Byla 1-57-332/2016

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas Jurgaitis, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, dalyvaujant prokurorei Erikai Girgždienei, gynėjui advokatui Vaclovui Vaitkui, kaltinamiesiems R. M., D. P., M. V., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje kaltinami:

2R. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), ( - ) r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, išsituokęs, gyv. ( - ) g. ( - ), ( - ), dirb. individualioje D. G. įmonėje automechaniku, teistas, teistumas išnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.;

3D. P., a. k. ( - ) gim. ( - ), ( - ) m., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, gyv. ( - ), dirb. UAB „( - )“ kelininku, Šiaulių apygardos teismo 2014-12-30 nuosprendžiu, remiantis Lietuvos Respublikos BK 38 str., atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 151 1 str. 1 d., ir baudžiamoji byla nutraukta, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.;

4M. V., a. k. ( - ) gim. ( - ), ( - ) m., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), teistas: 1) 2011-03-31 Radviliškio r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., 4 d. 10 MGL (1300 Lt) bauda; 2) 2013-05-14 Radviliškio r. apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str.1 d., subendrinus su 2011-03-31 nuosprendžiu skirta bausme, viešaisiais darbais 3 mėnesiams, įpareigojant neatlygintinai atidirbti po 30 valandų per mėnesį visuomenės labui ir 10 MGL (1300 Lt) bauda, bausmė neatlikta, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6R. M., D. P. ir M. V. padarė viešosios tvarkos pažeidimą, t. y., veikdami bendrininkų grupe, 2015-06-20, apie 23.30 val., ( - ) mieste, prie AB „( - )“, esančios ( - ) teritorijos tvoros, viešoje vietoje, pašalinių asmenų akivaizdoje, tyčia, dėl chuliganiškų paskatų, kumščiais ir spirdami sudavė nukentėjusiajam E. P. ne mažiau 9 smūgių į įvairias kūno vietas – R. M. sudavė ne mažiau 2-jų smūgių kumščiu į veidą, šiam po suduotų smūgių nugriuvus ant žemės, R. M. spyrė 1 kartą nukentėjusiajam į šoną, M. V. spyrė ne mažiau 2 kartų į nugarą ir kojas, D. P. spyrė ne mažiau 2 kartų į nugarą, tuo nukentėjusiajam E. P. padarydami kraujosruvas dešinės akies obuolio odenoje, abiejų akių vokuose, lūpų gleivinėje, nubrozdinimus dešiniame momenyje, kaktoje, abiejose skruostuose, sprando kairėje pusėje ir kairėje pėdoje, kas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą, sukėlė jam fizinį skausmą. D. P., R. M., M. V. tokiu savo įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

7Liudytoja B. I. parodė, kad kaltinamasis R. M. yra jos sūnus. Žino, kad sūnus sumušė žmogų. Sūnus vienas augina 12 metų dukrą. Jis išsiskyrė, nes žmona nuėjo klystkeliais, girtauja. Apie sūnų nieko blogo negali pasakyti, jis paslaugus, darbštus, gal kartais ir išgeria. Ji sutinka laiduoti už sūnų, pasistengs žodžiais jį perauklėti, jis jos klauso.

8Esant Lietuvos Respublikos BPK 273 str. numatytiems pagrindams įrodymų tyrimas nutrauktas ir atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas.

