Byla I-803-189/2014
Dėl įsakymo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Klaipėdos nafta“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Ardynas“, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės, Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Liudmilos Zaborovskos,

2dalyvaujant pareiškėjams I. N., S. G. (kartu ir pareiškėjų S. G. bei T. G. atstovas),

3pareiškėjų P. D. M., I. N., J. Z., R. S., A. N., S. G., T. G., S. G., UAB „Ferteksos transportas“, UAB „Vidmarta“ atstovei advokatei L. G. (L. G. byloje kartu ir pareiškėja),

4pareiškėjo J. Z. atstovei V. Z.,

5pareiškėjos P. D. M. atstovui G. M.,

6atsakovės Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovui Leonardui Urbanovičiui (Leonard Urbanovič), Karoliui Švaikauskui,

7trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Klaipėdos nafta“ atstovui advokatui Ryčiui Paukštei, Jurgitai Lengvytei, Vaidai Česnaitei,

8trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Sweco Lietuva“ atstovui Aidui Vaišnorui,

9trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Ardynas“ atstovui Valdui Sabaliauskui,

10viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų P. D. M., I. N., J. Z., R. S., A. N., S. G., T. G., S. G., L. G., UAB „Ferteksos transportas“, UAB „Vidmarta“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos dėl įsakymo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Klaipėdos nafta“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Ardynas“, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas).

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

12Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – ir Energetikos ministras) 2013-06-13 įsakymu Nr. 1-130 (toliau ir – Įsakymas, I t. b. l. 42) buvo patvirtintas Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – ir SGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialusis planas (toliau – ir Specialusis planas), kurio organizatorė paskirta AB „Klaipėdos nafta“, rengėja UAB „Sweco Lietuva“.

13Specialiuoju planu pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose suplanuoti servitutai, specialiosios žemės sąlygos bei kiti nuosavybės teisių suvaržymai. Pareiškėjai gindami savo pažeistas teises ir prašydami panaikinti Energetikos ministro 2013-06-13 įsakymą Nr. 1-130, kuriuo patvirtintas Specialusis planas, su skundu (I t. b. l. 1–12) kreipėsi į teismą.

14Nurodė, kad Specialusis planas turėtų būti pripažintinas parengtu neteisėtai, nes AB „Klaipėdos nafta“ nėra teisėta Specialiojo plano organizatorė. Šiuos argumentus grindė tuo, kad, kaip nustatyta Energetikos ministro 2011-08-01 įsakymo Nr. 1-196 2 p., Ministras leidžia AB „Klaipėdos nafta“ vykdyti planavimo organizatoriaus teises ir pareigas. Pareiškėjų manymu, toks Ministro leidimas turi būti prilyginamas planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimui, todėl toks įsakymas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – ir TPĮ, Teritorijų planavimo įstatymas) 14 str. reglamentuoja, kas gali būti specialiojo planavimo organizatoriai, tačiau tokios teisės, kaip organizatoriaus teisės perduodamos kitiems asmenims, įstatymai nenumato. Pabrėžė, kad atsižvelgiant į tai, kad nors TPĮ 14 str. 4 p. ir numato, kad juridiniai asmenys gali būti specialiųjų planų organizatoriai, tačiau įstatymui nereglamentuojant, kokias teritorijas jie gali planuoti, jie galėtų planuoti tik savo nuosavybės teise valdomą teritoriją.

15Dėl servitutų suprojektavimo nurodė, kad SGD terminalo projektas negali būti pripažįstamas visuomenės poreikį atitinkančiu projektu, nes Specialiojo plano organizatorius ir būsimas SGD terminalo statytojas bei savininkas yra privatus pelno siekiantis juridinis asmuo, naudosiantis terminalą savo ekonominei naudai gauti ir neturintis jokių konkrečių įsipareigojimų dėl visuomenei privalomos suteikti naudos. Taip pat nurodė, kad servitutai, per kuriuos numatyta tiesti magistralinį dujotiekį, pareiškėjų žemės sklypuose suplanuoti neteisėtai, nes su žemės savininkais nėra sudarytos sutartys. Pažymėjo, jog, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos svarbos projektus įstatymas konkrečiai neaptaria, kada žemė turi būti išperkama, o kada nustatomas servitutas, todėl mano, kad ginčijamos situacijos atveju, kuriuo pagrindu bus naudojamasi privačia kitų asmenų žeme, turėtų teisę pasirinkti žemės savininkas, o ne planavimo organizatorius. Be to, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme (toliau – ir SGDĮ) nėra nurodyta, kad servitutas galėtų būti nustatomas administraciniu aktu, jei viešpataujančio ir tarnaujančio daikto savininkai dėl servituto nesusitaria. Todėl, pareiškėjų teigimu, jų nuosavybės teise valdomų sklypų naudojimasis tiesiant dujotiekį būtų teisėtas tik tuo atveju, jei tarp pareiškėjų ir Specialiojo plano organizatoriaus butų susitarta dėl servitutų nustatymo. Tuo tarpu, nesant tokių susitarimų, servitutų suprojektavimas Specialiajame plane yra neteisėtas.

16Dėl servitutų apimties nurodė, jog servitutai dujotiekiui tiesti turi apimti ne didesnio pločio ruožą, negu tas, kuris pripažįstamas technologiškai būtinu magistralinio dujotiekio statybai bei vėlesniam jo aptarnavimui. Atkreipė dėmesį, kad kadangi, kaip nustatyta Specialiajame plane, tipinė darbų zona tiesiant dujotiekį turi būti 20 m, todėl ir servitutai galėtų būti nustatyti ne didesniame, negu 20 m pločio ruože. Tuo tarpu Specialiajame plane, niekuo nemotyvuojant, servitutai yra suprojektuoti 50 m pločio ruože, o tai reiškia, kad dujotiekio savininko naudojimosi teisė svetima žeme nepagrįstai išplečiama.

17Atkreipė dėmesį, kad servitutai yra suplanuoti per pareiškėjų sklypus tekančio upelio Kirnupalis apsaugos juostoje, o tai reiškia, kad bus atliekami kasimo ir kiti darbai. Kai tuo tarpu statyba vandens telkinių pakrantės apsaugos zonoje yra draudžiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (toliau – ir Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos) 126.1, 16.4 punktais.

18Pažymėjo, kad visi Specialiajame plane pritaikyti suvaržymai numatyti neteisėtai. Pabrėžė, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė priimdama 1992-05-12 nutarimą Nr. 343 neleistinai išplėtė sąlygų sąrašą, numatydama net kelias dešimtis tokių sąlygų, kurios neminimos Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau – ir Žemės įstatymas) 22 str. 2 d. Pareiškėjų teigimu, būtent šiame nutarime nurodytos sąlygos yra nustatytos pareiškėjų žemės sklypams, taip apribojant nuosavybės teises ir ūkinės veiklos sąlygas. Pabrėžė, kad tiek Konstitucija, tiek LR Civilinis kodeksas įtvirtina nuosavybės neliečiamumo principus ir tai, kad nuosavybė gali būti apribojama tik įstatymų pagrindu. Tuo pagrindu prašė teismo kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti atitinkamų teisės normų prieštaravimą Konstitucijai ir Civiliniam kodeksui. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjų skundas bet kuriuo atveju turėtų būti tenkinamas taip pat ir dėl to, kad specialiosios sąlygos yra nustatytos nesant nei vienos iš aplinkybių, kurių reikalaujama Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr., 343 2.1, 2.2 punktuose.

