Byla eAS-396-492/2018
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo K. R. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 5 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų R. M., J. V. ir K. R. skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno Vinco Bacevičiaus pradinei mokyklai ir Kauno Žaliakalnio progimnazijai dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai R. M., J. V. ir K. R. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu, prašydami: 1) panaikinti atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir atsakovas, savivaldybės taryba) 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 4 priedo dalį, kurioje numatyta, kad prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos (toliau – ir progimnazija) mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos (toliau – ir pradinė mokykla) klasių komplektų skaičius; 2) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo“; 3) panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T‑81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016‑2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

6Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamų sprendimų galiojimą.

7II.

8Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi, be kita ko: 1) priėmė pareiškėjų skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T- 69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018‑2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 4 priedo dalį, kurioje numatyta, kad prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektų skaičius; 2) skundo dalį dėl reikalavimų panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo“ ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016‑2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ priimti atsisakė; 3) prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmetė.

9Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjų reikalavimo panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo buvo patvirtinti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimai, rėmėsi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, 44 straipsnio 2 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, (toliau – ir Taisyklės) 34 punktu, pagal kurį mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir įgyvendinimo procesas susideda iš trijų stadijų: inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo, 35.1–35.5 punktais. Teismas pažymėjo, kad ginčijamu sprendimu yra keičiamas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, kuris buvo priimtas mokyklų tinklo kūrimo planavimo proceso inicijavimo stadijoje, t. y. pagal Taisyklių 35.5 punktą. Šis dokumentas yra programinio pobūdžio, jame formuojamas ir planuojamas tam tikrų veiksmų atlikimas. Dėl šios priežasties teismas nurodytą sprendimą vertino kaip tarpinį aktą, priimtą nurodytos procedūros metu, todėl atsisakė jį priimti nagrinėti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

10Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjų reikalavimo panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo“ pažymėjo, kad šiuo sprendimu nuspręsta atlikti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 pakeitimus. Šiuo sprendimu savivaldybė sutiko, kad pradinė mokykla būtų reorganizuota, prijungiant ją prie progimnazijos, taip pat nustatytas reorganizavimo tikslas, reorganizuojama biudžetinė įstaiga, dalyvaujanti reorganizavime biudžetinė įstaiga, po reorganizavimo savo veiklą baigianti ir tęsianti ugdymo įstaiga, jos funkcijos, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Sprendimu abiejų mokyklų direktoriai įpareigoti parengti mokyklų reorganizavimo sąlygų aprašą, jį viešai paskelbti ir pateikti Juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą dieną, taip pat raštu pranešti visiems kreditoriams apie reorganizavimo sąlygų aprašo sudarymą. Iš to teismas padarė išvadą, kad pareiškėjų ginčijamas sprendimas yra neatsiejama Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 dalis, kuriuo įgyvendinta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje numatyta biudžetinės įstaigos reorganizavimo procedūros vykdymo pradžios sąlyga – duotas savivaldybės tarybos sutikimas reorganizuoti biudžetinę įstaigą (šiuo atveju – Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą). Tačiau šis sprendimas dar nėra sprendimas dėl paties biudžetinės įstaigos reorganizavimo, jis tik sudaro prielaidas reorganizavimo procedūrai pradėti. Tik atlikus kitus biudžetinės įstaigos reorganizavimo procedūros veiksmus, savivaldybės taryba gali priimti sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo, kuris pareiškėjams sukeltų materialines teisines pasekmes. Taigi ginčijamas savivaldybės tarybos sprendimas negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, todėl teismas skundą šioje dalyje atsisakė priimti nagrinėti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

11Teismas priėmė nagrinėti pareiškėjų skundo reikalavimą panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T- 69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018‑2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 4 priedo dalį, kurioje numatyta, kad prie progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas pradinės mokyklos klasių komplektų skaičius.

12Teismas, spręsdamas pareiškėjų prašomų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių (stabdyti ginčijamų sprendimų galiojimą) klausimą, nurodė, kad šį klausimą spręs tik priimto nagrinėti reikalavimo atžvilgiu, ir konstatavo, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjai neįrodė ir neargumentavo, jog, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, taip pat nenurodė ir nedetalizavo pagrindų, kuriais remiantis būtų būtina laikinai sureguliuoti ginčo padėtį. Pareiškėjai tik deklaratyviai nurodė, jog, nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, mokiniams kils nepatogumų, tačiau neįvardijo ir nepagrindė, kokia didelė ar neatitaisoma žala galimai kiltų. Teismas, atsižvelgęs į tai, kas buvo nurodyta prieš tai, pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkino.

