Byla 2-1640-730/2011
Dėl nuostolių atlyginimo, netesybų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Simonai Šukytei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. D. C., atsakovo atstovui adv. P. L., išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Katrangas“ ieškinį atsakovui UAB „Mechanika“, dėl nuostolių atlyginimo, netesybų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškiniu ieškovas pareiškė reikalavimus – priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 15220,98 Lt skolą, 5937,92 Lt delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų nuo negrąžintos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodytų aplinkybių esmė – šalys sudarė sutartis 2010-05-21, 2010-06-14, 2010-06-22 dėl krovinių pervežimo, ieškovas įsipareigojo pervežti krovinius sutartyse numatytais maršrutais, atsakovas įsipareigojo apmokėti už šias paslaugas. Atsakovas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, todėl atsakovas turi pareigą atlyginti nuotolius, sumokėti netesybas.

3Atsakovas rengiantis bylos nagrinėjimui teisme – 2010-11-29 (b.l. 92) sumokėjo ieškovui 2000,00 Lt. Ieškovas šiuos 2000,00 Lt skyrė priskaičiuotiems delspinigiams sumokėti. Tuo pagrindu ieškovas pareiškė, kad atsisako reikalavimo dalyje dėl 2000,00 Lt delspinigių priteisimo, ieškinio atsisakymo dalyje ir bylos nutraukimo dalyje teisinės pasekmės aiškios ir suprantamos (b.l. 94). Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 straipsnio 1 dalis). Nenustatytos aplinkybės, kad ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, ieškovui žinomos reikalavimo atsisakymo dalyje ir bylos nutraukimo dalyje teisinės pasekmė, todėl pripažįstama, kad yra pagrindas ieškovo atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų priimti ir bylą šioje dalyje nutraukti (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 294 straipsnio 2 dalis). Esant tokioms aplinkybėms, byla nagrinėjama dėl 15220,28 Lt skolos, 3937,92 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

4Atsakovas rengiantis bylos nagrinėjimui pareiškė, kad pripažįsta reikalavimą dalyje, tai yra dėl 13220,98 Lt skolos, 593,70 Lt delspinigių, nuo šios sumos 6 procentų dydžio priteisimo (b.l. 74, 94). Nenustatytos aplinkybės, kad atsakovo pripažinimas dalies ieškinio reikalavimų prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, todėl atsakovo pripažinimas dalies ieškinio reikalavimų priimtinas (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 2 dalis).

5Atsakovo nesutikimo su ieškiniu kitoje dalyje motyvų esmė – byloje yra pagrindas mažinti delspinigius, nes jie yra neprotingai dideli, iki 0,02 procento dydžio už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną, ieškovas nepagrįstai 2000,00 Lt skyrė priskaičiuotiems delspinigiams sumokėti, ši suma turėjo būti skirta pagrindinei prievolei (skolai) padengti, kadangi taip nurodyta mokėjimo pavedime (b.l. 33, 95).

6Byloje teismas laiko nustatytas sekančias teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes. Šalys sudarė sutartis: 2010-05-21 Nr. ACB20119 (b.l. 6), pagal kurią ieškovas pervežęs krovinį, išrašė atsakovui 2010-06-02 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 90002751 Serija KAT, 6684,62 Lt sumai, 2010-06-14 Nr. ACB20222, pagal kurią ieškovas pervežęs krovinį išrašė atsakovui 2010-06-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 90002984 Serija KAT, 6684,62 Lt sumai, 2010-06-22 Nr. ACB20252, pagal kurią ieškovas pervežęs krovinį, išrašė atsakovui 2010-07-13 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 90002977 Serija KAT, 6851,74 Lt sumai, iš viso 20220,99 Lt sumai (b.l. 6-14). Ieškovas pats tiesiogiai krovinių nevežė, bet dėl vežimo paslaugos susitarė su kitu asmeniu, kuris faktiškai vežė krovinį (b.l. 8, 11, 14). Atsakovas sutartimis įsipareigojo sumokėti už krovinių pervežimą 1600,00 eurų su PVM (2010-05-21 ir 2010-06-14 sutartys) ir 1640,00 eurų su PVM (2010-06-22 sutartis) per vieną dieną skaičiuojant nuo CMR ir sąskaitos gavimo dienos. Atsakovas laikotarpiu nuo 2010-08-18 iki 2010-10-29 sumokėjo atsakovui 5000, 00 Lt (b.l. 15), 2010-11-29 2000,00 Lt (b.l. 92), nurodant, kad mokėjimo paskirtis pagal dokumentus Nr. KAT90002751 – 1684,62 Lt, Nr. KAT90002984 – 315,38 Lt.

