Byla 2YT-34310-1099/2019
Dėl antstolio E. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis E. S., uždaroji akcinė bendrovė „Veikmės statyba“ (išieškotoja)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Saulės sonata“ skundą dėl antstolio E. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis E. S., uždaroji akcinė bendrovė „Veikmės statyba“ (išieškotoja).

2Teismas

Nustatė

31.

4Pareiškėja (skolininkė) uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Saulės sonata“ pateikė skundą dėl antstolio E. S. veiksmų, kuriame prašo pripažinti antstolio veiksmus, priimant 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymus Nr. S16-67241, S-19-190-4078, S16-67243, S16-67244, S16-67245, S16-67247, S16-67248, S16-67249, S-19-190-4077, neteisėtais ir nurodytus antstolio patvarkymus panaikinti.

52.

6Pareiškėja nurodo, kad 2019 m. rugpjūčio 21 d. elektroniniu paštu gavo antstolio E. S. 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymus Nr. S16-67241, Nr. S-19-190-4078, Nr. S16-67243, Nr. S16-67244, Nr. S16-67245, Nr. S16-67247, Nr. S16-67248, Nr. S16-67249, Nr. S-19-190-4077, iš kurių turinio pareiškėjai UAB „Saulės sonata“ tapo žinoma, kad antstolis pradėjo priverstinio išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0190/19/01160, net neišsiuntęs raginimo pareiškėjai ir nesudaręs galimybių geruoju įvykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 14 d. vykdomojo rašto, išduoto civilinėje byloje Nr. e2-33585-631/2018.

73.

8Aiškina, kad šiuo atveju antstolis pirmiausiai turėjo priimti ir išsiųsti skolininkei (pareiškėjai) raginimą įvykdyti sprendimą ir tik per nustatytą terminą pareiškėjai neįvykdžius tokio sprendimo, imtis priverstinio vykdymo veiksmų. Pažymi, kad nagrinėjamu atveju nėra jokių išimčių/aplinkybių, dėl kurių raginimas neturėtų būti priimamas ir siunčiamas skolininkei.

94.

10Pareiškėja dėl 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymų Nr. S16-67244 ir Nr. S16-67241 nurodo, kad tokiais antstolio veiksmais susidarė situacija, jog pareiškėja dėl areštuotų lėšų negali atsiskaityti su valstybe, o valstybinė institucija negali panaudoti pareiškėjos susidariusių permokų pareiškėjos įsipareigojimams valstybės biudžetui padengti. Pažymi, kad 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymu Nr. S16-67241 areštavus visas turimas pareiškėjos lėšas bei uždraudus jomis disponuoti, atlikti bet kokio pobūdžio mokėjimus, yra užkirstas kelias pareiškėjai atsiskaityti su darbuotojais, kitais kreditoriais, tiekėjais, vykdyti normalią ūkinę veiklą.

115.

12Pareiškėja dėl 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymo Nr. S16-67243 nurodo, kad antstolio nurodymai – kiekvieną mėnesį fiziškai pristatyti į jo kontorą pareiškėjos buhalterinės apskaitos dokumentus – yra aiškiai pertekliniai, neatitinkantys proceso principų dėl skolininko ir išieškotojo lygiateisiškumo bei vykdymo proceso ekonomiškumo, taip pat ir bendrųjų teisės principų – protingumo ir sąžiningumo. Anot pareiškėjos, šiuo atveju pakanka minėtus duomenis pateikti elektronine forma.

136.

14Pareiškėja dėl 2019 m. rugpjūčio 20 d. Turto arešto akto Nr. S16-67245 nurodo, kad antstolis, areštuodamas visą pareiškėjai priklausantį turtą ir nesiimdamas veiksmų to turto faktinei vertei nustatyti, akivaizdžiai pažeidė pareiškėjos interesus, o taip pat norminius teisės aktus (Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 punktas, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 675 straipsnio 2 dalis, 677 straipsnio 2 dalis), draudžiančius areštuoti ir aprašyti daugiau turto, nei jo reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

157.

16Pareiškėja dėl vykdymo išlaidų nurodo, kad nesiunčiant raginimo pareiškėjai ir nesuteikus jai galimybės per raginime nustatytą terminą atsiskaityti su išieškotoja, yra atimama galimybė pareiškėjai sutaupyti vykdymo išlaidas ir tokiu būdu pažeidžiami pareiškėjos interesai.

178.

18Antstolis E. S. 2019 m. rugsėjo 19 d. patvarkymu Nr. S16-69581 pareiškėjos skundo netenkino ir, vadovaudamasis CPK 510 straipsnio 2 dalimi, jį persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

199.

20Antstolis nurodo, kad vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 14 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-33585-631/2018 dėl 397 720,28 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Saulės sonata“ trečios eilės išieškotojos UAB „Veikmės statyba“ naudai.

2110.

22Antstolis dėl raginimo įvykdyti sprendimą (jo nebuvimo) nurodo, kad priėmęs vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 14 d. vykdomąjį raštą Nr. e2-33585-631/2018 ir nustatęs, kad vykdomasis dokumentas yra išduotas teismo nutarties, kuria buvo patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis, pagrindu ir kurioje yra aiškiai įtvirtinti atsiskaitymo terminai ir tvarka, tinkamai taikė CPK 655 ir 661 straipsnių nuostatas, t. y. pagrįstai nesiuntė pareiškėjai raginimo ir iš karto pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus.

2311.

24Antstolis dėl išieškojimo nukreipimo į skolininkei priklausančias pinigines lėšas/turtines teises nurodo, kad kol skolininko atžvilgiu nėra pradėtas priverstinis vykdymo procesas, įmokos skirstomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9301 straipsniu, o prasidėjus priverstiniam skolos išieškojimo procesui privaloma vadovautis CPK 754 straipsnio nuostatomis. Anot antstolio, vykdymo procesą reglamentuojantys teisės aktai nenumato jokių išimčių, pagal kurias skolininkas juridinis asmuo įgytų teisę vykdymo procese atsiskaityti su darbuotojais, valstybės biudžetu ar kitais kreditoriais. Esamas teisinis reglamentavimas nurodo, kad pirmiausiai turi būti tenkinami kreditorių reikalavimai priverstinio vykdymo procese pagal antstoliui pateiktus vykdomuosius dokumentus; taip pat nenustatyta jokių išimčių ar prioritetų valstybei.

2512.

26Antstolis dėl 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymo Nr. S16-67243 nurodo, kad minėtame patvarkyme nėra nurodyta, jog dokumentai turi būti pateikiami fiziškai į antstolio kontorą. Pažymi, kad patvarkyme yra aiškiai nurodyta, jog dokumentai turi būti pateikti antstoliui, tačiau visa informacija gali būti teikiama ir elektroniniu formatu.

2713.

28Antstolis dėl turto arešto masto nurodo, kad taikydamas areštą visam skolininkės turtui atsižvelgė į tai, jog visas nekilnojamas turtas yra įkeistas hipotekos kreditoriui, o turto realizavimas, nesant kreditoriaus sutikimo, vykdant išieškojimą trečios eilės kreditoriaus reikalavimui padengti, nėra galimas. Pažymi, kad pareiškėja neturi jokio registruoto nesuvaržyto turto. Taigi, anot antstolio, šiuo atveju turto areštas atlieka tik prevencinę funkciją, nes šiai dienai nėra galimybių pradėti skolininkei priklausančių nekilnojamojo turto objektų realizavimo procedūrų. Teigia, kad skolininkei visiškai įvykdžius kredito sutartis ar hipotekos kreditoriui davus leidimą realizuoti įkeistą turtą, vykdomojoje byloje būtų pradėtos procedūros areštuoto turto rinkos vertei nustatyti, nes šiuo metu toks įvertinimas tik sąlygotų papildomų išlaidų šalims didėjimą.

2914.

30Antstolis dėl vykdymo išlaidų nurodo, kad vykdant tokio pobūdžio bylas, t. y. vykdant vykdomąjį raštą, išduotą pagal nutartį, kuria patvirtinta taikos sutartis, kaip minėta, raginimas įvykdyti sprendimą skolininkei nesiunčiamas, o antstolis iš karto atlieka priverstinio vykdymo veiksmus. Be to, teisės aktuose nėra reglamentuoti jokie apribojimai dėl antstolio atlygio skaičiavimo tokiais atvejais. Anot antstolio, skolininkės nurodytas Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 punktas nagrinėjamu atveju netaikomas.

3115.

32Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 23 d. nutartimi civilinę bylą pagal pareiškėjos skundą skyrė nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2019 m. spalio 14 d. 15.00 val. Byloje dalyvaujantys asmenys apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka informuoti jiems išsiunčiant 2019 m. rugsėjo 23 d. nutarties patvirtintas kopijas bei CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje (CPK 443 straipsnio 5 dalis, 510–512 straipsniai).

3316.

34Suinteresuotas asmuo UAB „Veikmės statyba“ (išieškotoja) atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė. Skundas netenkintinas.

3517.

36Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo procese vykdomuosius veiksmus išieškotojo naudai atlieka specialus valstybės įgaliotas subjektas – antstolis, kuris, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

3718.

38Iš byloje pateiktų ir vykdomosios bylos Nr. 0190/19/01160 duomenų nustatyta, kad antstolis vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 14 d. vykdomąjį raštą, išduotą civilinėje byloje Nr. e2-33585-631/2018, dėl 397 720,28 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Saulės sonata“ kreditorės UAB „Veikmės statyba“ naudai pagal teismo 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį. Dėl raginimo įvykdyti sprendimą

3919.

40Vykdomųjų dokumentų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu įgyvendinamas vykdomasis dokumentas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius ir turtinius vykdomojo dokumento padarinius. Vykdant vykdomuosius dokumentus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės vykdomųjų dokumentų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Kaip minėta, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų, taip pat savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad vykdomasis dokumentas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus.

4120.

42Šioje byloje kilo ginčas dėl to, ar antstolis turėjo teisę, vadovaudamasis CPK 661 straipsnio 1 dalyje nustatyta išimtimi, nesiųsti raginimo skolininkei (pareiškėjai) įvykdyti prievolę, dėl kurios įvykdymo termino šalys buvo susitarę teismo nutartimi patvirtintoje taikos sutartyje.

4321.

44Pareiškėja savo skundą, visų pirma, grindžia netinkamu CPK 661 straipsnio 1 dalies nuostatų aiškinimu ir taikymu. Pareiškėjos teigimu, teismo išduotame vykdomajame rašte, kuris yra vykdomasis dokumentas, nurodytas teismo sprendimo įsiteisėjimo terminas nereiškia jo įvykdymo termino. Anot pareiškėjos, antstolis negalėjo remtis CPK 661 straipsnio 1 dalyje nurodyta išimtimi ir pradėti vykdymo veiksmus neišsiuntęs jai raginimo. Be to, vykdomajame rašte nėra nurodyta, kad teismo sprendimas (nutartis) vykdoma skubiai, išieškoma suma didesnė nei 100 Eur, ir tai nėra byla, susijusi su turto konfiskavimu. Antstolio teigimu, raginimas šioje byloje neturėjo būti siunčiamas, nes jam pateiktas vykdyti vykdomasis raštas buvo išduotas šalių pasirašytos ir teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties pagrindu, kurioje šalys buvo nustačiusios prievolės įvykdymo terminus, todėl skolininkei buvo žinoma, iki kada ji turi sumokėti skolą.

4522.

46Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2SP-33585-631/2018, patvirtino UAB „Veikmės statyba“ ir UAB „Saulės sonata“ 2018 m. rugpjūčio 31 d. taikos sutartį. Šalys nurodytos taikos sutarties 3 punkte susitarė, kad skolininkė UAB „Saulės sonata“ įsiskolinimą kreditorei UAB „Veikmės statyba“ padengs iki 2019 m. kovo 22 d. (mokėdama dalimis). Nustatyta, kad 2019 m. kovo 21 d. teisme buvo gautas kreditorės UAB „Veikmės statyba“ prašymas išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2SP-33585-631/2018 UAB „Saulės sonata“ atžvilgiu. Teismas 2019 m. birželio 3 d. nutartimi nutarė kreditorės UAB „Veikmės statyba“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkinti – išduoti UAB „Veikmės statyba“ vykdomąjį raštą dėl 467 720,28 Eur skolos išieškojimo iš pareiškėjos UAB „Saulės sonata“ pagal teismo 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2S-1262-779/2019, pakeitė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 3 d. nutartį, nurodant, kad vykdomasis raštas išduodamas dėl 397 720,28 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Saulės sonata“ kreditorės UAB „Statybos veikmė“ naudai (nes pareiškėja klausimo dėl vykdomojo rašto išdavimo nagrinėjimo metu sumokėjo kreditorei dalį skolos). Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugpjūčio 14 d. išdavė vykdomąjį raštą dėl 397 720,28 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės (pareiškėjos) išieškotojai UAB „Veikmės statyba“ pagal teismo 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį.

4723.

48Pažymėtina, jog 2019 m. birželio 3 d. teismo nutartis, kuria buvo nuspręsta išduoti vykdomąjį raštą, buvo priimta ne vadovaujantis CPK 646 straipsnio 1 dalimi (kai vykdomasis raštas išduodamas vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, bet prievolės įvykdymo terminui arba nesant nustatytam, arba nebūtinai esant suėjusiam), o pagal CPK 646 straipsnio 3 dalį, vadovaujantis kuria teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti. Būtent ši aplinkybė, teismo nuomone, ir sąlygoja tai, kad vykdomajame rašte, kuris išduodamas tik dėl neįvykdytos šalių sudarytos (taikos) sutarties dalies, tuo atveju, jeigu tos visos neįvykdytos prievolės dalies įvykdymo terminas jau yra suėjęs, nebėra jokios būtinybės nurodyti jau suėjusio prievolės įvykdymo termino.

4924.

50Aplinkybė, kad prievolės įvykdymo terminas – 2019 m. kovo 22 d. – nebuvo perkeltas į 2019 m. rugpjūčio 14 d. išduotą vykdomąjį raštą, teismo nuomone, niekaip negali pakeisti pačios skolininkės taikos sutartimi prisiimtos ir 2018 m. rugsėjo 7 d. teismo nutartimi įtvirtintos pareigos įvykdyti prievolę kreditorei iki 2019 m. kovo 22 d. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnio 2 dalis).

5125.

52Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse laikomasi nuostatos, kad konkreti vykdomoji byla pradedama konkretaus vykdomojo dokumento pagrindu, todėl dėl konkretaus pateikto vykdomojo dokumento turi būti atliekami vykdymo procesą reglamentuojančiose teisės normose nustatyti konkretūs veiksmai, tarp jų – raginimo įvykdyti teismo sprendimą skolininkui įteikimas arba išsiuntimas, ir šis CPK 655 straipsnio reikalavimas dėl raginimo sprendimą įvykdyti geruoju yra imperatyvaus pobūdžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2012).

5326.

54Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (CPK 655 straipsnio 1 dalis). Taip skolininkas yra informuojamas apie pradėtą vykdymo procesą, kartu suteikiant jam galimybę per nustatytą terminą įvykdyti reikalavimą ir taip išvengti priverstinio vykdymo priemonių ir jų lemiamų papildomų išlaidų. Tačiau ši taisyklė turi išimčių, t. y. CPK 661 straipsnis numato atvejus, kai raginimas įvykdyti sprendimą yra nesiunčiamas skolininkui. Pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu įstatymuose ar vykdomajame dokumente yra nurodyti įvykdymo terminai, raginimas įvykdyti sprendimą nesiunčiamas ir antstolis, pasibaigus nurodytam sprendimo įvykdymo terminui, iš karto pradeda priverstinio vykdymo veiksmus. Pagal CPK 659 straipsnį, jeigu vykdomajame dokumente įvykdymo terminas nenustatytas, antstolis skolininkui įvykdyti sprendimą paskiria dešimt dienų, skaičiuojant nuo raginimo įteikimo dienos. Taigi, vykdymo procese galimos dvi situacijos – pirmoji, kai raginimas įvykdyti sprendimą yra privalomas, ir antroji, kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas. Dėl to nagrinėjant šios kategorijos bylas kiekvienu konkrečiu atveju visų pirma būtina išsiaiškinti, ar skolininkui turėjo būti siunčiamas raginimas įvykdyti sprendimą geruoju, ar iš karto buvo galimi sprendimo priverstinio vykdymo veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyrius teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2009).

5527.

56Toks teisinis reguliavimas atitinka šalių interesų pusiausvyros, protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principus (CPK 3, 17 straipsniai), nes tuo atveju, jei įvykdymo terminai yra aiškiai įtvirtinti ir skolininkui žinomi, skolininkas turi visas galimybes vykdyti reikalavimą iki įtvirtinto termino pabaigos arba jį ginčyti. Papildomas antstolio raginimas įvykdyti žinomas prievoles būtų perteklinis, nes tokiais atvejais nėra reikalo nei papildomai informuoti skolininką apie prievolę, nei nustatyti naujus vykdymo terminus, tai apsunkintų bei užtęstų vykdymo procesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyrius teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2010). Kasacinis teismas minėtoje nutartyje, be kita ko, konstatavo, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytinas dokumentas (CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas), kurio pagrindu išduodamas vykdomasis dokumentas (CPK 587 straipsnio 1 punktas), todėl šalims tokioje teismo patvirtintoje taikos sutartyje nustačius konkrečius skolininko prievolės įvykdymo terminus, antstolis turi teisę remtis CPK 661 straipsnio 1 dalimi ir nesiųsti papildomo raginimo skolininkui įvykdyti prievolę.

5728.