13III.

14Pareiškėjas K. R. atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutartį panaikinti ir priimti pareiškėjų skundą nagrinėti pilna apimtimi, taip pat taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – sustabdyti ginčijamų sprendimų galiojimą, taip pat sustabdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018‑2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 5 priedo dalies, kurioje nusprendžiama dėl pradinių 1–4 klasių nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje, galiojimą bei nustatyti, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla (kodas 191829531) turi teisę 2018–2019 mokslo metams sukomplektuoti dvi pirmąsias, dvi antrąsias, dvi trečiąsias ir dvi ketvirtąsias mokinių klases ir į jas priimti atitinkamai 44, 29, 38 ir 39 mokinius – kaip ir buvo numatyta atsakovo 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 projekto 5 priedo lentelėje „Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, 2018‑2019 mokslo metais“ 1 pozicijoje.

15Pareiškėjas akcentuoja, jog skundžiama nutartimi nepagrįstai nepriimtas nagrinėti reikalavimas panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. Lygiai toks pat kitų 8 pareiškėjų (taip pat Kauno Žaliakalnio progimnazijos bendruomenės narių – mokinių tėvų) reikalavimas yra priimtas nagrinėti to paties teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-3507-406/2018.

16Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2015 m. liepos 9 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015 ir pažymi, kad atsakovas visiškai nesikonsultavo su reorganizuojamų mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis prieš rengdamas bei tvirtindamas ginčijamo sprendimo projekto (mokyklų bendrojo plano projekto) pakeitimus, nors tokia pareiga imperatyviai numatyta Taisyklių VII skyriaus 35.3 punkte. Kitose mokyklų tinklo pertvarkos stadijose, kaip nurodoma LVAT nutartyje, atsakovas nebeprivalės konsultuotis su reorganizuojamų mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis, bet tik turės pareigą jas informuoti. Be to, atsakovas, prieš priimdamas ginčijamą sprendimą, nepaklausė progimnazijos bendruomenės ir tarybos nuomonės, ji nebuvo atsakovo gauta, su ja nesupažindinta Švietimo ir mokslo ministerija, kaip to reikalauja Taisyklės. Taip pat, pareiškėjo žiniomis, atsakovas nesikreipė ir į Švietimo ir mokslo ministeriją, nors buvo gavęs pradinės mokyklos bendruomenės (tarybos) nesutikimo su rengiamu sprendimo projektu 2018 m. kovo 14 d. pranešimą.

17Pareiškėjas nurodo, jog skundžiama nutartimi nepagrįstai nepriimtas nagrinėti reikalavimas panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo“. Lygiai toks pat kitų 8 pareiškėjų (taip pat Kauno Žaliakalnio progimnazijos bendruomenės narių – mokinių tėvų) reikalavimas yra priimtas nagrinėti to paties teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-3507-406/2018.

18Be to, analogiškas sprendimas jau buvo apskųstas šiam teismui, jo galiojimas buvo sustabdytas, o LVAT, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, 2018 m. vasario 23 d. nutartyje Nr. eA-1930-624/2018 nepasisakė, kad atsakovo sprendimas pritarti reorganizacijai negalėjo būti ginčo objektu ir/ar skundžiamas teismine tvarka.

19Priimant ginčijamą sprendimą buvo pažeista pareiškėjų teisė būti išklausytiems, informuotiems ir dalyvauti sprendimų priėmime, teikti atsakovui pasiūlymus, pageidavimus, prašymus. Atsakovo pradinis 2016 m. kovo 15 d. sprendimas buvo priimtas tuomet, kai progimnazijoje mokėsi tik 422 mokiniai, o šiuo metu mokosi 529 mokiniai. Per trumpą laiką progimnazijos mokinių skaičiui išaugus daugiau kaip 25 proc., progimnazija fiziškai nebegalės priimti prijungiamos pradinės mokyklos klasių komplektų.

20Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepritaikė reikalavimo užtikrinimo priemonės, nes jos nesiėmus gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala: pradinės mokyklos mokiniai bus perkelti į progimnaziją, nors tam nėra sudarytų tinkamų sąlygų; kils nepatogumų progimnazijos mokiniams; bus pablogintos jau ir taip prastos higienos sąlygos progimnazijoje; pradėtas abiejų ugdymo įstaigų reorganizavimo procesas bus negrįžtamas. Tuo tarpu tuo atveju, jeigu teismas atmestų pareiškėjų skundą, numatytas progimnazijos reorganizavimas galės būti tęsiamas toliau, tačiau jau atidžiai įvertinus progimnazijos patalpų tinkamumą priimti naujus mokinius.

21Pareiškėjas remiasi LVAT 2015 m. liepos 1 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS‑1000-492/2015, 2009 m. gegužės 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS756-368/2009, 2010 m. birželio 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS525-431/2010.

22Pareiškėjas akcentuoja, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymas, atsižvelgiant į tai, jog progimnazijos reorganizavimo procedūros pradėtos vykdyti, o pradinėje mokykloje jau yra numatyta nekomplektuoti jokių klasių, nebūtų adekvatus siekiamam tikslui, ženkliai pažeistų progimnazijos mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų teises, Kauno Žaliakalnio mikrorajono bendruomenės interesus, tai neatitiktų ir proporcingumo principo bei neužtikrintų viešojo intereso. Tai rodo realią grėsmę, kad, nesiėmus prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali kilti sunkumų įvykdyti būsimą teismo sprendimą ir atkurti buvusią padėtį.

23Be to, jei reikalavimo užtikrinimo priemonė nebus taikoma, kils didelė žala, nes bus laikoma, kad pradinė mokykla negali tęsti veiklos ir turi būti prijungta prie bet kokias ugdymo sąlygas turinčios kitos mokyklos ar perkelta į bet kokios būklės kitas patalpas. Švietimo skyrius nurodo nežinantis aplinkybių, būsiančių po reorganizavimo, t. y. tariamai nežino konkretaus planuojamo pradinės mokyklos klasių skaičiaus bei pageidaujančių sudaryti mokymo sutartis su progimnazija mokinių skaičiaus. Tačiau šis skaičius yra aiškus, nes po reorganizavimo progimnazija perims visas pradinės mokyklos teises ir pareigas, taip pat ir mokymosi sutartis. Taip pat Švietimo skyrius teigia, kad galėtų būti perduotos ir „papildomos patalpos“, tačiau jokių naujų patalpų adreso nenurodo, taigi, jų nėra.

24Pareiškėjas pateikė teismui prašymą prijungti prie bylos įrodymus, taip pat pateikė dokumentus, pagrindžiančius, kad šiuo metu progimnazijai išduoto leidimo–higienos paso galiojimas yra sustabdytas, nustačius, jog nebuvo pašalinti higienos normų pažeidimai (nėra įrengto tinkamo mergaičių persirengimo kambario, per maža sporto salė).

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. balandžio 5 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjų skundo reikalavimą panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo“ ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016‑2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, taip pat netekintas pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti visų ginčijamų sprendimų galiojimą, teisėtumas ir pagrįstumas.

28Pirmosios instancijos teismas, remdamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir padaręs išvadą, kad ginčijamas sprendimas vertintinas kaip tarpinis, programinio pobūdžio dokumentas, kuriame yra formuojamas ir planuojamas tam tikrų veiksmų atlikimas ir kuris yra priimtas mokyklų tinklo kūrimo inicijavimo stadijoje, skundžiama nutartimi atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjų skundo reikalavimą panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriuo buvo patvirtinti Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimai, nusprendžiant reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą ir prijungti ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d.

29Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su šia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada.

30Sprendžiant ginčą, atsižvelgtina į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-964-858/2015, paskelbtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje ,,Administracinė jurisprudencija“ Nr. 30, 2015 m. Šioje nutartyje iš esmės pažymėta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 34 punktas numato, jog mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir įgyvendinimo procesas susideda iš trijų stadijų: inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo. Taigi pagal Taisykles mokyklų tinklų kūrimas ir įgyvendinimas yra suprantamas kaip vientisas procesas, susidedantis iš įvardytų stadijų, kuriose yra atliekami tam tikri teisės aktuose numatyti mokyklų tinklo kūrimo veiksmai. Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014–2015 metų bendrajame plane numačius pertvarkyti vidurinę mokyklą į pagrindinę mokyklą, šis aktas vertintinas kaip programinio pobūdžio dokumentas, kuriame yra formuojamas ir planuojamas tam tikrų veiksmų atlikimas ir kuris yra priimtas mokyklų tinklo kūrimo inicijavimo stadijoje (Taisyklių 35 p.). Taigi nurodytas sprendimas vertintinas kaip tarpinis aktas, priimtas nurodytos procedūros metu. Skundo reikalavimas panaikinti savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo patvirtintas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014–2015 metų bendrasis planas, atsisakytinas priimti nagrinėti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

31Aptarto aiškinimo pagrįstai laikytasi ir nagrinėjamoje administracinėje byloje (ABTĮ 15 str. 1 d., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.), nes ginčijamas būtent savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo buvo patvirtintas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano pakeitimas. Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepriėmė analizuojamo pareiškėjų skundo reikalavimo nagrinėti.

32Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjų skundo reikalavimą panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. T-142 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ pakeitimo“.

33Šiuo savivaldybės tarybos sprendimu, be kita ko, vadovaujantis Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, nuspręsta sutikti, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla būtų reorganizuota iki 2018 m. rugpjūčio 31 d., prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, pavesta nurodytų įstaigų direktoriams sprendime nurodytais terminais ir teisės aktų nustatyta tvarka parengti pradinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašą, jį suderinti su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėju ir atlikti kitus veiksmus. Šiai dienai visi savivaldybės tarybos sprendime nurodyti įpareigojimai jau turėjo būti įvykdyti.

34Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti šį pareiškėjų skundo reikalavimą nagrinėti, remdamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu, padaręs išvadą, kad šis sprendimas nėra sprendimas dėl paties biudžetinės įstaigos reorganizavimo, jis tik sudaro prielaidas reorganizavimo procedūrai pradėti, taigi siekiamas nuginčyti sprendimas nesukelia pareiškėjams materialiųjų teisinių pasekmių.

35Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, ji atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką sprendžiant tokio pobūdžio klausimus.

36Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. balandžio 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eAS-399-261/2017 pažymėjo, kad pareiškėjo skundžiamu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu („Dėl sutikimo reorganizuoti Vilniaus Senamiesčio mokyklą“) įgyvendinta Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje numatyta biudžetinės įstaigos (šiuo atveju – Vilniaus Senamiesčio mokyklos) reorganizavimo procedūros vykdymo pradžios sąlyga – duotas savivaldybės tarybos sutikimas reorganizuoti biudžetinę įstaigą (šiuo atveju – Vilniaus Senamiesčio mokyklą). Tačiau šis sprendimas dar nėra sprendimas dėl paties biudžetinės įstaigos reorganizavimo, jis tik sudaro prielaidas reorganizavimo procedūrai, kuri gali būti užbaigta įstaigos reorganizavimu arba ne, pradėti. Tik atlikus kitus Biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnyje numatytus biudžetinės įstaigos reorganizavimo procedūros veiksmus (parengiamas biudžetinės įstaigos reorganizavimo sąlygų aprašas, jis paskelbiamas viešai ir patvirtinamas, patvirtinami po reorganizavimo veiksiančių biudžetinių įstaigų nuostatai), savivaldybės taryba priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo. <...> Tik toks galutinis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas pareiškėjui sukeltų materialines teisines pasekmes.

37Aptarto aiškinimo pagrįstai laikytasi ir nagrinėjamoje administracinėje byloje (ABTĮ 15 str. 1 d., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.). Ginčijamas savivaldybės tarybos sprendimas negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Argumentai dėl šio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo gali būti teikiami grindžiant skundą dėl galutinio Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, nes iš esmės tokio pobūdžio argumentus, susijusius su pačiu mokyklos reorganizavimu bei jo pagrįstumu, o ne su sutikimu pradėti tokio reorganizavimo procedūrą, teikia pareiškėjai savo procesiniuose dokumentuose. Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepriėmė analizuojamo pareiškėjų skundo reikalavimo nagrinėti.

38Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi priėmė nagrinėti pareiškėjų skundo reikalavimą panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T‑69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 4 priedo dalį, kurioje numatyta, kad prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos mokinių ir klasių skaičiaus pridedamas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos klasių komplektų skaičius.

39Pareiškėjai skunde prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti visų ginčijamų savivaldybės sprendimų galiojimą.

40Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad priėmė nagrinėti tik pareiškėjų reikalavimą panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T‑69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 4 priedo dalį, tik jo atžvilgiu išnagrinėjo pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones bei jį atmetė nurodęs, kad pareiškėjai neįrodė ir neargumentavo, jog, nesiėmus užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, taip pat nenurodė ir nedetalizavo pagrindų, kuriais remiantis būtų būtina laikinai sureguliuoti ginčo padėtį. Pareiškėjai tik deklaratyviai nurodė, jog nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, mokiniams kils nepatogumų, tačiau neįvardijo ir nepagrindė, kokia didelė ar neatitaisoma žala galimai kiltų.

41Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažinusi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėmė nagrinėti tik prieš tai paminėtą pareiškėjų skundo reikalavimą, būtent šio reikalavimo atžvilgiu tikrina, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

42Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

43Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-702/2010; 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

44Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (lot. iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858‑602/2010; 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

45Nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašė pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte įtvirtintą reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikiną sustabdymą.

46Byloje nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-1930-624/2018, kurioje buvo keliamas ginčas dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo teisėtumo, konstatavo, jog Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimas Nr. T-116 „Dėl Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo“ ir 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016‑2017 mokslo metais“ dalis, kuria nuspręsta reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos, ir nekomplektuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje pradinių ir priešmokyklinės klasių, yra teisėti. Teismas nurodė, jog nesant pagrindo pripažinti neteisėtu sprendimo dėl reorganizavimo, taip pat nesant duomenų, kad Kauno Žaliakalnio progimnazijoje klasių ir mokinių skaičiaus vidurkis neatitiktų kitų teisės aktų reikalavimų, atmestinas ir pareiškėjų reikalavimas panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo ir pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2016–2017 mokslo metais“ dalį, kuria jo priedo Nr. 1, 43 ir 44 pozicijose nuspręsta dėl pradinių 1–4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje ir klasių komplektų skaičiaus Kauno Žaliakalnio progimnazijoje.

47Pažymėtina, kad minėtoje byloje buvo taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės. Kauno apygardos administracinis teismas 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo sustabdė sprendimo dėl reorganizavimo galiojimą, o 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi – Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimo Nr. T-114 dalies, kuria jo priedo Nr. 1, 43, 44 pozicijose nusprendžiama dėl pradinių 1-4 klasių ir 1 priešmokyklinės klasės nekomplektavimo, galiojimą.

48Teisėjų kolegija vertina, kad šioje byloje ginčijamas sprendimas yra priimtas tęsiant sprendimu dėl reorganizavimo pradėtą Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos reorganizavimo procedūrą. Tokią išvadą patvirtina ir tai, jog abiejų minėtų atsakovo sprendimų įžanginėse dalyse nurodyta, kad jie priimti atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą (patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-81), kuriuo, be kita ko, nutarta reorganizuoti Kauno Vinco Bacevičiaus pradinę mokyklą, prijungiant ją prie Kauno Žaliakalnio progimnazijos.

49Šiame kontekste pabrėžtina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Nagrinėjamu atveju susiklosčius prieš tai aptartoms aplinkybėms, kai įsiteisėjusia teismo nutartimi sprendimas dėl reorganizavimo yra pripažintas teisėtu ir jo bei su juo susijusio sprendimo dėl klasių komplektavimo galiojimas jau buvo anksčiau sustabdytas, nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo stabdyti ginčijamo sprendimo galiojimo. Priešingu atveju, reorganizavimo (nors, kaip minėta, sprendimas dėl reorganizavimo buvo pripažintas teisėtu) procesas galėtų būti vilkinamas neapibrėžtą laiko tarpą, skundžiant savivaldybės sprendimus dėl klasių komplektacijos vis naujais mokslo metais.

50Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog asmeniui, prašančiam taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kyla pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius, kad tokių priemonių taikymas yra būtinas siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-801/2011). Išanalizavusi faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo argumentai, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, yra abstraktūs ir pagrįsti prielaidomis. Pareiškėjai su skundu, atskiruoju skundu, taip pat su prašymu prijungti prie bylos įrodymus pateikė dokumentus (apie progimnazijai išduoto leidimo- higienos paso galiojimo sustabdymą), pagrindžiančius, kad šiuo metu Kauno Žaliakalnio progimnazija susiduria su tam tikros paskirties patalpų trūkumo problemomis, tačiau iš pateiktų duomenų taip pat matyti, jog planuojamas būtinas patalpų pertvarkymas, taip pat iš atsakovo pateiktų dokumentų matyti, kad yra planuojamos sporto salės statybos. Jokių duomenų, kad šios pertvarkos neįvyks ar kad jos prieštarauja teisės aktų reikalavimams, pareiškėjai nepateikė, todėl papildomai pateikti dokumentai savaime nėra pagrindas stabdyti pradinių klasių komplektų pridėjimą prie progimnazijos. Remdamasi tuo, kas buvo išdėstyta prieš tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamų sprendimų galiojimą.

51Pareiškėjas atskirajame skunde taip pat suformulavo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018–2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018–2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“ 5 priedo dalies, kurioje nusprendžiama dėl pradinių 1–4 klasių nekomplektavimo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinėje mokykloje, galiojimą bei nustatyti, kad Kauno Vinco Bacevičiaus pradinė mokykla (kodas 191829531) turi teisę 2018–2019 mokslo metams sukomplektuoti dvi pirmąsias, dvi antrąsias, dvi trečiąsias ir dvi ketvirtąsias mokinių klases ir į jas priimti atitinkamai 44, 29, 38 ir 39 mokinius – kaip ir buvo numatyta atsakovo 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-69 projekto 5 priedo lentelė „Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, 2018–2019 mokslo metais“ 1 pozicijoje.

52Iš to matyti, kad pareiškėjas, be kita ko, prašo pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte įtvirtintą reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikiną sustabdymą.

53Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjai savo skunde neprašė panaikinti prieš tai paminėto savivaldybės sprendimo 5 priedo atitinkamos dalies, t. y. jos teisėtumo ir pagrįstumo pareiškėjai neginčijo, todėl negali būti taikomas ir šio individualaus teisės akto 5 priedo atitinkamos dalies galiojimo laikinas sustabdymas kaip reikalavimo užtikrinimo priemonė, o kartu ir pareiškėjo atskirajame skunde siūlomas laikinas padėties sureguliavimo būdas.

54Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

55pareiškėjo K. R. atskirąjį skundą atmesti.

56Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

57Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai R. M., J. V. ir K. R. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į... 6. Pareiškėjai taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 7. II.... 8. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 5 d.... 9. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjų reikalavimo panaikinti Kauno miesto... 10. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjų reikalavimo panaikinti Kauno miesto... 11. Teismas priėmė nagrinėti pareiškėjų skundo reikalavimą panaikinti Kauno... 12. Teismas, spręsdamas pareiškėjų prašomų taikyti reikalavimo užtikrinimo... 13. III.... 14. Pareiškėjas K. R. atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo 2018... 15. Pareiškėjas akcentuoja, jog skundžiama nutartimi nepagrįstai nepriimtas... 16. Pareiškėjas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau –... 17. Pareiškėjas nurodo, jog skundžiama nutartimi nepagrįstai nepriimtas... 18. Be to, analogiškas sprendimas jau buvo apskųstas šiam teismui, jo galiojimas... 19. Priimant ginčijamą sprendimą buvo pažeista pareiškėjų teisė būti... 20. Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 21. Pareiškėjas remiasi LVAT 2015 m. liepos 1 d. nutartimi administracinėje... 22. Pareiškėjas akcentuoja, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymas,... 23. Be to, jei reikalavimo užtikrinimo priemonė nebus taikoma, kils didelė... 24. Pareiškėjas pateikė teismui prašymą prijungti prie bylos įrodymus, taip... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Regionų apygardos... 28. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu... 29. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su šia pirmosios... 30. Sprendžiant ginčą, atsižvelgtina į Lietuvos vyriausiojo administracinio... 31. Aptarto aiškinimo pagrįstai laikytasi ir nagrinėjamoje administracinėje... 32. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti... 33. Šiuo savivaldybės tarybos sprendimu, be kita ko, vadovaujantis Biudžetinių... 34. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti šį pareiškėjų skundo... 35. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 36. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. balandžio 26 d.... 37. Aptarto aiškinimo pagrįstai laikytasi ir nagrinėjamoje administracinėje... 38. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi priėmė nagrinėti... 39. Pareiškėjai skunde prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę –... 40. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad priėmė nagrinėti... 41. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažinusi, kad pirmosios... 42. Teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas... 43. Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo... 44. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 45. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai prašė pritaikyti ABTĮ 70 straipsnio 3... 46. Byloje nustatyta, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m.... 47. Pažymėtina, kad minėtoje byloje buvo taikytos reikalavimo užtikrinimo... 48. Teisėjų kolegija vertina, kad šioje byloje ginčijamas sprendimas yra... 49. Šiame kontekste pabrėžtina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip... 50. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog asmeniui, prašančiam taikyti... 51. Pareiškėjas atskirajame skunde taip pat suformulavo prašymą taikyti... 52. Iš to matyti, kad pareiškėjas, be kita ko, prašo pritaikyti ABTĮ 70... 53. Šiuo aspektu teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjai savo skunde... 54. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 55. pareiškėjo K. R. atskirąjį skundą atmesti.... 56. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. balandžio 5 d.... 57. Nutartis neskundžiama....