Byla eB2-1540-658/2020
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mojo lounge“ 2020 m. balandžio 23 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei, dalyvaujant pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mojo lounge“ nemokumo administratorės mažosios bendrijos „Mokuma“ atstovei direktorei Indrei Kaušylaitei – Rickei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mojo lounge“ nemokumo administratorės mažosios bendrijos „Mokuma“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mojo lounge“ 2020 m. balandžio 23 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja BUAB „Mojo lounge“ nemokumo administratorė MB „Mokuma“ pateikė teismui skundą, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu ir panaikinti BUAB „Mojo lounge“ 2020 m. balandžio 23 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 1 ir 2020 m. balandžio 23 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo klausimus perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Nurodo, kad priimtas nutarimas prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus. Balsų daugumą turinti kreditorė MB „Ubi Leones“ piktnaudžiauja turimomis kreditorės teisėmis ir dėl subjektyvių priežasčių, savo balsais priėmusi ginčijamą nutarimą Nr. 1 ir tokiu būdu užkirtusi kelią 2020 m. balandžio 23 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimo Nr. 2 nagrinėjimui, nepagrįstai ir nesąžiningai siekia vilkinti BUAB „Mojo lounge“ bankroto procesą, nors visos bankroto procedūros yra baigtos, kas akivaizdžiai atsispindi galutinėje bankroto proceso ataskaitoje. Skunde atkreipiamas dėmesys, jog darbotvarkės klausimu Nr. 1 nutarimas „Nepatvirtinti kreditorių susirinkimo darbotvarkės“ priimtas vien tik didžiausios kreditorės balsais, nenurodant jokių argumentų dėl šaukiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkės netinkamumo ar savalaikių ir pagrįstų alternatyvių pasiūlymų. Pažymima, jog toks nepagrįstas ir neteisėtas BUAB „Mojo lounge“ bankroto proceso vilkinimas tik didina įmonės bankroto procedūrų sąnaudas (kurias nemokumo administratorius dengia tik iš savo lėšų, kadangi BUAB „Mojo lounge“ jokių piniginių lėšų ir/ ar gautinų sumų/ turto, įmonei iškėlus bankroto bylą, neturėjo ir neturi), o tuo pačiu ir pažeidžiami visų kreditorių bei įmonės interesai.

72.

8Kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į pareiškėjos skundą prašo sprendimą dėl skundo priimti teismo nuožiūra.

93.

10Kreditorė MB „Ubi Leones“ atsiliepimu į pareiškėjos skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodo, jog nemokumo administratorė siekia, kad kuo greičiau būtų priimtas sprendimas dėl bendrovės pabaigos. Kreditorės nuomone, nėra atliktos visos galimos procedūros siekiant, jog būtų atlyginta bendrovei padaryta žala bei patenkinti kreditorių reikalavimai. Pažymima, kad nagrinėjant prašymą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu, nebuvo nustatyta visumos požymių tyčiniam bankrotui, tačiau atskiri neteisėti buvusių valdymo organų ir dalyvių veiksmai galėtų būti vertinami inicijuojant atskiras civilines bylas dėl žalos atlyginimo. Kreditorė 2020 m. sausio 28 d. laišku kreipėsi į nemokumo administratorę prašydama informuoti, kada bus pareikšti ieškiniai atlyginti bendrovei padarytą žalą dėl neteisėtų jos buvusių valdymo organų ir dalyvių veiksmų. Nemokumo administratorė atsakydama į paklausimą nurodė, kad jokios civilinės bylos atlyginti žalą nebus iniciuotos, kadangi bendrovės bankrotas nebuvo pripažintas tyčiniu. Kreditorės nuomone, nemokumo administratorė pateikė prašymą pripažinti bendrovę pasibaigusia ir ją likviduoti nesilaikydama JANĮ nustatytos tvarkos. Be to, ginčijamas susirinkimas sušauktas nesilaikant 2019 m. vasario 1 d. kreditorių susirinkimo nustatytos tvarkos. Kadangi nuotolinis susirinkimo organizavimo būdas nebuvo numatytas, kreditorė teikė nemokumo administratorei prašymą sušaukti susirinkimą taip, kaip numatyta patvirtintoje tvarkoje, arba atidėti susirinkimo sušaukimą po karantininiam laikotarpiui. Dėl to kreditorė nedalyvavo sušauktame susirinkime. Tačiau pakartotiniame susirinkime kreditorė balsavo prieš nemokumo administratorės pasiūlytą darbotvarkę. Atsiliepime atkreipiamas dėmesys, kad vienu iš bendrovės kreditorių yra bendrovės dalyvis G. A., kuris yra tiesiogiai suinteresuotas, jog būtų priimtas sprendimas dėl bendrovės pabaigos, o ne iniciuoti teisminiai ginčai dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimo. Šiuo metu kreditorė yra pateikusi teismui bendrovės vadu netiesioginį ieškinį atlyginti bendrovei padarytą žalą bei yra rengiami papildomi ieškiniai. Taigi, sprendimas dėl bendrovės pabaigos negali būti priimtas.