7Šalių atstovai, nagrinėjant bylą teisme iš esmės paaiškino savo procesiniuose dokumentuose, rašytiniuose paaiškinimuose nurodytas faktines aplinkybes. Ieškovo atstovas papildomai paaiškino, kad sumokėta 2000,00 Lt suma užskaityta kaip delspinigiai, konkrečiai užskaičius 1965,00 Lt delspinigių sumą ir dalį 1836,27 Lt delspinigių sumos. Nebuvo šalių susitarimo dėl įmokų paskirstymo. Delspinigiai buvo paskaičiuoti, terminą skaičiuojant vieną dieną nuo sąskaitos išrašymo dienos, ne nuo sąskaitos gavimo dienos. Sutinka, kad sąskaitos buvo gautos vėliausiai po penkių dienų nuo jų išrašymo dienos (b.l. 94-96). Atsakovo atstovas papildomai paaiškino, kad nebuvo susitarimo nei žodžiu, nei raštu dėl įmokų užskaitymo tvarkos. Kriterijai mažinti delspinigius yra, kadangi atsakovas atliko mokėjimus, ieškovas nepateikė įrodymų apie patirtų nuostolių dydį, skolos suma nedidelė, atsakovas negalėjo sumokėti visos sumos dėl ekonominės krizės. Sutinka, kad sąskaitos buvo gautos vėliausiai po penkių dienų nuo jų išrašymo dienos (b.l. 94-96).

8Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp šalių buvo sudarytos krovinių vežimo sutartys (CK 6.808 straipsnio 1 dalis), kadangi ieškovas tiesiogiai įsipareigojo atsakovui savo vardu ir rizika pervežti krovinius (LAT 2011-08-08 teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais konvencijos (CMR) normas, apžvalgos 11 punktas, nutartis 2009-05-24 Nr. 3K-3-177/2009, ir kt.).

9Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, tai yra, kad atsakovas nesumokėjo ieškovui sutartyje nustatyta tvarka ir terminais šalių susitarimu numatyto dydžio vežimo užmokesčio, pripažįstama, kad atsakovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą, todėl turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.813 straipsnio 1 dalis).

10Byloje tarp šalių iškilo ginčas dėl nuostolių dydžio ir delspinigių dydžio.

11Dėl nuostolių dydžio. Atsakovas įrodinėja, kad ieškovas neteisingai paskirstė gautas įmokas, tai 2010-11-29 gautą 2000,00 Lt sumą, paskiriant šią sumą paskaičiuotiems delspinigiams sumokėti, kadangi mokėjimo pavedime buvo nurodyta mokėjimo paskirtis pagal dokumentus Nr. KAT90002751 – 1684,62 Lt, Nr. KAT90002984 – 315,38 Lt, todėl nepagrįstai reikalauja 15220,28 Lt skolos.

12CK 6.54 straipsnyje nustatyta, kad jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausia skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, antrąja eile įmokos skiriamos mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą, trečiąja eile įmokos skiriamos netesyboms mokėti, ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti.

13Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, yra pagrindas išvadai padaryti, kad nesant šalių susitarimo, gautos įmokos yra paskirstomos įstatymo nustatyta tvarka (CK 6.54 straipsnis). Nagrinėjant bylą, šalys pripažino, kad šalių susitarimu nebuvo numatyta gautų įmokų paskirstymo tvarka (b.l. 95). Todėl, sprendžiant dėl įmokos paskirstymo teisėtumo, taikytina įstatymu nustatyta gautų įmokų paskirstymo tvarka.

14Remiantis faktinėmis bylos aplinkybėmis, ieškovas 2010-11-29 gautą 2000,00 Lt sumą, paskyrė paskaičiuotiems delspinigiams sumokėti, pagal jų mokėjimo eiliškumą (b.l. 94-95). Formuojama teismų praktika, kad reikšmės neturi tai, ką (kokią mokėjimo paskirtį) skolininkas nurodo mokėjimo pavedimuose (nurodymuose), bet svarbu tai, kaip kreditorius paskirsto gautas įmokas, nuoroda mokėjimo pavedime, negali paneigti kreditoriaus teisės paskirstyti skolininko sumokėtas įmokas taip kaip nustatyta įstatyme (LAT 2006-02-22, nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2006, 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-478). Byloje nėra įrodymų apie įmokos gavimo metu ieškovo turėtas išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, šalys sutartimis nenumatė palūkanų mokėjimo. Todėl pripažįstama, kad ieškovas 2010-11-29 gautą 2000,00 Lt sumą, paskirdamas paskaičiuotiems delspinigiams sumokėti, pagal jų mokėjimo eiliškumą, nepažeidė įstatymu nustatytos įmokų paskirstymo tvarkos.

