Byla 2A-1613/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Monrema“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 11 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-346-278/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Monrema“ ieškinį atsakovui Visagino savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Visagino tiekimas ir statyba“, išvadą teikiančiai institucijai Viešųjų pirkimų tarnybai, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Monrema“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Visagino savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir prašė panaikinti atsakovo 2012 m. rugsėjo 26 d. pranešimu įformintą viešojo pirkimo komisijos sprendimą pripažinti konkurso laimėtoju UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, atsakovo 2012 m. spalio 19 d. sprendimą atmesti ieškovo pretenziją ir sprendimą netenkinti ieškovo prašymo susipažinti su konkursą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo dokumentais bei įpareigoti atsakovą iš naujo nagrinėti tiekėjų pasiūlymus. Patikslintu ieškiniu prašė pripažinti atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą 2012 m. lapkričio 6 d. rangos sutartį Nr. 5-371 negaliojančia.

4Nurodė, kad 2012 m. balandžio 4 d. Visagino savivaldybės administracija paskelbė vykdanti viešąjį pirkimą „Pažintinio Visagino kūrimosi istorijos tako – maršruto įrengimo darbai“ (toliau - Konkursas) supaprastinto atviro konkurso būdu. Nurodė, jog 2012 m. rugsėjo 26 d. atsakovas informavo, kad konkursą laimėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, o ieškovo teiktas pretenzijas atmetė. Teigė, jog įmonė susipažino su UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ teiktais konkurso dokumentais (išskyrus konfidencialius) ir nustatė, jog atsakovo 2012 m. liepos 30 d. raštu „Dėl pasiūlymo vertinimo“ pareikalauti ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pateikti dokumentai nebuvo pažymėti kaip konfidencialūs, todėl mano, jog jie nebuvo teikiami kartu su pasiūlymu. Be to, trečiojo asmens pasiūlymo užtikrinimo garantija bei pasiūlyti gaminiai neatitinka konkurso reikalavimų, nes garantijoje numatytas pasiūlymo užtikrinimo terminas yra pasibaigęs ir nėra pratęstas, todėl pagal pirkimo dokumentų 10.8.3 punkto nuostatas pasiūlymas turėjo būti atmestas. Trečiojo asmens pasiūlyti gaminiai nėra sertifikuoti šalyje, be to, perkančiajai organizacijai pateikti dokumentai tik dėl sudedamųjų gaminių dalių ir dėl to negali būti naudojami pagal jų paskirtį. Teigė, jog ir perkančioji organizacija yra pripažinusi, kad tik atskiros trečiojo asmens siūlomos įrangos detalės atitinka reikalaujamus Respublikos, Europos ir tarptautinius standartus. Įvertintina ir ta aplinkybė, jog gaminiai yra vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai. UAB „Monrema“ nurodė, jog perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 6 straipsnio 1 dalį – dalyvio teisę susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią patys dalyviai nurodė kaip konfidencialią, o nurodydama, kad visas dalyvio pasiūlymas yra konfidencialus, pažeidė VPĮ įtvirtintus skaidrumo, nediskriminavimo principus, suvaržė ieškovo teisę susipažinti su kitų konkurso dalyvių pasiūlymais. Teigė, jog ieškovas nesiekė gauti informacijos apie trečiojo asmens pasiūlymo įkainių sudėtines dalis, gamybos ar komercinius procesus ir kitokios informacijos, laikytinos konfidencialia, o prašė tik susipažinti su laimėjusiojo konkursą tiekėjo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu ir siūlomų gaminių sertifikavimo dokumentais.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2013 m. sausio 11 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, pripažino neteisėtu ir panaikino Visagino savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. spalio 17 d. sprendimo dalį, kuria atmesta ieškovo UAB „Monrema“ pretenzija leisti susipažinti su konkursą laimėjusio tiekėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pasiūlymo dokumentais, išskyrus konfidencialius. Kitoje dalyje teismas ieškinį atmetė.

7Teismas konstatavo, kad iš Visagino savivaldybės administracijos paskelbto Konkurso sąlygų matyti, kad 7.1 punktu perkančioji organizacija numatė, jog tiekėjo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas banko ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė - 50 000 Lt ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Be to, minėtoje sąlygoje buvo nurodyta, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2012 m. balandžio 19 d. 11 val. (Konkurso sąlygų 6.11, 7.1 p.). Byloje nustatyta, kad užsitęsus Konkursui, perkančioji organizacija siūlė tiekėjams iki 2012 m. rugsėjo 17 d. 10 val. pateikti naują pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kuris kartu su pasiūlymu galiotų ne trumpiau kaip iki 2013 m. sausio 1 d. Be to, pagal Konkurso sąlygas tiekėjams buvo nustatyti kvalifikacijos ir techninio bei profesinio pasirengimo reikalavimai. Reikalavimas pateikti dokumentus, patvirtinančius kokios medžiagos, įranga ir kt. bus montuojama įrengiant pažintinį Visagino kūrimosi istorijos taką - maršrutą, minėtose konkurso sąlygose nebuvo numatytas. Iš bylos duomenų matyti, kad perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti jog tiekėjų siūlomi įrenginiai atitiks techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus pagal techninėje specifikacijoje išvardintus standartus, 2012 m. liepos 30 d. kreipėsi į tiekėjus prašydama iki 2012 m. rugpjūčio 2 d. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti sertifikatus, deklaracijas, laboratorinių bandymų protokolus ar paaiškinimus, kaip tiekėjų siūloma įranga atitiks Visagino savivaldybės administracijos reikalavimus. Ieškovo prašymu, minėtų dokumentų pateikimo terminas buvo pratęstas iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. Tiekėjų pasiūlymų atitikimą techniniams reikalavimams ir tiekėjų pajėgumą pagaminti ir įrengti sporto įrangą, atitinkančią konkurso sąlygose nustatytus techninius reikalavimus, 2012 m. rugsėjo 24 d. įvertino perkančiosios organizacijos pirkimo ekspertė L. L. ir padarė išvadą, kad tiek UAB „Monrema“, tiek ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atitinka Konkurso sąlygose numatytus reikalavimus.