11Skundas netenkinamas.

12II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

134.

14Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1 straipsnio 1 dalies nuostatomis, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). Pagal JANĮ 15 straipsnio 2 dalį nemokumo bylos nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias tam tikras išimtis (JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 1–5 punktai). To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

155.

16Nagrinėjamu atveju BUAB „Mojo lounge“ nemokumo procesas pradėtas galiojant ĮBĮ, tačiau ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas galiojant JANĮ nuostatoms, todėl, nagrinėjant skundą dėl kreditorių susirinkimo priimto nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo, teismas vadovaujasi JANĮ nuostatomis.

176.

18Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartimi UAB „Mojo lounge“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta MB „Mokuma“. 2018 m. gruodžio 21 d. nutartimi teismas patvirtino bendrovės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kuris buvo patikslintas 2019 m. gegužės 7 d., 2019 m. birželio 3 d., 2019 m. liepos 23 d., 2019 m. gruodžio 9 d., 2020 m. sausio 13 d. nutartimis. 2019 m. vasario 14 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

197.

20Kauno apygardos teismui pateikti duomenys patvirtina, kad 2020 m. balandžio 23 d. įvyko BUAB „Mojo lounge“ pakartotinis kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomi šie darbotvarkės klausimai: 1. Kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 2. Galutinės bankroto ataskaitos tvirtinimas. Kauno apygardos teisme 2020 m. gegužės 6 d. gautas pareiškėjos nemokumo administratorės MB „Mokuma“ skundas dėl BUAB „Mojo lounge“ 2020 m. balandžio 23 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 1-uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo (reg. Nr. DOK-12474).

218.

22Teikiamu skundu ginčijamas kreditorių priimtas nutarimas. Todėl sprendžiant šį klausimą atsižvelgtina ir į teismų praktikoje išplėtotą teisės aiškinimą šiais aspektais, o būtent, jog kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ar (ir) pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012; 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012).

239.

24Kasacinis teismas yra išaiškinęs ir tai, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi įstatymo ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012; 2017 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-484-219/2017), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, panaikina kreditorių susirinkimo nutarimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).

2510.

26Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem alternatyviais pagrindais, t. y. a) dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, arba b) dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo. Šie aspektai ir bus patikrinami nagrinėjant skundą, bei dėl jų pasisakoma žemiau.

27Dėl BUAB „Mojo lounge“ 2020 m. balandžio 23 d. įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo procedūrinės patikros

2811.

29Pagal JANĮ 45 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti kreditorių susirinkimo dieną esantys juridinio asmens kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriams galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. Tokia kreditoriui suteikta teisė reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių.

3012.

31Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 2020 m. balandžio 17 d. kreditorių susirinkimo ir 2020 m. balandžio 23 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu BUAB „Mojo lounge“ visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma sudarė 28 541,63 Eur. Apie abu kreditorių susirinkimus kreditoriams buvo pranešta laikantis JANĮ 47 ir 50 straipsnių reikalavimų bei 2019 m. vasario 1 d. kreditorių susirinkime patvirtintos kreditorių sušaukimo tvarkos. Dėl informavimo ginčo tarp šalių byloje neiškilo.

3213.

