Byla 2-557-278/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „AV Investicija“ ieškinį atsakovėms Valstybės įmonei (toliau - VĮ) Ignalinos atominei elektrinei, UAB „Ūrus ir Ko“, išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir,

Nustatė

2ieškovė UAB „AV investicija“ nurodo, kad VĮ Ignalinos atominė elektrinė, vykdžiusi atnaujintą varžymąsi dėl 15-to užsakymo pavojingų atliekų tvarkymui, 2015-03-27 sprendimu sudarė pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažino UAB „Ūrus ir Ko“ pasiūlymą. Nurodo, jog nors UAB „Ūrus ir Ko“ turi galiojančią atliekų tvarkymo licenciją, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-02-20 nutartimi bendrovei uždrausta laikyti pavojingas atliekas lauke, įmonė įpareigota jas perduoti atliekų tvarkytojams. Teigia, jog bendrovė laikytina neatitinkančia kvalifikacinių reikalavimų ir nepajėgia įvykdyti pirkimo sutartį, o priimtu perkančiosios organizacijos sprendimu pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo proporcingumo bei skaidrumo principai. Nurodo, jog teikėjo kvalifikacijos neatitikimas yra sutartyje numatytas pagrindas nutraukti preliminariąją sutartį. Prašo teismo pripažinti negaliojančiais VĮ Ignalinos atominės elektrinės sprendimus, kuriais atnaujintame varžymesi dėl 15 užsakymo pavojingų atliekų tvarkymui pagal 2013-05-16 Preliminarią sutartį Nr. PST-102(13.67) tiekėjo UAB „Ūrus ir Ko“ pateiktas pasiūlymas buvo įtrauktas į preliminarią pasiūlymų eilę, pripažintas laimėjusiu ir su bendrove nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį; pripažinti negaliojančia tarp atsakovių pasirašytą pirkimo sutartį dėl 15 užsakymo pavojingų atliekų tvarkymui pagal 2013-05-16 Preliminarią sutartį Nr. PST-102(13.67).

3Procesiniai dokumentais atsakovė VĮ Ignalinos atominė elektrinė prašo ieškinį atmesti. Teigia, kad 2015-03-17 CVP IS priemonėmis pakvietė tiekėjus teikti atnaujintus pasiūlymus atnaujintam varžymuisi dėl 15-to užsakymo pavojingų atliekų tvarkymui. Kvietimas buvo pateiktas UAB „Ūrus ir Ko“ bei UAB „AV Investicija“, su kuriais yra pasirašytos preliminarios sutartys dėl atliekų tvarkymo. Atnaujintus pasiūlymus tiekėjai buvo įpareigoti pateikti iki 2015-03-24 d. 15 val., tačiau ieškovė UAB „AV investicija“ pasiūlymo nepateikė. Nurodo, kad VĮ Ignalinos atominė elektrinė neturėjo preliminarioje sutartyje nustatyto pagrindo nesikreipti į UAB „Ūrus ir Ko“ dėl atnaujinto pasiūlymo pateikimo ir neturėjo pagrindo atmesti pateikto atnaujinto pasiūlymo, nes atnaujinto varžymosi vykdymo metu, UAB „Ūrus ir Ko“ turėjo galiojančią licenciją, ką patvirtino ir LR Aplinkos ministerijos tinklapyje skelbiama vieša informacija, todėl, vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis įmonė galėjo verstis pavojingų atliekų tvarkymu. Be to, nurodo, jog UAB „Ūrus ir Ko“ nebuvo uždrausta užsiimti veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti, nes Vyriausiasis Administracinis teismas 2015-03-18 nutartimi byloje Nr. eAS-628-492/2015 sustabdė 2015-02-03 Aplinkos apsaugos agentūros sprendimą Nr. (15.11)-A4-1014, kuriuo buvo panaikintas UAB „Ūrus ir Ko“ pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. 000392 galiojimas. Teigia, kad UAB „Ūrus ir Ko“ viešajame pirkime dėl preliminariosios sutarties sudarymo pasiūlyme nurodė subtiekėjus, kuriuos pasitelks užsakymo sutartims vykdyti, todėl perkančiajai organizacijai nekilo pagrindo abejoti teikėjo galimybe sutvarkyti atliekas teisės aktų nustatyta tvarka savarankiškai arba pasitelkiant subteikėjų pajėgumus. Nurodo, jog kviesdama tiekėjus pateikti atnaujintus pasiūlymus preliminariosios sutarties pagrindu, perkančioji organizacija nepradeda naujo viešojo pirkimo, nevykdo tiekėjų kvalifikacinės atrankos, o kviečia pateikti atnaujintus pasiūlymus tuos tiekėjus, kurie atitiko perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai vykdyto viešojo pirkimo metu. Mano, jog ieškovė siekia išvengti konkurencijos bei paslaugas teikti aukštesnėmis, perkančiajai organizacijai nepriimtinomis kainomis. Teigia, kad UAB „AV investicija“ nesilaiko VPĮ 94 straipsnyje įtvirtintų ieškinio pateikimo teismui terminų, nes apie pretenzijos atmetimą jai tapo žinoma 2015-04-17. Nurodo, jog dėl preliminariosios sutarties sudarymo 2012 m. skelbtame atvirame konkurse, dalyvavo 4 tiekėjai ir preliminarios sutartys buvo sudarytos su dviem tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti.

4Atsakovė UAB „Ūrus ir Ko“ prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad byloje bendrovė turėtų būti įtraukta trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje, nes priėmus sprendimą tenkinti ieškinį, iš UAB „Ūrus ir Ko“ sprendimu būtų reikalaujama atlikti tokius veiksmus, kurių įmonė neturi teisės ir galimybės atlikti. Teigia, jog įmonė turi galiojančią pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, kuri bendrovei suteikia teisę tvarkyti (rinkti, saugoti, šalinti ir naudoti) pavojingas atliekas. Nurodo, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-4980-734/2015 laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra vienintelis suformuotas draudimas - UAB „Ūrus ir Ko“ laikyti pavojingas atliekas lauke, Dičiūnų k., todėl nėra pagrindo tvirtinti bendrovės veiklai esant apribotai ir neturint teisės teikti pavojingų atliekų tvarkymo paslaugų. Nurodo, jog bendrovės pavojingų atliekų tvarkymo licencijoje nenurodyta konkreti atliekų tvarkymo vieta, veiklą gali vykdyti ir kitoje atliekų tvarkymo aikštelėje, ne tik Dičiūnų k. aikštelėje. Be to, tvirtina, kad 2015-02-20 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturėjo visiškai jokios įtakos UAB „Ūrus ir Ko“ teisei teikti pavojingų atliekų surinkimo paslaugas ar šių paslaugų teikimo apimčiai. Nurodo, jog nei privalomieji nurodymai, nei kiti UAB „Ūrus ir Ko“ turimi teisminiai ginčai neįtakojo paslaugų teikimo pagal pateiktą kvietimą atnaujintame varžymesi dėl 15-to užsakymo pavojingų atliekų tvarkymui. Teigia, jog įmonė yra visiškai įvykdžiusi pirkimo sutartį ir tai padaryta turint visus reikalingus leidimus ir licencijas. Nurodo, jog nepagrįsta ir neracionalu sandorį, kuris jau įvykdytas pripažinti negaliojančiu, taikyti restituciją ir įpareigoti VĮ Ignalinos atominei elektrinei grąžinti pavojingas atliekas, kurios jau yra atiduotos perdirbti.

5Viešųjų pirkimų tarnyba pateiktoje išvadoje nurodo, jog tarnybos duomenimis, UAB „Ūrus“ ir Ko pavojingų atliekų tvarkymo licencija galioja, šio asmens kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Pažymi, jog neturi duomenų apie Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimų, kuriais buvo apriboja UAB „Ūrus ir Ko“ ūkinė veikla, įsiteisėjimą, tačiau daro prielaidą, kad įsiteisėjus teismo sprendimui civilinėje byloje Nr. e2-4980-734/2015, UAB „Ūrus ir Ko“ negalės vykdyti pagrindinės sutarties.

