Byla e2FB-8068-1030/2019
Dėl 2019 m. birželio 14 d. įvykusiame bankrutuojančio A. J. kreditorių susirinkime 2-iuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Eurobankrotas“ skundą dėl 2019 m. birželio 14 d. įvykusiame bankrutuojančio A. J. kreditorių susirinkime 2-iuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“.

3Teismas

Nustatė

4bankroto administratorė UAB „Eurobankrotas“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2019 m. birželio 14 d. įvykusiame bankrutuojančio A. J. kreditorių susirinkimo 2-iuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą.

5Nurodė, kad 2019 m. birželio 14 d. įvyko fizinio asmens A. J. kreditorių susirinkimas, kuriame bankroto administratorė, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 12 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatomis, fizinio asmens kreditorius supažindino su fizinio asmens mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaita už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio 28 d. iki 2019 m. gegužės 28 d. Kartu su minėta fizinio asmens mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaita kreditoriams buvo pateiktas bankroto administratoriaus vardu atidarytos fizinio asmens depozitinės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Swedbank“ banke, (toliau - depozitinė sąskaita) išrašas už laikotarpį nuo 2018 m. gruodžio 18 d. iki 2019 m, birželio 3 d., kuriame nurodytas depozitinėje sąskaitoje 2019 m. birželio 3 d. sukauptų lėšų likutis sudarė 598,36 Eur.

6Fizinio asmens kreditoriai, 2019 m. birželio 14 d. įvykusiame kreditorių susirinkime balsuodami 2- uoju darbotvarkės klausimu, priėmė nutarimą, kuriuo Nutarė „Tvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo plano vykdymo ataskaitą. Paskirstyti depozitinėje sąskaitoje sukauptas lėšas kreditoriams“. Bankroto administratorės nuomone, 2019 m. birželio 14 d. įvykusiame fizinio asmens kreditorių susirinkime 2-iuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas laikytinas prieštaraujančiu teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principams (CK 1.5 straipsnis), imperatyviam FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 2 punkte, 22 straipsnyje numatytam teisiniam reguliavimu, fizinio asmens mokumo atkūrimo plano nuostatoms ir dėl to yra pripažintinas negaliojančiu (FABĮ 12 straipsnio 4 dalies 4 punktas). Pažymi, kad nuo teismo nutarties patvirtinti mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorė atlieka mokumo atkūrimo plane numatytus mokėjimus kreditoriams. Vadovaujantis fizinio asmens mokumo atkūrimo plano Nr. 08.22 8 dalimi, fizinio asmens mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpiu bankroto administravimo išlaidoms apmokėti skirtinos lėšos (atlyginimas bankroto administratoriui) sudaro 50 Eur per mėnesį. Nurodė, kad remiantis depozitinės sąskaitos išraše pateikiamais duomenimis, 2018 m. balandžio 26 d. depozitinėje sąskaitoje sukauptų lėšų likutis sudarė 0 Eur. Fizinis asmuo laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 28 d. iki 2019 m. birželio 27 d. į depozitinę sąskaitą iš viso pervedė 1 600 Eur, iš kurių 1 300 Eur buvo pervesti vykdant fizinio asmens mokumo atkūrimo plane numatytus laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 28 d. iki 2019 m. gegužės 28 d. vykdytinus finansinius įsipareigojimus, iš kurių bankroto administravimo išlaidoms laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 28 d. iki 2019 m. gegužės 28 d. apmokėti skirtinos lėšos sudarė 700 Eur (50 x 14 mėn.). Pažymi, kad depozitinėje sąskaitoje iki 2019 m. birželio 26 d. sukauptos 698,36 Eur lėšos inter alia laikytinos bankroto administravimo išlaidoms (bankroto administratoriaus atlyginimui) apmokėti skirtinomis lėšomis, kurios, vadovaujantis ekonomiškumo principu, nebuvo pervestos bankroto administratoriui. Todėl fizinio asmens kreditoriai, priimdami skundžiamą nutarimą, padarė esminį pažeidimą, nes įpareigojo bankroto administratorių kreditoriams paskirstyti depozitinėje sąskaitoje sukauptas lėšas, kurios, kaip minėta, laikytinos skirtinomis padengti bankroto administravimo išlaidas.

7Pažymi, kad vadovaujantis FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 2 punktu, nuo teismo nutarties patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius atlieka mokumo atkūrimo plane numatytus mokėjimus kreditoriams. Vadovaujantis fizinio asmens mokumo atkūrimo plano Nr. 08.22 12 dalies nuostatomis, mokėjimai fizinio asmens kreditoriams vykdytini kas 6 mėn. laikotarpiu nuo einamųjų metų spalio 15 dienos iki einamųjų metų spalio 25 dienos ir laikotarpiu nuo einamųjų metų balandžio 15 dienos iki einamųjų metų balandžio 25 dienos, kreditorių reikalavimų tenkinimo dienomis iš depozitinėje sąskaitoje, kurią valdo bankroto administratorius, esančių lėšų pirmiausia atskaitomos bankroto administravimo išlaidoms apmokėti skirtinos lėšos, o iš likusių lėšų tenkinami kreditorių reikalavimai pirmo etapo antrąja eile. Atsižvelgiant į minėtas fizinio asmens mokumo atkūrimo plano Nr. 08.22 12 dalies ir FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas, pabrėžtina, kad bankroto administratorius 2018 m. spalio 16 d. bei 2019 m. balandžio 25 d. fizinio asmens kreditoriams atliko mokėjimus, kurių metu kreditoriams pervesta atitinkamai 300,00 Eur ir 300,00 Eur kreditorių reikalavimų tenkinimui skirtinų lėšų, kaip tai numatyta fizinio asmens mokumo atkūrimo plano 12 dalyje. Vadovaujantis fizinio asmens mokumo atkūrimo plano Nr. 08.22 12 dalies nuostatomis, pabrėžtina, kad sekantys mokėjimai fizinio asmens kreditoriams bus vykdytini laikotarpiu nuo šių metų. spalio 15 iki spalio 25 dienos.

8Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas pateikė atsiliepimą, nurodė, jog bankroto administratorė pateikdama skundą bei įrodinėdama aplinkybę, kad depozitinėje banko sąskaitoje buvo laikomos bankroto administravimui apmokėti skirtos lėšos pateikė tik dalinį depozitinės banko sąskaitos išrašą, t. y. už laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 6 d. iki 2019 m. birželio 19 d., kuriame matosi, kad 2018 m. balandžio 16 d., 2018 m. spalio 16 d. ir 2019 m. balandžio 25 d. buvo atlikti grupiniai mokėjimai, tačiau iš išrašo nėra aišku kam ir kokie mokėjimai buvo atlikti. Be to, nurodytas išrašas yra pateiktas ne nuo depozitinės banko sąskaitos atidarymo momento, todėl nėra aišku kokia bendra suma per visą bankroto proceso laikotarpį yra išmokėta bankroto administratoriui. Taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog bankroto administratorė kiekvienoje svarstomoje ataskaitoje, nurodydavo, kad „ataskaitiniu laikotarpiu bankroto administratoriaus atlyginimo bei kitų bankroto administravimo išlaidų (ryšio, pašto, banko ir kt.) suma sudaro 250 (5x50) Eur“, todėl iš depozitinėje sąskaitoje esančios 598,36 Eur sumos atėmus 250 Eur sumą likusią 348,36 Eur sumą, kreditorius akcinė bendrovė (toliau – AB) SEB bankas nurodė paskirstyti kreditoriams. Bankroto administratorė nei vienoje ataskaitoje nenurodydavo, kad bankroto administravimo išlaidų suma yra kaupiama depozitinėje sąskaitoje, todėl pateikdama ataskaitoje duomenis, kad bankroto administravimo išlaidų suma sudaro tik 250 Eur pati klaidino kreditorius. Prašė teismą įpareigoti bankroto administratorę pateikti vientisą depozitinės banko sąskaitos išrašą už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 28 d. iki 2019 m. birželio 1 d., kuriame būtų detalizuoti bankroto administratorės 2018 m. balandžio 16 d., 2018 m. spalio 16 d. ir 2019 m. balandžio 25 d. atlikti grupiniai mokėjimai.