332020 m. balandžio 17 d. kreditorių susirinkime fiziškai nedalyvavo nei vienas BUAB „Mojo lounge“ kreditorius, tačiau savo nuomonę darbotvarkės klausimais išreiškė (balsavo) raštu, todėl, vadovaujantis JANĮ 51 straipsniu, nemokumo administratorė į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir įskaitė balsavimo raštu biuletenius. Šiame kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų bendra suma sudarė 1 536,63 Eur arba 5,38 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos (VMI prie LR FM balsai sudarė 0,7 proc., VĮ „Mūsų amatai“ balsai sudarė 4,68 proc.). Kadangi nebuvo kreditorių susirinkimo kvorumo, 2020 m. balandžio 17 d. kreditorių susirinkimas neįvyko ir buvo rengiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas (JANĮ 49 straipsnio 4, 5, 7 dalys).

3414.

352020 m. balandžio 23 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime taip pat fiziškai nedalyvavo nei vienas BUAB „Mojo lounge“ kreditorius, tačiau savo nuomonę darbotvarkės klausimais išreiškė (balsavo) raštu, todėl nemokumo administratorė į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus įskaitė balsavimo raštu biuletenius. Pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų bendra suma sudarė 26 903,75 Eur visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų (VMI prie LR FM – 202 Eur, VĮ „Mūsų amatai“ – 1 334,63 Eur, MB „Ubi Leones“ – 25 367,12 Eur). BUAB „Mojo lounge“ pakartotiniame kreditorių susirinkime, vykusiame 2020 m. balandžio 23 d., 1-uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimo. „Už“ nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu projektą balsavo kreditoriai, kurių balsai sudarė 5,71 proc., „prieš“ – kreditoriai, kurių balsai sudarė 94,29 proc., t. y. buvo nutarta nepatvirtinti pateiktos kreditorių susirinkimo darbotvarkės.

3615.

37Tačiau kreditorė MB „Ubi Leones“ atsiliepime į nemokumo administratorės skundą nurodo, kad kreditorių susirinkimas sušauktas nesilaikant 2019 m. vasario 1 d. kreditorių susirinkimo nustatytos tvarkos, kadangi joje nebuvo numatytas nuotolinis susirinkimo organizavimo būdas. Nemokumo administratorė neatsižvelgė į kreditorės prašymą sušaukti susirinkimą taip, kaip numatyta patvirtintoje tvarkoje, arba atidėti susirinkimo sušaukimą laikotarpiui po karantino. Teismas nesutinka su šiais kreditorės argumentais.

3816.

39Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. kovo 16 d. visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo paskelbtas karantinas, kuris vėlesniais Vyriausybės nutarimais yra pratęstas iki 2020 m. birželio 16 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtą karantiną bei Vyriausybės nustatytus draudimus ir rekomendacijas, 2020 m. kovo 25 d. paskelbė rekomendacijas nemokumo administratoriams karantino metu, kuriose rekomenduojama vengti fizinių kreditorių susirinkimų posėdžių rengimo. Susirinkimus rekomenduojama organizuoti iš anksto paruošus ir kreditoriams elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikus užpildyti balsavimo raštu biuletenius ir (arba) nuotoliniu būdu, pasinaudojus IT komunikacijomis, užtikrinant perduodamos informacijos saugumą ir dalyvaujančių kreditorių, jų atstovų asmens tapatybės identifikavimą. JANI 51 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditoriams gali būti sudaryta galimybė dalyvauti kreditorių susirinkime ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti kreditoriaus tapatybę.

4017.

