Byla 1A-944-519-2013
Dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 4 d. nuosprendžio, kuriuo A. R. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 201 straipsnio 2 dalį ir nuteistas laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Gražvydo Poškaus, teisėjų Vaclovo Iždono, Broniaus Zalagos, sekretoriaujant Irenai Skaringienei, dalyvaujant prokurorui Linui Vitkui, gynėjui advokatui Romanui Lupeikai, nuteistajam A. R.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. R. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 4 d. nuosprendžio, kuriuo A. R. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 201 straipsnio 2 dalį ir nuteistas laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

3Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. nuosprendžiu paskirta bausme, prie nauju nuosprendžiu paskirtos bausmės pridedant neatliktos bausmės dalį ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams 10 (dešimčiai) mėnesių, bausmę atliekant pataisos namuose.

4Tuo pačiu nuosprendžiu pripažinti kaltais ir nuteisti R. K. ir S. G., tačiau dėl jų nuosprendis neskundžiamas.

5Teisėjų kolegija,

Nustatė

6A. R. nuteistas už tai, kad veikdamas kartu su S. G., ( - ) kaime, ( - ) rajone, ūkiniame pastate tiksliai nenustatytu laiku neteisėtai pagamino aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti ir jį neteisėtai laikė iki 2012 m. rugsėjo 19 d. 20.10 val., kol įvykio vietos apžiūros metu surado ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) rajono policijos komisariato pareigūnai. Be to, jis ir S. G. tęsdami nusikalstamą, veikdami kartu su R. K., 2012 m. rugsėjo 19 dieną, tose pačiose patalpose turėdami tikslą realizuoti panaudodami A. R. ir S. G. pagamintą aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti neteisėtai pagamino ir laikė iki 2012 m. rugsėjo 19 d. 20.10 val., kol įvykio vietos apžiūros metu surado ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) rajono policijos komisariato pareigūnai, 96,990 litrų naminių stiprių alkoholinių gėrimų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija (18,9-51,6) %. Be to, jis, S. G. ir R. K., tęsdami savo nusikalstamą veiką tose pačioje patalpose 2012 m. rugsėjo 19 d. pagamino 4200 litrų raugo (brogos) tinkamos naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti taip pasikėsino neteisėtai pagaminti 240 litrų absoliutaus (100 %) etilo alkoholio, bet nusikaltimo nebaigė dėl priežasčių nepriklausančių nuo jų valios, nes ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) rajono policijos komisariato pareigūnai, suradę minėtą raugą (brogą) sunaikino.

7Apeliaciniu skundu nuteistasis A. R. prašo pakeisti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 4 d. nuosprendį, taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį ir paskirti bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu, kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

8Skunde nurodo, kad teismas jam skyrė per griežtą laisvės atėmimo bausmę, kadangi už jo padarytą nusikaltimą, numatytą BK 201 straipsnio 2 dalyje, paskyrė jam laisvės atėmimą dvejiems metams šešiems mėnesiams, t. y. didesnę bausmę už sankcijoje numatytą vidurkį. Taip pat nurodo, kad nors teismas nuosprendyje ir konstatavo, kad jis prisipažino tik teismo posėdyje dėl surinktų įrodymų visumos, kas nelaikytina jo nuoširdžiu prisipažinimu ir gailėjimusi, tačiau, apelianto teigimu, būtent jo prisipažinimas teismui padėjo greičiau išnagrinėti baudžiamąją bylą ir priimti nuosprendį. Toliau, apeliaciniame skunde, grįsdamas savo apeliacinio skundo reikalavimą, nurodo, kad kaltinime nurodytas nusikalstamas veikas jis pripažino visiškai, dėl ko tikėjosi, kad jo neteisėti veiksmai bus įvertinti švelnesne bausme, bus pripažintas jo prisipažinimas ir gailėjimasis, kaip bausmę švelninanti aplinkybė. Nuteistojo įsitikinimu, teismas turėjo įvertinti jo nuoširdžius paaiškinimus, kad vykdydamas nusikalstamą veiką jis siekė materialiai padėti šeimai, kad visiškai suprato savo veikos pavojingumą ir ydingumą, kad šiuo metu greta turimo darbo pradėjo dirbti pagal verslo liudijimą. Tai apelianto manymu, įrodo, kad jis nėra potencialus nusikaltėlis. Dėl to mano, kad apylinkės teismas paskirdamas jam per griežtą bausmę, neatsižvelgė į jo elgesį bylos nagrinėjimo metu, išsakytą nuomonę dėl bausmės, kad sutiktų sumokėti ir teismo paskirtą piniginę baudą. Todėl teigia, kad jam paskirta bausmė prieštarauja BK 54 straipsnio 3 daliai, kur numatyta, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Įvertinęs anksčiau paminėtas aplinkybes, apeliantas daro išvadą, kad bausmė, nesusijusi su realiu laisvės atėmimu, jam turėtų padaryti pakankamą poveikį, kad jis suvoktų padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir žalingumą visuomenei, taip pat pajustų neigiamas pasekmes, kurias nusikalstamų veikų padarymas sukelia pačiam kaltininkui. Tokia bausmė, nuteistojo manymu, atitiktų teisingumo principą ir būtų pakankama ne tik jį nubausti už nusikalstamos veikos padarymą, bet ir sulaikyti jį nuo naujų nusikaltimų darymo. Todėl apeliantas teigia, kad jam galėjo būti atidėtas laisvės atėmimo bausmės vykdymas arba skirta piniginė bauda.

9Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašė nuteistojo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, jo atžvilgiu taikyti BK 641 str., tačiau nekeisti bausmės rūšies ir netaikyti bausmės vykdymo atidėjimo.

10Nuteistojo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies

11Nuteistasis apeliaciniame skunde kaltės dėl jo padarytos nusikalstamos veikos faktinių aplinkybių ir jo veikos juridinės kvalifikacijos neginčija, tačiau skundu prašo vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatomis paskirti jam švelnesnę bausmę. Todėl apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.

12Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmės paskirtis yra ne tik sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, bet ir paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41 straipsnio 2 dalis). Todėl teismas, skirdamas bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio sankciją, privalo vadovautis ir šio kodekso bendrosios dalies nuostatomis. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę.

13Nagrinėjamu atveju, prielaidų daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam A. R. bausmę, pažeidė nurodytus baudžiamojo įstatymo reikalavimus, nėra. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinys tvirtina, kad teismas, skirdamas bausmę nuteistajam, vadovavosi bausmės skyrimo recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą ypatumais, numatytais BK 56 straipsnyje, atsižvelgė į A. R. padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, padaryto nusikaltimo motyvus ir tikslus, – veikdamas tiesiogine tyčia įvykdė vieną tęstinį apysunkį nusikaltimą, buvo nusikalstamos veikos vykdytojas, organizavo nusikalstamos veikos padarymą. Taip pat atsižvelgė ir į jo asmenį apibūdinančius duomenis – nusikalto bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu būdamas anksčiau teistas du kartus už analogiškų nusikalstamų veikų padarymą, vedęs, augina keturis nepilnamečius vaikus, dirba uždarosios akcinės bendrovės direktoriumi bei papildomai dirba pagal verslo liudijimus, į tai, kad nustatyta viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė, kad nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupė. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs prieš tai nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad apylinkės teismas, pagrįstai, įvertinęs šias bausmės skyrimui reikšmės turinčias aplinkybes, paskyrė A. R. realią laisvės atėmimo bausmę, jos dydį nustatydamas artimą, tačiau mažesnį nei jo padarytos nusikalstamos veikos sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis. Dėl to nuteistajam skirta bausmė nelaikytina per griežta, priešingai, kolegijos vertinimu, ji atitinka tiek nuteistojo padarytą nusikaltimą, tiek jo asmenybę, tiek bausme siekiamus tikslus.

14Ir nors nuteistasis skunde nurodo, kad teismas turėjo įvertinti jo nuoširdžius paaiškinimus, kad vykdydamas nusikalstamą veiką jis siekė materialiai padėti šeimai, kad jis nėra potencialus nusikaltėlis, jog bausmė, nesusijusi su realiu laisvės atėmimu, jam turėtų padaryti pakankamą poveikį, kad jis suvoktų padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir žalingumą visuomenei, taip pat pajustų neigiamas pasekmes, kurias nusikalstamų veikų padarymas sukelia pačiam kaltininkui, tačiau apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje esančią medžiagą, sprendžia, kad šios ir kitos apelianto skunde nurodytos aplinkybės nėra pakankamos, kad remiantis jomis būtų galima švelninti pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę ar skirti apelianto prašomą bausmės rūšį, ar atidėti jos vykdymą. Tai, kad nuteistasis savo gyvenimo būdu ne pirmą kartą pablogina savo padėtį ir negali pradėti visaverčio gyvenimo, priklauso nuo jo paties elgesio, nenoro laikytis įstatymų ir visuomenėje priimtinų elgesio taisyklių. Drauge pažymėtina, kad bausmės skyrimas yra išimtinė teismo kompetencija, o kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą, atitinkančią padarytos nusikalstamos veikos ir kaltininko pavojingumą bausmę. Tuo labiau, kad byloje esantys duomenys tvirtina, jog apeliantui ankstesniais teismo sprendimais už analogiškas nusikalstamas veikas skirtos bausmės, kurios nebuvo susijusios su realiu laisvės atėmimu, teigiamo poveikio nepadarė, jis ir toliau pažeidinėja visuomenėje priimtas taisykles, teisės ir morales normas, todėl tokie apelianto teiginiai laikytini deklaratyviais.

15Be to, pastebėtina tai, kad, nors nuteistajam skirta griežčiausia iš BK 201 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytų alternatyvių bausmių – laisvės atėmimas, tačiau, kaip matyti iš nuteistajam paskirto laisvės atėmimo bausmės dydžio – už BK 201 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą jam skirta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams 6 mėnesiams, paskirtos laisvės atėmimo bausmės dydis nelaikytinas per dideliu, kadangi jis nors ir nežymiai, tačiau mažesnis nei sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis (laisvės atėmimo bausmės vidurkis 2 metai 7 mėnesiai ir 15 dienų), dėl to pirmosios instancijos teismo paskirtos laisvės atėmimo bausmės dydis nelaikytinas per griežtu.

16Skundą nagrinėjantis apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad A. R. inkriminuotas nusikaltimas padarytas veikiant tiesiogine tyčia, iš savanaudiškų paskatų, kad nuteistasis nusikalto turėdamas neišnykusį teistumą, bausmės vykdymo atidėjimo metu ir BK 27 straipsnio prasme laikytinas recidyvistu, o pagal BK 27 straipsnio ir BK 56 straipsnio 1 dalies nuostatas recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę, daro išvadą, kad nuteistasis yra linkusi nusikalsti asmenybė, todėl kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kad kitos rūšies bausmės, nei terminuotas laisvės atėmimas, paskyrimas, nepakeis A. R. teisei priešingo elgesio. Kartu pastebėtina, kad vien tik simbolinės, nuteistojo asmens pageidavimus tenkinančios, bausmės paskyrimas akivaizdžiai neatitiktų ne tik kad bausmės paskirties bet ir teisingumo principo įgyvendinimo.

17Esant apartoms aplinkybėms, apelianto skundo reikalavimas – taikyti jo atžvilgiu BK 54 straipsnio 3 dalį ir paskirti bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu, atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad aptariamo straipsnio taikymas susijęs su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu. Iš esmės švelnesnės bausmės paskyrimas turėtų būti grindžiamas išimtinėmis aplinkybėmis. Pagal minėtos normos sampratą, įvertinus nagrinėjamoje byloje esančias ir jau aptartas faktines aplinkybes, turinčias reikšmės bausmės skyrimui, A. R. taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, nėra teisinio pagrindo. Tai, kad nuteistasis sutiktų sumokėti teismo paskirtą piniginę baudą, jog bausmė, nesusijusi su realiu laisvės atėmimu, jam turėtų padaryti pakankamą poveikį, kad jis suvoktų padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir žalingumą visuomenei, taip pat pajustų neigiamas pasekmes, kurias nusikalstamų veikų padarymas sukelia pačiam kaltininkui, yra vedęs, augina keturis nepilnamečius vaikus, dirba – nelaikytinos išimtinėmis aplinkybėmis. Todėl šioje byloje nenustačius jokių išskirtinių aplinkybių, rodančių, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas A. R. už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui, taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų, nėra pagrindo (kasacinės nutartys Nr. 2K-123/2008, 2K-189/2008, 2K-251/2008, 2K-39/2009, 2K-84/2009, 2K-105/2009, 2K-3/2010, 2K-7/2010, 2K-128/2011, Nr. 2K-633/2011, 2K-574/2012, 2K-114/2013 ir kt.).

18Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto skunde nurodytu teiginiu, kad teismas neteisingai įvertino jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą. Pagal BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą kaltininko prisipažinimas padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdus gailėjimasis arba padėjimas išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis yra pripažįstama kaltininko atsakomybę lengvinančia aplinkybe, jei teismas nustato du momentus: a) kaltininko prisipažinimą padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir b) kaltininko nuoširdų gailėjimąsi arba padėjimą išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką pagal susiformavusią teismų praktiką yra teismo vertinamas kaip atsakomybę lengvinantį aplinkybė tada, kai kaltininkas savanoriškai, t. y. savo noru, o ne dėl surinktų byloje įrodymų, pripažįsta esmines jam inkriminuoto nusikaltimo faktines aplinkybes ikiteisminio tyrimo ar teisminio bylos nagrinėjimo metu. Šiuo atveju, byloje esantys duomenys tvirtina, kad nuteistasis A. R. teisiamojo posėdžio metu savo kaltę pripažino visiškai, nurodė esmines jam inkriminuoto nusikaltimo faktines aplinkybes ir gailėjosi nusikaltęs. Be to, ta aplinkybė, kad nuteistasis prisipažino, leido teismui nagrinėti bylą sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (4 t., 74 b. l.), todėl tai, kad ikiteisminio tyrimo metu A. R. parodymų nedavė (2 t., 80, 84 b. l.), taip įgyvendindamas savo, kaip įtariamojo teisę, neleidžia teigti, kad jis prisipažino ne savo noru, o dėl byloje surinktų įrodymų visumos. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepripažino nuteistojo A. R. atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Todėl pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo, pripažįstant šią A. R. atsakomybę lengvinančią aplinkybę. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad už BK 201 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą apeliantui skirta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams 6 mėnesiams, t. y. mažesnė nei sankcijoje numatytas laisvės atėmimo bausmės vidurkis (laisvės atėmimo bausmės vidurkis 2 metai 7 mėnesiai ir 15 dienų), dėl to, net ir pripažinus nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, jos mažinti kolegija nemato teisinio pagrindo.

19Taip pat nagrinėjamoje byloje atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas buvo papildytas nauju, t. y. BK 641 straipsniu (2013-07-02 įstatymo Nr. XII-499, redakcija, įsigaliojusi nuo 2013-07-13), kurio 1 dalyje įstatymo leidėjas numatė, kad baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso tvarka ar atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, taip pat kai baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu nuosprendžiu sumažinama vienu trečdaliu, o 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad nustatyta taisyklė taikoma tik tais atvejais, kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegijai nustačius, kad A. R. savo kaltę pripažino, o baudžiamoji byla apylinkės teisme buvo išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, skundžiamas nuosprendis šiuo metu dar nėra įsiteisėjęs, bei vertindama BK 3 straipsnio 2 dalies nuostatas, sprendžia, kad yra pagrindas apelianto atžvilgiu taikyti BK 641 straipsnio nuostatas ir jam pagal BK 201 straipsnio 2 dalį paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu. Todėl dar ir dėl to skundžiamas nuosprendis keistinas, o nuteistojo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

20Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 4 d. nuosprendį pakeisti:

22A. R. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikyti tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (Lietuvos Respublikos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

23Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, A. R. pagal Lietuvos Respublikos BK 201 straipsnio 2 dalį paskirtą 2 (dvejų) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir nustatyti sumažintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi, paskirtą bausmę subendrinti su Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. nuosprendžiu paskirta bausme, prie Plungės rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 17 d. nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo 2 (dvejiems) metams bausmės pridedant dalį šiuo nuosprendžiu skirtos laisvės atėmimo 1 (vieneriems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams bausmės, ir galutinę subendrintą bausmę A. R. paskirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 1 (vienam) mėnesiui, bausmę atliekant pataisos namuose.

25Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su... 4. Tuo pačiu nuosprendžiu pripažinti kaltais ir nuteisti R. K. ir S. G.,... 5. Teisėjų kolegija,... 6. A. R. nuteistas už tai, kad veikdamas kartu su S. G., ( - ) kaime, ( - )... 7. Apeliaciniu skundu nuteistasis A. R. prašo pakeisti Mažeikių rajono... 8. Skunde nurodo, kad teismas jam skyrė per griežtą laisvės atėmimo bausmę,... 9. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė... 10. Nuteistojo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies... 11. Nuteistasis apeliaciniame skunde kaltės dėl jo padarytos nusikalstamos veikos... 12. Pagal baudžiamąjį įstatymą bausmės paskirtis yra ne tik sulaikyti asmenis... 13. Nagrinėjamu atveju, prielaidų daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 14. Ir nors nuteistasis skunde nurodo, kad teismas turėjo įvertinti jo... 15. Be to, pastebėtina tai, kad, nors nuteistajam skirta griežčiausia iš BK 201... 16. Skundą nagrinėjantis apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, kad... 17. Esant apartoms aplinkybėms, apelianto skundo reikalavimas – taikyti jo... 18. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto skunde nurodytu... 19. Taip pat nagrinėjamoje byloje atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos... 20. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos... 21. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 4 d. nuosprendį pakeisti:... 22. A. R. atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikyti tai, kad jis prisipažino... 23. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 641 straipsniu, A. R. pagal Lietuvos... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 64 straipsnio 1 dalimi, 3 dalimi,... 25. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....