Byla A-1400-525/2019
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos L. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. Š. skundą atsakovui valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centras (trečiasis suinteresuotas asmuo – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėja L. Š. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – ir Centras) 2017 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. 46 (toliau – Sprendimas).

72.

8Pareiškėja paaiškino, kad statybos techninio projekto vadovas V. I. suklastojo statybos techninį projektą (bylos žymuo 1343-01TP-BD) (toliau – Statybos techninis projektas), vykdant antro aukšto statybos darbus gyvenamajame name, adresu ( - ), Kretingos r. Statybos techniniame projekte nėra namo antro aukšto laikančiųjų konstrukcijų pakeitimo, medinio karkaso įrengimo, apšiltinimo, namo antras aukštas yra pailgėjęs, paplatėjęs, tai keičia namo antro aukšto fasado ilgį, plotį, kitus matmenis. Pakeista fasado išvaizda, namas yra kultūros paveldo saugomoje teritorijoje, Salantų regioniniame parke. Nėra statybos užbaigimo procedūros akto, neparengtas detalusis planas, nėra kadastrinių namo matavimų su visų bendraturčių parašais. Nėra statinio konstrukcijų, inžinerinių sistemų aprašymo, trūksta lokalinės sąmatos, suvestinės, statybos kainų apskaičiavimo, konstrukcijos dalies. Nėra statybai panaudotų statybinių medžiagų įsigijimo dokumentų, jų kokybės sertifikatų. Nėra nustatyta, koks rangovas vykdė antro aukšto rekonstrukcijos darbus.

93.

10Statybos techniniame projekte užfiksuotas visas namo antras aukštas, nors namo bendraturtei R. D. priklauso tik dalis namo antro aukšto. Statybos techninio projekto parengto namo bendraturtei V. S. nėra, o R. D. Statybos techniniame projekte yra pažymėta įteisinama pastato dalis priklausanti V. S.. Daugiau jokių dokumentų apie V. S. galimai teisėtai atliktus rekonstrukcijos darbus nėra. Nėra pateikta, kiek valstybei sumokėta mokesčių nuo atliktų rekonstrukcijos darbų. Nėra pateiktų statybos pildymo žurnalų. Namo antro aukšto rekonstrukcijos darbai atlikti 2009 metų vasarą, o Statybos techninis projektas „pagamintas“ 2013 metais. Nėra pareiškėjos rašytinio pritarimo namo antro aukšto rekonstrukcijos darbams, eskizinio projekto, Kretingos rajono savivaldybės protokolo dėl bendraturčių susirinkimo. Pareiškėja pažymėjo, kad dėl V. I. įstatymų pažeidimų pareiškėja patyrė turtinę ir neturtinę žalą.

114.

12Atsakovas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

135.

14Atsakovas paaiškino, kad Centras kaip viešojo administravimo subjektas nėra įgaliotas vykdyti (dubliuoti) Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros inspekcijos (toliau – Inspekcija) funkcijų, o iš pačios Inspekcijos Centras nėra gavęs duomenų apie V. I. padarytą kokį nors teisės aktų pažeidimą, kurie sąlygotų Centro pareigą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) bei kitų teisės aktų (STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo“ 118, 120 punktai) nustatyta tvarka spręsti klausimą dėl kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo ar panaikinimo ar įspėjimo skyrimo. Statybos įstatymo 12 straipsnio 14, 15 ir 18 dalyse nustatyti atvejai, kada Centras turi teisę įvertinti statybos dalyvių veikimą / neveikimą bei priimti vieną iš sprendimų (skirti įspėjimą, sustabdyti ar panaikinti kvalifikacijos atestato galiojimą). Tačiau, tam pirmiausia turi būti išduotas kvalifikacijos atestatas, o nagrinėjamu atveju, tokio atestato išduota nebuvo.

156.