6Ieškinys atmestinas.

7Iš bylos duomenų matyti, kad vadovaudamasi 2013-05-16 paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo preliminariąja sutartimi dėl pavojingų atliekų tvarkymo Nr. PST-102 (13.67), 2015-03-17 VĮ Ignalinos atominė elektrinė pasiūlė UAB „AV investicija“ ir UAB „Ūrus ir Ko“ pateikti pasiūlymą atnaujintam varžymuisi dėl 15-to užsakymo pavojingų atliekų tvarkymui (1 t., b. l. 10-11). Minėtame pranešime buvo nurodoma, jog pasiūlymai turi būti pateikti iki 2015-03-24 d. 15 val.. Be to, pranešime nurodoma, jog pasiūlymo kaina negali viršyti kainos, nurodytos preliminarioje sutartyje, pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis mažiausios kainos kriterijumi, su laimėjusį pasiūlymą tiekėju bus sudaryta pagrindinė sutartis, kuri įsigalios nuo pasirašymo momento ir kt. (b. l. 10-12, 59-66). Nustatyta, kad 2015-03-27 UAB „AV investicija“ ir UAB „Ūrus ir ko“ buvo informuotos apie pateiktas kainas 15 užsakymui pavojingų atliekų tvarkymui bei nurodyta, kad atidėjimo terminas pirkimo sutarčiai sudaryti netaikomas ir pagrindinė sutartis su laimėtoju bus sudaryta nedelsiant (1 t., b. l. 13). Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Ūrus ir Ko“ pasiūlyta kaina yra mažiausia ir su ja 2015-04-03 sudaryta „Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl pavojingų atliekų tvarkymo Nr. 13-102-1-015 (3 t., b. l. 23-29, 42-49). Ieškovė teigia, jog UAB „Ūrus ir Ko“ neturi teisės tvarkyti pavojingas atliekas, kurių tvarkymo paslaugas perka VĮ Ignalinos atominė elektrinė, nes Aplinkos apsaugos agentūros 2015-02-03 sprendimu buvo panaikintas šiai bendrovei 2008-06-13 išduotos pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimas ir nors teismo nutartimi šis sprendimas yra sustabdytas, bendrovei yra uždrausta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-02-20 nutartimi laikyti pavojingas atliekas lauke, žemės sklype Dičiūnų k., Utenos r..

8Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-416/2005; Nr. 3K-3-583/2008, Nr. 3K-7-304/2011; Nr. 3K-3-79/2013). Vadovaujantis minėtomis nuostatomis sutiktina su ieškovės UAB „AV investicija“ teiginiais, jog sudarydama pirkimo pardavimo sutartį su tiekėju perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, nes šį reikalavimą įtvirtina VPĮ 32 straipsnio 1 dalis. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis. VPĮ 32 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Be to, tiekėjas, profesionaliai vykdydamas savo funkcijas, privalo žinoti, kokie pajėgumai, leidimai, atestatai ir pan. reikalingi vykdant pirkimo sąlygose nustatytus darbus bei prisiima pilną atsakomybę už jų įvykdymą, priešingu atveju jie negalėtų teikti pasiūlymų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

9Kaip minėta aukščiau, VĮ Ignalinos atominė elektrinė 2015-03-17 pasiūlė UAB „AV investicija“ ir UAB „Ūrus ir ko“ pateikti pasiūlymą atnaujintam varžymuisi pagal 2013-05-16 preliminariąją sutartį. VPĮ 63 straipsnio nuostatos suteikia teisę perkančiajai organizacijai šio įstatymo nustatyta tvarka sudaryti preliminariąją sutartį su vienu ar keliais tiekėjais. VPĮ 2 straipsnio 22 dalis preliminariąją sutartį apibrėžia, kaip vienos ar kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar kelių tiekėjų susitarimą, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą laikotarpį. Atnaujinto varžymosi metu perkančioji organizacija nevykdo tiekėjų kvalifikacinės atrankos, o kviečia pateikti atnaujintus pasiūlymus tuos tiekėjus kurie atitiko perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai vykdyti viešojo pirkimo metu, t.y., tuos tiekėjus su kuriais buvo pasirašytos preliminarios sutartys. Nors pagal VPĮ 63 straipsnio nuostatas varžymosi atnaujinimas neduoda pagrindo išvadai, jog yra atnaujinamas (vykdomas atskiras) viešasis pirkimas, tačiau perkančioji organizacija turi įsitikinti ar tiekėjas, nors jau dalyvavęs ankstesniuose pirkimuose, turi teisę dalyvauti atnaujintame varžymesi, nes per ilgesnį laiką tiekėjo kvalifikacija gali pasikeisti. Kadangi atsakovė pakvietė tiekėjus teikti atnaujintus pasiūlymus atnaujintam varžymuisi dėl pavojingų atliekų tvarkymo, todėl VĮ Ignalinos atominė elektrinė privalėjo patikrinti ar tiekėjai turi teisę teikti tokią paslaugą, nes įmonės, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (Atliekų tvarkymo įstatymo 12 str. 1 d.). Iš pavojingų atliekų sąrašo 15-tam užsakymui matyti, jog perkančioji organizacija nurodė kokios medžiagos ir jų kiekiai turi būti tvarkomi bei nurodomi atliekų kodai, todėl privalėjo patikrinti ar tiekėja turi teisę tvarkyti šias atliekas (1 t., b. l. 61-62). Nustatyta, kad UAB “Ūrus ir Ko” pasiūlymą perkančiajai organizacijai pateikė 2015-03-23 ir minėtu metu tiekėja turėjo galiojančią, 2008-06-13 Aplinkos apsaugos agentūros išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 00392, kuri įmonei suteikia teisę rinkti, saugoti, šalinti ir naudoti pavojingas atliekas (1 t., b. l. 77-90, 111-115). Iš bylos duomenų matyti, jog LR Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūra 2015-02-03 priėmė sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo UAB “Ūrus ir Ko”, tačiau Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo 2015-03-18 nutartimi, iki įsiteisės teismo sprendimas administracinėje byloje, minėto sprendimo vykdymas buvo sustabdytas (1 t., b. l. 107-111, 3 t., b. l. 1-6). Įvertinus minėtą aplinkybę bei tai, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas nėra išnagrinėjęs UAB “Ūrus ir Ko” skundo dėl minėto 2015-02-03 įsakymo teisėtumo, darytina išvada, jog atsakovės UAB “Ūrus ir Ko” turima licencija yra galiojanti ir šiuo metu (CPK 179 str. 3 d.). VĮ Ignalinos atominė elektrinė nurodo, jog UAB “Ūrus ir Ko“ pateikus pasiūlymą buvo pasitikrinta, ar tiekėja turi galiojančią licenciją pavojingų atliekų tvarkymui ir ši aplinkybė nepaneigta (1 t., b. l. 77-90). Nors ieškovė teigia, kad ar tiekėjo kvalifikacija yra pakankama ar ne perkamiems darbams atlikti, perkančioji organizacija turi vertinti ne tik pagal pateiktą tiekėjo kvalifikaciją atitinkančius dokumentus bet ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija, t.y., turėjo vertinti ne tik Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2015-03-18 nutartį bet ir kt. informaciją pagal kurią UAB „Ūrus ir Ko“ valstybės institucijų yra uždrausta verstis atitinkama pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalinga veikla. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-02-20 nutartimi UAB “Ūrus ir Ko” yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir uždrausta bendrovei laikyti pavojingas atliekas lauke, žemės sklype, esančiame Kaimynų g. 13, Dičiūnų k., Utenos r. ir šia nutartimi atsakovė yra įpareigota perduoti atliekas atliekų tvarkytojams bei pateikti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui dokumentus, įrodančius atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams (3 t., b. l. 8-9). Minėto teismo 2015-05-05 sprendimu Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento prevencinis ieškinys atsakovei yra patenkintas ir UAB “Ūrus ir Ko” uždrausta laikyti pavojingas atliekas eksploatuojamoje aikštelėje Dičiūnų k., Utenos r. ir pastatuose, nes atsakovės sandėliai pripildyti atliekų, pavojingos atliekos laikomos lauke, įmonės laidavimo draudimas yra pasibaigęs, civilinės atsakomybės draudimo sutartis nuo 2015-02-01 nebegalioja, kas kelia grėsmę aplinkai ir gyventojams, o atsiradus žalai, kyla grėsmė dėl žalos atlyginimo išreikalavimo (3 t., b. l. 10-14). Tačiau minėtas sprendimas nėra įsiteisėjęs, dėl jo paduotas apeliacinis skundas (CPK 179 str.). Kaip minėta, VĮ Ignalinos atominei elektrinei pateikiant pasiūlymą, 2015-02-20 nutartimi UAB Ūrus ir Ko” buvo uždrausta pavojingas atliekas laikyti lauke ir konkrečioje aikštelėje, tačiau įmonei nebuvo draudžiama surinkti atliekas ir vykdyti veiklą, todėl ji turėjo teisę teikti VĮ Ignalinos atominei elektrinei pasiūlymą dėl atnaujinto varžymosi pavojingų atliekų tvarkymui ir teikti šias paslaugas. Atsakovė nurodo ir tai patvirtina bylos duomenys, jog bendrovė turi ne tik atliekų tvarkymo aikštelę Dičiūnų k., Utenos r., bet ir aikštelę Pamario g. 1, Kauno m. (1 t., b. l. 112-115). Duomenų, jog minėtoje aikštelėje yra draudžiama laikyti iš perkančiosios organizacijos tvarkymui priimtas ir išvežtas pavojingas atliekas, duomenų nėra, tačiau iš UAB Ūrus ir ko” pateiktų duomenų matyti, jog dalis iki 2015-04-16 iš perkančiosios organizacijos priimtų atliekų buvo laikoma Utenos sandėlyje, dalis jų perduota perdirbėjams (1 t., b. l. 139-142). Kad priimtos pavojingos atliekos buvo laikomos nesaugiai ar lauke, t.y., Dičiūnų k. aikštelėje, duomenų byloje nėra. Iš pavojingų atliekų sąrašo 15-am užsakymui nurodytų atliekų kodų bei atsakovių 2015-04-16 paslaugų priėmimo-perdavimo akte nurodytų atliekų kodų 13-os pozicijų matyti, jog jos sutampa, kas leidžia daryti išvadą, jog tiekėja iš VĮ Ignalinos atominės elektrinės priėmė visas atnaujintame pasiūlyme nurodytas atliekas ir jų kiekius bei perdavė dalį jų tretiesiems asmenims (1 t., b. l. 140-142, 3 t., b. l. 56). UAB „AV investicija“ nepaneigė, jog UAB “Ūrus ir Ko” turėjo ir galėjo teikti pasiūlymą nurodytų atliekų tvarkymui. Kadangi UAB “Ūrus ir Ko” teikiant pasiūlymą įmonė turėjo galiojančią pavojingų atliekų tvarkymo licenciją Nr. 00392, todėl nei privalomieji nurodymai, nei teisminiai ginčai nebuvo pagrindas VĮ Ignalinos atominei elektrinei atmesti tiekėjo pasiūlymą (VPĮ 32 str. 6 d.). Byloje nustatyta, kad 2015-06-03 įsiteisėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-04-29 nutartis, kuria atsakovei UAB “Ūrus ir Ko” trijų mėnesių laikotarpiu, terminą skaičiuojant nuo 2015-04-29, uždrausta priimti pavojingas ir nepavojingas atliekas iš tiekėjų ar gamintojų ir kaupti jas įmonės veiklavietėje, adresu Kaimynų g. 13, Dičiūnų k., Utenos r. (1 t., b.l. 145-151). Kadangi 2015-04-29 nutartis priimta jau įvykdžius atsakovių 2015-04-03 sudarytą pirkimo pardavimo sutartį, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog teikiant pasiūlymą bei 2015-04-03 sudarant atsakovėms sandorį, UAB “Ūrus ir Ko” negalėjo vykdyti ūkinės veiklos (3 t., b. l. 42-57).

10Preliminarios sutarties 5.2 punkto nuostatos įpareigoja paslaugų tiekėją nedelsiant raštu informuoti pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali trukdyti paslaugų tiekėjui užbaigti ar įvykdyti paslaugų teikimą nustatytais terminais arba laikantis sutartyje nustatytų taisyklių (1 t., b. l. 21-40). Byloje nėra duomenų, jog teigdama pasiūlymą ar vykdydama sutartį, UAB „Ūrus ir Ko“ raštu perkančiajai organizacijai pateikė informaciją apie tai, jog teismuose yra nagrinėjamos bylos, kas gali ateityje sutrukdyti įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau ši aplinkybė perkančiajai organizacijai buvo žinoma tikrinant informaciją apie tiekėjos turimą kvalifikaciją (1 t., b. 1 t., b. l. 77-90). Be to, darytina išvada, jog šią informaciją atsakovė turėjo teikti perkančiajai organizacijai, sudarius pirkimo-pardavimo sutartį ir kilus grėsmei dėl sutarties įvykdymo. Įvertinus, jog skundą dėl licencijos panaikinimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo pateikusi pati UAB „Ūrus ir Ko“ ir jos iniciatyva 2015-02-03 sprendimas buvo ginčijamas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-02-20 nutartimi draudimas laikyti pavojingas atliekas lauke buvo taikytas tik dėl Utenos r. esančios aikštelės, todėl neatmestina, jog įmonei turint patalpų ir kitų aikštelių, teisminiai ginčai nekėlė abejonių dėl sutarties įvykdymo. Dėl paminėto, konstatuoti, jog bendrovė pažeidė preliminarios sutarties nuostatas nėra pakankamo pagrindo. Preliminarios sutarties 14.2.1 numato, jog sutartis gali būti nutraukta jei tiekėjui pateikiamas ieškinys ar bet koks kitas reikalavimas, galintis turėti įtakos paslaugų teikėjo atitikimui kvalifikaciniams reikalavimams. Minėta teisė suteikta VĮ Ignalinos atominei elektrinei, o kaip minėta aukščiau, UAB “Ūrus ir Ko” turima licencija tiek pasiūlymo pateikimo, tiek ir šiuo metu yra galiojanti, ši aplinkybė perkančiajai organizacijai iki priimant jos sprendimus jau buvo žinoma, todėl pakankamo pagrindo nutraukti sutartį VĮ Ignalinos atominei elektrinei nebuvo pagrindo. Be to, sudaryta sutartis nedelsiant buvo pradėta vykdyti ir 2015-04-16 pilnai įvykdyta.