41Taigi, įvertinęs 16 punkte esantį teisinį reglamentavimą teismas sprendžia, jog įstatymas nedraudė BUAB „Mojo lounge“ nemokumo administratorė karantino metu surengti susirinkimo ir nuotoliniu būdu, nors tai ir nebuvo nustatyta 2019 m. vasario 1 d. kreditorių susirinkimo patvirtintoje kreditorių sušaukimo tvarkoje. Teismo vertinimu, esminis aspektas yra ne susirinkimo organizavimo forma, o tai, ar kreditoriai buvo tinkamai apie jį informuoti ir turėjo galimybę laiku ir tinkamai išreikšti savo nuomonę, prašymus ir pastabas tiek dėl jo organizavimo, tiek dėl svarstomų klausimų. Įvertinus bylos medžiagą šiuo aspektu matyti, kad nemokumo administratorė 2020 m. balandžio 2 d. ir 2020 m. balandžio 17 d. pranešimuose kreditoriams apie šaukiamus kreditorių susirinkimus be kitos informacijos nurodė ir tai, kad Vyriausybei pratęsus karantiną laikotarpiui, kuris apimtų numatomas šaukiamų 2020 m. balandžio 17 d. kreditorių susirinkimo ir 2020 m balandžio 23 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo datas, šie kreditorių susirinkimai vyks nuotoliniu būdu, pasinaudojus IT komunikacijomis. Kreditoriams buvo nustatyti terminai apie tokį pageidavimą informuoti nemokumo administratorę, kad ji galėtų atsiųsti tolimesnius nurodymus dėl vaizdo konferencijų. Nei vienas kreditorius nepareikė prašymų dėl kreditorių susirinkimų organizavimo nuotoliniu būdu, todėl balsavimas teisėtai kreditorių susirinkime vyko kreditoriams pateikus tik balsavimo raštu biuletenius.

4218.

43Taigi, teismas nenustatė, kad būtų padaryti esminiai procedūriniai pažeidimai organizuojant tiek 2020 m. balandžio 17 d. kreditorių susirinkimą, tiek 2020 m. balandžio 23 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą ar priimant nutarimus. Dėl to toliau spręstina dėl ginčijamo pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 1-uoju darbotvarkės klausimu, esmės, t. y. teisėtumo ir pagrįstumo.

44Dėl BUAB „Mojo lounge“ 2020 m. balandžio 23 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 1-uoju darbotvarkės klausimu, įvertinimo

4519.

46Kaip minėta šios nutarties 7 punkte, 2020 m. balandžio 23 d. įvykusiame BUAB „Mojo lounge“ pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo svarstomi du darbotvarkės klausimai: 1. Kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 2. Galutinės bankroto ataskaitos tvirtinimas. Kreditorių balsų dauguma 1-uoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta nepatvirtinti kreditorių susirinkimo darbotvarkės (2020 m. balandžio 23 d. pakartotinio BUAB „Mojo lounge“ kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 2020/04/23).

4720.

48Nemokumo administratorė, nesutikdama su priimtu nutarimu, pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti nurodytą nutarimą, kadangi jis pažeidžia įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus. Nemokumo administratorės nuomone, balsų daugumą turinti kreditorė MB „Ubi Leones“ piktnaudžiauja savo teisėmis ir nepagrįstai siekia vilkinti BUAB „Mojo lounge“ bankroto procesą, nors visos bankroto procedūros yra baigtos. Ši kreditorė nenurodė jokių argumentų dėl šaukiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkės netinkamumo ar savalaikių ir pagrįstų alternatyvių pasiūlymų. Kreditorė MB „Ubi Leones“ atsiliepime teigia, jog nėra atliktos visos procedūros siekiant, jog būtų atlyginta bendrovei padaryta žala bei patenkinti kreditorių reikalavimai. Kreditorė kreipėsi į nemokumo administratorę prašydama informuoti, kada bus pareikšti ieškiniai atlyginti bendrovei padarytą žalą dėl neteisėtų jos buvusių valdymo organų ir dalyvių veiksmų, tačiau jai buvo atsakyta, kad tokių veiksmų nebus imamasi. Kreditorės nuomone, kreditorius G. A. yra tiesiogiai suinteresuotas, jog būtų priimtas sprendimas dėl bendrovės pabaigos, o ne iniciuoti teisminiai ginčai dėl bendrovei padarytos žalos atlyginimo. Šiuo metu kreditorė yra pateikusi teismui bendrovės vadu netiesioginį ieškinį atlyginti bendrovei padarytą žalą bei yra rengiami papildomi ieškiniai. Todėl teismas žemiau pirmiausiai pasisako dėl kreditorių suinteresuotumo.

4921.

