Byla 2KT-53/2014
Dėl teisėjos Onos Valentukevičiūtės ir viso Kauno apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos pagal ieškovo V. J. Ž. ieškinį atsakovei N. R., tretiesiems asmenims R. J., L. S., M. Ž., L. P., G. K., notarei R. V. dėl dovanojimo sandorių panaikinimo, nagrinėjimo

1Laikinai einanti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas teisėja Rūta Palubinskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. J. Ž. atstovės advokatės D. V. pareiškimą dėl teisėjos Onos Valentukevičiūtės ir viso Kauno apylinkės teismo nušalinimo nuo civilinės bylos pagal ieškovo V. J. Ž. ieškinį atsakovei N. R., tretiesiems asmenims R. J., L. S., M. Ž., L. P., G. K., notarei R. V. dėl dovanojimo sandorių panaikinimo, nagrinėjimo

Nustatė

2nušalinimas visam apylinkės teismui pareikštas tuo pagrindu, kad 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi civilinėje byloje buvo atmestas ieškovo prašymas skirti pakartotinę ekspertizę, nors 2014m. kovo 20 d. specialisto išvadoje yra konstatuota, jog pirminės ekspertizės išvados negalima vertinti kaip objektyvios ir moksliškai pagrįstos. Be to, apklausdama teismo posėdyje ekspertą S. S., teisėja jam uždavinėjo šališkus klausimus. Pareiškėjos nuomone, tokie teismo veiksmai yra šališki, subjektyvūs, kelia abejonę teismo nešališkumu.

3Pareiškimas dėl teisėjų nušalinimo netenkinamas.

4Kaip numato Civilinio proceso kodekso 69 straipsnio 1 dalis, pareiškus nušalinimą visiems bylą nagrinėjančio teismo teisėjams, taip pat ir teismo pirmininkui, teismo pirmininko pavaduotojui, nušalinimo klausimą išsprendžia atitinkamas aukštesnės pakopos teismas – šiuo atveju Kauno apygardos teismas.

5Teismo (teisėjo) nepriklausomumo ir nešališkumo garantija civiliniame procese įgyvendinama užtikrinant galimybę dalyvaujantiems byloje asmenims, abejojantiems teismo nešališkumu, pareikšti teisėjui nušalinimą. Teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos nagrinėjimo pagrindus nustato LR CPK 65, 66 straipsniai. Tačiau pažymėtina, kad visos aplinkybės, sudarančios pagrindą tiek teisėjui nušalinti, tiek pačiam nusišalinti, turi būti pagrįstos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1074/200; 2003 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-279/2003).

6Teisėjas (teisėjai) gali būti nušalinamas (nušalinami) nuo jam (jiems) priskirtos bylos nagrinėjimo ne esant dalyvaujančių byloje asmenų pageidavimui, o tik tuomet, kai egzistuoja įrodymais pagrįstos abejonės dėl jo (jų) nešališkumo. Priešingu atveju, patenkinus įrodymais nepagrįstą pareiškimą dėl teisėjo (teisėjų) nušalinimo ir perdavus bylą nagrinėti kitam teisėjui (teisėjams) ar teismui, būtų sudarytos sąlygos teisingumą vykdyti ne tam teismui, kuris pagal įstatymo nustatytas teismingumo taisykles turi nagrinėti bylą, arba ne tam teisėjui (teisėjams), kuriam (kuriems) teisės aktų nustatyta tvarka priskirta nagrinėti konkrečią bylą, o tam teismui ir (ar) teisėjui (teisėjams), kurį (kuriuos) pasirinko vienas ar kitas dalyvaujantis byloje asmuo. Toks bylos nagrinėjimas pagal asmenų pageidavimus neužtikrintų teismo nešališkumo ir nepriklausomumo, o tai nesiderintų su teisinėje valstybėje vyraujančiais teisingumo, bylų nagrinėjimo nešališkumo ir sąžiningumo, šalių lygiateisiškumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis Nr. 2KT-33/2008). Esant absoliutiems nusišalinimo (nušalinimo) pagrindams ir kitais išimtiniais įstatyme numatytais atvejais, kai yra įrodymais pagrįstų abejonių dėl galimo visų teisme dirbančių teisėjų šališkumo, nušalinimas gali būti pareiškiamas ne tik bylą nagrinėjančiam teisėjui, bet ir kitiems to teismo teisėjams (CPK 13 str., 64 str., 66 str.).

