Byla 2-217/2012
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Grinbeta“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 24 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2303-538/2011 pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Betono technologijos“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Grinbeta“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovo BUAB „Betono technologijos“ bankroto administratorius ieškiniu atsakovui UAB „Grinbeta“ prašė: 1) pripažinti negaliojančia nuo pasirašymo dienos 2011 m. sausio 28 d. skolos padengimo turtu sutartį, pasirašytą tarp UAB „Grinbeta“ ir UAB „Betono technologijos“, bei 2011 m. sausio 28 d. šio turto perdavimo-priėmimo aktą; 2) taikyti restituciją – grąžinti ieškovui turtą, nurodytą 2011 m. sausio 28 d. priede Nr. 1 ir 2, o jo nesant – priteisti iš atsakovo 432 491,03 Lt turto vertę.

5Ieškovo bankroto administratorius taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 432 491,03 Lt dydžio atsakovo UAB „Grinbeta“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, lėšas, esančias banko sąskaitose. Pažymėjo, kad ieškinio suma yra didelė, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 24 d. nutartimi patenkino ieškovo BUAB „Betono technologijos“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – areštavo atsakovo UAB „Grinbeta“ 432 491,03 Lt dydžio nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždrausdamas šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Teismas nurodė, kad pagal teisminę praktiką tarp šalių kilus turtiniam ginčui, jei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašoma pradinėje bylos stadijoje, paprastai laikinosios apsaugos priemonės taikomos. Tai paaiškinama tuo, jog atsakovo pozicija šioje stadijoje dar nėra žinoma, o laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas padidina būsimo teismo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką. Nagrinėjamu atveju prašoma priteisti suma yra didelė, todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis ekonomiškumo principu, neviršijant ieškinio reikalavimų sumos, t. y. 432,491,03 Lt areštuotini atsakovui nuosavybės teise priklausantys kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, o jų nesant ar esant nepakankamai – lėšos, esančios jo sąskaitoje ir kitas turtas.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atsakovas UAB „Grinbeta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. spalio 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Nėra aplinkybių, sudarančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai įsitikinama, jog aplinkybės, sudarančios apsaugos priemonių taikymo pagrindą, faktiškai egzistuoja. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, tokiomis aplinkybėmis nepasidomėjo ir jų nevertino.
  2. Ieškovas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių argumentavo tik tuo, kad ieškinio suma didelė, tačiau neįvykdė įrodinėjimo pareigos. Nėra pagrindo teigti, jog atsakovas slepia turtą ar lėšas, perleidžia ar ketina perleisti turtą kitiems asmenims, siekia apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje atsisakoma didelę ieškinio sumą pripažinti aplinkybe per se pagrindžiančia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį. Teismas peržengė dispozityviškumo principą, rėmėsi ne byloje surinktais įrodymais, o nepagrįstomis prielaidomis ir vidiniu įsitikinimu, kuris neatitinka bylos medžiagos. Tai nesuderinama su teisingumo ir nešališkumo principais.
  3. Teismas nesudarė galimybės atsakovui pateikti įrodymų apie gerą ir stabilią jo turtinę padėtį: atsakovas turi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, kuris nėra įkeistas ir iki skundžiamos nutarties nebuvo areštuotas. Atsakovo finansiniai duomenys, atspindėti 2010 m. finansinėje atskaitomybėje, rodo, kad jo turtas 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 410 919 Lt. Per 2011 m. devynis mėnesius bendras atsakovo turtas išaugo 1 228 895 Lt suma iki 6 636 814 Lt. Vien lyginant ginčo sumą ir atsakovo turtą akivaizdu, kad turtas daugiau nei 15 kartų viršija galimus įsipareigojimus pagal teismo sprendimą. Tai, kad teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, atsakovas bus pajėgus jį įvykdyti, įrodo ir jo 1,38 einamojo mokumo koeficientas, apskaičiuojamas 2010 m. balanse nurodyto trumpalaikio turto vertę padalijus iš trumpalaikių įsipareigojimų vertės (atsakovo rodiklis patenka į standartinį 1.2-2 mokumo koeficientą, laikomą reikalingu įmonei užtikrinti jos finansinę pusiausvyrą). Atsakovas yra statybos įmonė, per 2010 m. turėjusi beveik 4,4 mln. Lt apyvartą (apyvarta per 2011 m. devynis mėnesius buvo 4 635 334 Lt) ir veikianti pelningai (per 2011 m. devynis mėnesius uždirbta 598 118 Lt grynojo pelno). Atsakovas yra veikiantis, gyvybingas ir rinką turintis ūkio subjektas, kuriam ginčo suma nėra didelė, o tuo pačiu nėra pakankama aplinkybė teismui per se taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pateikti įrodymai paneigia objektyvios grėsmės būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui egzistavimą.
  4. Teismas nesivadovavo proceso ekonomiškumo bei proceso šalių lygiateisiškumo principais. Neaišku, kodėl teismas uždraudė atsakovui turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės mažinti jo vertę, nors to neprašė ieškovas, o konkretaus turto areštas apima draudimą jį perleisti, įkeisti ar(ir) apsunkinti. Atsakovo turtui pritaikyti pertekliniai apribojimai, kurie nesusiję nei su ieškovo saugotinais interesais, nei su ginčo fabula. Teismas nenustatė leidimo atlikti operacijas, reikalingas ūkinei veiklai vykdyti (pavyzdžiui, atsiskaityti su darbuotojais, valstybės ir savivaldybės biudžetais bei fondais). Viešuose registruose pateikiama informacija apie atsakovo turtui pritaikytų apribojimų mastą ir turinį, todėl jis gali tikėtis neigiamo jo, kaip patikimo ūkio subjekto, vertinimo viešųjų pirkimų konkursuose, santykiuose su kredito įstaigomis ar draudimo įmonėmis, nors tokie ribojimai ir neigiamas poveikis atsakovo reputacijai nesusiję su ieškovo reikalavimų užtikrinimu.

9Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Grinbeta“, yra pagrįsta ir teisėta.

11Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010; ir kt.).

12Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad prezumpcija, jog didelė reikalavimo suma sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nėra absoliuti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis byloje Nr. 2-1075/2010; 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis byloje Nr. 2-1539/2010; ir kt.).

13Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo reikalavimų suma atsakovui UAB „Grinbeta“ yra 432 491,03 Lt (3-5 b. l.). Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės atsakovui (7-8 b. l.).

14Teisėjų kolegija, ištyrusi iš bylos išskirtą atskirojo skundo medžiagą bei atskirojo skundo argumentus, yra įsitikinusi, kad nagrinėjamu atveju ieškovas neįrodė, jog nesiėmus prašomų laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 12, 178 straipsnių nuostatos).

15Ieškovas nepateikė duomenų apie tai, kad atsakovas imasi ar ketina imtis veiksmų, kuriais sumažintų savo finansines galimybes (pvz., perleidžia ar ketina perleisti savo turtą ar lėšas kitiems asmenims).

16Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju ieškovas taip pat neįrodė, kad jo reikalavimo suma atsakovui yra didelė. Iš VĮ Registrų centrui pateikto UAB „Grinbeta“ 2010 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. balanso duomenų matyti, kad įmonės visas turtas sudarė 5 410 919 L (iš jų ilgalaikis turtas – 3 225 301 Lt). Per vienerius metus mokėtinos sumos siekė 1 583 128 Lt. Pagal prie atskirojo skundo pateikto 2011 m. spalio 21 d. balanso duomenis matyti, jog įmonės turtas siekia 6 636 814 Lt (iš jų ilgalaikis turtas 3 601 158 Lt), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 261 089 Lt (24-25 b. l.). Lyginant ieškovo reikalavimo dydį ir paminėtus atsakovo finansinius duomenis negalima teigti, jog nagrinėjamu atveju vien reikalavimo dydis esą sudaro pakankamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei manyti, jog šiuo atveju yra būtina užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo skundo teiginiais, kad ieškovas neįrodė, jog jo pareikšto reikalavimo suma yra didėlė bei ji sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad CPK 144 straipsnio 1 dalis numato, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

18Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Tai nereiškia, kad teismas, nagrinėdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įsitikinti ieškovo reikalavimo pagrįstumu. Ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui, t. y. bylos nagrinėjimo metu surinkus papildomą medžiagą, įvertinus šalių papildomus argumentus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas gali būti sprendžiamas pakartotinai (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 5 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 2-199/2012). Iš Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. kovo 5 d. sprendimu atmetė ieškovo BUAB „Betono technologijos“ ieškinį atsakovui UAB „Grinbeta“ (CPK 179 straipsnio 3 dalies nuostatos). Tokios aplinkybės taip pat sudaro pagrindą teigti, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė savo reikalavimų pagrįstumo bei daryti išvadą, jog šiuo atveju nėra objektyvaus pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui.

19Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija pritaria atsakovo atskirojo skundo teiginiams, kad šiuo atveju nėra aplinkybių, sudarančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą.

20Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui pritaikė neįvertinęs visų bylos aplinkybių, nenustatęs, ar šiuo atveju tikrai yra objektyvi grėsmė, jog nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Be to, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į CPK pakeitimais nustatytą teisinį reguliavimą, pagal kurį ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą. Taigi atsakovo atskirasis skundas tenkintinas, o dėl išdėstytų motyvų skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui UAB „Grinbeta“, naikintina bei ieškovo BUAB „Betono technologijos“ bankroto administratoriaus prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui atmetamas.

21Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, kurie siejami su tuo, kad pirmosios instancijos teismas nesivadovavo proceso ekonomiškumo bei proceso šalių lygiateisiškumo principais, kad pritaikyti pertekliniai ribojimai, kad teismas nenustatė leidimo atlikti operacijas, reikalingas ūkinei veiklai vykdyti (pavyzdžiui, atsiskaityti su darbuotojais, valstybės ir savivaldybės biudžetais bei fondais) ir pan. Atsižvelgiant į tai, jog apskritai laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nepagrįstai, minėtų argumentų detalesnis įvertinimas neturi teisinės prasmės.

22Atsakovas UAB „Grinbeta“ už atskirąjį skundą sumokėjo 139 Lt dydžio žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 2 dalis) (28 b. l.). Kadangi atsakovo atskirasis skundas tenkinamas, sumokėtas žyminis mokestis priteistinas jam iš ieškovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 93, 338 straipsniai).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Betono technologijos“ bankroto administratoriaus prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Grinbeta“.

25Priteisti iš BUAB „Betono technologijos“ (į/k 300004852) 139 Lt (vieną šimtą trisdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų UAB „Grinbeta“ naudai (į/k 300039903).

26Nutartį siųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovo BUAB „Betono technologijos“ bankroto administratorius ieškiniu... 5. Ieškovo bankroto administratorius taip pat prašė taikyti laikinąsias... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 24 d. nutartimi patenkino ieškovo... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atsakovas UAB „Grinbeta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m.... 9. Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.
    10. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar skundžiama pirmosios... 11. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos... 12. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo reikalavimų suma atsakovui UAB... 14. Teisėjų kolegija, ištyrusi iš bylos išskirtą atskirojo skundo medžiagą... 15. Ieškovas nepateikė duomenų apie tai, kad atsakovas imasi ar ketina imtis... 16. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju ieškovas taip pat neįrodė, kad... 17. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad CPK 144 straipsnio 1... 18. Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti... 19. Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija pritaria... 20. Remdamasi išdėstytais motyvais teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 21. Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, kurie... 22. Atsakovas UAB „Grinbeta“ už atskirąjį skundą sumokėjo 139 Lt dydžio... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 24 d. nutartį ir... 25. Priteisti iš BUAB „Betono technologijos“ (į/k 300004852) 139 Lt (vieną... 26. Nutartį siųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei...