Byla eAS-64-502/2019
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 30 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. J. skundą atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (tretieji suinteresuoti asmenys – valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, mažoji bendrija „Emtronika“, uždarojio akcinė bendrovė „KM centras“) dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas R. J. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) direktoriaus 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. 1P-434-(1.3) (toliau – ir Įsakymas), NŽT 2018 m. lapkričio 19 d. raštą Nr. 1SS-2346-(9.5.) dėl pareiškėjo R. J. įpareigojimo atlikti veiksmus (toliau – ir Raštas).

6Pareiškėjas skunde prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti NŽT direktoriaus 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 1P-434-(1.3.) galiojimą bei NŽT 2018 m. lapkričio 19 d. raštu Nr. 1SS-2346-(9.5.) nustatyto įpareigojimo pareiškėjui R. J. atlikti veiksmus vykdymą.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 30 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo R. J. skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti NŽT 2018 m. lapkričio 19 d. raštą Nr. 1SS-2346-(9.5.) dėl pareiškėjo R. J. įpareigojimo atlikti veiksmus, priėmė pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti NŽT direktoriaus 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. 1P-434-(1.3), pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkino.

9Nustatyta, kad Įsakymu sustabdytas pareiškėjui išduoto matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas iki 2019 m. sausio 15 d.

10Teismas nustatė, kad pareiškėjo reikalavimas panaikinti Įsakymą iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 24, 25 ir 35 straipsnių reikalavimus, todėl priimtinas. Raštu pareiškėjas informuotas apie tai, kad Įsakymu sustabdytas jam išduoto matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas iki 2019 m. sausio 15 d. Be to, pareiškėjas informuotas, kad per 20 darbo dienų nuo šio rašto gavimo jis turi iš naujo, atliekant kadastrinius matavimus, nustatyti pastatų (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) kadastro duomenis pagal vietoje esančią faktinę pastatų būklę ir imtis veiksmų, kad šie duomenys būtų pakeisti Nekilnojamojo turto kadastre bei ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 21 d. pateikti pažeidimų pašalinimą įrodančius dokumentus.

11Teismas sprendė, kad reikalavimas panaikinti Raštą negali būti nagrinėjamas teisme ABTĮ nustatyta tvarka, kadangi toks raštas yra informacinio pobūdžio – juo pareiškėjas informuojamas apie priimtą Įsakymą bei pažeidimų pašalinimą. Pareiškėjui teisines pasekmes sukelia būtent Įsakymas, kurio teisėtumas ir jo priėmimo procedūra bus vertinami šioje byloje. Be to, Rašte nėra nurodyta ir jo apskundimo tvarka. Teismas, atsižvelgęs į ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies, 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, nustatytas aplinkybes pareiškėjo reikalavimą panaikinti Raštą atsisakė priimti (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.).

12Teismas nustatė, kad prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas grindė tuo, kad ginčijamas Įsakymas bei Raštas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus sutrikdo jo darbinę veiklą, taip pat būtų padaryta neatitaisoma žala, t. y. pareiškėjas 3 mėnesius negalės dirbti, o jei teismas tenkintų skundą, šio nedarbo laikotarpio nebus įmanoma sugrąžinti. Vienintelės pareiškėjo pajamos gaunamas iš matininko veiklos, pareiškėjas turi šeimą, kurią išlaiko, jis bendrovėje yra vienintelis matininkas.

13Teismas konstatavo, kad pareiškėjas jokių duomenų, kad realiai jam kiltų neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma žala, nepateikė, pareiškėjo vertinimai yra hipotetinio pobūdžio, o jo finansinė padėtis nepagrindžia neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos žalos kriterijaus. Teismas pažymėjo, kad jei pareiškėjui ir kiltų žala, jis teisės aktuose nustatyta tvarka turės teisę prašyti ją atlyginti. Tai, kad pareiškėjas patirs tam tikus nepatogumus savaime negali pagrįsti jo prašymo. Pareiškėjas ginčija Įsakymą, kuriuo sustabdytas jo matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas, taigi, tenkinus pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, būtų nagrinėjama byla iš esmės. Nutartimi reikalavimas panaikinti Raštą atsisakytas priimti, o prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi būti siejamas su nagrinėjamo akto sustabdymu, todėl teismas sprendė, kad ir dėl šios aplinkybės toks prašymas negali būti tenkinamas.

