Byla eB2-1528-638/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei E. S. paslaugų įmonei

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei E. S. paslaugų įmonei, ir

Nustatė

2Pareiškėjas, VSDFV Kauno skyrius, kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei E. S. paslaugų įmonei. Pareiškėjas nurodė, kad E. S. paslaugų įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019-04-12 sudaro 1813,75 Eur, iš jų: 1345,58 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 69,26 Eur delspinigių bei 379,43 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir 19,48 Eur delspinigių už įmonės savininką. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2019-04-12 duomenimis E. S. paslaugų įmonėje apdraustųjų nėra. Paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokos gautos 2014-09-23. VSDFV Kauno skyrius siuntė raginimus sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. Skolos išieškojimas priverstine tvarka VSDFV Kauno skyriaus 2016-12-15 sprendimu Nr. 30.A-80163 buvo perduotas vykdyti antstoliui.

3A. E. S. paslaugų įmonė pateikė atsiliepimą, kuriame prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą. Nurodė, kad pareiškėjo VSDFV Kauno skyriaus pateiktas įsiskolinimas yra padengtas. Lėšos nuskaitytos nuo banko sąskaitos pagal išstatytą inkasinį sąskaitos areštą. Kaip informavo VSDFV Kauno skyriaus skolų išieškojimo skyriaus specialistai, kad kaip tik pamatys sistemoje inkasinio mokėjimo nuskaitymą, pareiškimą atsiims. Inkasinis mokėjimas pamatomas kelių dienų laikotarpyje po nuskaitymo. SODRA priskaičiavo mėnesines įmokas už nedirbtą laikotarpį. Skola liko nesumokėta, nes nebuvo SODROS informuotas apie vienašališkai priimtą sprendimą apmokestinti neveikiančią įmonę, kuri komercinės veiklos nevykdo jau 13 metų.

4Teisme 2019-06-05 gautas atsakovo prašymas atidėti svarstymo terminą dėl bankroto bylos iškėlimo 14 dienų laikotarpiui, kol bus įvykdytos visos banko procedūros ir bus tinkamai nuskaičiuoti pinigai.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

6Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyve rinkos dalyve. Įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011; 2013 m. spalio 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013). Pagal teismų praktiką įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams formaliai net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės, jeigu nustatoma, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017).

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas buvo informuotas apie pareikštą ieškinį ir pareigą pateikti įmonės finansinius dokumentus, reikalaujamus pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame suformuluotas prašymas sustabdyti bylos nagrinėjimą. Taip pat atsakovas prašo atidėti svarstymo terminą dėl bankroto bylos iškėlimo 14 dienų laikotarpiui.

8Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. spalio 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-564/2006, spręsdamas dėl galimybės sustabdyti bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimą, išaiškino, jog Civilinio proceso kodekso 163 ir 164 straipsniuose įtvirtintose normose yra nustatyti civilinės bylos sustabdymo pagrindai, kurie taikomi tik esant iškeltai civilinei bylai, taip pat ir iškeltai bankroto bylai. Įmonių bankroto procedūras nustatančiame ĮBĮ nėra reglamentuojami atvejai, kada bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas gali būti sustabdomas. Analogiškai ir Civilinio proceso kodekse nėra nustatyta normų apie civilinės bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimo sustabdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartį byloje Nr. 2-911/2008).

9Teismo vertinimu, atsakovės vadovo prašymas atidėti svarstymo terminą dėl bankroto bylos iškėlimo 14 dienų laikotarpiui ir prašyme nurodyti argumentai, nepateisina atsakovės neveikimo, kadangi per pusantro mėnesio laikotarpį atsakovė turėjo realias galimybes surinkti teismo reikalaujamus dokumentus bei pateikti kitus bankroto bylai nagrinėti reikšmingus dokumentus. Atsižvelgiant į tai, atsakovės prašymai sustabdyti bylos nagrinėjimą ir atidėti svarstymo terminą dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinti.

10Atkreiptinas dėmesys, kad tais atvejais, kai įmonės vadovas neteikia teismui duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės mokumą gali spręsti iš kitų byloje surinktų, įskaitant paties teismo iniciatyva, duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013 ir kt.).