9Bankroto administratorė pateikė teismui detalų bankrutuojančio asmens depozitinės sąskaitos išrašą ir bankroto administratorės 2018 m. balandžio 16 d., 2018 m. spalio 16 d. ir 2019 m. balandžio 25 d. atliktų grupinių mokėjimų išrašus.

10Suinteresuotam asmeniui AB „SEB“ bankui apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka pranešta tinkamai, per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į skundą negauta.

11Teismas

konstatuoja:

12Kreditorių susirinkimo sprendimai privalomi visiems kreditoriams, bankroto administratoriui ir fiziniam asmeniui. Kreditorių susirinkimo sprendimą kreditoriai, bankroto administratorius ar fizinis asmuo turi teisę apskųsti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius, bankroto administratorius ar fizinis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie sprendimo priėmimą (FABĮ 25 straipsnio 11 dalis).

13Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo nutarimas, dėl kurio teisėtumo vyksta ginčas, gali būti naikinamas dviem pagrindais. Vienas iš tokių pagrindų yra esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011 ir kt.). Kitas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas – materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-786/2012, 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartis Nr. 2-2065 ir kt.).

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartimi A. J. iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Eurobankrotas“.

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 30 d. nutartimi patvirtinti pareiškėjo A. J. kreditoriai ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 28 d. nutartimi patvirtintas teismui pateiktas A. J. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas, kuris 2017 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi patikslintas.

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-12903-1030/2016 (vėlesnis Nr. e2FB-275-1030/2017) nutarta patvirtinti 620 Eur lėšų sumą, kurią bankroto administratorė turi teisę naudoti fizinio asmens bankroto procedūroms atlikti nuo fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo iki teismo nutarties patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos. Fizinio asmens mokumo atkūrimo plano, kuris patvirtintas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-275-1030/2017 ir patikslinto mokumo atkūrimo plano, kuris patvirtintas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-275-1030/2017, 8 punkte numatytos bankroto administratorės atlyginimui ir kitoms bankroto administravimo išlaidoms, kurios kompensuojamos iš bankroto administratorės atlyginimo, apmokėti skirtinos lėšos sudaro 1 800 Eur 3 metų laikotarpiui, t. y. po 50 Eur per mėnesį.

18Patikslinto mokumo atkūrimo plano 12 punkte numatyta, kad kreditorių reikalavimų tenkinimo dienomis iš depozitinėje sąskaitoje, kurią valdo UAB „Eurobankrotas“, esančių piniginių lėšų pirmiausia apmokamos bankroto administravimo išlaidos (FABĮ 22 straipsnio 5 dalis), o iš likusių lėšų tenkinami kreditorių reikalavimai pirmo etapo antrąja eile. Mokėjimai kreditoriams bus vykdomi spalio 15 dieną (arba artimiausią darbo dieną, skaičiuojant nuo šios dienos) ir balandžio 15 dieną (arba artimiausią darbo dieną, skaičiuojant nuo šios dienos).