50Teismo vertinimu, suinteresuotumą kreditorių susirinkimuose priimamais nutarimais gali turėti visi kreditoriai. Tiek kreditorė MB „Ubi Leones“, kurios BUAB „Mojo lounge“ bankroto byloje patvirtintas 25 367,12 Eur finansinis reikalavimas sudaro 88,88 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, tiek kreditorius G. A., kurio 50,63 Eur finansinis reikalavimas sudaro tik 0,18 proc. visų teismo BUAB „Mojo lounge“ bankroto byloje patvirtintų finansinių reikalavimų sumos. Tačiau įvertinus, kaip šie kreditoriai įgyvendino savo teises dėl ginčijamo nutarimo matyti, kad kreditorius G. A. nei 2020 m. balandžio 17 d. kreditorių susirinkime, nei 2020 m. balandžio 23 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime neišreiškė noro dalyvauti bei nepateikė užpildyto balsavimo raštu biuletenio. Todėl vertinami kaip neįrodyti ir nepagrįsti kreditorės MB „Ubi Leones“ argumentai, kuriais ji įrodinėja kreditoriaus G. A. tiesioginį suinteresuotumą kuo greičiau užbaigti BUAB „Mojo lounge“ bankroto procesą. Tuo tarpu šios, didžiausios, kreditorės procesinis elgesys neabejotinai rodo didžiausią suinteresuotumą tęsti nemokumo procesą.

5122.

52Nors ir teismas sutinka su pareiškėjos teiginiais, kad bankroto procesas turi būti operatyvus ir sklandus, nes tik taip galima užtikrinti šio proceso administravimą mažiausiais kaštais, o kreditoriai negali piktnaudžiauti bankroto procese jiems suteiktomis teisėmis, vis dėlto, interesas greitai užbaigti bankroto bylą nėra svaresnis už interesą išsiaiškinti teisiškai reikšmingas aplinkybes ir galimai gauti lėšų (kito turto), iš kurių būtų galima padengti administravimo išlaidas ir bent iš dalies tenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Sutiktina ir tai, kad nemokumo administratorius turi teisę spręsti ar pagrįsta ir perspektyvu kreiptis į teismą dėl sandorių, priešingų juridinio asmens veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad juridinis asmuo negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais; dėl juridinio asmens sudarytų sandorių, kurių jis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o juridinis asmuo apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana), nuginčijimo (JANĮ 64 straipsnio 1 dalies1, 3 punktai). Tačiau pažymėtina, ir tai, jog ir pats bankrutuojančios įmonės kreditorius turi teisę reikšti netiesioginį ieškinį (CK 6.68 straipsnis), pareikšdamas ieškinį skolininko (bankrutuojančios įmonės) vardu, jei pati bankrutuojanti įmonė (jos administratorius) savo teisės neįgyvendina. Tokiu atveju, patenkinus netiesioginį ieškinį, išreikalautas turtas būtų įskaitomas į skolininko turtą ir naudojamas visų skolininko kreditorių reikalavimams tenkinti (CK 6.68 straipsnio 5 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-211-469/2017).

5323.

54Todėl spręstina, kad kreditorė turėjo teisę tiek dėl sandorių nuginčijimo kreiptis į nemokumo administratorių, tiek, šiam atsisakius, pati inicijuoti teisminį procesą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kreditorė MB „Ubi Leones“, priešingai nei teigiama pareiškėjos skunde, 2020 m. balandžio 5 d. pateikė nemokumo administratorei prašymą (kreditorės MB „Ubi Leones“ atsiliepimo priedas Nr. 5) atidėti numatytą kreditorių susirinkimą į laikotarpį po karantino pabaigos, kadangi kreditorės, kuri yra išrinkta kreditorių susirinkimo pirmininke, atstovas norėjo asmeniškai dalyvauti kreditorių susirinkime ir aptarti galimybes reikšti ieškinius dėl neteisėtų buvusių vadovų veiksmų. Taip pat, jeigu kreditorių susirinkimas nebūtų atidėtas, kreditorė prašė į susirinkimo darbotvarkę įtraukti papildomus klausimus – įpareigoti nemokumo administratorę kreiptis į teismą su ieškiniais buvusiems bendrovės valdymo organams ir dalyviams dėl žalos atlyginimo bei ginčijant turto perleidimo sandorius. Su panašiu prašymu dėl kreipimosi į teismą dėl galimai neteisėtų buvusių vadovų ir dalyvių veiksmų į nemokumo administratorę buvo kreiptasi ir 2020 m. sausio 28 d. (kreditorės MB „Ubi Leones“ atsiliepimo priedas Nr. 1). Nemokumo administratorė 2020 m. vasario 10 d. atsakyme nurodė, kad tokių ieškinių nereikš. Kadangi nemokumo administratorė netenkino kreditorės MB „Ubi Leones“ prašymų, pastaroji pasinaudojo CK 6.68 straipsnyje numatyta galimybe ir pateikė Kauno apylinkės teismui netiesioginį ieškinį dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Teismas iš teismų informacinės sistemos Liteko (CPK 179 straipsnis 3 dalis) nustatė, kad Kauno apylinkės teisme užvesta civilinė byla Nr. e2-14616-955/2020, kurioje buvo priimtas minėtas MB „Ubi Leones“ netiesioginis ieškinys BUAB „Mojo lounge“ vardu.