11Taigi, atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

12Pagal Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, individuali įmonė nėra įpareigota sudaryti finansines ataskaitas, jei to nėra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. VĮ Registrų centro duomenimis nuo atsakovės įmonės įregistravimo (2003-11-21) Juridinių asmenų registro tvarkytojui VĮ Registrų centrui nebuvo teikiamos finansinės ataskaitos, todėl laikytina, kad atsakovės įmonė finansinių ataskaitų nesudaro. VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ duomenimis E. S. paslaugų įmonės vardu registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių nėra. Individualios įmonės savininko E. S. vardu registruotas nekilnojamas turtas (butas), kuriam pritaikyta hipoteka, jį yra areštavę antstoliai. VĮ Regitra duomenimis, E. S. vardu registruota 1 transporto priemonė, kurios dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas.

13Atsižvelgiant į tai, kad įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, įmonėje nėra apdraustų asmenų, darytina išvada, kad tokia būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nevykdo veiklos ir nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovė E. S. paslaugų įmonė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

14Esant tokioms aplinkybėms, E. S. paslaugų įmonei keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punkto pagrindu t. y. nustačius, kad įmonė negali vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

15Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį individualios įmonės turtas yra neatskirtas nuo įmonininko (savininko ar savininkų) turto, todėl jeigu įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka šios įmonės turto, už jos prievoles atsako įmonininkas (savininkas ar savininkai) savo turtu. Tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama įmonei, kurios turtas neatskirtas nuo įmonininko ar jos narių turto, įmonės savininkas (savininkai) administratoriui privalo pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe, o bankrutavusios įmonės savininkas turi dalyvauti byloje bendraatsakoviu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003; 2004 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004). Iškėlus bankroto bylą E. S. paslaugų įmonei, jos savininkas E. S. bankroto byloje įtrauktina bendraatsakovu.

16Administruoti atsakovės E. S. paslaugų įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius MB „Tavix“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

17Iškėlus E. S. paslaugų įmonei bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

18Išaiškintina, kad įmonės bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, t. y. visiems kreditoriams atsisakius savo reikalavimų ir teismui priėmus nutartį priimti atsisakymus, bankrutuojančiai įmonei atsiskaičius su visais kreditoriais ir administratoriui pateikus teismui tai įrodančius dokumentus arba pasirašius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus. Taigi, bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, kad atsakovė yra pajėgi įvykdyti prievoles, jos bankroto byla gali būti nutraukta.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

20iškelti atsakovei E. S. paslaugų įmonei, juridinio asmens kodas 136045482, registracijos adresas( - ), bankroto bylą.

21A. E. S. paslaugų įmonės bankroto administratore paskirti MB „Tavix“ (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA340).

22Bendraatsakovu įtraukti atsakovės savininką E. S. (asmens kodas ( - )

23Uždėti atsakovės E. S. paslaugų įmonės juridinio asmens kodas 136045482, registracijos adresas ( - )nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

24Nustatyti, kad E. S. paslaugų įmonės kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

25Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratorei. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

26Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

27Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

28Ši nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė... 2. Pareiškėjas, VSDFV Kauno skyrius, kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos... 3. A. E. S. paslaugų įmonė pateikė atsiliepimą, kuriame prašė sustabdyti... 4. Teisme 2019-06-05 gautas atsakovo prašymas atidėti svarstymo terminą dėl... 5. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 6. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 7. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas buvo informuotas apie pareikštą... 8. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. spalio 13 d.... 9. Teismo vertinimu, atsakovės vadovo prašymas atidėti svarstymo terminą dėl... 10. Atkreiptinas dėmesys, kad tais atvejais, kai įmonės vadovas neteikia teismui... 11. Taigi, atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos,... 12. Pagal Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Įmonių... 13. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo ir... 14. Esant tokioms aplinkybėms, E. S. paslaugų įmonei keltina bankroto byla ĮBĮ... 15. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį individualios įmonės turtas yra neatskirtas... 16. Administruoti atsakovės E. S. paslaugų įmonės bankroto procedūrą... 17. Iškėlus E. S. paslaugų įmonei bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas... 18. Išaiškintina, kad įmonės bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 20. iškelti atsakovei E. S. paslaugų įmonei, juridinio asmens kodas 136045482,... 21. A. E. S. paslaugų įmonės bankroto administratore paskirti MB „Tavix“... 22. Bendraatsakovu įtraukti atsakovės savininką E. S. (asmens kodas ( - )... 23. Uždėti atsakovės E. S. paslaugų įmonės juridinio asmens kodas 136045482,... 24. Nustatyti, kad E. S. paslaugų įmonės kreditoriai per 40 dienų laikotarpį... 25. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 26. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 27. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 28. Ši nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo,...