9Nukentėjusysis E. P. parodė, kad 2015-06-20 su pažįstamu vaikinu G., pavardės nežino, ėjo pas savo draugą A. A., gyvenantį ( - ) gatvėje, tačiau jį susitiko prie parduotuvės „( - )“. Prie parduotuvės dar susitiko K. Š. ir A. S.. K. Š. pakvietė užeiti pas jo pažįstamą moterį, gyvenančią ( - ) gatvėje esančiame bendrabutyje, antrame aukšte, išgerti. Jis sutiko, trise nuėjo pas tą moterį, ji vardu M., bet tikrai tiksliai neprisimena. Moters bute buvo dvi moterys - šeimininkė ir V., K. Š. draugė. Buvo apie 19 val. Virtuvėje visi gėrė alų. Gal po kokio pusvalandžio į butą užėjo buto šeimininkės draugas ar vaikinas, jo nei vardo, nei pavardės nepamena. Visi girtavo iki 23 val. Begerdamas jis sukonfliktavo su minėtu šeimininkės draugu, dėl kokios konkrečios priežasties tarp jų kilo konfliktas, nepamena, jei neklysta, jam (nukentėjusiajam) nepatiko kažkokie vaikino pasakyti žodžiai ir jie susikivirčijo, virtuvėje apsistumdė, bet jokių smūgių vienas kitam nesudavė. Girtavo toliau, alų pirko K. Š., pirko A. bei G. Išgėrė daug, nepamena jokių muštynių bute - nei pats mušėsi, nei matė, kas mušėsi. Nepamena tokio atvejo, kad buto šeimininkės draugą kas nors iš jų kompanijos užrėmė tualeto patalpoje ir mušė, juolab, kad dūrė jam į koją peiliu ar kokiu kitu aštriu daiktu. Pamena, kad vienu metu jis, K. Š., jo draugė V., G. ir A. išėjo iš tos moters buto, jis su A. S. ėjo link namų į ( - ) gatvę, palei AB „( - )“ tvorą, esančią lygiagrečiai su keliu ( - ). Pamena, kad sutiko R. A. su A. B., ir stabtelėjo su jais pasisveikinti. Tuo metu A. S. sušuko, kad reikia bėgti, į tai jis atsisuko ir iš karto buvo „išjungtas“. Nugriuvo ir jam aptemo sąmonė, negali pasakyti, kas ir kiek jam smūgių, į kurią kūno vietą, sudavė. Tik vėliau sužinojo iš R. A., kad jį sumušė trys vaikinai, kurių vienas, jaunas, gyvena toje pačioje ( - ) gatvėje, pravarde „( - )“ – D. P. - ir dar du vaikinai, kurių vienas - buto šeimininkės, kuriame girtavo, draugas, su kuriuo buvo bute kilęs konfliktas. Buvo stipriai sumuštas, buvo suduota daug smūgių, mano, ir kojomis, ir kumščiais (1 t., b. l. 23, 30, 31-34).

10Liudytoja D. R. parodė, kad gyvena kartu D. P. jam priklausančiame bute, kaip pora. 2015-06-20 jų namuose svečiavosi D. du draugai, kurių nepažįsta. Jie išgėrinėjo. Apie 00.30 val. vaikinai nutarė eiti namo, o ji su D. juos lydėjo iki „( - )“ degalinės. Nuo degalinės vaikinai nuėjo savo keliais, o ji su D. P. užėjo į degalinę, užsisakė ir laukė užsakymo. Tuo metu D. P. kažkas paskambino ir jis, nieko jai nepaaiškinęs, skubiai išbėgo iš degalinės, jai šūktelėjo eiti namo. Maždaug po valandos sulaukė iš pažįstamos moters M. G. SMS žinutės, kad D. P., jo draugai R. ir M. sulaikyti policijoje. Po valandos D. P. buvo paleistas, nieko neaiškino už ką buvo sulaikytas policijos. Vėliau ji sužinojo, kad jo draugas R. tą vakarą buvo užpultas, jam buvo perdurta koja, ir D. P. tą naktį bėgo iš degalinės ieškoti, kas tai padarė (1 t., b. l. 49-50).

11Liudytoja M. G. parodė, kad 2015 m. birželio mėn. tikslesnio laiko nepamena, pas ją į namus atėjo kaimynė V. Š., jos vyras K. Š. ir dar trys nepažįstami jų draugai, kuriuos ji matė pirmą kartą. Jie visi išgėrinėjo. Po kurio laiko atėjo jos draugas R. M., jis gal kažkiek išgėrė, po to jie abu nuėjo į tualeto patalpą pasišnekėti ir parūkyti. Užsidarė duris, bet kažkas įkyriai lindo į vidų, į tai R. M. piktokai pasakė, kad jiems netrukdytų pakalbėti ir jėga uždarė tualeto patalpos duris. Tada duris atplėšė ir į tualetą suvirto visi keturi vaikinai, kurie ėmė R. M. mušti, jie visi keturi, vienas per kitą smūgiavo kumščiais, spardė kojomis R. M., kuris sukniubo ant grindų. Kažkuris vaikinų turėjo peilį ir juo sužalojo R. M. koją. Kažkas metė stiklinį indelį, sužalojo jam galvą. Kiek smūgių jam buvo suduota, kas konkrečiai kiek sudavė – negali pasakyti, neįsidėmėjo. Ji išsigando, kad R. M. agresyvūs vaikinai gali stipriai sužaloti, todėl ėmė skambinti policijai, kvietėsi pagalbos. Tai išgirdę, visi, išskyrus R. M., išėjo iš jos buto. Ar tarp tų agresyvių vaikinų buvo E. P. – nežino, tų vaikinų, kurie atėjo pas ją su Š., nepažįsta. R. M. jai pasakė, kad jis neturės jokių pretenzijų dėl jo sumušimo, nelaukė atvykstančių policijos pareigūnų ir išėjo. Atvykus policijos pareigūnams papasakojo, kas nutiko ir jie išvažiavo. Tada paskambino R. M., ir jį pakvietė sugrįžti ir pabaigti gerti alų. Jis sugrįžo, su juo buvo pažįstamas D. P. bei M., kurio pavardės nežino. Vaikinai jos namuose gėrė alų, ji buvo apgirtusi nuo alkoholio, kas vyko toliau tiksliai neprisimena, ji negirdėjo vaikinų pokalbio apie tai, kad jie kažką sumušė (1 t., b. l. 55-58).

12Liudytojas K. Š. parodė, kad girtavo pas žmonos pažįstamą moterį ( - ) gatvėje, kartu buvo jo pažįstami vaikinai E. P., A. S., G., pavardės nežino. Begeriant atėjo M. G. draugas, kuris taip pat su jais girtavo. Begerdamas M. G. draugas susipyko su E. P., jie kambaryje susistumdė, tampė vienas kitą už drabužių, jis bandė juos išskirti. Jis niekam jokių smūgių nesudavė, nematė, kad kas nors buvo mušamas tualeto patalpose, niekas peiliais nesišvaistė. Visi išsiskirstė, liko tik M. draugas. Kitą dieną sužinojo, kad E. P. buvo tą vakarą sumuštas, kas jį sumušė – nežino (1 t., b. l. 52-54).

13Liudytoja V. Š. parodė, kad M. G. yra kaimynė. 2015 metų birželio mėnesį kartu su savo vyru K. ir jo draugais A., G. ir E., pavardžių nežino, nuėjo pas M. į svečius. Nusinešė alaus, sidro, begeriant atėjo M. G. draugas, kurio nei vardo, nei pavardės nežino. Jis taip pat prisėdo prie jų, kartu išgėrė. Vėliau vienas po kito eidavo parūkyti į tualeto kambarėlį. Vienu momentu tualete rūkė jos vyras K. Š. ir minėtas M. G. draugas, jie kažko susipyko ir apsistumdė, ji konflikto nematė, tik girdėjo triukšmą. Jai matant niekas peiliu nesišvaistė. Vėliau kažkas pasakė, kad iškviesta policija, tada jie išsiskirstė. Tą patį vakarą išgirdo iš K. Š., kad E. P. buvo sumuštas prie ( - ) gamyklos (1 t., b. l. 59-63).

14Liudytojas A. S. parodė, kad gyvena ( - ) gatvėje esančiame bendrabutyje. Kitoje laiptinėje gyvena M. G.. 2015 metų birželio mėnesį kartu su savo draugais K. Š., G., pavardės nežino, E. P. nuėjo pas M. G. į svečius, nusinešė alaus, sidro. Begeriant M. G. telefonu pasikvietė savo draugą, jis atėjo, jo nei vardo, nei pavardės nežino, matė pirmą kartą. Visi gėrė alkoholį. Pasibaigė cigaretės, todėl jis nuėjo į namus jų atsinešti. Kai grįžo, tai M. G. bute pamatė besiginčijančius E. P. ir M. draugą. M. nuėjo parūkyti su savo tuo draugu į tualetą, E. P. dėl kažkokios tai priežasties pradarė tualeto duris, tad kilo kažkoks konfliktas. Muštynės vyko tualeto patalpose. Jis niekam nesudavė, nieko konkretaus nematė. Kažkas pasakė, kad iškviesta policija, tada jie pabėgo. Ėjo šalia ( - ) gamyklos tvoros, kai pamatė nuo ( - ) atbėgantį vaikiną, kuris telefonu kažkam pasakė, kad mato du. Suprato, kad ieško jų, pasakė E. P., kad reikia bėgti, pats pabėgo. Vėliau sužinojo, kad E. P. buvo sumuštas (1 t., b. l. 64-68).

15Liudytoja I. P. parodė, kad 2015-06-20, apie 23.40 val., ji telefonu kalbėjo su broliu E. P., kuris jai pasakė, kad jis yra ( - ) m., ( - ) g. prie ( - ) namo, su draugais. Ji suprato, kad brolis yra smarkiai išgėręs, telefono fone girdėjosi garsai, kad kažkas nori muštis su lazda. Ji taksi nuvyko į ( - ) gatvę, išlipo prie ( - ) g. ( - ) namo, bet brolio nerado. Tada nuėjo link ( - ) tvenkinio ir prie pėsčiųjų perėjos sutiko brolio draugą K. Š.. K. Š. pasakė, kad jos brolis nubėgo link tvenkinio, paaiškino, kad kai jis su jos broliu buvo ( - ) gatvėje, kažkas jiems iškvietė policiją, todėl jie iš ten pabėgo. Jai einant prie devynaukščio namo balkone stovintis brolio draugas R. A. pasakė, kad brolis gulėjo prie „( - )“ tvoros, jis išėjęs į lauką jai padavė brolio telefoną, pasakė, kad jis paėmė telefoną tada, kai vyriškiai mušė E. P. (1 t., b. l. 46).

16Liudytojas R. A. parodė, kad 2015-06-20, apie 24 val., kartu su savo drauge A. B. ėjo iš ( - ) rajono į ( - ) gatvę, takeliu šalia „( - )“ tvoros. Priėjus tvoros pabaigą, pamatė priešais einantį savo draugą E. P.. Ji su juo pasisveikino, tuo metu pamatė kaip iš už tvoros kampo išbėgo trys vyriškiai, kurie vijosi E. P.. Kadangi E. P. buvo smarkiai girtas ir sunkiai galėjo paeiti, tie vyriškiai labai greitai pribėgo prie E. P. ir jį pradėjo mušti. Jis matė, kaip kažkuris iš vyriškių trenkė E. P. į veidą ir jis nuo smūgio nugriuvo, tada vyriškiai gulintį E. P. spardė kojomis ir mušė rankomis. Jis skubiai nuėjo į namus ir paskambino į policiją, pranešė apie muštynes. Vyriškių, kurie mušė E. P., nepažįsta. Atvykęs į policijos komisariatą jis pamatė sulaikytus 3 vyriškius, kuriuos atpažino kaip asmenis, kurie mušė E. P. (1 t., b. l. 40).

17Liudytoja A. B. parodė, kad 2015 metų birželio mėn., 20 ar 21 dienos naktį, kartu su savo draugu R. A. ėjo iš ( - ) mikrorajono link ( - ) gatvės kelio ( - ) šalikele, takeliu prie AB „( - )“ tvoros. Pamatė savo draugo R. A. draugą E. P., kuris ėjo nuo ( - ) gatvėje esančių bendrabučių, priešais juos. Jiems susilyginus su E. P., jam iš už nugaros staigiai pribėgo trys vyrai, kažkuris jų pargriovė E. P., tada visi trys vyriškiai ėmė smūgiuoti E. P. kumščiais ir kojomis. Vienas iš tų trijų užpuolikų, su apgamu ant veido, buvo agresyviausias, antrasis buvo vyriausias, o trečiasis – jauniausias, jų nepažįsta. R. A. klausė vaikinų, kodėl jie užsipuolė E. P., vaikinai šaukė, kad jie gėrė kartu su E. P., kažkuriam iš vaikinų perdūrė koją. Vyriausias iš minėtų vaikinų jai parodė savo sužeistą koją – kraujuotą blauzdą (1 t., b. l. 41-44).

18Iš specialisto išvados Nr. ( - ), 2015-06-22 matyti, kad E. P. padaryti kūno sužalojimai: kraujosruvos dešinės akies obuolio odenoje, abiejų akių vokuose, lūpų gleivinėje, nubrozdinimai dešiniame momenyje, kaktoje, abiejuose skruostuose, sprando kairėje pusėje ir kairėje pėdoje. Rasti sužalojimai padaryti bukais kietais daiktais, atitinka įvykio aplinkybėse nurodytam laikui. Kūne rastiems sužalojimams padaryti reikėjo 9 smūgių bukais kietais daiktais. Iš turimų teismo medicininių duomenų nėra galimybės nurodyti kokioje padėtyje buvo nukentėjusysis jam daromų sužalojimų metu. Iš turimų teismo medicininių duomenų nėra galimybės nurodyti, kokia buvo nukentėjusiojo ir jį užpuolusio asmens tarpusavio padėtis sužalojimų padarymo metu. E. P. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (1 t., b. l. 27).

19Įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad įvykio vieta yra ( - ) mieste, prie AB „( - )“, esančios ( - ), teritorijos tvoros, lygiagrečiai keliui ( - ) (1 t., b. l. 16-20).

20Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, konstatuoja, kad kaltinamųjų R. M., D. P. ir M. V. kaltė padarius viešosios tvarko pažeidimą, įrodyta.

21Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti, šokiruoti, buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta didelė materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla, žmonėms sukeltas didelis išgąstis ar kilo sumaištis, nutrauktas jiems skirtas renginys, sustabdytas eismas ir pan. Sprendžiant, ar kaltininko veiksmai sukėlė šiuos padarinius, turi būti atsižvelgiama ir į tai, kokia buvo aplinkinių reakcija, koks nukentėjusiųjų skaičius, kiek truko neteisėti veiksmai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-491/2013, 2K-141/2015, 2K-520-303/2015).

22Veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalyje, padaroma tiesiogine tyčia. Motyvas ir tikslas nėra būtinieji Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos sudėties požymiai. Asmeninio pobūdžio paskatų buvimas nepaneigia veikos priešingumo viešajai tvarkai, jei kaltininkas savo asmeniniams santykiams spręsti pasirenka viešą vietą ir būdą, kuriuo demonstruoja nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdo visuomenės rimtį ar tvarką (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-136/2010, 2K-120/2011, 2K-445/2013, 2K-141/2015). Tai, kad asmuo veikė be aiškios asmeninės motyvacijos arba panaudojo kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį, skatina daryti išvadą, jog asmens veika pirmiausia nukreipta viešajai tvarkai pažeisti, todėl kvalifikuotina pagal Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalį (kasacinės nutartys baudžiamossiose bylose Nr. 2K-126/2006, 2K-117-303/2016). 2K-146-511/2016).

23Kaltinamųjų R. M., D. P., M. V. parodymais, teismo perskaitytais nukentėjusiojo E. P., liudytojų parodymais, bylos dokumentais nustatyta, kad 2015-06-20, apie 23.30 val., ( - ) mieste, prie AB „( - )“, esančios ( - ) teritorijos tvoros, viešoje vietoje, pašalinių asmenų akivaizdoje, suduodami smūgius rankomis ir kojomis, kaltinamieji sumušė E. P., tuo jam padarydami nežymų sveikatos sutrikdymą. Kaltinamieji nukentėjusįjį sužalojo viešoje vietoje, matant pašaliniams asmenims. Liudytojų A. B. ir A. A. parodymais nustatyta, kad kaltinamieji nukentėjusįjį sumušė jų akivaizdoje, A. A. apie kaltinamųjų nusikalstamus veiksmus pranešė policijai. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad kaltinamieji R. M., D. P., M. V. tokiu savo įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Ši jų padaryta nusikalstama veika atitinka Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., kaip ir kvalifikuotina.

24Kaltinamasis R. M. yra teistas, teistumas išnykęs, jis visiškai pripažino savo kaltę ir nuoširdžiai gailisi, žala nusikaltimu nepadaryta. Bylos duomenimis nustatyta, kad R. M. dirba, vienas auklėja 12 metų dukrą. Šios aplinkybės leidžia teismui pagrįstai manyti, kad R. M. naujų nusikalstamų veikų nedarys. Esant šioms aplinkybėms kaltinamasis R. M., remiantis Lietuvos Respublikos BK 40 str., atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės, numatytos Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., pagal laidavimą be užstato ir jis perduotinas laiduotojos B. I. atsakomybėn nustatant 1 (vienerių) metų laidavimo terminą, o baudžiamoji byla R. M. dalyje nutrauktina.

25Kaltinamasis D. P. Šiaulių apygardos teismo 2014-12-30 nuosprendžiu, remiantis Lietuvos Respublikos BK 38 str., atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 1511 str. 1 d. (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-989 redakcija), ir baudžiamoji byla nutraukta. Lietuvos Respublikos BK 38 str. 4 d. nustatyta, kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, per vienerius metus padaro naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

26D. P. nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., padarė per vienerius metus po jo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal Lietuvos Respublikos BK 1511 str. 1 d. (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-989 redakcija), todėl spręstinas jo baudžiamosios atsakomybės klausimas pagal Lietuvos Respublikos BK 1511 str. 1 d. (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-989 redakcija), jam už šią nusikalstamą veiką skiriant bausmę.

