Byla 2-33/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Čekanauskaitės ir

2Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Informacinės technologijos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-3957-431/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Informacinės technologijos“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai ,,Centrinė projektų valdymo agentūra“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo ir viešojo pirkimo atviro konkurso dalyvio teisių gynimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Informacinės technologijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: panaikinti VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ 2008 m. lapkričio 4 d. rašte Nr. 2008/2-6907.1 nurodytą VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ bei jos sudarytos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kad ieškovo pretenzija dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo buvo pateikta pavėluotai; panaikinti VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ 2008 m. spalio 23 d. rašte Nr. 2008/2-6629 „Pranešimas apie pasiūlymo atmetimo priežastis“ bei 2008 m. lapkričio 4 d. rašte Nr. 2008/2-6907.1 nurodytą VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ bei jos sudarytos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, pripažinti, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams bei įpareigoti perkančiąją organizaciją išnagrinėti įvertinant (balais) ieškovo techninį pasiūlymą (kaip atitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimus) bei atplėšti voką su ieškovo finansiniu pasiūlymu, t. y. pilnai įvertinti ieškovo pasiūlymą pagal ekonominį naudingumą. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui tęsti konkurso viešojo pirkimo procedūras, tame tarpe atplėšti vokus su finansiniais pasiūlymais, sudaryti preliminariąją pasiūlymų eilę, patvirtinti galutinę pasiūlymų eilę ir paskelbti konkurso nugalėtoją bei sudaryti su juo viešojo pirkimo sutartį, kadangi nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 18 d. nutartimi ieškovo UAB „Informacinės technologijos“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Teismo teigimu, iš ieškinio matyti, kad ieškovas reiškia reikalavimus dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų panaikinimo bei prašo pripažinti, jog ieškovo pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose numatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuo tarpu laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra siekiama sustabdyti bet kokius tolimesnius perkančiosios organizacijos veiksmus, tame tarpe ir uždraudžiant sudaryti sutartį su konkurso nugalėtoju. Teismas įvertinęs, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tiesiogiai galėtų turėti įtakos kitos šalies turtiniams interesams, o pagal bendrus principus, įtvirtintus CPK, taikoma laikinoji apsaugos priemonė turi būti proporcinga siekiamiems tikslams, nevaržyti kitų šalių interesų labiau, nei reikia teisėtų tikslų pasiekimui, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – draudimą atsakovui tęsti konkurso viešojo pirkimo procedūras, tame tarpe atplėšti vokus su finansiniais pasiūlymais, sudaryti preliminariąją pasiūlymų eilę, patvirtinti galutinę pasiūlymų eilę ir paskelbti konkurso nugalėtoją bei sudaryti su juo viešojo pirkimo sutartį, atmetė. Teismas pažymėjo, kad VPĮ 123 straipsnis numato, jog jeigu perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti VPĮ, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Teismo teigimu, nors šioje padėtyje ieškovas neturi pagrindo reikšti turtinio pobūdžio reikalavimo, tačiau ir atsiradus šiam pagrindui ateityje, jeigu bylos nagrinėjimo metu perkančioji organizacija pasirašys sutartį su jos pripažintu konkurso laimėtoju, ieškovas pagal VPĮ nuostatas turi teisę rinktis, ar reikšti reikalavimą dėl žalos, padarytos perkančiosios organizacijos neteisėtais veiksmais, atlyginimo, neginčijant sutarties, arba ginčyti pasirašytą sutartį tuo pagrindu, kad perkančiosios organizacijos veiksmai atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją buvo neteisėti.

6Ieškovas UAB „Informacinės technologijos“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutartį panaikinti ir pritaikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Teismo skundžiama nutartis yra nemotyvuota. Iš teismo nutarties visiškai neaišku kokiais motyvais remiantis buvo atsisakyta pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones.

82. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovo ieškinio esmė yra ta, kad teismas panaikintų perkančiosios organizacijos sprendimus, kuriais buvo atmestas ieškovo pasiūlymas Konkursui, kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų, tuo sudarant sąlygas ieškovui grįžti į Konkursą ir jame toliau dalyvauti kartu su kitais tiekėjais. Todėl ir prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės yra tokios, kurios patenkinus ieškovo ieškinį, leistų ieškovui toliau dalyvauti Konkurse, t. y. įgalintų tinkamai ir visiškai įvykdyti priimtą teismo sprendimą. Tokių laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikius ir leidžiant Konkursui vykti toliau, šios bylos nagrinėjimo metu, atsakovas, kaip perkančioji organizacija, gali atplėšti vokus su finansiniais pasiūlymais, sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, paskelbti Konkurso laimėtoją ir su juo sudaryti viešojo pirkimo sutartį, kas, teismui priėmus sprendimą tenkinti ieškinį, darytų tokio sprendimo įvykdymą neįmanomu.

93. Teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodo VPĮ 123 straipsnį, kuriame numatytos teisės ir jų įgyvendinimas niekaip nėra susiję su būsimo teismo sprendimo šioje byloje įvykdymo galimumo ir privalomumo užtikrinimu. Ieškovo reiškiamo ieškinio tikslas yra neprisiteisti iš perkančiosios organizacijos kokios nors žalos atlyginimą, o užtikrinti teisę kartu su kitais tiekėjais dalyvauti Konkurse ir gauti iš perkančiosios organizacijos sąžiningą, pagrįstą ir teisėtą savo pasiūlymo įvertinimą.

10Atsakovas VšĮ ,,Centrinė projektų valdymo agentūra“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą, arba jeigu, vadovaujantis CPK 337 straipsniu, teismas priims sprendimą pakeisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, siekiant apginti viešąjį interesą ir vadovaujantis CPK 147 straipsniu, prašo pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, atsirasiančių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir per 10 dienų nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą ne mažiau kaip 7 500 000 Lt arba pateiktų šios sumos banko garantiją, galiojančią iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje. Nurodo šiuos nesutikimo su skundu argumentus:

111. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Atsakovo VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ vykdomo atviro konkurso pirkimo rezultatas – dviejų informacinių sistemų sukūrimas: 1) viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos bei 2) veiklos rodiklių informacinės sistemos. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos sukūrimas būtinas siekiant įgyvendinti Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformą bei 2005 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 718 patvirtintą šios reformos įgyvendinimo priemonių planą. Tik sukūrus minėtą informacinę sistemą, bus įmanomas viešojo sektoriaus atskaitomybės tvarkymas kaupimo principu bei konsoliduotų ataskaitų rengimas. Minėta sistema sudarys galimybes racionaliau planuoti valstybės finansinius išteklius, padidins valstybės finansų valdymo ir kontrolės efektyvumą. Sukūrus veiklos rodiklių informacinę sistemą, bus sukurtas bendras ir patikimas informacijos šaltinis, kuris padės operatyviau priimti valstybės valdymo sprendimus, padės padidinti valstybės valdymo funkcijų efektyvumą. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad šis pirkimas betarpiškai susijęs su viešuoju interesu – geresne viešojo sektoriaus finansų, turto apskaita, ekonomiškesnių sprendimų dėl valstybės turto priėmimu bei valdžios sektoriaus efektyvumo didinimu.

122. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės, jau už 2010 m. viešojo sektoriaus subjektai turi rengti konsoliduotąsias ataskaitas, t. y. per 2009 metus ir 2010 m. I pusmetį turi būti suteikta didžioji dalis šiuo pirkimu perkamų paslaugų: sukurtos informacinės sistemos, apmokyti visi viešojo sektoriaus subjektų darbuotojai naudosiantys viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą ir Finansų ministerijos darbuotojai, priimantys valdymo sprendimus ir naudosiantys veiklos rodiklių informacinę sistemą. Dėl šių priežasčių, siekiant, kad teisės aktuose numatytais terminais galėtų būti įgyvendinta viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reforma, būtina viešojo pirkimo-pardavimo sutartį pasirašyti ir numatytas paslaugas pradėti teikti kuo skubiau. Sustabdžius viešojo pirkimo procedūras ir šiais metais nesudarius viešojo pirkimo-pardavimo sutarties bei nepradėjus jos vykdyti, nebus nustatytais terminais pilnai įgyvendinta viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reforma.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindo manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis procese numatytų priemonių.

15Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba pateikiamas teismui tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d., 95 str. 3 d.). Tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 95 straipsnio 3 dalyje, nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis. Tačiau šioje teisės normoje numatyta, jog laikinoji apsaugos priemonė turi būti taikoma vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi parinkti tokią laikinąją apsaugos priemonę ar kelias priemones, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir minimaliai ribotų atsakovo interesus, veiklą, neviršytų pareikštų ieškinio reikalavimo ribų (CPK 145 str. 2 d.). Teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, t. y. laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau nei būtina tikslui pasiekti.

16Įvertinus ieškovo UAB „Informacinės technologijos“ pareikšto ieškinio dalyką – panaikinti VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ 2008 m. lapkričio 4 d. rašte Nr. 2008/2-6907.1 nurodytą VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ bei jos sudarytos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kad ieškovo pretenzija dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo buvo pateikta pavėluotai; panaikinti VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ 2008 m. spalio 23 d. rašte Nr. 2008/2-6629 „Pranešimas apie pasiūlymo atmetimo priežastis“ bei 2008 m. lapkričio 4 d. rašte Nr. 2008/2-6907.1 nurodytą VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ bei jos sudarytos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, pripažinti, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams bei įpareigoti perkančiąją organizaciją išnagrinėti įvertinant (balais) ieškovo techninį pasiūlymą (kaip atitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimus) bei atplėšti voką su ieškovo finansiniu pasiūlymu, t. y. pilnai įvertinti ieškovo pasiūlymą pagal ekonominį naudingumą – laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis būtų uždrausta atsakovui VšĮ ,,Centrinė projektų valdymo agentūra“ vykdyti tolesnes viešojo konkurso ,,Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos ir veiklos rodiklių informacinės sistemos kūrimas“ pirkimo procedūras, taikymas būtų pagrįstas ir tikslingas, nes yra pagrindas teigti, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali būti apsunkintas teismo sprendimo vykdymas tuo atveju, jeigu būtų patenkintas tokio turinio ieškinio reikalavimas. Priešingu atveju, tai yra nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės tiek ieškovo reikalavimų pateikimo, tiek ir ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu.

17Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės – pirkimo procedūros sustabdymo – taikymas atitiktų tiek proporcingumo, tiek ir ekonomiškumo principus. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, atsakovas VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ investuos į būsimos viešojo pirkimo sutarties vykdymą: teiks pasiūlymus ir sudarys sutartis su kitomis bendrovėmis bei atliks kitus veiksmus, dėl ko, patenkinus ieškinį, tikėtina patirs nuostolių, kurių, pritaikius laikinąją apsaugos priemonę, galima būtų išvengti.

18Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovų prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo, neįvertino visų svarbių šiam klausimui spręsti faktinių bylos aplinkybių, tuo pažeisdamas proceso teisės normas (CPK 263, 265 str.), dėl to padarė nepagrįstą išvadą ir klausimą išsprendė neteisingai. Tokie pažeidimai yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str. 1 d.). Todėl vadovaudamasi CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkto ir VPĮ 95 straipsnio 3 dalies nuostatomis ir, nesant duomenų, jog viešasis pirkimas yra pasibaigęs, teismo teisėjų kolegija sprendžia, jog yra tikslinga taikyti laikinąją apsaugos priemonę – viešojo konkurso procedūrų sustabdymą (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 13 p., VPĮ 95 str. 3 d.).

19Atmestinas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytas argumentas, kad atsakovo VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ vykdomo atviro konkurso pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu, todėl laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ vykdomo atviro konkurso rezultatas tai dviejų informacinių sistemų sukūrimas – viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos bei veiklos rodiklių informacinės sistemos. Teisėjų kolegijos nuomone, šis pirkimas nėra susijęs su viešuoju interesu.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, siekdama sėkmingai ir laiku atlikti pirkimą, turi tinkamai planuoti vykdomo pirkimo procedūrų atlikimo laiką, įvertinti ne tik įstatymo reglamentuotus jų vykdymo terminus, bet ir pretenzijų pateikimo ar procedūrų sustabdymo laikotarpį. Todėl atmestini ir atsakovo argumentai, kad sustabdžius viešojo pirkimo procedūras ir šiais metais nesudarius viešojo pirkimo-pardavimo sutarties bei nepradėjus jos vykdyti, nebus nustatytais terminais pilnai įgyvendinta viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reforma.

21Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo taikyti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Pagal CPK 147 straipsnio pirmąją dalį teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas gali būti įpareigojamas užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, kai teismas, preliminariai įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsiradimo galimybę. Atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimas nebuvo sprendžiamas pirmosios instancijos teisme, todėl tai nėra apeliacijos dalykas šioje byloje (CPK 312 str.). Kartu atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu turi teisę pateikti galimų nuostolių paskaičiavimus ir kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

22Ieškovas UAB „Informacinės technologijos“ 2009 m. sausio 14 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė paaiškinimus dėl atsakovo atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą, tačiau tokio procesinio dokumento CPK nenumato, todėl teisėjų kolegija dėl jame nurodytų argumentų nepasisako ir grąžiną jį pateikusiam asmeniui.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

25Ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti.

26Taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovo VšĮ ,,Centrinė projektų valdymo agentūra“ (į. k. 126125624, buveinės adresas S. Konarskio g. 13, Lt – 03109 Vilnius) vykdyti viešojo konkurso ,,Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos ir veiklos rodiklių informacinės sistemos kūrimas“ pirkimo procedūras, tame tarpe atplėšti vokus su finansiniais pasiūlymais, sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, patvirtinti galutinę pasiūlymų eilę ir paskelbti konkurso nugalėtoją bei sudaryti su juo viešojo pirkimo sutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Informacinės technologijos“ kreipėsi į teismą su... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 18 d. nutartimi ieškovo UAB... 6. Ieškovas UAB „Informacinės technologijos“ atskiruoju skundu prašo... 7. 1. Teismo skundžiama nutartis yra nemotyvuota. Iš teismo nutarties visiškai... 8. 2. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias... 9. 3. Teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodo VPĮ 123 straipsnį,... 10. Atsakovas VšĮ ,,Centrinė projektų valdymo agentūra“ atsiliepimu į... 11. 1. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba... 12. 2. Vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės, jau už 2010 m. viešojo... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo galimai... 15. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145... 16. Įvertinus ieškovo UAB „Informacinės technologijos“ pareikšto ieškinio... 17. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės –... 18. Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 19. Atmestinas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytas argumentas, kad... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančioji organizacija, siekdama sėkmingai... 21. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas prašo taikyti nuostolių, galimų... 22. Ieškovas UAB „Informacinės technologijos“ 2009 m. sausio 14 d. Lietuvos... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 24. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutartį panaikinti ir... 25. Ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti.... 26. Taikyti laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovo VšĮ...