Byla eA-2822-662/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Mildos Vainienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų Ž. K., A. K., E. A. ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos apeliacinį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų Ž. K., R. M., S. J., E. G., Ž. L., E. K., R. M., A. K., E. A., I. G., J. V., V. P. ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai, Kauno Žaliakalnio progimnazijai dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjai Ž. K., R. M., S. J., E. G., Ž. L., E. K., R. M., A. K., E. A., I. G., J. V., V. P. ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu, prašydami: 1) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas) 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018-2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“, 4 priedo dalį, kurioje numatyta, kad prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos (toliau – ir Progimnazija) mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos (toliau – ir Mokykla) klasių komplektų skaičius (toliau – ir 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69); 2) panaikinti atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” pakeitimo” (toliau – ir 2018 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-142); 3) panaikinti atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo” pakeitimo” (toliau – ir 2018 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-141).

72.

8Pareiškėjai Mokyklos taryba, E. A., I. G., J. V. ir V. P. taip pat prašė panaikinti ir atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-155 „Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise” (toliau – ir 2018 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-155).

93.

10Pareiškėjai paaiškino, jog jie yra Progimnazijoje besimokančių mokinių tėvai, kurie skundžia sprendimus, susijusius su Mokyklos reorganizavimu, prijungiant šią Mokyklą prie Progimnazijos ir Mokyklos mokinius (klases) nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. perkeliant į Progimnaziją. Pareiškėjai nurodė, kad 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 pažeidžia teisėtumo principą, nes visiškai neatsižvelgta į Progimnazijoje besimokančių vaikų interesus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 11 ir 14 straipsnių normose. Pareiškėjai teigė, kad jau ir šiuo metu Progimnazijoje trūksta patalpų joje besimokančių vaikų normalioms ugdymo sąlygoms užtikrinti. Į Progimnazijos mokinių bendruomenę įsiliejus dar daugiau kaip šimtui Mokyklos vaikų, ugdymo sąlygos dar labiau pablogėtų. Pareiškėjai nurodė, kad 2018 m. vasario 27 d. sprendime Nr. T-69 nedetalizuota, kaip konkrečiai vyks Mokyklos vaikų perkėlimas į Progimnaziją, su Progimnazijos tėvų bendruomene dėl klasių komplektavimo prieš 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 priėmimą niekas nesikonsultavo ir neinformavo apie 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 įgyvendinimo pasekmes. Pareiškėjai teigė, jog atsakovo sprendimais į Progimnaziją perkeliama mokytis dar virš 100 naujų mokinių ir tai iš esmės pablogintų jau ir taip prastas higienos sąlygas Progimnazijoje, pažeistų mokinių interesus.

114.

12Pareiškėjai nurodė, kad 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 priimtas pažeidžiant nustatytas procedūras, nes jo 4 ir 5 priedai patvirtinti kitokio turinio nei buvo viešai paskelbti sprendimo projekto priedai. Viešai paskelbtame šio 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 projekto 4 priede nurodyta, kad 2018-2019 mokslo metais Progimnazijoje mokysis 529 mokiniai, o priimto 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 4 priede nurodyta, kad Progimnazijoje mokysis 634 mokiniai (t. y. pridėti 105 Mokyklos mokiniai). Pareiškėjai teigė, kad atsakovo tarybos nariams nebuvo atskleista informacija, kad svarstomu projektu yra iš esmės keičiama situacija lyginant su viešai paskelbto sprendimo projekto tekstu. Viešai paskelbto 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 projekto 5 priedo lentelės „Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, 2018-2019 mokslo metais” 1 pozicijoje buvo nurodyta Mokykla, buvo numatyta, jog Mokyklos 1–4 klasėse komplektuojama po dvi klases ir, kad iš viso Mokykloje mokysis 150 mokinių. Pareiškėjai teigė, kad atsakovo priimto 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 5 priedo lentelėje Mokyklos jau nebeliko, t. y. visi 150 vaikų buvo pridėti prie Progimnazijos mokinių skaičiaus. 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-69 yra patvirtinti priedai (lentelės), kurie nebuvo viešai paskelbti kartu su šio sprendimo projektu, o būtent lentelėse pateikiami klasių komplektų ir mokinių skaičiai sudaro ginčijamo 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 esmę. Pareiškėjai teigė, kad tokie atsakovo veiksmai pažeidžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, nes savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių reglamento nustatyta tvarka yra pateikti sprendimų projektai. Be to, atsakovas pažeidė Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 8 dalies normą, kurioje nustatyta, kad apie įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios reglamento nustatyta tvarka praneša visiems tarybos nariams, gyventojams ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jo atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene. Pareiškėjai nurodė, kad tokiais veiksmais atsakovas pažeidė Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 9 punkte įtvirtintą savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus principą, to paties straipsnio 10 punkte įtvirtintą veiklos skaidrumo principą, taip pat Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsnyje įtvirtintą teisėkūros subjektų konsultavimosi su visuomene pareigą. Pareiškėjai teigė, kad nebuvo teisinio pagrindo 2018 m. vasario 27 d. sprendimui Nr. T-69 priimti, o ypač svarbu yra ir tai, kad atsakovo 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” nustatytas abiejų ugdymo įstaigų reorganizacijos 2016 m. rugpjūčio 31 d. terminas ginčijamo 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 priėmimo metu buvo jau pasibaigęs, o joks kitas sprendimas dėl reorganizavimo nebuvo priimtas.

135.

14Pareiškėjai nurodė, kad skundžiami 2018 m. kovo 20 d. atsakovo sprendimai Nr. T-141 ir Nr. T-142 prieštarauja teisėtumo principui, nes pažeistos Vietos savivaldos įstatymo bei Teisėkūros pagrindų įstatymo nuostatos dėl visuomenės dalyvavimo teisėkūros procese ir vietos savivaldoje, be to, atsakovo sprendimai susiję su vaikų interesais – t. y. ta sritimi, kurioje valdžios įstaigos įpareigotos priimti itin atsakingus ir pamatuotus sprendimus. Pažeidžiant Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 9 punkto ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsnio normas, Progimnazijos mokinių tėvai nebuvo informuoti apie planuojamą reorganizaciją. Progimnazijos tėvų bendruomenė nebuvo įtraukta į Mokyklos ir atsakovo teisminius ginčus ir nebuvo informuota apie jų baigtį bei jų įtaką Progimnazijos ugdymo procesui. Pareiškėjai teigė, jog atsakovas neatsižvelgė į tai, kad Progimnazijoje yra nustatyti higienos normų pažeidimai, susiję su patalpų nepritaikymu esamam Progimnazijos mokinių skaičiui, prieš priimdamas 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-141, nepaklausė Progimnazijos bendruomenės ir tarybos nuomonės, ji nebuvo atsakovo gauta, su ja nesupažindinta Švietimo ir mokslo ministerija, kaip to reikalauja Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Taisyklės). Pareiškėjų Mokyklos tarybos, E. A., I. G., J. V. ir V. P. atstovė (toliau – ir Atstovė), pritardama kitų pareiškėjų atstovo argumentams, papildomai nurodė, jog reorganizavimo būdas nėra pagrįstas nei faktinėmis aplinkybėmis, nei teisės normomis, sprendimuose nėra įvertinti individualūs Mokyklos bendruomenės poreikiai ir nenurodyta kaip jie bus užtikrinti Mokyklą prijungus prie Progimnazijos, atsakovas prieš priimdamas ginčijamus Sprendimus neanalizavo Mokyklos ir Progimnazijos strateginių tikslų skirtingumo.

156.

16Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba su pareiškėjų skundu nesutiko, prašė jį atmesti.

177.

18Atsakovas nurodė, kad jis yra Kauno miesto mokyklų tinklą formuojanti institucija, o taip pat ir pastato, kuriame yra įsikūrusi Mokykla, savininkas. Atsakovas pažymėjo, kad be kitų sprendimo reorganizuoti šią Mokyklą priėmimo pagrindų, susirūpinimas nepatenkinama Mokyklos pastato būkle taip pat buvo vienas iš Mokyklos, kaip juridinio asmens reorganizavimo, motyvų. Atsakovas nusprendė reorganizuoti Mokyklą, ne tik siekdamas užtikrinti Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies nuostatą, bet ir dėl to, kad Mokyklos pastatas yra nusidėvėjęs, jis nebeatitinka galiojančiais teisės aktais keliamų reikalavimų Mokyklos pastatui. Jo rekonstrukcija, siekiant pastatą pritaikyti mokymo reikmėms, t. y. kad jis atitiktų visus ugdymo įstaigos pastatams keliamus reikalavimus, pareikalautų neproporcingai didelių finansinių išlaidų. Atsižvelgiant į Žaliakalnio seniūnijoje esančių bendrojo ugdymo mokyklų tinklą, į tai, kad tik nedidelė dalis vaikų iš Mokyklai priskirtos teritorijos (šiais mokslo metais tik 42) lanko šią Mokyklą, į tai, kad Mokyklos pastatas nusidėvėjęs ir sprendimas skirti lėšas šio pastato rekonstrukcijai tiek, kad ji atitiktų šiuolaikinei mokyklai keliamus reikalavimus, neatitiktų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo racionalumo ir ekonomiškumo principo, buvo nuspręsta reorganizuoti juridinį asmenį, sudarant galimybę tęsti šios Mokyklos mokinių ugdymą tinkamoje aplinkoje. Atsakovas taip pat nurodė, kad Kauno miesto savivaldybė 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-214 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ nusprendė pakeisti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrąjį planą ir jame nurodė, kad pradedamas Mokyklos reorganizavimo procesas. Minėto sprendimo teisėtumą šios Mokyklos bendruomenės nariai skundė teismui (administracinė byla Nr.eI-3276-406/2015), kuris įsiteisėjusiu teismo sprendimu skundą atmetė.

198.

20Atsakovas paaiškino, kad pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtintą Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrąjį planą buvo numatyta reorganizuoti Mokyklą, prijungiant ją prie Progimnazijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” nusprendė sutikti, kad Mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie Progimnazijos. Šiuo sprendimu buvo nustatyta, kad reorganizavimo būdas – Mokykla prijungiama prie Progimnazijos, o reorganizavimo tikslas – racionalesnis ir efektyvesnis turimų išteklių panaudojimas; reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Mokykla; reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Progimnazija. Atsakovas pažymėjo, kad Kauno apygardos administraciniame teisme išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017 Mokyklos mokinių tėvų skundas buvo atmestas. Dėl galiojusių reikalavimo užtikrinimo priemonių, Kauno miesto savivaldybė negalėjo toliau tęsti ir įgyvendinti priimtų sprendimų dėl Mokyklos reorganizavimo. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimas, kuriuo nustatyta, kad Mokyklos reorganizavimas yra teisėtas, turi prejudicinę galią.

219.

22Atsakovas pažymėjo, jog 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 yra priimtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu ir 7 straipsnio 7 punktu, Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Taisyklėmis, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Kriterijų sąrašas), 3 punktu ir atsižvelgiant į Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir Aprašas). Atsakovas teigė, jog Kriterijų sąraše imperatyviai reglamentuota, kad Kauno miesto savivaldybės taryba tokį sprendimą privalo priimti iki kovo 31 d. Atsakovas nurodė, kad priimdamas 2018 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T-69, jau žinojo apie įsiteisėjusį Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 19 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-l17-428/2017, kuriuo buvo atmestas skundas visa apimtimi, nes Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartimi paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Atsakovas nesutiko su pareiškėjų skunde nurodytu motyvu, kad 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 pažeidžia teisėtumo principą. Atsakovas teigė, kad Kauno miesto savivaldybė, tiksliai paaiškėjus visų norinčiųjų ugdytis Progimnazijoje mokinių skaičiui, gali priimti sprendimą suteikti papildomas patalpas Progimnazijai. Priimant 2018 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T-69 jis buvo derinamas su Progimnazijos vadovu, kuris patikino atsakovą, kad Progimnazijoje visi numatomi 24 mokinių komplektai tilps. Atsakovas teigė, jog galiojančiuose teisės aktuose nėra nustatytos pareigos Kauno miesto savivaldybės tarybai nustatant klasių komplektų ir vaikų skaičių jose, konsultuotis arba informuoti visus mokyklų, minimų tokiuose sprendimuose bendruomenių narius – tiek visų Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinius, jų tėvus ir mokytojus. Priimant tokius sprendimus konsultuojamasi ir sprendimų projektai derinami tik su sprendimo projekte minimų mokyklų vadovais. Dėl pareiškėjų skundo argumento, kad Visuomenės sveikatos centras yra užfiksavęs higienos normų pažeidimus Progimnazijoje, atsakovas pabrėžė, kad šie argumentai jau buvo teismų įvertinti nagrinėjant administracinę bylą Nr. eI-l17-428/2017. Atsakovas taip pat pabrėžė, kad jeigu jis būtų priėmęs sprendimo projektą tokį, koks jis buvo projekte, tai kaip tik priešingai – tai būtų suklaidinęs tiek Progimnazijos, tiek Mokyklos bendruomenes ir sukėlęs lūkesčių, kad net ir laimėjusi teisminius procesus, Kauno miesto savivaldybė atsisako ketinimo reorganizuoti Mokyklą, nes nustato klasių komplektų skaičių ir vaikų skaičių jose atskirai kiekvienai mokyklai. Atsakovas taip pat nesutiko su pareiškėjų skunde nurodytu motyvu, kad buvo pažeistos Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 9 ir 10 punktų, 13 straipsnio 5 dalies, 8 dalies ir Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. T-125 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (toliau – ir Reglamentas) 74 punkto nuostatos. Atsakovas nesutiko ir su pareiškėjų skunde nurodytais argumentais, kad 2018 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-142 prieštarauja teisėtumo principui. Atsakovas pažymėjo, kad galiojantys teisės aktai numato, kad su mokyklų bendruomenėmis būtų konsultuojamasi priimant planavimo sprendimus. Tai ir buvo padaryta. Progimnazijos bendruomenė sutiko su planuojama Mokyklos reorganizacija ir prieštaravimų 2016 metais vykdant viešą mokyklų tinklo plano svarstymą su bendruomenėmis prieš priimant Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintas Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas, ir pagal kurio dalį buvo numatyta reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Mokyklą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Progimnazijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., niekada nereiškė.

23II.

2410.

25Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimu pareiškėjų Ž. K., A. K., E. A. ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos skundą atmetė.

2611.

27Teismas nustatė, kad pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrąjį planą, buvo numatyta reorganizuoti Kauno miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Mokyklą, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Progimnazijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-l16 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” nusprendė sutikti, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Mokykla būtų reorganizuota iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Progimnazijos, šiuo sprendimu buvo nustatyta, kad reorganizavimo būdas – Mokykla prijungiama prie Progimnazijos, o reorganizavimo tikslas – racionalesnis ir efektyvesnis turimų išteklių panaudojimas; reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Mokykla; reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Progimnazija.

2812.

29Teismas konstatavo, jog Kriterijų sąrašo 3 punkte imperatyviai reglamentuota, kad Kauno miesto savivaldybės taryba tokį sprendimą privalo priimti iki kovo 31 d. Teismas nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl klasių komplektų skaičiaus, mokinių skaičiaus jose bei grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio jose nustatymo yra programinio turinio teisės aktas – t. y. juo pasisakoma apie minėtus planuojamus klasių, mokinių jose, grupių ir vidurkio jose nustatymo skaičius ateinantiems mokslo metams, – t. y. 2018–2019 mokslo metams. Teismas nustatė, kad priimdamas 2018 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T-69 atsakovas išreiškė savo valią, kad sprendimai dėl Mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Progimnazijos, bus vykdomi toliau, t. y. mokyklos reorganizacija turėtų būti baigta iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., kadangi nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. visi Mokyklos klasių komplektai pridedami prie Progimnazijos klasių komplektų.

3013.

31Teismas sprendė, kad nepagrįstas skundo motyvas, jog 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 pažeidžia teisėtumo principą, kadangi argumentai yra tik tėvų deklaratyvūs nuogąstavimai dėl galimai ateityje galinčių pablogėti mokinių ugdymosi sąlygų. Teismas sutiko su atsakovo pozicija, jog Kauno miesto savivaldybė, tiksliai paaiškėjus visų norinčiųjų ugdytis Progimnazijoje mokinių skaičiui, gali priimti sprendimą suteikti papildomas patalpas Progimnazijai, kad Mokyklos mokinių perkėlimas į Progimnaziją (ar jungiant konkrečias klases, ar komplektuojant atskiras) yra išimtinai Mokyklos vadovo diskrecija. Teismas nurodė, jog tvarką, kad mokyklos vadovas turi teisę priimti sprendimus dėl konkrečių klasių komplektavimo, pagrindžia Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, Taisyklių, Kriterijų sąrašo, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo, patvirtinto Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatos, numatančios, jog nustatomas klasių komplektų skaičius ir vaikų skaičius jose priklauso nuo praeitais mokslo metais sukomplektuotų klasių skaičiaus, mokykloje esančių vaikų faktinio skaičiaus ir šio skaičiaus pokyčių, vykdomų ugdymo programų įvairovės ir kitų faktorių ir tokią informaciją savivaldybei teikia mokyklos vadovas.

3214.

33Teismas nurodė, jog dėl pareiškėjų nurodytos aplinkybės, kad Visuomenės sveikatos centras yra užfiksavęs higienos normų pažeidimus Progimnazijoje, nepasisako, kadangi šie argumentai jau buvo teismų įvertinti, nagrinėjant administracinę bylą Nr. eI-117-428/2017, o naujų faktų ar aplinkybių pareiškėjai teismui nepateikė.

3415.

35Teismas pažymėjo, jog Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, įvade nurodyta, jog Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas – Kauno miesto savivaldybės mokyklų, teikiančių bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pertvarkos trumpalaikė strategija, kuria siekiama sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą Kauno miesto savivaldybėje, pakankamai turėti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų teikėjų, sudaryti kokybiškas sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis ir užtikrinti pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą. Šio plano 1 priede numatyta, kad jo tikslas – sudaryti sąlygas mokinių kokybiško ugdymosi poreikių tenkinimo tęstinumui skirtingo tipo mokyklose, įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Kaip viena iš esminių nuostatų numatytas pradinių mokyklų perkėlimas į laisvas bendrojo ugdymo mokyklų patalpas esant galimybei. Teismas nurodė, kad atsakovas nusprendė toliau tęsti reorganizavimo procedūras ir Mokyklą reorganizuoti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.

3616.

37Teismas nurodė, kad Reglamento 74 punkte nurodyta, kad sprendimų projektai, atitinkantys Teisėkūros pagrindų įstatymą, dokumentų rengimo ir įforminimo, taip pat Reglamento 72 ir 73 punktuose nurodytus reikalavimus, teikiami komitetams ir tarybai svarstyti atitinkama tvarka. Reglamento 82 punkte numatyta, kad tarybos posėdžio darbotvarkę sudaro meras. Ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki tarybos posėdžio svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Jeigu meras svarstytinų klausimų į posėdžio darbotvarkę neįtraukia, dėl jų įtraukimo į darbotvarkę sprendžia taryba Reglamento 96 punkte nustatyta tvarka. Tarybos posėdžio darbotvarkė ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tarybos posėdžio paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje. Reglamento 96 punkte nurodyta, kad posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje tarybos narių, jei dėl šių siūlymų sprendimų projektai, parengti Reglamento VIII skyriuje nustatyta tvarka, įregistruoti ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu. Teismas nurodė, kad byloje pateikti detalūs metaduomenys patvirtina, jog sprendimo projektas buvo įregistruotas 2018 m. vasario 27 d. Teismas nurodė, jog Reglamento 112 punkte nustatyta, kad galimas ir sprendimo priėmimas, kuomet yra teikiamos sprendimo projekto pataisos. Tokie sprendimai taip pat priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma.

3817.

39Teismas sutiko su atsakovo argumentais ir darė išvadą, jog konstatuoti šioje situacijoje, kad priimant 2018 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T-69 buvo pažeistos teisės aktų nuostatos, nėra pagrindo. Teismas konstatavo, kad galiojantis teisinis reglamentavimas leidžia Kauno miesto savivaldybės tarybai priimti kitokį, negu sprendimo projektas sprendimą, jo iš viso nepriimti, galima priimti sprendimą dėl iš anksto į darbotvarkę neįrašytų klausimų. Šiuo aspektu teismas atkreipė dėmesį ir į tai, jog Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. liepos 24 d. priėmė naują sprendimą Nr. T-389, patikslindama 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 4 priedo dalį dėl prie Progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamo Mokyklos klasių komplektų skaičiaus. Teismas nurodė, kad šio sprendimo (jo dalies) pareiškėjai neginčijo.

4018.

41Atsižvelgęs į ginčo situacijos faktines aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, teismas sprendė, kad atsakovo 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018-2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo” 4 priedo dalis, kurioje nutarta, kad prie Progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Mokyklos klasių komplektų skaičius, yra pagrįsta ir teisėta, nėra jokio pagrindo jos panaikinti.

4219.

43Teismas nurodė, kad pareiškėjai prašo panaikinti atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-141, kuriuo buvo patvirtinti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano pakeitimai. Teismas, atsižvelgęs į nurodytą jurisprudenciją, vertino, ar skundžiami Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimai atitinka pirmiau minėtus kriterijus ir, ar sukelia pareiškėjui konkrečias teisines pasekmes jo teisių, pareigų atžvilgiu. Teismas vadovavosi Švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, 44 straipsnio 2 dalimi, Taisyklių 34 punktu, 35.1–35.5 punktais. Teismas nurodė, kad pareiškėjų skundžiamu 2018 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-141 yra keičiamas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m vasario 23 d. sprendimas Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, kuris yra priimtas mokyklų tinklo kūrimo planavimo proceso inicijavimo stadijoje, t. y. pagal Taisyklių 35.5 punktą (savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus rengia savivaldybės vykdomoji institucija, tvirtina savivaldybės atstovaujamoji institucija). Teismas nustatė, kad sprendimų dėl konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jų struktūrinių pertvarkymų pagal patvirtintą Mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jų struktūrinių pertvarkymų planą priėmimas ir įgyvendinimas yra numatytas įgyvendinimo stadijoje, kuri yra aptarta Taisyklių 36 punkte. Teismas, atsižvelgęs į nurodyto proceso vykdymo stadijas, sprendė, jog Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas, kurio pakeitimus pareiškėjai ginčija, yra programinio pobūdžio dokumentas, kuriame formuojamas ir planuojamas tam tikrų veiksmų atlikimas ir kuris yra priimtas mokyklų tinklo kūrimo inicijavimo stadijoje (Taisyklių 35 p.). Atsižvelgęs į tai, teismas konstatavo, jog 2018 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-141 yra vertinamas kaip tarpinis aktas, priimtas nurodytos procedūros metu.

4420.

45Teismas vertino, kad šiuo atveju tiek Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116, tiek 2018 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-142 dėl minėto akto pakeitimų, sudarė prielaidas priimti galutinį sprendimą – atsakovo sprendimą reorganizuoti Mokyklą, kuris gali būti priimtas atlikus minėtus Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnyje nurodytus biudžetinės įstaigos reorganizavimo procedūros veiksmus. Teismas nurodė, kad tik toks galutinis savivaldybės tarybos sprendimas pareiškėjams sukeltų materialines teisines pasekmes. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad 2018 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-142 negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Teismas pažymėjo, kad argumentai dėl 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-142 teisėtumo ir pagrįstumo gali būti teikiami grindžiant skundą dėl galutinio Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo reorganizuoti Mokyklą. Teismas konstatavo, kad pareiškėjų teisės negali būti apgintos vienu iš Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 88 straipsnio 2–4 punktuose numatytų būdų, todėl pareiškėjų skundo dalis dėl atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-142 ir 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-141 panaikinimo, atmetė.

4621.

47Teismas akcentavo, kad analogiškos pozicijos, vertinant tuos pačius kaip ir nagrinėjamoje byloje skundžiamus administracinius aktus, t. y. atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-141 ir 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-142, laikėsi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. birželio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS-396-492/2018.

4822.

49Teismas nustatė, kad pareiškėjai taip pat skundė atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-l55 „Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise”, kuriuo nuspręsta perduoti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 753,81 kv. m negyvenamąsias patalpas (patalpos plane pažymėtos nuo 2–3 iki 2–22, II a., bendrojo naudojimo patalpos 1–45, 1–65, I a.; pastatas, kuriame yra patalpos, plane pažymėtas lC4p, unikalusis Nr. 1995-7033-7016) A. Stulginskio g. 61, Kaune, Mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai patikslintame skunde ir teismo posėdžio metu nenurodė jokių šio sprendimo panaikinimo pagrindų, išskyrus deklaratyvias prielaidas, kad galimai ateityje, jeigu jų vaikai mokytųsi Progimnazijoje, į šias patalpas būtų perkeltas mokinių ugdymas. Teismas vertino, jog skundžiamu 2018 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-l55 buvo nuspręsta tik dėl patalpų suteikimo Mokyklai. Teismas nustatė, jog atsakovas nurodė, kad šis sprendimas priimtas dėl to, kad Mokyklos direktorė paprašė suteikti kitas tinkamas ugdymui patalpas, kadangi Kauno visuomenės sveikatos centro 2015 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. 2-4244-6(8.20) „Dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo“ sustabdytas leidimo-higienos paso galiojimas. Teismas nurodė, jog šios aplinkybės pareiškėjai nepaneigė ir atkreipė dėmesį, kad administracinėje byloje Nr. eI-117-428/2017 buvo taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės ir nurodyto Visuomenės sveikatos centro sprendimo galiojimas buvo sustabdytas. Teismas taip pat nustatė, kad 2018 m. vasario 23 d. įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo toks sprendimas pripažintas pagrįstu, Mokykla vykdyti ugdymo veiklos Savanorių pr. 91, Kaune, negali. Teismas padarė išvadą, kad 2018 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-l55 atitinka Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 „Dėl leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ 58 punktą, todėl yra teisėtas ir pagrįstas.

50III.

5123.

52Pareiškėjai Ž. K., Mokyklos taryba, E. A. ir A. K. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą tenkinti.

5324.

54Pareiškėjai nurodo, kad spręsdamas dėl 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 teisėtumo, teismas vadovavosi vien atsakovo valia, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas turi teisę sprendimais tvirtinti dėl jo savivaldybės teritorijoje veikiančių ugdymo įstaigų klasių komplektavimo. Pažymi, kad 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 dalyje yra nustatyta, jog Mokyklos reorganizavimas 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 priėmimo dieną nebuvo galimas ir numatytas 2018/2019 mokslo metų pradžiai. Pareiškėjai teigia, jog tuo metu galiojo tik atsakovo 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116, kuriuo buvo nutarta reorganizuoti Mokyklą, prijungiant ją prie Progimnazijos iki 2016 m. rugpjūčio 31 d. Šis terminas 2018 m. vasario 27 d. jau buvo seniai pasibaigęs, o kito termino nei atsakovo priimti, nei kiti teisės aktai nebuvo nustatę (tai įvyko tik 2018 m. kovo 20 d. kitais ginčo sprendimais). Pareiškėjų vertinimu, teismas nepagrįstai nepadarė išvados, jog 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 neturėjo jokio teisinio pagrindo, kadangi nebuvo įmanoma žinoti ir numanyti, kokiu metu bus prie Progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Mokyklos klasių komplektų skaičius.

5525.

56Pareiškėjai teigia, jog neaišku, kodėl teismas neįžvelgė procedūrinio pažeidimo atsakovui priimant 2018 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T-69, kadangi, kaip nurodoma ir teismo sprendime, Reglamentas nustato, kad posėdžio darbotvarkė gali būti papildyta ar pakeista ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki posėdžio pradžios. Atsakovas nepateikė įrodymų, jog 2018 m. vasario 27 d. 9 val. posėdžio darbotvarkė buvo pakeista ne mažiau kaip 24 valandos iki jo pradžios ir akcentuoja, kad visuomenė ir pareiškėjai neturėjo jokios galimybės susipažinti su pakeista darbotvarke, nežinodami apie ją negalėjo atvykti į atsakovo posėdžių salę ir jos Reglamento nustatyta tvarka užsiregistruoti kalbėti posėdyje, kaip visuomenės atstovai. Pareiškėjai nurodo, kad tik 2018 m. vasario 23 d. po 15:10 val. (penktadienį iki sutrumpinto darbo laiko pabaigos 15:45 val.) atsakovas galėjo sužinoti apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo paskelbtą 2018 m. vasario 23 d. nutartį kitoje byloje Nr. eA-1930-624/2018, galėjusią lemti jų apsisprendimą keisti 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 projektą dėl klasių nebekomplektavimo Mokykloje. Pareiškėjai teigia, jog byloje nėra ir teismas nepareikalavo atsakovo pateikti jokių duomenų, kad 2018 m. vasario 26 d. (pirmadienį) nuo 8:00 iki 9:01 val. atsakovo sekretoriate buvo įregistruotas teikimas su šio sprendimo pakeitimo projektu. Pareiškėjai nurodo, kad byloje nesant įrodymų, jog 24 valandų terminas nebuvo pažeistas, teismas negalėjo vadovautis prielaidomis apie pažeidimo nebuvimą ir atmesti šią pareiškėjų skundo dalį.

5726.

58Pareiškėjai teigia, jog teismas taip pat nepagrįstai nevertino higienos normų pažeidimų Progimnazijoje, kurie nors ir buvo jau užfiksuoti 2016 m. kovo 30 d. Visuomenės sveikatos centro surašytu patikrinimo aktu (teismų nors ir įvertintu nagrinėjant administracinę bylą Nr. eI-117-428/2017), tačiau nustatyti pažeidimai nebuvo pašalinti dar iki 2018 m. kovo 20 d. sprendimų priėmimo ir būtent dėl to Visuomenės sveikatos centro 2018 m. gegužės 25 d. sprendimu Progimnazijai buvo sustabdytas higienos paso galiojimas. Pareiškėjai kartu su 2018 m. birželio 6 d. prašymu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė ir Visuomenės sveikatos centro 2018 m. gegužės 25 d. sprendimą bei kitus susijusius dokumentus, iš kurių matyti, kad Progimnazijoje iki šiol nėra pašalinti higienos normų pažeidimai.

5927.

60Pareiškėjų vertinimu, priimdamas visus ginčijamus Sprendimus, atsakovas negalėjo nežinoti kad planuojamas klasių komplektų prijungimas bei Mokyklos reorganizavimas prijungiant ją prie higienos sąlygų pažeidimų nepašalinusios Progimnazijos neabejotinai sukels problemas dėl apsunkintų galimybių mokiniams sportuoti, Progimnazijos mokinių tėvų neabejotinai kilsiantį nepasitenkinimą dėl važinėjimo autobusais į kitą miesto mikrorajoną per savaitę po du kartus atlikti vienai 45 min. trukmės pamokai ir tokiu būdu nepasieks bei neatitiks ginčo 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-142 2018 m. kovo 7 d. aiškinamajame rašte Nr. 35-21-35 (t. y. 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-142 sudedamojoje dalyje) nurodyto tikslo – geresnės ugdymo kokybės, geresnės aplinkos, geresnių ugdymo bei higienos sąlygų. Pareiškėjai taip pat nurodo, kad higienos normos pažeidimai jau yra iš dalies pašalinti, kiti šalinami, Progimnazijos sporto salės statyba yra projektavimo stadijoje, vykdoma su Kauno miesto savivaldybės žinia, todėl lėšos bus suplanuotos ir skirtos. Pareiškėjai nurodo, kad Nacionalinis sveikatos centras nėra priėmęs sprendimo sustabdyti Progimnazijos leidimą-higienos pasą. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad atsakovas nėra skyręs jokių lėšų sporto salės statybai.

6128.

62Pareiškėjai vertina, jog teismas nepagrįstai nurodė, kad kiti teismo sprendime neaptarti argumentai yra pertekliniai, neturintys jokios juridinės reikšmės kilusio ginčo objektyviam išsprendimui, todėl detaliau ir neanalizuotini. Tokia teismo išvada neatitinka tikrovės – šiame teisme pareiškėjų yra iškeltos atitinkamos administracinės bylos ir net 2018 m. rugpjūčio 30 d. teismo posėdžio metu bei 2018 m. rugsėjo 19 d. teismo sprendimo priėmimo metu jos jau buvo iškeltos, – jau buvo apskųsti tiek aukščiau minėtas 2018 m. liepos 24 d. sprendimas Nr. T-389, tiek ir aukščiau minėtas 2018 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T-240 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos“. Pareiškėjai akcentuoja, jog prieš priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas galėjo įsitikinti tiek iš LITEKO duomenų bazės, tiek ir iš pareiškėjų atstovų pasisakymų 2018 m. rugpjūčio 30 d. teismo posėdyje, kuriame nurodyti ir šių atskirų administracinių bylų numeriai (atitinkamai Nr. eI-7098-402/2018 bei Nr. eI-4981-554/2018), teisėjų kolegijų sudėtys ir t. t.

6329.

64Pareiškėjai nesutinka su teismo išvada, kad 2018 m. kovo 20 d. sprendimai yra programinio pobūdžio dokumentai. Pareiškėjų vertinimu, skundą dėl panašių atsakovo administracinių aktų galima paduoti, nes teismų praktika patvirtina, jog jie yra nagrinėjami tiek pirmosios, tiek ir apeliacinės instancijos bylose (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartį byloje Nr. eA-1930-624/2018). Pareiškėjai nurodo, kad teismas priėmė 2 pareiškėjų skundus šioje sujungtoje byloje nagrinėti, dėl to nepagrįstai nurodė, jog dokumentai yra programinio pobūdžio ir šių motyvų pagrindu skundą atmetė.

6530.

66Pareiškėjai teigia, jog teismas neatsižvelgė į pareiškėjų skundų argumentus ir jų motyvuotai neatmetė. 2018 m. rugsėjo 25 d. buvusi Mokyklos mokinio motina A. A.-Rakutienė pateikė buvusios Mokyklos direktorei, šiuo metu vadovaujančiai Progimnazijai, prašymą paaiškinti, kokiu būdu ir teisiniu pagrindu Mokykla veikė tik pastate Savanorių pr. 91, Kaune, jei jame buvo negalima vykdyti jokia veikla jau nuo 2018 m. vasario 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties priėmimo. Pareiškėjai teigia, jog iki šiol joks atsakymas nėra gautas ir tai tik įrodo, kad veikla galėjo būti vykdoma ir buvo faktiškai vykdoma. Pareiškėjai nurodo, kad atsakovo noras reorganizuoti Mokyklą prijungiant prie Progimnazijos yra visiškai neteisėtas, nes nepagrįstas jokiomis faktinėmis aplinkybėmis, dirbtinai sukurtas ir nesuprantamas.

6731.

68Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepime į pareiškėjų apeliacinį skundą prašo pareiškėjų apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimą. Atsakovas taip pat prašo nelaikyti Mokyklos tarybos apeliantu ir Mokyklos trečiuoju suinteresuotu asmeniu šioje byloje.

6932.

70Atsakovas atkreipia dėmesį, kad duomenys iš Juridinių asmenų registro patvirtina, jog Mokykla yra išregistruota 2018 m. rugpjūčio 30 d. Atsižvelgiant į tai, atsakovo vertinimu, Mokykla nelaikytina proceso šalimi šioje administracinėje byloje. Atsakovas taip pat pažymi, kad vadovaujantis Švietimo įstatymo 60 straipsnio 3 dalimi, mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų, taigi išregistravus juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro, taip pat ir Mokyklos taryba negali būti laikoma apeliantu, nes išregistruotas juridinis asmuo, kurio savivaldos institucija Mokyklos taryba buvo ir nebeliko bendruomenės, kurios interesus neva gina Mokyklos taryba.

7133.

72Atsakovas nurodo, kad teismas, nagrinėdamas bylą, pagrįstai konstatavo, jog 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 nepažeidžia teisėtumo principo, kadangi visi pareiškėjų pateikti argumentai yra tėvų deklaratyvūs nuogąstavimai dėl galimai ateityje galinčių pablogėti mokinių ugdymosi sąlygų.

7334.

74Atsakovas dėl pareiškėjų apeliacinio skundo argumento, susijusio su procedūriniais pažeidimais priimant 2018 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T-69 nurodė, kad galiojantis teisinis reglamentavimas leidžia Kauno miesto savivaldybės tarybai priimti kitokį, negu sprendimo projektas sprendimą, jo iš viso nepriimti, galima priimti sprendimą dėl iš anksto į darbotvarkę neįrašytų klausimų. Atkreipia dėmesį ir į tai, jog 2018 m. liepos 24 d. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė naują sprendimą Nr. T-389, patikslindama 2018 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T-69 dėl prie Progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamo Mokyklos klasių komplektų skaičiaus. Kauno miesto savivaldybės taryba dar kartą įtvirtino savo siekį, kad Mokyklos reorganizavimo procedūros turi būti baigtos iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Apeliacinio skundo motyvas, jog atsakovas negalėjo priimti 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69, nes tuo metu galiojo tik sprendimai reorganizuoti Mokyklą iki 2016 m. rugpjūčio 31 d., yra visiškai nepagrįstas ir nelogiškas, kadangi pareiškėjams žinomos aplinkybės, jog dėl prasidėjusių teisminių ginčų, teismo taikytų reikalavimo užtikrinimo priemonių reorganizavimo procedūros iki nustatyto termino nebuvo baigtos.

7535.

76Atsakovas dėl pareiškėjų prašymo pridėti naujus įrodymus apeliacinėje instancijoje pabrėžia, kad minėti įrodymai ne tik kad nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui, bet ir surinkti daug vėliau negu kad buvo išnagrinėta byla, o taip pat neturi tiesioginio ryšio su byla. Atsakovas pabrėžia, kad ugdymo planas ar jo įgyvendinimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, nauji įrodymai klaidina teismą, nes praplečia bylos nagrinėjimo ribas, o ugdymo plano sudarymas ir patvirtinimas iš tiesų net nėra atsakovo kompetencija. Atsakovo vertinimu, apeliacinis teismas turėtų atsisakyti priimti prie apeliacinio skundo pateiktus rašytinius įrodymus.

7736.

78Atsakovas nesutinka su apeliacinio skundo motyvais, kad nebuvo ketinama statyti naujos sporto salės Progimnazijai. Akcentuoja, kad garažo paskirties pastato (unikalus Nr. 1995-1005-9033) griovimo ir pastato-mokyklos (unikalus Nr. 1995-1005-9022) rekonstravimo pristatant priestatą Širvintų g. 15 projektą įgyvendina ne atsakovas, o Progimnazija, kuri valdo minėtus pastatus patikėjimo teise.

7937.

80Atsakovas pažymi, kad Kauno miesto savivaldybės duomenimis preliminarioji sporto salės projektavimo ir rangos darbų pirkimo sutartis tarp Progimnazijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Rūdupis“ buvo sudaryta dar 2017 m. kovo 1 d. Pagrindinė projektavimo darbų sutartis tarp Progimnazijos ir rangovo sudaryta 2017 m. balandžio 7 d., o 2018 m. spalio 4 d. buvo sudaryta pagrindinė rangos darbų sutartis. Minėtiems rekonstrukcijos ir griovimo darbams 2018 m. rugpjūčio 21 d. gautas statybos leidimas Nr. LRS-21-180821-00180. 2016 metais Progimnazijos techninio projekto ir darbo projekto rengimui buvo numatyta 20 000 Eur. Dėl ginčų su kaimyninių sklypų savininkais, gautų pirkime dalyvavusių įmonių pretenzijų nagrinėjimo ir vykusių teisminių ginčų, pirkimo procedūros tais metais nebuvo baigtos. Pabrėžia, kad ne nuo Kauno miesto savivaldybės ir Progimnazijos valios priklausančių objektyvių aplinkybių nebuvo galimybių skirti lėšų progimnazijai ir numatytos lėšos (20 000 Eur) buvo perskirstytos ir panaudotos kitoms reikmėms. Progimnazijai 2018 m. spalio 25 d. pervesta 50 000 Eur sumokėti rangovui už Progimnazijos rekonstravimo techninio ir darbo projekto parengimą. Progimnazija ir rangovas yra sudarę sutartį, kuria susitarė dėl aukščiau minėtų darbų atlikimo iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.

81Teisėjų kolegija

konstatuoja:

82IV.

8338.

84Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik jeigu teismas pripažįsta, kad tai būtina. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013, 2017 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1855-575/2017).

8539.

86Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas peržengia apeliacinio skundo ribas, kai to reikalauja viešasis interesas arba kai neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų reikšmingai pažeistos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Teismas taip pat patikrina, ar nėra šio įstatymo 146 straipsnio 2 dalyje nurodytų sprendimo negaliojimo pagrindų.

8740.

88Teismo pareiga motyvuoti priimtą sprendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną pareiškėjo argumentą, o, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus (pareiškimo Nr. 16034/90), 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją (pareiškimo Nr. 20772/92), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011, 2016 m. liepos 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-3707-575/2016).

8941.

90Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai Ž. K., R. M., S. J., E. G., Ž. L., E. K., R. M., A. K., E. A., I. G., J. V., V. P. ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba kreipėsi į teismą su skundu, prašydami panaikinti: Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 4 priedo dalį, kurioje numatyta, kad prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektų skaičius; atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” pakeitimo”; atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo” pakeitimo”; Pareiškėjai Mokyklos taryba, E. A., I. G., J. V. ir V. P. taip pat prašė panaikinti atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-155 „Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise”.

9142.

92Pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimu pareiškėjų Ž. K., A. K., E. A. ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos skundą atmetė.

9343.

94Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad Juridinių asmenų registre nurodyta, jog trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla 2018 m. rugpjūčio 30 d. yra išregistruota iš juridinių asmenų registro (valstybės įmonės Registrų centro viešai skelbiami duomenys). Be to, iš ginčijamų sprendimų matyti, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla reorganizuota prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos. Kadangi byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukta Kauno Žaliakalnio progimnazija, trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla šalintina iš trečiųjų suinteresuotų asmenų, o bylos dalis pagal pareiškėjo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos apeliacinį skundą nutrauktina ABTĮ 103 straipsnio 7 punkto pagrindu.

9544.

96Pažymėtina, kad nors pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-396-492/2018, nagrinėjamoje byloje, be kita ko, konstatavo, kad ginčijami atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-142 ir 2018 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-141 negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, tačiau pareiškėjų skundo dalis dėl šių minėtų atsakovo sprendimų Nr. T-141 ir Nr. T-142 panaikinimo atmetė. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pabrėžia, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinti pagrindai, kuriems esant teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą), tarp jų – kai skundas (prašymas, pareiškimas) nenagrinėtinas teismų šio įstatymo nustatyta tvarka (1 p.), o tais atvejais, kai aplinkybė, jog skundas (prašymas, pareiškimas) nenagrinėtinas teismų šio įstatymo nustatyta tvarka, nustatoma jau skundą priėmus ir bylą nagrinėjant iš esmės, byla turi būti nutraukiama (ABTĮ 103 str. 1 p.).

9745.

98Taigi pirmosios instancijos teismas, priėjęs prie išvados, kad teisminis procesas pagal pareiškėjo suformuluotą skundo dalyką dėl 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-142 ir 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-141 kaip individualaus akto panaikinimo yra negalimas, nes tokie sprendimai yra tik tarpinio pobūdžio (t. y. programinio pobūdžio dokumentai, kuriuose yra formuojamas ir planuojamas tam tikrų veiksmų atlikimas ir kurie yra priimti mokyklų tinklo kūrimo inicijavimo stadijoje), taigi nesukelia pareiškėjams teisinių pasekmių, proceso teisės normų požiūriu bylą šioje dalyje užbaigė netinkamai, nes byla šioje dalyje turėjo būti nutraukta, o ne šis pareiškėjų reikalavimas atmestas. Todėl skundžiamo teismo sprendimo dalis keistina nutraukiant bylos dalį pagal pareiškėjų skundo reikalavimus dėl atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-142 ir 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-141 panaikinimo. Atitinkamai pareiškėjų apeliacinio skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, susijusios su atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-142 ir 2018 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-141, neteisėtumo, apeliacinės instancijos teisme nenagrinėtini.

9946.

100Taigi konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 4 priedo dalies ir 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-155, susijusių su Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimu, teisėtumo ir pagrįstumo.

10147.

102Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovo 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 yra priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu ir 7 straipsnio 7 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 3 punktu ir atsižvelgiant į Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Ginčijamojoje atsakovo 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 4 priedo dalyje numatyta, kad prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektų skaičius. Nustatyta ir nepaneigta aplinkybė, kad Kauno miesto savivaldybės taryba, priimdama šį ginčijamą sprendimą, išreiškė savo valią, jog sprendimai dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, bus vykdomi toliau ir mokyklos reorganizacija turėtų būti baigta iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., kadangi nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. visi Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektai pridedami prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos klasių komplektų.

10348.

104Pareiškėjai minėtą ginčijamo 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 4 priedo dalį ginčijo nurodydami argumentus, kad šis sprendimas yra priimtas nesant teisinio pagrindo, pažeidžiant nustatytas procedūras (byloje nėra įrodymų, jog 24 valandų terminas dėl posėdžio darbotvarkės paskelbimo nebuvo pažeistas; nebuvo konsultuotasi su bendruomene ir mokinių tėvais), šio ginčijamo sprendimo 4 ir 5 priedai patvirtinti kitokio turinio nei viešai paskelbti sprendimo projekto priedai; taigi sprendimas priimtas pažeidžiant teisėtumo principą (visiškai neatsižvelgta į progimnazijoje besimokančių vaikų interesus); savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus principą, veiklos skaidrumo principą, įtvirtintą teisėkūros subjektų konsultavimosi su visuomene pareigą.

10549.

106Pareiškėjai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi dėl 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 4 priedo, apeliaciniame skunde iš esmės nurodė tuos pačius argumentus, kurie buvo nurodyti skunde pirmosios instancijos teismui, t. y. teigė, kad atsakovas neturėjo jokio teisinio pagrindo 2018 m. vasario 27 d. sprendimui Nr. T-69 priimti, kadangi nebuvo įmanoma žinoti ir numanyti, kokiu metu bus prie Progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Mokyklos klasių komplektų skaičius; teismas neįsigilino į bylos aplinkybes, neįvertino, kad šis sprendimas neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įvirtinto teisėtumo principo, akcentavo, kad nebuvo atsižvelgta į bendruomenės nuomonę ir vaikų interesus bei teismas vadovavosi vien atsakovo valia.

10750.

108Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl apeliacinio skundo argumentų, pažymi, kad jų vertinimas turi būti grindžiamas teisiniu reglamentavimu, kuris nustato savivaldybės tarybos kompetenciją bendrojo lavinimo teisinių santykių srityje. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu nustatyta, kad savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas yra savarankiškoji (Konstitucijos ir įstatymų nustatyta (priskirta)) savivaldybių funkcija. Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio, apibrėžiančio valstybės perduotas savivaldybėms funkcijas, 7 punktas prie jų priskiria priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimą, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimą, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, išlaikymą. Įgyvendinant šias funkcijas, savivaldybės tarybos išimtinei kompetencijai pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 21 punktą yra priskirta savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – savivaldybės juridiniai asmenys) steigimas, reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra, savivaldybės mokymo ir auklėjimo (toliau – švietimo) įstaigų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis.

10951.

110Savivaldybės institucijų įgaliojimus švietimo valdymo srityje nustato Švietimo įstatymo 58 straipsnis, kurio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad savivaldybės atstovaujamoji institucija formuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų privalomajam švietimui vykdyti; inicijuoja, kad būtų formuojamas gyventojų poreikius atitinkantis profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklas, savarankiškai formuoja neformaliojo švietimo teikėjų tinklą. Švietimo įstatymo 44 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad valstybinės profesinio mokymo įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) mokyklą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko vadovaudamasi Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis ir gavusi mokyklos steigimui pritarusių institucijų rašytinius sutikimus. Valstybinės neformaliojo švietimo mokyklos, pagalbos įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) mokyklą, įstaigą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko gavusi mokyklos, įstaigos steigimui pritarusių institucijų rašytinius sutikimus.

11152.

112Sprendžiant dėl atsakovo 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 ginčijamos dalies teisėtumo, pažymėtina, kad jį priimant iš esmės buvo realizuojami Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendime Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ numatyti sprendiniai dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo. Skundžiamu sprendimu Kauno miesto savivaldybės taryba įtvirtino, kad numatoma toliau tęsti reorganizavimo procedūras ir Mokykla bus reorganizuojama iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Byloje nustatyta, kad ginčijamo sprendimo projektas buvo įregistruotas 2018 m. vasario 27 d., be to, Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. liepos 24 d. priėmė naują sprendimą Nr. T-389, patikslindama ginčijamo 2018 m. vasario 27 d. sprendimo 4 priedo dalį dėl prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektų skaičiaus. Nesutiktina su pareiškėjų teiginiu, kad ginčijamas sprendimas Nr. T-69 pažeidžia teisėtumo ir kitus jų nurodytus principus, kadangi bylos duomenimis, priimant ginčijamą sprendimą, jis buvo derinamas su Kauno Žaliakalnio progimnazijos vadovu, be to, Mokyklos taryba aktyviai dalyvavo reorganizavimo procese.

11353.

114Aptariamu aspektu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. liepos 9 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015 yra išaiškinęs, jog savivaldybės turi pareigą konsultuotis su mokyklų bendruomenėmis, kitomis interesų grupėmis tik rengiant mokyklų bendrojo plano projektą, o kitose mokyklų tinklo pertvarkos stadijose savivaldybės privalo informuoti visuomenę apie vykstančius procesus. Šioje nutartyje yra pažymėta, kad tais atvejais, kai savivaldybės neturi pareigos konsultuotis, jos yra saistomos skaidrumo principo. Net ir konstatavus, kad viešojo administravimo subjektas neturėjo pareigos konsultuotis su suinteresuotais asmenimis, kaip tai suprantama Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies prasme, viešojo administravimo subjektas turi pareigą informuoti visuomenę apie savo veiklą tam, jog nebūtų sudaryta situacija, kai visuomenė neturi informacijos apie viešojo administravimo subjekto veiklą (taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. liepos 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2059-520/2016; 2016 m. rugsėjo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-4497-552/2016). Byloje nustatytos aplinkybės, kad Mokyklos taryba, kuri yra ir pareiškėjas nagrinėjamoje byloje, be kita ko, aktyviai dalyvavo reorganizavimo procese, reiškė savo poziciją, laikytinos patvirtinančiomis, kad apie priimamus sprendimus suinteresuota visuomenė buvo informuojama.

11554.

116Taigi darytina išvada, kad priimant ginčijamą sprendimą nebuvo pažeisti pareiškėjų nurodyti principai ir teisės aktų nuostatos. Pabrėžtina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl minėto sprendimo dalies teisėtumo, vertino ginčijamo sprendimo atitiktį Vietos savivaldos įstatymo, Švietimo įstatymo, Taisyklių, Reglamento, Kriterijų sąrašo, Aprašo reikalavimams ir detaliai išnagrinėjo su tuo susijusius pareiškėjų skundo argumentus, todėl teisėjų kolegija, iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo aptariamoje sprendimo dalyje išdėstytais motyvais, jų papildomai nekartoja, o pareiškėjų apeliacinio skundo argumentus laiko nepagrįstais ir atmestinais kaip deklaratyvius.

11755.

118Aptardama pareiškėjų apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, kad vertinant kito ginčijamo 2018 m. kovo 20 d. sprendimo „Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise” Nr. T-155 teisėtumą ir pagrįstumą, įsiteisėjusiu teismo sprendimu konstatuota, jog sustabdžius leidimo-higienos paso galiojimą, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla vykdyti ugdymo veiklos Savanorių pr. 91, Kaune, negali. Bylos duomenimis nagrinėjamu atveju konstatuota, kad minėtu ginčijamu 2018 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-155 nuspręsta perduoti iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – 753,81 kv. m negyvenamąsias patalpas, esančias A. Stulginskio g. 61, Kaune, Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Taigi pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 patvirtintų Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių 58 punktu, pagrįstai sprendė, kad ginčijamas 2018 m. kovo 20 d. sprendimas Nr. T-155 atitinka minėtą teisinį reglamentavimą, yra teisėtas ir pagrįstas.

11956.

120Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliantai iš esmės nenurodė argumentų, kurie būtų neįvertinti pirmosios instancijos teismo sprendime. Vien ta aplinkybė, kad nesutinkama su teismo atliktu aplinkybių vertinimu, byloje nesudaro pagrindo apeliacinės instancijos teismui jas įvertinti kitaip, negu vertino pirmosios instancijos teismas. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme nėra bylos nagrinėjimas iš naujo, bet yra tik patikrinama skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis atsižvelgiant į apeliacinio skundo argumentus.

12157.

122Kiti pareiškėjų apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės siekiant teisingai išnagrinėti bylą, todėl dėl jų teisėjų kolegija plačiau nepasisako.

12358.

124Pažymėtina, kad pareiškėjų kartu su apeliaciniu skundu pateikti papildomi įrodymai (Visuomenės sveikatos centro 2018 m. rugsėjo 7 d., ir 2018 m. spalio 15 d. gauti dokumentai, 2018 m. rugsėjo 25 d. prašymas Progimnazijai) šioje nutartyje padarytų išvadų nepaneigia.

12559.

126Apibendrindama šioje nutartyje nurodytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš dalies teisingai įvertino įrodymus ir vadovavosi šiai bylai aktualiomis materialiosios ir proceso teisės normomis, o apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo atliktos ginčo faktinio ir teisinio aspektų analizės bei padarytų išvadų.

12760.

128Todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl pareiškėjų skundo reikalavimų panaikinti atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-141 ir 2018 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-142 atmetimo keistina šią bylos dalį nutraukiant (ABTĮ 144 str. 1 d. 3, 5 p.).

129Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 103 straipsnio 1, 7 punktais, 144 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

130Pareiškėjų Ž. K., E. A. ir A. K. apeliacinį skundą atmesti.

131Bylos dalį pagal pareiškėjo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos apeliacinį skundą nutraukti ir Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą pašalinti iš trečiųjų suinteresuotų asmenų.

132Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimą pakeisti.

133Bylos dalį dėl pareiškėjų reikalavimo panaikinti atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo” pakeitimo” ir atsakovo 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo” pakeitimo” nutraukti.

134Likusią Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

135Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjai Ž. K., R. M., S. J., E. G., Ž. L., E. K., R. M., A. K., E. A.,... 7. 2.... 8. Pareiškėjai Mokyklos taryba, E. A., I. G., J. V. ir V. P. taip pat prašė... 9. 3.... 10. Pareiškėjai paaiškino, jog jie yra Progimnazijoje besimokančių mokinių... 11. 4.... 12. Pareiškėjai nurodė, kad 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 priimtas... 13. 5.... 14. Pareiškėjai nurodė, kad skundžiami 2018 m. kovo 20 d. atsakovo sprendimai... 15. 6.... 16. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba su pareiškėjų skundu nesutiko,... 17. 7.... 18. Atsakovas nurodė, kad jis yra Kauno miesto mokyklų tinklą formuojanti... 19. 8.... 20. Atsakovas paaiškino, kad pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m.... 21. 9.... 22. Atsakovas pažymėjo, jog 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 yra... 23. II.... 24. 10.... 25. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. rugsėjo 19 d.... 26. 11.... 27. Teismas nustatė, kad pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario... 28. 12.... 29. Teismas konstatavo, jog Kriterijų sąrašo 3 punkte imperatyviai... 30. 13.... 31. Teismas sprendė, kad nepagrįstas skundo motyvas, jog 2018 m. vasario 27 d.... 32. 14.... 33. Teismas nurodė, jog dėl pareiškėjų nurodytos aplinkybės, kad Visuomenės... 34. 15.... 35. Teismas pažymėjo, jog Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų... 36. 16.... 37. Teismas nurodė, kad Reglamento 74 punkte nurodyta, kad sprendimų projektai,... 38. 17.... 39. Teismas sutiko su atsakovo argumentais ir darė išvadą, jog konstatuoti... 40. 18.... 41. Atsižvelgęs į ginčo situacijos faktines aplinkybes ir teisinį... 42. 19.... 43. Teismas nurodė, kad pareiškėjai prašo panaikinti atsakovo 2018 m. kovo 20... 44. 20.... 45. Teismas vertino, kad šiuo atveju tiek Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016... 46. 21.... 47. Teismas akcentavo, kad analogiškos pozicijos, vertinant tuos pačius kaip ir... 48. 22.... 49. Teismas nustatė, kad pareiškėjai taip pat skundė atsakovo 2018 m. kovo 20... 50. III.... 51. 23.... 52. Pareiškėjai Ž. K., Mokyklos taryba, E. A. ir A. K. apeliaciniame skunde... 53. 24.... 54. Pareiškėjai nurodo, kad spręsdamas dėl 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr.... 55. 25.... 56. Pareiškėjai teigia, jog neaišku, kodėl teismas neįžvelgė procedūrinio... 57. 26.... 58. Pareiškėjai teigia, jog teismas taip pat nepagrįstai nevertino higienos... 59. 27.... 60. Pareiškėjų vertinimu, priimdamas visus ginčijamus Sprendimus, atsakovas... 61. 28.... 62. Pareiškėjai vertina, jog teismas nepagrįstai nurodė, kad kiti teismo... 63. 29.... 64. Pareiškėjai nesutinka su teismo išvada, kad 2018 m. kovo 20 d. sprendimai... 65. 30.... 66. Pareiškėjai teigia, jog teismas neatsižvelgė į pareiškėjų skundų... 67. 31.... 68. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepime į pareiškėjų... 69. 32.... 70. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad duomenys iš Juridinių asmenų registro... 71. 33.... 72. Atsakovas nurodo, kad teismas, nagrinėdamas bylą, pagrįstai konstatavo, jog... 73. 34.... 74. Atsakovas dėl pareiškėjų apeliacinio skundo argumento, susijusio su... 75. 35.... 76. Atsakovas dėl pareiškėjų prašymo pridėti naujus įrodymus apeliacinėje... 77. 36.... 78. Atsakovas nesutinka su apeliacinio skundo motyvais, kad nebuvo ketinama statyti... 79. 37.... 80. Atsakovas pažymi, kad Kauno miesto savivaldybės duomenimis preliminarioji... 81. Teisėjų kolegija... 82. IV.... 83. 38.... 84. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, vadovaujantis Administracinių... 85. 39.... 86. Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta,... 87. 40.... 88. Teismo pareiga motyvuoti priimtą sprendimą nėra suprantama kaip reikalavimas... 89. 41.... 90. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai Ž. K., R. M., S. J., E. G., Ž.... 91. 42.... 92. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu 2018 m. rugsėjo 19 d. sprendimu... 93. 43.... 94. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad... 95. 44.... 96. Pažymėtina, kad nors pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs ir į... 97. 45.... 98. Taigi pirmosios instancijos teismas, priėjęs prie išvados, kad teisminis... 99. 46.... 100. Taigi konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl atsakovo... 101. 47.... 102. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovo 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr.... 103. 48.... 104. Pareiškėjai minėtą ginčijamo 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 4... 105. 49.... 106. Pareiškėjai, nesutikdami su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi... 107. 50.... 108. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl apeliacinio skundo argumentų, pažymi,... 109. 51.... 110. Savivaldybės institucijų įgaliojimus švietimo valdymo srityje nustato... 111. 52.... 112. Sprendžiant dėl atsakovo 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 ginčijamos... 113. 53.... 114. Aptariamu aspektu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos... 115. 54.... 116. Taigi darytina išvada, kad priimant ginčijamą sprendimą nebuvo pažeisti... 117. 55.... 118. Aptardama pareiškėjų apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija... 119. 56.... 120. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliantai iš esmės nenurodė... 121. 57.... 122. Kiti pareiškėjų apeliacinio skundo argumentai neturi teisinės reikšmės... 123. 58.... 124. Pažymėtina, kad pareiškėjų kartu su apeliaciniu skundu pateikti papildomi... 125. 59.... 126. Apibendrindama šioje nutartyje nurodytas bylos faktines ir teisines... 127. 60.... 128. Todėl apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimo... 129. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 130. Pareiškėjų Ž. K., E. A. ir A. K. apeliacinį skundą atmesti.... 131. Bylos dalį pagal pareiškėjo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos... 132. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. rugsėjo 19 d.... 133. Bylos dalį dėl pareiškėjų reikalavimo panaikinti atsakovo 2018 m. kovo 20... 134. Likusią Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m.... 135. Nutartis neskundžiama....