82012 m. rugpjūčio 9 d. bei 2012 m. rugsėjo 12 d. pateikdama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ir pasiūlymo paaiškinimą, kartu su įrangos sertifikatais, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nurodė, kad informacija yra konfidenciali ir kad tokia informacija sudaro komercinę (gamybinę) paslaptį. Atsakovo Konkurso sąlygų 6.13 punktas numato, kad perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią nurodė tiekėjas kaip konfidencialią, tačiau teismų praktika formuojama taisyklė, jog negali būti suabsoliutintos įstatymo nuostatos, pagal kurias yra ribojimas konfidencialios tiekėjo pasiūlymo informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims. Teismas konstatavo, kad ieškovui 2012 m. spalio 9 d. pateikus pretenziją leisti susipažinti su konkurso dalyvių pasiūlymuose esančia informacija, kurios kiti dalyviai nenurodė esančios konfidencialia, pretenzija nebuvo patenkinta. Teismas sprendė, kad aplinkybė, jog 2012 m. rugpjūčio 9 d. bei 2012 m. rugsėjo 12 d. pateikdama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą ir pasiūlymo paaiškinimą, kartu su įrangos sertifikatais, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, grįsdama savo pasiūlymo atitikimą techniniams reikalavimams visą informaciją nurodė laikytina konfidencialia, perkančiajai organizacijai turėjo sukelti abejones, ar teisėtai visą nurodytą informaciją tiekėjas prašo laikyti konfidencialia, ar pernelyg ir be teisėto pagrindo nėra išplečiama konfidencialia galinčios būti informacijos apimtis. Vykdant pirkimo procedūras, konfidencialia informacija gali būti pripažinta tik dalis konkurso dalyvio pasiūlymą sudarančios medžiagos. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ teismui nepateikė jokių duomenų, kokiais kriterijais bendrovės informacija priskiriama konfidencialiai, todėl tai turi nustatyti teismas. Teismas konstatavo, jog UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2012 m. rugpjūčio 9 d. bei 2012 m. rugsėjo 12 d. perkančiajai organizacijai pateiktais dokumentais nėra pateikusi informacijos apie bendrovės rinkodaros ar kainodaros principus, atliktus darbus ar siūlomų darbų įkainius, jų apskaičiavimą. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2012 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. 3.2-523 teikdama paaiškinimą perkančiajai organizacijai pateikė Bureau Veritas Certification įmonei išduotus 2003 m. birželio 24 d. ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 sertifikatą Nr. 90854A; 2008 m. gruodžio 15 d. ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005 sertifikatą Nr. 94512B; 2003 m. birželio 24 d. ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 sertifikatą Nr. 90854A; ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005 sertifikatą Nr. (pilnai neįskaitomas); 2010 m. rugpjūčio 30 d. OHSAS 18001:2007/LST 1977:2008 sertifikatą Nr. 930085, sertifikatus Nr. B 10 12 25361 010; Nr. B 10 10 25361011 konstrukcijų rinkiniams, statybinės produkcijos atitikties sertifikatus, Aplinkos ministro įsakymus „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“, Lietuvos Standartizacijos departamento informaciją apie standartų žymas bei kitus dokumentus. 2012 m. rugsėjo 12 d. atsakovui pateikė draudimo bendrovės trečiojo asmens pasiūlymo Konkursui galiojimą užtikrinantį dokumentą laidavimo draudimo liudijimą bei draudimo bendrovės pasiūlymo laidavimo draudimo raštą. Teismas sprendė, kad aukščiau paminėti Aplinkos ministro įsakymai dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo, standartai yra vieši, informaciją apie jų galiojimą, įsigijimą, teikia Lietuvos Standartizacijos departamentas, todėl minėta informacija, kurioje nėra jokių duomenų apie UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ finansinius duomenis, teikėjus, įsipareigojimus, negali būti pripažinta konfidencialia. Dėl paminėto, ieškovas iš dalies pagrįstai teigia, jog perkančiosios organizacijos atsisakymas leisti susipažinti su konkursą laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodytais duomenimis, motyvuojant tik tuo, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ir techninės specifikacijos reikalavimo atitikimą pagrindžiančius dokumentus tiekėjas nurodė kaip konfidencialus, pažeidė jo teises. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas nesiėmė priemonių išsiaiškinti ar UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ pateikti dokumentai pagrįstai prašomi laikyti konfidencialiais, todėl pažeidė ieškovo teises ir viešųjų pirkimų skaidrumo principą. Teismas nustatė, kad tik 2012 m. liepos 30 d. perkančioji organizacija pasiūlė tiekėjams pateikti dokumentus, patvirtinančius atitikimą Konkurso sąlygose nurodytiems techninės specifikacijos reikalavimams, todėl pasiūlyme teikiamus dokumentus nurodyti konfidencialiais trečiasis asmuo negalėjo.

9Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2012 m. rugsėjo 12 d. atsakovui pateikė draudimo bendrovės trečiojo asmens pasiūlymo Konkursui galiojimą užtikrinantį dokumentą, kuris galiojo nuo 2012 m. rugsėjo 7 d. iki 2013 m. sausio 1 d. Esant minėtai aplinkybei teismas konstatavo, jog ieškovo teiginys, kad atsakovui priimant sprendimą dėl Konkurso laimėtojo pripažinimo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pasiūlymo užtikrinimo terminas buvo pasibaigęs ir nebuvo pratęstas, yra nepagrįstas.

102012 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. 3.2-523 teikdamas paaiškinimą perkančiajai organizacijai UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pateikė Bureau Veritas Certification įmonei išduotus sertifikatus bei sertifikatus Nr. B 10 12 25361 010; Nr. B 10 10 25361011 konstrukcijų rinkiniams bei kitus dokumentus. Iš perkančiosios organizacijos Konkurso techninės užduoties aprašymo matyti, kad Konkurso laimėtojas privalės įrengti takus, informacinius stendus bei nuorodas, gėlynus, stovus dviračiams, staliukus, suoliukus, o Visagino ežero pakrantėje sumontuoti įrenginius sportui ir pramogoms. Reikalavimai minėtų įrengimų montavimui nurodyti Techninės specifikacijos, bendrųjų technologinių procesų aprašyme, kuriame nurodomi ir žaidimų aikštelių ypatumai bei reikalaujama, jog vaikų žaidimo aikštelių įranga privalo atitikti atitinkamus standartus, Teismas nustatė, kad 2008 m. rugsėjo 30 d. patvirtinti standartai buvo perimti iš Europos standarto EN 1176-1:2008. Iš bylos duomenų matyti, kad trečiasis asmuo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pasiūlymo atitikimui techniniams reikalavimams pagrįsti pateikė sertifikatus Nr. B 10 12 25361 010 ir Nr. B 10 10 25361 011 (konstrukcijų rinkiniai žaidimo aikštelių įrengimui), kurie išbandyti pagal standartą EN 1176-1:2008. Todėl teismas neturėjo pagrindo išvadai, jog UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pateikti sertifikatai nepatvirtina įmonės atitikimo atsakovo konkurso sąlygų reikalavimams. Kadangi Konkurso sąlygų 2.5 punktu nustatyta, jog įrengimo darbai turi būti atliekami pagal supaprastintame projekte nustatytus techninių standartų reikalavimus arba jiems lygiaverčius standartų reikalavimus, todėl teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, jog trečiojo asmens pateikti standartai žaidimo aikštelių įrengimui neatitiko perkančiosios organizacijos Konkurso sąlygų. Dėl paminėtų motyvų teismas pripažino, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pagrindė atitikimą techniniams reikalavimams.

11Teismas konstatavo, kad Konkurso sąlygų 11.2 punktas nustatė, kad perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Kadangi ieškovo pasiūlyta kaina 871 813,73 Lt buvo žymiai didesnė nei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, kuri skelbto Konkurso darbus įsipareigojo atlikti už 727 700 Lt, teismo nuomone, Konkurso laimėtoju pagrįstai pripažintas trečiasis asmuo. Dėl aukščiau paminėtų motyvų teismas sprendė, jog nors atsakovas pažeidė ieškovo teises ir viešųjų pirkimų skaidrumo principą, tačiau nesant pakankamo pagrindo naikinti 2012 m. rugsėjo 25 d. viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo sudaryta supaprastinto atviro konkurso ,,Pažintinio Visagino kūrimosi istorijos tako-maršruto įrengimo darbai“ pasiūlymų eilė ir laimėjusiu konkursą pripažinta UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“, šioje dalyje ieškinys netenkinamas. Dėl to teismas sprendė, kad naikinti atsakovo ir trečiojo asmens 2012 m. lapkričio 6 d. sudarytą statybos rangos sutartį, taip pat nėra pagrindo. Visgi pripažinęs, jog dalis trečiojo asmens pateiktų dokumentų be pagrindo priskirti konfidencialiai informacijai, teismas konstatavo, jog ieškovo prašymas leisti susipažinti su informacija, kuri nėra konfidenciali, yra pagrįstas, todėl sprendimo dalis, kuria šis prašymas atmestas, naikintina. Kadangi ieškovas yra pateikęs teismui prašymą leisti susipažinti su trečiojo asmens dokumentais, todėl atsakovas neįpareigotinas šiuos dokumentus pateikti ieškovui.

12III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Monrema“ prašo panaikinti teismo sprendimą toje dalyje, kuria ieškinys netenkintas ir ieškovo reikalavimus patenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Teismas pasisakė tik dėl to, kad trečiasis asmuo pateikė pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, galiojusį nuo 2012 m. rugsėjo 7 d. iki 2013 m. sausio 1 d., t. y. tą kuris buvo pateiktas užsitęsus vertinimo procedūrai. Tačiau nebuvo vertintas trečiojo asmens pirminis pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Sprendimas šioje dalyje yra nepagrįstas, nes netirti ir neįvertinti garantijos dokumentai, jeigu tokie išvis buvo byloje.
  2. Teismas taip nurodė, kad trečiojo asmens pateikti sertifikatai patvirtina jo siūlomos įrangos atitikimą techninei specifikacijai. Su tokia teismo išvada sutikti nėra pagrindo. Konkurso dokumentuose nurodyta, kad projektu perkamos ir vaikų žaidimų aikštelės bei nurodyti reikalavimai ir standartai, kuriuos šis produktas turi atitikti. Iš to matyti, kad perkančioji organizacija iškėlė reikalavimus konkrečiam objektui - vaikų žaidimų aikštelei, o ne atskiriems jos elementams. Akivaizdu, kad šiuo atveju negali būti apsiribojama atskirų vaikų žaidimų aikštelių konstrukcinių elementų perdavimu perkančiajai organizacijai, nes vykdant rangos sutartį šios aikštelės turi būti atitinkamai įrengtos ir pripažintos tinkamomis naudoti kaip atskiras daiktas, todėl reikalavimas pateikti sertifikuotą gaminį, o ne atskiras jo dalis turi būti laikomas esminiu. Remiantis galiojančiomis teisės aktų normomis, matyti, kad gaminio sudėtinių dalių atitikimas standartams (ar jų sertifikavimas) automatiškai nereiškia paties gaminio atitikties. Trečiasis asmuo nepagrįstai sumažino pasiūlymuose pateikiamas kainas tik dėl to, kad neatitiko konkurso sąlygų techninių reikalavimų, tai yra siūlė atsakovui nesertifikuotus ir nesaugius (atitinkamai ir žymiai pigesnius) gaminius. Be to, teismo sprendime netirta ir neįvertinta, ar sertifikatuose nurodytos atskiros detalės yra tikrai to gamintojo, kurį savo pasiūlyme nurodė trečiasis asmuo, t. y., teismas nepatikrino, ar tikrai sertifikatuose nurodytus gaminius įsipareigojo tiekti UAB „Visagino tiekimas ir statyba“, o galbūt jis tik pasinaudojo kažkieno kito sertifikatais.
  3. Konkrečių dokumentų konfidencialumo klausimas buvo sprendžiamas atskira 2012 m. lapkričio 20 d. pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria dalis bylos medžiagos buvo pripažinta nevieša, nurodant, kad ši nutartis neskundžiama. 2013 m. sausio 15 d. nutartimi ieškovo atskirasis skundas patenkintas iš dalies, bylos lapai 35-37 bei 88-100 pripažinti neviešais. T. y., teismas bylą iš esmės išsprendė bylos medžiagą laikydamas nevieša ir neleidęs ieškovui su ja susipažinti, o po dviejų dienų nusprendė, kad visgi dalis bylos medžiagos yra vieša. Šios aplinkybės reiškia, kad neteisėtomis teismo nutartimis (kurias tokiomis pripažino pats teisėjas po bylos išnagrinėjimo) ieškovui buvo atimta galimybė naudotis jam CPK 42 straipsnio suteiktomis procesinėmis teisėmis. Toks pažeidimas yra esminis ir labai grubus proceso normų pažeidimas, o dėl apribotos galimybės ieškovui dalyvauti tiriant įrodymus, byla toje dalyje išspręsta neteisingai.
  4. Teismas netinkamai pritaikė VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas materialinės teisės normas, nustatančias kriterijus, vadovaujantis kuriais pirkimo sąlygų tam tikra informacija pripažintina konfidencialia, bei netinkamai pritaikė įrodymų (įskaitant ir tuos, kurie sudaro konfidencialią informaciją) tyrimo taisykles (CPK 176-185 str.), sprendžiant ginčą dėl pirkimo procedūrų (perkančiosios organizacijos sprendimų) teisėtumo. Nėra pagrindo sutikti su teismo argumentu, kad kita ieškovo prašoma informacija vis tik yra laikytina konfidencialia (byloje neviešais pripažinti bylos lapai 35-37 bei 88-100). Nors įstatymų leidėjas perkančiajai organizacijai yra nustatęs imperatyvų reikalavimą neatskleisti tretiesiems asmenims perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas, tačiau viešuosiuose pirkimuose šis reikalavimas turi būti derinamas su Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais principais - skaidrumo, lygiateisiškumo ir kt. Nelaikytina konfidencialia informacija viešai skelbiama informacija. Tiekėjai jau pasiūlymų pateikimo metu privalėjo nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta konkreti informacija priskirtina konfidencialiai informacijai, o VPĮ nenumato perkančiosios organizacijos pareigos pakartotinai prašyti tiekėją patikslinti ir nurodyti konfidencialią informaciją, jei pasiūlymo pateikimo metu tai nebuvo padaryta. Tuo tarpu prie atsakovo atsiliepimo į ieškinį pridėti rašytiniai įrodymai liudija, kad atsakovas dėl konfidencialios informacijos įvardijimo į trečiąjį asmenį kreipėsi papildomai. Taip pat unikalių (sudarančių komercinę paslaptį) savybių neturi ir negali turėti informacija apie visame pasaulyje platinamus vaikų žaidimų aikštelių įrangos modelius bei šios įrangos sudėtines dalis. Šios aplinkybės patvirtina, kad teismas, nagrinėjantis ginčus, kilusius dėl pirkimo procedūrų, turi prerogatyvą pripažinti konfidencialia informacija tik tą bylos medžiagos dalį, kurią sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ar kiti konfidencialūs pasiūlymo aspektai. Ieškovas, būdamas įrodinėjimo procese suvaržytas vien tik dėl kitos šalies pareiškimo, negali visa apimti pasinaudoti jam suteikta procesine teise.

14Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ prašo teismo sprendimą pakeisti, ieškinį atmesti. Apeliaciniam skundui pagrįsti nurodo, kad su ta trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, kuri nebuvo nurodyta kaip konfidenciali ieškovui buvo leidžiama susipažinti ir jis tai galėjo padaryti iškart po perkančiosios organizacijos sprendimo priėmimo. Tačiau ieškovas siekia susipažinti būtent su ta trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, kuri nurodyta kaip konfidenciali, t. y. kad būtų leista susipažinti su pasiūlymo užtikrinimo garantija ir sertifikatais. Atsakovui sertifikatai, yra įmonės nuosavybė ir investicija į jos gaminamo produkto ir/ar paslaugos kokybę ir užtikrina įmonės konkurencingumą šiuolaikinėje aktyvioje rinkoje, todėl įmonės nuosavybe esančių sertifikatų paviešinimas darys žalą įmonei, mažins jos konkurencingumą. Sertifikavimas kaip tik ir yra ta paslauga, kurios dėka pirkėjui gali būti suteikiamas pasitikėjimas produktu. Ieškovas, primygtinai siekdamas gauti trečiojo asmens komercine paslaptimi laikomą informaciją (pasiūlymo užtikrinimo garantiją ir sertifikatus), stengiasi įgyti pranašumą ganėtinai mažoje vietinėje rinkoje (Visagine) ir be abejonės panaudoti savo komercinėje veikloje gautą informaciją. Potenciali informacijos vertė bendrovei konkrečiu momentu negali būti pamatuota ar išreikšta konkrečiu dydžiu, tačiau prognozuojama, kad ateityje informacija taps vertinga. Trečiasis asmuo dalį viešojo pirkimo medžiagos (sertifikatus) nurodydamas konfidencialia, siekė apsaugoti savo komercinius interesus, kadangi įmonės kokybės vadybos sistemos įdiegimas yra įmonės strateginis sprendimas, o įmonės gauti sertifikatai didina įmonės konkurencingumą rinkoje ir šios informacijos išviešinimas pažeis įmonės konkurencingumą. UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ partnerių (tiekėjų) sertifikatai garantuoja, kad jų tiekiami gaminiai atitiks visus standartus, bet trečiasis asmuo negali paviešinti nurodytų sertifikatų, kadangi ieškovas gali dempinguoti.

15Atsiliepimu į šalių apeliacinius skundus atsakovas Visagino savivaldybės administracija prašo juos atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos medžiagą ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

16Atsileipimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ prašo šį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas analogiškais argumentais, išdėstytais trečiojo asmens apeliaciniame skunde.

17Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Monrema“ prašo skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovą domina, ar trečiojo asmens gaminiai atitinka Konkurso sąlygų reikalavimus ir ar jis turi tai patvirtinančius dokumentus. Šios aplinkybės reikalingos ginčui byloje išspręsti. Teismas pats nesugebėjo tinkamai įvertinti trečiojo asmens siūlomų gaminių sertifikatų (Nr. B 10 12 25361 010, Nr. B 10 10 253610011 (konstrukcijų rinkiniai žaidimo aikštelių įrengimui), nors sprendime yra aprašytos aplinkybės akivaizdžiai įrodančios, kad trečiojo asmens siūlomų gaminių kokybė vien formaliai, t. y. nevertinant sertifikatų turinio, neatitiko trijų standartų, būtinų pagal Konkurso sąlygų technines specifikacijas: LST EN 1176-2:2008, LST EN 1176-3:2008, LST EN 1176-11:2008. O vertinant tų dviejų pateiktų sertifikatų turinį, kuris ieškovui yra žinomos iš teismo sprendimo, yra akivaizdu, kad gaminiams - vaikų žaidimo aikštelių įrangai (ne konstrukcijų rinkiniams), kuriuos pirko atsakovas, sertifikatų trečiasis asmuo išvis neturi. Informacija apie siūlomą produktą negali būti slepiama nuo kitų viešojo pirkimo konkurso dalyvių. Prekių gamintojai yra suinteresuoti ne tik esant reikalavimui atskleisti, bet ir patys išviešina ar kitais būdais tiesiogiai suteikia pirkėjams rinkoje savo prekės kokybės ir techninius parametrus. Civilinės bylos medžiagos neviešumas yra ribojimas su byla susipažinti byloje nedalyvavusiems asmenims po to, kai byla yra išnagrinėta, todėl teismas CPK 10 straipsnio pagrindu negalėjo apriboti ieškovo teisės susipažinti su bylos medžiaga, o trečiojo asmens teisė, nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnyje, nurodyti, kuri perkančiajai organizacijai pateikiama informacija yra konfidenciali, nėra nei civilinio proceso teisė, nei prašymas pripažinti bylos medžiagą konfidencialia, nesant įrodytų itin svarbių priežasčių, būtų teismui privalomas.

18Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme ieškovas pateikė prašymą išnagrinėti atskirojo skundo, dėl kurio apeliacinis procesas 2013 m. kovo 7 d. nutartimi nutrauktas, argumentus, susijusius su bylos neviešimu, nes minėtoje Apeliacinio teismo nutartyje konstatuota, kad atskirojo skundo argumentai yra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

20UAB „Monrema“ apeliacinis skundas tenkinamas, o UAB „Visagino tiekimas ir statyba - atmetamas.

21CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, tai – pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005). Įvertinus nagrinėjamos bylos teisinius ir faktinius pagrindus, absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

22Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas Visagino savivaldybės administracija 2012 m. balandžio 4 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Pažintinio Visagino kūrimosi istorijos tako – maršruto įrengimo darbai“ (toliau – Konkursas), pirkimo Nr. 119871. Iš Konkurso sąlygų 6.11 punkto matyti, kad pasiūlymai Konkursui turėjo būti pateikti iki 2012 m. balandžio 19 d. 11 val. (2 t., 7-40 b. l.). Perkančioji organizacija 2012 m. rugsėjo 25 d. pripažino, jog UAB „Monrema“ ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ yra pajėgūs ir galės tinkamai įgyvendinti sutartį bei sudarė pasiūlymų eilę, kuria laimėjusiu konkursą pripažino UAB „Visagino tiekimas ir statyba“. (1 t., 39-41 b. l.). 2012 m. spalio 9 d. UAB „Monrema“ pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog perkančiosios organizacijos atstovai nesudarė galimybės susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymuose nurodyta informacija motyvuodami tuo, kad visa kitų dalyvių pasiūlymuose nurodyta informacija yra konfidenciali ir susipažinti su ja draudžiama (1 t., 16-17 b. l.). 2012 m. spalio 11 d. UAB „Monrema“ pateikė pretenziją, kurioje nurodė, jog Konkurso laimėtojo pateikta pasiūlymo užtikrinimo garantija neatitinka Konkurso reikalavimų, nes joje numatytas pasiūlymo užtikrinimo terminas yra pasibaigęs, o pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygose nurodytos techninės specifikacijos, t. y., gaminiai nėra sertifikuoti Lietuvos Respublikoje ir dėl to negali būti naudojami pagal paskirtį. (1 t., 14-15 b. l.). Minėta pretenzija 2012 m. spalio 17 d. motyvuotu perkančiosios organizacijos sprendimu buvo atmesta (1 t., 12-13 b. l.).

23Dėl trečiojo asmens pateikto pasiūlymo dokumentų konfidencialumo

24Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Minėto įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos nereglamentuoja kokia informacija gali būti laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, todėl šis klausimas spręstinas atsižvelgiant į CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą komercinės (gamybinės) paslapties sąvoką. Ši norma nustato, jog informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog informacija tam, kad būtų laikoma komercine paslaptimi, turi atitikti šiuos požymius: 1) turi būti slapta (nevieša); 2) turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama, t. y., suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą (tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan.); 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovo Konkurso sąlygų 6.13 punktas numato, kad perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią nurodė tiekėjas kaip konfidencialią. Kita vertus, nors apie tai, kokia informacija gali būti konfidenciali, sprendžia jos konfidencialumą nustatantis asmuo (ginčo atveju – pateikęs pasiūlymą dalyvis), tačiau viešuosiuose pirkimuose tuo negali būti piktnaudžiaujama taip, kad viešieji pirkimai taptų konfidencialiais perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susitarimais. Nors įstatymai nenumato perkančiajai organizacijai pareigos savo iniciatyva atlikti konfidencialia nurodytos informacijos priskyrimo konfidencialiai pagrįstumo analizę, kilus ginčui, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją, prašydama pateikti paaiškinimus, įrodančius, kad informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali.

25Byloje apeliacine tvarka nagrinėjamas ginčas, ar pagrįstai perkančioji organizacija ieškovui atsisakė teikti informaciją apie UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pasiūlymą, motyvuodama atsisakymą viso pasiūlymo informacijos konfidencialumu.

26Kaip jau minėta, konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri yra vieša remiantis teisės aktų reikalavimais (pavyzdžiui, vokų plėšimo procedūros metu skelbiama informacija) (CK 1.116 str. 1 d., VPĮ 31 str. 8 d.,). Byloje nesant duomenų, kad perkančioji organizacija būtų pagal kompetenciją ėmusis pastangų įsitikinti, ar prašymas tam tikrą tiekėjo informaciją laikyti konfidencialia yra pagrįstas, ieškovas pagrįstai laikė, kad perkančiosios organizacijos atsisakymas leisti susipažinti su konkursą laimėjusio tiekėjo pasiūlyme nurodytais duomenimis apie jo atitikimą pirkimo sąlygoms, motyvuojant tik tuo, kad pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialų, pažeidė ieškovo teises ir viešųjų pirkimų skaidrumo principą.

27Pirmosios instancijos teismas, 2012 m. lapkričio 20 d. nutartyje nurodė, kad dalyje trečiojo asmens UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pasiūlymo medžiagos (1 t., 35-37, 65-100 b. l.) nurodyti subrangovai, atlikti darbai ir kt. informacija, laikytina įmonės konfidencialia informacija, todėl šie dokumentai laikytini neviešais (1 t., 128 b. l.).

28Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės 2013 m. sausio 11 d. priėmė sprendimą, kuriame nurodė, jog dalis trečiojo asmens pateiktų dokumentų be pagrindo priskirti konfidencialiai informacijai ir pripažino neteisėtu bei panaikino atsakovo Visagino savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. spalio 17 d. sprendimo dalį, kuria atmesta ieškovo pretenzija leisti susipažinti su konkursą laimėjusio tiekėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pasiūlymo dokumentais, išskyrus konfidencialius.

29Jau priėmęs sprendimą teismas 2013 m. sausio 15 d. nutartimi 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį pakeitė, ir nevieša pripažino trečiojo asmens pasiūlymo medžiagą, esančią 1 t. 35-37, 88-100 b. l. Nurodė, kad aplinkos ministro įsakymai dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo, standartai yra vieši, todėl minėta informacija, kurioje nėra jokių duomenų apie UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ finansinius duomenis, tiekėjus, įsipareigojimus, negali būti pripažinta konfidencialia.

30Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje susiklosčiusią situaciją, kai trečiojo asmens pateikto pasiūlymo dalis pripažinta vieša tik jau priėmus galutinį sprendimą, taip pat į Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartį, pasisako ir dėl atskiruosiuose skunduose dėl 2013 m. sausio 15 d. nutarties išdėstytų argumentų.

31Trečiasis asmuo apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovas, siekdamas gauti trečiojo asmens komercine paslaptimi laikomą pasiūlymo užtikrinimo garantiją ir sertifikatus, stengiasi įgyti pranašumą ganėtinai mažoje vietinėje rinkoje (Visagine) ir panaudoti savo komercinėje veikloje gautą informaciją; trečiasis asmuo dalį viešojo pirkimo medžiagos (sertifikatus) nurodydamas konfidencialia, siekė apsaugoti savo komercinius interesus, kadangi įmonės kokybės vadybos sistemos įdiegimas yra įmonės strateginis sprendimas, o įmonės gauti sertifikatai didina įmonės konkurencingumą rinkoje ir šios informacijos išviešinimas pažeis įmonės konkurencingumą.

32Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad nėra pagrindo sutikti su teismo argumentu, kad kita ieškovo prašoma informacija vis tik yra laikytina konfidencialia (byloje neviešais pripažinti bylos lapai 35-37 bei 88-100).