16Pareiškėja nepateikė Centrui duomenų, kad Inspekcija ar kitos institucijos būtų nustatę, jog koks nors projektas (kuris nebuvo pateiktas Centrui) neatitinka jam teisės aktais keliamų reikalavimų, o juolab, kad yra suklastotas. Sprendimu V. I. nebuvo suteiktas ar išduotas joks sertifikatas. Atsakovo teigimu, pareiškėja nepagrįstai abejoja V. I. kompetencija ir Centro šališkumu. V. I. yra baigęs šias studijas: Kauno technologijų universitetas, 1998 m. Statybos inžinerijos studijų programa, statybos inžinerijos mokslo bakalauro kvalifikacinis laipsnis; Klaipėdos universitetas, 2009 m. Kraštovaizdžio architektūros magistrantūros studijų programa, kraštovaizdžio magistro kvalifikacinis laipsnis; Kauno technologijų universitetas, 2013 m. Architektūros studijų krypties architektūros studijų programa, architektūros bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Minėtos aplinkybės paneigia abejones dėl V. I. kompetencijos. Pareiškėja nepateikė jokių Centro „šališkumą“ patvirtinančių įrodymų. Atsakovo teigimu, tik skunde atsiradęs teiginys (apie tariamai netinkamai atliktus statybos darbus / ne pagal projektą atliktus statybos darbus), nepagrįstas jokiais įrodymais, neįrodo Sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo.

177.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

198.

20Ministerija iš esmės pritarė atsakovo atsiliepime išdėstytai pozicijai. Papildomai Ministerija pažymėjo, kad pareiškėjos skunde keliami klausimai dėl gyvenamajame name vykdytų antro aukšto statybos darbų, rašytinio pritarimo gavimo nagrinėti tiek Inspekcijos, kuriai pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą (toliau – Teritorijų planavimo įstatymas) yra priskirta statybos valstybinė priežiūra, tiek ir teismuose (Kretingos rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 20 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1635-666/2013, Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1023-826/2016).

21II.

229.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.

2410.

25Teismas nustatė, kad pareiškėja 2017 m. sausio 27 d. pateikė skundą Ministerijai, kuriame nurodė, kad V. I. „suklastojo“ Statybos techninį projektą, vykdant antro aukšto statybos darbus gyvenamajame name. Ministerija 2017 m. kovo 7 d. rašte nurodė, kad savavališkai atliktus gyvenamojo namo paprastojo remonto darbus, kurie 2012 m. lapkričio 27 d. konstatuoti savavališkos statybos akte, 2014 m. sausio 20 d. Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-1635-666/2013 statytoja R. D. buvo įpareigota pašalinti. R. D. 2014 m. birželio 11 d. raštu informavo Inspekciją apie gautą rašytinį pritarimą, todėl Inspekcija 2014 m. birželio 18 d. atliko minėto rašytinio pritarimo išdavimo teisėtumo patikrinimą ir patikrinimo akte konstatavo, kad rašytinis pritarimas išduotas teisėtai. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti, ar nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas aktas, išduodant rašytinį pritarimą be pareiškėjos kaip gyvenamojo namo bendraturtės pritarimo, tačiau Kretingos rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 21 d. sprendimu nustatė, kad rašytinio pritarimo statinio projekto gavimui reglamentuotos procedūros nepažeistos, o Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. liepos 4 d. nutartimi Kretingos rajono apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Ministerija nurodė, kad pareiškėjos skunde nurodyti teiginiai dėl Inspekcijos neveikimo ar netinkamo pareigų vykdymo yra nepagrįsti.

2611.

