Byla AS-218-858/2015
Dėl išvados, sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės ,,City Service“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų akcinės bendrovės ,,City Service“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Realco statyba“ skundą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai (trečiasis suinteresuotas asmuo – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos) dėl išvados, sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartimi priimtas nagrinėti pareiškėjų akcinės bendrovės ,,City Service“ (toliau – ir AB ,,City Service“) ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Realco statyba“ (toliau – ir UAB ,,Realco statyba“) (toliau – ir pareiškėjai) skundas, kuriuo prašoma panaikinti atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir atsakovas, VPT) 2013 m. gruodžio 18 d. išvadą „Dėl pirkimo Nr. 122858 vertinimo“ ir 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimą „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“ (t. I, b. l. 1-9).

5Pareiškėjai 2014 m. liepos 7 d. pateikė patikslintą skundą, kuriame prašo panaikinti atsakovo VPT 2013 m. gruodžio 18 d. išvadą „Dėl pirkimo Nr. 122858 vertinimo“, 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimą „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“ ir 2014 m. vasario 14 d. išvadą/sprendimą/išaiškinimą Nr. 4S-594 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“.

6Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartimi pareiškėjų patikslintas skundas buvo priimtas nagrinėti (t. II, b. l. 65-75, 76).

7Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2014 m. rugpjūčio 11 d. buvo gautas pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – sustabdyti VPT 2013 m. gruodžio 18 d. išvados „Dėl pirkimo Nr. 122858 vertinimo“, 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimo „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“, 2014 m. vasario 14 d. rašto Nr. 4S-594 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“, 2014 m. birželio mėn. rašto „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“ Nr. 4S galiojimą ir vykdymą.

8Pareiškėjai prašymą grindė tuo, kad naujai atlikti VPT veiksmai bei priimti sprendimai, t. y. 2014 m. vasario 14 d. raštas Nr. 4S-594, kuriuo VPT nurodo perkančiajai organizacijai iš naujo patikrinti dalyvio atitiktį kvalifikacijai, VPT sutikimas vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, VPT atsisakymas atlikti pakartotinį pirkimo vertinimą, pažeidžia pareiškėjų teises ir daro neįmanomu pareiškėjams palankaus sprendimo vykdymą. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą patvirtina ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Kalėjimo departamentas) naujai atlikti veiksmai ir priimti sprendimai, t. y. du kreipimaisi į VPT su prašymu vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, konkurencinio dialogo procedūrų atnaujinimas be teisinio pagrindo, pareikalavimas dalyvį pakartotinai pagrįsti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, dalyvio pakartotinis pašalinimas iš pirkimo, neskelbiamų derybų vykdymas, pirkimo paskelbimas per CVP IS.

9Akcentavo, kad VPT 2014 m. birželio mėn. raštu „Dėl sutikimo vykdyti neskelbiamų derybų būdu“, nepasibaigus teisminiams ginčams dėl šio pirkimo teisėtumo, davė sutikimą toliau tęsti šį pirkimą neskelbiamų derybų būdu. Pareiškėjų vertinimu, tai užkirs kelią įvykdyti galimai jiems palankų teismo sprendimą. Iš VPT 2014 m. birželio mėn. rašto matyti, kad atsakovas patvirtino perkančiosios organizacijos teisę kviesti konkurse dalyvavusius du tiekėjus, kurių kvalifikacija neva atitiko konkurso sąlygas. Minėtų tiekėjų pateiktų pasiūlymų kainos buvo žymiai didesnės, todėl davus sutikimą būtent minėtus tiekėjus kviesti į pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nepasiūlius palankesnės kainos, valstybės lėšos nebus panaudotos racionaliausiai.

10Teigė, kad VPT, sudariusi sąlygas ir toleravusi neteisėtai, pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) nuostatas atliekamą viešąjį pirkimą, pažeidė VPĮ 82 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą pareigą vykdyti šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoti, kaip laikomasi šių teisės aktų reikalavimų.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi (t. II, b. l. 108-111) pareiškėjų akcinės bendrovės ,,City Service“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Realco statyba“ prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkino.

13Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsniu, nurodė, jog VPT, vadovaudamasi VPĮ 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko Kalėjimų departamento vykdyto konkurencinio dialogo „Privataus subjekto atranka valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus m. centrinės dalies 1-asis etapas“ įgyvendinimui“, 2012 m. birželio 6 d. skelbto Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 122858 (toliau – ir Konkurencinis dialogas), vertinimą.