5524.

56Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad, kai ieškovas pareiškia reikalavimą savo pažeistoms teisėms ar įstatymo saugomam interesui apginti, tik esant atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, subjektui, teismas gali priimti sprendimą, kuris turėtų tiesioginę įtaką šalių materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y. išspręsti kilusį šalių ginčą. Todėl kai viena iš šalių (fizinis asmuo) miršta ar baigiasi (juridinis asmuo), byla negali būti toliau nagrinėjama. Priklausomai nuo to, ar esant konkrečiam ginčo teisiniam santykiui yra galimas procesinių teisių perėmimas, teismas turi sustabdyti (CPK 163 straipsnio 1 dalies 1 punktas) arba nutraukti bylą (CPK 293 straipsnio 8 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-531-684/2015).

5725.

58CK 2.95 straipsnio 3 dalyje nustatyta vienas iš juridinio asmens pasibaigimo momentų, t. y. juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro. JANĮ 100–101 straipsniuose taip pat nurodyta, kad juridinis asmuo pasibaigia, kai bankroto bylą nagrinėjantis teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos ir Juridinių asmenų registro tvarkytojas pagal šį sprendimą ją išregistruoja. CK 6.128 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai juridinis asmuo (kreditorius arba skolininkas) likviduojamas, prievolė baigiasi, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievolę turi įvykdyti kiti asmenys. Nei CK normos, nei įstatymai, reglamentuojantys atskirų privačių juridinių asmenų veiklos ypatumus, nei JANĮ ar anksčiau galiojusio ĮBĮ nuostatos nenumato, kad priverstine (bankroto proceso) tvarka likvidavus privatų juridinį asmenį, jo prievolės pereitų kitiems asmenims.

5926.

60Tačiau, kaip matyti, 2020 m. balandžio 23 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo sprendžiami klausimai, kurių priėmimas būtent ir sudarytų galimybę kreiptis į teismą dėl BUAB „Mojo lounge“ pabaigos. Kreditoriams skundžiamu 1-uoju darbotvarkės klausimu nepritarus kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimui, toliau nebuvo sprendžiamas ir 2-asis klausimas dėl galutinės bankroto ataskaitos tvirtinimo. Be to pažymėtina, kad būtent dėl galutinės ataskaitos nebuvimo dar ir 2020 m. kovo 13 d. nutartimi buvo netenkintas BUAB „Mojo lounge“ nemokumo administratorės prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Taigi, jeigu kreditorių susirinkimas būtų patvirtinęs susirinkimo darbotvarkę ir pritaręs galutinei ataskaitai, nemokumo administratorė galėtų kreiptis į teismą dėl šios ataskaitos tvirtinimo ir sprendimo dėl bendrovės pabaigos priėmimo. Priėmus sprendimą dėl BUAB „Mojo lounge“ pabaigos bei jam įsiteisėjus ir bendrovę išregistravus iš Juridinių asmenų registro, bendrovė nebeegzistuotų ir nebūtų jos teisių perėmėjo. Nesant duomenų, kad BUAB „Mojo lounge“ teises ir pareigas po likvidavimo bankroto proceso metu priimtų kitas asmuo, pripažintina, kad civilinėje byloje Nr. e2-14616-955/2020 nebeliktų skolininko (bankrutuojančios įmonės), kurio teises įgyvendina kreditorė MB „Ubi Leones“ pareiškusi netiesioginį ieškinį, t. y. nebebūtų visų CK 6.68 straipsnyje įtvirtinto netiesioginio ieškinio sąlygų. Todėl toks pradėtas procesas turėtų būti nutrauktas CPK 293 straipsnio 8 punkto pagrindu nelikus subjekto, kurio vardu pareikšti materialiniai teisiniai reikalavimai.

