Byla eAS-101-525/2017
Dėl nutarimo ir sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ skundą atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl nutarimo ir sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vilniaus energija“ (toliau – ir pareiškėjas) 2016 m. lapkričio 10 d. pateikė prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – ir atsakovas, Komisija) 2016 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-277 bei protokolinių sprendimų, įtvirtintų 2016 m. rugsėjo 26 d. posėdžio protokolo Nr. O2-35 2.1–2.4 punktais, galiojimą.

6Pareiškėjas 2016 m. lapkričio 21 d. pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog teismas turėjo nustatyti, ar tikėtina, jog pareiškėjo skundas bus pateisintas, o ne išspręsti ginčą iš esmės, ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

7Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti.

8Atsakovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nebuvo teisinio pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, kadangi pareiškėjas nepagrindė skundo reikalavimo taip, kad dėl jo pagrįstumo (tikėtinumo) būtų galima spręsti ex ante (iš anksto), skundžiamas nutarimas ir protokoliniai sprendimai pareiškėjui nesukėlė jokių materialinių pasekmių. Be to, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas, siekiant laikinai sureguliuoti padėtį, nagrinėjamu atveju nebeturėjo prasmės, kadangi atsakovas buvo priėmęs 2016 m. spalio 13 d. nutarimus Nr. 03-301 ir Nr. 03-302 dėl pareiškėjo investicijos į skirstyklą pakeitimo, 2016 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 03-318 dėl pareiškėjo šilumos bazinės kainos nustatymo, 2016 m. spalio 28 d. nutarimą Nr. 03-336 dėl karšto vandens kainos nustatymo ir 2016 m. spalio 28 d. nutarimą Nr. 03-335 dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės nustatytoms šilumos kainos dedamosioms. Atsakovas pažymėjo, jog jo Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyrius jau įvykdė protokolinio sprendimo pavedimus, t. y. įvertino planinio patikrinimo rezultatus ir parengė atitinkamų sprendimų projektus, kuriems atsakovas pritarė, taip pat kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolę ir akcinę bendrovę (toliau – ir AB) „Vilniaus šilumos tinklai“.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ prašymą atmetė.

11Teismas nustatė, kad ginčijamu nutarimu šilumos kainos vartotojams nebuvo perskaičiuotos, t. y. pats skundžiamas nutarimas pareiškėjui jo nurodomų pasekmių sukelti negalėjo, jos galėjo atsirasti tik kitų procedūrų ir kitų sprendimų pagrindu. Teismas, įvertinęs pareiškėjo teiginius dėl didelės žalos, konstatavo, kad ji galėtų kilti ne dėl skundžiamo nutarimo ar protokolinio sprendimo, o dėl kitų priimamų sprendimų. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas jau buvo priėmęs 2016 m. spalio 13 d. nutarimus Nr. 03-301 ir Nr. 03-302 dėl pareiškėjo investicijos į skirstyklą pakeitimo, 2016 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 03-318 dėl pareiškėjo šilumos bazinės kainos nustatymo, 2016 m. spalio 28 d. nutarimą Nr. 03-336 dėl karšto vandens kainos nustatymo ir 2016 m. spalio 28 d. nutarimą Nr. 03-335 dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės nustatytoms šilumos kainos dedamosioms, taip pat įvykdęs kitus pavedimus.

12Teismas, nustatęs, kad pareiškėjo nurodyta žala galėtų atsirasti ne dėl skundžiamų administracinių aktų, o dėl kitų administracinių aktų, o skundžiamo nutarimo pagrindu jau buvo priimti administraciniai aktai ir įvykdyti atsakovo pavedimai, nusprendė, kad nagrinėjamu atveju nebuvo pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

13III.

14Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartį panaikinti ir tenkinti jo prašymą.

15Pareiškėjas teigia, kad teismas nepagrįstai pripažino, jog skundžiamas nutarimas ir protokoliniai sprendimai pareiškėjui nesukelia pasekmių. Teismas, vertindamas numanomą pasekmių kilimą, nepagrįstai apsiribojo tik turtiniais finansiniais praradimais ir nevertino neturtinės žalos bei galimybės atkurti iki neteisėto skundžiamo nutarimo priėmimo buvusią padėtį. Be to, pareiškėjo vertinimu, teismas, pasisakydamas dėl tariamo pasekmių ir finansinės žalos nesukėlimo, nepagrįstai išsprendė bylą iš esmės.

16Pareiškėjas 2017 m. sausio 2 d. pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodo, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą patvirtina tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 13 d. nutartimi administracinės teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-1063-211/2016 ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi administracinės teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-94-507/2016 konstatavo, jog atsakovas patikrinimo metu viršijo jam suteiktus įgaliojimus, šiurkščiai pažeidė teisės aktų nuostatas ir nepagrįstai apkaltino pareiškėją ir jo darbuotojus nebendradarbiavimu ir informacijos neteikimu trukdant atlikti patikrinimo veiksmus.

17Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

18Atsiliepimas į atskirąjį skundą iš esmės grindžiamas atsiliepimo į skundą argumentais. Atsakovas papildomai nurodo, kad, pritaikius pareiškėjo prašomas reikalavimo užtikrinimo priemones, kiltų pagrįsta rizika, jog planinio patikrinimo metu nustatytos nepagrįstai vartotojų permokėtos lėšos nebus sugrąžintos taikant naują šilumos kainą, todėl nebūtų garantuotas vartotojų viešasis interesas mažiausiomis sąnaudomis gauti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą, t. y. reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju būtų neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistų proporcingumo principą, proceso šalių interesų pusiausvyrą ir viešąjį interesą.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – sustabdyti atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. O3-277 bei protokolinių sprendimų, įtvirtintų 2016 m. rugsėjo 26 d. posėdžio protokolo Nr. O2-35 2.1–2.4 punktais, galiojimą.

22Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą (V t., b. l. 9-16) atmetė konstatavęs, kad ginčijamas nutarimas ir protokoliniai sprendimai jam negalėjo sukelti jo nurodytų pasekmių.

23Pareiškėjas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka ir teigia, kad dėl ginčijamų aktų jam gali kilti neatitaisoma žala.

24Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-702/2010, 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010, 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

26Dėl pareiškėjo patiriamų finansinių nuostolių (didelės žalos), atsiradusių Patikrinimo aktu konstatavus, jog jis nepagrįstai gavo apie 26 688 500 Eur pajamų, teisėjų kolegija pastebi, jog pareiškėjas nepaaiškino, kokiu būdu šie finansiniai nuostoliai pasireiškė. Byloje nėra duomenų apie tai, kad skundžiamu nutarimu ar protokoliniais sprendimais pareiškėjui būtų buvusi taikyta kokia nors ekonominė sankcija, nurodyta minėtą sumą pervesti / grąžinti kokiam nors subjektui, atlikti kitus veiksmus arba nuspręsta šios sumos pareiškėjui neskirti, sudaryti kliūtis šią sumą gauti kaip pelną. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiamų aktų galiojimo sustabdymas pareiškėjui nesukeltų jo nurodytų pasekmių siekiant užkirsti kelią galimam neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos žalos atsiradimui ABTĮ 70 straipsnio 1 dalies prasme.

27Dėl pareiškėjo patiriamos didelės neturtinės žalos, pasireiškusios pareiškėjo interesų, dalykinės reputacijos viešojoje erdvėje ir nekaltumo prezumpcijos pažeidimu, konfidencialios informacijos platinimu bei kt., teisėjų kolegija akcentuoja, kad skundžiamų aktų galiojimo sustabdymas nėra tapatus šių aktų panaikinimui ar pripažinimui nepagrįstais ir neteisėtais. Pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones patenkinimas nereikštų pripažinimo, jog jis atsakovo nustatytų pažeidimų nepadarė. Tokias pasekmes pareiškėjo atžvilgiu sukeltų tik skundžiamų aktų nuginčijimas, ką pareiškėjas ir siekia padaryti Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje byloje Nr. I-9719/2016. Dėl gamybinių ir komercinių paslapčių (know-how) paskleidimo pabrėžtina, jog informacijos, susijusios su pareiškėjo elektros energijos gamybos kuro kainomis ir jų sąnaudomis, pateikimas Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriui nelaikytinas konfidencialios informacijos platinimu, nes informacija apie viešuosius interesus atitinkančias paslaugas teikiančių subjektų paslaugų ir prekių kainas bei veiklos sąnaudas nelaikytina komercine (gamybine) paslaptimi (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 str. 2 d.). Be to, pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 22 straipsnio 4 dalį, šilumos ir (ar) karšto vandens įmonių informacija apie veiklos sąnaudas, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, investicijas į sistemos plėtrą, kainų ir tarifų struktūrą, paslaugų teikimo sąlygas yra vieša. Taigi, kadangi skundžiamų aktų galiojimo laikinas sustabdymas nebūtų reikšmingas pareiškėjo nurodytoms vertybėms apsaugoti, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su daugybės skundžiamo nutarimo ir protokolinių sprendimų pagrindu priimamų aktų apskundimu atskiruose teisminiuose procesuose, teisėjų kolegija pažymi, jog ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta proceso šalies, kurios naudai priimtas sprendimas, teisė gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Vadinasi, tuo atveju, jei pareiškėjo pateikti skundai kituose teisminiuose procesuose yra pagrįsti ir jo atžvilgiu bus priimti palankūs teismo sprendimai, pareiškėjo patirtos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, bus atlygintos (kiek jos atitiks protingumo kriterijų ir kitus teisės aktų reikalavimus). Atsižvelgiant į tai, tokios išlaidos negali būti pripažintos neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didele žala, kuri pareiškėjui gali būti padaryta nesiėmus užtikrinimo priemonių.

29Dėl pareiškėjo argumento, kad, nesustabdžius ginčijamų aktų galiojimo ir priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, gali būti sunku arba neįmanoma atkurti iki šių aktų priėmimo buvusią padėti, nes teisės aktai nenumato lėšų susigrąžinimo (kompensacijos už nustatytas pernelyg žemas kainas už suteiktas šilumos tiekimo paslaugas gavimo) iš šilumos vartotojų tvarkos, teisėjų kolegija akcentuoja, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, atlygina valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 str. 1 d.). Taigi, priešingai nei teigia pareiškėjas, turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl neteisėtų valstybės valdžios institucijos veiksmų (neveikimo), atlyginimo mechanizmas yra nustatytas, todėl ši žala, jei ji būtų nustatyta, galėtų būti atlyginta nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas dar vis užsiims šilumos tiekimo veikla. Tuo tarpu pareiškėjo nuomonė, jog Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintas žalos kompensavimo institutas šiuo atveju netaikytinas, nes žala, jei ji būtų nustatyta, turėtų būti priteista iš Vilniaus šilumos vartotojų, teisėjų kolegijos vertinimu yra subjektyvi ir nepagrįsta, kadangi tokia žala būtų kilusi iš valstybės valdžios institucijų, o ne minėtų vartotojų, neteisėtų veiksmų (neveikimo).

30Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje byloje kilusio administracinio ginčo turinį ir nustatytas aplinkybės, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra realios grėsmės, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, pareiškėjui palankaus teismo sprendimo atveju dėl pareiškėjo atžvilgiu priimtų atsakovo aktų jam gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, o priešingi pareiškėjo teiginiai yra akivaizdžiai nepagrįsti. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, ginčijamas atsakovo nutarimas ir protokoliniai sprendimai pareiškėjui negali sukelti pasekmių, nurodytų prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Be to, šiuose aktuose įtvirtinti pavedimai kitoms institucijoms jau buvo įvykdyti ir pareiškėjui jo nurodytas pasekmes sukelia būtent šių institucijų priimti administraciniai aktai, todėl ginčijamo nutarimo ir protokolinių sprendimų galiojimo laikinas sustabdymas neduotų pareiškėjo siekiamų rezultatų. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones yra atmestinas.

31Teisėjų kolegija dėl kitų pareiškėjo atskirojo skundo (V t., b. l. 109-118) ir 2017 m. sausio 2 d. pateiktų paaiškinimų (V t., b. l. 152-155) argumentų nepasisakys, kadangi jie yra susiję su jo skundo pagrįstumu, o ne su galbūt atsirasiančia neatitaisoma ar sunkiai atitaisoma didele žala pareiškėjui, dėl kurios galėtų būti taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės.

32Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino ir taikė materialiosios ir proceso teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios naikinti ar keisti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“ atskirąjį skundą atmesti

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Vilniaus... 6. Pareiškėjas 2016 m. lapkričio 21 d. pateikė paaiškinimus, kuriuose... 7. Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu į... 8. Atsakovas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nebuvo teisinio pagrindo taikyti... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 22 d. nutartimi... 11. Teismas nustatė, kad ginčijamu nutarimu šilumos kainos vartotojams nebuvo... 12. Teismas, nustatęs, kad pareiškėjo nurodyta žala galėtų atsirasti ne dėl... 13. III.... 14. Pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 15. Pareiškėjas teigia, kad teismas nepagrįstai pripažino, jog skundžiamas... 16. Pareiškėjas 2017 m. sausio 2 d. pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodo, jog... 17. Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu į... 18. Atsiliepimas į atskirąjį skundą iš esmės grindžiamas atsiliepimo į... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ prašė taikyti... 22. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą (V t., b. l. 9-16) atmetė... 23. Pareiškėjas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka ir... 24. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį,... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 26. Dėl pareiškėjo patiriamų finansinių nuostolių (didelės žalos),... 27. Dėl pareiškėjo patiriamos didelės neturtinės žalos, pasireiškusios... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų, susijusių su daugybės skundžiamo nutarimo ir... 29. Dėl pareiškėjo argumento, kad, nesustabdžius ginčijamų aktų galiojimo ir... 30. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šioje byloje kilusio administracinio... 31. Teisėjų kolegija dėl kitų pareiškėjo atskirojo skundo (V t., b. l.... 32. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus energija“... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 22 d. nutartį... 36. Nutartis neskundžiama....