19Nurodė, kad Specialiajame plane suprojektuota dujotiekio trasa skiriasi nuo trasos, kuri buvo nustatyta SGD terminalo plėtros plane ir Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir PAV) programoje, patvirtintoje LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Klaipėdos RAAD) 2012-02-24 sprendimu Nr. (4)-LV4-668. Pažymėdama skirtumą nurodė, jog dujų trasos atkarpa buvo nustatyta taip, kad ji nepalies kai kurių pareiškėjų žemės sklypų. Todėl pareiškėjai po PAV programos patvirtinimo neturėjo pagrindo domėtis tolesniais specialiojo planavimo etapais. Pabrėžė, jog tai, kad Specialiojo plano sprendiniai dėl dujotiekio trasos prieštarauja jau nustatytai tvarkai, suderintai ir patvirtintai PAV programai, tokia situacija laikytina esminiu Specialiojo plano trūkumu.

20Pažymėjo, jog susipažinus su PAV ataskaita buvo nustatyta, kad dujotiekio trasos poveikis aplinkai, ypač ekonominei, nebuvo išsamiai įvertintas, taip pat pareiškėjų ir kitų asmenų sklypai, per kuriuos buvo planuojama tiesti dujotiekį iš viso nevertinti atsižvelgiant į atstumą nuo Klaipėdos miesto ribos, į tai, kad jie patenka į miesto įtakos ir būsimos plėtros zoną, sklypų naudojimo galimybes pagal Klaipėdos rajono bendrojo plano sprendinius, realią sklypų rinkos vertę. Nurodė, kad PAV ataskaitoje, kaip pagrindinis trasos variantas 1A buvo įvertintas ne dabar Specialiajame plane suprojektuotas trasos variantas, o ta trasa, kuri prieš tai ir buvo nustatyta PAV programoje. Tuo tarpu trasa, kuri suprojektuota Specialiuoju planu, tuomet buvo aptarta tik kaip subalternatyva, tačiau vėliau ši trasa jau buvo nurodyta, kaip optimali. Atsižvelgiant į tai, darė išvada, Specialiojo plano sprendinys dėl dujotiekio trasos prieštarauja PAV ataskaitos turiniui.

21Nurodė, jog sprendinius, susijusius su magistralinio dujotiekio atkarpa nuo SGD terminalo iki kelio Klaipėda-Šilutė trasa, nulėmė aplinkybė, kad dujotiekio trasa būtų sutapatinta su Pietinio išvažiavimo iš Klaipėdos uosto trasa, kuri buvo numatyta Pietinio išvažiavimo iš Klaipėdos uosto trasos detaliajame plane. Tačiau sprendimai, kuriais buvo patvirtintas aplinkkelio detalusis planas yra panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-06-25 nutartimi. Todėl, pareiškėjų teigimu, nėra pagrindo rengti kitus teritorijų planavimo dokumentus, vadovaujantis negaliojančio detalaus plano sprendiniais.

22Esminiu pažeidimu rengiant Specialųjį planą siekė pripažinti ir tai, kad nei vienas iš pareiškėjų nebuvo informuotas apie Specialiojo plano rengimo pradžią, ar parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą. Be to, planavimo organizatorės informacijoje apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą buvo nurodytas tik veiklos pavadinimas nepaminėjus dujotiekio tiesimo ir neišvardinus ne tik žemės sklypų kadastrinių numerių, bet ir kaimų ar seniūnijų, kurių teritorijose sklypai yra. Mano, jog toks informacijos trūkumas sutrukdė pareiškėjams teikti pasiūlymus bei įtakoti dujotiekio trasos variantą ir tai buvo padaryta tyčia, kad žemių savininkai nekliudytų planuoti dujotiekio tiesimą. Tuo tarpu pareiškėjai tik gavę pranešimus apie parengtą Specialųjį planą aktyviai dalyvavo šio plano svarstyme. Tuo remiantis prašė teismo kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar atitinkamos teisės aktų nuostatos neprieštarauja Konstitucijos 23 str. 2 d. nuostatai ta apimtimi, kuria nenustato planavimo organizatoriui pareigos planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų savininkams ar naudotojams pranešti apie pradedamas ir atliktas planavimo procedūras, jei parengus teritorijos planą numatomi sklypų nuosavybės ar naudojimo teisių pokyčiai.

23Nurodė, kad tiek jau parengto Specialiojo plano svarstymo metu, tiek susirašinėjime, pareiškėjų teikti pasiūlymai buvo atmesti formaliais motyvais, tuo planavimo organizatorė nesilaikė TPĮ 3 str. 1 d. 7 p. deklaruojamo interesų suderinimo tikslo ir faktiškai paneigė suinteresuotos visuomenės teisę dalyvauti planavimo procese. Taip pat pabrėžė, kad nors valstybės institucijos ir deklaruoja, jog SGD terminalas bus naudingas visai visuomenei, tačiau, pareiškėjų teigimu, didžiausia nauda atiteks AB „Klaipėdos nafta“ akcininkams, nusavinus pareiškėjų sklypų dalis, taip turint realią galimybę pasipelnyti pareiškėjų sąskaita.

24Teismo posėdžio metu pareiškėjai, pareiškėjų atstovai palaikė skundo argumentus, prašė skundą patenkinti atsiliepime ir teismo posėdyje išdėstytais motyvais.

25Atsakovė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija atsiliepimo argumentais prašė pareiškėjų skundą atmesti.

26Nesutiko su argumentais, kad AB „Klaipėdos nafta“ negali būti teisėta planavimo organizatorė. Pažymėjo, kad tokią teisę AB „Klaipėdos nafta“ suteikia TPĮ 14 str., taip pat Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bendru 2011-01-24 įsakymu Nr. 1-10/D1-61 9 p., kuriuose nustatyta, kad specialiojo plano organizatoriumi gali būti juridinis asmuo, o AB „Klaipėdos nafta“ ir yra juridinis asmuo. Taip pat pažymėjo, kad Energetikos ministro 2011-08-01 įsakymu Nr. 1-196 buvo tik perduotas sutikimas pradėti Specialiojo plano rengimo procedūras, o ne AB „Klaipėdos nafta“ perduotos planavimo organizatoriaus teisės.

27Prieštaravo pareiškėjų argumentams dėl servitutų suprojektavimo nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Šiuo aspektu nurodė, kad priešingai, nei nurodo pareiškėjai, jog teisės aktai nenumato galimybės servitutus nustatyti administraciniu aktu, Specialiuoju planu tik rezervuojama teritorija komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms bei kitiems objektams ir kuriame be yra nustatyta, kad rezervuojamos teritorijos ribose bus nustatomas žemės servitutas. Taigi Specialiuoju planuoju servitutai nėra nustatomi.

28Pažymėjo, kad SGD terminalo jungiamojo dujotiekio komunikacijoms servitutai gali būti nustatomi administraciniu aktu, Žemės įstatymo nustatyta tvarka. Nurodė, kad Žemės įstatymo 23 str. 1 d. 4 p. numato, kad servitutai gali būti nustatomi administraciniu aktu, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomas servitutas suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendro naudojimo) inžinierinės infrastruktūros tinklus. Nors teisės aktai aiškiai ir neapibrėžia, kokie inžinieriai tinklai laikytini centralizuotais bendro naudojimo inžinieriniais tinklais, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad SGD terminalas su dujų jungtimi yra nacionalinis, visos valstybės piliečiams ir ekonomikai svarbus objektas, todėl jis yra priskirtinas bendro naudojimo inžinierinėms komunikacijoms, kurioms pagal Žemės įstatymo nuostatas servitutas gali būti nustatomas administraciniu aktu.

29Dėl argumentų, jog Specialiajame plane servitutai apima didesnio pločio ruožą (50 m), nurodė, kad tokios servituto ribos nustatytos vadovaujantis kolegialių institucijų 2001-03-09 įsakymu Nr. 86/146 „Dėl sritinio norminio dokumento „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės“ patvirtinimo“ patvirtinto sritinio norminio dokumento „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės“ 4.3.2 p. pagrindu, kuriame nustatyta, kad magistralinio dujotiekio apsaugos zona turi būti po 25 m į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio ašies, taip pat Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“. Todėl nesutiko su argumentais, kad servitutų riba nepagrįstai išplečiama. Taip pat nesutiko ir su skundo argumentais, kad AB „Klaipėdos nafta“ siekė išvengti nuostolių atlyginimo. Nurodė, kad žemės sklypų savininkų nuostoliai bus atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat pareiškėjams buvo siūloma 30 proc. dydžio priedas, jei sutartis dėl servituto bus sudaryta iki Specialiojo plano patvirtinimo.

30Nurodė, kad dujotiekio linija yra suplanuota taip, kad dujotiekio vamzdis nepatektų į Kirnupalio upelio pakrantės apsaugos juostą. Todėl pareiškėjų argumentus, kad bus pažeistas Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343, 126 p., kuriame nustatyta, kad pakrantės apsaugos juostose draudžiama statyti statinius, laikė nepagrįstais.

31Nesutiko su skundo argumentais, kad Vyriausybė negali nustatyti specialiųjų žemės naudojimų sąlygų. Pažymėjo, kad tokia teisė Vyriausybei suteikta Žemės įstatymo 22 str. 1 d. Taip pat nesutiko ir su argumentais, kad 2001-03-09 Ūkio ministro įsakymu Nr. 86/146 patvirtinto sritinio norminio dokumento „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės“ 4.18 4.32 punktai yra negaliojantys. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nustatytų magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonų dydžių pakeitimai buvo padaryti ir patvirtinti Vyriausybės 2003-04-29 nutarimu Nr. 539 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo. Atsižvelgiant į tai, skundo argumentus, kad specialiosios žemės naudojimo sąlygos buvo nustatytos vadovaujantis negaliojančiomis teisės nuostatomis, taip pat laikė nepagrįstais.

32Nurodė, kad suplanuota dujotiekio trasa parinkta įvertinus esamą padėtį ir išlaikant norminius atstumus nuo dujotiekio ašies iki esamų objektų, tame tarpe ir pastatų. Pabrėžė, kad reikalavimas rengiant ar statant bet kuriuos pastatus 350 m atstumu nuo magistralinio dujotiekio trasos projektinę dokumentaciją būtina suderinti su magistralinį dujotiekį eksploatuojančia organizacija yra nustatytas Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 25.4 p. Taip pat pažymėjo, kad teisės aktai planavimo organizatoriui nenustato pareigos pranešti žemės sklypų savininkams, kokiam sklypo plotui bus taikomas reikalavimas derinti projektinę dokumentaciją 350 m atstumu nuo dujotiekio trasos.

33Pažymėjo, kad Specialiojo plano sprendiniai nebuvo esmingai keičiami ir atitinka Poveikio aplinkai vertinimo programą. Nurodė, kad parengtoje planuojamos ūkinės veiklos PAV programoje buvo pateikti nagrinėjamų alternatyvų brėžiniai, kuriuose buvo iliustruojama galima dujotiekio trasa. Poveikio aplinkai vertinimą atliko ir ataskaitą parengė skirtingų sričių ekspertų komanda, nustačiusi, kad planuojamą ūkinę veiklą įgyvendinti optimaliausia yra alternatyva I (ties Kiaulės nugaros sala), pasirinkus trasos pagrindinį variantą IA buvo taikytos dujotiekio trasos atskirų ruožų subalternatyvos (Iaa1, Iad, Iae, IAH, Iaj, Ial, Iam, Ian). Lietuvos Respublikos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – ir PAVĮ) 9 str. 7 p. nustatyta, kad atskaitinga institucija turi teisę pareikalauti pakartotinai organizuoti visuomenės viešą susipažinimą su ataskaita, tačiau tik tuomet, kai po viešo susipažinimo su ataskaita ji yra iš esmės keičiama ar taisoma dėl gautų ekspertų išvadų. Šiuo gi atveju, PAV programoje pateikta dujotiekio trasos alternatyva A nebuvo keičiama iš esmės, o tik buvo patikslinta pagal poveikio aplinkai vertinimo metu atliktų gamtinių tyrimų rezultatus ir ekspertų išvadose teikiamus siūlymus. Tuo tarpu Klaipėdos RAAD 2012-10-22 raštu Nr. (4)-LV4-3270 priėmus sprendimą (VIII t. b. l. 77–83), kad dujotiekio statyba ties pietinėje Klaipėdos jūrų uosto dalyje ties Kiaulės nugara yra leistina, buvo pradėtas rengti Specialusis planas. Pabrėžė, kad jokios procedūros pažeistos nebuvo.

34Nurodė, jog pareiškėjai nepasinaudojo galimybe dalyvauti viešojoje diskusijoje dėl PAV metu nagrinėtų alternatyvų, t. y. jokių pasiūlymų PAV metu iš pareiškėjų nebuvo gauta. Tuo tarpu Specialiojo plano viešo svarstymo su visuomene procedūrų metu jau buvo priimtas Klaipėdos RAAD 2012-10-22 raštas Nr. (4)-LV4-3270, todėl tuo pagrindu pareiškėjų teikiami pasiūlymai buvo atmesti. Prieštaravo skundo argumentams, kad dujotiekio trasos poveikis aplinkai, ypač ekonominei nebuvo išsamiai įvertintas. Šiuo aspektu nurodė, kad dujotiekio poveikis buvo įvertintas visiems PAVĮ išvardintiems komponentams ir buvo parinkta optimaliausia dujotiekio trasos alternatyva, daranti mažiausią poveikį PAVĮ nurodytiems komponentams. Atkreipė dėmesį, kad buvo įvertinta visa viešai prieinama informacija apie žemės sklypų savininkų planuojamą ar rengiamą planuoti veiklą jų valdomuose žemės sklypuose. Todėl remiantis gauta informacija, dujotiekio trasa buvo planuojama per sklypus, kurių savininkai PAV ir Specialiojo plano rengimo metu nebuvo viešai išreiškę valios savo valdomose sklypuose vykdyti kitą veiklą (ne žemės ūkio).

35Dėl dujotiekio trasos ryšio su numatoma Klaipėdos pietinio aplinkkelio trasa nurodė, kad dujotiekio trasa buvo parinkta įvertinus visas alternatyvas ir buvo parinkta mažiausiai trečiųjų asmenų teises pažeidžianti trasos vieta. Pažymėjo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-06-25 nutartimi Nr. A-525-2011/2012 panaikindamas Klaipėdos miesto administracijos direktoriaus įsakymus dėl pietinio išvažiavimo iš Klaipėdos uosto trasos detaliojo plano patvirtinimo, tačiau šiuo sprendimu nebuvo kvestionuojamas detaliuoju planu patvirtintas pietinio išvažiavimo iš Klaipėdos uosto teritorinis sprendinys. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje konstatavo, kad buvo pažeistos kai kurių žemės savininkų teisės, nes detaliajame plane nebuvo numatyti privažiavimai, prie kai kurių žemės sklypų. Kitų pažeidimų nebuvo nustatyta, todėl pašalinus šiuos pažeidimus, Klaipėdos pietinio aplinkkelio detalusis planas bus patvirtintas ir įgyvendintas.