19Byloje ginčas kilo dėl depozitinėje sąskaitoje, kurią valdo bankroto administratorė UAB „Eurobankrotas“, esančių piniginių lėšų paskirstymo. Pagal mokumo atkūrimo planą nuo 2017 m. kovo 28 d. kas mėnesį bankroto administravimo išlaidoms skiriama po 50 Eur per mėnesį. Pagal bankroto administratorės pateiktus bankrutuojančio A. J. depozitinės sąskaitos išrašus nustatyta, kad 2018 m. balandžio 16 d., 2018 m. spalio 16 d. bei 2019 m. balandžio 25 d. atliktais grupiniais mokėjimais bankrutuojančio A. J. vardu atidarytoje depozitinėje sąskaitoje buvusios lėšos buvo paskirstytos bankrutuojančio asmens kreditoriams UAB „Būsto paskolų draudimas“ bei AB SEB bankas. Iš bankroto administratorės teismui pateikto bankrutuojančio asmens depozitinės banko sąskaitos išrašo už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 28 d. iki 2019 m. birželio 1 d. nustatyta, kad kaip ir skunde nurodo bankroto administratorė bankroto administravimo išlaidos iki šiol buvo atlygintos tik 2018 m. vasario 28 d., vėliau jokie mokėjimai bankroto administratorės naudai neatlikti. Dėl nurodytų aplinkybių teismas daro išvadą, kad iki 2019 m. birželio 3 d. administratorės depozitinėje sąskaitoje sukauptos 598, 36 Eur negalėjo būti paskirstytos kreditoriams, kadangi ši suma turėjo būti skirta administravimo išlaidoms padengti. Dėl šios priežasties kreditoriai padarė esminį pažeidimą, pritarė paskirstyti lėšas kreditoriams, kurios turėjo būti skirtos padengti bankroto administravimo išlaidoms. Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, bankroto administratorės prašymas tenkintinas ir 2019 m. birželio 14 d. įvykusiame bankrutuojančio A. J. kreditorių susirinkime 2-iuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas naikintinas.

20Be to, suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas nurodo, kad bankroto administratorė, pateikdama ataskaitoje duomenis, jog bankroto administravimo išlaidų suma sudaro tik 250 Eur pati klaidino kreditorius. Pažymėtina, kad FABĮ 24, 26 straipsniuose nustatytos kreditorių ir kreditorių susirinkimo teisės tarp kurių ir gauti iš bankroto administratoriaus informaciją apie bankroto bylos eigą; reikalauti, kad bankroto administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas; kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl bankroto administratoriaus veiklos. Įstatymas suteikia teisę kreditoriams reikalauti iš bankroto administratoriaus pateikti informaciją, kaip yra skirstomos lėšos, kiek jų yra sukaupta ir pan., todėl teismo vertinimu, laikytina, kad suinteresuotai asmenys patys tinkamai nepasinaudojo jiems suteiktomis teisėmis, norėdami išsiaiškinti bankroto procese kylančius klausimus. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, jog šios teisės suinteresuotiems asmenims jau buvo išaiškintos 2018 m. birželio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2FB-275-1030/2018.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 12, 25 straipsniais teismas

Nutarė

22bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Eurobankrotas“ skundą tenkinti.

23Panaikinti 2019 m. birželio 14 d. įvykusiame bankrutuojančio A. J. kreditorių susirinkimo 2-iuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo nutarta paskirstyti depozitinėje sąskaitoje sukauptas lėšas kreditoriams.

24Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios... 3. Teismas... 4. bankroto administratorė UAB „Eurobankrotas“ kreipėsi į teismą,... 5. Nurodė, kad 2019 m. birželio 14 d. įvyko fizinio asmens A. J. kreditorių... 6. Fizinio asmens kreditoriai, 2019 m. birželio 14 d. įvykusiame kreditorių... 7. Pažymi, kad vadovaujantis FABĮ 12 straipsnio 2 dalies 2 punktu, nuo teismo... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas pateikė atsiliepimą,... 9. Bankroto administratorė pateikė teismui detalų bankrutuojančio asmens... 10. Suinteresuotam asmeniui AB „SEB“ bankui apie bylos nagrinėjimą rašytinio... 11. Teismas... 12. Kreditorių susirinkimo sprendimai privalomi visiems kreditoriams, bankroto... 13. Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo... 14. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartimi A. J.... 15. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 30 d. nutartimi... 16. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 28 d. nutartimi patvirtintas... 17. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 28 d. nutartimi... 18. Patikslinto mokumo atkūrimo plano 12 punkte numatyta, kad kreditorių... 19. Byloje ginčas kilo dėl depozitinėje sąskaitoje, kurią valdo bankroto... 20. Be to, suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas nurodo, kad... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291... 22. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Eurobankrotas“... 23. Panaikinti 2019 m. birželio 14 d. įvykusiame bankrutuojančio A. J.... 24. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...