14III.

15Pareiškėjas R. J. atskirajame skunde prašo: 1) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 30 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti jo skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti NŽT 2018 m. lapkričio 19 d. raštą Nr. 1SS-2346-(9.5.) dėl pareiškėjo įpareigojimo atlikti veiksmus, ir perduoti pirmosios instancijos teismui klausimą dėl šios skundo dalies priėmimo nagrinėti iš naujo; 2) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 30 d. nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, ir išspręsti klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Įsakymo galiojimą bei Rašte nustatyto įpareigojimo pareiškėjui atlikti veiksmus vykdymą.

16Pareiškėjas tvirtina, kad Raštas sukelia jam pareigas, nes juo įpareigojama atlikti veiksmus – pašalinti pažeidimus, padarytus atliekant pastatų (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) kadastrinius matavimus, t. y. per 20 darbo dienų iš naujo atlikti kadastrinius matavimus ir nustatyti nurodytų pastatų kadastro duomenis pagal vietoje esančią faktinę pastatų būklę. Įsakyme nėra nurodytas toks reikalavimas dėl pažeidimų ištaisymo, jis formuluojamas tik Rašte, todėl laikytina, kad Raštas yra atskiras administracinis aktas, įpareigojantis Pareiškėja atlikti veiksmus.

17Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Rašte nurodytas įpareigojimas iš esmės priklauso ne tik nuo jo valios ir negali būti tinkamai įvykdomas. Pareiškėjas pastatų kadastrinius matavimus atliko pagal su klientu sudarytą kadastrinių matavimų sutartį, kuri pasibaigė šalims ją įvykdžius. Rašte nurodoma, kad pareiškėjas turi imtis priemonių, jog kadastro duomenys būtų pakeisti Nekilnojamojo turto kadastre, tačiau pareiškėjas neturi nei kompetencijos, nei įgaliojimų tokius veiksmus atlikti, nes vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti pateikia nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo. Įsakymu yra sustabdytas pareiškėjui išduoto matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas iki 2019 m. sausio 15 d., taigi įsigaliojus Įsakymui pareiškėjas neturi teisės atlikti kadastrinių matavimų, o Raštu pareiškėjas informuojamas, kad jo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas yra sustabdytas iki 2019 m. sausio 15 d. bei kartu yra įpareigojamas atlikti pastatų kadastrinius matavimus ir pateikti tą įrodančius dokumentus iki 2018 m. gruodžio 21 d. Raštu yra suformuluotas neįvykdomas įpareigojimas pareiškėjui, nuo kurio įvykdymo priklauso tolimesni pareiškėjui taikytini apribojimai – pareiškėjui neįvykdžius Rašte nurodyto įpareigojimo, ateityje gali būti taikomos dar didesnės sankcijos, pvz., visiškas matininko kvalifikacijos pažymėjimo panaikinimas.

18Pareiškėjas teigia, kad Įsakymas ir Raštas stipriai sutrikdo visą pareiškėjo ir įmonės, kurioje jis dirba, veiklą, bet to, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių ir teismui vėliau patenkinus pareiškėjo skundą, padaryta žala bus neatitaisoma, nes teismo sprendimas iš esmės taps neįvykdytinu – pareiškėjas skundžia Įsakymą, kuriuo 2 mėnesiams sustabdytas jam išduoto matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, pareiškėjas per šį laikotarpį negalės dirbti, o vėliau, jei teismas patenkintų skundą, šio nedarbo laikotarpio bus nebeįmanoma sugražinti. Šių aplinkybių skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nevertino, tik deklaratyviai nurodė, kad jei pareiškėjui ir kiltų kokia nors žala, jis teisės aktų nustatyta tvarka galės prašyti tą žalą atlyginti. Formaliai vertinant tik tą aplinkybę, kad asmenys gali reikalauti žalos atlyginimo už neteisėtais valstybinių institucijų veiksmais padarytą žalą, ABTĮ nuostatos dėl galimybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nebetektų jokios prasmės, nes visada galima įvertinti ir patirtą žalą, ir įstatymų nustatyta tvarka reikalauti jos atlyginimo, kas reikštų, jog ir reikalavimo užtikrinimo priemonių taikyti nėra pagrindo.

19Pareiškėjo nuomone, šiuo atveju turėtų būti įvertintas ir teismo sprendimo privalomumo principas, taip pat interesų pusiausvyros bei proceso koncentruotumo principai, t. y. būtent tos aplinkybės, kad teismui pripažinus skundą pagrįstu ir jį patenkinus, toks teismo sprendimas iš esmės nebeturės jokios prasmės, kadangi nebus įvykdytas teisingumas – byla, vertinant administracinių teismų darbo krūvį galutiniu procesiniu sprendimu skundas galėtų būti išnagrinėtas 2021 m. pradžioje, tačiau pareiškėjui, jam neįvykdžius Rašte nurodyto reikalavimo, kurio jis, jo teigimu, objektyviai negali įvykdyti, suteiktas matininko kvalifikacijos pažymėjimas bus panaikintas jau 2019 m. sausio mėnesį. Pareiškėjas kreipėsi į teismą siekdamas išvengti tolimesnių ginčų bei apginti pažeidžiamas teises. Netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjui padaryta žala bus akivaizdžiai neproporcinga ne tik materialine, bet ir socialine prasme.

20Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismui buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių bus padaryta reali ir itin didelė žala. Teismas šių įrodymų apskritai nevertino ir dėl jų nepasisakė, motyvavo tik tuo, kad pareiškėjo vertinimai yra hipotetinio pobūdžio. Pajamos iš matininko veiklos yra vienintelis pareiškėjo pajamų šaltinis. Įsakymu sustabdžius jam išduoto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą jis negali dirbti bei gauti pajamų, kurios gyvybiškai būtinos pragyvenimui ir šios pajamos reikalingos šiuo metu. Pareiškėjas papildomai pateikia įrodymus, patvirtinančius, kad jo šeimos būstas yra įsigytas su banko paskola (beveik 78 000 Eur neskaičiuojant palūkanų), jis kas mėnesį moka bankui beveik po 300 Eur įmokas. Pareiškėjo šeimai iš jo, kaip matininko veiklos, gaunamos pajamos gyvybiškai svarbios, ypač dėl to, kad sutuoktinė laukiasi antrojo vaiko ir dėl turimų skolinių įsipareigojimų būtina turėti nuolatines, kas mėnesį gaunamas pajamas. Pareiškėjas pažymi, kad jis yra vienintelis UAB „KM centras“ dirbantis matininkas, įmonė turi įsipareigojimų klientams, todėl teisės netekimas užsiimti matininko veikla sukels didelius nuostolius ne tik pareiškėjui, bet ir įmonei, o šių aplinkybių teismas skundžiamoje nutartyje visiškai nevertino ir dėl jų net nepasisakė, nors jos yra esminės.

21Netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių Įsakymo ir Rašto pagrindu atsakovas NŽT imsis dar griežtesnių poveikio priemonių – gali neatstatyti sustabdyto matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo ar apskritai panaikinti išduoto pažymėjimo galiojimą. Įsakymo ir Rašto galiojimo sustabdymas, kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas dėl jų teisėtumo, nesukelia tokių neatitaisomų pasekmių: teismui taikius reikalavimo užtikrinimo priemones ir vėliau sprendimu nustačius, kad pareiškėjas yra neteisus (skundą atmetus), Įsakymo sukeliamos pasekmės savaime nepasibaigs – NŽT ir toliau turės teisę stabdyti ar, išnykus reikalavimo užtikrinimo priemonėms, atnaujinti sustabdytą kvalifikacijos pažymėjimo sustabdymo terminą, reikalauti iš pareiškėjo atlikti veiksmus, nurodytus Įsakyme ir/ar Rašte ir imtis kitų įstatyme nustatytų poveikio priemonių, tačiau šių priemonių netaikius ir skundą patenkinus, terminas, kurį negaliojo kvalifikacijos pažymėjimas, jau niekaip nebus sugrąžintas, tai reiškia, kad ir teismo sprendimo įvykdyti realiai nebus galimybės. Reikalavimo užtikrinimo priemonės nepažeistų viešojo intereso, proporcingumo principo, šalių interesų pusiausvyros ir būtų adekvačios siekiamam tikslui.