36Nepagrįstais vertino ir pareiškėjų argumentus, jog rengiant Specialųjį planą buvo nesilaikyta privalomų išviešinimo procedūrų, t. y. žemės savininkai apie vykdomą planavimą nebuvo informuoti, pranešimų tekstai neaiškūs ir netikslūs. Nurodė, kad tiek Planavimo organizatorius, tiek PAV ir Specialiojo plano rengėjai pilnai įvykdė teritorijų planavimo dokumentų viešinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

37Nesutiko ir su pareiškėjų argumentais, jog planavimo organizatorius AB „Klaipėdos nafta“ nenagrinėjo pareiškėjų siūlymų viešo svarstymo su visuomene metu. Nurodė, kad tuo atveju, jei pareiškėjų siūlymai ir buvo atmesti, jie nepasinaudojo galimybe apskųsti jiems nepalankius atsakymus ar neveikimą. Pažymėjo, kad pareiškėjai nepasinaudojo teise dalyvauti PAV procedūrose kaip visuomenės atstovai reiškiant motyvuotus pasiūlymus. Tuo tarpu Klaipėdos RAAD 2012-10-22 raštu (4)-LV4-3270 pritarus PAV ataskaitai ir patvirtinus planuojamos ūkinės veiklos galimybę pasirinktoje teritorijoje, nebuvo galimybių kardinaliai keisti Specialiuoju planu planuojamo dujotiekio trasos alternatyvų.

38Pažymėjo, kad priešingai, nei skunde nurodė pareiškėjai, bendrojo teritorijų planavimo dokumentas nėra dokumentas garantuojantis galimybę naudoti žemę pagal sprendiniuose nurodytą paskirtį ir kuris negali būti traktuojamas kaip objektyviai išreiškiantis žemės sklypo savininko valią vykdyti ne žemės ūkio veiklą jo valdomame sklype.

39Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai palaikė atsiliepimo argumentus, prašė skundą atmesti.

40Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepimo argumentais prašė pareiškėjų skundą atmesti.

41Pagrįsdami atsiliepimo argumentus nurodė, kad pareiškėjai nepagrįstai teigia, kad Specialiojo plano organizatoriumi negali būti AB „Klaipėdos nafta“. Pažymėjo, jog tokią teisė įtvirtinta tiek TPĮ 14 str., tiek Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių 9 p.

42Iš esmės tais pačiais argumentais, kaip nurodė ir atsakovė, pritarė išvadai, kad Specialiajame plane servitutai suprojektuoti pagrįstai ir teisėtai, nepažeidžiant pareiškėjų teisių ir interesų. Kaip ir atsakovė, laikėsi tos pačios pozicijos, kad pareiškėjai nepagrįstai nurodė, jog patvirtinus Specialųjį planą atsiradę suvaržymai buvo neteisėti, nes specialiosios žemės naudojimo sąlygos buvo nustatytos poįstatyminiais teisės aktais, kurie prieštarauja aukštesnės galios teisės normoms.

43Dėl servituto apimties nurodė, kad Specialiosios žemės ir miško sąlygos magistralinio dujotiekio (viešpataujančio daikto) apsaugos zonos ribose taip pat nustato apribojimus ūkinėms veikloms, kurios gali kelti pavojų saugiai dujotiekio eksploatacijai ar kitaip paveikti tinkamą dujotiekio naudojimą. Todėl Specialiajame plane numatytas 50 m pločio servitutas yra tokio dydžio ir ploto, kuris užtikrina viešpataujančio daikto naudojimą ir nesukuria jokių papildomų tarnaujančio daikto savininko teisių ribojimų. Pažymėjo, kad AB „Klaipėdos nafta“ siekdama atlyginti žemės sklypų savininkų patiriamus nuostolius pagrįstai priėmė sprendimą dėl servituto sutapatinimo su dujotiekio apsaugos zona, tokiu būdu siekiant kompensuoti savininko nuostolius ne tik faktiškai dujotiekio statybai ir aptarnavimui reikalingoje žemėje, bet ir žemės juostoje, kurioje nustatomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

44Atsakant į skundo argumentus dėl Specialiojo plano sprendinių ryšio su PAV programa nurodė, kad visos procedūros buvo vykdomos viešai ir laikantis privalomų viešinimo procedūrų. O tai, kad pareiškėjai nesidomėjo Specialiuoju planu ir priimtais sprendimais, nereiškia jų teisių suvaržymo, taip pat nerodo Specialiojo plano sprendinių nepagrįstumo ir neteisėtumo.

45Dėl dujotiekio trasos ryšio su numatoma Klaipėdos pietinio aplinkkelio trasa nurodė, kad dujotiekio vieta buvo parengta įvertinus ir išanalizavus visas įmanomas alternatyvas, pasirenkant optimaliausią ir mažiausiai trečiųjų asmenų teises pažeidžiančią trasos vietą, todėl pareiškėjų teiginiai, jog dujotiekio trasa buvo pasirinkta tik siekiant ją sutapatinti su pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IXB transporto koridoriaus trasa yra nepagrįsti.

46Prieštaraudami pareiškėjų argumentams dėl nepakankamo pareiškėjų informavimo apie Specialiojo plano rengimą, nurodė, kad tiek Planavimo organizatorius, tiek Specialiojo plano rengėjas pilnai įvykdė teritorijų planavimo dokumentų viešinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

47Apibendrindami nurodė, kad rengiant Specialųjį planą buvo pasiekti ir įgyvendinti TPĮ nustatyti tikslai bei suderinti visų asmenų interesai. O tuo tarpu kompensacijos dydžio nustatymo klausimai yra sprendžiami atskira procedūra, kurią įvykdžius ir pareiškėjams nesutikus su kompensacijos suma, savo teises pareiškėjai turės teisę ginti teisme.

48Teismo posėdžio metu atstovas palaikė atsiliepimo argumentus, prašė skundą atmesti.

49Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Klaipėdos nafta“ atsiliepimo argumentais prašė skundą atmesti.

50Nurodė, kad atkreipiant dėmesį į SGD terminalo ir su juo susijusios infrastruktūros svarbą, visos Specialiojo plano procedūros buvo vykdomos griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir procedūrų, išanalizuojant ir įvertinant visus aspektus.

51Prieštaraudami pareiškėjų skundo argumentams nurodė, kad AB „Klaipėdos nafta“ paskyrimas Specialiojo plano organizatoriumi neprieštarauja teisės aktams (TPĮ 14 str.). Taip pat nurodė, kad AB „Klaipėdos nafta“ planavimo organizatoriumi yra paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimo Nr. 1097 pagrindu. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-08-01 įsakymu Nr. 1-196 AB tik buvo nuspręsta pradėti rengti suskystintų gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialųjį planą.

52Dėl argumentų, jog Specialiajame plane servitutai suprojektuoti neteisėtai, nes su pareiškėjais nebuvo sudarytos servitutų nustatymo sutartys nurodė, kad SGDĮ 13 str. reglamentuoja žemės servitutų nustatymą įstatymų nustatyta tvarka. Taip pat nurodė, jog pagal savo svarbą projektas prilyginamas bendrojo naudojimo inžinierinėms komunikacijoms, kurioms, vadovaujantis Žemės įstatymo nuostatomis, servitutas gali būti nustatomas administraciniu aktu.