6127.

62Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kreditoriaus teisė reikšti tiesioginį ieškinį yra išimtis, kuri aiškinama ir taikoma itin siaurai – individualaus delikto atveju. Jeigu bendrovės vadovo (dalyvio) neteisėti veiksmai yra nukreipti į konkretaus kreditoriaus teisių pažeidimą ir jei toks neteisėtumas atitinka bendrąjį deliktinei atsakomybei taikomą neteisėtumo kriterijų, tai kreditorius gali reikšti ieškinį tiesiogiai vadovui (dalyviui) ir jo reikalavimo pareiškimo momento bei tvarkos neriboja bankroto stadija, išskyrus reguliavimą dėl prievolės subsidiarumo. Tokiam individualiam kreditoriaus ieškiniui tenkinti turi būti įrodytos bendrosios civilinės atsakomybės sąlygos, kurios kreditoriaus pareikšto ieškinio atveju reiškia į konkretų kreditorių nukreiptų nesąžiningų veiksmų atlikimą (kreditoriaus klaidinimą, apgaulingos informacijos teikimą bendrovei sudarant sutartį su konkrečiu kreditoriumi ar kitais į konkretų kreditorių nukreiptais nesąžiningais veiksmais) ir būtent dėl tų veiksmų kreditoriui atsiradusią žalą, o ne bendro juridinio asmens nemokumo sukėlimą ar mokumo sumažėjimą, kuris vienodai paveikia tiek ieškinį pareiškusį kreditorių, tiek kitus juridinio asmens kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2014; 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017). Kreditorės MB „Ubi Leones“ civilinėje byloje Nr. e2-14616-955/2020 pareikšto ieškinio argumentai sudaro pagrindą spręsti, kad kreditorė ginčija galimai neteisėtus buvusių bendrovės vadovų ir dalyvių veiksmus nukreiptus ne tiesiogiai į šią kreditorę, o padariusius žalą visiems kreditoriams. Dėl to svarbu, kad nemokumo procesas dar tęstųsi, nes BUAB „Mojo lounge“ likvidavus dėl bankroto, minėtoje civilinėje byloje negalėtų įvykti teisių perėmimas ir, kaip minėta, byla turėtų būtu nutraukta. Taigi, tenkinus pareiškėjos skundą ir grąžinus kreditorių susirinkimui iš naujo svarstyti galutinės ataskaitos tvirtinimo klausimą, būtų užkirstas kelias minėtos bylos išnagrinėjimui. Tuo tarpu kreditorės netiesioginio ieškinio tenkinimo atveju, BUAB „Mojo lounge“ atgautų bendrovei anksčiau priklausiusį turtą (perkės ženklą ir domeną), kuriuos vėliau pardavus galbūt būtų gauta lėšų, iš kurių būtų galima dengti administravimo išlaidas ir kreditorių finansinius reikalavimus.

6328.

64Todėl teismas vertina kaip nepagrįstus pareiškėjos skundo argumentus, jog skundžiamas pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia bendrovės ir jos kreditorių interesus. Taip pat vien ta aplinkybė, kad skundžiamas nutarimas buvo priimtas didžiausios kreditorės balsų dauguma, nesudaro pagrindo jį pripažinti neteisėtu. Teismas nenustatė daugumą balsų turinčios kreditorės nesąžiningumo, taip pat kreditorių lygiateisiškumo principo pažeidimų. Be to, nemokumo administratorei nėra užkertamas kelias šaukti kreditorių susirikimą dėl galutinės bankroto ataskaitos tvirtinimo po tai, kai minėtoje Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje įsiteisės galutinis procesinis sprendimas.