27Kaltinamųjų D. P. ir M. V. atsakomybę dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., padarymo lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jie prisipažino padarę nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Jų atsakomybę dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., padarymo sunkinanti aplinkybė yra ta, kad jie nusikalto, veikdami bendrininkų grupėje. Kaltinamojo D. P. atsakomybę dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 1511 str. 1 d. (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-989 redakcija), padarymo lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis visiškai prisipažino padarę nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi.

28Skirdamas kaltinamiesiems bausmes už padarytus nusikaltimus teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 54 str., bausmės skyrimo, kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taisyklėmis (Lietuvos Respublikos BK 61 str.). Lietuvos Respublikos BK 54 str. (Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai) numato, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Minėto straipsnio 2 dalis skelbia, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: 1) padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; 2) kaltės formą ir rūšį; 3) padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; 4) nusikalstamos veikos stadiją; 5) kaltininko asmenybę; 6) asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; 7) atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Lietuvos Respublikos BK 61 str. (Bausmės skyrimas, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių) 1 dalis nustato, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Be to, visos išvardytos aplinkybės turi vienodą reikšmę nustatant bausmės dydį. Minėto straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio.

29D. P. padarė dvi nesunkių nusikaltimų kategorijai priskiriamas nusikalstamas veikas (Lietuvos Respublikos BK 1511 str. 1 d. (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-989 redakcija), 284 str. 1 d., 11 str. 3 d.), nusikalstamos veikos padarytos tyčia. D. P. dėl abiejų jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., padarė, veikdamas bendrininkų grupėje. Po nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 1511 str. 1 d. (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-989 redakcija), padarymo susitaikė su nukentėjusiąja ir jos atstovais pagal įstatymą, pastarieji jam jokių pretenzijų neturėjo. D. P. anksčiau neteistas, tačiau pakartotinai nusikalto per vienerius metus, būdamas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, praeityje baustas administracine tvarka, dirba, nevedęs, jauno amžiaus, ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) miesto seniūnijos charakteristikoje nurodyta, kad nusiskundimų jo elgesiu iš kaimynų, kitų institucijų, negauta. Atsižvelgiant į visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, kaltinamajam D. P. už Lietuvos Respublikos BK 1511 str. 1 d. (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-989 redakcija) numatytą nusikalstamą veiką ir už Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką skirtinos sankcijose numatytos laisvės apribojimo bausmės.

30M. V. padarė vieną nesunkių nusikaltimų kategorijai priskiriamą nusikalstamą veiką (Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., 11 str. 3 d.), nusikalstama veika padaryta tyčia. M. V. dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos prisipažino ir nuoširdžiai gailisi, nusikalstamą veiką padarė, veikdamas bendrininkų grupėje. M. V. anksčiau teistas, nusikalstamą veiką padarė teistumui neišnykus, praeityje baustas administracine tvarka, nedirba, nevedęs, ( - ) rajono savivaldybės administracijos ( - ) miesto seniūnijos charakteristikoje nurodyta, kad nusiskundimų jo elgesiu iš kaimynų, kitų institucijų, negauta. Atsižvelgiant į visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, kaltinamajam M. V. už Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką skirtina sankcijoje numatyta laisvės apribojimo bausmė.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 254 str. 5 d., 297 str., 303 str., 308 str., 310 str.,

Nutarė

32R. M., remiantis Lietuvos Respublikos BK 40 str., atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, numatytos Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., pagal laidavimą be užstato ir jį perduoti laiduotojos B. I. atsakomybei nustatant 1 (vienerių) metų laidavimo terminą; baudžiamąją bylą R. M. dalyje nutraukti.

33D. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., ir nuteisti laisvės apribojimu 1 metams, jį įpareigojant 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 24 iki 5 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi.

34D. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 1511 str. 1 d. (2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-989 redakcija) ir nuteisti laisvės apribojimu 1 metams, jį įpareigojant 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 24 iki 5 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi.

35Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d. dalimis šias bausmes subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu ir paskirti subendrintą bausmę - laisvės apribojimą 1 metams 6 mėnesiams, D. P. įpareigojant 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 24 iki 5 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi.

36Remiantis Lietuvos Respublikos BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti galutinę bausmę - laisvės apribojimą 1 metams, D. P. įpareigojant 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos būti namuose nuo 24 iki 5 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi.

37Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo D. P. palikti paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

38M. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., ir nuteisti laisvės apribojimu 1 metams, jį įpareigojant per visą bausmės laiką dirbti arba registruotis darbo biržoje.

39Remiantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti sumažintą bausmę – laisvės apribojimą 8 mėnesiams, M. V. įpareigojant per visą bausmės laiką dirbti arba registruotis darbo biržoje.

40Remiantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 ir 2 dalimis paskirtą bausmę visiško bausmių sudėjimo būdu subendrinti su 2013-05-14 Radviliškio r. apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme, - vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. 3 p. ankstesniu nuosprendžiu paskirtą arešto bausmę pakeisti laisvės apribojimu 30 dienų, - ir paskirti galutinę subendrintą bausmę - laisvės apribojimą 9 mėnesiams, įpareigojant M. V. per visą bausmės laiką dirbti arba registruotis darbo biržoje, ir 10 MGL (376, 60 Eur) baudą.

41Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo M. V. palikti paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.

42Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį nuosprendį priėmusį teismą.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas... 2. R. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), ( - ) r., lietuvis, Lietuvos Respublikos... 3. D. P., a. k. ( - ) gim. ( - ), ( - ) m., lietuvis, Lietuvos Respublikos... 4. M. V., a. k. ( - ) gim. ( - ), ( - ) m., lietuvis, Lietuvos Respublikos... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. R. M., D. P. ir M. V. padarė viešosios tvarkos pažeidimą, t. y., veikdami... 7. Liudytoja B. I. parodė, kad kaltinamasis R. M. yra jos sūnus. Žino, kad... 8. Esant Lietuvos Respublikos BPK 273 str. numatytiems pagrindams įrodymų... 9. Nukentėjusysis E. P. parodė, kad 2015-06-20 su pažįstamu vaikinu G.,... 10. Liudytoja D. R. parodė, kad gyvena kartu D. P. jam priklausančiame bute, kaip... 11. Liudytoja M. G. parodė, kad 2015 m. birželio mėn. tikslesnio laiko nepamena,... 12. Liudytojas K. Š. parodė, kad girtavo pas žmonos pažįstamą moterį ( - )... 13. Liudytoja V. Š. parodė, kad M. G. yra kaimynė. 2015 metų birželio mėnesį... 14. Liudytojas A. S. parodė, kad gyvena ( - ) gatvėje esančiame bendrabutyje.... 15. Liudytoja I. P. parodė, kad 2015-06-20, apie 23.40 val., ji telefonu kalbėjo... 16. Liudytojas R. A. parodė, kad 2015-06-20, apie 24 val., kartu su savo drauge A.... 17. Liudytoja A. B. parodė, kad 2015 metų birželio mėn., 20 ar 21 dienos... 18. Iš specialisto išvados Nr. ( - ), 2015-06-22 matyti, kad E. P. padaryti kūno... 19. Įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad įvykio vieta yra ( - )... 20. Teismas, įvertinęs surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 21. Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė už... 22. Veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 284 straipsnio 1 dalyje, padaroma... 23. Kaltinamųjų R. M., D. P., M. V. parodymais, teismo perskaitytais... 24. Kaltinamasis R. M. yra teistas, teistumas išnykęs, jis visiškai pripažino... 25. Kaltinamasis D. P. Šiaulių apygardos teismo 2014-12-30 nuosprendžiu,... 26. D. P. nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., padarė... 27. Kaltinamųjų D. P. ir M. V. atsakomybę dėl nusikalstamos veikos, numatytos... 28. Skirdamas kaltinamiesiems bausmes už padarytus nusikaltimus teismas... 29. D. P. padarė dvi nesunkių nusikaltimų kategorijai priskiriamas nusikalstamas... 30. M. V. padarė vieną nesunkių nusikaltimų kategorijai priskiriamą... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 254 str. 5 d., 297 str., 303... 32. R. M., remiantis Lietuvos Respublikos BK 40 str., atleisti nuo baudžiamosios... 33. D. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 34. D. P. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 35. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d. dalimis šias bausmes... 36. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 641 str. paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir... 37. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo D. P. palikti paskirtą kardomąją... 38. M. V. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 39. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir... 40. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 64 str. 1 ir 2 dalimis paskirtą bausmę... 41. Iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo M. V. palikti paskirtą kardomąją... 42. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...