33Kaip jau minėta, viešuosiuose pirkimuose reikalavimas neatskleisti konfidencialios informacijos turi būti derinamas su Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytais principais, tarp kurių skaidrumo, lygiateisiškumo principai. Kadangi pasiūlymo informaciją tiekėjas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nurodė kaip konfidencialią, perkančioji organizacija, žinodama, kad ieškovas reikalauja šią informaciją pateikti, taip pat įvertinusi tai, kad pasiūlymo pripažinimas konfidencialia informacija galėtų būti suderinamas su viešųjų pirkimų principais tik išimtiniais atvejais (kai tiekėjas pagrindžia visos informacijos konfidencialų pobūdį), turėjo pareikalauti tiekėją pagrįsti pasiūlymo konfidencialumą, t. y. pagrįsti, kad pasiūlyme esanti informacija atitinka materialiosios teisės normose nustatytus kriterijus, kuriais remiantis pirkimo pasiūlymą sudaranti informacija pripažįstama konfidencialia. To, kaip pagrįstai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, perkančioji organizacija neatliko. Kita vertus, teismas, vertindamas trečiojo asmens pateiktą medžiagą, taip pat neįvertino visų aplinkybių (CPK 185 str.).

34Nors VPĮ nenustato, kokia tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija galėtų būti laikoma konfidencialia, tačiau įvertinus CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nurodytus požymius, spręstina, kad konfidencialiais pasiūlymų aspektais galėtų būti nurodoma ta teikėjų pasiūlymų medžiagos dalis, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusi su komercine (gamybine) paslaptimi, t. y. informacija, kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims ir dėl to įtakoja pasiūlyme nurodytos kainos (jos dalies) dydį, nuo kurio dažniausiai priklauso pasiūlymo komercinis naudingumas – galimybė pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui būti paskelbtam konkurso laimėtoju.

35Nors trečiasis asmuo nurodo, kad ieškovas stengiasi panaudoti savo komercinėje veikloje gautą informaciją apie trečiojo asmens turimus sertifikatus, nes įmonės gauti sertifikatai didina įmonės konkurencingumą rinkoje, tačiau nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikia konkrečių duomenų, kaip šios informacijos išviešinimas įtakos įmonės konkurencingumą. Kaip nurodė pats trečiasis asmuo, sertifikavimas – tai procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga, nepriklausanti nei nuo produkto gamintojo ar tiekėjo, nei nuo vartotojo (pirkėjo), patvirtina, kad produktas, procesas ar paslauga atitinka nustatytus reikalavimus. Sertifikatas - tai liudijimas, pažymėjimas, išduodamas specialių organų. Nagrinėjamu atveju trečiojo asmens nurodomi sertifikatai patvirtina, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ atitinka tam tikro standarto reikalavimus, be to, kai kurie trečiojo asmens sertifikatai skelbiami viešai. Atkreiptinas dėmesys, kad, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, konfidencialia negali būti pripažinta informacija, kuri buvo paviešinta, todėl viešai paskelbti sertifikatai negali būti laikomi konfidencialia informacija. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad visuose trečiojo asmens pateiktuose sertifikatuose nėra duomenų apie trečiojo asmens sandorius ar jų sąlygas, klientus, kainas ir pan. aplinkybes, kurios galėtų būti laikomos komercine (gamybine) paslaptimi CK 1.116 straipsnio prasme. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo patenkinti trečiojo asmens apeliacinio skundo.

36Pasisakydama dėl ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų, susijusių su trečiojo asmens pasiūlymo medžiagos konfidencialumu, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo nuomone, kad pirmosios instancijos teismui dalį trečiojo asmens pasiūlymo pripažinus nevieša, ieškovas neturėjo galimybės susipažinti su duomenimis, patvirtinančiais siūlomų trečiojo asmens gaminių kokybę.

37Akivaizdu, kad VPĮ turinys įpareigoja ypač atidžiai spręsti dėl pasiūlymo medžiagos pripažinimo konfidencialia informacija, kad nebūtų nepagrįstai daroma išimtis iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, leidžianti nepagrįstai suvaržyti konkurso dalyvių galimybę susipažinti su pirkimo medžiaga bei atitinkamai nepagrįstai apsunkinti konkurso dalyvių galimybę ginti pirkimo procedūrų metu pažeistas jų teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1362/2011). Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, viešuosiuose pirkimuose negali būti piktnaudžiaujama pasiūlymo konfidencialumu, kad viešieji pirkimai netaptų konfidencialiais perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susitarimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-565/2011).

38Šiuo metu pripažintą konfidencialia trečiojo asmens medžiagą sudaro UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2012 m. rugsėjo 12 d. raštas ,,Dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pratęsimo“, UAB DK ,,PZU Lietuva“ pasiūlymo draudimo laidavimo raštas bei draudimas (1 t., 35-37 b. l.), Sveikatos apsaugos ministerijos pažymėjimai ir protokolai, patvirtinantys tam tikros produkcijos atitikimą higieniniams reikalavimams bei garantija dėl tam tikros produkcijos kokybės (1 t., 88-100 b. l.). Teisėjų kolegija pažymi, kad nė viename procesiniame dokumente ar pridedamame įrodyme, nei atsakovas, nei trečiasis asmuo, o vėliau ir pirmosios instancijos teismas, nenurodė kokią konkrečią komercinę (gamybinę, finansinę) vertę turi konfidencialia 2013 m. sausio 15 d. nutartimi (iš dalies pakeitus 2012 m. lapkričio 20 d. nutartį) pripažinta informacija (CPK 178 str.). Trečiojo asmens nuomone, ieškovui turint duomenų apie UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ partnerius (tiekėjus), ieškovas galės pats sudaryti savo susitarimus. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra duomenų, jog informacija apie trečiojo asmens partnerius (tiekėjus) ar draudikus nėra viešai prieinama ir ieškovas neturi galimybių sudaryti susitarimų su jais nepriklausomai nuo to, ar bus atskleistas šių asmenų produkcijos atitikimas tam tikriems reikalavimams (CPK 185 str.).

39Remdamasi tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo reikalavimas, susijęs su trečiojo asmens pasiūlymo medžiagos dalies konfidencialumu, teisėtas ir pagrįstas visa apimtimi ir trečiojo asmens informaciją (1 t., 35-37, 88-100 b. l.) yra pagrindas pripažinti vieša.

40Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygoms

41Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, jog UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pateiktas galiojimo užtikrinimo terminas yra pasibaigęs, o pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų techninės specifikacijos, nes pasiūlyti gaminiai nėra sertifikuoti Lietuvos Respublikoje ir dėl to negali būti naudojami pagal paskirtį.

42Pagal VPĮ 87 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija, parinkdama tiekėją, vadovaujasi VPĮ 32-38 straipsniuose nustatytais reikalavimais, įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį. Perkančioji organizacija turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.).

43Pasisakydama dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijos teisėjų kolegija pažymi, kad iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2012 m. rugsėjo 12 d. atsakovui pateikė draudimo bendrovės trečiojo asmens pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kuris galiojo nuo 2012 m. rugsėjo 7 d. iki 2013 m. sausio 1 d. ir atitiko Konkurso sąlygų 7.1 punkto reikalavimus (2 t. 15 b. l.).

44Esant tokiai aplinkybei teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovo teiginys, jog atsakovui priimant sprendimą dėl Konkurso laimėtojo pripažinimo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pasiūlymo užtikrinimo terminas buvo pasibaigęs ir nebuvo pratęstas, yra nepagrįstas (1 t., 36-37 b. l.).

45Iš Konkurso sąlygų 7.1 punkto matyti, tiekėjo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas banko ar kredito unijos garantija, ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė - 50 000 Lt ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos (2 t., 15 b. l.). Minėtoje sąlygoje taip pat nurodyta, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. iki 2012 m. balandžio 19 d. 11 val. Byloje nustatyta, kad užsitęsus Konkursui, perkančioji organizacija siūlė tiekėjams iki 2012 m. rugsėjo 17 d. 10 val. pateikti naują pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kuris kartu su pasiūlymu galiotų ne trumpiau kaip iki 2013 m. sausio 1 d. (1 t., 39 b. l.). Ši aplinkybė ieškovui buvo žinoma.

46Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pats ieškovas pirkimo procedūrų metu, taip pat perkančiajai organizacijai teikdamas 2012 m. spalio 11 d. pretenziją (1 t., 14 b. l.) dėl jos veiksmų bei sprendimų, nenurodė, kad abejonės kyla būtent dėl pirminio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo. Taigi ieškovo pretenzijos pateikimo momentu trečiajam asmeniui jau beveik prieš mėnesį pateikus perkančiajai organizacijai pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pratęsimą, nei perkančioji organizacija, nei pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo spręsti, jog ieškovas pretenzijoje nesutiko su pirminiu trečiojo asmens pasiūlymo užtikrinimu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad ikiteisminėje stadijoje dėl neteisėtų atsakovo veiksmų ir sprendimų šalys ginčijosi dėl kitų pagrindų, t. y. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2012 m. rugsėjo 12 d. atsakovui pateiktos draudimo bendrovės trečiojo asmens pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento, dėl kurio atitikties konkurso sąlygoms teisėjų kolegija jau pasisakė.

47Pasisakydama dėl ieškovo apeliacinio skundo argumento, susijusio su trečiojo asmens atitikimo techninėms specifikacijoms, teisėjų kolegija pažymi, kad iš perkančiosios organizacijos Konkurso techninės užduoties aprašymo matyti, kad Konkursą laimėjęs tiekėjas turės Visagino ežero pakrantėje sumontuoti įrenginius sportui ir pramogoms (2 t., 29 b. l.). Reikalavimai minėtų įrengimų montavimui nurodyti techninės specifikacijos, bendrųjų technologinių procesų aprašyme, kur nurodomi ir žaidimų aikštelių ypatumai bei reikalaujama, jog vaikų žaidimo aikštelių įranga privalo atitikti šiuos standartus:

  1. LST EN 1176-1:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 1 dalis. Bendrieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai;
  2. LST EN 1176-11:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 11 dalis. Erdvinių tinklų specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai;
  3. LST EN 1176-2:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 2 dalis. Sūpuoklių papildomieji specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai;
  4. LST EN 1176-3:2008 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos. 3 dalis. Šliaužynių specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai (2 t., 40 b. l.).

48Teisėjų kolegija pažymi, kad svarbiausias ir pagrindinis reikalavimas vaikų žaidimo aikštelei – jų saugumas. Taigi perkančioji organizacija tikslingai numatė, kad tiekėjo pasiūlytas produktas atitiktų visus paminėtus standartus. Iš bylos medžiagos matyti, kad trečiojo asmens į bylą pateikti sertifikatai patvirtina, jog sertifikatuose nurodytos konstrukcijos žaidimo aikštelių įrengimui atitinka tik LST EN 1176-1:2008 standartą (t. 1, 69, 73, 80, 83 b. l.). Atkreiptinas dėmesys, kad Visagino ežero pakrantės Sporto ir pramogų zoną turės sudaryti 13 trasų, kurias, kaip matyti iš techninės specifikacijos, turi sudaryti didesnės ir mažesnės laipynės, sūpuoklės (2 t., 40 b. l.). Sūpuoklės, šliaužynėms ir erdviniams tinklams taikomi papildomi specialieji saugos reikalavimai ir bandymo metodai, kurių neapima minėtas standartas LST EN 1176-1:2008. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos nepagrįstai sprendė, jog UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pateikti sertifikatai patvirtina įmonės atitikimą atsakovo konkurso sąlygų reikalavimams, nes trečiojo asmens pateikti sertifikatai Nr. B 10 12 25361 010 ir Nr. B 10 10 25361 011 neatitinka Konkurso techninės dalies specifikacijos 8 dalyje ,,Žaidimų aikštelių ypatumai“ numatytų visų standartų (VPĮ 36 str. 1 d. 4, 12 p.).

49Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pateikti išaiškinimai, kad sprendžiant su tiekėjų kvalifikacija susijusius ginčus, teismams būtina atskirti tiekėjo kvalifikaciją, kaip tokią, ir jos pagrindimo tinkamumą (įrodančių dokumentų pakankamumą). Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities ar dabarties faktų egzistavimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas; toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams; net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus. Tuo tarpu objektyvi tiekėjo kvalifikacijos neatitiktis pirkimo sąlygų reikalavimų šalina bet kokią jo teisėto dalyvavimo tolesnėse pirkimo procedūrose galimybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; 2011 m. birželio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011; 2011 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

50Nustačiusi, kad neatitinkantis Konkurso dokumentų reikalavimų trečiasis asmuo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ buvo pripažintas Konkurso laimėtoju, teisėjų kolegija, vadovaudamasi šiame sprendime išdėstytomis aplinkybėmis bei argumentais konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, netinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, aiškino ir taikė materialinės bei proceso teisės normas, Konkurso sąlygų technines specifikacijas, ir netinkamai sprendė dėl trečiojo asmens kvalifikacijos. Klaidingos faktinės išvados pagrindu ieškinį, kuriuo ieškovas ginčijo viešojo pirkimo procedūrose priimtus atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimus, teismas atmetė nepagrįstai.

51Remiantis CK 1.80 straipsnio 1 dalimi, imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Taigi, sandorio negaliojimas siejamas su jo prieštaravimu imperatyviosioms teisės normoms, t. y. vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, kuriomis siekiama apsaugoti visuomenės interesus, viešąją tvarką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, panaikinus sprendimą dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, pirkimų komisijos sprendimo pagrindu sudarytos viešųjų pirkimų sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės, todėl nustačius, kad pirkimų komisijos sprendimas priimtas, pažeidus VPĮ nustatytas imperatyvias teisės normas, bylą nagrinėdami teismai privalo pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalį konstatuoti niekinio sandorio faktą ir taikyti jo negaliojimo padarinius, nes sandoriai, prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negalioja ab initio, todėl negali sukelti jokių teisinių pasekmių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009, 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005).