58Esant tokioms aplinkybėms, teismas, vadovaudamasis nurodyta kasacinio teismo suformuota praktika, sprendžia, kad antstolis nagrinėjamu atveju turėjo teisę vadovautis CPK 661 straipsnio 1 dalimi ir nesiųsti skolininkei (pareiškėjai) raginimo įvykdyti prievolę, todėl sprendžia, jog antstolis nepažeidė proceso teisės normų neįteikęs raginimo skolininkei ir iš karto pradėjęs priverstinio vykdymo veiksmus. Teismo vertinimu, nėra pagrindo iš raginimo neišsiuntimo išplaukiančių tolesnių antstolio veiksmų, kuriuos šioje byloje skundžia pareiškėja, pripažinti neteisėtais ir juos panaikinti; kita vertus, teismas papildomai pasisako ir dėl kitų pareiškėjos nurodytų aplinkybių (dėl kitų patvarkymų).

5929.

60Teismas pažymi, kad pareiškėjos nurodyta kasacinio teismo 2015 m. sausio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-71/2015, netaikytina šiuo atveju, nes minėtos ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi (faktinės aplinkybės) esmingai skiriasi. Nurodytoje civilinėje byloje kasacinis teismas nagrinėjo klausimą dėl pareigos antstoliui siųsti raginimą po teismo įsakymo išdavimo, o nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar antstolis privalo siųsti raginimą dėl sprendimo vykdymo po taikos sutarties patvirtinimo ir vykdomojo rašto išdavimo. Dėl 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymų Nr. S16-67244 ir Nr. S16-67241

6130.

62Iš vykdomosios bylos Nr. 0190/19/01160 duomenų nustatyta, kad antstolis 2019 m. rugpjūčio 20 d. priėmė patvarkymą Nr. S16-67241 „Pateikti informaciją apie turimą turtą bei draudimas atlikti veiksmus“, kuriuo antstolis uždraudė skolininkei UAB „Saulės sonata“ realizuoti, perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti (suvaržyti) skolininkui priklausantį turtą: nekilnojamąjį/kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias skolininko žinioje ar pas trečiuosius asmenis, turtines teises – 413 879,30 Eur sumai, taip pat pateikti detalią informaciją apie pareiškėjai priklausantį turtą.

6331.

64Taip pat antstolis 2019 m. rugpjūčio 20 d. priėmė patvarkymą Nr. S16-67244 „Dėl informacijos pateikimo apie turtines teises/išmokėtinas lėšas ir lėšų arešto“, kuriuo prašė pateikti informaciją apie skolininkės vardu esančias ir areštuotas lėšas, nurodant saugomų lėšų sumą, bei areštavo skolininkės UAB „Saulės sonata“ turtines teises bei mokėtinas lėšas (mokestinę permoką, kitas lėšas) 413 879,30 Eur sumai (397 720,28 Eur skolos ir 16 159,02 Eur vykdymo išlaidų antstoliui).

6532.

66Pareiškėja nurodo, kad dėl areštuotų lėšų negali atsiskaityti su valstybe, o valstybinė institucija negali panaudoti pareiškėjos susidariusių permokų pareiškėjos įsipareigojimams valstybės biudžetui padengti. Pažymi, kad 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymu Nr. S16-67241 areštavus visas turimas pareiškėjos lėšas bei uždraudus jomis disponuoti, atlikti bet kokio pobūdžio mokėjimus, yra užkirstas kelias pareiškėjai atsiskaityti su darbuotojais, kitais kreditoriais, tiekėjais, vykdyti normalią ūkinę veiklą.

6733.

68Visų pirma, teismas pažymi, kad patvarkymu Nr. S16-67241 areštuotas ne visas pareiškėjai priklausantis turtas, įskaitant pinigines lėšas, o išieškomos sumos ir vykdymo išlaidų ribose, t. y. 413 879,30 Eur.

6934.

70CK 6.9301 straipsnio nuostatos yra imperatyvaus pobūdžio ir jų paskirtis yra įvesti finansinę drausmę neturinčio pakankamai pinigų sumokėti visų skolų skolininko mokėjimų eiliškumo srityje. Šios normos tikslas yra užtikrinti pirmiausia labiausiai pažeidžiamų kreditorių, vėliau – viešųjų finansų valdytojų (kreditorių) interesus, taip pat kreditorių, turinčių teisę į priverstinį skolų išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, ir paskutine eile atsiskaityti su likusiais kreditoriais pagal mokėjimo dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-176-219/2018). Ši CK norma yra taikoma, kai skolininkas yra praleidęs reikalavimų įvykdymo terminus.

7135.

72CK 6.9301 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad atsiskaitymų eilę vykdymo proceso, bankroto, restruktūrizavimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais nustato kiti įstatymai. Vadinasi, tol, kol skolininko atžvilgiu nėra pradėtas priverstinis vykdymo procesas, įmokos skirstomas remiantis CK 6.9301 straipsnio pagrindu. Reikalavimų patenkinimo eilę vykdymo procese reglamentuoja CPK 754 straipsnis.

7336.

74CPK 754 straipsnyje nustatyta, kad hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės; pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo; antrąja eile patenkinami darbuotojų reikalavimai, atsirandantys iš darbo teisinių santykių; trečiąja eile patenkinami visi kiti reikalavimai. Jeigu išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, jie patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai.

7537.

76Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju antstolis vykdo 397 720,28 Eur skolos išieškojimą iš skolininkės UAB „Saulės sonata“ trečios eilės išieškotojos UAB „Veikmės statyba“ naudai; duomenų apie tai, kad būtų vykdomi išieškojimai pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą, byloje nėra pateikta, todėl teismas sprendžia, kad antstolis šiuo atveju nepažeidė teisės normų, be kita ko, reglamentuojančių atsiskaitymo eiliškumą. Be to, teismas pažymi, kad nurodytais patvarkymais antstolis pagrįstai ėmėsi visų reikalingų veiksmų, kad jo vykdomas vykdomasis raštas būtų kuo greičiau įvykdytas, t. y. įpareigojant pareiškėją pateikti informaciją apie savo turtą ir jos turtą areštuojant (įskaitant ir pareiškėjos turimas mokestines permokas). Vien pareiškėjos nurodomos aplinkybes, kad dėl taikyto arešto pareiškėja galimai susiduria su tam tikrais nepatogumais/apribojimais (kurių, be kita ko, pareiškėja ir neįrodė/neįrodinėjo), savaime nesudaro pagrindo spręsti dėl antstolio veiksmų neteisėtumo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, šioje dalyje pareiškėjos skundas taip pat atmestinas. Dėl 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymo Nr. S16-67243

7738.

