Byla e2-321-571/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ignika“ ieškinį atsakovei A. R. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 2879 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiktų atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovei apie iškeltą civilinę bylą bei ieškovės reikalavimus pranešta tinkamai – 2016-12-19 asmeniškai pasirašytinai, tačiau ji per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovės prašymas priimti sprendimą už akių tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str., 142 str. 4 d. ir 262 str. 2 d.).

5Nagrinėjamoje byloje spręstini įmonės vadovo įmonei padarytos žalos klausimai. Įmonės bankroto įstatymo (toliau vadinama – ĮBĮ) 8 str. 1 d. numatyta įmonės vadovo, savininko pareiga kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme. Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.).

6Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė pareiškė ieškinį atsakovei BUAB „Sanola“ direktorei A. R. dėl žalos atlyginimo. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi Nr. eB2-1679-221/2016 pripažinta, kad BUAB „Sanola” veikla pasibaigė likvidavus dėl bankroto. Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta ieškovė. 2016 m. birželio 15 d. Kauno apygardos teismas nutartimi patvirtinta 2879 Eur bankroto administravimo lėšų sąmata visam supaprastintam BUAB „Sanola” bankroto procesui. Užbaigus bankroto procedūrą nebuvo padengtos bankroto administravimo išlaidos, kurios pagal Kauno apygardos teismo nutartį byloje Nr. eB2-1679-221/2016 sudarė 2879 Eur (sumą sudaro patirti nuostoliai ir negautos pajamos), kadangi įmonė neturėjo turto. Kauno apygardos teismas nustatė, kad BUAB „Sanola” jau 2014 m. gruodžio 21 d. jau buvo nemoki, todėl atsakovė laiku nepateikė pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, nors įmonė buvo akivaizdžiai nemoki. Dėl šių neteisėtų atsakovės veiksmų ieškovė patyrė 2879 Eur žalos. Valstybės įmonės Registrų centro duomenimis, įmonė įsteigta 2014 m. balandžio 2 d., įmonės vadovė nuo 2014 m. balandžio 4 d. iki įmonei iškeliant bankroto bylą buvo atsakovė. Atsakovė būdama BUAB „Sanola” vadove, matydama, jog įmonė yra nemoki, privalėjo vykdyti pareigą kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo.

7Kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai (ĮBĮ 10 str. 11 d.).

8Teismų praktikoje laikoma, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis).

9Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009).

10Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas įmonei bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto. Todėl bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi būti jam atlyginta. Žala yra patirti nuostoliai ir negautos pajamos už pavedimo sutarties vykdymą. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti ĮBĮ nustatyta tvarka, kadangi tam neužtenka įmonės turto. Kreditoriui, šiuo atveju – administratoriui, padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos. Pagal ĮBĮ 10 str. 11 d. nurodytą žalą privalo atlyginti įmonės savininkas. Nustatyta, jog BUAB „Sanola” bankroto proceso metu liko nepadengta administravimo išlaidų suma, sudaranti 2879 Eur, šias išlaidas patyrė BUAB „Sanola” bankroto administratorius - ieškovė, todėl atsižvelgiant į įstatyminį reglamentavimą yra pagrindas minėtas išlaidas ieškovei priteisti iš atsakovės (CPK 178 str. ĮBĮ 10 str. 11 d.).

11Nagrinėjamu atveju įmonei buvo taikytas supaprastintas bankroto procesas. Supaprastinto bankroto proceso tikslas – tiesioginis likvidavimo procedūros taikymas, netaikant įprastinių bankroto procedūrų, taip siekiant sumažinti galimas bankroto proceso išlaidas (ĮBĮ 2 str. 13 d., 13¹ str. 1 d., 11 d.). Kitaip tariant, įprasto bankroto pagrindinis tikslas yra užtikrinti pačios bendrovės ir jos kreditorių teises bei turtinius interesus, tuo pačiu užtikrinant galimybę kreditoriams dalyvauti šiame procese, tai yra priimti sprendimus esminiais klausimais. Tuo tarpu supaprastinto – teisėtai ir greitai likviduoti nemokų skolininką ir dėl tos priežasties (proceso operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo) apribojant bendrovės kreditorių teises (kreditorių susirinkimai nešaukiami, administratoriui suteiktos teisės vienasmeniškai spręsti daugelį klausimų (ĮBĮ 13¹ str. 1 d.)). Todėl pagal ĮBĮ 131 straipsnio 1 dalies 3 punktą tik teismas turi teisę patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, kurią administratorius pateikia teismui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos ir kuri negali būti didesnė nei ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nustatyta suma (ne didesnė nei 25 MMA, jei ši suma pagrįstai viršijama, tai ne didesnė nei 40 MMA). Paminėtina, kad aukštesnės instancijos teismai analogiškose bylose nekvestionuoja ir neanalizuoja administravimo išlaidų sudėties ar dydžio, patvirtinto bankroto bylą nagrinėjančio teismo, kai yra taikomas supaprastintas bankroto procesas, laikant, kad teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, įvertino bankroto procedūroms atlikti reikalingų lėšų dydį bei kad administravimo išlaidų suma yra įrodyta įsiteisėjusiu procesiniu dokumentu, todėl jos dydžio papildomai įrodinėti nereikia (CPK 182 str. 1 d. 2 p.) (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2013-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013; Vilniaus apygardos teismo 2015-09-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2332-577/2015; Vilniaus apygardos teismo 2015-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1323-798/2015; Kauno apygardos teismo 2015-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1578-153/2015; ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, daroma išvada, kad atlyginimas bankroto administratoriui paskaičiuotas nepažeidžiant teisingumo, protingumo ir proporcingumo principų, o žalos dydis yra įrodytas rašytiniais byloje esančiais įrodymais.

12Atsakovė, praleidusi prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti ieškovei procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.). Iš atsakovės priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. gruodžio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovės valstybės naudai priteistina 65 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista įstatymų nustatyta tvarka (CPK 80 str., 88 str., 96 str. 2 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 – 286 str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti ieškovei UAB „Ignika”, juridinio asmens kodas 123938697, buveinės adresas Smolensko g. 19, Vilnius, iš atsakovės A. R., asmens kodas ( - ) 2879 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt devynis eurus) bankroto administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016 m. gruodžio 14 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti valstybei iš atsakovės A. R., asmens kodas ( - ) 65 Eur (šešiasdešimt penkių eurų) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

20Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo dienos. Jeigu dėl sprendimo už akių paduodamas pareiškimas dėl šio sprendimo peržiūrėjimo, jis įsiteisėja užbaigus peržiūrėjimo procedūrą, jeigu pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkinamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Gadiškienė, teismo... 2. Teismas... 3. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 2879 Eur... 4. Atsakovei apie iškeltą civilinę bylą bei ieškovės reikalavimus pranešta... 5. Nagrinėjamoje byloje spręstini įmonės vadovo įmonei padarytos žalos... 6. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad... 7. Kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas... 8. Teismų praktikoje laikoma, kad administracijos vadovas yra specialus... 9. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių)... 10. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas įmonei bankroto... 11. Nagrinėjamu atveju įmonei buvo taikytas supaprastintas bankroto procesas.... 12. Atsakovė, praleidusi prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti ieškovei... 13. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, iš atsakovės valstybės naudai... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 – 286 str.,... 15. ieškinį tenkinti visiškai.... 16. Priteisti ieškovei UAB „Ignika”, juridinio asmens kodas 123938697,... 17. Priteisti valstybei iš atsakovės A. R., asmens kodas ( - ) 65 Eur... 18. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 20. Sprendimas už akių įsiteisėja po dvidešimties dienų nuo jo priėmimo...