27Pareiškėja 2017 m. vasario 25 d. Ministerijai pateikė pakartotinį prašymą, kuriame nurodė, kad V. I. galimai „suklastojo“ Statybos techninį projektą. Ministerijos viceministrės rezoliucija pakartotinio prašymo nagrinėjimas buvo pavestas Centrui. 2017 m. birželio 22 d. posėdyje statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertai išnagrinėjo pareiškėjos prašymą bei parengė 2017 m. birželio 22 d. Statybos veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertų posėdžio išvadą Nr. SP-46, kurioje nurodė, kad V. I. yra atestuotas teritorijų planavimo vadovas ir jam neišduoti jokie kiti atestatai – nei ypatingojo statinio projekto vadovo, nei ypatingojo statinio projekto dalies vadovo. Išvadoje nurodyta, kad pareiškėja nenurodė konkretaus projekto, kurį rengdamas duomenis galimai suklastojo V. I., nei kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti apie galimo pažeidimo buvimą. Išvadoje taip pat nurodyta, kad kadangi teritorijų planavimo vadovų atestavimas yra Teritorijų planavimo įstatymo, o ne Statybos įstatymo reguliavimo srityje, siūlytina Centro vadovui V. I. netaikyti poveikio priemonių, numatytų Statybos įstatymo 12 straipsnio 14, 15 ir 18 dalyse.

2812.

29Centras, remdamasis Statybos veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertų posėdžio išvada, skundžiamu 2017 m. birželio 27 d. Sprendimu nutarė netaikyti V. I. poveikio priemonių, numatytų Statybos įstatymo 12 straipsnio 14, 15 ir 18 dalyse.

3013.

31Teismas išanalizavo Statybos įstatymo (redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. sausio 1 d.) 12 straipsnio 1, 4, 14 ir 18 dalis. Teismas nustatė, kad pareiškėja į Ministeriją kreipėsi dėl, jos nuomone, netinkamai parengto projekto – gyvenamojo namo, ( - ) Kretingos raj. paprastojo remonto aprašo, kurio vadovu buvo V. I.. Šis projektas buvo parengtas 2014 m. ir jo pagrindu buvo įteisinti R. D. atlikti statybos darbai minėtame gyvenamajame name. Teismas pažymėjo, kad Centras, nagrinėdamas pareiškėjos prašymą, nustatė, jog V. I. nebuvo išduoti jokie kvalifikacijos atestatai, numatyti Statybos įstatyme. Aptariamame V. I. parengtame gyvenamojo namo paprastojo remonto apraše kaip atestato numeris iš tiesų yra nurodytas Kauno technologijos universiteto V. I. išduoto statybos inžinerijos mokslo bakalauro diplomo numeris. Taigi pagal Statybos įstatyme įtvirtintą teisinį reglamentavimą Centras neturėjo pagrindo taikyti V. I. jokių poveikio priemonių, kadangi jis nebuvo ir nėra jokio kvalifikacijos atestato, nurodyto Statybos įstatyme, turėtojas. Kaip nustatė Centras, V. I. buvo išduotas kvalifikacijos atestatas eiti teritorijų detaliojo planavimo specialisto ir teritorijų specialiojo planavimo specialisto pareigas, tačiau pareiškėjos nusiskundimai buvo reiškiami dėl V. I. parengto statybos projekto, o ne teritorijų planavimo dokumento, dėl to Centras neturėjo pagrindo spręsti dėl V. I. išduoto kvalifikacijos atestato galiojimo sustabdymo ar panaikinimo (Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 6, 8 dalys).

3214.

33Teismas pastebėjo, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ) Kretingos raj., yra neypatingasis. Pagal Statybos įstatymo redakcijos, galiojusios 2014 metais (kada buvo parengtas aptariamas projektas), 10 straipsnio 3 dalį kvalifikacijos atestatai buvo reikalingi eiti ypatingų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas. Remiantis 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573 Statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymo (įsigaliojusio nuo 2017 m. sausio 1 d.) 2 straipsnio 5 dalimi, architektai ir statybos inžinieriai gali eiti neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas neturėdami kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų, išduotų šiame įstatyme išdėstyto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka, iki 2018 m. sausio 1 d. Iš šio teisinio reglamentavimo teismas sprendė, kad 2014 metais rengti gyvenamojo namo, esančio ( - ), Kretingos raj., paprastojo remonto aprašą nebuvo reikalinga turėti Statybos įstatyme numatyto kvalifikacijos atestato.