22Atsakovas NŽT atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

23Atsakovas pažymi, kad Raštu pareiškėjas yra informuojamas apie NŽT direktoriaus įsakymu sudarytos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti (toliau – ir Komisija) sprendimą siūlyti NŽT direktoriui sustabdyti pareiškėjo matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, jog priimtas Įsakymas dėl pažymėjimo galiojimo sustabdymo ir pareiškėjas informuojamas apie tai, kokių veiksmų jis turi imtis, kad padaryti pažeidimai būtų pašalinti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad Raštas pareiškėjui jokių teisinių pasekmių nesukuria ir pagrįstai atsisakė priimti šią skundo dalį.

24Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas nutartyje pagrįstai nurodė, kad pareiškėjas jokių duomenų, jog jam realiai kiltų neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma žala, nepateikė. Jei reali žala ir kiltų, pareiškėjas turi teisę kreiptis dėl jos atlyginimo. Pareiškėjas nei procesiniuose dokumentuose, nei papildomuose įrodymuose nepateikė duomenų, kad tam tikrų pajamų negavimas artimiausiu laikotarpiu galėtų sukelti jo nurodomas neigiamas pasekmes.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 30 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundo reikalavimą panaikinti NŽT 2018 m. lapkričio 19 d. raštą Nr. 1SS-2346-(9.5.) dėl pareiškėjo R. J. įpareigojimo atlikti veiksmus, nes minėtas raštas yra informacinio pobūdžio, nesukelia teisinių pasekmių (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.) ir nutarties dalies, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Įsakymo ir Raštu nustatyto įpareigojimo pareiškėjui atlikti veiksmus vykdymą, teisėtumas ir pagrįstumas.

28Nustatyta, kad Įsakymu NŽT direktorius, atsižvelgdamas į NŽT nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti, sudarytos NŽT direktoriaus 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-154, 2018 m. spalio 15 d. išvadas ir siūlymus Nr. 1KI-4-(11.28), sustabdė 2011 m. rugsėjo 9 d. R. J. išduoto matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. ( - ) galiojimą iki 2019 m. sausio 15 d. Rašte informuojama, kad minėta Komisija 2018 m. rugsėjo 17 d. posėdžio metu, įvertinusi pareiškėjo, matininko kvalifikacijos pažymėjimo turėtojo, veiklą, nutarė siūlyti NŽT direktoriui sustabdyti pareiškėjui išduoto matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą 3 mėnesiams ir įpareigoti pareiškėją imtis priemonių dėl pažeidimų, padarytų atliekant pastatų (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) kadastrinius matavimus, pašalinimo bei komisijai pateikti atliktus veiksmus pagrindžiančius dokumentus. Rašte, be kita ko, nurodoma, kad pareiškėjas įpareigojamas per 20 darbo dienų pašalinti pažeidimus, padarytus atliekant pastatų (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) kadastrinius matavimus, t. y. per 20 darbo dienų nuo šio rašto gavimo iš naujo, atliekant kadastrinius matavimus, nustatyti minėtų pastatų kadastro duomenis pagal vietoje esančią faktinę pastatų būklę ir imtis veiksmų, kad šie duomenys būtų pakeisti Nekilnojamojo turto kadastre bei ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 21 d. pateikti pažeidimų šalinimą įrodančius dokumentus.

29Ginčui aktualius teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (toliau – ir Įstatymas) bei Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1805 (toliau – ir Taisyklės).