78Iš vykdomosios bylos Nr. 0190/19/01160 duomenų nustatyta, kad antstolis 2019 m. rugpjūčio 20 d. priėmė patvarkymą Nr. S16-67243 „Dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo“, kuriuo įpareigojo skolininkę UAB „Saulės sonata“ per 3 darbo dienas pateikti antstoliui: UAB „Saulės Sonata“ kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, įmonės išrašytas sąskaitas už paskutinius 3 mėnesius, detalų visų įmonės skolininkų sąrašą patikrinimui.

7939.

80Šiuo atveju antstolis, vykdydamas 2019 m. rugpjūčio 14 d. vykdomąjį raštą bei įpareigodamas skolininkę pateikti antstoliui reikalingą informaciją/dokumentus, kaip jau minėta, ėmėsi teisėtų priemonių, kad 2019 m. rugpjūčio 14 d. vykdomasis raštas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Pažymėtina, jog skolininkas neturi teisės atsisakyti teikti antstoliui reikalaujamos informacijos, spręsdamas už antstolį, ar jam informacija reikalinga. Be to, šie duomenys jokiuose viešuosiuose registruose nėra nurodomi, todėl antstolio prašomi pateikti duomenys bus naudojami konkrečiam tikslui – siekiant tinkamai įvykdyti 2019 m. rugpjūčio 14 d. vykdomąjį raštą. Be to, antstolis 2019 m. rugsėjo 19 d. patvarkyme Nr. S16-69581 nurodo, kad 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkyme Nr. S16-67243 nėra nurodyta, jog prašomi dokumentai turi būti pateikti fiziškai į antstolio kontorą bei tokie dokumentai gali būti teikiami ir elektronine forma. Taigi, ginčo dėl minėtų duomenų pateikimo būdo byloje iš esmės neliko. Be to, pati pareiškėja skunde dėl antstolio veiksmų nurodo, kad 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymus Nr. S16-67241, Nr. S-19-190-4078, Nr. S16-67243, Nr. S16-67244, Nr. S16-67245, Nr. S16-67247, Nr. S16-67248, Nr. S16-67249, Nr. S-19-190-4077 gavo elektroniniu paštu, todėl ir antstolio prašomus pateikti dokumentus galėjo/gali antstoliui teikti elektroniniu paštu (antstolis su tuo, kaip minėta, sutinka). Dėl 2019 m. rugpjūčio 20 d. Turto arešto akto Nr. S16-67245 masto

8140.

82Iš vykdomosios bylos Nr. 0190/19/01160 duomenų nustatyta, kad antstolis 2019 m. rugpjūčio 20 d. priėmė Turto arešto aktą Nr. S16-67245, kuriuo antstolis areštavo skolininkei priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, pinigines lėšas.

8341.

84Pareiškėja nurodo, kad areštuoto nekilnojamojo turto vertė sudaro beveik 8 mln. Eur, tuo tarpu išieškoma skola kartu su antstolio paskaičiuotomis išlaidomis sudaro 413 879,30 Eur, t. y. beveik 20 kartų mažesnė suma, nei faktiškai pritaikytas turto arešto mastas. Tai, kad turtas yra įkeistas hipoteka, nereiškia, jog šis turtas neturi vertės ar yra nelikvidus, ar nereikia nustatyti jo vertės, ko šiuo atveju antstolis ir nepadarė.

8542.

86Pagal CPK 658 straipsnio 2 dalį tais atvejais, kai yra pavojus, kad skolininkas gali turtą paslėpti, antstolis turi teisę, įteikęs ar išsiuntęs raginimą, areštuoti skolininko turtą. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba kai kurių šios teisės sudedamųjų dalių – valdymo, naudojimosi ar disponavimo – laikinas uždraudimas ar ribojimas. Šio instituto tikslas – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip suvaržyti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti. Tai yra realaus ir rezultatyvaus priverstinio vykdymo proceso užtikrinimo priemonė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2010). Pagal CPK 658 straipsnio 2 dalį antstoliui suteikta savarankiško veikimo teisė atitinkamai nuspręsti dėl skolininko turto arešto momento. Apie poreikį areštuoti turtą savarankiškai sprendžia vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1267/2014). CPK 678 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatyta, jog turto arešto akte, be kita ko, turi būti nurodomas kiekvieno areštuojamo daikto pavadinimas, unikalus numeris (jei daiktas registruojamas viešame registre), daikto skiriamieji požymiai (svoris, matmenys, nusidėvėjimo laipsnis ir kiti), kiekvieno daikto vertė ir viso areštuojamo turto vertė.

8743.

88Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymėta, kad procesiniai įstatymai numato, jog sprendimą vykdantis antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (CPK 675 straipsnio 2 dalis). Tačiau ši įstatyminė nuostata nustato ne tai, kad areštuoto turto vertė privalo neviršyti turto arešto masto, tačiau tik tai, kad areštuota negali būti iš esmės daugiau (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-2820-614/2018). Kaip minėta, vadovaujantis CPK 634 straipsnio 2 dalimi, antstolis savo iniciatyva turi imtis visų teisėtų priemonių, kad teismo sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje taip pat nustatyta, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Akivaizdu, jog šios normos negali būti aiškinamos taip, kad antstoliui, ginant išieškotojo interesus, keliamas reikalavimas a priori numatyti visas galimas situacijas, susijusias su turto realizavimo galimybėmis, pardavimo realia kaina ir pan. Tačiau tiek minėtų normų paskirtis, tiek teismo sprendimo privalomumas ir reikalavimo tinkamai įvykdyti teismo sprendimą esmė suponuoja išvadas, kad, pirma – antstolis, būdamas profesionalas, turėdamas atitinkamą praktinę patirtį vykdymo procese, gaudamas atitinkamą atlygį už savo darbą, turi aktyviai ir rūpestingai veikti taip, jog būtų maksimaliai išnaudotos visos teisėtos priemonės sprendimui įvykdyti, o ne apsiriboti vien tik formaliais, bet realiai neužtikrinančiais sprendimo įvykdymo veiksmais; antra – tinkamam sprendimo įvykdymui turi būti areštuojamas ne mažesnės vertės turtas nei yra išieškotina suma, o teisėtas bus ir didesnės vertės turto areštas, jei tai nebus „iš esmės“ daugiau (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 9 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2A-65-178/2016).

8944.

90Viena vertus, antstolis, areštavęs pareiškėjai priklausantį turtą, nenurodė kiekvieno turto objekto vertės; kita vertus, aiškiai nurodė turto arešto mastą – 413 879,30 Eur. Be to, iš byloje pateiktų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų nustatyta, kad iš esmės visas pareiškėjai priklausantis nekilnojamas turtas yra įkeistas.

9145.

92CPK 746 straipsnis draudžia vykdyti išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto be hipotekos kreditoriaus sutikimo, o CPK 754 straipsnis numato, kad iš įkeisto turto pirmiausiai tenkinami hipotekos kreditoriaus reikalavimai. Iš to seka, kad reikalavimų patenkinimo pirmumą iš įkeisto turto turi hipotekos kreditorius, be jo sutikimo išieškojimas iš įkeisto turto negalimas.

9346.

94Areštavus tik hipoteka įkeistą pareiškėjai priklausantį nekilnojamąjį turtą, kad ir kokia jo būtų vertė, palankaus teismo sprendimo įvykdymas besąlygiškai priklausytų nuo hipotekos kreditoriaus valios leisti nukreipti išieškojimą į hipoteka įkeistą turtą. Jeigu hipotekos kreditorius nesutiktų, išieškoti iš hipoteka įkeisto turto iš viso nebūtų galima (Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2SA-91-464/2009).

9547.

96Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju 2019 m. rugpjūčio 20 d. Turto arešto aktas Nr. S16-67245 (dalyje dėl įkeisto turto arešto) iš esmės atlieka prevencinę funkciją, t. y. apribojus skolininkės disponavimą areštuotu turtu, užtikrinama, kad skolininkė turto neperleis ir gautų lėšų nepanaudos kitiems tikslams, nes šiai dienai nėra galimybių pradėti skolininkei priklausančių nekilnojamojo turto objektų realizavimo procedūrų. Taip pat pritartina antstolio pozicijai, kad šiuo metu nurodyto pareiškėjos turto įvertinimas tik sąlygotų papildomų išlaidų šalims didėjimą (kurios galiausiai tektų pačiai pareiškėjai).

9748.

98Pažymėtina, kad vykdymo procesas iš esmės yra nepalankus skolininkui, kadangi iš jo skola išieškoma priverstinai taikant CPK įtvirtintas priverstinio vykdymo priemones (CPK 624 straipsnio 2 dalis), kas jau savaime reiškia tam tikrų teisių ribojimą. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo spręsti, jog vykdymo procesas galėjo sukelti labiau neigiamas pasekmes skolininkei, negu jos yra sukeliamos visiems kitiems skolininkams, kai atliekamas priverstinis procesinio sprendimo vykdymas. Tai, kad skolininkės turto areštas apsunkino jos naudojimąsi turtu ir disponavimą juo, taip pat nelaikytina skolininkės teisių pažeidimu, nes byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad per tą laiką skolininkė patyrė konkrečius nepatogumus ar nuostolius, susijusius su turto valdymo ir disponavimo suvaržymu. Dėl vykdymo išlaidų

9949.

100Iš vykdomosios bylos Nr. 0190/19/01160 duomenų nustatyta, kad antstolis 2019 m. rugpjūčio 20 d. priėmė patvarkymą Nr. S16-67248 „Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo“ ir 2019 m. rugpjūčio 20 d. vykdymo išlaidų paskaičiavimą Nr. S16-67249, kuriuo buvo apskaičiuota 16 159,02 Eur vykdymo išlaidų.

10150.

102Teismas, kaip minėta, šioje byloje nekonstatavo vykdymo veiksmų nesiuntus skolininkei raginimo neteisėtumo, todėl darytina išvada, kad antstolis, įstatymo nustatyta tvarka pradėjęs vykdyti vykdomąjį dokumentą be išankstinio raginimo, įgijo teisę į pagal Sprendimų vykdymo instrukcijoje paskaičiuotų vykdymo išlaidų išieškojimą (CPK 611 straipsnis). Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis ėmėsi visų galimų priemonių skolininkės turtinei padėčiai nustatyti ir vykdymo procese priėmė atitinkamus procesinius dokumentus, siekdamas kuo greičiau įvykdyti nurodytą vykdomąjį dokumentą.

10351.

104Antstolis, kaip jau buvo minėta, nagrinėjamu atveju vykdo 2019 m. rugpjūčio 14 d. vykdomąjį raštą, kuris išduotas pagal 2018 m. rugsėjo 7 d. nutartimi patvirtintą taikos sutartį. Atsižvelgiant į išieškotiną 397 720,28 Eur sumą, remiantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 straipsnio 1 lentelėje nurodytais vykdymo dydžiais, šioje byloje būtinos vykdymo išlaidos turėjo būti 220 Eur, o atlygis antstoliui – 4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1 740 Eur. Teismo nuomone, antstolio atliktame vykdymo išlaidų paskaičiavime šios išlaidos atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijos nurodytus vykdymo išlaidų dydžius; tuo labiau pareiškėja konkretaus vykdymo išlaidų dydžio ir neginčijo. Pareiškėjos skunde nurodyti argumentai, kad antstolis turėjo taikyti Sprendimų vykdymo instrukcijos 67 straipsnį, yra nepagrįsti, nes, kaip jau nurodyta šioje nutartyje, raginimas pareiškėjai šiuo atveju neturėjo būti siunčiamas. Pažymėtina, kad pareiškėja turėjo teisę ir pakankamai laiko tinkamai įvykdyti savo prievoles išieškotojai ir anksčiau, nelaukiant kol išieškotoja pateiks vykdomąjį raštą antstoliui; tuo labiau pareiškėja žinojo apie vykdomojo rašto išdavimą, nes buvo tinkamai informuota ir aktyviai dalyvavo sprendžiant jo išdavimo klausimą.

