Byla 2K-189/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Olego Fedosiuko, Jono Prapiesčio, pranešėjos Aldonos Rakauskienės, sekretoriaujant Jūratei Švabaitei, dalyvaujant prokurorei Jurgai Zieniūtei, gynėjui advokatui Ipolitui Brazlauskui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų D. M. ir A. S. kasacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 8 d. nuosprendžio, kuriuo, panaikinus Marijampolės rajono apylinkės teismo 2006 m. liepos 1 d. išteisinamąjį nuosprendį, D. M. nuteistas pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX–2314 redakcija) laisvės atėmimu dvejiems metams, o A. S. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX–2314 redakcija) nuteistas laisvės apribojimu vieneriems metams, įpareigojant jį laisvės apribojimo metu būti savo namuose nuo 22.00 iki 6.00 val.

2Tuo pačiu apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu nuteistas D. P., tačiau dėl jo kasacinis skundas nepaduotas.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, nuteistojo A. S. gynėjo, prašiusio kasacinį skundą patenkinti, prokurorės, prašiusios kasacinius skundus atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

4D. M. ir A. S. nuteisti už tai, kad, iš anksto susitarę ir veikdami grupe su D. P., 2005 m. rugsėjo 15 d., apie 20.15 val., įsibrovė į M. G. gyvenamąjį namą, esantį Kalvarijoje,( - ), ir pagrobė nukentėjusiajai priklausančias 1200 Lt vertės 4 dėžes cigarečių „Saint George lights”, pažymėtų Rusijos Federacijos banderolėmis. Be to, tuo pačiu metu D. P. pagrobė ir nenustatytam asmeniui priklausančius 2615,64 Lt vertės 66 litrus pramoniniu būdu pagaminto 96,5 proc. techninio etilo alkoholio.

5Kasaciniu skundu nuteistasis D. M. prašo Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 8 d. nuosprendį pakeisti: paskirti laisvės atėmimo bausmę, artimą bausmės minimumui, į bausmės laiką įskaityti suėmime 2005 m. rugsėjo 16 d. bei Kybartų pataisos namuose nuo 2007 m. gruodžio 13 d. išbūtą laiką, laikyti, kad jis bausmę jau atliko ir iš suėmimo paleisti.

6Kasatorius teigia, kad byloje yra nustatyta jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė (prisipažino kaltu ir nuoširdžiai gailisi), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, todėl teismas turėjo jam taikyti BK 61 straipsnio nuostatas ir paskirti laisvės atėmimo bausmę, artimą straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatytos bausmės minimumui. Kasatorius teigia, kad teismas turėjo taikyti ir BK 62 straipsnio 1 dalies bei 54 straipsnio 2, 3 dalių nuostatas, nes jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailisi, turtinę žalą atlygino, nukentėjusiosios atsiprašė ir ši jam atleido. Teismas neatsižvelgė į tai, kad jis darbdavio ir mokslo įstaigos apibūdinamas teigiamai, nuo 2005 m. rugsėjo 15 d. iki nuosprendžio priėmimo dienos (daugiau nei dvejus metus) naujų nusikalstamų veikų nepadarė. Kasatorius mano, kad nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog jis pasitaisė, suvokė mokslo, darbo, pagalbos tėvams reikalingumą bei prasmę. Be to, apeliacinės instancijos teismas turėjo taikyti BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punkto arba 3 dalies nuostatas, nes buvo pagrindas jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažinti rizikingą nukentėjusiosios elgesį dėl nelegalaus cigarečių laikymo.

7Kasaciniu skundu nuteistasis A. S. prašo Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 8 d. nuosprendį pakeisti – taikyti BK 38 straipsnio nuostatas ir nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti.

8Kasatorius teigia, kad teismas turėjo jam taikyti BK 38 straipsnį ir atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, nes byloje yra procesinis dokumentas, iš kurio turinio matyti, kad jis su nukentėjusiąja susitaikė, žalą atlygino savo noru, prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, anksčiau nebuvo nusikaltęs, šiame nusikaltime jo vaidmuo buvo antraeilis, nuo nusikaltimo padarymo praėjo daugiau nei dveji metai, todėl yra pagrindas manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

9Kasaciniai skundai atmestini.