53Nesutiko su pareiškėjų argumentais dėl nepagrįstai išplėstos servitutų ribos. Nurodė, jog servituto dydį nustato Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343. Taip pat patvirtino, kad Specialiojo plano sprendiniai nepažeidžia ir minėto nutarimo 126 p., kuriuo nustatyta, kad pakrantės apsaugos juostose draudžiama statyti statinius.

54Nurodė, kad, kaip numato Žemės įstatymo 22 str. 1 d. Vyriausybė turi teisę ir gali nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas priimdama poįstatyminius teisės aktus. Dėl argumentų, jog 2001-03-09 Ūkio ministro įsakymu Nr. 86/146 patvirtinto sritinio norminio dokumento „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės“ 4.18 4.32 punktai yra negaliojantys, nurodė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nustatytų magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonų dydžių pakeitimai buvo padaryti ir patvirtinti Vyriausybės 2003-04-29 nutarimu Nr. 539 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343.

55Pažymėjo, kad Specialiojo plano sprendiniai buvo nagrinėjami ir vertinami atliekant poveikio aplinkai vertinimą. Nurodė, kad planavimo organizatorius neprivalo būtinai atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus ir reikalavimus, tačiau atsakymą, kuriuo atmeta pasiūlymą turi pateikti motyvuotą. Pabrėžė, kad tai kad nei vienas iš pareiškėjų nepateikė skundo teismui, reiškia, kad į pareiškėjų siūlymus buvo atsakyta motyvuotai. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjai nepasinaudojo galimybe dalyvauti viešoje diskusijoje dėl PAV metu nagrinėtų alternatyvų, pasiūlymų dėl alternatyvų iš pareiškėjų taip pat nebuvo gauta.

56Nesutiko su pareiškėjų argumentais, jog rengiant Specialųjį planą nebuvo laikytasi visų privalomų viešinimo procedūrų. AB „Klaipėdos nafta“ pareiškėjams išsiųstuose atsakymuose į planavimo pasiūlymus, visuose PAV ir Specialiojo plano rengimo etapuose suinteresuotos visuomenės atstovams buvo sudaręs visas galimybes susipažinti su Specialiojo plano sprendiniais, todėl, darė išvadą, kad pareiškėjai šių argumentų nepagrindė svariais įrodymais.

57Pažymėjo, kad pareiškėjų pretenzijos iš esmės yra susijusios tik su tinkamu nuostolių atlyginimu, tačiau tai yra atskiras klausimas, kuris Specialiuoju planu nebuvo sprendžiamas. Todėl tik nesutikus su kompensacijos dydžiu pareiškėjai šį klausimą turės teisę spręsti teisme.

58Apibendrindami nurodė, kad pareiškėjų išdėstyti argumentai dėl Specialiojo plano sprendinių įtakos jų teisėms, nesudaro pagrindo naikinti Specialųjį planą.

59Teismo posėdžio metu atstovas palaikė atsiliepimo argumentus, prašė skundą atmesti.

60Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ardynas“ atsiliepimo argumentais prašė pareiškėjų skundą atmesti. UAB „Ardynas“ atsiliepime iš esmės laikėsi tokios pačios pozicijos, kaip ir kiti tretieji suinteresuoti asmenys bei atsakovė.

61Teismo posėdžio metu atstovas palaikė skundo argumentus, prašė skundą atmesti.

62Pareiškėjai P. D. M., J. Z., R. S., A. N., S. G., T. G., UAB „Ferteksos transportas“ atstovas, UAB „Vidmarta“ atstovas, trečiojo suinteresuoto asmens Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (Administracinių bylų teisenos įstatymo, toliau – ABTĮ, XI skirsnis). Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų nenustatyta (ABTĮ 80 str.).

63Skundas atmestinas.

64Pagal bendrą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, pareiškėjas turi įrodyti aplinkybes, kurios nurodytos kaip skundo pagrindas, t.y. faktus, patvirtinančius ginčijamo teisinio santykio buvimą, ir faktus, liudijančius, kad pareiškėjo teisė arba įstatymu saugomas interesas pažeisti. Savo ruožtu atsakovas turi įrodyti faktus, patvirtinančius jo prieštaravimus skundui. Ginčo šalių nurodytos aplinkybės patvirtinamos tiesioginiais rašytiniais įrodymais, t.y. faktiniais duomenimis, betarpiškai patvirtinančiais arba paneigiančiais turinčių bylai reikšmės aplinkybių buvimą ar nebuvimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) IX skirsnis, tame tarpe 57 str., 58 str.)).

65Šio bylos ginčo dalykas – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013-06-13 įsakymo Nr. 1-130, kuriuo patvirtintas Suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialusis planas, teisėtumas ir pagrįstumas. Ginčo Įsakymu patvirtintu Specialiuoju planu pareiškėjams nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose yra suplanuoti servitutai, specialiosios žemės sąlygos bei kiti nuosavybės teisių suvaržymai. Pareiškėjai šio Specialaus plano patvirtinimą sieja su savo teisių pažeidimu.

66Ginčo Įsakymas buvo priimtas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 5 str. 4 d. 1 p., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-15 nutarimo Nr. 416 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo įgyvendinimo 5 p., Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-01-24 įsakymu Nr. 1-10/D1-61 30.1 p., Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 11 str., Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-09-28 nutarimu Nr. 1131 4, 11, 17 punktais, bei atsižvelgiant į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos teigiamą išvadą (2013-06-03 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. TP5-12).

67Pažymėtina, vertinant Įsakymo teisėtumą bei pagrįstumą teismas Įsakymo nevertins politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustatys, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.).

68Pareiškėjai skundo argumentais prieštaraudami Įsakymo teisėtumui (Specialaus plano patvirtinimui) nurodė, jog AB „Klaipėdos nafta“ nėra tinkama būti Specialiojo plano organizatore.

69AB „Klaipėdos nafta“ Specialiojo plano organizatoriaus teisės buvo suteiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimo Nr. 1097 „Dėl gamtinių dujų terminalo projekto plėtros“ pagrindu (Žin., 2010, Nr.90-4755). Nutarimas buvo priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 7 str. 3 d., Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 16 str. 1 d. 3 p., 24 str. 1 d. ir 301 str. 3 d., Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 4 str. 1 d. 7 p. ir įgyvendinant Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-06-06 nutarimu Nr. 567 4 p. Pažymėtina, jog šis 2010-07-21 nutarimas nėra nuginčytas, todėl darytina išvada, kad pagrindai, kuriais AB „Klaipėdos nafta“ paskirta būti Specialiojo plano organizatore yra teisėti. TPĮ 14 str. (2010-05-20 redakcija, galiojusi Vyriausybės 2010-07-21 nutarimo Nr. 1097 priėmimo metu) numatė galimybę juridiniam asmeniui būti paskirtam Specialiojo teritorijų planavimo organizatoriumi. Tuo tarpu kolegialių institucijų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro bendru 2011-01-04 įsakymu Nr. 1-10/D1-61 patvirtintose Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių, kurios nustato infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų planavimo tikslą ir objektą, planavimo organizatorius ir planų rengėjus, planavimo procesą, planų sudėtį, galiojimą ir keitimą 9 p., taip pat nustatyta, kad planavimo organizatoriumi gali būti ir juridiniai asmenys. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad aptartų teisės nuostatų turinys paneigia pareiškėjų abejones dėl AB „Klaipėdos nafta“ teisėto skyrimo Specialiojo plano organizatoriumi.