15Dėl delspinigių dydžio. Remiantis CK 6.70 straipsnio 1 dalimi, prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis, įkeitimu (hipoteka), laidavimu, garantija, rankpinigiais ar kitais sutartyje numatytais būdais. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t. (CK 6.71 straipsnis). Jeigu nustatytos netesybos, kreditorius negali reikalauti iš skolininko kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę, išskyrus atvejus, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.73 straipsnio 1 dalis). Skolininkas laikoma pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

16Kadangi teismas pripažino, kad atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl turi pareigą mokėti ieškovui sutartimi numatytus delspinigius (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis).

17Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, atsakovas sutartimis įsipareigojo sumokėti už krovinių pervežimą per vieną dieną skaičiuojant nuo CMR ir sąskaitos gavimo dienos, tai yra prievolės įvykdymo terminas. Šalių atstovai, nagrinėjant bylą pripažino, kad vėliausiai terminas per kurį atsakovas gavo CMR ir sąskaitas yra penkių dienų laikotarpis nuo sąskaitos išrašymo dienos (b.l. 96). Ieškovas delspinigius pradėjo skaičiuoti ne po vienos dienos nuo sąskaitos gavimo dienos, bet po vienos dienos nuo sąskaitos išrašymo dienos, tai yra nesilaikant sutartimi nustatytos tvarkos. Esant tokioms aplinkybėms ir laikant įrodytomis aplinkybes, kad atsakovas CMR ir sąskaitas gavo po penkių dienų nuo sąskaitų išrašymo dienos (CPK 182 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 187 straipsnis), delspinigiai mažinami, tai yra mažinant pradelstų dienų skaičių keturiomis dienomis, sumažintų delspinigių suma sudaro 3721,85 Lt (962,58 Lt, 103,60 Lt, 213,70 Lt, 128,86 Lt, 572,77 Lt, 1740,34 Lt).

18Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

19Sandorio šalys turi elgtis sąžiningai (CK 6.38 straipsnis). Šalys – privatūs verslo partneriai, sudarantys krovinių pervežimo sutartis ne pirmą kartą, iki ginčo buvo sudarytos ir įvykdytos šešios krovinių pervežimo sutartys. Vykdant atsiskaitymą už suteiktas paslaugas, atsakovas tik pagal vieną sutartį atsiskaitė sutartyje numatytu terminu (b.l. 69), vykdant savo sutartinius įsipareigojimus atsiskaityti pagal kitas sutartis, pažeidė sutartyje numatytus terminus. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas ragino atsakovą įvykdyti sutartį, priskaičiavo, reikalavo sumokėti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius, atsisakė su atsakovu sudaryti kitas krovinių pervežimo sutartis, kas sudaro pagrindą išvadai padaryti, jog tarp šalių buvo susiklostę tokio pobūdžio sutartiniai santykiai. Esant tokiam šalių sutartinių santykių pobūdžiui, ieškovo reikalavimas dėl tokio delspinigių dydžio, kaip sandorio šalies, yra nesąžiningas. Ieškovas turėdamas teisę kreiptis į teismą dėl ginčo sprendimo, šios teisės ilgą laiką nerealizavo, tokiu būdu didindamas delspinigių dydį, prisiimdamas nuostolių atsiradimo riziką. Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant prievolės vertę, esant delspinigių paskaičiavimo laikotarpiui sunkiai ekonominei situacijai, delspinigių suma buvo didelė, tai yra sudarė beveik ¼ dalį visos prievolės vertės už pakankamai neilgą laikotarpį. Atsakovas didžiąją dalį prievolės pagal 2010-05-21 Nr. ACB20119 (b.l. 6) sutartį įvykdė (5000,00 Lt iš 6684,62 Lt), tai yra nėra pagrindo išvadai padaryti, jog atsakovas piktybiškai vengė vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Sutarties sąlyga – atsiskaityti per vieną dieną nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos, vertinant sutarties sudarymo metu buvusią ekonominę situaciją, neatitinka sąžiningumo principų. Šioje byloje ieškovas konkrečių patirtų nuostolių neįrodinėjo, teismui pasiūlius, nepateikė įrodymų, kad 0,2 proc. netesybos yra mažesnės už jo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl to, kad atsakovas praleido piniginės prievolės įvykdymo terminą. Sumažinus delspinigius iki atsakovo prašomo dydžio - 0,02 procento, t. y. 10 kartų mažesnių palūkanų, nei šalys susitarė galiojančiomis sutartimis, iš esmės būtų paneigtas sutarčių laisvės principas, šalių lygiateisiškumo principas. Vertinant šių aplinkybių visumą apie šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, ieškovo patirtų nuostolių dydį, teismas atmeta ieškovo argumentus ir mažina delspinigių dydį iki 0,1 procento, tai yra iki 1860,92 Lt. Šis dydis, teismo nuomone, esant konkrečioms aplinkybėms, laikytinas atitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnis) bei šalių interesų pusiausvyrą.

