame pirkime „Šėtos socialinio ir ugdymo centro pastato, Ramygalos g. 34A, Šėtos mstl., Kėdainių r., I etapo rekonstravimo darbai“. Konkursas buvo vykdomas pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Darbų viešųjų pirkimo komisijos 2016 m. kovo 31 d. protokolu Nr. VPN-78 patvirtintas konkurso sąlygas (T.1, b.l. 19-39). Ginčo pirkimo objektas – Šėtos socialinio ir ugdymo centro pastato, Ramygalos g. 34A, Šėtos mstl., Kėdainių r., I etapo rekonstravimo darbai (dviejų aukštų priestato statyba su jo įvedimo eksploatuoti susijusiais darbai ir katilinės pertvarkymo darbai). Pirkimas į dalis neskirstomas (Konkurso sąlygų 11-12 p.). Perkančioji organizacija 2016 m. gegužės 30 d. pranešimu Nr. VPS-216 pranešė, kad sudarė pasiūlymų eilę: pirmoje vietoje įrašė UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ pasiūlymą už ( - ) Eur, antrojoje vietoje – UAB „Statpromas“ pasiūlymą už ( - ) Eur, trečiojoje vietoje – UAB „Aukštaitijos ranga“ pasiūlymą už ( - ) Eur, ketvirtojoje vietoje – UAB „Stapora“ pasiūlymą už ( - ) Eur, penktojoje vietoje – UAB „Drūtnamis“ pasiūlymą už ( - ) Eur, šeštojoje vietoje – ūkio subjektų grupės ieškovės UAB „Statkorpas“ ir A. Ž. ir Ko, UAB pasiūlymą už ( - ) Eur, septintojoje vietoje – UAB „Ukmergės statyba“ pasiūlymą už ( - ) Eur, aštuntojoje vietoje – AB „Pakruojo arka“ pasiūlymą už ( - ) (T.1, b.l. 155).

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; 2011 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011).

9Nesutikdama su šiuo perkančiosios organizacijos sprendimu ieškovė 2016 m. birželio 14 d. pateikė atsakovei pretenziją, kurioje prašė panaikinti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimą (2016 m. gegužės 30 d. raštas Nr. VPS-216), rašte nurodytą konkurso dalyvių pasiūlymų eilę, atmesti UAB „Statybos ir restauravimo darbai“, UAB „Statpromas“, UAB „Aukštaitijos ranga“, UAB „Stapora“, UAB „Drūtnamis“ pasiūlymus ir pirkimo laimėtoju pripažinti įmonių grupės AB „Statkorpas“ ir A. Ž. ir Ko, UAB pasiūlymą (T.1, b.l. 156-162). Atsakovė šią pretenziją atmetė (2016 m. birželio 14 d. raštas Nr. AS-2444, T.1, b.l. 163-166). Šios aplinkybės suponuoja išvadą, jog ieškovė tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra pasisakęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

11Viešųjų pirkimų tikslui pasiekti perkančioji organizacija yra įpareigota išsiaiškinti, ar tiekėjas kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Ir nors perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nuspręsti, kokius tiekėjų vertinimo kriterijus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau ši teisė nėra neribota, t. y., įgyvendindama šią teisę, perkančioji organizacija neturi pažeisti viešųjų pirkimų principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs (VPĮ 32 str. 2 d.).

12Nagrinėjamoje byloje šalys nesutaria, ar perkančios organizacijos sudarytos pasiūlymų eilės pirmojoje – penktojoje vietose esančių pirkimo dalyvių kvalifikacija yra pakankama sutarčiai įvykdyti, t.y. ar tiekėjo kvalifikacija atitinka konkurso sąlygų kvalifikaciniams reikalavimams.

13Ieškovės teigimu, tiek laimėtojos UAB „Statybos ir restauravimo darbai“ pasiūlymas, tiek kitų tiekėjų UAB „Statpromas“, UAB „Aukštaitijos ranga“, UAB „Stapora“, UAB „Drūtnamis“ pasiūlymai turėjo būti atmesti, kadangi šios įmonės neturi Statybos įstatymo nustatyta tvarka suteiktos teisės ypatingos kategorijos statinyje atlikti šiuos specialiuosius statybos darbus – 1) šilumos gamybos įrenginių montavimas ir 2) elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas.

14Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Pagal kasacinę praktiką Viešųjų pirkimų įstatymo ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimo tikslo, atsirandančio iš Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo (siekis užtikrinti ir skatinti tiekėjų konkurenciją). Viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012).

15Tokiu būdu, tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str., 32 str., 39 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

16Reikalavimai turėti teisę užsiimti veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, nagrinėjamu atveju yra kilę iš imperatyvių kitų teisės aktų reikalavimų, o tai, kad toks iš anksto žinomas, aukščiau nurodytuose teisės aktuose įtvirtintas reikalavimas nebuvo tiesiogiai įrašytas pačiose Konkurso sąlygose, nurodant pateikti atitinkamus dokumentus, neatleidžia konkurso dalyvių nuo prievolės turėti atitinkamą leidimą (licenciją, atestatą) ir juos pateikti. Teisė verstis atitinkama sertifikuojama (licencijuojama) veikla susijusi ne tik su laimėtojo galimybe su perkančiąja organizacija sudaryti sandorį, tinkamai atlikti iš jo kylančias prievoles, bet ir užtikrina visų tiekėjų sąžiningą konkurenciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014; Teismų praktika. 2014, 42, p. 115-142).

17Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai pirkime dalyvaujantiems tiekėjams nustatyti Perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų III dalyje. Konkurso sąlygų 15 punkto 1 lentelės 5 punkte nustatyta, jog tiekėjas turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu, statinių grupė gyvenamieji pastatai, statybos darbų sritys: bendrieji (žemės darbai (pamatų duobių, iškasų, tranšėjų kasimas ir užpylimas), statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, betono, metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, stogų įrengimas, apdailos darbai)) ir specialieji (statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimo; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimo; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo; statinio apsauginės signalizacijos sistemų įrengimo; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimo, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimo) statybos darbai. Atitikimui šiam kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti turi būti pateiktas Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas, ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla ir galiojančio tiekėjo įmonės veiklos kvalifikacijos atestato skaitmeninės kopijos arba profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.

18Tokiu būdu, iš Konkurso sąlygų matyti, jog pirkimo sutarčiai vykdyti tiekėjas turi turėti visus reikalingus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Kokius konkrečiai kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus tiekėjai turėjo pateikti perkančiajai organizacijai buvo nurodyta Konkurso sąlygose.

19Perkamų darbų savybės, atskirų darbų grupių apimtys nurodyti Techniniame projekte (Konkurso sąlygų 6 priedas), kurio dalies Katilinės rekonstravimas aiškinamajame rašte numatyta, kad rekonstruojant katilinę turi būti atsižvelgta į tai, jog nurodomas šilumos poreikis pastatui: šildymui – 110 kW; vėdinimui – 14 kW (šilumos tiekimas į kaloriferius); karšto vandens gamybai – 60 kW. Iš viso 184 kW (0,184 MW) (b.l. 43). Katilinėje suprojektuoti du kieto kuro katilai 150 kw ir 100 kw (atsarginis katilas) (T.1, b.l. 56-57). Techninio projekto „Elektrotechnika“ dalies Medžiagų žiniaraštyje numatyta, kad turės bus panaudoti skirtingų modulių elektros skirstymo skydeliai (įleidžiami į sieną su durelėmis ir spynele) (T.1, b.l. 90-91). Ieškovės teigimu, šie reikalavimai suponuoja išvadą, jog tiekėjai turi turėti teisę atlikti šiuos specialiuosius statybos darbus.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nustatyta, kad viešųjų darbų pirkimo konkurse atitiktis minimaliam tiekėjų (rangovų) kvalifikacijos reikalavimui – teisei verstis veikla – nustatoma pagal tris pagrindinius statybos darbų rangovo kvalifikacijos parametrus: 1) statinio, kuriame statybos darbai turi būti vykdomi, kategoriją (ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingas statinys); 2) grupę (pastatai (gyvenamieji ar negyvenamieji), inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, kiti statiniai); 3) perkamų statybos darbų sritį (bendrieji ar specialieji statybos darbai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-590/2013).