10552.

106Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, daro išvadą, jog skundžiamas vykdymo išlaidų paskaičiavimas yra priimtas teisėtai, o jame nurodytos vykdymo išlaidų sumos yra pagrįstos ir atitinka Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytą teisinį reguliavimą.

10753.

108Viena vertus, pareiškėja ginčija iš esmės visus antstolio priimtus patvarkymus nurodytoje vykdomojoje byloje, t. y. 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymus Nr. S16-67241, Nr. S-19-190-4078, Nr. S16-67243, Nr. S16-67244, Nr. S16-67245, Nr. S16-67247, Nr. S16-67248, Nr. S16-67249, Nr. S-19-190-4077, tačiau dėl kitų ginčijamų patvarkymų (Nr. S-19-190-4078, Nr. S16-67247, S-19-190-4077) nenurodo jokių savo nesutikimo argumentų, todėl teismas plačiau dėl jų taip pat nepasisako; kita vertus, teismas nenustatė, jog nurodyti patvarkymai buvo priimti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

10954.

110Kiti pareiškėjos skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

11155.

112Taigi, teismas, įvertinęs byloje surinktus duomenis ir šalių paaiškinimus, konstatuoja, kad antstolis E. S. nepažeidė vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, antstolis veikė teisėtai ir pagal jam įstatymų suteiktus įgaliojimus, todėl pareiškėjos skundas dėl antstolio E. S. veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

11356.

114Teisme 2019 m. spalio 10 d. gautas pareiškėjos UAB „Saulės sonata“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo pareiškėja prašo sustabdyti vykdomosios bylos Nr. 0190/19/01160 vykdymą iki teismo sprendimo dėl antstolio veiksmų teisėtumo įsiteisėjimo dienos.

11557.

116Pareiškėja nurodo, kad antstolio padėjėja paragino pareiškėją greičiau pateikti informaciją, nurodytą patvarkymuose Nr. S16-67241 ir Nr. S16-67243, nors, anot pareiškėjos, minėti patvarkymai yra apskųsti. Be to, teigia, kad antstolio reikalaujama informacija yra pareiškėjos komercine paslaptimi. Pažymi, kad pareiškėjos skundo tenkinimo atveju, būtų būtina naikinti visus atliktus vykdymo veiksmus ir jų pasekmes (pvz., konfidencialios informacijos atskleidimą išieškotojui), be to, nesustabdžius vykdymo veiksmų yra didinama pareiškėjai galimai daroma žala.

11758.

118Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Būtinumas užtikrinant laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiamo tikslo įgyvendinimą nustatyti šių priemonių taikymo pagrindą bei vadovautis ekonomiškumo, teisingumo, proporcingumo, asmenų lygybės principais suponuoja teismui pareigą, sprendžiant dėl konkrečios laikinųjų apsaugos priemonių rūšies taikymo ir jos taikymo masto, preliminariai (lot. prima facie) įvertinti ieškiniu (skundu) pareikštus reikalavimus, pateiktus įrodymus ir patį teismo sprendimą, kuris būtų priimtas ieškinio (skundo) tenkinimo atveju, vykdytinumo prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1575/2010; 2011 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1122/2011). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-276/2012).

11959.

120Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju byla yra jau išnagrinėta iš esmės – pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų šia nutartimi atmestas, konstatavus skundo nepagrįstumą, todėl vien ši aplinkybė sudaro pagrindą spręsti dėl minėtos pirmosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nebuvimo. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkintinas.

12160.

122Be to, nagrinėjamu atveju pareiškėja savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrindė jokiais objektyviais argumentais/įrodymais. Vien tai, kad tam tikra informacija pripažintina pareiškėjos komercine paslaptimi, nesudaro pagrindo pareiškėjai nevykdyti, kaip nustatyta šioje nutartyje, teisėtų antstolio patvarkymų. Be to, pareiškėja dėl tokios informacijos atitinkamo tvarkymo turi teisę kreiptis tiesiogiai į antstolį, siekiant užkirsti kelią kitiems asmenims susižinoti tam tikrus duomenis (turinčius komercinės paslapties požymių).

12361.

124Pažymėtina, kad įstatymas nenumato imperatyviai stabdyti vykdymo veiksmų, skundžiant antstolio veiksmus. Be to, teismo vertinimu, pareiškėjos prašymo tenkinimas sudarytų galimybę neapibrėžtam laikui stabdyti vykdymo veiksmus, o tai būtų neproporcinga išieškotojos ir skolininkės interesų pusiausvyros atžvilgiu.

125Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

126pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Saulės sonata“ skundo dėl antstolio E. S. veiksmų netenkinti.

127Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Saulės sonata“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti.

128Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims.

129Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič, rašytinio... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Pareiškėja (skolininkė) uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 5. 2.... 6. Pareiškėja nurodo, kad 2019 m. rugpjūčio 21 d. elektroniniu paštu gavo... 7. 3.... 8. Aiškina, kad šiuo atveju antstolis pirmiausiai turėjo priimti ir išsiųsti... 9. 4.... 10. Pareiškėja dėl 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymų Nr. S16-67244 ir Nr.... 11. 5.... 12. Pareiškėja dėl 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymo Nr. S16-67243 nurodo,... 13. 6.... 14. Pareiškėja dėl 2019 m. rugpjūčio 20 d. Turto arešto akto Nr. S16-67245... 15. 7.... 16. Pareiškėja dėl vykdymo išlaidų nurodo, kad nesiunčiant raginimo... 17. 8.... 18. Antstolis E. S. 2019 m. rugsėjo 19 d. patvarkymu Nr. S16-69581 pareiškėjos... 19. 9.... 20. Antstolis nurodo, kad vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m.... 21. 10.... 22. Antstolis dėl raginimo įvykdyti sprendimą (jo nebuvimo) nurodo, kad... 23. 11.... 24. Antstolis dėl išieškojimo nukreipimo į skolininkei priklausančias... 25. 12.... 26. Antstolis dėl 2019 m. rugpjūčio 20 d. patvarkymo Nr. S16-67243 nurodo, kad... 27. 13.... 28. Antstolis dėl turto arešto masto nurodo, kad taikydamas areštą visam... 29. 14.... 30. Antstolis dėl vykdymo išlaidų nurodo, kad vykdant tokio pobūdžio bylas, t.... 31. 15.... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 23 d. nutartimi civilinę... 33. 16.... 34. Suinteresuotas asmuo UAB „Veikmės statyba“ (išieškotoja) atsiliepimo į... 35. 17.... 36. Vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 37. 18.... 38. Iš byloje pateiktų ir vykdomosios bylos Nr. 0190/19/01160 duomenų nustatyta,... 39. 19.... 40. Vykdomųjų dokumentų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija,... 41. 20.... 42. Šioje byloje kilo ginčas dėl to, ar antstolis turėjo teisę, vadovaudamasis... 43. 21.... 44. Pareiškėja savo skundą, visų pirma, grindžia netinkamu CPK 661 straipsnio... 45. 22.... 46. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų (CPK 179... 47. 23.... 48. Pažymėtina, jog 2019 m. birželio 3 d. teismo nutartis, kuria buvo nuspręsta... 49. 24.... 50. Aplinkybė, kad prievolės įvykdymo terminas – 2019 m. kovo 22 d. – nebuvo... 51. 25.... 52. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse laikomasi nuostatos,... 53. 26.... 54. Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša... 55. 27.... 56. Toks teisinis reguliavimas atitinka šalių interesų pusiausvyros, protingumo,... 57. 28.... 58. Esant tokioms aplinkybėms, teismas, vadovaudamasis nurodyta kasacinio teismo... 59. 29.... 60. Teismas pažymi, kad pareiškėjos nurodyta kasacinio teismo 2015 m. sausio 13... 61. 30.... 62. Iš vykdomosios bylos Nr. 0190/19/01160 duomenų nustatyta, kad antstolis 2019... 63. 31.... 64. Taip pat antstolis 2019 m. rugpjūčio 20 d. priėmė patvarkymą Nr. S16-67244... 65. 32.... 66. Pareiškėja nurodo, kad dėl areštuotų lėšų negali atsiskaityti su... 67. 33.... 68. Visų pirma, teismas pažymi, kad patvarkymu Nr. S16-67241 areštuotas ne visas... 69. 34.... 70. CK 6.9301 straipsnio nuostatos yra imperatyvaus pobūdžio ir jų paskirtis yra... 71. 35.... 72. CK 6.9301 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad atsiskaitymų eilę vykdymo... 73. 36.... 74. CPK 754 straipsnyje nustatyta, kad hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo... 75. 37.... 76. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju antstolis vykdo 397... 77. 38.... 78. Iš vykdomosios bylos Nr. 0190/19/01160 duomenų nustatyta, kad antstolis 2019... 79. 39.... 80. Šiuo atveju antstolis, vykdydamas 2019 m. rugpjūčio 14 d. vykdomąjį... 81. 40.... 82. Iš vykdomosios bylos Nr. 0190/19/01160 duomenų nustatyta, kad antstolis 2019... 83. 41.... 84. Pareiškėja nurodo, kad areštuoto nekilnojamojo turto vertė sudaro beveik 8... 85. 42.... 86. Pagal CPK 658 straipsnio 2 dalį tais atvejais, kai yra pavojus, kad... 87. 43.... 88. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymėta, kad procesiniai įstatymai... 89. 44.... 90. Viena vertus, antstolis, areštavęs pareiškėjai priklausantį turtą,... 91. 45.... 92. CPK 746 straipsnis draudžia vykdyti išieškojimą iš hipoteka įkeisto turto... 93. 46.... 94. Areštavus tik hipoteka įkeistą pareiškėjai priklausantį nekilnojamąjį... 95. 47.... 96. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu... 97. 48.... 98. Pažymėtina, kad vykdymo procesas iš esmės yra nepalankus skolininkui,... 99. 49.... 100. Iš vykdomosios bylos Nr. 0190/19/01160 duomenų nustatyta, kad antstolis 2019... 101. 50.... 102. Teismas, kaip minėta, šioje byloje nekonstatavo vykdymo veiksmų nesiuntus... 103. 51.... 104. Antstolis, kaip jau buvo minėta, nagrinėjamu atveju vykdo 2019 m. rugpjūčio... 105. 52.... 106. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, daro išvadą, jog... 107. 53.... 108. Viena vertus, pareiškėja ginčija iš esmės visus antstolio priimtus... 109. 54.... 110. Kiti pareiškėjos skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 111. 55.... 112. Taigi, teismas, įvertinęs byloje surinktus duomenis ir šalių paaiškinimus,... 113. 56.... 114. Teisme 2019 m. spalio 10 d. gautas pareiškėjos UAB „Saulės sonata“... 115. 57.... 116. Pareiškėja nurodo, kad antstolio padėjėja paragino pareiškėją greičiau... 117. 58.... 118. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar... 119. 59.... 120. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju byla yra jau išnagrinėta iš esmės... 121. 60.... 122. Be to, nagrinėjamu atveju pareiškėja savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos... 123. 61.... 124. Pažymėtina, kad įstatymas nenumato imperatyviai stabdyti vykdymo veiksmų,... 125. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 126. pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Saulės sonata“ skundo dėl... 127. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Saulės sonata“ prašymo... 128. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti pareiškėjai ir suinteresuotiems... 129. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...