3415.

35Teismas pažymėjo, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad V. I. parengtas gyvenamojo namo paprastojo remonto aprašas, kurio pagrindu buvo įteisinti R. D. atlikti statybos darbai minėtame gyvenamajame name, neatitinka teisės aktų reikalavimų, bei jog R. D. atlikti statybos darbai yra neteisėti, nėra teisiškai reikšmingos bylai spręsti, kadangi nagrinėjamu atveju tik sprendžiama, ar atsakovas Centras pagrįstai ir teisėtai nesiėmė Statybos įstatyme numatytų priemonių, susijusių su kvalifikacijos atestatu. Tuo tarpu Centrui nesuteikti įgaliojimai vertinti, ar asmens, kuriam nebuvo išduotas kvalifikacijos atestatas statybų srityje, parengtas projektas bei jo pagrindu atlikti statybos darbai atitiko teisės aktų reikalavimus. Statybų valstybinės priežiūros funkcija suteikta ne Centrui, bet Inspekcijai (Teritorijų planavimo įstatymo 8 straipsnis). Be to, pareiškėja, kaip ir bet kuris kitas asmuo, manydama, kad R. D. atlikti pagal minėtą projektą statybos darbai pažeidė įstatymų saugomas jos teises ir teisėtus interesus, turi teisę ginti juos teismine tvarka. Atitinkamai, kitos pareiškėjos skunde nurodytos aplinkybės (kad projekte nėra namo antro aukšto laikančiųjų konstrukcijų pakeitimo, medinio karkaso įrengimo, apšiltinimo, kad namo antras aukštas yra pailgėjęs, paplatėjęs ir kitos aplinkybės susijusios su atliktais statybos darbais) nėra susijusios su Centro Sprendimo teisėtumu ir negali būti šios bylos nagrinėjimo dalyku.

3616.

37Teismas padarė išvadą, kad Centro 2017 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. 46 yra teisėtas ir pagrįstas, juo tinkamai išnagrinėtas pareiškėjos prašymas, o Sprendimo naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl pareiškėjos skundą atmetė.

3817.

39Dėl pareiškėjo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas teismas nurodė, kad sprendimas priimtas ne pareiškėjos naudai, todėl ji neįgijo teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

40III.

4118.

42Pareiškėja apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą ir Centro Sprendimą.

4319.

44Pareiškėja apeliacinį skundą grindžia tais pačiais argumentais, nurodytais pareiškėjos skunde pirmosios instancijos teismui. Papildomai pareiškėja teigia, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas buvo suklaidintas, klaidingai suprato bylos aplinkybes. V. I. buvo išduotas kvalifikacijos atestatas. Remiantis Centro 2017 m. birželio 27 d. sprendimo išrašu Nr. 46 ir Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ekspertų posėdžio 2017 m. birželio 22 d. išvados Nr. SP-46 išrašu, V. I. 2004 m. vasario 12 d. buvo išduotas kvalifikacijos atestatas Nr. 13555, kurio galiojimas pratęstas 2008 m., o 2013 m. lapkričio 29 d. atestatas pakeistas į neterminuoto galiojimo atestatą. V. I. yra išduotas teritorijų detaliojo planavimo specialisto ir teritorijų specialiojo planavimo specialisto kvalifikacija, bet ne Statybos planavimo specialisto kvalifikacijos atestatas.

4520.

46Pareiškėja akcentuoja, kad ji skundžia ne teritorijų planavimą, o galimai suklastotą Statybos techninio projektą dėl namo antro aukšto rekonstrukcijos darbų.

4721.

48Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

4922.

50Centras atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia tais pačiais argumentais, kurie nurodyti atsakovo atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui. Centras pažymi, kad pareiškėjos apeliacinio skundo argumentai dėl techninio projekto tariamo suklastojimo išeina už ginčo nagrinėjimo ribų, kadangi pirmosios instancijos teismas atsisakė nagrinėti du iš trijų pareiškėjos skundo argumentų.

5123.

52Atsakovas nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad teismas buvo suklaidintas. Tiek atsiliepime į skundą, tiek teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, kad V. I. nebuvo išduotas ypatingo statinio projekto vadovo ir / ar ypatingo statinio statybos projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas, todėl neįmanoma sustabdyti ar panaikinti neegzistuojančio kvalifikacijos atestato galiojimo.

5324.

54Atsakovas pažymi, kad nei pakartotiniame pareiškime (kuriuo pareiškėja prašė „pateikti atsakymą“ dėl pirminiu pareiškimu rašyto skundo, kurio nagrinėjimas atsakovui net nebuvo pavestas), nei 2017 m. rugpjūčio 30 d. skunde, nei skunde teismui pareiškėja nenurodė jokių V. I. pažeidimų, kurie būtų susiję su teritorijų detaliuoju ir / ar specialiuoju planavimu ir / ar vadovavimu teritorijų planavimo darbams.

5525.

56Pareiškėja pakartotiniame prašyme nebuvo nurodžiusi, kad pareiškėja skundžia galimai suklastotą Statybos techninio projekto namo antro aukšto rekonstrukcijos darbus (apšiltinimą, laikančiųjų konstrukcijų pakeitimą, namo fasado išvaizdos pakeitimą bei apkalimą plastikinėmis lentelėmis). Centro nuomone, pareiškėja iš esmės nesutinka ir yra nepatinka teismų sprendimais.

5726.

58Atsakovas taip pat pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5927.

60Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

6128.

62Ministerija pažymi, kad pagal teisės aktus Centras atestuoja ir taiko poveikio priemones statybos dalyviams, o Architektų rūmai – teritorijų planavimo vadovams. Ministerija pritaria pirmosios instancijos teismo sprendime padarytoms išvadoms.

63Teisėjų kolegija

konstatuoja:

64IV.

6529.

66Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Centro 2017 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 46 pagrįstumo ir teisėtumo.

6730.

68Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad V. I. nebuvo išduoti jokie kvalifikacijos atestatai, numatyti Statybos įstatyme, nusprendė, kad Centras neturėjo pagrindo taikyti V. I. jokių poveikio priemonių, kadangi jis nebuvo ir nėra jokio kvalifikacijos atestato, nurodyto Statybos įstatyme, turėtojas, todėl pareiškėjos skundą atmetė.

6931.

70Pareiškėja, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, kad atsakovas suklaidino pirmosios instancijos teismą, nes V. I. buvo išduotas kvalifikacijos atestatas.

7132.

72Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 straipsnio 1 dalį, teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. Tai reiškia, kad teismas turi įvertinti apeliaciniame skunde nurodytus konkrečius argumentus, kuriais kvestionuojamos skundžiamame sprendime padarytos išvados. Pažymėtina, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos atsakovo apeliacinio skundo ribos, bei nenustatyti sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti ABTĮ 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas atsakovo apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

7333.

74Iš pareiškėjos apeliacinio skundo matyti, kad ji iš esmės skundžia V. I. veiksmus dėl galimai suklastoto Statybos techninio projekto dėl namo antro aukšto rekonstrukcijos darbų, t. y. veiksmus statybų srityje. Pažymėtina, kad asmenims, siekiantiems eiti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, taikomą kvalifikacijos atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarką nustato aplinkos ministras. Atestavimą atlieka valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, išskyrus architektų atestavimą, kurį atlieka Lietuvos Respublikos architektų rūmai (toliau – atestavimą atliekanti organizacija) (Statybos įstatymo 12 straipsnio 4 dalis). Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-880 (toliau – Reglamentas) 118 nustato, kad ypatingųjų ir neypatingųjų statinių vadovams, turintiems Reglamento nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą arba teisės pripažinimo dokumentus, Centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, taiko poveikio priemones, nurodytas Reglamento 118.1-118.3 papunkčiuose. Pagal Reglamento 120 punktą ypatingojo statinio projektuotojams, turintiems Reglamento nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentus, ypatingojo statinio statybos rangovams, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovams ir statinio (jo dalies) ekspertizės rangovams, turintiems Reglamento nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą arba teisės pripažinimo dokumentus, Centro direktorius arba jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis Atestavimo ekspertų išvada, taiko poveikio priemones, nurodytas Reglamento 120.1-120.3 papunkčiuose. Įvertinusi teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija sprendžia, kad Centras gali taikyti poveikio priemones tik tiems asmenims, kurie turi Reglamento tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentus, t. y. turi kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentus statybų srityje.