70Nesutiktina su pareiškėjų argumentais dėl servitutų nustatymo Specialiuoju planu. Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 13 str. 1 d. nustatyta, kad teritorijai, kurioje turi būti įrengta SGD terminalo infrastruktūra ir (ar) gamtinių dujų sistemos įrenginiai, susiję su SGD terminalo projekto įgyvendinimu, ir kuri nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nėra valdoma bendrovės ar perdavimo sistemos operatoriaus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis nustatomas žemės servitutas. Konkretus servituto dydis ir vieta, taip pat reikalinga SGD terminalo infrastruktūra suprojektuojami projekto specialiajame plane. Teritorijų planavimo įstatymo 13 str. 2 d. 5 p. taip pat nustatyta, kad prie specialiojo teritorijų planavimo uždavinių priskirtina rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams. Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių 7 p. taip pat reglamentuoja, jog planavimo tikslas – planuojamoje teritorijoje nustatyti Tinklų plėtros prioritetines kryptis, užtikrinant darnią tinklų plėtrą, ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant planuojamos teritorijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones, kitus reikalavimus. Paminėtos teisės nuostatos tvirtina, jog Specialiajame plane tik nurodoma rezervuojama dujotiekio statybai reikalinga teritorija, servitutai Specialiuoju planu nenustatomi.

71Pareiškėjai skundo argumentais nurodo, jog nesant sudarytų sutarčių su žemės savininkais, servitutai suplanuoti neteisėtai, nes Specialiuoju planu suplanuotas statyti dujotiekis yra priskirtinas tik prie dujų perdavimo sistemos, kai tuo tarpu Žemės įstatymo 23 str. 2 d. 4 p., nustatyta, kad servitutai administraciniu aktu gali būti nustatomi, tačiau kai suteikiama teisė tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas). Pareiškėjai planuojamo statyti dujotiekio nelaiko bendrojo naudojimo inžinieriniais tinklais.

72SGDĮ 13 str. 1 d. nustatyta, kad teritorijai, kurioje turi būti įrengta SGD terminalo infrastruktūra ir (ar) gamtinių dujų sistemos įrenginiai, susiję su SGD terminalo projekto įgyvendinimu, ir kuri nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais nėra valdoma bendrovės ar perdavimo sistemos operatoriaus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis nustatomas žemės servitutas. Konkretus servituto dydis ir vieta, taip pat reikalinga SGD terminalo infrastruktūra suprojektuojami projekto specialiajame plane.

73Kaip jau minėta, teismas ginčo situacijos nevertina politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, tačiau, sprendžiant dėl dujotiekio eksploatavimo apimties (priskirtinumo bendrojo naudojimo sistemai) pažymėtina, jog, Specialiojo plano vienas iš nustatytų tikslų – įgyvendinti Nacionalinės energetikos strategijos bei Europos Sąjungos reglamento 994/2010 nuostatas, sukuriant alternatyvų gamtinių dujų tiekimo šaltinį, panaikinant Lietuvos Respublikos nepriklausomybę nuo vienintelio išorinio dujų tiekėjo bei užtikrinant nepertraukiamą ir patikimą gamtinių dujų tiekimą apsaugotiems vartotojams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-07-13 nutarimu Nr. 871 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“ suskystintų gamtinių dujų terminalo projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu (1 p.). SGDĮ 3 str. 2 d. taip pat nustatyta, kad SGD terminalas ir SGD terminalo jungtis pripažįstami strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiais įrenginiais. Taigi atsižvelgiant į dujotiekio statybos reikšmingumą valstybės mastu (strateginės reikšmės objektas), į tai, kad būsimojo dujų terminalo jungtis ateityje bus jungiama su jau esama Lietuvos dujotiekio sistema, darytina išvada, kad dujotiekis yra priskirtinas prie bendrojo naudojimo sistemos įrenginių, t. y. pripažintinas svarbiu ekonominiu projektu visos šalies mastu, todėl priešingai, nei nurodo pareiškėjai, šiuo konkrečiu atveju servitutų nustatymas administraciniu aktu yra galimas, nes dujotiekis Žemės įstatymo 23 str. 2 d. 4 p. kontekste, pripažintinas bendrojo naudojimo inžinerinės infrastruktūros tinklu.

74Pareiškėjai skundo argumentais prieštarauja, kad servitutai Specialiajame plane nustatyti platesni (50 m), nei nustatytas technologiškai būtinas (20 m) servituto plotas. Pareiškėjų teigimu, servitutų sutapatinimas su dujotiekio apsaugos zona (taip išplečiant iki 50 m) yra nepagrįstas.

75Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygų 25.1 p. nustatyta, kad magistralinių dujotiekių ir naftotiekių apsaugos zonos nustatomos išilgai vamzdynų trasos – žemės juosta, kurios plotis – po 25 metrus abipus vamzdyno ašies. Minėti reikalavimai yra įtvirtinti ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-03-09 įsakymu Nr. 86/146 patvirtintų Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos statyba taisyklių 4. 1. p., kuriame nustatyta, kad magistralinis dujotiekis priskiriamas potencialiai pavojingiems įrenginiams; parenkant dujotiekio trasą, magistralinio dujotiekio apsaugos zona turi būti po 25 metrus į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdžio ašies (4.3.2. p.). Atsižvelgiant į planuojamo projekto sudėtingumą, saugumo faktorių (dujotiekis priskirtinas potencialiai pavojingiems įrenginiams), taip pat įvertinus Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba taisyklių 4.4 p. nustatytus apsaugos zonos apribojimus (t. y. bet kuriuo atveju, galimybė užsiimti bet kokia ūkine veikla be magistralinio dujotiekio savininko sutikimo neleistina, vadinasi net ir nesutapatinus servitutų su dujotiekio apsaugos zona, pareiškėjų padėtis nepasidarytų geresnė), šiuo aspektu pareiškėjų išdėstyti argumentai nelaikytini pagrįstais. Tuo tarpu pareiškėjų argumentai, jog servitutų ir dujotiekio apsaugos zonos sutapatinimas nulems mažesnį kompensacijos dydį, iš esmės nenagrinėtini, nes, klausimas dėl kompensacijos dydžio tarp ginčo šalių nėra išspręstas iki galo.

76Argumentai dėl statybos darbų vandens telkinio (Kirnupalio upelio) pakrantės apsaugos juostoje taip pat nelaikytini pagrįstais, nes, kaip atsiliepime nurodė atsakovė, Specialiojo plano grafinės dalies brėžiniai (II t. b. l. 162, 163, 164) patvirtina, kad dujotiekio linija yra suplanuota taip, kad dujotiekio vamzdis (inžinierinis statinys) nepatektų į Kirnupalio upelio pakrantės apsaugos juostą. Todėl, byloje nesant atsakovės atsiliepime nurodytus argumentus paneigiančių įrodymų, nėra pagrindo juos (atsakovės argumentus) vertinti neadekvačiai atsiliepime nurodytiems.