20Ieškovui iš atsakovo yra pagrindas priteisti 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų. Byloje pateikti įrodymai, pagrindžiantys ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas: advokato pagalbai apmokėti 750,00 Lt, žyminis mokestis 636,00 Lt, iš viso 1386,00 Lt. Byloje įrodymų apie atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas nėra. Ieškovui yra pagrindas grąžinti 75 procentus žyminio mokesčio nuo atsisakytos reikalavimo dalies, tai yra 45,92 Lt, grąžinus šią žyminio mokesčio dalį, ieškovo išlaidos dėl žyminio mokesčio sumokėjimo sudaro 590,62 Lt, iš viso 1340,62 Lt. Kadangi ieškovas dalyje ieškinio reikalavimų atsisakė dėl to, kad atsakovas šią dalį ieškinio reikalavimų patenkino, pareiškus ieškinį teisme, ieškovas prašo priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl sprendžiama dėl visų ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Patenkinta ieškovės reikalavimų dalis, įskaitant reikalavimų dalį, nuo kurių ieškovas atsisakė, yra 19081,20 Lt, procentine išraiška sudaro 90 %. Bylinėjimosi išlaidos ieškovei iš atsakovės priteistinos, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį 1206,55 Lt (CPK 93, 98 straipsniai).

22Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,

Nutarė

23priimti ieškovo UAB „Katrangas“ ieškinio atsisakymą dalyje nuo 2000,00 Lt delspinigių ir bylą šioje dalyje nutraukti.

24Priimti atsakovo UAB „Mechanika“ ieškinio pripažinimą dalyje dėl 13220,98 Lt skolos, 593,70 Lt delspinigių, nuo šios sumos 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo priteisimo.

25Priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ ieškovui UAB „Katrangas“ iš viso 15220,28 Lt skolos, 1860,92 Lt delspinigių, tai yra 17081,20 Lt, nuo šios priteistos sumos 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra 2010-11-25 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

26Priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ ieškovui UAB „Katrangas“ 1206,55 Lt bylinėjimosi išlaidų.

27Pakeisti 2010-11-25 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių - taikymo mastą, nustatant, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės - areštas 17081,20 Lt sumai, kitoje dalyje nutarties nekeisti, laikinąsias apsaugos priemones panaikinti, įvykdžius teismo sprendimą.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. ieškiniu ieškovas pareiškė reikalavimus – priteisti iš atsakovo ieškovo... 3. Atsakovas rengiantis bylos nagrinėjimui teisme – 2010-11-29 (b.l. 92)... 4. Atsakovas rengiantis bylos nagrinėjimui pareiškė, kad pripažįsta... 5. Atsakovo nesutikimo su ieškiniu kitoje dalyje motyvų esmė – byloje yra... 6. Byloje teismas laiko nustatytas sekančias teisiškai reikšmingas faktines... 7. Šalių atstovai, nagrinėjant bylą teisme iš esmės paaiškino savo... 8. Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis, pripažįstama, kad tarp šalių... 9. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, tai yra, kad atsakovas... 10. Byloje tarp šalių iškilo ginčas dėl nuostolių dydžio ir delspinigių... 11. Dėl nuostolių dydžio. Atsakovas įrodinėja, kad ieškovas neteisingai... 12. CK 6.54 straipsnyje nustatyta, kad jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos,... 13. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, yra pagrindas išvadai padaryti, kad... 14. Remiantis faktinėmis bylos aplinkybėmis, ieškovas 2010-11-29 gautą 2000,00... 15. Dėl delspinigių dydžio. Remiantis CK 6.70 straipsnio 1 dalimi, prievolių... 16. Kadangi teismas pripažino, kad atsakovas praleido prievolės įvykdymo... 17. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, atsakovas sutartimis... 18. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 19. Sandorio šalys turi elgtis sąžiningai (CK 6.38 straipsnis). Šalys –... 20. Ieškovui iš atsakovo yra pagrindas priteisti 6 procentus metinių palūkanų... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Byloje pateikti įrodymai, pagrindžiantys... 22. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260... 23. priimti ieškovo UAB „Katrangas“ ieškinio atsisakymą dalyje nuo 2000,00... 24. Priimti atsakovo UAB „Mechanika“ ieškinio pripažinimą dalyje dėl... 25. Priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ ieškovui UAB „Katrangas“ iš... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „Mechanika“ ieškovui UAB „Katrangas“... 27. Pakeisti 2010-11-25 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių -... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...