10Patikrinusi skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nuosprendį teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis), teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti ar keisti jį nėra BPK 369 straipsnyje nustatytų pagrindų.

11Dėl nuteistojo D. M. prašymo sušvelninti paskirtą laisvės atėmimo bausmę

12Pagal BPK 376 straipsnio 3 dalį kasacinės instancijos teismas gali sušvelninti bausmę, jeigu neteisinga bausmė susijusi su netinkamu baudžiamojo įstatymo pritaikymu.

13BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio Kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio Kodekso bendrosios dalies nuostatų. Kitokią bausmę teismas gali paskirti tik esant BK 54 straipsnio 3 dalyje ar 62 straipsnio 1 ar 2 dalyse nustatytiems pagrindams. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį kitokia bausmė, nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal kurį kvalifikuota veika, paprastai gali būti paskiriama, kai yra išimtinės aplinkybės ir jei nėra pagrindo paskirti švelnesnę negu įstatymo numatyta bausmę pagal BK 62 straipsnio 1 ar 2 dalį, o straipsnio, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui.

14D. M. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr. IX–2314 redakcija) nuteistas laisvės atėmimu dvejiems metams. Pagal šio straipsnio sankciją asmuo gali būti baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų. Pagal BK 42 straipsnį švelnesnės, negu numatytos BK 178 straipsnio 2 dalies sankcijoje, bausmės yra tik viešųjų teisių atėmimas, teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas bei viešieji darbai. Byloje duomenų, kurie būtų pagrindas teismui pripažinti, kad net ir švelniausia BK 178 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta bausmės rūšis D. M. būtų per griežta bausmė, nėra. Kasaciniu skundu nuteistasis iš esmės jam paskirtos bausmės rūšies neginčija ir neprašo jos sušvelninti paskiriant kitą BK 178 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytą bausmės rūšį.

15Remiantis šiais argumentais kasatoriaus nuorodos dėl BK 54 straipsnio 3 dalies ir 62 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo, atmestinos.

16Kasatorius teigia, kad teismas jam turėjo paskirti laisvės atėmimo bausmę, artimą sankcijoje numatytam minimaliam jos dydžiui. Paskirdamas didesnę laisvės atėmimo bausmę, teismas, kasatoriaus nuomone, nesilaikė BK 61 straipsnio nuostatų. Teisėjų kolegija pažymi, kad BK 178 straipsnio 2 dalies sankcijoje minimalus laisvės atėmimo bausmės dydis nenumatytas. Teismo nuosprendyje ir bausmės rūšies, ir jos dydžio skyrimo motyvai nurodyti, t. y. BPK 305 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimai nėra pažeisti. Pagal BK 61 straipsnio 2 dalį teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio. D. M., veikdamas grupe asmenų, tyčinį nusikaltimą padarė neišnykus teistumams (anksčiau teistas 4 kartus), tačiau teismas, atsižvelgęs į nustatytą jo atsakomybę lengvinančią bei kitas aplinkybes, paskyrė laisvės atėmimo bausmę mažesnę negu sankcijoje numatytos bausmės vidurkis. Švelninti paskirtą bausmę teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo.

17Nukentėjusiojo asmens provokuojantis ar rizikingas elgesys, turėjęs įtakos nusikalstamos veikos padarymui, yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 6 punkte. Provokuojančiu ar rizikingu paprastai laikomas toks elgesys, kai nukentėjusysis sąmoningai ar neatsargiai savo elgesiu (pvz., įžeidinėja, atlieka smurtinius veiksmus) paskatina kaltininką prieš jį nusikalsti. Byloje tokių duomenų, kad nukentėjusioji paskatino D. M. prieš ją nusikalsti, t. y. įsibrauti į jos namus ir apvogti, byloje nėra, todėl kasatoriaus nuorodos, kad apeliacinės instancijos teismas turėjo pripažinti, jog laikydama nelegaliai cigaretes ji elgėsi rizikingai ir tai įvertinti kaip jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, taip pat atmestinos kaip nepagrįstos.