30Įstatymo 11 straipsnio 10 dalis nustato, kad Vyriausybės įgaliotai institucijai (šiuo atveju – NŽT) nustačius nešiurkštų matininko veiklos pažeidimą, matininkas įspėjamas, kad ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo įspėjimo gavimo dienos turi pašalinti nustatytą pažeidimą ir pateikti šio pažeidimo pašalinimo įrodymo dokumentus. Nešiurkščiu pažeidimu laikomas toks įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, pažeidimas, kuris nesukelia pagrindo žalai tretiesiems asmenims atsirasti ir kurį pašalinti gali pats matininkas. Matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdomas 3 mėnesiams, jeigu iki termino, per kurį turėjo pašalinti pažeidimus, pabaigos matininkas nepateikė pažeidimų pašalinimo įrodymo dokumentų.

31Matininkui per Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą terminą ištaisius nustatytus pažeidimus ir pateikus dokumentus, įrodančius šių pažeidimų pašalinimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo dienos kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas panaikinamas (Įstatymo 11 str. 11 d.).

32Matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas Vyriausybės įgaliotos institucijos sprendimu, jeigu nustatoma, kad matininkas: 1) nustatydamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, šiurkščiai pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, reikalavimus. Šiurkščiu pažeidimu laikomas toks įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymą, pažeidimas, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti žala tretiesiems asmenims; 2) po kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo toliau tęsė veiklą; 3) per kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo laiką nepašalino pažeidimų; 4) per vienus metus 2 ir daugiau kartų padarė nešiurkštų pažeidimą. Šiuo atveju kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas neatsižvelgiant į tai, ar buvo sustabdytas jo galiojimas; 5) per Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą terminą nepateikė prašomų dokumentų ir duomenų, kurių reikia informacijai apie jo padarytus pažeidimus ištirti; 6) per trejus metus nuo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ir vėliau kas treji metai, turėdamas kvalifikacijos pažymėjimą, netobulino kvalifikacijos pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintas mokymo programas; <...> (Įstatymo 11 str. 12 d.). Panaikinus matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą, fizinis asmuo prašymą dėl naujo pažymėjimo išdavimo gali teikti ne anksčiau kaip po dvejų metų, išskyrus šio straipsnio 12 dalies 6 ir 8 punktuose numatytus atvejus, kai prašymas gali būti teikiamas nesuėjus dvejų metų laikotarpiui (Įstatymo 11 str. 13 d.).

33Pagal Taisyklių 15 punktą išvadą dėl matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo arba galiojimo panaikinimo, išskyrus Įstatymo 11 straipsnio 12 dalies 8 ir 9 punktuose nurodytus atvejus, rengia ir NŽT direktoriui teikia NŽT direktoriaus sprendimu sudaryta komisija. NŽT, išnagrinėjusi Taisyklių 14 punkte nurodytus gautus dokumentus ir nustačiusi, kad matininkas pažeidė Įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytus jo veiklos reikalavimus ar kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, techninių reglamentų, standartų, reglamentuojančių matininko darbų atlikimą, reikalavimus, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir jo padarinius, imasi atitinkamai Įstatymo 11 straipsnio 10–12 dalyse nustatytų veiksmų. NŽT sprendimas panaikinti, sustabdyti geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą ar panaikinti galiojimo sustabdymą įforminamas NŽT direktoriaus įsakymu (Taisyklių 16 p.). Matininkas, per NŽT nurodytą terminą pašalinęs pažeidimus, dėl kurių sustabdytas matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas, Taisyklių 5 punkte nurodytais būdais kreipiasi į NŽT, prašydamas panaikinti matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą, ir pateikia dokumentus, įrodančius, kad šie pažeidimai pašalinti, ar jų kopijas (Taisyklių 18 p.). Apie priimtą sprendimą sustabdyti arba panaikinti matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą NŽT raštu praneša matininkui per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo (Taisyklių 19 p.). NŽT pranešimai ir sprendimai dėl matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ar atsisakymo jį išduoti, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo gali būti teikiami asmeniui tiesiogiai ar elektroninėmis priemonėmis per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt (Taisyklių 20 p.).

34Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartą teisinį reglamentavimą konstatuoja, kad Raštu, kurį pareiškėjas skunde prašė panaikinti, pareiškėjas ne tik informuojamas apie priimtą Įsakymą, kuriuo jam trims mėnesiams, iki 2019 m. sausio 15 d., sustabdomas matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas, bet Raštu jam duodamas įpareigojimas per kvalifikacijos pažymėjimo sustabdymo galiojimo laiką pašalinti nustatytus pažeidimus, nagrinėjamu atveju – per 20 darbo dienų nuo Rašto gavimo iš naujo, atliekant kadastrinius matavimus, nustatyti pastatų (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) kadastro duomenis pagal vietoje esančią faktinę pastatų būklę ir imtis veiksmų, kad šie duomenys būtų pakeisti Nekilnojamojo turto kadastre bei ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 21 d. pateikti pažeidimų šalinimą įrodančius dokumentus.

35Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2011 m. birželio 20 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, pažymėjo, kad vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas. Tačiau šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011).

36Teisėjų kolegijos vertinimu, Raštas laikytinas tarpinio pobūdžio dokumentu, nesukeliančiu konkrečių materialinių teisinių pasekmių (jame nurodytas terminas iki kada ir kokiu būdu pareiškėjas turi pašalinti nurodytus pažeidimus). Ginčo objektu nagrinėjamu atveju galėtų būti tik galutinis sprendimas – nustatyta tvarka priimtas sprendimas panaikinti matininko kvalifikacijos pažymėjimą, skundžiamas kaip sukeliantis pareiškėjui teisines pasekmes. Argumentai dėl šio sprendimo priėmimą lėmusio tarpinio administracinio akto teisėtumo bei jo poveikio galutinio sprendimo teisėtumui galėtų būti išdėstyti skunde dėl galutinio sprendimo. Priešingu atveju, t. y. suinteresuotam asmeniui suteikiant galimybę paduoti skundą teismui dėl bet kurio procedūrinio pobūdžio veiksmo, susidarytų sąlygos nepagrįstai prailginti administracines procedūras ir būtų pažeistas procedūrų operatyvumo reikalavimas. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai Raštą vertino kaip informacinio pobūdžio dokumentą, todėl skundžiamos teismo nutarties motyvai atitinkamai keistini, tačiau pareiškėjo skundo reikalavimą dėl Rašto panaikinimo, kaip tarpinio pobūdžio dokumento, nesukeliančio konkrečių materialinių teisinių pasekmių ir negalinčio būti ginčo administraciniame teisme objektu, atsisakytina priimti pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

37Pareiškėjas skunde taip pat prašė taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamo akto galiojimą, t. y. iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Įsakymo galiojimą bei Raštu nustatyto įpareigojimo pareiškėjui atlikti veiksmus vykdymą. Raštui negalint būti ginčo administracinėje byloje objektu, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimas dėl Rašte nurodyto įpareigojimo nespręstinas.

38Pagal suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, arba, kad būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016; 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-550-556/2018).

39Teisėjų kolegija pažymi, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013; 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-550-556/2018).

40Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010; 2018 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-518-662/2018). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017; 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

41Kaip minėta, Įsakymu sustabdytas pareiškėjo matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas iki 2019 m. sausio 15 d. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo skunde pirmosios instancijos teismui išdėstytus bei atskirojo skundo argumentus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo pagrįstumo, bylos medžiagą, konstatuoja, kad pareiškėjas iš esmės nepagrindė, jog nepritaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės bus padaryta neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma didelė žala. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo 2 mėnesius negautos pajamos iš jo profesinės veiklos savaime nepagrindžia, kad netaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės gali kilti neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Pareiškėjas, teikdamas prašymą, nepateikė duomenų, kad, nepritaikius jo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, kilsiančių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas. Pareiškėjas teigia, kad jis yra vienintelis UAB „KM centras“ dirbantis matininkas, įmonė turi įsipareigojimų klientams, tačiau iš pateiktos UAB ,,KM centras“ sudarytos 2018 m. spalio 30 d. pirkimo sutarties su klientu matyti, kad sutartis sudaryta 12 mėnesių terminui, o matininko pažymėjimo galiojimas pareiškėjui Įsakymu sustabdomas 2 mėnesiams iki 2019 m. sausio 15 d., todėl nėra pagrindo teigti, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymas ir šiuo atveju galėtų sukelti neatitaisomą ar sunkiai atitaisomą žalą. Pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės neturėjo pagrįsto pagrindo taikyti pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės.