21Dėl šilumos įrenginių montavimo. Ieškovės teigimu, nors pirkimo sąlygose nėra nurodytos tokios sąlygos, kaip šilumos gamybos įrenginių ir elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas, tačiau iš Techninio projekto matyti, kad turės bus sumontuotas naujas iki 150 kW galios kieto kuro katilas, todėl tiekėjai privalo turėti kvalifikacinius reikalavimus (teisę atlikti specialiuosius statybos darbus – „šilumos gamybos įrenginių montavimas“) patvirtinančius dokumentus.

22Kaip jau minėta pirkimo objektą sudaro Šėtos socialinio ir ugdymo centro pastato, esančio Ramygalos g, 34A, Šėtos mstl., Kėdainių r., I etapo rekonstravimo rangos darbų pirkimas. Šėtos socialinio ir ugdymo centro pastatas yra priskiriamas ypatingų statinių kategorijai. Atliekant rekonstrukciją pastato katilinėje bus sumontuotas naują 150 kW galios kieto kuro katilą.

23Sutinkamai su statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ 5 punkto lentelės 4 eilute kvalifikacijos atestate statybos darbų sritis „šilumos gamybos įrenginių montavimas“ įrašoma jeigu įmonei suteikiama teisė montuoti 5 MW ir (ar) didesnės galios šilumos gamybos įrenginius. Kvalifikacijos atestatai, suteikiantys teisę atlikti šilumos gamybos įrenginių, kurių galia mažesnė kaip 5 MW, įrengimo darbus neišduodami, todėl rangovo kvalifikaciją, kuri būtina montuojant mažesnės kaip 5 MW galios šilumos gamybos įrenginius, gali patvirtinti kvalifikacijos atestatas, kuris suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu ir jame yra įrašyta statybos darbų sritis „statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas“ arba „statinio šildymo inžinerinių sistemų įrengimas (LR Aplinkos ministerijos 2016 m. kovo 16 d. išaiškinimas perkančiajai organizacijai Nr. (13-2)-D8-1987, T.2, b.l. 33).

24Pagal viešai skelbiamą Statybos produkcijos sertifikatų centro informaciją apie išduotus Statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus, išduotus nuo 2012 m. matyti, jog visi tiekėjai dalyvavę pirkime turi teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu ir turi galiojančius kvalifikacinius atestatus atlikti bendruosius ir specialiuosius statybos darbus (T.2, b.l. 113-119) (žiūrėta 2016 m. rugpjūčio 2 d. Prieiga per internetą: http://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=419).

25Šiame kontekste pažymėtina, jog Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 8 d. sprendime (civilinė byla Nr. 2-1920-658/2016) konstatavo, jog toks kvalifikacinis reikalavimas turėti specialių darbų – šilumos gamybos įrenginių montavimo kvalifikacijos atestatą yra perteklinis, dėl ko pripažino pagrįstu Konkurso nutraukimą, todėl visi ieškovės argumentai apie netinkamą kitų tiekėjų kvalifikaciją atmestini kaip nepagrįsti.

26Dėl elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo. Ieškovė ginčydama perkančiosios organizacijos sprendimus taip pat nurodė, jog techninio projekto dalies „Elektrotechnika“ apibrėžta statinyje montuotinų įrenginių (elektros skydelių ir skydų) paskirtis, todėl tiekėjai turi turėti kvalifikacinius atestatus šiems specialiesiems darbams atlikti.

27Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad, vertinant tiekėjų atitikį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams statybos darbų pirkimo atveju, būtina tiksliai nustatyti, kokiai statybos darbų rūšiai (grupei) perkami darbai priskiriami pagal statybos santykius reglamentuojančius įstatymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-590/2013; 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-661-469/2015).

28Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“ (2012 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-1065 redakcija) 1 priedo 1.2.2 punkte nurodyti specialieji (elektrotechnikos) specialieji darbai – elektrotechnikos darbai (elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) tinklų tiesimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas; kiti panašūs darbai, todėl jų atlikimui rangovai, jų paskirti statybos vadovai turi turėti atitinkamą kvalifikaciją tų specialiųjų (elektrotechnikos) statybos darbų atlikimui (kai ypatingi statiniai – kvalifikacijos atestatus).

29Statybos įstatymo 2 straipsnio 61 punkte nurodyta, kad statinio inžinerinės sistemos – statinio patalpų inžinerinės sistemos (jų dalys, stovai), skirtos statinio naudojimo ir priežiūros tikslams, statinyje gyvenančių, dirbančių ar kitaip jį naudojančių žmonių poreikiams tenkinti: elektros ir kitos sistemos bei jų reguliavimo, valdymo, automatizavimo ir signalizacijos sistemos.

30Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. D1-811 patvirtintos viešosios įstaigos Respublikinio energetikų mokymo centro Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos (Programos žymuo: E-034-12-REMC) matyti, jog elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimui priskiriama: pastočių ir skirstyklų pagrindinių elektros įrenginių (jungtuvų, skyriklių, autotransformatorių, galios transformatorių, matavimo transformatorių, iškroviklių) montavimas; elektros įrenginių įžeminimo ir apsaugos nuo viršįtampių montavimas tiesiogiai įžemintos ar izoliuotos neutralės tinkluose; 110–330 kV įtampos kompaktinių skirstyklų pagrindinių įrenginių montavimas; pastočių ir skirstyklų elektros įrenginių (jungtuvų, skyriklių, autotransformatorių, galios transformatorių, matavimo transformatorių) matavimai, bandymai. Konkurso sąlygose tiesiogiai nebuvo nurodyti nei tokie darbai, nei reikalavimai turėti kvalifikacinį atestatą jų atlikimui.

31Tuo tarpu statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimui priskiriama: statinio elektros inžinerinės sistemos elementai, jų įžeminimo ar įnulinimo montavimas, technologijos; apsaugų nuo viršįtampių sistemos montavimas; išorinių žaibosaugos priemonių montavimas; vidinių žaibosaugos priemonių montavimas ir kontroliniai matavimai; apsaugos nuo žaibo elektromagnetinio impulso poveikio įrangos montavimas; elektros instaliacijai naudotini laidai ir kabeliai; komutacinių aparatų montavimas; sprogių zonų ir specialiųjų patalpų bei technologinių procesų elektros įrenginių montavimas. (žiūrėta 2016 m. rugsėjo 1 d., Prieiga per internetą https://www.e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.37718E6D9617).

32Iš nurodyto teisinio reglamentavimo ir Konkurso sąlygų priedo Techninio projekto dalies „Elektrotechnika“ reikalavimų (techninės užduoties, aiškinamojo rašto, techninės specifikacijos, medžiagų ir darbų žiniaraščių (T.1, b.l. 65-94) darytina išvada, jog numatytiems darbams atlikti nėra būtinas kvalifikacinis atestatas, suteikiantis teisę atlikti elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo darbus.

