Byla eAS-315-575/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Veslavos Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 17 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skundą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Viešųjų pirkimo tarnybos 2020 m. kovo 6 d. sprendimą Nr. 4S-237 dėl tarnybos įpareigojimo, susijusio su koncesija „Daugiafunkcinis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo kompleksas“ (toliau – ir Sprendimas).

6Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamo individualaus teisės akto, t. y. Sprendimo galiojimą.

7Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamo Sprendimo vykdymo sustabdymas esamoje situacijoje padėtų užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, nesuvaržant nė vienos iš šalių bei užtikrintų viešąjį interesą. Pažymėjo, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, net ir nepalankus pareiškėjui teismo sprendimas būtų savitikslis, o jo vykdymas nebetektų prasmės ir taptų neįmanomas, nes dėl skundžiamo Sprendimo galiojimo Koncesijos suteikimo konkursą (toliau – ir Konkursas) jau būtų pasibaigęs ir gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. kovo 17 d. nutartimi priėmė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skundą, o pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę netenkino.

10Teismas nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnyje įtvirtintus pagrindus, kai teismas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, ir suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką šiuo klausimu.

11Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas visiškai neargumentavo ir nepateikė įrodymų, kuo gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala. Be to, reali finansinių sunkumų grėsmė turi būti patvirtinta konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis ir pagrįstais įrodymais, tačiau pareiškėjas šiuo atveju tokių įrodymų nepateikė.

12Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad galiojantys teisės aktai pareiškėjui nesuteikia teisės ginti viešąjį interesą.

13III.

14Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 17 d. nutarties dalį, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, ir išspręsti klausimą iš esmės – laikinai sustabdyti ginčijamo Sprendimo galiojimą, iki įsiteisės teismo sprendimas.

15Dėl pirmosios instancijos teismo motyvų netaikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės pareiškėjas nurodo, kad teismas visis?kai ignoravo ir nevertino pareis?ke?jo nurodytu? konkrec?iu? faktu? ir pateiktu? i?rodymu? de?l Konkurso laime?tojo pasiu?lymo galiojimo termino, de?l atsakovo atliekamo Koncesijos suteikimo procedu?ros vertinimo trukme?s, taip pat to, kad de?l s?iu? terminu? ir skundz?iamo Sprendimo galiojimo pasibaigs Konkursas ir vykdomas projektas „Daugiafunkcinis sveikatingumo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo kompleksas“ (toliau – ir Projektas). Papildomai nurodo, jog pirmosios instancijos teismas, nevertino ir visis?kai nepasisake? de?l to, kad de?l skundz?iamo Sprendimo galiojimo nesustabdymo, pareiškėjas ir kitos kompetentingos institucijos bus patyrę nereikalingus Projekto, Koncesijos ir Konkurso parengimui ir Konkurso vykdymui kaštus.

16Pareiškėjas paaiškina, kad pirmosios instancijos teismas nesvarstė klausimo de?l reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymo z?alos vies?ajam interesui ir tiesiog nurode?, kad vies?ojo intereso gynimas ne?ra pareis?ke?jo funkcija. Pažymi, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės ir nesustabdz?ius Sprendimo galiojimo, visuomenei ir vies?ajam interesui kiltu? akivaizdi ir didz?iule? z?ala: nebu?tu? uz?tikrintas vies?asis interesas, ture?ti nacionalini? stadiona?, vaikų darželį, sporto muziejų ir dar daugybe? sporto infrastruktu?ros objektu? (lengvosios atletikos ir futbolo stadionai, aiks?tele?s ir pan.), taip pat gauti atitinkamas vies?a?sias paslaugas ir nauda?. Visuomene? negautu? ir 68 milijonu? euru? grynosios ekonomine?s dabartine?s verte?s, kuria? ture?tu? sukurti i?gyvendinamas Projektas.

17Pareiškėjas nurodo, kad pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, bus galima iki Konkurso laime?tojo pasiu?lymo galiojimo pabaigos sudaryti Koncesijos sutarti? ir taip is?vengti Konkurso pabaigos be rezultatu? ir Projekto z?lugimo, tac?iau Koncesijos sutartis visa savo apimtimi i?sigalios tik tada, kai bus i?vykdytos jos is?ankstine?s i?sigaliojimo sa?lygos (i?skaitant, pvz., suderinima? su Europos Komisija de?l valstybe?s pagalbos Projekte nebuvimo) ir tam yra numatyta 6–9 me?n., priklausomai nuo situacijos, tode?l per s?i? laikotarpi? atsakovas (ar kitos kompetentingos institucijos) gale?s visis?kai pagri?stai atlikti Koncesijos vertinima? ir, jeigu bus nustatyta kokiu? nors i?statymu? paz?eidimu? (kuo pareis?ke?jas itin abejoja, nes Koncesija? ir Konkursa? renge? bei Konkursa? vykde? ar kitaip tiesiogiai prie jo priside?jo visa eile? kompetentingu? instituciju?: Vs?I? Centrine? projektu? valdymo agentu?ra, Vs?I? Investuok Lietuvoje, Vidaus reikalu? ministerija, Finansu? ministerija, S?MSM, savivaldybe?s kontrolierius ir kt.), bus galima imtis priemoniu? s?iu? paz?eidimu? is?taisymui arba Koncesijos sutarties nei?sigaliojimui visa apimtimi. Tuo tarpu nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, Konkursas ir Projektas is? esme?s garantuotai z?lugs ir kils itin didele? z?ala tiek pareis?ke?jui, tiek kitoms institucijoms, tiek ir vies?ąjam interesui.

18Pareiškėjas pažymi, jog į bylą pateike? konkrec?ius i?rodymus, kad Konkurso laime?tojo pasiu?lymas ir jo galiojimo uz?tikrinimas galioja iki 2020 m. balandžio 1 d. – paties pasiu?lymo ir uz?tikrinimo is?ras?us.

19Vilniaus miesto savivaldybės administracija papildomai nurodo, kad Projekto nei?gyvendinimas itin pablogintu? valdz?ios, kaip patikimo partnerio, i?vaizdi? ir atitinkamai, z?enkliai pablogintu? vies?ojo ir privataus sektoriu? partneryste?s pade?ti? Lietuvoje. Pažymi, kad šio konkretaus Konkurso ir jame kilusio ginc?o atveju nepritaikius pareis?ke?jo pras?omos reikalavimo užtikrinimo priemonės, vies?asis interesas nukente?s itin stipriai ir neis?taisomai. Tuo tarpu, pras?oma? reikalavimo užtikrinimo priemonę pritaikius ir sustabdz?ius Sprendimo galiojima?, jokia z?ala, ar kokia nors neis?taisoma z?ala, nei vies?ąjam interesui, nei atsakovui nekils.

20Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su juo nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

21Atsakovas nesutinka su pareiškėjo vertinimu, kad Sprendimas yra neteise?tas ir naikintinas jau vien de?l tos priez?asties, kad atsakovui ne?ra suteikta kompetencija s?ios Koncesijos atz?vilgiu atlikti Konkurso procedu?ru? vykdymo kontrole? ir i?pareigoti pareis?ke?ja? sustabdyti Konkurso procedu?ras. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos koncesiju? i?statymo (toliau – ir Koncesijų įstatymas) 66 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 3 dalies 5 punkto nuostatos, kuriomis atsakovas grindz?ia savo teise? priimti Sprendima?, galioja tik nuo 2018 m. sausio 1 d., nors Konkurso procedu?ros buvo prade?tos dar 2016 metais ir jos yra vykdomos pagal tuo metu galiojusia? Koncesiju? i?statymo redakcija? – kuri nenustate? atsakovui jokiu? i?galiojimu?, susijusiu? su Koncesiju? i?statymo pagrindu vykdomais koncesijos suteikimo konkursais. Koncesiju? i?statymu (redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio 1 d.) Viešųjų pirkimų tarnybai yra pavesta vykdyti s?io i?statymo ir kitu? su jo i?gyvendinimu susijusiu? teise?s aktu? paz?eidimu? prevencija?, kontroliuoti, kaip laikomasi s?iu? teise?s aktu? reikalavimu? (66 str. 1 d. 2 p.) bei nustatyta teise?, i?tariant s?io i?statymo ir kitu? su jo i?gyvendinimu susijusiu? teise?s aktu? paz?eidimus ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, i?pareigoti suteikianc?ia?ja? institucija? sustabdyti koncesijos suteikimo procedu?ras iki suteikianc?iosios institucijos pateiktu? dokumentu? ir sprendimu? i?vertinimo, o nustac?iusi s?iuos paz?eidimus – i?pareigoti suteikianc?ia?ja? institucija? nutraukti koncesijos suteikimo procedu?ras, pakeisti ar panaikinti teise?s aktu? reikalavimu? neatitinkanc?ius sprendimus ar veiksmus (66 str. 3 d. 5 p.).