18Dėl nuteistojo A. S. prašymo taikyti BK 38 straipsnį

19Asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės tik esant visoms BK 38 straipsnio 1 dalyje nurodytoms būtinoms sąlygoms, t. y. jeigu jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, susitaikė su nukentėjusiuoju arba valstybės institucijos atstovu ir yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teisėjų kolegija pažymi, kad, net ir esant visoms nurodytoms sąlygoms, teismas gali, bet neprivalo taikyti BK 38 straipsnį ir asmenį, padariusį nusikalstamą veiklą, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius nėra kaltininko teisė, kuri turi būti besąlygiškai, neatsižvelgiant į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį, laipsnį, kaltės formą, nusikalstamos veikos tikslus, motyvus bei kitas aplinkybes, įgyvendinta.

20Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nuteistojo gynėja prašė A. S. taikyti BK 38 straipsnį ir atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, teismui pateikė ir susitaikymo su nukentėjusiuoju aktą. Pirmosios instancijos teismas priėmė išteisinamąjį nuosprendį (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas), todėl šio įstatymo taikymo klausimas nebuvo sprendžiamas. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka pagal prokuroro apeliacinį skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinus išteisinamąjį nuosprendį A. S. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 178 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti laisvės atėmimo bausmę bei atidėti jos vykdymą, prašymo atlikti įrodymų tyrimą ir taikyti BK 38 straipsnį nebuvo pareikšta. Iš apeliacinės instancijos teismo posėdžio protokolo matyti, kad A. S. prašė teismo neskirti jam griežtos bausmės, teigė, kad į nukentėjusiosios butą neįsibrovė ir jokio nusikaltimo nepadarė. Byloje duomenų, kad nukentėjusiajai nusikaltimu padaryta neturtinė žala buvo atlyginta iki nuosprendžio priėmimo, nėra. Nusikaltimas padarytas tiesiogine tyčia ir siekiant pasipelnyti, nukentėjusiosios turtas pagrobtas įsibrovus į jos gyvenamąją patalpą ir veikiant bendrininkų grupe. Atsižvelgdama į šių aplinkybių visumą teisėjų kolegija konstatuoja, kad tenkinti kasatoriaus prašymą – pritaikius BK 38 straipsnį atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės – nėra pagrindo.

21Nesant BPK 369 straipsnyje nustatytų nuosprendžio panaikinimo ar pakeitimo pagrindų, kasaciniai skundai laikytini nepagrįstais, o Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 8 d. nuosprendis pripažintinas teisėtu.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Nuteistųjų D. M. ir A. S. kasacinius skundus atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Tuo pačiu apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu nuteistas D. P.,... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos pranešimą, nuteistojo A. S.... 4. D. M. ir A. S. nuteisti už tai, kad, iš anksto susitarę ir veikdami grupe su... 5. Kasaciniu skundu nuteistasis D. M. prašo Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų... 6. Kasatorius teigia, kad byloje yra nustatyta jo atsakomybę lengvinanti... 7. Kasaciniu skundu nuteistasis A. S. prašo Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų... 8. Kasatorius teigia, kad teismas turėjo jam taikyti BK 38 straipsnį ir atleisti... 9. Kasaciniai skundai atmestini.... 10. Patikrinusi skundžiamą apeliacinės instancijos teismo nuosprendį teisės... 11. Dėl nuteistojo D. M. prašymo sušvelninti paskirtą laisvės atėmimo bausmę... 12. Pagal BPK 376 straipsnio 3 dalį kasacinės instancijos teismas gali... 13. BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio... 14. D. M. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį (2004 m. liepos 5 d. įstatymo Nr.... 15. Remiantis šiais argumentais kasatoriaus nuorodos dėl BK 54 straipsnio 3... 16. Kasatorius teigia, kad teismas jam turėjo paskirti laisvės atėmimo bausmę,... 17. Nukentėjusiojo asmens provokuojantis ar rizikingas elgesys, turėjęs įtakos... 18. Dėl nuteistojo A. S. prašymo taikyti BK 38 straipsnį ... 19. Asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar... 20. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nuteistojo gynėja prašė A.... 21. Nesant BPK 369 straipsnyje nustatytų nuosprendžio panaikinimo ar pakeitimo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 23. Nuteistųjų D. M. ir A. S. kasacinius skundus atmesti....