14Vertinimo rezultatai įforminti 2013 m. gruodžio 17 d. vertinimo išvadoje Nr. 4S-5045 „Dėl pirkimo Nr. 122858 vertinimo“, kurioje iš esmės nustatyta, jog trečiasis suinteresuotas asmuo, vertindamas pareiškėjų atitiktį konkurencinio dialogo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams bei pakviesdamas juos pateikti sprendinius, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 7 dalį, 47 straipsnio 4 dalį bei 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

15Atsakovas, atsižvelgdamas į tai, jog konkurencinis dialogas, atmetus visus pasiūlymus, yra pasibaigęs, apsiribojo tokiu vertinimu. VPT, atsižvelgusi į tai, kad Kalėjimų departamentas 2013 m. lapkričio 8 d. rašte Nr. 1S-3466 nurodė, jog į derybas bus kviečiami ir pareiškėjai, kurie neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, vadovaudamasi VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 4S-5120 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“ nusprendė, jog neturi pagrindo sutikti, kad trečiasis suinteresuotas asmuo vykdytų pirkimą „Privataus subjekto atranka valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus m. centrinės dalies 1-asis etapas“ įgyvendinimui“ neskelbiamų derybų būdu.

16Kalėjimų departamentas 2014 m. sausio 10 d. pateikė atsakovui raštą Nr. 1S-128 dėl galimybės toliau vykdyti viešąjį pirkimą „Privataus subjekto atranka valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto „Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimo iš Vilniaus m. centrinės dalies 1-asis etapas“ įgyvendinimui“ neskelbiamų derybų būdu, vadovaujantis VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, kviečiant vykusiam konkurenciniam dialogui pasiūlymus pateikusius tris tiekėjus (AB „City Service“ ir UAB ‚Realco statyba“, veikiančius pagal jungtinės veiklos sutartį, ir AB „Haner“ bei UAB „Dailista“), pradėjus neskelbiamas derybas patikrinti šių kandidatų atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, atsižvelgiant į VPT 2013 m. gruodžio 23 d. sprendime Nr. 4S-5120 išdėstytą atsakovo poziciją. VPT 2014 m. vasario 14 d. raštu Nr. 4S-594 paaiškino perkančiajai organizacijai, kad pagal VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 1 punktą į neskelbiamas derybas gali būti kviečiami tik tie tiekėjai, kurie atitinka viešojo pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Tiekėjas, nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, todėl į neskelbiamas derybas negalėjo būti kviečiamas.

17Atkreipė dėmesį, kad vykdant neskelbiamas derybas VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu į derybas kviečiamų tiekėjų kvalifikacija iš naujo netikrinama. VPT išreiškė nuomonę, kad, jei Kalėjimų departamentas pripažįsta jos 2013 m. gruodžio 17 d. rašte Nr. 4S-5045 nurodytą VPĮ pažeidimą, jis turėtų iš naujo įvertinti tiekėjo kvalifikaciją ir pakeisti savo sprendimą dėl tiekėjo kvalifikacijos įvertinimo. Kalėjimų departamentas 2014m. gegužės 22 d. raštu Nr. 1S-1904 kreipėsi į VPT dėl sutikimo leisti atlikti ginčo viešąjį pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nes konkurenciniam dialogui visi pateikti pasiūlymai buvo atmesti. Perkančioji organizacija atsakovui patvirtino, kad vykdydama pirkimą neskelbiamų derybų būdu esminių pirkimo sąlygų nekeis, o į derybas bus kviečiami du tiekėjai AB „Haner“, UAB „Dailista“ ir UAB „Corpus A“, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, ir UAB „Pilies projektai“, kurių kvalifikacija atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. VPT 2014 m. birželio mėn. raštu Nr. 4S sutiko, kad Kalėjimų departamentas vykdytų pirkimą neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis.

18Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, sprendė, jog šios aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad, netaikius pareiškėjų prašomų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, pasunkėtų arba pasidarytų negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Teismo vertinimu, pareiškėjai būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones iš esmės sieja ne su galimybe įvykdyti jiems galimai palankų teismo sprendimą, o su neigiamomis ginčijamų aktų pasekmėmis.

19Pabrėžė, jog pareiškėjai prašo sustabdyti VPT 2014 m. birželio mėn. rašto Nr. 4S „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“ galiojimą, kuris nėra ginčijamas teismui. Byloje taip pat nebuvo duomenų, kad pareiškėjai būtų apskundę Kalėjimų departamento sprendimą atnaujinti pirkimo procedūras. Ginčijamu 2014 m. vasario 14 d. raštu Nr. 4S-594 VPT išaiškino Kalėjimų departamentui sąlygas, kuriomis gali būti vykdomas pirkimas VPĮ 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Bylos įrodymai patvirtino, kad pareiškėjų kvalifikacija buvo vertinama iš naujo. Atitinkamai, šio akto galiojimo sustabdymas, teismo vertinimu, neturės įtakos galimai palankiam teismo sprendimo vykdymui.

20Teismas nurodė, jog nagrinėjant pareiškėjų prašymą pirmą kartą buvo pažymėta, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros, viešojo intereso. Atsižvelgdamas į Kalėjimų departamento siekiamo įgyvendinti projekto reikšmę (Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimas iš Vilniaus miesto centrinės dalies), pareiškėjų prašymo argumentus bei byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas nurodė, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymas labiau užtikrintų viešąjį interesą. Atitinkamai, teismas pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkino.

21III.

22Pareiškėjas akcinė bendrovė ,,City Service“ atskiruoju skundu (t. II, b. l. 171-175) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutartį, kuria atsisakyta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, ir tenkinti pareiškėjo 2014 m. rugpjūčio 6 d. prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo.

23Atskirajame skunde nurodoma, jog pareiškėjas, siekdamas pagrįsti būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, rėmėsi naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis: 2014 m. vasario 14 d. raštu Nr. 4S-594, kuriuo VPT nurodė perkančiajai organizacijai iš naujo patikrinti dalyvio atitiktį kvalifikacijai, VPT sutikimu vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, VPT atsisakymu atlikti pakartotinį pirkimo vertinimą, žiniasklaidoje viešai skelbiama informacija apie AB „City Service” pirkimo pralaimėjimą. Buvo remiamasi naujais perkančiosios organizacijos atliktais veiksmais ir priimtais aktais, rodančiais nenuspėjamą ir neteisėtą perkančiosios organizacijos veikimą. VPT be pagrindo leidus pakartotinai tikrinti išimtinai vieno dalyvio kvalifikaciją bei davus sutikimą vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, į jį kviečiant du kvalifikacinius reikalavimus neva atitikusius dalyvius, bus sudaryta viešojo pirkimo sutartis su žymiai didesnę kainą pateikusiu dalyviu, todėl bus nepasiektas VPĮ tikslas – racionaliai panaudoti valstybės lėšas, o pareiškėjų į prieš tai buvusią padėtį bus neįmanoma grąžinti.

24Pabrėžia, kad viešame spaudos pranešime VPT atstovė nurodė, jog neva gavo pranešimą, jog pirkimas pasibaigė gegužės 22 d. ir kliūčių neskelbiamoms deryboms nėra. Nors pirkimas pasibaigė ne 2014 m. gegužės 22 d., o 2013 m., o visi vėlesni sprendimai yra ginčijami bei neįsiteisėję.

25Nurodo, jog apie VPT raštą, kuriuo buvo leista vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, pareiškėjas sužinojo tik 2014 m. liepos mėn. pabaigoje CVPP portale, t. y. jau po 2014 m. liepos 4 d. patikslinto skundo pateikimo, todėl jo ir neapskundė. Pareiškėjai svarsto galimybę pakartotinai tikslinti skundą, atsižvelgiant į nepagrįstus naujai atliktus VPT pažeidimus.

26Pažymi, jog teismas iš esmės nepasisakė dėl galimybės realiai įgyvendinti būsimą teismo sprendimą netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių.

27Pareiškėjas, vertindamas teismo argumentus apie neva egzistuojantį viešąjį interesą tęsti pirkimo procedūras, nurodo, jog projektas yra vykdomas daugiau negu dvejus metus, todėl negalima kalbėti apie operatyvų jo vykdymą, be to, ne bet koks vykdomas svarbus projektas atitinka viešąjį interesą, o toks kuris vykdomas skaidriai. Teismas neargumentavo, kaip konkrečiai pasireiškė viešasis interesas. Teismas neargumentavo, kodėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas ir konkurso procedūrų sustabdymas turėtų didesnes neigiamas pasekmes negu tolesnis neteisėtų procedūrų tęsimas ir viešojo pirkimo sutarties sudarymas su žymiai didesnę kainą pasiūliusiu dalyviu, bei kuo teismo nurodomi gėriai yra svarbesni už neracionalų valstybės lėšų panaudojimą.

28Nurodo, jog kreipimasis dėl žalos atlyginimo negarantuos visiškos kompensacijos gavimo, nes dėl pirkimo pobūdžio bus sudėtinga arba objektyviai neįmanoma apskaičiuoti patirtos žalos dydžio.

29Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti atskirąjį skundą kaip nepagrįstą.

30Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, jog skundas yra nepagrįstas, paremtas prielaidomis, jame nėra pateikta naujų esminių aplinkybių, dėl kurių būtų pagrįsta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

31Nurodo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio 2 d. nutartimi byloje Nr. AS143-387/2014 nutarė atmesti pareiškėjų atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 20 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo administracinėje byloje, kai pareiškėjai prašė panaikinti 2013 m. gruodžio 18 d. VPT išvadą „Dėl pirkimo Nr. 122858 vertinimo”, 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimą „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu”. Teismas iš esmės pasisakė, kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjų prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių dėl atsakovo priimtų ginčijamų sprendimų (vertinimo išvados ir sprendimo). Pabrėžia, kad pareiškėjai naujų esminių aplinkybių, dėl kurių būtų pagrįsta taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. sustabdyti vertinimo išvados ir sprendimo galiojimą bei vykdymą, nepateikia.

32Nurodo, jog 2014 m. vasario 14 d. raštas Nr. 4S-594 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamu derybų būdu” yra konsultacija, kuria atsakovas pateikė tik savo nuomonę, tačiau nesuformulavo valdingo pobūdžio įpareigojimų, nenustatė teisės aktų pažeidimų. Teismas pagrįstai nurodė, kad, vadovaujantis tiek norminiais teisės aktais, tiek teismų praktika, nėra pagrindo pripažinti skundžiamą raštą administraciniu sprendimu, sukeliančiu teisinius padarinius, nagrinėtinu administraciniame teisme.

33Atsakovas dėl pareiškėjo prašymo sustabdyti atsakovo 2014 m. birželio 25 d. rašto Nr. 4S-2087 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu” galiojimą ir vykdymą pabrėžia, kad šioje dalyje pareiškėjų teiginiai yra grindžiami prielaidomis dėl ateityje planuojamų imtis veiksmų atsakovo priimto sprendimo atžvilgiu.

34Nurodė, jog teismas išnagrinėjęs administracinę bylą 2014 m. gruodžio 16 d. priėmė sprendimą administracinės bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti VPT 2014 m. vasario 14 d. raštą Nr. 4S-594 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“ nutraukti, kitą pareiškėjų skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą. Nors buvo pateiktas apeliacinis skundas, jis nėra priimtas. Teismų praktikoje numatyta, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012, 2014 m. rugsėjo 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1499/2014).

35Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

36Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą. Administracinėje byloje jau buvo išspręstas reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimas. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 13 d. nutartimi, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. liepos 2 d. nutartimi reikalavimo užtikrinimo priemones atsisakė taikyti, prioritetą suteikdami viešajam interesui iš Vilniaus miesto centro iškelti Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą.

37Kalėjimų departamento nuomone, nors pareiškėjo nurodytos aplinkybės jo prašymo pateikimo teismui metu galėtų būti vertinamos kaip naujos, tačiau jos nesudaro pakankamo pagrindo taikyti reikalavimų užtikrinimo priemones. Šioje administracinėje byloje 2014 m. gruodžio 16 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, priėmė sprendimą – administracinės bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti VPT 2014 m. vasario 14 d. raštą Nr. 4S-594 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu” nutraukti, kitą pareiškėjo skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą. Nors šis pirmosios instancijos teismas sprendimas neįsiteisėjo, tačiau jis patvirtina pareiškėjo skundo prima facie nepagrįstumą. Tokiais atvejais reikalavimo užtikrinimo priemonės paprastai netaikomos.