11Ieškovė prašė teismą panaikinti perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dėl 15 užsakymo pavojingų atliekų tvarkymui bei pripažinti negaliojančia pirkimo-pardavimo sutartį. Kadangi byloje nustatyta, jog pasiūlymo pateikimo ir sandorio sudarymo metu UAB “Ūrus ir Ko” turėjo galiojančią pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, todėl konstatuotina, jog turėjo teisę teikti pasiūlymus perkančiajai organizacijai. Atsakovė VĮ Ignalinos atominė elektrinė nurodė, jog UAB „AV Investicija“ pasiūlymo nepateikė, todėl pasiūlymams įvertinti paimti preliminarioje sutartyje nurodyti įkainiai. Įvertinus pasiūlytas kainas (UAB „Ūrus ir Ko“ paslaugų suteikimo kaina 10 243,66 €, UAB „AV Investicija“ - 31 126,83 €), laimėtoju pagrįstai pripažinta UAB „Ūrus ir Ko“, pasiūliusi mažiausią kainą ir su ja sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, netaikant atidėjimo termino (VPĮ 18 str. 9 p.). 2015-04-03 atsakovėms sudarius sandorį, atnaujintas varžymasis dėl pavojingų atliekų tvarkymo pirkimo buvo baigtas, be to, sutartis įvykdyta, o 2015-04-16 apmokėjimui už paslaugas išrašyta PVM sąskaita –faktūra (1 t., b. l. 107-111, 3 t., b. l. 31-35, 50-57, VPĮ 7 str. 3 d. 1 p.). Nenustačius VPĮ nuostatų pažeidimų priimant UAB “Ūrus ir Ko” pasiūlymą dėl 15-to atnaujinto varžymosi pavojingų atliekų tvarkymui bei nustatant laimėtoją, pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus bei atsakovių 2015-04-03 sudarytą paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl pavojingų atliekų tvarkymo, nėra pagrindo.

12Viešųjų pirkimų įstatymo V ir Civilinio proceso kodekso XXI1 skyriai reglamentuoja ginčų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo tvarką, pagal kurią privaloma spręsti ginčą ikiteisminėje stadijoje. Ginčo ribos apibrėžiamos pretenzijoje, kurios turi nekisti ir perkėlus ginčą į teismą, t.y., ieškinio turinys dėl reiškiamų reikalavimų turi atitikti pretenzijos turinį. Išimtys taikomos tik dėl tokių reikalavimų, kurių ieškovas negalėjo kelti kreipimesi į perkančiąją organizaciją (CPK 4233 str. 2-4 d.). Klausimo ar atsakovė gali tinkamai sutvarkyti (ar sutvarkė) atliekas, ieškovė UAB „AV Investicija“ nekėlė nei 2015-03-27, nei 2015-04-09 pretenzijose, todėl nagrinėti šį klausimą bei ieškovės papildomu prašymu į bylą įtraukti Valstybinę aplinkos apsaugos tarnybą minėtai išvadai duoti, teismui nėra pagrindo, nes atsakovės UAB „Ūrus ir Ko“ atliekų sutvarkymo atitikimas įstatymų reikalavimams nėra bylos nagrinėjimo dalykas. Be to, kaip laikytasi įstatymų reikalavimų vykdant veiklą, susijusią su pavojingų atliekų tvarkymu, turi teisę patikrinti tiek perkančioji organizacija (preliminarios sutarties 15.1 p.), tiek ir tam įgaliotos valstybės institucijos (Atliekų tvarkymo įstatymo 11/1 str.).

13Dėl paminėtų motyvų ieškinys atmestinas.

14UAB „Ūrus ir Ko“ teismui pateikė dokumentus patvirtinančius, jog už teisines paslaugas yra sumokėjusi 1 000 €, todėl atmetus ieškinį, šios išlaidos priteistinos iš ieškovės (CPK 93 str.1 d., 98 str.,1 t., b. l. 116, 3 t., b. l. 37-40).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 232, 290, 291, 423/1, 423/9 straipsniais teismas,

Nutarė

16uždarosios akcinės bendrovės „AV Investicija“ prašymą įtraukti į bylą Valstybinę aplinkos apsaugos tarnybą bei ieškinį atsakovėms Valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei, uždarajai akcinei bendrovei „Ūrus ir Ko“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir 2015m. balandžio 3 d. pirkimo-pardavimo sutarties dėl pavojingų atliekų tvarkymo pripažinimo negaliojančia, atmesti.

17Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „AV Investicija“ (į.k. 300114003) 1 000 € (vieną tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidų atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ūrus ir Ko“ (į.k. 145496114) naudai.

18Sprendimas per 14 d. nuo priėmimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai