Byla 2A-12-275/2015
Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Vilijos Mikuckienės ir Virginijaus Kairevičiaus,

2sekretoriaujant R. Ambroževičiūtei, dalyvaujant ieškovui Z. V., ieškovo ir trečiojo asmens Ellora 4522899 LTD atstovams adv. A. Ž. ir J. V., atsakovo atstovei adv. J. J., trečiųjų asmenų atstovams adv. G. V., adv. V. B.,

3teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Z. V., trečiųjų asmenų UAB „Infoverslas“, Ellora 4522899 LTD, R. V. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Z. V. ieškinį atsakovams UAB „Skomė“ ir VĮ Registrų centras, tretiesiems asmenims UAB „Baltic arms“, R. K., S. A., V. J., ELLORA LTD, UAB „Infoverslas“, R. V., J. M., J. M., L. R., R. R. ir Č. A. dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ginčas byloje yra kilęs dėl smulkiojo akcininko teisės ginčyti visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų.

6Ieškovas Z. V. prašė pripažinti negaliojančiais 2009 m. gegužės 13 d. pakartotinio UAB „Skomė“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus nuo jų priėmimo momento kaip prieštaraujančius imperatyviosioms įstatymo normoms, priešingus bendrovės įstatams ir tikslams, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, priimtus pažeidžiant nustatytą tvarką. Nurodė, kad 2009 m. birželio 18 d. iš Juridinių asmenų registro internetinės svetainės ieškovas sužinojo apie 2009 m. gegužės 26 d. ir 2009 m. birželio 8 d. šiame registre įregistruotus dokumentus – Surinkimo protokolą ir naują UAB „Skomė“ įstatų redakciją. Kadangi UAB „Skomė“ susirinkimo protokolas viešajame registre buvo įregistruotas 2009 m. gegužės 26 d., tai nuo šios datos turi būti skaičiuojamas 30 dienų terminas susirinkimo nutarimams nuginčyti. Anot ieškovo, susirinkimo nutarimais be motyvų atšaukta akcininkų pirmumo teisė į naujos emisijos akcijas, ši teisė už ne rinkos kainą, taip pat UAB „Skomė“ valdymas (65 procentai visų akcijų) buvo suteikta ne bendrovės akcininkui UAB „Baltic arms“, kuri 2009 m. gegužės 20 d. su UAB „Skomė“ pasirašė akcijų pirkimo sutartį, buvo iš esmės pakeistos UAB „Skomė“ akcininkų proporcijos, patvirtinta UAB „Skomė“ 2008 m. metinė finansinė atskaitomybė ir UAB „Skomė“ direktoriaus J. M. 2008 m. sudarytos sutartys. Ieškovas nurodo, kad tikėtina, jog UAB „Baltic arms“ akcijas iš UAB „Skomė“ įsigijo už pačios UAB „Skomė“ lėšas. Susirinkimas nutarė išleisti naują UAB „Skomė“ akcijų emisiją, kurios kaina 650 000 Lt ir kuri akivaizdžiai neatitinka rinkos kainos, nes UAB „Skomė“ nuosavybės teise valdomo ir niekaip nesuvaržyto nekilnojamojo turto Vilniaus miesto centre rinkos vertė pagal UAB „Skomė“ 2008 m. birželio 2 d. nekilnojamojo turto (patalpų) vertinimo ataskaitą yra 35 000 000 Lt. Ieškovas nurodo, kad akcijų emisijos kaina ekonomiškai nepagrįsta, nes vien tik padidinus UAB „Skomė“ įstatinį kapitalą perkainojant jos nekilnojamojo turto vertę, 1 paprastosios vardinės akcijos (toliau – PVA) kaina 34 kartus būtų didesnė už Sutarties 1 PVA kainą. UAB „Baltic arms“ nebuvo pajėgi sumokėti 0,65 mln. Lt už akcijas, todėl UAB „Skomė“ direktorius J. M. slėpė informaciją apie UAB „Skomė“ veiklą ir sudarytus sandorius nuo valdybos pirmininko – ieškovo Z. V. ir nuo kitų 70,4 proc. UAB „Skomė“ akcijų turinčių akcininkų. Akcijų pirkimo sutartimi UAB „Baltic arms“ perėmė UAB „Skomė“ valdymą, o pridėjus J. M., J. M., Č. A. ir R. R. turimas akcijas, valdoma yra 75,3 procentai visų UAB „Skomė“ PVA, t.y. kvalifikuota dauguma (3/4). Iš kitų keturių akcininkų, turėjusių 70,4 procentų visų UAB „Skomė“ PVA (ELLORA Ltd, R. V., UAB „Infoverslas“ ir Z. V.), atimta reali galimybė paveikti UAB „Skomė“ valdymą. Ieškovas mano, kad dėl susirinkimo priimtų nutarimų UAB „Skomė“ padaryta didelė žala – bendrovė neteko mažiausiai 22,1 mln. Lt savo turto, todėl žalos padaryta ir UAB „Skomė“ akcininkams. Ieškovas taip pat nurodė, kad ABĮ 26 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad ne vėliau kaip 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus. Tokių dokumentų nebuvo ir iki šiol nėra. Pažeisti bendrovės įstatų reikalavimai dėl bendrovės pranešimų, tarp jų informacijos ir susijusių dokumentų dėl UAB „Skomė“ 2009 m. balandžio 30 d. eilinio ir 2009 m. gegužės 16 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimų, priimtų sprendimų, pranešimo apie priimtą sprendimą atšaukti iš akcininkų pirmumo teisę į naujai išleidžiamų bendrovės akcijų emisiją, valdybos pranešimų akcininkams, kurie nebuvo paskelbti dienraštyje Lietuvos aidas“ nei kitokia nustatyta tvarka apie tai nepranešta akcininkams. Susirinkę akcininkai neturėjo teisės balsuoti nei dėl įstatų keitimo, nei dėl akcininkų pirmumo teisės atšaukimo, nes šių klausimų darbotvarkėje nebuvo. Pažeisti ABĮ reikalavimai, nes dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas bendrovės akcijas atšaukimo, be kitų dalykų, turi būti nurodyta pirmumo teisės atšaukimo priežastys, asmens, kuriam suteikiama teisė įsigyti naujos emisijos akcijų, duomenys. UAB „Skomė“ direktorius ir UAB „Baltic arms“ direktorius yra tas pats asmuo – J. M.. Tai, kad J. M. buvo pranešęs UAB „Skomė“ valdybos nariams, jog jis dirbs UAB „Baltic arms“ direktoriumi, nesuteikia jam teisės veikti šios bendrovės naudai prieš UAB „Skomė“ interesus, dėl to buvo pažeistas CK 2.87 straipsnis.

7Atsakovas UAB „Skomė“ atsiliepimuose į ieškinį prašė teismo ieškovo reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus. Jis nurodė, kad ieškovas, reikšdamas ieškinį dėl 2009 m. gegužės 13 d. pakartotinio UAB „Skomė“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų negaliojimo, ieškinyje turėjo atskleisti, kaip konkrečiai yra pažeidžiamos jo materialiosios teisės skundžiamais nutarimais, tačiau to nepadarė; mano, kad nėra pagrindo 2009 m. gegužės 13 d. pakartotinio UAB „Skomė“ visuotinio akcininkų susirikinimo nutarimus pripažinti negaliojančiais, nes nutarimai buvo priimti laikantis ABĮ 23, 25, 26 straipsnių reikalavimų, UAB „Skomė“ įstatuose nustatytos tvarkos – 2009 m. balandžio 30 d. visuotinis akcininkų susirinkimas dėl kvorumo nebuvimo neįvyko, todėl tą pačią dieną įvykusios valdybos posėdžio metu buvo nutarta sušaukti pakartotinį akcininkų susirinkimą 2009 m. gegužės 13 d. Pranešimai apie 2009 m. balandžio 30 d. ir 2009 m. gegužės 13 d. susirinkimus buvo paskelbti nusistovėjusia bendrovėje tvarka – viešai ABĮ 26 straipsnio 3 dalyje ir UAB „Skomė“ įstatuose nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovas įvykdė visus ABĮ 57 straipsnio 5, 6, 8 dalyse nurodytus imperatyviuosius reikalavimus. Atsakovas UAB „Skomė“ prašė taikyti ieškinio senatį.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimu ieškinį atmetė kaip nepagrįstą, ieškovui neįrodžius, kaip konkrečiai individualiai buvo pažeistos jo, kaip akcininko, turinčio labai mažą dalį atsakovo UAB „Skomė“ akcijų, teisės, teismui nustačius, kad ieškovui, turinčiam 217 vnt. UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų, dalyvavus ir balsavus 2009 m. gegužės 13 d. pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtiems sprendimams jo turimi balsai įtakos nebūtų turėję. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį atmetė ir dėl ieškinio senaties. Teismas nustatė, kad 2009 m. balandžio 30 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo, todėl 2009 m. balandžio 30 d. valdybos posėdyje buvo nutarta sušaukti pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Apie 2009 m. gegužės 13 d. pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą buvo paskelbta 2009 m. gegužės 5 d. laikraštyje „Lietuvos aidas“, kuriame paskelbta darbotvarkė. Ieškovas turi teisę gauti informaciją apie parengtus sprendimų projektus, konkrečiai apie 2009 m. kovo 24 d. priimtą sprendimą sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kurio metu buvo patvirtinta susirinkimo darbotvarkė ir parengti sprendimų projektai. Teismui ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jam nebuvo pateikti pirmiau nurodyti duomenys. Atsakovo UAB „Skomė“ pateiktuose dokumentuose apie UAB „Skomė“ valdybos posėdžių ir jų lankomumo grafikus nurodyta, kad 2009 m. kovo 24 d. valdybos posėdyje, būdamas informuotas žodžiu, nedalyvavo, tačiau apie priimtus sprendimus informacijos nereikalavo.

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 17 d. nutartimi Vilniaus miesto 1–ojo apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimą paliko nepakeistą. Konstatavo, kad 2009 m. balandžio 30 d. eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko dėl kvorumo nebuvimo, todėl 2009 m. balandžio 30 d. valdybos posėdyje buvo nutarta sušaukti pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Apie 2009 gegužės 13 d. pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą buvo paskelbta 2009 m. gegužės 5 d. laikraštyje „Lietuvos aidas“. Tokia paskelbimo tvarka buvo ir yra nustatyta UAB „Skomė“ įstatų 5.4.3 bei 8.1 punktuose. Teisėjų kolegija nurodė, kad apeliantų prašomus 2009 m. gegužės 13 d. susirinkimo darbotvarkės 5-uoju klausimu priimtus nutarimus nėra pagrindo naikinti, nes, minėta, apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkai buvo informuoti viešai, kaip tai numato bendrovės įstatai – laikraštyje „Lietuvos aidas“, 2009 m. gegužės 13 d. susirinkimo darbotvarkė buvo taip pat skelbiama viešai, tokia pati buvo patvirtinta 2009 m. kovo 24 d. valdybos posėdyje, skelbta šaukiant eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 2009 m. balandžio 30 d. Visiems atsakovo akcininkams, inter alia ir apeliantui, buvo žinoma, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau, kaip 2009 m. balandžio 30 d. Taigi ši aplinkybė apeliantui negalėjo būti netikėta, kaip ir įvykęs pakartotinis akcininkų visuotinis susirinkimas, įvykęs 2009 m. gegužės 13 d., nes dėl kvorumo nebuvimo neįvykus visuotiniam akcininkų susirinkimui, turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas. Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad esą buvo parinktas netinkamas susirinkimo laikas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė ir tinkamai įvertino aplinkybę, kad apeliantas aktualiu laikotarpiu buvo atsakovo valdybos narys ir jos pirmininkas. Apeliantas, kaip atsakovo valdybos pirmininkas, privalėjo sušaukti atsakovo valdybos posėdį, kuriame būtų priimtas sprendimas šaukti susirinkimą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad apeliantas, kaip atsakovo valdybos narys ir jos pirmininkas, nebuvo aktyvus, nešaukdavo valdybos posėdžių ir visuotinių akcininkų susirinkimų. Paskutinį kartą prieš susirinkimą apeliantas atsakovo valdybos posėdyje dalyvavo 2007 m. rugpjūčio 9 d. Teisėjų kolegija laikė teisinga ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą, kad ieškovas apie pakartotinio 2009 m. gegužės 13 d. UAB ,,Skomė“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus nutarimus žinojo nuo jo priėmimo momento ir, jeigu pats nedalyvavo 2009 m. gegužės 13 d. susirinkime, turėjo žinoti apie jame priimtus nutarimus bei, siekdamas tinkamai apginti savo pažeistas teises, įstatymo nustatytu laiku (iki 2009 m. birželio 12 d.) paduoti ieškinį teismui dėl tokių nutarimų apskundimo. Tačiau ieškovas ieškinį padavė tik 2009 m. birželio 26 d., todėl jis praleido įstatyme nustatytą 30 dienų terminą, kurio atnaujinti neprašė, jokių kitų svarbių aplinkybių, kodėl praleido ieškinio senaties terminą, nenurodė, o jo nurodytos aplinkybės apeliaciniame skunde nelaikytinos svarbiomis. Nagrinėjamu atveju ieškovas turėjo 217 vnt. UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų, t. y. 0,062 proc. visų paprastųjų vardinių UAB „Skomė“ akcijų, todėl 2009 m. gegužės 13 d. priimtiems sprendimams ieškovo dalyvavimas ir balsavimas nebūtų turėjęs įtakos.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartį panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui apeliacine tvarka. Konstatavo, kad bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 12 punkto, 26 straipsnio 2 dalies 4 punkto, 27 straipsnio 9 dalies ir CK 1.127 straipsnio 1 dalies nuostatas. Nurodė, kad teismai sprendimą atmesti ieškinį grindė tuo, kad apie 2009 gegužės 13 d. pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą buvo paskelbta 2009 m. gegužės 5 d. laikraštyje „Lietuvos aidas“. Jame buvo paskelbta ir darbotvarkė – dėl bendrovės 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo, sandorių, rezervų sudarymo ir dėl įstatinio kapitalo padidinimo bei einamųjų klausimų. Darbotvarkė buvo tokia pati, kaip ir skelbiant 2009 m. balandžio 30 d. visuotinį akcininkų susirinkimą. Kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutiko su teismų išvadomis dėl pranešimo apie visuotinį akcininkų susirinkimą tinkamumo, nes apeliacinės instancijos teismas neapsvarstė informacijos apie įstatinio kapitalo didinimą ir ar tai nereiškia, kad bus atšaukta akcininkų pirmenybės teisė pirkti akcijas. Pažymėjo, kad pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 12 ir 13 punktus visuotinio akcininkų susirinkimo teisė priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir šio susirinkimo teisė priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą yra savarankiški klausimai, kurie reglamentuojami atskirai ir vienas kito neapima. Šią išvadą patvirtina ir tai, kad pagal ABĮ 28 straipsnio 1 dalies 8 punktą sprendimą padidinti įstatinį kapitalą visuotinis akcininkų susirinkimas priima kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, o sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų, pagal to paties straipsnio 2 dalį priima kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Iš to matyti, kad įstatymo leidėjas akcininkų pirmumo teisės atšaukimą laiko santykiškai svarbesniu klausimu už įstatinio kapitalo padidinimo klausimą.

12Kasacinės instancijos teismas laikė nepagrįstomis teismų išvadas dėl ieškinio senaties termino praleidimo, nes ieškinio senaties termino praleidimą teismai grindė argumentu, kad ieškovas apie pakartotinio 2009 m. gegužės 13 d. UAB ,,Skomė“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus nutarimus žinojo nuo jo priėmimo momento ir, jeigu pats nedalyvavo 2009 m. gegužės 13 d. susirinkime, turėjo žinoti apie jame priimtus nutarimus bei, siekdamas tinkamai apginti savo pažeistas teises, įstatymo nustatytu laiku (iki 2009 m. birželio 12 d.) paduoti ieškinį teismui dėl tokių nutarimų apskundimo. Tačiau apie ketinimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų tinkamai pranešta nebuvo. Teismai turėjo nustatyti, kada ieškovas faktiškai sužinojo apie jo teisių pažeidimą, nesiejant šio momento su paskelbimu apie visuotinį akcininkų susirinkimą bendrovės įstatuose nurodytame laikraštyje, nes jame buvo paskelbta ne visa reikalinga informacija. Nesant galimybės nustatyti konkrečios datos, kai ieškovas faktiškai sužinojo apie teisės į ieškinį atsiradimą, teismas taikydamas bonus pater familias standartą turėjo nustatyti, kada protingas ir rūpestingas asmuo būtų sužinojęs apie jo teisių pažeidimą, ir įvertinti, ar šis momentas sutampa su ieškovo nurodomu momentu. Sprendžiant šį klausimą teismas turėjo atsižvelgti į faktinių aplinkybių, įskaitant tai, kad 30 dienų ieškinio senaties terminas yra itin trumpas ir praleistas jis gana nedaug, kad byloje keliamas nesąžiningo verslo perėmimo klausimas ir kt., visumą.

13Teismai nepakankamai reikšmės skyrė tai aplinkybei, kad ieškovas kelia nesąžiningo verslo perėmimo ir kapitalo padidinimo klausimą, kurio metu jo pirmenybės teisė buvo atšaukta. Dėl tokių veiksmų padaugėja bendrovės išleistų akcijų skaičius ir atitinkamai sumažėja ieškovo turimų akcijų suteikiama įtaka bendrovėje, o galimybė išlaikyti esamas įtakos proporcijas įsigyjant atitinkamą dalį naujos akcijų emisijos nesuteikiama. Jei ieškinyje nurodyti pažeidimai būtų įrodyti, jie reikštų ne tik nesąžiningą verslo perleidimą, bet ir neteisėtą akcininko nuosavybės sumažinimą, todėl tai, kad ieškovas turėjo tik 0,062 proc. visų paprastųjų vardinių UAB „Skomė“ akcijų, nepaneigia jo teisės reikšti ieškinį materialiosios teisės prasme (locus standi).

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

15Ieškovas Z. V., tretieji asmenys ELLORA LTD, UAB „Infoverslas“, R. V. pateikė apeliacinius skundus, kuriais prašo panaikinti 2011 m. vasario 18 d. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo sprendimą ir ieškovo ieškinį tenkinti. Z. V. apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

161. Ieškovas nesutinka su tuo, kad buvo pritaikytas 30 d. ieškinio senaties terminas. Jis tai grindžia tuo, kad pagal 2008 m. lapkričio 25 d. ABĮ redakcijos 19 str. 10 d., civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą. Skundžiami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai buvo priimti 2009-05-13 d. Ieškinys teismui buvo pateiktas 2009-06-25 d. Ieškovas prašė skaičiuoti ieškinio senaties pradžią nuo sužinojimo apie priimtus sprendimus, siejant termino pradžią su duomenų įregistravimu viešame registre: 2009-06-18 d. ieškovas iš Juridinių asmenų registro internetinės svetainės gavo informaciją apie 2009-05-26 d. ir 2009-06-08 d. šiame registre įregistruotus dokumentus - susirinkimo protokolą ir naują UAB „Skomė“ įstatų redakciją (bet ne pačius dokumentus). Ieškovo įsitikinimu, nustatant ieškinio senaties pradžią, būtina įvertinti, kad šiuo atveju jo sužinojimo (objektyviojo vertinimo) ir galėjimo sužinoti (subjektyviojo vertinimo) momentai sutampa. Ieškovo vertinimu, teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškinio senatis turi būti skaičiuojama nuo susirinkimo dienos. Ieškovas laiko esant teisinga nuostatą, kad asmuo, esantis bendrovės akcininku ir valdybos nariu, turi aktyviai domėtis procesais, vykstančiais bendrovėje, ir dalyvauti sprendimų priėmime. Tačiau tokie bendrieji reikalavimai asmeniui nebegali būti taikomi be išlygų tais atvejais, kai bendrovės vadovas, kiti valdymo organo nariai turi tikslą, kad tas asmuo nesužinotų apie priimamus sprendimus, nes tie sprendimai yra jam ir jo atstovaujamiems akcininkams nepalankūs ir sukuria labai didelius turtinius praradimus. Teismas nevertino ir aplinkybės, kad ieškovas buvo ir direktoriaus pavaduotoju, kurį UAB „Skomė“ atleido iš šių ir valdybos pirmininko pareigų po to, kai UAB „Baltic arms“ perėmė bendrovės valdymą, kas taip pat patvirtina Susirinkimą organizavusių asmenų siekį nuslėpti tai nuo kitų akcininkų ir Z. V.. Teismas, nustatydamas ieškinio senaties pradžią, privalėjo įvertinti faktą, kad asmenys, organizavę skundžiamų sprendimų priėmimą ir dalyvavę juos priimant, buvo suinteresuoti ir savo veiksmais/neveikimu siekė, kad ieškovas ir tretieji asmenys apie juos nesužinotų.

172. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog nustatant ieškinio senaties termino pradžią, ieškovas buvo nusišalinęs nuo bendrovės valdybos veiklos ir to nepaneigė. Teismui pakako atsakovo žodinio nurodymo, kad ieškovas apie posėdžius buvo informuotas žodžiu (telefonu), tačiau į juos neatvyko. Nėra aišku, kuo remdamasis teismas, esant prieštaringiems šalių teiginiams, įrodytu laikė atsakovo pateiktus teiginius, nepagrįstus jokiais įrodymais.

183. Skundžiami nutarimai buvo priimti pažeidžiant ABĮ 27 str. 9 d. įtvirtintą draudimą priimti nutarimus darbotvarkėje neskelbtais klausimais. Paskelbta susirinkimo darbotvarkė susirinkimo metu buvo papildyta bent dviem savarankišką reikšmę turinčiais papildomais klausimais – akcininkų teisės įsigyti naujai išleidžiamas bendrovės akcijas atšaukimą ir suteikimas UAB „Baltic arms“ teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas akcijas. Ieškovo vertinimu, skundžiami nutarimai buvo priimti pažeidžiant imperatyvias ABĮ nuostatas ir šiurkščiai pažeidė ieškovo kaip akcininko teises ir teisėtus interesus.

194. Pirmos instancijos teismas sprendime nepateikė šiuo klausimu išsamių motyvų ir apsiribojo vienu sakiniu, nurodydamas, kad ABĮ nėra nustatyta imperatyvaus reikalavimo dienotvarkėje nurodyti įstatinio kapitalo didinimo tikslus ir būdus, kadangi tai išimtinai priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai. Padarydamas tokią išvadą, teismas patvirtino atsakovo teiktą argumentą, kad visi 5-u darbotvarkės klausimu priimti nutarimai savo esme reiškia nutarimus dėl įstatinio kapitalo didinimo ir kad tokie klausimai, kaip pirmumo teisės įsigyti bendrovės akcijas atėmimas ir leidimas visas naujai išleidžiamas akcijas įsigyti UAB „Baltic arms“, yra išvestiniai iš penktojo darbotvarkės klausimo, todėl jie neturėjo būti nurodyti darbotvarkėje.

205. Teiginys, kad visuotiniame akcininkų susirinkime klausimas dėl pirmumo teisės atšaukimo yra išvestinis iš sprendimo padidinti įstatinį kapitalą, yra iš esmės klaidingas. Įstatinį kapitalą galima didinti ir neatšaukiant pirmumo teisės visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų.

216. Apeliantas mano, kad nesant darbotvarkėje suformuluotų klausimų, negali būti priimti ir sprendimai nurodytais klausimais. 2009-05-13 UAB „Skomė“ visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai atšaukti visiems akcininkams teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas ir patvirtinti, kad naujai išleidžiamos akcijos parduodamos UAB „Baltic arms“, yra neteisėti ir naikintini, nes priimant nutarimus darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais buvo pažeistas ABĮ 27 str. 9 d. įtvirtintas draudimas.

227. 2009 m. gegužės 13 d. nutarimas 5.1 „Dėl įstatinio kapitalo didinimo“ yra neteisėtas, nes neišspręstas naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainos klausimas. Apelianto vertinimu, akcininkų susirinkimas, priimdamas nutarimą 5.1., pažeidė ABĮ, teisingumo ir protingumo principus, akcininkų teises ir interesus, nes, nuspręsdamas padidinti įstatinį kapitalą, išleidžiant 650 000 naujos emisijos akcijų, nenustatė, kokia bus naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina. Nutarime apskritai nėra sąvokos „emisijos kaina“. Apeliantas pirmosios instancijos teismui formulavo argumentus, kad atėmus iš akcininkų teisę įsigyti naujai išleistas akcijas, visos akcijos buvo parduotos trečiajam asmeniui UAB „Baltic arms“ už niekuo nepagrįstą kainą. Pirmosios instancijos teismas šių argumentų apskritai nevertino, be motyvų 2010-10-11 teismo posėdyje atmetė ieškovo ir ElIora Ltd., R. V., UAB „Infoverslas“ prašymus tai padaryti.

238. Nutarimas atšaukti akcininkams pirmumo teisę, nenurodžius priežasčių; nutarimas leisti įsigyti naujai išleidžiamas bendrovės akcijas UAB „Baltic arms“ už nominalią vertę, nesiekiant nustatyti ir pagrįsti, kokia yra reali akcijų pardavimo kaina, yra neteisėti, nes pažeidžia ABĮ ir akcininkų teises. Įstatymų leidėjas sąmoningai ir tikslingai ABĮ 57 str. 6 d. išskiria privalomai akcininkų susirinkimui raštu pateiktiną informaciją, kurioje turi būti nurodyta: pirmumo teisės atšaukimo priežastys; išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų emisijos kainos pagrindimas; asmuo ar asmenys, kuriems siūloma suteikti teisę įsigyti akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų bei išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, kurių kiekvienas iš šių asmenų gali įsigyti, skaičius. Ieškovo vertinimu, ši nuostata ne tik įtvirtina valdymo organų (valdybos ar vadovo), rengiančių visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentus, pareigas, bet ir išvardija sąlygas, kurioms esant akcininkas turi teisę įrodinėti, kad jo subjektinės teisės buvo pažeistos.

249. Teismas neįvertino ieškovo argumentų, kad ieškovo ir jo pusėje esančių trečiųjų asmenų teisės ir interesai buvo pažeisti, nes: 1) priėmus ginčijamus nutarimus, nurodyti asmenys, valdę apie 70,4 proc. bendrovės akcijų, prarado galimybę daryti bet kokią įtaką akcininkų susirinkimuose, nes daugumą balsų, būtinų bet kokių sprendimų priėmimui, perėmė naujasis akcininkas UAB „Baltic arms“ ir skundžiamų nutarimų priėmime dalyvavę akcininkai; 2) priėmus ginčijamus nutarimus, kiekvienas akcininkas, nesusijęs su naujuoju akcininku, patyrė turtinius praradimus, proporcingus turimų akcijų skaičiui.

2510. Ieškovas trečiaisiais asmenimis ieškovo pusėje įtraukė R. V., ELLORA Ltd. (šį akcininką Z. V. atstovauja nuo 2003-05-20 d. - įgaliojimai ir UAB „Skomė“ pranešimai, adresuoti šiam akcininkui buvo pateikiami Z. V. - visa tai pateikta į bylą), UAB „Infoverslas“. Tad šie tretieji asmenys proceso šalimis buvo nuo pat ieškinio padavimo momento, savo procesiniais dokumentais palaikė ieškovo reikalavimus. Šių trečiųjų asmenų akcijų suma kartu su Z. V. akcijomis iki naujos akcijų emisijos sudarė 70,4 proc. visų bendrovės akcijų. Po naujos emisijos ieškovas ir tretieji asmenys jo pusėje kartu valdo tik 24,6 proc. akcijų. Šie tretieji asmenys šioje byloje ieškovo Z. V. ieškinį palaikė visuomet, viso proceso metu žinodami, kad ir jų turtinės bei neturtinės teisės buvusios pažeistos. Kadangi, kaip jau minėta, proceso šalimis šie asmenys buvo jau nuo pat ieškinio padavimo momento, vadinasi, jomis tapo nepraleidus ieškinio senaties termino, todėl turėjo teisę į savo pažeistų teisių gynybą. 2010-10-11 d. ELLORA Ltd., R. V., UAB „Infoverslas“ visuomet palaikant ieškinį neabejotinai matyti, kad šie asmenys buvo ir yra suinteresuoti ieškinio patenkinimu ne ką mažiau nei ieškovas, tad turėjo teisę tapti bendraieškiais. Tačiau teismas neargumentuodamas atsisakė tenkinti prašymą pakeisti byloje dalyvaujančių asmenų procesinę padėtį. O vėliau vienu savo sprendimo motyvų ieškinį atmesti nurodė būtent ieškovo akcijų skaičiaus mažareikšmiškumą. Teismas apskritai nepasisakė dėl skundžiamų nutarimų įtakos tretiesiems asmenims. Byloje pateikti duomenys, kurių bylos dalyviai neginčijo, kad Z. V. visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir valdyboje visada veikė kaip nurodytų akcininkų atstovas. Todėl akivaizdu, kad jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas būtų organizuotas atvirai, skaidriai, siekiant, kad visi akcininkai apie jį sužinotų ir jame dalyvautų, tiek ieškovas, tiek suinteresuoti asmenys būtų jame dalyvavę ir jų teises pažeidžiantys nutarimai nebūtų buvę priimti ir (arba) būtų kitokie.

2611. Dėl teismo atsisakymo išsireikalauti įrodymus. Ieškovo teiginiams pagrįsti buvo svarbūs tam tikri įrodymai, kuriuos ieškovas savo iniciatyva neturėjo galimybių gauti ir pateikti teismui, o teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymus šiuos įrodymus išreikalauti. Pirmos instancijos teismas, atsisakęs tenkinti bet kokius ieškovo prašymus, savo sprendime nurodo, jog ieškovas neįrodė, kaip konkrečiai buvo pažeistos jo kaip akcininko teisės, ir net teigia, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jam nebuvo pateikti duomenys apie Susirinkimą, bendrovės veiklą, nors byloje yra ieškovo ir UAB „Skomė“ susirašinėjimas šiais klausimais, antstolio D. Traigio 2009-06-29 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, fiksavęs UAB „Skomė“ direktoriaus J. M. atsisakymą ir priimti prašymą dėl duomenų pateikimo, ir atsisakymą šiuos duomenis pateikti. 2009-07-24 raštu UAB „Skomė“ atsisakė ieškovui (valdybos pirmininkui ir direktoriaus pavaduotojui) pateikti duomenis apie bendrovės veiklą, motyvuodama bendrovės paslaptimis.

2712. Teismas sprendimu atmetė ieškinio reikalavimą pripažinti negaliojančia VĮ Registrų centro atliktą 2009-05-13 UAB „Skomė“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo dokumentų (2009-05-13 protokolo ir šiame susirinkime patvirtintų UAB „Skomė“ įstatų) registraciją Juridinių asmenų registre, be jokių motyvų pasisakydamas, kad sutinka su atsakovo VĮ Registrų centras argumentais. Teismas nepasisakė nei dėl ieškovo argumentų, nei ieškinio motyvų. Todėl sprendimas šioje dalyje be kitų argumentų naikintinas ir absoliučiais negaliojimo pagrindais.

28Tretieji asmenys ELLORA LTD, UAB „Infoverslas“ ir R. V. apeliaciniuose skunduose prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškinį. Nurodo, kad tretieji asmenys kartu su ieškovu valdė 70,4 proc. UAB „Skomė“ akcijų, todėl jiems dalyvavus susirinkime, turimų balsų būtų pakakę, kad skundžiami sprendimai nebūtų buvę priimti. Nurodo, kad su priimtais sprendimais nesutinka, nes jie pažeidžia jų teises, kadangi įstatinis kapitalas galėjo būti didinamas 2008-11-11 išmokėtų sumažinto kapitalo lėšų dalimi. Įmonės 35 mln. Lt vertės turtas buvo perleistas už 650 000 Lt, kai UAB „Skomė“ dirbtinai neišmokėjo ELLORA LTD 562 500 Lt. Nurodo, kad buvo pažeista susirinkimų sušaukimo tvarka, nes akcininkams nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, buvo pažeista susirinkimo sušaukimo tvarka, nebuvo užtikrintas visų valdybos narių ir akcininkų informavimas apie valdybos posėdžius, pranešimus ir akcininkų susirinkimus. Sutinka su visais ieškovo nurodomais argumentais, nes priimti nutarimai pažeidžia akcininkų teises. Mano, kad atsakovų prašymas taikyti ieškinio senatį nepagrįstas, nes 30 dienų ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti momento, todėl terminas skaičiuojamas nuo duomenų įregistravimo – 2009-05-26.

29Minėti tretieji asmenys iš esmės apeliaciniuose skunduose nurodo panašius argumentus kaip ir ieškovas apeliaciniame skunde.

30Atsakovas UAB „Skomė“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą šiais argumentais:

311. Pranešimai tiek apie 2009 m. balandžio 30 d. šaukiamą UAB „Skomė“ visuotinį akcininkų susirinkimą, tiek ir apie 2009 m. gegužės 13 d. šaukiamą UAB „Skomė“ pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą buvo viešai paskelbti ABĮ 26 str. 3-4 d. ir UAB „Skomė“ įstatuose nustatyta tvarka bei terminais. Pranešimas apie pakartotinį UAB „Skomė“ akcininkų susirinkimo sušaukimą buvo viešai paskelbtas 2009 m. gegužės 5 d. UAB „Skomė“ įstatuose nurodytame dienraštyje „Lietuvos aidas“. Atsižvelgiant į tai, kad pranešimas buvo paskelbtas tinkamai, t. y. laikantis ABĮ bei atsakovo įstatuose nustatytos tvarkos ir terminų, kurie ieškovams ir tretiesiems asmenims buvo puikiai žinomi, konstatuotina, kad ieškovui buvo žinoma apie UAB „Skomė“ pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą ir atitinkamai apie šiame susirinkime priimtus nutarimus nuo 2009 m. gegužės 13 d., t. y. nuo jų priėmimo momento. Ieškovas ieškinį padavė praleidus ABĮ nustatytą 30 dienų terminą.

322. Atmestini apelianto argumentai, kad apie tariamą savo teisių pažeidimą jis sužinojo tik 2009 m. birželio 18 d., kai iš Juridinių asmenų registro internetinės svetainės gavo informaciją apie Atsakovo 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ir naują Atsakovo įstatų redakciją. Apie UAB „Skomė“ pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą ABĮ bei Atsakovo įstatų nustatyta tvarka ir terminais buvo skelbiama viešai, t. y. laikraštyje „Lietuvos aidas“. Tokia praktika buvo nusistovėjusi daugelį metų, tai reiškia žinoma visiems Atsakovo akcininkams. Ieškovas, kuris yra ne tik Atsakovo akcininkas, bet ir tuo metu buvo Atsakovo valdybos narys, turi pareigą domėtis UAB „Skomė“ veikla ir sekti pranešimus bendrovės įstatuose įvardintame dienraštyje apie šaukiamus UAB „Skomė“ visuotinius akcininkų susirinkimus. Todėl ta aplinkybė, kad Ieškovas neperskaitė pranešimo spaudoje ar kad nedalyvavo UAB „Skomė“ pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad Ieškovas apie ginčijamus nutarimus sužinojo vėliau. Pats Ieškovas elgėsi neprotingai ir neapdairiai, t. y. nesidomėjo apie Atsakovo veiklą, nedalyvavo UAB „Skomė“ pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Taigi dėl savo paties aplaidumo Ieškovas netinkamai įgyvendino savo teises ir praleido 30 dienų terminą.

333. Atsakovo veiksmai, susiję su UAB „Skomė“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimu, neturėjo ir negalėjo daryti jokios neigiamos įtakos Ieškovo subjektyviam susiklosčiusios situacijos vertinimui. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad Atsakovas neatliko jokių veiksmų, kurie kliudytų Ieškovui susižinoti ir dalyvauti UAB „Skomė“ pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Priešingai, Atsakovas tinkamai ir laiku informavo visus akcininkus, įskaitant Atsakovą, apie šaukiamą ginčijamą susirinkimą. Būtent Ieškovas dėl savo paties aplaidumo ir nerūpestingumo praleido 30 dienų terminą skųsti ginčijamus nutarimus, todėl Ieškovo ieškinys atmestas pagrįstai ir teisėtai. Tai, kad terminą Ieškovas praleido neva vos keliomis dienomis, nesudaro pagrindo netaikyti ieškinio senaties.

344. Apelianto argumentai dėl darbotvarkės papildymo ar pakeitimo yra visiškai nepagrįsti bei neįrodyti (CPK 178 str.). Atsakovas 2009 m. kovo 24 d. įvykusio valdybos posėdžio metu patvirtintos darbotvarkės nekeitė ir jos nepildė. Tai patvirtina 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. įvykusių valdybos posėdžių protokolai bei pranešimai dienraštyje „Lietuvos aidas“, taip pat 2009 m. gegužės 13 d. įvykusio UAB „Skomė“ pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. UAB „Skomė“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės 5 p. buvo numatytas klausimas „Dėl įstatinio kapitalo didinimo“. Šis klausimas, priešingai nei teigia Ieškovas Apeliaciniame skunde, apima ir klausimus dėl akcininkų pirmumo teisės atšaukimo bei akcijų pardavimo trečiajam asmeniui. Pažymėtina, kad šie klausimai yra neatsiejamai susiję su įstatinio kapitalo didinimu, t. y. nusprendus didinti įstatinį kapitalą, savaime suprantama, kad gali būti svarstomi ir priimami sprendimai dėl įstatinio kapitalo didinimo būdo, tame tarpe ir dėl akcininkų pirmumo teisės atšaukimo bei akcijų pardavimo naujam akcininkui, nes pats įstatinio kapitalo didinimas nėra savitikslis dalykas, o didinant kapitalą kartu turi būti nusprendžiama ir kaip jis bus didinamas. Dėl šios priežasties šie susiję klausimai atskirai neprivalo būti nurodyti darbotvarkėje, nes yra išvestinio pobūdžio, o klausimas „Dėl įstatinio kapitalo didinimo“ apima ir klausimus, susijusius su įstatinio kapitalo didinimo būdu. Atkreiptinas dėmesys, kad visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų apibrėžtumas tiksliai nenustatytas nei ABĮ, nei Atsakovo Įstatuose.

355. Atsakovo valdybos pranešimuose visuotiniams akcininkų susirinkimams buvo aiškiai nurodytos aplinkybės apie pirmumo teisės atšaukimą bei būtinybę pritraukti naują investuotoją, t.y. UAB „Baltic Arms“. Ieškovas, kaip valdybos narys, privalėjo ir turėjo domėtis bendrovės veikla ir atitinkamai žinoti visą šią informaciją apie įstatinio kapitalo didinimo tikslus ir būdus. Be to, ABĮ 26 str. 2 d. 8 p. yra imperatyviai nustatyta, kad įstatinio kapitalo pakeitimo tikslas ir numatomas būdas pranešime papildomai turi būti nurodyti tik tuomet, kai į darbotvarkę yra įtraukiamas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo. Tuo tarpu, ABĮ šio principo visiškai netaiko bendrovės įstatinio kapitalo didino atvejams. Tai, be kita ko, reiškia, kad Atsakovas pranešime apie UAB „Skomė“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą apskritai net nebuvo įpareigotas nurodyti įstatinio kapitalo didinimo tikslo ir būdo, t. y. nebuvo įpareigotas nurodyti, kad įstatinis kapitalas bus didinamas naujo akcininko įnašais, atšaukiant akcininkams pirmumo teisę įsigyti Atsakovo akcijų.

366. Kokiu būdu įstatinis kapitalas bus didinamas, ir su tuo susiję kiti klausimai priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai. Tai reiškia, kad UAB „Skomė“ visuotinis akcininkų susirinkimas turėjo teisę spręsti, (1) ar didinti įstatinį kapitalą išleidžiant naujas akcijas, (2) iš kokių lėšų (t.y. bendrovės lėšų ar papildomais įnašais) turi būti didinamas įstatinis kapitalas; (3) ar didinant įstatinį kapitalą papildomais įnašais, atšaukiant visiems Atsakovo akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų bei (4) kam parduoti naujai išleistas Atsakovo akcijas. Tai tik patvirtina, kad aukščiau nurodyti klausimai, svarstyti UAB „Skomė“ visuotinio akcininkų susirinkimo metu, yra išvestiniai iš klausimo dėl Atsakovo įstatinio kapitalo didinimo ir neatskiriamai su šiuo klausimu susiję. Būtent todėl šie klausimai atskirai darbotvarkėje neturėjo būti atskirai nurodomi.

377. ABĮ nenumato imperatyvaus reikalavimo, kad tie klausimai, kurie pagal ABĮ nuostatas turi būti priimami kvalifikuota balsų dauguma, darbotvarkėje būtų išskirti atskirai. Šiuo atveju svarbiausia, kad už atitinkamą sprendimą būtų tiek balsų, kiek įstatymas reikalauja, kad sprendimas būtų priimtas, kas nagrinėjamu atveju ir įvyko. Kadangi įstatinio kapitalo didinimo klausimu buvo „už“ tiek balsų, kiek reikalauja ABĮ nuostatos, ginčijami nutarimai priimti teisėtai ir nepažeidžiant ABĮ bei Atsakovo Įstatų reikalavimų.

388. Dėl UAB „Skomė“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimti skundžiami nutarimai nepažeidžia jokių imperatyvių ABĮ nuostatų. ABĮ 20 str. 1 d. 5 p. nustatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą. Įstatyme nenustatyta daugiau specialaus pobūdžio reikalavimų, taikytinų akcijų emisijos kainai. Konkrečios akcijų emisijos kainos nustatymas - visuotinio akcininkų susirinkimo išimtinė teisė. Nagrinėjamoje byloje neturi teisinės reikšmės Ieškovo nurodomos aplinkybės dėl akcijų realios vertės.

399. Atmestini Ieškovo argumentai, kad priėmus ginčijamus nutarimus, trečiasis asmuo UAB „Baltic arms“ praturtėjo Ieškovo ar kitų Atsakovo akcininkų sąskaita. Tokie teiginiai yra niekuo nepagrįsti. UAB „Baltic arms“ įsigytas naujai išleistas Atsakovo akcijas apmokėjo savo, o ne svetimomis lėšomis, kas buvo patvirtinta šio trečiojo asmens atstovo bylos nagrinėjimo metu. Be to, Atsakovo valdomas nekilnojamasis turtas ginčijamais nutarimais nebuvo perduotas ir neatiteko trečiajam asmeniui UAB „Baltic arms“, o ir toliau yra bendrovės „Skomė“ nuosavybė.

40Tretieji asmenys R. R. ir Č. A., J. M., J. M. ir L. R., UAB „Baltic Arms“ pateikė atsiliepimus į apeliacinius ieškovo ir trečiųjų asmenų ELLORA LTD, UAB „Infoverslas“, R. V. skundus, prašo juos atmesti kaip nepagrįstus. Savo atsiliepimus iš esmės grindžia panašiais argumentais kaip ir atsakovas UAB „Skomė“.

41VĮ Registrų centras pateikė atsiliepimą į ieškovo ir trečiųjų asmenų ELLORA LTD, UAB „Infoverslas“, R. V. apeliacinius skundus. VĮ Registrų centras prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą dalyje dėl VĮ Registrų centro.

42Tretieji asmenys UAB „Infoverslas“, Ellora Ltd., R. V. pateikė atsiliepimus, kuriuose prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

43Z. V. pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų Ellora Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V. skundus, prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

44Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartimi Vilniaus m. 1 apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2013 m. vasario mėn. 28 d. išnagrinėjęs Z. V. ir PVC „ Ellora 452289 Ltd“ kasacinius skundus, Vilniaus apygardos teismo nutartį panaikino ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka.

452013-05-09 apeliantas Z. V. pateikė teismui prašymą dėl įrodymų prijungimo ir skubaus bylos nagrinėjimo. Nurodo, kad 2012-06-20 Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti 2010-12-28 Vilniaus apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-328-798/2010 dėl UAB „Skomė“ įstatinio kapitalo dalies, gautos mažinant UAB „Skomė“ įstatinį kapitalą, priteisimo akcininkui Ellora 4522899 Ltd. 2012-08-30 UAB „Skomė“ akcininkas UAB „FF lizingas“ kreipėsi į Vilniaus miesto prokuratūrą su pareiškimu ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-139-12. 2013-04-25 įvyko UAB „Skomė“ eilinis akcininkų susirinkimas, kuriame UAB „Baltic arms“ neteisėtai įsigytomis UAB „Skomė“ akcijomis buvo patvirtinta UAB „Skomė“ 2012 m. finansinė ataskaita ir vėl paskirstytas pelnas. Galimai nusikalstamas veikas atlikę bendrininkai sąmoningai nuo apeliantų slepia informaciją apie UAB „Skomė“ veiklą ir pasisavintas lėšas bei akcijas.

46UAB „Skomė“ 2013-06-13 pateikė teismui paaiškinimus byloje. Nurodo, kad ieškinio senaties terminą apeliantas Z. V. praleido net 14 dienų, o tai sudaro pusę viso ieškinio senaties termino. Pranešimai tiek apie neįvykusį 2009 m. balandžio 30 d. visuotinį akcininkų susirinkimą, tiek ir apie pakartotinį 2009 m. gegužės 13 d. Susirinkimą buvo viešai paskelbti LR ABĮ 26 str. 4 d. ir atsakovo UAB „Skomė“ įstatų 8.1 p. nustatyta tvarka bei terminais dienraštyje „Lietuvos aidas“. Atsakovas UAB „Skomė“ neatliko jokių veiksmų, skirtingų nuo įprastos, per daugybę metų susiformavusios praktikos. Šis pranešimo būdas yra tinkamas, todėl jis sukelia atitinkamas teisines pasekmes. Be to UAB „Skomė“ įstatai nenumato, kad apie visuotinius akcininkų susirinkimus privalomai būtų informuojamas direktoriaus pavaduotojas ir/ar kiti atsakovo UAB „Skomė“ darbuotojai, kadangi teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime turi tik bendrovės direktorius. Nors tuo metu apeliantas Z. V. pro forma ir buvo atsakovo direktoriaus pavaduotoju, tačiau jis nuo 2007 m. gegužės 2 d. nepertraukiamai buvo tęstinėje pravaikštoje. Pats apeliantas Z. V., kaip tuometinis atsakovo UAB „Skomė“ valdybos pirmininkas, privalėjo sušaukti valdybos posėdį, kuriame būtų priimtas sprendimas šaukti Susirinkimą. Tačiau apeliantas Z. V. nevykdydavo savo, kaip atsakovo UAB „Skomė“ valdybos nario ir jos pirmininko pareigų. Kadangi eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai, tai visiems akcininkams buvo žinoma, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau, kaip 2009 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į protingo žmogaus elgesio standartus, į tai, kad apeliantas Z. V. yra išsilavinęs, darbingo amžiaus (gim. 1956 m.), patyręs žmogus, todėl, būdamas atsakovo akcininku ir tuometiniu valdybos pirmininku, turėjo ne tik domėtis bendrovėje vykstančiais procesais, bet ir dalyvauti sprendimų priėmime.

47Nurodė, kad apeliantas Z. V. su kitais apeliantais R. V., UAB „Infoverslas“ ir Ellora 4522899 Ltd. (tuo metu - „Ellora Ltd.) kiekvienas savo turimas atsakovo UAB „Skomė“ akcijas valdė atskirai. Apeliantai nei pirmosios, nei apeliacinės instancijų teismams, nei kasaciniam teismui nepateikė jokių akcininkų sutarčių, jungtinės veiklos sutarčių ar kitokių susitarimų dėl bendro atsakovo UAB „Skomė“ akcijų valdymo. Apelianto Z. V. dalyvavimas Susirinkime nebūtų pakeitęs balsavimo rezultatų, nes jis turėjo 0,062 % balsų. Apeliantas Ellora 4522899 Ltd jau daugiau, kaip dveji metai nėra atsakovo UAB „Skomė“ akcininkas, todėl apeliantų procesinių dokumentų dalys, kuriose pasisakoma apie tai, kad apeliantai Z. V., R. V., UAB „Infoverslas“ ir Ellora 4522899 Ltd tariamai bendrai valdo atsakovo UAB „Skomė“ akcijas, nėra pagrįsti. Iš apeliantų pateikto 2012 m. rugsėjo 21 d. rašto Nr. 1.10-30525 matyti, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-9-139-12 pagal nusikalstamų veikų, numatytų BK 184 str. 2 d. ir 300 str. 3 d., požymius, tačiau nėra duomenų, kad šis ikiteisminis tyrimas turi ką nors bendro su nagrinėjama civiline byla. Papildomais paaiškimais UAB „Skomė“ taip pat prašo prijungti papildomus rašytinius įrodymus: UAB „Skomė“ akcininkų sąrašą (2012 m. kovo 23 d. redakcija, kuri galioja ir šiuo metu), kuris registruotas Juridinių asmenų registre ir iš kurio matyti, kad apeliantas Ellora 4522899 Ltd nėra atsakovo UAB „Skomė” akcininkas.

482013-08-12 UAB „Skomė“ pateikė pareiškimą, kuriame patvirtina, jog pagal atsakovui UAB „Skomė“ pateiktus duomenis Ellora Ltd visas turėtas 187500 vnt. atsakovo UAB „Skomė“ akcijų 2011-04-21 perleido dabartiniam akcininkui Naujosios Zelandijos įmonei „Bismarck Limited“, kuris neturi jokių pretenzijų atsakovui UAB „Skomė“ dėl ginčijamų Susirinkimo sprendimų padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 350 000 Lt iki 1000 000 Lt, atšaukti visiems bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų, suteikti teisę įsigyti visas naujai išleidžiamas 650 000 vnt. akcijų UAB „Baltic Arms“. Nurodo, kad informacijos apie apelianto Ellora 4522899 Ltd pavadinimo keitimą nėra užregistruota 20 metų.

49Apeliantai Z. V., R. V. ir UAB „Infoverslas“ 2013-09-06 pateikė paaiškinimą- pareiškimą į atsakovo UAB „Skomė“ 2013-08-09 pareiškimą. Nurodo, jog byloje surinkti įrodymai, kad ne Ellora 4522899 Ltd pavadinimas buvo keičiamas į Ellora Ltd, o atvirkščiai - Ellora Ltd keitė pavadinimą į Ellora 4522899 Ltd. UAB „Skomė“ pateikė dokumentų nepatvirtintas kopijas be Apostiile, kurie yra galimai suklastoti, ką patvirtina byloje esantys 2011-02-21 Ellora Ltd direktorės ir 2012-06-04 Ellora 4522899 Ltd direktorės S. Port-Louis pareiškimai, pasirašyti nustatyta tvarka notaro, patikrinusio jos įgaliojimus atstovauti šią įmonę, akivaizdoje, su Apostiile. 2008-11-17 UAB „Skomė“ akcijų sertifikato Nr.06, išrašyto Ellora Ltd vardu 187500 PVA, kurių nominalo vertė po 1 Lt, Ellora Ltd (dabartinis pavadinimas - Ellora 4522899 Ltd) niekada negavo iš UAB „Skomė“ ir todėl negalėjo ant jo pasirašyti 2011-04-21 Ellora Ltd patvirtinimą dėl šių akcijų perleidimo įmonei Bismarck Limited. 2011-04-21 Ellora Ltd ir Bismarck Limited Akcijų perleidimo formoje net nėra Bismarck Limited atstovo parašo ir antspaudo. UAB „Skomė“ nepateikė teismui jokių įrodymų, kad šis Atsakovas turi teisę atstovauti įmonę Bismarck Limited, todėl atmestini bet kokie UAB „Skomė“ samprotavimai apie šios įmonės nuomonę dėl šios civilinės bylos. Byloje įrodymai, patvirtina, kad UAB „Skomė“ ir galimai nusikalstamas veikas atlikę bendrininkai sąmoningai nuo Apeliantų slepia informaciją apie UAB „Skomė“ veiklą ir pasisavintas lėšas ir akcijas, nevykdo net įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl 2008-11-11 d. sumažinto UAB „Skomė“ įstatinio kapitalo sumokėjimo akcininkui Ellora 4522899 Ltd, todėl prašo apie galimai suklastotų dokumentų pateikimą teismui pranešti prokurorui.

50IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

51Skundai dalinai tenkintini.

52Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartimi bylos nagrinėjimas apeliacine tvarka buvo sustabdytas iki bus gauta turto vertinimo ekspertizės išvada Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2637-464/2013. Ekspertizės akto kopija buvo gauta byloje 2014 m. kovo 12 d. , bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas ir byla paskirta žodiniam nagrinėjimui. 2014 m. rugsėjo 17 d. protokoline teismo nutartimi buvo patenkintas atsakovo atstovės prašymas skirti šioje byloje turto vertinimo ekspertizę, 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi paskirta ekspertė bei nustatyti klausimai, į kuriuos turi būti pateikta eksperto išvada. 2015 m. vasario 11 d. ekspertizę atlikusi ekspertė R. I. pateikė ekspertizės išvadas, kuriose nurodyta, kad jog UAB „Skomė“ 100% akcijų paketo vertė, kas sudarė 350.000 vnt. paprastų vardinių akcijų, 2009-05-13 dienai galėjo būti apie 11.000.000 Lt, šiuo atveju l (vienos) 1,0 lito nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos vertė yra 31,43 Lt. Ekspertė padarė išvadą, kad UAB „Skomė“ 100% akcijų paketo vertė, kas sudaro 1.000.000 vnt. paprastų vardinių akcijų, 2009-06-08 d. datai, įregistravus naują akcijų emisiją Juridinių asmenų registre, galėjo būti apie 11.700.000 Lt, šiuo atveju 1 (vienos) 1,0 lito nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos vertė yra 11,7 Lt. Akte nurodyta, kad UAB „Skomė“ akcininkų Ellora Ltd, UAB „Infoverslas“', R. V. ir Z. V., kuriems pirmumo teisė įsigyti akcijas buvo atšaukta, bendra turimo akcijų paketo vertė įregistravus naują akcijų emisiją 2009-06-08 Juridinių asmenų registre, lyginant su iki 2009-05-l3 priimto sprendimo padidinti įstatinį kapitalą ir išleisti naują akcijų emisiją, bendras balsų procentinis sumažėjimas sudarė 45,76 procentinius punktus , t.y. nuo 70,4% iki 24,64, bendras akcijų paketo vertės sumažėjimas sudarė 4.861.870 Lt.

53Dėl akcijų pardavimo kainos neatitikimo rinkos vertei

54Ieškovas reikalavimą byloje grindė tuo pagrindu, kad išleidžiamų akcijų kaina neatitiko rinkos vertės ir dėl to prašė panaikinti 2009-05-13 visuotinio susirinkimo sprendimą, kuriuo buvo nutarta padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 650 000 Lt, išleidžiant 650 000 Lt paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1 litui, bei nutarimą suteikti teisę įsigyti šias akcijas UAB „Baltic arms“. Išvadoms dėl šių aplinkybių gauti nagrinėjama byla buvo sustabdyta, kolegijai įvertinus tai, jog Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama kita civilinė byla, kurioje ieškovai Ellora Ltd, UAB „Infoverlsas‘, R. V. ir Z. V. reiškia ieškinį atsakovams UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ dėl 2009-05-20 akcijų pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančia ir remiantis informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinėje byloje Nr. 2-2637-464/2013 2013-03-15 teismo nutartimi paskirta verslo vertinimo ekspertizė. Šios ekspertizės išvadose nurodyta, jog UAB „Skomė“ verslo rinkos vertė (100 proc. PVA paketas), kas sudaro 350 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų paketo rinkos vertę, 2009-05-13 dienai galėjo būti apie 18 150 000 Lt, šiuo atveju 1 paprastosios vardinės akcijos rinkos vertė yra 51,86 Lt. Nustatyta UAB „Skomė“ verslo rinkos vertė (100 proc. PVA paketas), kas sudaro 1 000 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų paketo rinkos vertę, nustatyta turto vertinimo 2009-06-08 dienai, galėjo būti apie 18 540 000 Lt , 1 paprastosios vardinės akcijos rinkos vertė yra 18,54 Lt. Išvadose nurodyta, kad akcininkų Ellora Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V., Z. V., kuriems pirmumo teisė įsigyti akcijų buvo atšaukta, turėtų akcijų paketo procentinis sumažėjimas (kiekvienam nurodytam akcininkui atskirai ir jiems kartu), lyginant turėtus akcijų paketus 2009-05-13 dienai su turėtais akcijų paketais 2009-06-08 dienai, turėjo didelę įtaką akcijų paketų rinkos vertei. Nauji surinkti įrodymai byloje leidžia daryti išvadą, kad atsakovas nusprendė 2009-05-13 priimtu nutarimu suteikti teisę įsigyti UAB „Baltic arms“ 650 000 vnt. akcijų už mažesnę, nei buvo šių akcijų rinkos vertė, tačiau dėl to pripažinti negaliojančiu šio nutarimo nėra pagrindo. Nutarimo 5.1 punkte nurodyta, kad išleidžiamos naujos akcijos ir nustatoma bendra visų išleidžiamų akcijų nominali vertė 650 000 Lt, siekiant sudaryti sąlygas investiciniams projektams finansuoti. Daryti išvadą, kad kiekvienu atveju, susirinkimui nusprendus parduoti akcijas už mažesnę, nei išleidžiamų akcijų rinkos vertė, toks nutarimas prieštarauja bendrovės tikslams, būtų galima tuo atveju, kad toks nutarimas būtų priešingas bendrovės interesams. UAB „Skomė“ įstatų 2 skirsnio 2.1 punkte ( t. I, b.l.164-167) nurodyta, kad bendrovės tikslai - pelno siekimas, vykdant ūkinę veiklą, gamybą, prekybą, tiekiant paslaugas ir eksploatuojant nuosavą turtą. Tai, kad naujų akcijų išleidimas ir jų pardavimas už mažesnę, nei rinkos kaina, buvo priešingas bendrovės tikslui siekti pelno ar kitam tikslui, byloje nebuvo įrodyta, ieškovas turėjo pareigą pateikti įrodymus, kad toks sprendimas buvo priešingas bendrovės tikslams, t.y. kad akcijų pardavimas už nustatytą kainą tik bendrovės akcininkams atitiko jos tikslus, arba pardavimas ne akcininkams tik už rinkos ar didesnę kainą atitiko jos tikslus, tačiau šios aplinkybės ieškovas neįrodė, todėl reikalavimas panaikinti nutarimą, susirinkimo protokole nurodytą 5.1 punkte, atmestas pagrįstai.

55Dėl pranešimo apie visuotinį akcininkų susirinkimą tinkamumo

56Nustatyta, kad atsakovas paskelbė apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bei pakartotinio susirinkimo sušaukimą 2009 m. kovo mėn. 26 d. ir 2009 m. gegužės mėn. 5 d. dienraštyje „Lietuvos aidas“. Skelbime apie 2009-04-30 įvyksiantį eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą darbotvarkės 5-uoju klausimu buvo nurodyta, jog bus svarstoma „ Dėl bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo“. Skelbiant apie 2009-05-13 šaukiamą pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą, buvo nurodyta tokia pati susirinkimo darbotvarkė ( t. III, b.l.159 ir 163). Iš darbotvarkėje nurodyto svarstymui klausimo - „ Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas“ akcininkai negalėjo suprasti, jog bus svarstoma ir akcininkų pirmenybės teisės pirkti akcijas atšaukimo klausimas, nes tai yra atskiri, vienas kito neapimantys klausimai. Kasacinės instancijos teismui nurodžius, kad byloje turi būti apsvarstyta, kokia informacija buvo suteikta bendrovės akcininkams apie įstatinio kapitalo didinimą, nagrinėtinas 2009-05-13 susirinkimo protokolas ( t. I, b. l. 143) bei valdybos pranešimas apie akcininkų pirmumo teisės įsigyti bendrovės „Skomė“ išleidžiamų akcijų atšaukimo priežastis. Pirmosios instancijos teismas 2011-02-18 sprendime padarė išvadą, jog 2009-03-24 valdybos posėdžio nutarimas, kuriame buvo patvirtinta 2009-04-30 susirinkimo darbotvarkė bei parengti sprendimų projektai buvo prieinami ieškovui, tačiau ši aplinkybė neleidžia daryti išvados, kad ieškovas turėjo pareigą domėtis sprendimų projektais klausimu, kuris nebuvo įtrauktas į darbotvarkę, t.y. dėl akcininkų pirmenybės teisės pirkti akcijas atšaukimo. Pripažinus, kad šis klausimas, kaip atskiras, o ne kaip klausimo dėl bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo dalis turėjo būti įtrauktas į darbotvarkę, darytina išvada, kad akcininkas neturėjo pagrindo siekti susipažinti su neįtraukto į darbotvarkę klausimo sprendimo projektu.

57CPK 362 straipsnio 2 dalis numato, jog kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą.

58Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013-02-28 nutarties (t. VII, b.l.117-124), kuria ši byla grąžinta iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka su teismų išvadomis dėl pranešimo apie visuotinį akcininkų susirinkimą tinkamumo, nes apeliacinės instancijos teismas neapsvarstė informacijos apie įstatinio kapitalo didinimą ir ar tai nereiškia, kad bus atšaukta akcininkų pirmenybės teisė pirkti akcijas. Nutartyje nurodyta, kad teismai nepakankamai reikšmės skyrė tai aplinkybei, kad ieškovas kelia nesąžiningo verslo perėmimo ir kapitalo padidinimo klausimą, kurio metu jo pirmenybės teisė buvo atšaukta. Nutartyje kasacinės instancijos teismo kolegija aiškina, kad jog pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 12 ir 13 punktus visuotinio akcininkų susirinkimo teisė priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų ir šio susirinkimo teisė priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą yra savarankiški klausimai, kurie reglamentuojami atskirai ir vienas kito neapima. Šiuo teiginiu suformuota aktuali teismų praktikai teisės aiškinimo nagrinėjamoje byloje taisyklė, jog klausimas dėl bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo ir klausimas dėl atšaukimo visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų yra atskiri klausimai, kurie turi būti atskirai paskelbti, pranešant apie įvyksiantį visuotinį akcininkų susirinkimą. 2009-05-13 šaukiamą pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą buvo nurodytas tik tokio klausimo kaip - Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas - svarstymas ( t. III, b.l.159 ir 163), tačiau pranešime nenurodyta, jog bus svarstomas klausimas ir dėl atšaukimo visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų. Kadangi darytina išvada, jog nebuvo pranešta apie atšaukimą visiems akcininkams pirmumo teisės įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų, šio klausimo svarstymas ir priimtas sprendimas šiuo klausimu pripažintini pažeidusiu ieškovo kaip akcininko ir apeliantų trečiųjų asmenų, kurie teigia nežinoję apie šio klausimo svarstymą ir pageidavę žinoti bei spręsti dėl akcininkų teisės įsigyti akcijas atšaukimo, t.y. prieštarauti priimtajam nutarimui, teises, todėl šioje dalyje atsakovo UAB „Skomė“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2009 m. gegužės 13 d. nutarimai naikintini. Ieškovas prašė panaikinti šio susirinkimo nutarimus nuo jų priėmimo momento kaip prieštaraujančius imperatyviosioms įstatymo normoms, priešingus bendrovės įstatams ir tikslams, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, priimtus pažeidžiant nustatytą tvarką. Tai, kad ABĮ 27 straipsnio 9 dalis numato, jog visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti sprendimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu, leidžia daryti išvadą, kad atsakovo priimtas nutarimas nepaskelbtu darbotvarkėje klausimu prieštarauja ABĮ 27 straipsnio 9 dalies nuostatai, todėl yra neteisėtas ir naikintinas. Pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas šioje reikalavimų dalyje netinkamai taikė ir aiškino ABĮ 27 straipsnio 9 dalies nuostatas, sprendimas dalyje naikintinas CPK 330 straipsnio pagrindu.

59Ieškovas patikslintu ieškiniu ( t. IV, b. l. 114-133) prašė pripažinti 2009-05-13 atsakovo visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus negaliojančiais, tačiau nustatyta, kad yra pagrindas pripažinti negaliojančiu tik priimtų nutarimų, kuriais buvo atšaukta bendrovės akcininkams pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų, t.y. nutarimas, pažymėtas 5.2 punktu, bei to pasekoje nuspręsta 5.3 punktu suteikti teisę įsigyti naujai išleidžiamas 650 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų UAB „Baltic arms“ ir 5.4 punktu bendrovės direktorius įgaliotas pasirašyti naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį su bendrove UAB „Baltic arms“.

60Su pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytais argumentais, kodėl atmestas ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiais nutarimus kitais susirinkime svarstytais klausimais, apeliacinės instancijos teismas sutinka ir jų nekartoja.

61Dėl ieškininės senaties termino taikymo

62Pirmosios instancijos teismo padarė išvadą, kad ieškovas apie pakartotinio 2009 m. gegužės 13 d. UAB ,,Skomė“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus nutarimus žinojo nuo jo priėmimo momento ir, jeigu pats nedalyvavo 2009 m. gegužės 13 d. susirinkime, turėjo žinoti apie jame priimtus nutarimus bei, siekdamas tinkamai apginti savo pažeistas teises, įstatymo nustatytu laiku (iki 2009 m. birželio 12 d.) paduoti ieškinį teismui dėl tokių nutarimų apskundimo. Sprendime nurodyta, kad ieškovas ieškinį padavė tik 2009 m. birželio 26 d., todėl jis praleido įstatyme nustatytą 30 dienų terminą, kurio atnaujinti neprašė, jokių kitų svarbių aplinkybių, kodėl praleido ieškinio senaties terminą, nenurodė. o jo nurodytos aplinkybės apeliaciniame skunde nelaikytinos svarbiomis. Ieškovas nurodė, jog apie skundžiamo susirinkimo priimtus nutarimus sužinojo 2009-06-18 d., gavęs iš Juridinių asmenų registro internetinės svetainės informaciją, darytina išvada, kad reikalavimui dėl susirinkimo nutarimų, nurodytų protokolo 5,2, 5,3 ir 5.4 punktuose panaikinimo, ieškovo nurodytas terminas laikytinas teisės į ieškinį pradžia.

63Kasacinės instancijos teismas laikė nepagrįstomis teismų išvadas dėl ieškinio senaties termino praleidimo, nes ieškinio senaties termino praleidimą teismai grindė argumentu, kad ieškovas apie pakartotinio 2009 m. gegužės 13 d. UAB ,,Skomė“ visuotiniame akcininkų susirinkime priimtus nutarimus žinojo nuo jo priėmimo momento ir, jeigu pats nedalyvavo 2009 m. gegužės 13 d. susirinkime, turėjo žinoti apie jame priimtus nutarimus bei, siekdamas tinkamai apginti savo pažeistas teises, įstatymo nustatytu laiku (iki 2009 m. birželio 12 d.) paduoti ieškinį teismui dėl tokių nutarimų apskundimo. Tačiau apie ketinimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų tinkamai pranešta nebuvo, todėl teismo nutartyje teigiama, kad kad teismų išvados laikytinos nepagrįstomis. Padarius išvadą, kad apie susirinkime nagrinėtą klausimą - dėl atšaukimo akcininkų pirmumo teisės įsigyti akcijas nepaskelbta, apie nutarimo priėmimą šiuo klausimu ieškovas ir negalėjo žinoti, nes pareiga domėtis ir savalaikiai ginti teises atsiranda tik tuo klausimu, apie kurį akcininkui pranešta tinkamai, t.y. laikantis įstatuose nustatytos tvarkos. Akcininkas turi pareigą domėtis susirinkime nagrinėtų klausimų išsprendimu, tačiau daryti išvadą, kad paskelbus apie naujos emisijos akcijų išleidimo klausimo svarstymą, akcininkas turėjo pasidomėti, kam nuspręsta parduoti šias akcijas ir pateikti ieškinį teismui iki 2009 m. birželio 12 d., nėra pagrindo. CK 1.127 straipsnio 1 dalis numato, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kurią asmuo turėjo sužinoti apie savo tesiės pažeidimą, tačiau aukščiau nurodytos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad ieškovas turėjo sužinoti apie klausimo, neįtraukto į darbotvarkę, svarstymą ir nutarimo klausimais, susijusiais su šio klausimo nagrinėjimu, priėmimu. Klausimais, kurie buvo paskelbti bendrovės įstatų numatyta tvarka priimtus nutarimus ieškovas turėjo galimybę apskųsti per 30 dienų, turėjo apie juos žinoti, todėl kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė reikalavimus pripažinti susirinkimo nutarimus, priimtus paskelbtais darbotvarkės klausimais, negaliojančiais dėl senaties termino praleidimo.

64Dėl ieškovo kaip akcininko teisių ir teisėtų interesų pažeidimo

65Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovo turimos akcijos ginčijamų susirinkimo nutarimų priėmimo dienai 2009-05-13 sudarė 0,062 procento visų paprastųjų vardinių akcijų, todėl jo dalyvavimas ir balsavimas nebūtų turėjęs įtakos priimamiems nutarimams. Ši išvada yra pagrįsta, tačiau byloje dalyvaujant trečiaisiais asmenimis ieškovo pusėje kitiems akcininkams, turi būti padaryta išvada, ar priimtas nutarimas nepažeidė ir šių asmenų teisių, kokią dalį akcijų turėjo esantys ieškovo pusėje tretieji asmenys. Iš susirinkimo protokolo ir dalyvių sąrašo ( t. I, b.l.144) matyti, jog 2009-05-13 bendrovėje buvo 11 akcininkų, iš kurių 4 dalyvavo susirinkime, jų turimos akcijos sudarė 29,32 procento visų akcijų. Kiti 7 akcininkai – R. K., S. A., V. J., Ellora Ltd., UAB „Infoverslas“, R. V. yra dalyvaujančiais asmenimis byloje ir jų pozicija ieškinio atžvilgiu yra reikšminga byloje. Tai, kad apeliacinius skundus dėl teismo sprendimo byloje pateikė UAB „Infoverslas“ atstovaujamas R. V., R. V. ir Ellora 4522899 Ltd ( buvusi Ellora Ltd.) ir prašo panaikinti teismo sprendimą ir ieškinį tenkinti, byloje turėjo būti padaryta išvada, ar šie akcininkai turi tapatų interesą dėl susirinkimo nutarimų panaikinimo, ar, tuo atveju, jei jie būtų tinkamai informuoti apie klausimo dėl teisės įsigyti naujai išleidžiamas bendrovės akcijas atšaukimo svarstymą, jų dalyvavimas ir balsavimas būtų turėjęs įtakos priimamam nutarimui. Visų šių akcininkų bendra turimų akcijų suma 2009-05-13 dienai buvo 246 422 vnt. ir sudarė 70,41 procentą visų bendrovės akcijų. Jų prieštaravimas nutarimui - atšaukti akcininkų teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, būtų nulėmęs akcininkų balsavimo rezultatus. Tai, kad ieškovo balsavimas būtų nereikšmingas esant bet kokiam susirinkimo dalyvių skaičiui, neleidžia atmesti jo reikalavimo tokiu atveju, kai byloje dalyvaujantys kiti akcininkai praneša ir apie jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimą pagal ieškovo reiškiamą reikalavimą byloje. Tai, kad nutarus atšaukti akcininkų pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų bendrovės akcijų, susirinkimo protokolo 5.3 punktu buvo suteikta teisė įsigyti 650 000 vnt. akcijų UAB „Baltic arms“, to pasekoje tiek ieškovo, tiek trečiųjų asmenų, esančių ieškovo pusėje, valdomų nuosavybės teisėmis akcijų dalis nebesudarė daugumos, jų turtinė padėtis pasikeitė, šie nutarimai pažeidė akcininkų teisėtą interesą dalyvauti turimų akcijų dalimi bendrovės valdyme. Teismo sprendime nebuvo įvertintos reikšmingos bylai aplinkybės, todėl padaryta nepagrįsta išvada, kad, atšaukus akcininkų teisę įsigyti akcijas, nebuvo pažeistas ieškovo turtinis ar neturtinis interesas.

662014-02-27 apeliantas pateikė civilinėje byloje Nr. 2-637-464/2014 atliktą 2014-02-14 teismo ekspertizės aktą su priedais. Ekspertizės akte nustatyta, UAB „Skomė“ verslo rinkos vertė (100 proc. PVA paketas), kas sudaro 350 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų paketo rinkos vertę, nustatyta turto vertinimo 2009-05-13 d. datai, galėjo būti apie 18 150 000 Lt, šiuo atveju 1 paprastosios vardinės akcijos rinkos vertė yra 51,86 Lt. Nustatyta UAB „Skomė“ verslo rinkos vertė (100 proc. PVA paketas), kas sudaro 1 000 000 vnt. paprastųjų vardinių akcijų paketo rinkos vertę, nustatyta turto vertinimo 2009-06-08 d. datai, galėjo būti apie 18 540 000 Lt , 1 paprastosios vardinės akcijos rinkos vertė yra 18,54 Lt. Akcininkų Ellora Ltd, UAB „Infoverslas“, R. V., Z. V., kuriems pirmumo teisė įsigyti akcijų buvo atšaukta, turėtų akcijų paketo procentinis sumažėjimas (kiekvienam nurodytam akcininkui atskirai ir jiems kartu), lyginant turėtus akcijų paketus 2009-05-13 d. datai su turėtais akcijų paketais 2009-06-08 d. datai, turėjo didelę įtaką akcijų paketų rinkos vertei. Tai leidžia daryti išvadą, kad ieškovo ir kitų apeliantų turtinės ir neturtinės teisės ginčijamu nutarimu pasikeitė, todėl jie turi interesą ginčyti nutarimą atšaukti pirmumo teisę įsigyti akcijas.

67Dėl akcininko pasikeitimo

68Atsakovas UAB “Skomė“ 2013-06-13 byloje pateikė paaiškinimus, nurodydamas, kad po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo tretysis asmuo Ellora Ltd visas turėtas 187500 vnt. akcijas perleido dabartiniam akcininkui Naujosios Zelandijos įmonei „Bismark Limited“, nurodė, kad Ellora Ltd 2011-04-26 buvo išregistruotas iš Anglijos ir Velso įmonių registro „ Companies House“, t.y. nutraukė savo veiklą kaip juridinis asmuo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija 2013-07-12 nutartimi įpareigojo UAB „Skomė“ ir Ellora Ltd pateikti papildomus įrodymus dėl akcininko pasikeitimo bendrovėje, dėl Naujosios Zelandijos įmonės „Bismark Limited“ intereso dalyvauti šioje byloje.

69Atsakovas UAB „ Skomė“ pateikė 2013-07-23 išplėstinį išrašą iš Juridinių asmenų registro ( t. .VIII, b.l.56-60), kurio 14.2 punkte nurodyta, jog 2012-03-28 buvo įregistruotas UAB „Skomė“ 2012-03-23 akcininkų sąrašas. Atsakovas pateikė akcininkų registracijos žurnalo išrašą, iš kurio matyti, kad 2012-03-23 akcininko turimos 187 500 vnt. akcijos 2011-0421 indosamentu akcijų sertifikate Nr. 06 perleistos Naujosios Zelandijos bendrovei „Bismark Limited“ ( T. VIII, b.l.62), 2012-03-23 akcininkų sąraše ( t. VIII, b.l.70) nurodyta 6-uoju eilės Nr. akcininkas „Bismark Limited“.

70Trečiojo asmens Ellora 4522899 Ltd atstovas adv. J. V. pateikė byloje 2013-07-26 pareiškimą, kuriame nurodė, kad Ellora 4522889 Ltd savo akcijų niekam, tame tarpe ir „ Bismarck Limited“ nėra jokia forma perleidusi, apeliantams nėra nežinomas 2011-04-21 akcijų perleidimą tvirtinantis dokumentas. Atstovas pateikė įrodymus – 2011-02-21 ir 2012-06-04 Ellora Ltd direktorės pareiškimų kopijas ( t. VII, b. l. 183-202). 2012-06-04 pareiškimo kopijos 6 punkte nurodyta, kad Ellora Ltd. direktorė Stella G.Port-Louis nėra pasirašiusi jokių dokumentų dėl UAB „Skomė“ akcininkės Ellora 4522899 Ltd pakeitimo bendrove „Bismarck Limited“. Tai įrodo, kad Ellora Ltd neperleido savo turimų bendrovės UAB „Skomė“ akcijų „Bismark Limited“ . Be to, šioje byloje pripažinus advokato J. V. atstovavimą bendrovės Ellora 4522899 Ltd tinkamu atstovavimu ir jam pateikus paaiškinimą bei kitus įrodymus jog ši bendrovė jokių akcijų „Bismarck Limited“ neperleido, darytina išvada, kad byloje atsakovas nepateikė pakankamų įrodymų, jog akcininkas Ellora 4522899 Ltd yra perleidęs savo akcijas „Bismark Limited“ ir dėl to tretysis asmuo nebeturi intereso ginti savo, kaip akcininko, teises byloje.

71Apeliaciniais skundais prašoma panaikinti visą teismo sprendimą ir ieškinį patenkinti, tačiau nenurodomi argumentai, dėl ko naikintina teismo sprendimo dalis, kuria buvo patenkintas ieškovo prašymas dėl ieškinio atsiėmimo atsakovės notarės R. D. atžvilgiu ir ieškinys šioje dalyje paliktas nenagrinėtu. Nesant absoliučių sprendimo negaliojimo šioje dalyje pagrindų, ši teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista.

72Dalyje dėl reikalavimo atsakovui UAB „Baltic arms“ byla nutraukta, ieškovui atsisakius nuo ieškinio šio atsakovo atžvilgiu, kadangi apeliaciniuose skunduose nenurodyti argumentai, kuriais turi būti panaikinta ši teismo sprendimo dalis, pripažintina, kad apeliantai neskundžia šios sprendimo dalies, todėl nėra pagrindo naikinti ar keisti teismo sprendimo dalį.

73Teismo sprendimu atmesti ieškovo reikalavimai dalyje, kuria jis prašė panaikinti 2009-05-13 visuotinio susirinkimo nutarimą dėl bendrovės 2008 m. metinės finansinės atskaitomybės, dėl bendrovės pelno paskirstymo, dėl bendrovės sandorių, dėl bendrovės rezervų sudarymo, tačiau apeliantams nenurodžius argumentų, dėl kurių turi būti panaikinta ši teismo sprendimo dalis, sprendimas šioje dalyje paliktinas nepakeistu.

74Procesiniams dokumentams išsiųsti ir įteikti teismai turėjo išlaidų, kurios turi būti priteistos iš atsakovo, nes dalinai patenkinus ieškinį, jas turi atlyginti šalis, kurios nenaudai priimtas sprendimas ( CPK 96 straipsnio 1 dalis). Išlaidos sudaro 91,07 Eur.

75Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

76Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimą dalyje panaikinti.

77Ieškinį patenkinti dalinai, pripažinti negaliojančiu UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų 5.2 , 5.3 ir 5.4 punktus, kuriais nutarta atšaukti bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų, suteikta teisė įsigyti naujai išleidžiamas akcijas UAB „Baltic arms“ ir įgaliotas bendrovės direktorius pasirašyti naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartį.

78Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

79Priteisti iš atsakovo UAB „Skomė“ 91 Eur 7 centus valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Priteista suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, įstaigos kodas – 188659752, įmokos kodas – 5660.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant R. Ambroževičiūtei, dalyvaujant ieškovui Z. V., ieškovo ir... 3. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ginčas byloje yra kilęs dėl smulkiojo akcininko teisės ginčyti visuotinio... 6. Ieškovas Z. V. prašė pripažinti negaliojančiais 2009 m. gegužės 13 d.... 7. Atsakovas UAB „Skomė“ atsiliepimuose į ieškinį prašė teismo ieškovo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimu... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 17 d. nutartimi Vilniaus miesto... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi Vilniaus... 12. Kasacinės instancijos teismas laikė nepagrįstomis teismų išvadas dėl... 13. Teismai nepakankamai reikšmės skyrė tai aplinkybei, kad ieškovas kelia... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 15. Ieškovas Z. V., tretieji asmenys ELLORA LTD, UAB „Infoverslas“, R. V.... 16. 1. Ieškovas nesutinka su tuo, kad buvo pritaikytas 30 d. ieškinio senaties... 17. 2. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog... 18. 3. Skundžiami nutarimai buvo priimti pažeidžiant ABĮ 27 str. 9 d.... 19. 4. Pirmos instancijos teismas sprendime nepateikė šiuo klausimu išsamių... 20. 5. Teiginys, kad visuotiniame akcininkų susirinkime klausimas dėl pirmumo... 21. 6. Apeliantas mano, kad nesant darbotvarkėje suformuluotų klausimų, negali... 22. 7. 2009 m. gegužės 13 d. nutarimas 5.1 „Dėl įstatinio kapitalo... 23. 8. Nutarimas atšaukti akcininkams pirmumo teisę, nenurodžius priežasčių;... 24. 9. Teismas neįvertino ieškovo argumentų, kad ieškovo ir jo pusėje... 25. 10. Ieškovas trečiaisiais asmenimis ieškovo pusėje įtraukė R. V., ELLORA... 26. 11. Dėl teismo atsisakymo išsireikalauti įrodymus. Ieškovo teiginiams... 27. 12. Teismas sprendimu atmetė ieškinio reikalavimą pripažinti negaliojančia... 28. Tretieji asmenys ELLORA LTD, UAB „Infoverslas“ ir R. V. apeliaciniuose... 29. Minėti tretieji asmenys iš esmės apeliaciniuose skunduose nurodo panašius... 30. Atsakovas UAB „Skomė“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį... 31. 1. Pranešimai tiek apie 2009 m. balandžio 30 d. šaukiamą UAB „Skomė“... 32. 2. Atmestini apelianto argumentai, kad apie tariamą savo teisių pažeidimą... 33. 3. Atsakovo veiksmai, susiję su UAB „Skomė“ pakartotinio visuotinio... 34. 4. Apelianto argumentai dėl darbotvarkės papildymo ar pakeitimo yra visiškai... 35. 5. Atsakovo valdybos pranešimuose visuotiniams akcininkų susirinkimams buvo... 36. 6. Kokiu būdu įstatinis kapitalas bus didinamas, ir su tuo susiję kiti... 37. 7. ABĮ nenumato imperatyvaus reikalavimo, kad tie klausimai, kurie pagal ABĮ... 38. 8. Dėl UAB „Skomė“ visuotinio akcininkų susirinkimo priimti skundžiami... 39. 9. Atmestini Ieškovo argumentai, kad priėmus ginčijamus nutarimus,... 40. Tretieji asmenys R. R. ir Č. A., J. M., J. M. ir L. R., UAB „Baltic Arms“... 41. VĮ Registrų centras pateikė atsiliepimą į ieškovo ir trečiųjų asmenų... 42. Tretieji asmenys UAB „Infoverslas“, Ellora Ltd., R. V. pateikė... 43. Z. V. pateikė atsiliepimą į trečiųjų asmenų Ellora Ltd, UAB... 44. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartimi Vilniaus m. 1... 45. 2013-05-09 apeliantas Z. V. pateikė teismui prašymą dėl įrodymų... 46. UAB „Skomė“ 2013-06-13 pateikė teismui paaiškinimus byloje. Nurodo, kad... 47. Nurodė, kad apeliantas Z. V. su kitais apeliantais R. V., UAB... 48. 2013-08-12 UAB „Skomė“ pateikė pareiškimą, kuriame patvirtina, jog... 49. Apeliantai Z. V., R. V. ir UAB „Infoverslas“ 2013-09-06 pateikė... 50. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 51. Skundai dalinai tenkintini.... 52. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartimi bylos nagrinėjimas... 53. Dėl akcijų pardavimo kainos neatitikimo rinkos vertei ... 54. Ieškovas reikalavimą byloje grindė tuo pagrindu, kad išleidžiamų akcijų... 55. Dėl pranešimo apie visuotinį akcininkų susirinkimą tinkamumo ... 56. Nustatyta, kad atsakovas paskelbė apie eilinio visuotinio akcininkų... 57. CPK 362 straipsnio 2 dalis numato, jog kasacinio teismo nutartyje išdėstyti... 58. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013-02-28 nutarties (t. VII, b.l.117-124),... 59. Ieškovas patikslintu ieškiniu ( t. IV, b. l. 114-133) prašė pripažinti... 60. Su pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytais argumentais, kodėl... 61. Dėl ieškininės senaties termino taikymo ... 62. Pirmosios instancijos teismo padarė išvadą, kad ieškovas apie pakartotinio... 63. Kasacinės instancijos teismas laikė nepagrįstomis teismų išvadas dėl... 64. Dėl ieškovo kaip akcininko teisių ir teisėtų interesų pažeidimo... 65. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovo turimos akcijos... 66. 2014-02-27 apeliantas pateikė civilinėje byloje Nr. 2-637-464/2014 atliktą... 67. Dėl akcininko pasikeitimo ... 68. Atsakovas UAB “Skomė“ 2013-06-13 byloje pateikė paaiškinimus,... 69. Atsakovas UAB „ Skomė“ pateikė 2013-07-23 išplėstinį išrašą iš... 70. Trečiojo asmens Ellora 4522899 Ltd atstovas adv. J. V. pateikė byloje... 71. Apeliaciniais skundais prašoma panaikinti visą teismo sprendimą ir ieškinį... 72. Dalyje dėl reikalavimo atsakovui UAB „Baltic arms“ byla nutraukta,... 73. Teismo sprendimu atmesti ieškovo reikalavimai dalyje, kuria jis prašė... 74. Procesiniams dokumentams išsiųsti ir įteikti teismai turėjo išlaidų,... 75. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 76. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimą dalyje... 77. Ieškinį patenkinti dalinai, pripažinti negaliojančiu UAB „Skomė“ 2009... 78. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 79. Priteisti iš atsakovo UAB „Skomė“ 91 Eur 7 centus valstybei procesinių...