22Viešųjų pirkimų tarnyba paaiškina, jog pagal 2017 m. birželio 15 d. Koncesiju? i?statymo I-1510 pakeitimo i?statymo Nr. XIII-440 2 straipsnio 3 dalį, iki s?io i?statymo i?sigaliojimo prade?tos koncesiju? suteikimo procedu?ros te?siamos pagal iki s?io i?statymo i?sigaliojimo galiojusias Koncesiju? i?statymo nuostatas, bet pries?ingai nei teigia pareis?ke?jas, tai nereis?kia, kad i?statymo ankstesne?s redakcijos taikymas koncesijos suteikimo procedu?ru? vykdymui paneigia Viešųjų pirkimų tarnybos, kaip koncesiju? priez?iu?ra? atliekanc?ios institucijos, priez?iu?ros funkcijos vykdyma? koncesijos, kurios sutartis bu?tu? sudaroma galiojant naujai Koncesiju? i?statymo redakcijai, atz?vilgiu.

23Atsakovas nurodo, kad kaip ir yra numatyta Koncesiju? i?statymo pakeitimo i?statyme, iki s?io i?statymo i?sigaliojimo prade?tos koncesiju? suteikimo procedu?ros te?siamos pagal iki s?io i?statymo i?sigaliojimo galiojusias Koncesiju? i?statymo nuostatas. Akcentuoja, kad ginc?o koncesijos sutartis, taikant vies?u?ju? pirkimu? teisinio reguliavimo analogija?, ture?tu? bu?ti vykdoma (pvz., atliekami koncesijos sutarties keitimai) Koncesiju? i?statymo, galiojanc?io nuo 2018 m. sausio 1 d., t. y. koncesijos sutarties sudarymo metu galiojanc?ios i?statymo redakcijos, nustatyta tvarka. Pažymi, kad ginčijamą Sprendimą Viešųjų pirkimų tarnyba prie?me? ne savo iniciatyva, o vykdydama teise?saugos institucijos, Lietuvos Respublikos generaline?s prokuratu?ros 2020 m. kovo 6 d. ras?te Nr. 17.2. – 1117 (toliau – ir pavedimas) pavedima?, kuriame nurodoma, kad Finansiniu? nusikaltimu? tyrimo tarnybos Generalinei prokuratu?rai pateikta informacija yra pakankamas pagrindas i?tarti, kad koncesijos suteikimo procedu?ros vykdytos paz?eidz?iant teise?s aktu? reikalavimus, tode?l yra bu?tina stabdyti koncesijos sutarties pasiras?yma?. Viešųjų pirkimų tarnyba yra tas subjektas, kuris atlieka savo pobu?dz?iu koncesijos suteikimo procedu?rai labai artimu? vies?u?ju? pirkimu? procedu?ru? priez?iu?ros funkcija?, o be to, ir pagal naujai i?sigaliojusia? Koncesiju? i?statymo redakcija?, bu?tent Viešųjų pirkimų tarnyba (o ne tam tikrai kitai institucijai, kuriai bu?tu? reikalingos kitokios nei atsakovo turimos kompetencijos) pavesta atlikti koncesiju? teisiniu? santykiu? (nuo koncesijos paskelbimo) priez?iu?ra?. Pries?ingai nei siekia i?rodyti Pareis?ke?ja, vien ta aplinkybe?, kad ginc?o koncesijos suteikimo procedu?ra turi bu?ti vykdoma vadovaujantis ankstesne Koncesiju? i?statymo redakcija, kurioje formaliai nors ir ne?ra Tarnyba i?vardijama kaip koncesijos suteikimo procedu?ru? vykdymo priez?iu?ra? atliekanti institucija, nereis?kia, kad koncesijos suteikimo pac?iu? procedu?ru? atlikimo teise?tumas apskritai negali bu?ti vertinamas, kadangi tokiu atveju valstybe?je susidarytu? situacija, kai teise?saugos institucijos, ture?damos pagri?stu? i?tarimu?, negale?tu? vykdyti savo funkciju? vien tode?l, kad negale?tu? gauti kompetentingos institucijos is?vados, nors bu?tent Viešųjų pirkimų tarnyba pagal atliekamu? funkciju? ir reikalingu? kompetenciju? joms atlikti pobu?di? yra ta institucija, kuriai pavesta tiek vies?u?ju? pirkimu?, tiek ir koncesiju? procedu?ru? (tuo neapsiribojant) priez?iu?ros funkcija.

24Teisėjų kolegija konstatuoja:

25IV.

26Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 17 d. nutarties dalies, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, teisėtumas ir pagrįstumas.

27Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

28Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016; 2017 m. vasario 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010; 2016 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-986-520/2016).

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų, kad skundžiamo administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būti užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

30Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskirajame skunde dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti Sprendimo galiojimą – nurodo, kad jų nepritaikius būtų pažeistas viešasis interesas. Pareiškėjas akcentuoja, kad skundo reikalavimas tikėtinai pagrįstas, be to pasibaigus Konkurso laimėtojo pasiūlymo galiojimo trukmei, pasibaigs Konkursas, taip pat neapibrėžtam laikotarpiui nusikels ir Projekto įgyvendinimas.

31Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba skundžiamą Sprendimą priėmė ne savo iniciatyva, o vykdydama teisėsaugos institucijos – Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2020 m. kovo 6 d. rašte Nr. 17.2.–1117 pavedimą, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, Viešųjų pirkimų tarnybai pavesta atlikti koncesijų teisinių santykių priežiūrą.

32Įvertinusi pareiškėjo skundo ir atskirojo skundo argumentus, kuriais grindžiama reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybė, prie šių procesinių dokumentų pridėtus įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepagrindė galimai kilsiančios žalos.

33Atsakydama į pareiškėjo argumentą, kad jo skundo reikalavimai tikėtinai pagrįsti, teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių klausimą, byla iš esmės nėra nagrinėjama (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-233/2012). Todėl pareiškėjo teiginiai, kad Sprendimas neteisėtas ir tai pagrįsta skunde, savaime nesudaro teisinio pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

34Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino pareiškėjo prašyme taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę nurodytas aplinkybes ir taikė ABTĮ 70 straipsnio nuostatas, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti dėl atskirajame skunde nurodytų motyvų nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

36Pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą atmesti.

37Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir... 6. Taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikinimo priemonę – laikinai... 7. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamo Sprendimo vykdymo sustabdymas esamoje... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. kovo 17 d. nutartimi... 10. Teismas nurodė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 11. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas visiškai neargumentavo ir nepateikė... 12. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad galiojantys teisės aktai pareiškėjui... 13. III.... 14. Pareiškėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikė atskirąjį... 15. Dėl pirmosios instancijos teismo motyvų netaikyti reikalavimo užtikrinimo... 16. Pareiškėjas paaiškina, kad pirmosios instancijos teismas nesvarstė klausimo... 17. Pareiškėjas nurodo, kad pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, bus... 18. Pareiškėjas pažymi, jog į bylą pateike? konkrec?ius i?rodymus, kad... 19. Vilniaus miesto savivaldybės administracija papildomai nurodo, kad Projekto... 20. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime į atskirąjį skundą... 21. Atsakovas nesutinka su pareiškėjo vertinimu, kad Sprendimas yra neteise?tas... 22. Viešųjų pirkimų tarnyba paaiškina, jog pagal 2017 m. birželio 15 d.... 23. Atsakovas nurodo, kad kaip ir yra numatyta Koncesiju? i?statymo pakeitimo... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 25. IV.... 26. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio... 27. Pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 28. Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota,... 30. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskirajame skunde dėl prašymo taikyti... 31. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad Viešųjų pirkimų tarnyba... 32. Įvertinusi pareiškėjo skundo ir atskirojo skundo argumentus, kuriais... 33. Atsakydama į pareiškėjo argumentą, kad jo skundo reikalavimai tikėtinai... 34. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 36. Pareiškėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą... 37. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 17 d. nutartį palikti... 38. Nutartis neskundžiama....