Byla B2-4436-803/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Malonus šurmulys“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Malonus šurmulys“ akcininko K. N. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Malonus šurmulys“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. ieškovas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Malonus šurmulys“ akcininkas K. N. pateikė teismui pareiškimą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Malonus šurmulys“.
 2. Nurodė, kad įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, kadangi veiklos nebevykdo, neturi apyvartinių lėšų, be to įmonė nemoka darbo užmokesčio bei įstatyme nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų. Paaiškino, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai sudaro 36 580 Eur, o į įmonės balansą įrašyto turto vertė sudaro tik 1 244 Eur.
 1. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados
 1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.
 2. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).
 3. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota įmonės vadovo pareiga teismui pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, t. y. įmonės vadovas privalo teismui pateikti visus duomenis, reikšmingus sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo apibrėžimą.
 4. Nustatyta, kad UAB ,,Malonus šurmulys“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2016-08-24, registracijos adresas Girulių g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., juridinio asmens kodas 304367858. Įmonės vadovė nuo 2016-11-08 buvo M. K.. Atsakovės akcininkas K. N. pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, jog 2017-07-10 mirė įmonės direktorė ir akcininkė M. K..
 5. Iš atsakovės akcininko pateikto aktualaus įmonės balanso matyti, kad įmonės turtas 2018 m. liepos 27 d. sudarė iš viso 1 244 Eur, mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai sudaro 36 580 Eur ir visa ši suma yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Remiantis 2018 m. liepos 27 d. atsakovės akcininko pateikta pelno (nuostolių) ataskaita nustatyta, jog įmonė patyrė 21 916 Eur nuostolių.
 6. Pagal Juridinių asmenų registrui pateiktą UAB ,,Malonus šurmulys“ balansą už 2017-01-01 iki 2017-12-31 matyti, jog UAB ,,Malonus šurmulys“ turtas sudarė 16 363 Eur, iš kurio trumpalaikis turtas sudarė 13 944 Eur, o ilgalaikis turtas sudarė 2 419 Eur. Įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 29 783 Eur (per vienerius metus mokėtinos sumos). Pagal UAB ,,Malonus šurmulys“ pelno (nuostolių) ataskaitą nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31 bendrovės nuostoliai sudarė 14 615 Eur.
 7. Atsakovės akcininkas 2018 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi buvo įpareigotas teismui pateikti patikslintus įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose turi būti nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos. Atsakovė vykdydama minėtą įpareigojimą pateikė teismui patikslintą kreditorių sąrašą, iš kurio matyti, jog UAB ,,Malonus šurmulys“ 2018-08-26 įsiskolinimas kreditoriams sudaro 23 851,55 Eur, iš kurių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – VSDFV) skola sudaro 2 966,96 Eur, o Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) skola sudaro 2 346,54 Eur. Teismas pažymi, kad atsakovė nenurodė, kurie įsipareigojimai yra pradelsti, jų įvykdymo terminų, todėl teismas visus pateiktus įmonės įsipareigojimus kreditoriams vertina kaip pradelstus.
 8. Pagal atsakovės teismui pateiktą UAB „Malonus šurmulys“ 2018-08-26 skolininkų (debitorių) sąrašą matyti, kad trečiųjų asmenų skola atsakovei yra 68,03 Eur, iš kurių bankrutavusios UAB „Rodiklio“ reklamos agentūros skola sudaro 27,60 Eur; UAB ,,Kavos Sprendimai“ skola 40,43 Eur.
 9. Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis c. b. Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis c. b. Nr. 2-1938/2014, Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis c. b. Nr. 2-1473-407/2015). Taigi, nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę.
 10. Nustatyta, jog pagal atsakovės pateiktus duomenis UAB ,,Malonus šurmulys“ kreditorių reikalavimų suma 23 851,55 Eur gerokai viršija į bendrovės 2018 m. liepos 27 d. balansą įrašyto turto vertę, kuri sudaro 1 244 Eur.
 11. Valstybės įmonės (toliau – VĮ) ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Malonus šurmulys“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi. Byloje daugiau nėra duomenų apie atsakovės nuosavybės teise valdomą kokį nors kitą materialų turtą.
 12. Remiantis VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Malonus šurmulys“ nuosavybės teise neturi registruotų transporto priemonių.
 13. Pagal SODRA viešuosius duomenis, įmonėje dirba keturi apdrausti darbuotojai, 2018-08-28 duomenimis skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 2 966,96 Eur.
 14. Pagal VMI viešuosius duomenis 2018-08-30 įmonė turi 2 346,54 Eur mokestinę nepriemoką.
 15. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad atsakovei nėra iškeltų civilinių bylų Lietuvos teismuose.
 16. Minėta, jog pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tačiau pagal teismų praktiką įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams formaliai net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės, jeigu nustatoma, kad įmonė daug metų nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017 ir joje nurodyta teismų praktika). Šiame kontekste pažymėtina, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Atsakovės teismui pateikti įrodymai patvirtina UAB ,,Malonus šurmulys“ nemokumą ir akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų. Remiantis nurodytu, teismas vertina, jog UAB ,,Malonus šurmulys“ atitinka nemokios įmonės sąvoką pagal ĮBĮ.
 17. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Vertintina, jog minėtos aplinkybės pagrindžia tai, jog UAB ,,Malonus šurmulys“ veiklos nebevykdo yra nemoki ir negali atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės bankroto administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
 18. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Nuo 2015 m. sauso 1 d. įsigaliojo ĮBĮ pakeitimai, kuomet administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis).
 19. Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo parinkta bankroto administratorės UAB „Bankrupta“ (sąrašo eilės Nr. B-JA153) administratoriaus kandidatūra. Duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Atsižvelgiant į tai, jog bankroto administratorius yra pateikęs sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę ir sutikime – deklaracijoje nenurodomi ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi, spręstina UAB ,,Malonus šurmulys“ bankroto administratore paskirti UAB ,,Bankrupta“ (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).
 20. Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).
 21. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas bankrutuojančios UAB ,,Malonus šurmulys“ nekilnojamasis turtas ir kitas ilgalaikis materialusis turtas (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
 22. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (CPK 152 straipsnio 1 dalis).

4Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

5iškelti UAB „Malonus šurmulys“ (juridinio asmens kodas 304367858; registracijos adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Girulių g. 10) bankroto bylą.

6UAB ,,Malonus šurmulys“ bankroto administratore paskirti UAB „Bankrupta“ (sąrašo eilės Nr. B-JA153).

7Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Malonus šurmulys“ (juridinio asmens kodas 304367858; registracijos adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Girulių g. 10) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

8Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pavesti įmonės administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

9Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB ,,Malonus šurmulys“ valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui visus UAB ,,Malonus šurmulys“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

10Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtam bankroto administratoriui: 1. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus; 2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti; 3 ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

11Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

12Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

13Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas pareiškėjui, atsakovei ir bankroto administratorei.

14Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą. Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai