Byla e2S-1261-657/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Narėpų metaliniai garažai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. birželio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2SP-16338-429/2020, kuria netenkintas pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja UAB „Narėpų metaliniai garažai“ pateikė skundą dėl antstolės N. B. veiksmų, prašydama panaikinti antstolės 2020 m. gegužės 22 d. Turto arešto aktą Nr. S-20-176-10595. Pareiškėja taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0176/20/00575 iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje priėmimo.

72.

8Nurodė, kad antstolės N. B. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0176/20/00575, kurioje vykdomas Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 15 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. e2-1004-944/2019 dėl 25 803,45 Eur skolos išieškojimo iš UAB „Narėpų metaliniai garažai“. Antstolė 2020 m. gegužės 22 d. patvarkymu areštavo pareiškėjai priklausantį turtą. 2020 m. gegužės 22 d. Turto arešto aktu Nr. S-20-176-10595 buvo areštuotas visas pareiškėjai priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis adresu ( - ), uždraudžiant juo disponuoti. Taip pareiškėjai yra apribojamos teisės pakeisti turto teisinę padėtį, jo teisinį likimą. Turto arešto mastas Turto arešto akte nustatytas 26 010,56 Eur. Antstolė galėjo areštuoti tik tokį pareiškėjai priklausantį turtą, kurio vertė atitinka turto arešto mastą. Antstolė nekilnojamojo turto neįkainojo, jos surašytas Turto arešto aktas neatitinka CPK 678 straipsnio 1 dalies 5 punkto reikalavimų. Areštuoto nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė viršija turto arešto mastą 34 960,44 Eur.

93.

10Laikinųjų apsaugos priemonių netaikius, gali pasunkinti ar padaryti neįmanomas pareiškėjai palankaus teismo procesinio sprendimo įvykdymas. Jei nebūtų taikomos prašomos laikinosios apsaugos priemonės, nebūtų užkirstas kelias antstolei parduoti Turto arešto aktu areštuotą turtą iš varžytynių, remiantis galimai neteisėtu Turto arešto aktu. Turto pardavimas varžytynėse iki šio skundo išnagrinėjimo padarytų šio skundo atžvilgiu palankaus procesinio sprendimo įvykdymą neįmanomu, nes skundo reikalavimo tenkinimas prarastų prasmę, nes įvykdžius areštuoto nekilnojamojo turto pardavimą iš varžytynių Turto arešto akto panaikinimas, kuriuo varžytinės buvo įvykdytos, nesukurtų padarinių, kurių siekiama šio skundo pateikimu. Netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, kiltų grėsmė, jog bus sukeltos kitos neteisėtos pasekmės, t. y. galimai neteisėto Turto arešto akto pagrindu įvykdžius varžytynes būtų parduotas nekilnojamasis turtas, o tenkinus šį skundą ir pripažinus, jog Turto arešto aktą reikia panaikinti, kiltų poreikis inicijuoti eilę papildomų teisminių procesų dėl nepagrįstai varžytynėse parduoto nekilnojamojo turto.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Kauno apylinkės teismas 2020 m. birželio 22 d. nutartimi netenkino pareiškėjos prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese.

145.

15Teismas sprendė, kad pareiškėja nepagrindė savo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pareiškėja nepateikė teismui įrodymų, kaip antstolė išsprendė jos prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus, nors ji pati kreipėsi į antstolę, todėl nėra grėsmės būsimo sprendimo neįvykdymui, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių iki skundo išnagrinėjimo. Atsižvelgus, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad areštuoto daikto vertė viršija turto mastą – 34 960,44 Eur, nėra pagrindu teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes šį prašymą pati antstolė su pateiktu pareiškėjo skundu turi teisę spręsti CPK 510 straipsnio tvarka, todėl negalėtų būti pažeisti pareiškėjos interesai.

16III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

176.

18Atskirajame skunde pareiškėja UAB „Narėpų metaliniai garažai“ prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020 m. birželio 22 d. nutartį ir išspręsti klausimų iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1.

20Teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad pareiškėja antstolei yra pateikusi prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje Nr. 0176/20/00575 ir teismui nepateikė informacijos, kaip antstolė šį prašymą išsprendė. Pareiškėja neteikė antstolei prašymo dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje, jis buvo pateiktas tik teismui CPK 510 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka. Teismo skundžiamoje nutartyje įtvirtintas išaiškinimas prieštarauja pačiam laikinųjų apsaugos priemonių, įtvirtintų šiame straipsnyje, taikymo tikslui – užtikrinti vykdymo proceso dalyvių teisėtų interesų apsaugą skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo metu, nes teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą sieją ne su skundo pagrįstumu, o su aplinkybe, kad pati antstolė gali taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones vykdomojoje byloje Nr. 0176/20/00575. Šiuo atveju teismas nenustatė, kad skunde pareikšti reikalavimai negalės būti tenkinami, todėl neturėjo pagrindo daryti išvadą, kad skundas preliminariai vertinant yra nepagrįstas. Skunde išdėstyti argumentai ir pateikti įrodymai patvirtina, jog vykdomojoje byloje Nr. 0176/20/00575 buvo grubiai pažeistas proporcingumo principas bei CPK nuostatos, reglamentuojančios turto arešto mastą bei turto arešto turinį, todėl yra pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių sąlyga.

216.2.

22Teismas nepagrįstai nenustatė, kad egzistuoja grėsmė būsimo galimai pareiškėjai palankaus sprendimo įvykdymui. Skundu pareiškėja prašo panaikinti antstolės 2020 m. gegužės 22 d. Turto arešto aktą Nr. S-20-176-10595, nes arešto aktas priimtas, nesivadovaujant turto arešto mastą ir jo turinį nustatančiomis nuostatomis, paneigiant proporcingumo principą. Antstolė, prieš areštuodama nekilnojamąjį turtą, turėjo nustatyti, kokia yra reali nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė nekilnojamojo turto areštavimo momentu. Arešto akte antstolė nenurodė net preliminarios areštuojamo nekilnojamojo turto vertės. Areštuoto nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė viršija turto arešto mastą 34 960,44 Eur. Skundo reikalavimo panaikinti arešto aktą tikslas yra, kad pareiškėjos nekilnojamam turtui taikytu turto areštu nebūtų areštuojama daugiau nekilnojamojo turto, negu reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Nepanaikinus arešto akto egzistuotų reali galimybė antstolei pradėti priverstinio išieškojimo veiksmus viso areštuoto turto atžvilgiu. Teismas netinkamai vertina Skundu prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Atsižvelgus, kad vykdomosios bylos vykdymas nėra sustabdomas, kai pateikiamas skundas dėl antstolio veiksmų, egzistuoja būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Arešto aktu areštuoto turto pardavimas varžytynėse iki skundo išnagrinėjimo padarytų skundo atžvilgiu palankaus procesinio sprendimo įvykdymą neįmanomu, nes skundo reikalavimo tenkinimas prarastų prasmę. Todėl egzistuoja ir antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga.

23Teismas

konstatuoja:

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25

267.

27Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme, neišeinant už atskirojo skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas šioje byloje nenustatė.

288.

29Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones vykdymo procese, teisėtumo ir pagrįstumo.

309.

31Apeliantė teigia, kad šiuo atveju egzistuoja abi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino jos prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo.

3210.

33Susipažinęs su bylos medžiaga, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantės nuomone dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. 0176/20/00575 tikslingumo.

3411.

35Byloje nustatyta, kad antstolė N. B. vykdomojoje byloje Nr. 0176/20/00575 vykdo Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 15 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-1004-944/2019 dėl 25 803,45 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Narėpų metaliniai garažai“ išieškotojos Kauno rajono savivaldybės naudai. 2020 m. gegužės 22 d. Turto arešto aktu Nr. S-20-176-10595 antstolė areštavo UAB „Narėpų metaliniai garažai“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį adresu ( - ).

3612.

37Pareiškėja antstolei pateikė skundą, prašydama panaikinti 2020 m. gegužės 22 d. Turto arešto aktą Nr. S-20-176-10595, bei Kauno apylinkės teismui pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0176/20/00575 iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje priėmimo.

3813.

39CPK 510 straipsnio 1 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Skundo padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, pripažinęs, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka (CPK 510 str. 8 d.).

4014.

41Pažymėtina, kad vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis. Tad, laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas – gali būti taikoma tik tuomet, jeigu teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą. Pagrindu sustabdyti vykdymo veiksmus gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, vykdymo veiksmų nesustabdžius galinčios atsirasti žalos dydis ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis.

4215.

43CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi, įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, viena iš jų – ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014, 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016).

4416.

45Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir/ar yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013, 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016). Šios aplinkybės atsiradimas iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo apeliacine tvarka sudaro pagrindą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių arba jas panaikinti, jeigu tokias priemones taikė pirmosios instancijos teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-398-943/2016, 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-267-370/2017, 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1062-178/2018).

4617.

47Kaip minėta, nagrinėjamu atveju laikinąsias apsaugos priemones prašoma taikyti, CPK 510 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka, skundžiant antstolės N. B. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0176/20/00575.

4818.

49Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, kuriame prašoma panaikinti antstolės N. B. Turto arešto aktą Nr. S-20-176-10595, Kauno apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-16838-1126/2020 buvo atmestas (CPK 179 str. 3 d.).

5019.

51Kauno apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutartis nėra įsiteisėjusi, tačiau nustatyta faktinė aplinkybė pagal teismų praktiką sudaro prielaidas konstatuoti, jog egzistuoja pagrįstos abejonės pareiškėjos pareikšto reikalavimo pagrįstumu – antstolio veiksmų neteisėtumo. Nesant bent vienos būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos (CPK 144 str. 1 d.).

5220.

53Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, naikinti ar keisti skundžiamą Kauno apylinkės teismo nutartį nėra teisinio pagrindo, o kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės minėtos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

54Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

55Kauno apylinkės teismo 2020 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

56Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja UAB „Narėpų metaliniai garažai“ pateikė skundą dėl... 7. 2.... 8. Nurodė, kad antstolės N. B. žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0176/20/00575,... 9. 3.... 10. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikius, gali pasunkinti ar padaryti... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Kauno apylinkės teismas 2020 m. birželio 22 d. nutartimi netenkino... 14. 5.... 15. Teismas sprendė, kad pareiškėja nepagrindė savo prašymo taikyti... 16. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 17. 6.... 18. Atskirajame skunde pareiškėja UAB „Narėpų metaliniai garažai“ prašė... 19. 6.1.... 20. Teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad pareiškėja antstolei yra... 21. 6.2.... 22. Teismas nepagrįstai nenustatė, kad egzistuoja grėsmė būsimo galimai... 23. Teismas... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25.

... 26. 7.... 27. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme,... 28. 8.... 29. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 30. 9.... 31. Apeliantė teigia, kad šiuo atveju egzistuoja abi laikinųjų apsaugos... 32. 10.... 33. Susipažinęs su bylos medžiaga, apeliacinės instancijos teismas neturi... 34. 11.... 35. Byloje nustatyta, kad antstolė N. B. vykdomojoje byloje Nr. 0176/20/00575... 36. 12.... 37. Pareiškėja antstolei pateikė skundą, prašydama panaikinti 2020 m.... 38. 13.... 39. CPK 510 straipsnio 1 dalis nustato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar... 40. 14.... 41. Pažymėtina, kad vykdymo veiksmų sustabdymui būdingas išimtinis pobūdis.... 42. 15.... 43. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 44. 16.... 45. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 46. 17.... 47. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju laikinąsias apsaugos priemones prašoma... 48. 18.... 49. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog pareiškėjos... 50. 19.... 51. Kauno apylinkės teismo 2020 m. rugpjūčio 14 d. nutartis nėra... 52. 20.... 53. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, naikinti ar keisti skundžiamą Kauno... 54. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 55. Kauno apylinkės teismo 2020 m. birželio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.... 56. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....