6529.

66Apibendrinat išdėstytus argumentus, teismas sprendžia, kad BUAB „Mojo lounge“ 2020 m. balandžio 23 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas 1-uoju darbotvarkės klausimu neprieštarauja teisingumo ir protingumo principams (CK 1.5 straipsnis), todėl nėra pagrindo jo naikinti.

67Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 55, 155 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

68pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mojo lounge“ nemokumo administratorės mažosios bendrijos „Mokuma“ skundo netenkinti.

69Šios nutarties kopiją išsiųsti nemokumo administratorei, pavedant su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius.

70Ši nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, sekretoriaujant Gitanai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja BUAB „Mojo lounge“ nemokumo administratorė MB „Mokuma“... 7. 2.... 8. Kreditorė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 9. 3.... 10. Kreditorė MB „Ubi Leones“ atsiliepimu į pareiškėjos skundą prašo jį... 11. Skundas netenkinamas.... 12. II. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. 4.... 14. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 1... 15. 5.... 16. Nagrinėjamu atveju BUAB „Mojo lounge“ nemokumo procesas pradėtas... 17. 6.... 18. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartimi UAB... 19. 7.... 20. Kauno apygardos teismui pateikti duomenys patvirtina, kad 2020 m. balandžio 23... 21. 8.... 22. Teikiamu skundu ginčijamas kreditorių priimtas nutarimas. Todėl sprendžiant... 23. 9.... 24. Kasacinis teismas yra išaiškinęs ir tai, kad nagrinėjant skundus dėl... 25. 10.... 26. Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem... 27. Dėl BUAB „Mojo lounge“ 2020 m. balandžio 23 d. įvykusio pakartotinio... 28. 11.... 29. Pagal JANĮ 45 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkime turi teisę dalyvauti... 30. 12.... 31. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad 2020 m. balandžio 17 d.... 32. 13.... 33. 2020 m. balandžio 17 d. kreditorių susirinkime fiziškai nedalyvavo nei... 34. 14.... 35. 2020 m. balandžio 23 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime taip pat... 36. 15.... 37. Tačiau kreditorė MB „Ubi Leones“ atsiliepime į nemokumo administratorės... 38. 16.... 39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl... 40. 17.... 41. Taigi, įvertinęs 16 punkte esantį teisinį reglamentavimą teismas... 42. 18.... 43. Taigi, teismas nenustatė, kad būtų padaryti esminiai procedūriniai... 44. Dėl BUAB „Mojo lounge“ 2020 m. balandžio 23 d. pakartotinio kreditorių... 45. 19.... 46. Kaip minėta šios nutarties 7 punkte, 2020 m. balandžio 23 d. įvykusiame... 47. 20.... 48. Nemokumo administratorė, nesutikdama su priimtu nutarimu, pateikė skundą,... 49. 21.... 50. Teismo vertinimu, suinteresuotumą kreditorių susirinkimuose priimamais... 51. 22.... 52. Nors ir teismas sutinka su pareiškėjos teiginiais, kad bankroto procesas turi... 53. 23.... 54. Todėl spręstina, kad kreditorė turėjo teisę tiek dėl sandorių... 55. 24.... 56. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad, kai ieškovas... 57. 25.... 58. CK 2.95 straipsnio 3 dalyje nustatyta vienas iš juridinio asmens pasibaigimo... 59. 26.... 60. Tačiau, kaip matyti, 2020 m. balandžio 23 d. pakartotiniame kreditorių... 61. 27.... 62. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kreditoriaus teisė reikšti tiesioginį... 63. 28.... 64. Todėl teismas vertina kaip nepagrįstus pareiškėjos skundo argumentus, jog... 65. 29.... 66. Apibendrinat išdėstytus argumentus, teismas sprendžia, kad BUAB „Mojo... 67. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo... 68. pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Mojo lounge“... 69. Šios nutarties kopiją išsiųsti nemokumo administratorei, pavedant su šia... 70. Ši nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...