7Lietuvos apeliacinis teismas, spręsdamas pareiškimus dėl teisėjų nušalinimo, ne kartą yra pabrėžęs, kad ta aplinkybė, jog šalis nesutinka su bylą nagrinėjančio teisėjo (teismo) procesiniais sprendimais, nėra pagrindas savaime abejoti šio teisėjo, o tuo labiau visų atitinkamo teismo teisėjų nešališkumu. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi procesinę teisę įstatymo nustatyta apeliacine ir (ar) kasacine tvarka juos skųsti aukštesnės instancijos teismui, taip pat procesiniam sprendimui peržiūrėti gali pasinaudoti proceso atnaujinimo institutu, jeigu tam yra įstatyme nustatytos sąlygos. Nušalinimo klausimą sprendžiantis subjektas neturi įgaliojimų tikrinti ir (ar) vertinti teisėjo (teisėjų) priimtų konkrečių procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-132/2011, 2012 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-115/2012, 2012 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-117/2012). Tai reiškia, kad l. e. p. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė negali revizuoti teismo procesinių veiksmų ir spręsti, ar pagrįstai teismas atmetė ieškovo atstovės prašymą skirti byloje pakartotinę ekspertizę.

8Nušalinimo pareiškime pakartotinai nurodytas argumentas dėl šališkos eksperto apklausos.

9Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos L. Ž. 2014 m. kovo 4 d. nutartimi išspręstas bylą nagrinėjančiai teisėjai O. Valentukevičiūtei pareikšto nušalinimo klausimas, nušalinimo pareiškimas atmestas. Išklausius 2014 m. vasario 26 d. teismo posėdžio garso įrašą, buvo konstatuota, kad teisėja bylą nagrinėja dalykiškai, koncentruotai, laikydamasi CPK nustatytos tvarkos ir nepažeisdama Teisėjų etikos kodekso. L. e. p. Kauno apygardos teismo pirmininkė, išklausiusi nurodyto posėdžio garso įrašo, nenustatė aplinkybių, paneigiančių atokią išvadą.

10Subjektai, turintys įstatymo suteiktus įgaliojimus spręsti klausimus dėl teisėjų nušalinimo, vadovaujasi įrodymais pagrįstais argumentais, o ne byloje dalyvaujančio asmens, reiškiančio nušalinimą, subjektyvia nuomone grindžiamomis prielaidomis ar samprotavimais. Pareiškėja nenurodo konkrečių argumentų apie galimą teisėjų suinteresuotumą šios bylos baigtimi, iš esmės tik išreiškia nepasitenkinimą ieškovui nepalankia teismo nutartimi atmesti prašymą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo, todėl daro subjektyvia nuomone ir prielaidomis pagrįstas išvadas, kuriomis remiasi reikšdama nušalinimą visiems Kauno apylinkės teismo teisėjams. Taigi, nušalinimo pareiškime nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, jog objektyviam stebėtojui galėtų kilti abejonių dėl objektyvaus bylos išnagrinėjimo Kauno apylinkės teisme.

11Esant tokioms aplinkybėms, konstatuojama, kad nėra pagrindo nušalinti visus Kauno apylinkės teismo teisėjus nuo civilinės bylos Nr. 2-1270-717/2014 nagrinėjimo.

12Laikinai einanti Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas teisėja, vadovaudamasi LR CPK 64 – 66 straipsniais, 69 straipsnio 1, 2 dalimis,

Nutarė

13ieškovo V. J. Ž. atstovės advokatės D. V. pareiškimą dėl visų Kauno apylinkės teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-1270-717/2014 nagrinėjimo atmesti. Bylą grąžinti Kauno apylinkės teismui.

14Nutarties kopiją išsiųsti šalims.

15Nutartis neskundžiama. Teisėja, laikinai einanti Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas

16Rūta Palubinskaitė

Ryšiai