42Teisėjų kolegija pastebi, kad prielaida, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų pasekmių, savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, tuo labiau jeigu pareiškėjas neįrodo, kad tokių neigiamų pasekmių pašalinimas būtų neįmanomas ar sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012; 2017 m. liepos 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-662-756/2017). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis iš esmės siekiama suteikti laikiną apsaugą asmeniui nagrinėjamoje byloje. Kita vertus, Įsakymu pareiškėjo matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdytas iki 2019 m. sausio 15 d., taigi prasmės taikyti pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę iš esmės nebėra, nes sustabdymo terminas baigiasi būtent šios apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo dieną.

43Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai pareiškėjo skundžiamą Raštą vertino kaip informacinio pobūdžio dokumentą, tačiau pareiškėjo skundo reikalavimą panaikinti Raštą atsisakytina priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, nes Raštas vertintinas kaip tarpinio pobūdžio dokumentas, nesukeliantis konkrečių materialinių teisinių pasekmių ir negalintis būti ginčo administraciniame teisme objektu. Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikydamas ABTĮ normas, pagrįstai ir teisėtai netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Įsakymo galiojimą. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

44Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

45Pareiškėjo R. J. atskirąjį skundą atmesti.

46Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

47Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas R. J. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi... 6. Pareiškėjas skunde prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir iki... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. lapkričio 30 d. nutartimi... 9. Nustatyta, kad Įsakymu sustabdytas pareiškėjui išduoto matininko... 10. Teismas nustatė, kad pareiškėjo reikalavimas panaikinti Įsakymą iš esmės... 11. Teismas sprendė, kad reikalavimas panaikinti Raštą negali būti... 12. Teismas nustatė, kad prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę... 13. Teismas konstatavo, kad pareiškėjas jokių duomenų, kad realiai jam kiltų... 14. III.... 15. Pareiškėjas R. J. atskirajame skunde prašo: 1) panaikinti... 16. Pareiškėjas tvirtina, kad Raštas sukelia jam pareigas, nes juo įpareigojama... 17. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Rašte nurodytas įpareigojimas iš... 18. Pareiškėjas teigia, kad Įsakymas ir Raštas stipriai sutrikdo visą... 19. Pareiškėjo nuomone, šiuo atveju turėtų būti įvertintas ir teismo... 20. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismui buvo pateikti įrodymai,... 21. Netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių Įsakymo ir Rašto pagrindu... 22. Atsakovas NŽT atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti.... 23. Atsakovas pažymi, kad Raštu pareiškėjas yra informuojamas apie NŽT... 24. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas nutartyje pagrįstai nurodė,... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018... 28. Nustatyta, kad Įsakymu NŽT direktorius, atsižvelgdamas į NŽT nuolatinės... 29. Ginčui aktualius teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos... 30. Įstatymo 11 straipsnio 10 dalis nustato, kad Vyriausybės įgaliotai... 31. Matininkui per Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą terminą... 32. Matininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas panaikinamas Vyriausybės... 33. Pagal Taisyklių 15 punktą išvadą dėl matininko kvalifikacijos pažymėjimo... 34. Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartą teisinį reglamentavimą konstatuoja,... 35. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, skundas negali... 36. Teisėjų kolegijos vertinimu, Raštas laikytinas tarpinio pobūdžio... 37. Pareiškėjas skunde taip pat prašė taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3... 38. Pagal suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką,... 39. Teisėjų kolegija pažymi, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas... 40. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi... 41. Kaip minėta, Įsakymu sustabdytas pareiškėjo matininko kvalifikacijos... 42. Teisėjų kolegija pastebi, kad prielaida, jog pareiškėjas gali patirti tam... 43. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 44. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 45. Pareiškėjo R. J. atskirąjį skundą atmesti.... 46. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. lapkričio 30 d. nutartį... 47. Nutartis neskundžiama....