38Nurodo, jog Vilniaus apygardos teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas, nagrinėdami iš esmės civilines bylas pagal ieškovų AB „City Service” ir UAB „Realco statyba” ieškinius atsakovui Kalėjimų departamentui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo (teisminio proceso Nr. 2-55-3-01392-2014-7, Nr. 2-55-3-01228-2014-5), pripažino šiuos ieškinius nepagrįstais. Šie sprendimai patvirtina Kalėjimų departamento veiksmų (sprendimų), susijusių su pirkimo procedūrų vykdymu, teisėtumą ir pareiškėjų reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo negalimumą. Teismai šioje byloje yra pasisakę, kad viešajam interesui nagrinėjamu atveju teiktinas prioritetas.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40III.

41Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutarties, kuria teismas pareiškėjų AB ,,City Service“ ir UAB ,,Realco statyba“ prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkino, teisėtumas ir pagrįstumas.

42Pažymėtina, jog iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutarties administracinėje byloje Nr. AS-492-1056/2014 (t. III, b. l. 17-20), iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutarties matyti (t. III, b. l. 97), kad buvo priimtas nagrinėti atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutarties tik pareiškėjo AB ,,City Service“ atžvilgiu.

43Vertindama pirmosios instancijos teismo nutartį teisėjų kolegija visų pirma pabrėžia, jog administracinėje teisenoje reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrindus numato Lietuvos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 71 straipsnis.

44Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. ABTĮ 71 straipsnio 3 dalis numato sąrašą reikalavimo užtikrinimo priemonių, kurias taikyti atitinkama šalis gali prašyti teismo. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punktą viena iš tokių priemonių yra ginčijamo akto laikinas sustabdymas. Pažymėtina, jog ABTĮ 71 straipsnio 3 dalies 3 punkto normos paskirtis suponuoja tai, kad paprastai ji taikoma šalies, kuri, įgyvendindama dispozityvumo principą, prašo atitinkamos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, prašymu bei kartu suponuoja šalies, teikiančios tokį prašymą, pareigą įrodyti savo prašymo pagrįstumą, t. y. pareigą įrodyti, kad neatidėliotinas administracinio sprendimo įvykdymas gali nepataisomai paveikti asmens interesus ir teismo sprendimo įvykdymą (ABTĮ 57 str.).

45Be to, pastebėtina, jog sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, be kita ko, turi būti atsižvelgta į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, nurodomą jo faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises bei galimą šių teisių faktinį realizavimą, jų įtaką kitiems asmenims, taip pat į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešųjų interesų principų (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-207/2014, 2014 m. rugpjūčio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-874/2014). Proporcingumo principo taikymas, sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių, reiškia poreikį pasverti neigiamas pasekmes, kurios atsirastų pareiškėjui, jei reikalavimo užtikrinimo priemonė nebūtų taikyta, o pareiškėjo skundas išnagrinėjus bylą būtų tenkintas, ir pasekmes, kurios atsirastų atsakovui, kitiems subjektams ar visuomenei, jei reikalavimo užtikrinimo priemonės būtų taikytos, tačiau skundas būtų atmestas.

46Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, jog yra prašoma laikinai sustabdyti Viešųjų pirkimų tarnybos 2013 m. gruodžio 18 d. išvados „Dėl pirkimo Nr. 122858 vertinimo“, 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimo „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“, 2014 m. vasario 14 d. rašto Nr. 4S-594 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“ ir 2014 m. birželio mėn. rašto Nr. 4S „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“ galiojimą ir vykdymą (t. II, b. l. 108-111).

47Kiek tai susiję su reikalavimu laikinai sustabdyti Viešųjų pirkimo tarnybos 2014 m. birželio mėn. rašto Nr. 4S „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“ galiojimą ir vykdymą, teisėjų kolegija pabrėžia, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės pasižymi procesiniu teisiniu, o ne materialiniu teisiniu pobūdžiu. Nors šios priemonės ir skirtos materialinio teisinio pobūdžio reikalavimams užtikrinti, tačiau jos nėra materialieji teisiniai teisių gynimo būdai, t. y. materialiųjų teisių ribojimai taikomi procesiniais tikslais. Reikalavimo užtikrinimo priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (ABTĮ 71 str.). Tai lemia, kad teismas gali taikyti tik tokias reikalavimo užtikrinimo priemones, kurios yra susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jeigu šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012). Šiuo atveju pažymėtina, jog pareiškėjas pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde jokių reikalavimų, susijusių su reikalavimu panaikinti Viešųjų pirkimo tarnybos 2014 m. birželio mėn. raštą Nr. 4S „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“, nepateikė, šis reikalavimas nebuvo priimtas nagrinėti (b. l. 1-16), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog prašymas dėl šios reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nėra susijęs su byloje pareikštais ir priimtais nagrinėti reikalavimais ir šiuo pagrindu negali būti tenkintinas.

48Tai, kad pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, jog jis apie įvardintą Viešųjų pirkimo tarnybos raštą sužinojo tik 2014 m. liepos mėn. pabaigoje CVPP portale, t. y. jau po 2014 m. liepos 4 d. patikslinto skundo pateikimo, todėl jo ir neapskundė ir rimtai svarsto galimybę pakartotinai tikslinti skundą, nesudaro pagrindo priešingai vertinti nurodytos situacijos (t. II, b. l. 171-175). Šiuo aspektu pažymėtina, jog šie pareiškėjo argumentai yra nukreipti į ateitį, grindžiami prielaidomis, tuo tarpu, kaip jau buvo nurodyta, teismas gali taikyti tik tokias reikalavimo užtikrinimo priemones, kurios yra susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jeigu šie reikalavimai būtų tenkinti, įvykdymą, o ne būsimų, dar tik galimai teikiamų reikalavimų užtikrinimą. Be to, administracinė byla jau yra perduota nagrinėti apeliacinės instancijos teismui, pateikus byloje apeliacinį skundą ir neapskundus teismui šio rašto (t. III, b. l. 86-93).

49Kita vertus, pažymėtina, jog administracinėje byloje buvo priimti nagrinėti reikalavimai panaikinti atsakovo Viešųjų pirkimo tarnybos 2013 m. gruodžio 18 d. išvadą „Dėl pirkimo Nr. 122858 vertinimo“, 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimą „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“, 2014 m. vasario 14 d. išvadą Nr. 4S-594 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“ (t I., b. l. 1-9, 65-75, t. II, b. l. 65-76), taigi šiuo atveju iš esmės gali būti sprendžiamas klausimas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo jų atžvilgiu.

50Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS143-387/2014, 2014 m. liepos 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS556-737/2014 šioje administracinėje byloje jau netaikė pareiškėjų AB ,,City Service“ ir UAB ,,Realco statyba“ prašytų reikalavimo užtikrinimo priemonių – laikinai, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti 2013 m. gruodžio 18 d. išvados „Dėl pirkimo Nr. 122858 vertinimo” ir 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimo „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu” galiojimą ir vykdymą bei uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, įskaitant teisę perkančiajai organizacijai kreipusis pakartotinai duoti sutikimą neskelbiamoms deryboms (t. II, b. l. 45-50).

51Pabrėžtina, jog administracinis teismas bet kurioje proceso stadijoje savo iniciatyva ar proceso dalyvių motyvuotu prašymu gali tiek taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, tiek ir priimti nutartį panaikinti reikalavimo užtikrinimą, todėl pasikeitus faktinei situacijai yra galimybės iš naujo įvertinti reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-39/2012). Taigi proceso dalyviai gali pakartotinai teikti motyvuotus prašymus dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikymo, panaikinimo ar pakeitimo. Tačiau tokiais atvejais jie privalo nurodyti naujas aplinkybes bei pateikti įrodymus, dėl kokių priežasčių, atsižvelgiant į ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatytus kriterijus, atsirado būtinybė (iš naujo) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ar vieną reikalavimo užtikrinimo priemonę pakeisti kita arba nebeliko būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-133/2008).

52Nagrinėjamu atveju buvo pateiktas naujas prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, taip pat papildomai prašoma laikinai sustabdyti 2014 m. vasario 14 d. išvados Nr. 4S-594 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu“ galiojimą ir vykdymą. Pareiškėjai rėmėsi naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, t. y. tuo, kad Kalėjimų departamentas ir toliau tęsia pirkimo procedūras, kad Viešųjų pirkimų tarnybai be pagrindo leidus pakartotinai tikrinti išimtinai vieno dalyvio kvalifikaciją bei davus sutikimą vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu, jį kviečiant du kvalifikacinius reikalavimus atitikusius dalyvius, bus sudaryta viešojo pirkimo sutartis su žymiai didesnę kainą pateikusiu dalyviu, todėl bus nepasiektas tikslas racionaliai panaudoti valstybės lėšas, o pareiškėjų į prieš tai buvusią padėtį bus neįmanoma grąžinti. Taigi, kaip matyti, pareiškėjai reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo būtinumą iš esmės sieja su naujais atsakovo ir perkančiosios organizacijos sprendimais, kuriais atnaujintos pirkimo procedūros, tai, kad pirkimą leista vykdyti neskelbiamų derybų būdu vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (toliau – ir Viešųjų pirkimo įstatymas) 56 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis (t. II, b. l. 97-101).

53Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytus argumentus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad pareiškėjo pateikiamos aplinkybės neleidžia daryti išvados, kad, netaikius prašomų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, pasunkėtų arba pasidarytų negalimas teismo sprendimo įvykdymas. Pareiškėjas būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones iš esmės sieja ne su galimybe įvykdyti jam ir UAB ,,Realco statyba“ galimai palankų teismo sprendimą, o su neigiamomis jo nurodytomis pasekmėmis. Be to, iš pareiškėjo argumentų matyti, kad neigiamus padarinius sukeltų ne tiek galiojantys sprendimai ar tai, kad, netaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, o trečiojo asmens vykdomi veiksmai atliekami atnaujinus pirkimo procedūras ir galimi būsimi sprendimai, pvz., sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis. Kita vertus, pareiškėjas neneigia to, kad kvalifikacija buvo vertinama iš naujo. Atitinkamai, skundžiamų aktų galiojimo laikinas sustabdymas šioje proceso stadijoje neturės įtakos galimai palankiam pareiškėjui teismo sprendimo vykdymui, o šiuo atveju vykdomų naujų procedūrų pareiškėjas neginčija, su kuriomis būtent ir sieja savo nurodomas neigiamas pasekmes. Pareiškėjas taip pat įtikinamai nepaaiškino, kaip vis dėlto jo teikiami argumentai yra susiję su reikalavimo užtikrinimo priemonių paskirtimi ir ar tikrai taikius jo nurodytas priemones būtų išvengta jo nurodytų neigiamų pasekmių. Teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog šioje administracinės bylos nagrinėjimo stadijoje kokių nors kitų objektyvių aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, kad nebus galima realizuoti tikėtino palankaus teismo sprendimo, nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių, nebuvo nurodyta, jų taip pat nebuvo nustatyta.

54Teisėjų kolegija atskirojo skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės nepasisakė dėl galimybės realiai įgyvendinti būsimą teismo sprendimą netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, vertina kritiškai. Šiuo aspektu primintina, jog siekiant užtikrinti efektyvią teisių gynybą, tam tikrais atvejais, kad būtų išvengta situacijų, kai priimto teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, gali būti taikomos reikalavimo užtikrinimo priemonės ir šiuo atveju subjektas, prašantis jas taikyti, turi pagrįsti jų taikymo būtinumą ir priešingas pagrindimo aspektas negali būti perkeliamas teismui.

55Pabrėžtina, jog teismai šioje byloje spręsdami dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo jau yra nurodę, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas visuomet turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros, viešojo intereso. Teismai yra iš esmės konstatavę, jog, atsižvelgiant į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos siekiamo įgyvendinti projekto reikšmę (Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškėlimas iš Vilniaus miesto centrinės dalies), reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymas labiau užtikrintų viešąjį interesą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-387/2014, 2014 m. liepos 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-737/2014) (t. I, b. l. 83-87, t. II, b. l. 45-50). Teisėjų kolegija pastebi, jog šiuo atveju nebuvo pateikta pagrįstų, įtikinamų argumentų, leidžiančių šioje administracinės bylos nagrinėjimo stadijoje daryti priešingas išvadas. Pareiškėjo argumentai dėl viešųjų pirkimo skaidrumo, pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo didesne kaina yra grindžiami iš esmės tik abstrakčiomis prielaidomis (t. II, b. l. 171-175).

56Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog ji sprendžia klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, todėl nevertina ir nepasisako dėl argumentų, susijusių su administracinės bylos esme (pvz., dėl argumentų, kad Viešųjų pirkimo tarnybos 2014 m. vasario 14 d. raštas Nr. 4S-594 „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą neskelbiamų derybų būdu” nėra administracinis aktas, dėl jo teisinio vertinimo).

57Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas nepateikė konkrečių argumentų, kurie leistų spręsti, jog reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra pagrįstas ir būtinas (ABTĮ 71 str.). Dėl šių priežasčių darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisėtai ir pagrįstai nusprendė netaikyti prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių, todėl pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

58Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

59pareiškėjo akcinės bendrovės ,,City Service“ atskirąjį skundą atmesti.

60Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

61Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 20 d. nutartimi... 5. Pareiškėjai 2014 m. liepos 7 d. pateikė patikslintą skundą, kuriame prašo... 6. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartimi... 7. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2014 m. rugpjūčio 11 d. buvo... 8. Pareiškėjai prašymą grindė tuo, kad naujai atlikti VPT veiksmai bei... 9. Akcentavo, kad VPT 2014 m. birželio mėn. raštu „Dėl sutikimo vykdyti... 10. Teigė, kad VPT, sudariusi sąlygas ir toleravusi neteisėtai, pažeidžiant... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi... 13. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių... 14. Vertinimo rezultatai įforminti 2013 m. gruodžio 17 d. vertinimo išvadoje Nr.... 15. Atsakovas, atsižvelgdamas į tai, jog konkurencinis dialogas, atmetus visus... 16. Kalėjimų departamentas 2014 m. sausio 10 d. pateikė atsakovui raštą Nr.... 17. Atkreipė dėmesį, kad vykdant neskelbiamas derybas VPĮ 56 straipsnio 1... 18. Teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, sprendė, jog šios aplinkybės... 19. Pabrėžė, jog pareiškėjai prašo sustabdyti VPT 2014 m. birželio mėn.... 20. Teismas nurodė, jog nagrinėjant pareiškėjų prašymą pirmą kartą buvo... 21. III.... 22. Pareiškėjas akcinė bendrovė ,,City Service“ atskiruoju skundu (t. II, b.... 23. Atskirajame skunde nurodoma, jog pareiškėjas, siekdamas pagrįsti būtinybę... 24. Pabrėžia, kad viešame spaudos pranešime VPT atstovė nurodė, jog neva gavo... 25. Nurodo, jog apie VPT raštą, kuriuo buvo leista vykdyti pirkimą neskelbiamų... 26. Pažymi, jog teismas iš esmės nepasisakė dėl galimybės realiai... 27. Pareiškėjas, vertindamas teismo argumentus apie neva egzistuojantį... 28. Nurodo, jog kreipimasis dėl žalos atlyginimo negarantuos visiškos... 29. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 30. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, jog skundas yra nepagrįstas,... 31. Nurodo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. balandžio 2... 32. Nurodo, jog 2014 m. vasario 14 d. raštas Nr. 4S-594 „Dėl sutikimo vykdyti... 33. Atsakovas dėl pareiškėjo prašymo sustabdyti atsakovo 2014 m. birželio 25... 34. Nurodė, jog teismas išnagrinėjęs administracinę bylą 2014 m. gruodžio 16... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos... 36. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, jog Vilniaus apygardos... 37. Kalėjimų departamento nuomone, nors pareiškėjo nurodytos aplinkybės jo... 38. Nurodo, jog Vilniaus apygardos teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas,... 39. Teisėjų kolegija... 40. III.... 41. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos... 42. Pažymėtina, jog iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m.... 43. Vertindama pirmosios instancijos teismo nutartį teisėjų kolegija visų pirma... 44. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas gali imtis priemonių... 45. Be to, pastebėtina, jog sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių... 46. Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste pažymėtina, jog yra prašoma... 47. Kiek tai susiję su reikalavimu laikinai sustabdyti Viešųjų pirkimo tarnybos... 48. Tai, kad pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, jog jis apie įvardintą... 49. Kita vertus, pažymėtina, jog administracinėje byloje buvo priimti nagrinėti... 50. Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis... 51. Pabrėžtina, jog administracinis teismas bet kurioje proceso stadijoje savo... 52. Nagrinėjamu atveju buvo pateiktas naujas prašymas taikyti reikalavimo... 53. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytus argumentus, sutinka su pirmosios... 54. Teisėjų kolegija atskirojo skundo argumentus, kad pirmosios instancijos... 55. Pabrėžtina, jog teismai šioje byloje spręsdami dėl reikalavimo... 56. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog ji sprendžia klausimą dėl... 57. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas... 58. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 59. pareiškėjo akcinės bendrovės ,,City Service“ atskirąjį skundą atmesti.... 60. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugpjūčio 12 d. nutartį... 61. Nutartis neskundžiama....