52Byloje nustatyta, kad Konkursas yra baigtas 2012 m. lapkričio 6 d. statybos rangos sutarties sudarymu. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimas neatmesti trečiojo asmens pasiūlymo pažeidžia VPĮ imperatyvias nuostatas, o atsakovo sprendimas nustatyti pasiūlymų eilę, taigi ir išaiškinti Konkurso laimėtoją, negalėjo būti priimtas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2012 m. lapkričio 6 d. statybos rangos sutartis, kuri buvo sudaryta tarp atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ yra pripažįstama prieštaraujančia imperatyvioms įstatymo normoms, dėl to yra niekinė ir negalioja nuo sudarymo momento (CK 1.78 str. 5 d.).

53Nagrinėjamoje byloje perkančiosios organizacijos sprendimus pripažinus neteisėtais, o sudarytą sutartį pripažinus niekine, jos pareigos tinkamai atlikti viešojo pirkimo procedūras išlieka, todėl ji su tiekėjais grąžinami į pirminę prieš (nustatytą) pažeidimą padėtį. Grąžinus perkančiąją organizaciją atgal į pirkimo procedūras, ji, remdamasi VPĮ ir ginčo pirkimo sąlygomis, pagal savo kompetenciją privalo spręsti dėl tolesnio pirkimo procedūrų vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011).

54Kadangi pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies, šis sprendimas keistinas ieškinį patenkinant visiškai (VPĮ 951 str. 2 d., CPK 330 str., 326 str. 1 d. 3 p.).

55Dėl bylinėjimosi išlaidų

56Ieškovas už ieškinį ir apeliacinį skundą sumokėjo 1 000 Lt žyminio mokesčio (1 t., 10 b. l., 3 t., 105 b. l.). Atsižvelgiant į ieškovo pasiektą teisinį rezultatą byloje, ieškovui iš atsakovo priteistina 2 000 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

57Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

58Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 11 d. sprendimą pakeisti ir jį išdėstyti taip:

59,,Ieškovo UAB ,,Monrema“ ieškinį patenkinti.

60Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Visagino savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2012 m. spalio 17 d. sprendimą, kuriuo atmestos ieškovo UAB „Monrema“ pretenzijos panaikinti 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimą, kuriuo trečiasis asmuo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pripažintas atitinkančiu Konkurso dokumentų reikalavimus, nustatyta pasiūlymų eilė ir trečiojo asmens UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pasiūlymas pripažintas laimėtoju bei leisti susipažinti su konkursą laimėjusio tiekėjo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pasiūlymo dokumentais.

61Konstatuoti, kad atsakovo Visagino savivaldybės administracijos ir trečiojo asmens UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2012 m. lapkričio 6 d. sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 5-371 yra niekinė ir negaliojanti.

62Priteisti iš atsakovo Visagino savivaldybės administracijos (į. k. 188711925) ieškovo UAB „Monrema “ (į. k. 155923924) naudai 2 000 Lt (du tūkstančius litų) žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį bei apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Monrema“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Nurodė, kad 2012 m. balandžio 4 d. Visagino savivaldybės administracija... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. sausio 11 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas konstatavo, kad iš Visagino savivaldybės administracijos paskelbto... 8. 2012 m. rugpjūčio 9 d. bei 2012 m. rugsėjo 12 d. pateikdama pasiūlymo... 9. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad UAB „Visagino tiekimas ir... 10. 2012 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. 3.2-523 teikdamas paaiškinimą... 11. Teismas konstatavo, kad Konkurso sąlygų 11.2 punktas nustatė, kad... 12. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB ,,Monrema“ prašo panaikinti teismo... 14. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“... 15. Atsiliepimu į šalių apeliacinius skundus atsakovas Visagino savivaldybės... 16. Atsileipimu į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB ,,Visagino... 17. Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“... 18. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme ieškovas pateikė prašymą... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 20. UAB „Monrema“ apeliacinis skundas tenkinamas, o UAB „Visagino tiekimas ir... 21. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 22. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas Visagino savivaldybės... 23. Dėl trečiojo asmens pateikto pasiūlymo dokumentų konfidencialumo... 24. Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji... 25. Byloje apeliacine tvarka nagrinėjamas ginčas, ar pagrįstai perkančioji... 26. Kaip jau minėta, konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri yra... 27. Pirmosios instancijos teismas, 2012 m. lapkričio 20 d. nutartyje nurodė, kad... 28. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės 2013 m. sausio... 29. Jau priėmęs sprendimą teismas 2013 m. sausio 15 d. nutartimi 2012 m.... 30. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje susiklosčiusią situaciją, kai... 31. Trečiasis asmuo apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovas, siekdamas gauti... 32. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, kad nėra pagrindo sutikti su teismo... 33. Kaip jau minėta, viešuosiuose pirkimuose reikalavimas neatskleisti... 34. Nors VPĮ nenustato, kokia tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija galėtų... 35. Nors trečiasis asmuo nurodo, kad ieškovas stengiasi panaudoti savo... 36. Pasisakydama dėl ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų,... 37. Akivaizdu, kad VPĮ turinys įpareigoja ypač atidžiai spręsti dėl... 38. Šiuo metu pripažintą konfidencialia trečiojo asmens medžiagą sudaro UAB... 39. Remdamasi tuo kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo... 40. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygoms... 41. Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, jog UAB „Visagino tiekimas ir... 42. Pagal VPĮ 87 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija, parinkdama... 43. Pasisakydama dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo garantijos teisėjų... 44. Esant tokiai aplinkybei teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos... 45. Iš Konkurso sąlygų 7.1 punkto matyti, tiekėjo pasiūlymo galiojimas turi... 46. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pats ieškovas pirkimo... 47. Pasisakydama dėl ieškovo apeliacinio skundo argumento, susijusio su trečiojo... 48. Teisėjų kolegija pažymi, kad svarbiausias ir pagrindinis reikalavimas vaikų... 49. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pateikti išaiškinimai, kad... 50. Nustačiusi, kad neatitinkantis Konkurso dokumentų reikalavimų trečiasis... 51. Remiantis CK 1.80 straipsnio 1 dalimi, imperatyvioms įstatymo normoms... 52. Byloje nustatyta, kad Konkursas yra baigtas 2012 m. lapkričio 6 d. statybos... 53. Nagrinėjamoje byloje perkančiosios organizacijos sprendimus pripažinus... 54. Kadangi pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies, šis... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 56. Ieškovas už ieškinį ir apeliacinį skundą sumokėjo 1 000 Lt žyminio... 57. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 58. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. sausio 11 d. sprendimą pakeisti ir jį... 59. ,,Ieškovo UAB ,,Monrema“ ieškinį patenkinti.... 60. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Visagino savivaldybės administracijos... 61. Konstatuoti, kad atsakovo Visagino savivaldybės administracijos ir trečiojo... 62. Priteisti iš atsakovo Visagino savivaldybės administracijos (į. k....