77Žemės įstatymo 22 str. 1 d. nustatyta, kad specialiąsias žemės naudojimo sąlygas nustato šis Įstatymas, kiti įstatymai ir Vyriausybės nutarimai. Vadinasi Vyriausybė poįstatyminiais teisės aktais (Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343, Ūkio ir Aplinkos ministerijos 2001-03-09 įsakymas Nr. 86/146, Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės patvirtintos 2010-07-16 įsakymu Nr. 1-213) nustatydama specialiąsias žemės naudojimo sąlygas iš esmės elgėsi teisėtai. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų argumentai dėl nepagrįstai išplėstų specialiųjų sąlygų ar suvaržymų nustatytų, būtent, poįstatyminiais teisės aktais, vertintini nepagrįstais. Atsižvelgiant į tai, netenkintinas ir pareiškėjų prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą. Pažymėtina, jog šio ginčo pobūdį ir jo faktines aplinkybes įvertinus ginčą reglamentuojančio teisinio reguliavimo apimtyje, teismui nekyla abejonių dėl prašomų ištirti teisės nuostatų konstitucingumo. Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjų argumentus dėl kolegialių institucijų 2001-03-09 įsakymu Nr. 86/146 patvirtinto sritinio norminio dokumento „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės“ 4.18 p. negaliojimo, paneigia aplinkybė, jog būtent Vyriausybės 2003-04-29 nutarimu Nr. 539 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo padaryti ir patvirtinti Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ nustatytų magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonų dydžių pakeitimai.

78Pareiškėjai skunde nurodė, kad jų teisių pažeidimas pasireiškė tuo, kad Specialiajame plane suprojektuota dujotiekio trasa skiriasi nuo trasos, kuri buvo nustatyta SGD terminalo plėtros plane ir PAV programoje. Pažymėjo, jog Klaipėdos RAAD 2012-02-24 sprendimu Nr. (4)-LV4-668 patvirtinta trasa pareiškėjų P.D. M., L. G., I. N. ir S. G. (asmens kodas ( - ) sklypų neapėmė, todėl tolesniais Specialiojo plano etapais minėti pareiškėjai nesidomėjo.

79Kaip nurodė atsakovė ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai teismo posėdžio metu, po susipažinimo su PAV ataskaita, ji (PAV ataskaita) buvo pakoreguota (atsižvelgiant į ekspertų išvadas), tačiau keičiama iš esmės nebuvo. Apie vėlesnį (po Klaipėdos RAAD 2012-02-24 sprendimo priėmimo) PAV programos pristatymą bei organizuojamą viešą susipažinimą buvo pranešta vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka. Užbaigus privalomas su PAV ataskaita susijusias procedūras Klaipėdos RAAD 2012-10-22 priėmė sprendimą Nr. (4)-LV4-3270, jog planuojama ūkinė veikla – SGD importo terminalo statyba leistina. Atsižvelgiant į tai, kad vėlesniuose etapuose Poveikio aplinkai ataskaita iš esmės keičiama nebuvo (padaryti pakeitimai atsižvelgiant į ekspertų išvadas), todėl atsakinga institucija (nagrinėjamu atveju AB „Klaipėdos nafta“) pareigos pareikalauti pakartotinai organizuoti visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita, neturėjo (PAVĮ 9 str. 7 d.). Pareiškėjų skunde nurodyti argumentai, jog vėlesniuose PAV ataskaitos rengimo procedūrose pareiškėjams nebuvo pagrindo dalyvauti, nagrinėjamu atveju nepaneigia pareiškėjų pareigos protingai ir iki galo (iki galutinių sprendimų priėmimo) domėtis dujotiekio tiesimo klausimais, tuo labiau, kad planuojamo dujotiekio tiesimas sprendėsi tame regione, kuriame yra pareiškėjams nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai. Be to, kaip nurodė pareiškėjai iki Klaipėdos RAAD 2012-02-24 sprendimo priėmimo pareiškėjai domėjosi dujotiekio tiesimo klausimais. Tuo tarpu byloje pateikti įrodymai be kita ko tvirtina, kad tiek iki Klaipėdos RAAD 2012-02-24 sprendimo, kuriuo buvo patvirtinta PAV programa, priėmimo, tiek vėlesniuose PAV ataskaitos svarstymo etapuose (pranešimai apie viešą susirinkimą, kurio metu pristatyta PAV ataskaita, viešas susipažinimas su PAV ataskaita VIII t. b. l. 117-126) susipažinimas su PAV ataskaita buvo organizuotas PAVĮ ir Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (toliau – ir Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 nustatyta tvarka. Taip pat visa aktuali informacija buvo skelbiama ir internete (www.oil.lt).

80Pažymėtina, kad pareiškėjai darydami išvadą, jog Specialiojo plano sprendiniai dėl dujotiekio trasos prieštarauja PAV ataskaitos turiniui, šią išvadą grindė iš esmės daugiau abstrakčiais teiginiais, konkrečiai neįvardijant kas ir kaip (kokia konkrečiai dalis) prieštarauja PAV ataskaitos turiniui. Pabrėžtina, kad pareiškėjams, nagrinėjamu atveju, nepakanka išdėstyti teiginius, kuriais jie kvestionuoja PAV ataskaitos teisėtumą ir pagrįstumą, jie privalo nurodyti aplinkybes, pateikti argumentus ir įrodymus, kurie patvirtintų keliamas abejones. Tuo pačiu pažymėtina, jog pareiškėjams nebuvo kliūčių savo abejones dėl PAV ataskaitos galimų prieštaravimų Specialiojo plano sprendiniams pasitikrinti dokumentus apskundžiant įstatymo nustatyta tvarka.

81Byloje iš esmės nekeliamas ginčas dėl visuomenės informavimo pažeidžiant teisės aktus. Priešingai, pareiškėjai skunde nurodo, jog formaliai Specialiojo plano organizatorė viešai informuodama visuomenę apie planuojamo dujotiekio tiesimą teisės aktų nepažeidė. Tačiau, pareiškėjai akcentuodami savo teisių pažeidimą, jį sieja su jų asmeniniu (pareiškėjų) neinformavimu (kaip sklypų per kuriuos bus tiesiamas dujotiekis savininkų) apie tai, kad būtent per pareiškėjų sklypus yra numatomas tiesti dujotiekis. Pažymėtina, kad, dėl to neprieštarauja ir pareiškėjai, teisės aktai nenumato pareigos planavimo organizatoriui apie planuojamus objektus, ar parengtus dokumentus, planuojamoje teritorijoje esančių žemės sklypų savininkus ir naudotojus informuoti asmeniškai. Teisės aktai numato viešą paskelbimą, kuris įstatymų leidėjo laikytinas pakankamu. Todėl, kaip ir šiuo atveju, pareiškėjų neinformavimas jų asmeniškai apie Specialiojo plano rengimo etapus (bent vieną iš jų) įstatymų prasme nelaikytina pažeidimu. Atsižvelgiant į tai, tenkinti pareiškėjų šiuo aspektu išdėstytą prašymą dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ir Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą nėra teisinio pagrindo. Teismui nekyla abejonė dėl teisės aktų, reglamentuojančių visuomenės informavimą apie rengiamus dokumentus (projektus), konstitucingumo.

82Aplinkybė, kad nebuvo įvertinti pareiškėjų pasiūlymai bei pastabos pateikti jau pasibaigus įstatymų nustatytam laikui juos teikti, taip pat nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą Energetikos ministro 2013-06-13 įsakymą.

83Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti skundžiamo Įsakymo pagrįstumą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (t. y. į teiginius nesusijusius su nagrinėjamu dalyku, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-07-15 sprendimas Nr. A-261-3555/2011, EŽTT 1994-04-19 sprendimas Van de Hurk v. Netherlands).

84Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad pareiškėjų reikalavimą tenkinti skunde išdėstytais argumentais nėra teisinio pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

85Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

86Pareiškėjų P. D. M., I. N., J. Z., R. S., A. N., S. G., T. G., S. G., L. G., UAB „Ferteksos transportas“, UAB „Vidmarta“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

87Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjams I. N., S. G. (kartu ir pareiškėjų S. G. bei T. G.... 3. pareiškėjų P. D. M., I. N., J. Z., R. S., A. N., S. G., T. G., S. G., UAB... 4. pareiškėjo J. Z. atstovei V. Z.,... 5. pareiškėjos P. D. M. atstovui G. M.,... 6. atsakovės Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovui Leonardui... 7. trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Klaipėdos nafta“ atstovui advokatui... 8. trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Sweco Lietuva“ atstovui Aidui... 9. trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Ardynas“ atstovui Valdui Sabaliauskui,... 10. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 11. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 12. Lietuvos Respublikos energetikos ministro (toliau – ir Energetikos ministras)... 13. Specialiuoju planu pareiškėjams nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose... 14. Nurodė, kad Specialusis planas turėtų būti pripažintinas parengtu... 15. Dėl servitutų suprojektavimo nurodė, kad SGD terminalo projektas negali... 16. Dėl servitutų apimties nurodė, jog servitutai dujotiekiui tiesti turi apimti... 17. Atkreipė dėmesį, kad servitutai yra suplanuoti per pareiškėjų sklypus... 18. Pažymėjo, kad visi Specialiajame plane pritaikyti suvaržymai numatyti... 19. Nurodė, kad Specialiajame plane suprojektuota dujotiekio trasa skiriasi nuo... 20. Pažymėjo, jog susipažinus su PAV ataskaita buvo nustatyta, kad dujotiekio... 21. Nurodė, jog sprendinius, susijusius su magistralinio dujotiekio atkarpa nuo... 22. Esminiu pažeidimu rengiant Specialųjį planą siekė pripažinti ir tai, kad... 23. Nurodė, kad tiek jau parengto Specialiojo plano svarstymo metu, tiek... 24. Teismo posėdžio metu pareiškėjai, pareiškėjų atstovai palaikė skundo... 25. Atsakovė Lietuvos Respublikos energetikos ministerija atsiliepimo argumentais... 26. Nesutiko su argumentais, kad AB „Klaipėdos nafta“ negali būti teisėta... 27. Prieštaravo pareiškėjų argumentams dėl servitutų suprojektavimo... 28. Pažymėjo, kad SGD terminalo jungiamojo dujotiekio komunikacijoms servitutai... 29. Dėl argumentų, jog Specialiajame plane servitutai apima didesnio pločio... 30. Nurodė, kad dujotiekio linija yra suplanuota taip, kad dujotiekio vamzdis... 31. Nesutiko su skundo argumentais, kad Vyriausybė negali nustatyti specialiųjų... 32. Nurodė, kad suplanuota dujotiekio trasa parinkta įvertinus esamą padėtį ir... 33. Pažymėjo, kad Specialiojo plano sprendiniai nebuvo esmingai keičiami ir... 34. Nurodė, jog pareiškėjai nepasinaudojo galimybe dalyvauti viešojoje... 35. Dėl dujotiekio trasos ryšio su numatoma Klaipėdos pietinio aplinkkelio trasa... 36. Nepagrįstais vertino ir pareiškėjų argumentus, jog rengiant Specialųjį... 37. Nesutiko ir su pareiškėjų argumentais, jog planavimo organizatorius AB... 38. Pažymėjo, kad priešingai, nei skunde nurodė pareiškėjai, bendrojo... 39. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai palaikė atsiliepimo argumentus,... 40. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepimo argumentais... 41. Pagrįsdami atsiliepimo argumentus nurodė, kad pareiškėjai nepagrįstai... 42. Iš esmės tais pačiais argumentais, kaip nurodė ir atsakovė, pritarė... 43. Dėl servituto apimties nurodė, kad Specialiosios žemės ir miško sąlygos... 44. Atsakant į skundo argumentus dėl Specialiojo plano sprendinių ryšio su PAV... 45. Dėl dujotiekio trasos ryšio su numatoma Klaipėdos pietinio aplinkkelio trasa... 46. Prieštaraudami pareiškėjų argumentams dėl nepakankamo pareiškėjų... 47. Apibendrindami nurodė, kad rengiant Specialųjį planą buvo pasiekti ir... 48. Teismo posėdžio metu atstovas palaikė atsiliepimo argumentus, prašė... 49. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Klaipėdos nafta“ atsiliepimo... 50. Nurodė, kad atkreipiant dėmesį į SGD terminalo ir su juo susijusios... 51. Prieštaraudami pareiškėjų skundo argumentams nurodė, kad AB „Klaipėdos... 52. Dėl argumentų, jog Specialiajame plane servitutai suprojektuoti neteisėtai,... 53. Nesutiko su pareiškėjų argumentais dėl nepagrįstai išplėstos servitutų... 54. Nurodė, kad, kaip numato Žemės įstatymo 22 str. 1 d. Vyriausybė turi... 55. Pažymėjo, kad Specialiojo plano sprendiniai buvo nagrinėjami ir vertinami... 56. Nesutiko su pareiškėjų argumentais, jog rengiant Specialųjį planą nebuvo... 57. Pažymėjo, kad pareiškėjų pretenzijos iš esmės yra susijusios tik su... 58. Apibendrindami nurodė, kad pareiškėjų išdėstyti argumentai dėl... 59. Teismo posėdžio metu atstovas palaikė atsiliepimo argumentus, prašė... 60. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ardynas“ atsiliepimo argumentais... 61. Teismo posėdžio metu atstovas palaikė skundo argumentus, prašė skundą... 62. Pareiškėjai P. D. M., J. Z., R. S., A. N., S. G., T. G., UAB „Ferteksos... 63. Skundas atmestinas.... 64. Pagal bendrą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, pareiškėjas turi... 65. Šio bylos ginčo dalykas – Lietuvos Respublikos energetikos ministro... 66. Ginčo Įsakymas buvo priimtas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 5... 67. Pažymėtina, vertinant Įsakymo teisėtumą bei pagrįstumą teismas Įsakymo... 68. Pareiškėjai skundo argumentais prieštaraudami Įsakymo teisėtumui... 69. AB „Klaipėdos nafta“ Specialiojo plano organizatoriaus teisės buvo... 70. Nesutiktina su pareiškėjų argumentais dėl servitutų nustatymo Specialiuoju... 71. Pareiškėjai skundo argumentais nurodo, jog nesant sudarytų sutarčių su... 72. SGDĮ 13 str. 1 d. nustatyta, kad teritorijai, kurioje turi būti įrengta SGD... 73. Kaip jau minėta, teismas ginčo situacijos nevertina politinio ar ekonominio... 74. Pareiškėjai skundo argumentais prieštarauja, kad servitutai Specialiajame... 75. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų... 76. Argumentai dėl statybos darbų vandens telkinio (Kirnupalio upelio) pakrantės... 77. Žemės įstatymo 22 str. 1 d. nustatyta, kad specialiąsias žemės naudojimo... 78. Pareiškėjai skunde nurodė, kad jų teisių pažeidimas pasireiškė tuo, kad... 79. Kaip nurodė atsakovė ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai teismo... 80. Pažymėtina, kad pareiškėjai darydami išvadą, jog Specialiojo plano... 81. Byloje iš esmės nekeliamas ginčas dėl visuomenės informavimo pažeidžiant... 82. Aplinkybė, kad nebuvo įvertinti pareiškėjų pasiūlymai bei pastabos... 83. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti skundžiamo Įsakymo pagrįstumą... 84. Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes bei teisinį reglamentavimą,... 85. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 88... 86. Pareiškėjų P. D. M., I. N., J. Z., R. S., A. N., S. G., T. G., S. G., L. G.,... 87. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...