7534.

76Byloje nustatyta, kad V. I. yra išduotas kvalifikacijos atestatas eiti teritorijų detaliojo planavimo specialisto ir teritorijų specialiojo planavimo specialisto pareigas. Atsižvelgdamas į tai, kad V. I. kvalifikacijos atestato statybų srityje neturėjo, Centras neturėjo pagrindo priimti kitokį sprendimą. Pažymėtina, kad pareiškėjos nusiskundimų teritorijų planavimo srityje nėra.

7735.

78Vertinant pareiškėjos argumentus dėl namo antro aukšto rekonstrukcijos darbų, pažymėtina, kad, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, statybų valstybinės priežiūros funkcija suteikta Inspekcijai ir Centras kaip viešojo administravimo subjektas nėra įgaliotas vykdyti (dubliuoti) Inspekcijos funkcijų.

7936.

80Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės aktus, reguliuojančius ginčo santykius, faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjos apeliacinis skundas atmetamas.

8137.

82Atsakovas Centras prašo teismo priteisti 367,98 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Atsižvelgiat į tai, jog pareiškėjos apeliacinis skundas atmetamas, vertintina, kad šiuo atveju atsakovo naudai priimamas sprendimas.

8338.

84Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovui, teismų praktikoje yra nurodyta, kad tais atvejais, kai administracinės bylos šalimi yra viešojo administravimo subjektai, bylinėjimasis būna susijęs su tais teisiniais santykiais, kuriuose atitinkamas subjektas atlieka viešąjį administravimą. Veikdamas specifinėje viešojo administravimo srityje, šis subjektas privalo užtikrinti tokią savo vidaus administravimo struktūrą, kuri leistų jam tinkamai įgyvendinti viešojo administravimo funkcijas (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalis). Tuo tikslu jam skiriami atitinkami valstybės (savivaldybių) biudžeto asignavimai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-375/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008 m., 303–316 p.; 2015 m. birželio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-971-502/2015, 2016 m. vasario 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-103-822/2016 ir kt.). Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką priteistinos tik būtinos, pagrįstos ir suinteresuotos šalies realiai turėtos bylinėjimosi išlaidos (žr., pvz., 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-460/2009, 2011 m. sausio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-34/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-49/2012). Nagrinėjamu atveju iš atsakovo valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro struktūros matyti, kad Centre nėra darbuotojo, turinčio aukštąjį teisinį išsilavinimą, kurio veiklos sritis būtų teisė ir kuris būtų atsakingas už atstovavimą teisme. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju atsakovas turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

8539.

86Atsakovo pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovas už suteiktas teisines paslaugas, kurias apima advokato susipažinimas su apeliaciniu skundu ir atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas, sumokėjo 367,98 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 2, 7, 8.11 punktais, pareiškėjo prašoma priteisti suma neviršija pagal Rekomendacijas galimą priteisti sumą (850,8 Eur x 1,3). Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo prašoma atlyginti apeliacinės instancijos teisme patirta bylinėjimosi išlaidų suma atitinka Rekomendacijose nustatytus protingumo ir teisingumo kriterijus, todėl atsakovo prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinamas.

87Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsniu ir 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

88Pareiškėjos L. Š. apeliacinį skundą atmesti.

89Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

90Priteisti atsakovui valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo centrui iš pareiškėjos L. Š. 367,98 Eur (tris šimtus šešiasdešimt septynis eurus ir devyniasdešimt aštuonis centus) bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginti.

91Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėja L. Š. (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėja paaiškino, kad statybos techninio projekto vadovas V. I.... 9. 3.... 10. Statybos techniniame projekte užfiksuotas visas namo antras aukštas, nors... 11. 4.... 12. Atsakovas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras atsiliepime į skundą... 13. 5.... 14. Atsakovas paaiškino, kad Centras kaip viešojo administravimo subjektas nėra... 15. 6.... 16. Pareiškėja nepateikė Centrui duomenų, kad Inspekcija ar kitos institucijos... 17. 7.... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija... 19. 8.... 20. Ministerija iš esmės pritarė atsakovo atsiliepime išdėstytai pozicijai.... 21. II.... 22. 9.... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu... 24. 10.... 25. Teismas nustatė, kad pareiškėja 2017 m. sausio 27 d. pateikė skundą... 26. 11.... 27. Pareiškėja 2017 m. vasario 25 d. Ministerijai pateikė pakartotinį... 28. 12.... 29. Centras, remdamasis Statybos veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo... 30. 13.... 31. Teismas išanalizavo Statybos įstatymo (redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m.... 32. 14.... 33. Teismas pastebėjo, kad gyvenamasis namas, esantis ( - ) Kretingos raj., yra... 34. 15.... 35. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kad V. I.... 36. 16.... 37. Teismas padarė išvadą, kad Centro 2017 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. 46... 38. 17.... 39. Dėl pareiškėjo prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas teismas nurodė,... 40. III.... 41. 18.... 42. Pareiškėja apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 43. 19.... 44. Pareiškėja apeliacinį skundą grindžia tais pačiais argumentais,... 45. 20.... 46. Pareiškėja akcentuoja, kad ji skundžia ne teritorijų planavimą, o galimai... 47. 21.... 48. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti.... 49. 22.... 50. Centras atsiliepimą į apeliacinį skundą grindžia tais pačiais... 51. 23.... 52. Atsakovas nesutinka su pareiškėjos teiginiu, kad teismas buvo suklaidintas.... 53. 24.... 54. Atsakovas pažymi, kad nei pakartotiniame pareiškime (kuriuo pareiškėja... 55. 25.... 56. Pareiškėja pakartotiniame prašyme nebuvo nurodžiusi, kad pareiškėja... 57. 26.... 58. Atsakovas taip pat pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 59. 27.... 60. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą... 61. 28.... 62. Ministerija pažymi, kad pagal teisės aktus Centras atestuoja ir taiko... 63. Teisėjų kolegija... 64. IV.... 65. 29.... 66. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Centro 2017 m. birželio 27 d.... 67. 30.... 68. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad V. I. nebuvo išduoti jokie... 69. 31.... 70. Pareiškėja, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu,... 71. 32.... 72. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 73. 33.... 74. Iš pareiškėjos apeliacinio skundo matyti, kad ji iš esmės skundžia V. I.... 75. 34.... 76. Byloje nustatyta, kad V. I. yra išduotas kvalifikacijos atestatas eiti... 77. 35.... 78. Vertinant pareiškėjos argumentus dėl namo antro aukšto rekonstrukcijos... 79. 36.... 80. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 81. 37.... 82. Atsakovas Centras prašo teismo priteisti 367,98 Eur bylinėjimosi išlaidas,... 83. 38.... 84. Sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atsakovui,... 85. 39.... 86. Atsakovo pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovas už suteiktas teisines... 87. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41... 88. Pareiškėjos L. Š. apeliacinį skundą atmesti.... 89. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą... 90. Priteisti atsakovui valstybės įmonei Statybos produkcijos sertifikavimo... 91. Nutartis neskundžiama....