33Kaip minėta aukščiau, iš viešai skelbiamos Statybos produkcijos sertifikatų centro informacijos apie išduotus Statybos veiklos įmonių kvalifikacijos atestatus ir teisės pripažinimo dokumentus, išduotus nuo 2012 m. (žr. ten pat) matyti, jog matyti, jog visi pirmojoje – penktojoje vietoje įrašyti tiekėjai turi teisę atlikti statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimo darbus ir atitinka ginčo pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

34Įvertinęs byloje esančius įrodymus, bei aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą teismas daro išvadą, kad ieškinyje ir dublike išdėstyti motyvai, nesudaro pagrindo teigti, kad vykdant pirkimą buvo padaryta esminių pažeidimų vertinant laimėtojos atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, todėl nėra pagrindo perkančiosios organizacijos veiksmus savaime laikyti kaip pažeidžiančius viešųjų pirkimų tvarką ar skaidrumo ir teisėtų lūkesčių principus ir nėra pagrindo tenkinti ieškinio jame nurodytais motyvais.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles civilinėje byloje šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.). Ieškinį atmetus, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Atsakovė prašė priteisti iš ieškovės 1 450,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, tame tarpe 1 422,00 Eur už advokato pagalbą ir 28,00 Eur žyminį mokestį už atskirąjį skundą, ir pateikė jas patvirtinančius dokumentus. Šios išlaidos teisinei pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimo ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, todėl atsižvelgiant į Rekomendacijose nurodytus kriterijus (konkrečiai: ginčo pobūdį, bylos apimtį, rengtų procesinių dokumentų skaičių), teismas sprendžia, kad šios išlaidos 1 422,00 Eur (su PVM) atsakovei Kėdainių rajono savivaldybei priteistinos iš ieškovės. Atsakovės prašomas priteisti 28,00 Eur žyminis mokestis už atskirąjį skundą taip pat priteistinas iš ieškovės, nes atsakovės atskirasis skundas buvo patenkintas.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 149 straipsniu, 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

37Ieškinį atmesti.

38Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statkorpas“, juridinio asmens kodas 147651620, atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 188768545, 1 450,00 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

39Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė AB „Statkorpas“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti... 5. Atsakovė atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodė, kad su ieškiniu... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė vykdė... 8. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad... 9. Nesutikdama su šiuo perkančiosios organizacijos sprendimu ieškovė 2016 m.... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir... 11. Viešųjų pirkimų tikslui pasiekti perkančioji organizacija yra įpareigota... 12. Nagrinėjamoje byloje šalys nesutaria, ar perkančios organizacijos sudarytos... 13. Ieškovės teigimu, tiek laimėtojos UAB „Statybos ir restauravimo darbai“... 14. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji... 15. Tokiu būdu, tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų... 16. Reikalavimai turėti teisę užsiimti veikla, kuri reikalinga pirkimo... 17. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai pirkime dalyvaujantiems tiekėjams... 18. Tokiu būdu, iš Konkurso sąlygų matyti, jog pirkimo sutarčiai vykdyti... 19. Perkamų darbų savybės, atskirų darbų grupių apimtys nurodyti Techniniame... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nustatyta, kad viešųjų darbų... 21. Dėl šilumos įrenginių montavimo. Ieškovės teigimu, nors pirkimo sąlygose... 22. Kaip jau minėta pirkimo objektą sudaro Šėtos socialinio ir ugdymo centro... 23. Sutinkamai su statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi... 24. Pagal viešai skelbiamą Statybos produkcijos sertifikatų centro informaciją... 25. Šiame kontekste pažymėtina, jog Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 8 d.... 26. Dėl elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimo. Ieškovė... 27. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad, vertinant tiekėjų atitikį... 28. Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“,... 29. Statybos įstatymo 2 straipsnio 61 punkte nurodyta, kad statinio inžinerinės... 30. Iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 5 d. įsakymu Nr.... 31. Tuo tarpu statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimui priskiriama:... 32. Iš nurodyto teisinio reglamentavimo ir Konkurso sąlygų priedo Techninio... 33. Kaip minėta aukščiau, iš viešai skelbiamos Statybos produkcijos... 34. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, bei aukščiau nurodytą teisinį... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1... 37. Ieškinį atmesti.... 38. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Statkorpas“,... 39. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...